Co to jest azbest Właściwości azbestu

advertisement
Co to jest azbest
Właściwości azbestu
st. kpt. Kazimierz Wilk
Wykorzystano materiał ze szkolenia pracowników
Policji, PSP, Służby Celnej
źródła: prof. dr hab. med. Neonila SzeszeniaDąbrowska, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
z
z
z
Azbest jest nazwą handlową włóknistych
minerałów. Są to materiały nieorganiczne o
unikalnych właściwościach chemicznych i
fizycznych, które były przyczyną różnorodnego ich
wykorzystania już w czasach starożytnych.
Azbesty, niezależnie od różnic chemicznych i
wynikających z budowy krystalicznej są minerałami
naturalnie występującymi w przyrodzie.
Ich występowanie jest dość powszechne, ale tylko
w niewielu miejscach kuli ziemskiej azbest był i
jeszcze jest eksploatowany na skalę przemysłową.
z
z
z
-
z
Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy
azbestów: grupę serpentynów i grupę azbestów
amfibolowych.
Do grupy serpentynów należy tylko jedna odmiana azbestu,
azbest chryzotylowy.
W grupie azbestów amfibolowych praktyczne znaczenie
mają dwie odmiany:
azbest amozytowy
azbest krokidolitowy.
W niewielkich ilościach do produkcji filtrów stosowany był
antofilit z uwagi na wyjątkowo dużą odporność na chemikalia.
Pod względem chemicznym azbesty są uwodnionymi
krzemianami metali, zawierającymi w swoim składzie
magnez, sód, wapń lub żelazo.
z
z
z
z
Chryzotyl jest stosowany w największych ilościach,
stanowiąc 85-90% ogólnego zużycia azbestu
Azbest chryzotylowy jest włóknistą odmianą
serpentynu, tj uwodnionego krzemianu magnezu.
Chryzotyl ma kolor żółtawy, po rozwłóknieniu
prawie biały, jest miękki, jedwabisty, o długości
włókien do 60 mm.
Włókna azbestu chryzotylowego są najcieńsze ze
wszystkich znanych włókien pochodzenia
naturalnego.
z
z
z
Grecka nazwa „chrozotyl” oznacza puszyste, złote
włosy.
Włókna azbestów chryzotylowych mają kształt
rurek o średnicy 200-500Å, są cieńsze,
elastyczniejsze i bardziej miękkie w porównaniu z
włóknami azbestów amfibolowych, grubych i
twardych, podobnych do prętów.
Przeciętna średnica włókna chryzotylowego
wynosi 350Å, amfibolowego – 0,1 do 0,3 µm.
z
z
Włókna azbestowe o średnicy poniżej 3 µm i
długości powyżej 5 µm, tzw. włókna respirabilne
są włóknami chorobotwórczymi
Przy pomiarach stężenia włókien w powietrzu brana
jest pod uwagę liczba włókien respirabilnych (pod
mikroskopem zliczane są tylko włókna o podanych
wyżej parametrach).
Zastosowanie azbestu
st. kpt. Kazimierz Wilk
Wykorzystano materiał ze szkolenia pracowników
Policji, PSP, Służby Celnej
źródła: prof. dr hab. med. Neonila SzeszeniaDąbrowska, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
z
z
-
Azbest był stosowany w ponad 1000 różnych
technologii (niektóre doniesienia mówią o znacznie
większej liczbie do 3000).
Wyroby azbestowo-cementowe produkowane z
azbestów chryzotylowego i amfibolowych, takie jak:
płyty dekarskie,
rury ciśnieniowe,
płyty okładzinowe i elewacyjne
zawierają od 10 do 18% azbestu.
Wyroby te są
- ogniotrwałe,
- odporne na korozje i gnicie,
- wytrzymałe na działania mechaniczne,
- lekkie,
- trwałe.
Pozostałe grupy produktów,
do których zużyto znaczne ilości azbestu
to wyroby izolacyjne stosowane do izolacji
-
-
kotłów parowych,
wymienników ciepła, zbiorników,
przewodów rurowych,
a także do ubrań i tkanin ognioodpornych.
Należą do nich:
wata, włóknina, sznury, przędza, tkaniny termoizolacyjne,
taśmy.
Wyroby te, mimo, iż nie należą do najbardziej
rozpowszechnionych materiałów zawierających azbest, są
źródłem bardzo dużej emisji pyłu azbestu, podczas prac
zabezpieczających i rozbiórki.
z
-
wyroby uszczelniające:
tektury,
płyty azbestowo-kauczukowe, które
charakteryzują się:
*odpornością na podwyższona temperaturę,
*wytrzymałością na ściskanie,
*nieznacznym odkształceniem trwałym,
*dobrą elastycznością.
Płyty mogą być zbrojone.
-
szczeliwa plecione stosowane do uszczelniania
części pracujących
w wysokich temperaturach,
a także w środowisku wody, pary wodnej,
gazów obojętnych i aktywnych,
kwasów organicznych i nieorganicznych,
ługów, roztworów soli,
smarów, olejów,
rozpuszczalników,
gazów spalinowych,
z
-
wyroby cierne, takie jak:
okładziny cierne,
taśmy hamulcowe stosowane do różnego typu
hamulców.
Azbest chryzotylowy stosowany do ich produkcji
chroni elementy robocze przed zbytnim
przegrzewaniem.
wyroby hydroizolacyjne :
- lepiki asfaltowe,
- kity uszczelniające,
- asfalty drogowe uszlachetnione,
- zaprawy gruntujące,
- papa dachowa,
- płytki podłogowe,
Zawierają od 20 do 40% azbestu
z
z
-
azbest stosowany był także w produkcji m.in.
filtrów w browarnictwie,
masek p/gazowych do produkcji których stosowany
był chryzotyl.
z
-
z
-
Wielkość emisji włókien azbestu zależna jest od:
technologii związania włókien w danym wyrobie,
sposobu użytkowania wyrobów,
procesów ich degradacji mogących powodować
uwalnianie się elementarnych włókien.
W zależności od zawartości azbestu stosowanego
spoiwa oraz gęstości objętościowej wyróżniono
dwie klasy:
wyroby „miękkie”
wyroby „twarde”.
-
Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie dla
określenia procedur
zabezpieczenia,
usuwania
-
składowania wyrobów zawierających azbest.
z
-
z
Klasa I („wyroby miękkie”) obejmuje wyroby o gęstości
objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 , zawierające powyżej
20 % azbestu.
z
Najczęściej stosowane w tej grupie były wyroby
tekstylne, używane przez pracowników w celach ochronnych,
koce gaśnicze,
szczeliwa plecione,
tektury,
płytki podłogowe PCW,
masy azbestowe natryskowe stosowane były jako izolacja
ognioochronna konstrukcji stalowych i przegród budowlanych.
-
z
Klasa II („wyroby twarde”) obejmuje wyroby o gęstości
objętościowej powyżej 1000 kg/m3, zawierające poniżej 20% .
z
W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane.
Niebezpieczeństwo dla zdrowia i środowiska stwarza
mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie
otworów, rozbijanie, zrzucania).
z
W grupie tej najbardziej rozpowszechnione są
-
płyty azbestowo- cementowe faliste oraz płyty „karo” stosowane
jako pokrycia dachowe i elewacje zewnętrzne.
-
płyty płaskie wykorzystywane były jako elewacje zewnętrzne,
ściany osłonowe, ściany działowe, osłony ścian przewodów
windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych w
budownictwie wielkokondygnacyjnym.
-
w mniejszych ilościach stosowano rury, w instalacjach
wodociągowych i kanalizacyjnych, a także jako przewody
kominowe i zsypy.
Zużycie azbestu i
zanieczyszczenie środowiska
st. kpt. Kazimierz Wilk
Wykorzystano materiał ze szkolenia pracowników
Policji, PSP, Służby Celnej
źródła: prof. dr hab. med. Neonila SzeszeniaDąbrowska, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
z
Polska nie posiada złóż azbestu nadających się do
eksploatacji przemysłowej. Produkcja płyt azbestowo
cementowych na ziemiach polskich rozpoczęła się w 1907 roku
i trwała do roku 1998, kiedy to weszła w życie Ustawa z dnia 19
czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (Dz.U. Nr 101, poz.628 z 1997 r. i Nr 156 z 1998 r.).
z
W Unii Europejskiej całkowity zakaz importu azbestu,
produkcji wyrobów azbestowych oraz obrotu nimi został
wprowadzony z dniem 1 stycznia 2005 r. Wprowadzony w UE
dziesięć lat wcześniej zakaz dotyczył tylko azbestu
niebieskiego.
z
Ze względu na swoje właściwości i praktycznie
niezniszczalność azbest wprowadzony do
środowiska otaczającego człowieka utrzymuje się
w nim przez czas nieokreślony.
z
Włókna azbestu przedostają się do powietrza
atmosferycznego w wyniku:
korozji materiałów zawierających surowiec,
wietrzenia formacji geologicznych,
działalności człowieka.
-
z
-
Źródłami naturalnymi włókien azbestu są
zanieczyszczenia skorupy ziemskiej,
zanieczyszczenie wód przepływających przez złoża
zawierające azbest,
zanieczyszczenie azbestem eksploatowanych złóż
węgla kamiennego, rud miedzi, kamieni
budowlanych, talku i innych.
z
Źródła emisji pyłu azbestu do środowiska
związane z działalnością człowieka dotyczą:
-
terenów wydobywania i produkcji azbestu oraz
zakładów przetwórstwa azbestu. Szacuje się, że na
1 tonę przerabianego surowca, przy zastosowaniu
filtrów wydalane jest na zewnątrz zakładu ok. 100 g
pyłu odpadów przemysłowych związanych z
przetwórstwem azbestu.
-
ze względu na praktyczną niezniszczalność włókien
azbestu bardzo istotny problem w ochronie
środowiska stanowią niewłaściwie składowane
przemysłowe odpady azbestowe,
z
z
Istotnym źródłem emisji pyłu wewnątrz
pomieszczeń mogą być:
urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne
izolacje zawierające azbest.
Użycie azbestu w budownictwie na znaczną skalę
rozpoczęło się w Polsce w latach 60-tych, kiedy to
uruchomione zostały 4 duże zakłady wyrobów
azbestowo-cementowych.
z
Szacuje się, że w naszym kraju zabudowanych jest
ok. 15,5 mln ton wyrobów zawierających ten
surowiec, znajdujących się aktualnie w różnym
stanie technicznym. Największa ilość zabudowanych
wyrobów azbestowo-cementowych w ok. 1 kg na
osobę dotyczy województw: podlaskiego,
lubelskiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego.
z
Rejonami szczególnie środowiskowo
zagrożonymi azbestem są:
-
obszary oddziaływania byłych zakładów
przetwórstwa azbestu,
tereny, na których zabudowana została duża ilość
materiałów azbestowo-cementowych.
-
Istotnym problemem w ocenie zanieczyszczenia
powietrza jest:
- ilość i stan techniczny eksploatowanych obiektów,
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, w
których zastosowano wyroby azbestowe,
- „dzikie” wysypiska odpadów azbestowocementowych,
- obszary, na których wykorzystywano odpady
wyrobów azbestowych do celów „gospodarczych”
z
-
z
W powietrzu atmosferycznym wysokie stężenia pyłów
zawierających azbest obserwuje się przede wszystkim
na wielkich budowach, gdzie następuje:
cięcie,
szlifowanie
wiercenie otworów w azbestowych materiałach
budowlanych.
Stężenia pyłu mogą w tych przypadkach wynosić przy
stanowiskach pracy 20 wł./cm3 aż do 100 wł./cm3
((20000 wł./l – 100 000 wł./l) w odległości 1-5 m od
stanowiska pracy.
z
Największe stężenia w budynkach (do 1000 wł./l)
występują podczas prac remontowych przy zrywaniu
izolacji azbestowych, zeskrobywaniu pozostałości po
wykładzinach itp.
z
Stężenia włókien w pomieszczeniach zależą od
warunków eksploatacji materiałów zawierających
azbest, znajdujących się w tych budynkach. Na
przykład przy normalnym zużywaniu się
wykładzin podłogowych stężenia włókien nie
przekraczają 1,0 wł./l, ale przy takich czynnościach,
jak szlifowanie papierem ściernym lub cięcie mogą
osiągać wartość od 10-60 wł./l.
Skutki zdrowotne powodowane
ekspozycją na pył azbestu
st. kpt. Kazimierz Wilk
Wykorzystano materiał ze szkolenia pracowników
Policji, PSP, Służby Celnej
źródła: prof. dr hab. med. Neonila SzeszeniaDąbrowska, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Chorobotwórcze działanie azbestu
jest wynikiem wdychania włókien
zawieszonych w powietrzu.
Biologiczna agresywność pyłu azbestu
jest związana
ze stopniem penetracji i ilością włókien
w dolnej części układu oddechowego.
z
z
-
-
Proces ten zależy od fizycznych i aerodynamicznych cech
włókien.
Szczególne znaczenie ma średnica poszczególnych włókien,
długość odgrywa mniejszą rolę.
włókna cienkie o średnicy poniżej 3 µm przenoszone są
łatwiej i odkładają się w końcowych odcinkach dróg
oddechowych,
włókna grube, o średnicy powyżej 5 µm, zatrzymują się w
górnej części układu oddechowego.
z
Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy mają
tendencje do zatrzymywania się wyżej niż
igłowate włókna azbestów amfibolowych, z
łatwością przenikające do obrzeży płuca.
z
Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego
stanowią włókna
o średnicy mniejszej od 3 µm i
długości powyżej 5 µm
tj. tak zwane włókna respirabilne,
które z powietrzem dostają się do pęcherzyków
płucnych, skąd mogą penetrować tkankę płucną.
-
z
-
Narażenie zawodowe na pył azbestu może być
przyczyną następujących chorób:
pylicy azbestowej (azbestozy),
łagodnych zmian opłucnowych,
raka płuca i międzybłoniaków, a także
obturacyjnego przewlekłego zapalenia oskrzeli.
W ekspozycji parazawodowej i środowiskowej
praktycznie głównym skutkiem, który należy brać
pod uwagę jest międzybłoniak oraz wzrost ryzyka
raka płuca.
z
-
Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne
sugerują, że z azbestem może być również
związane występowanie innych nowotworów:
krtani, żołądka i jelit,
trzustki,
jajnika oraz
chłoniaków.
Jednak zwiększenie ryzyka w tych grupach
nowotworów nie jest wystarczająco pewne, ze
względu na rozbieżność wyników w różnych
badaniach można je określać jedynie jako
prawdopodobne.
z
Długie okresy między pierwszym narażeniem a
pojawieniem się patologii – zwłaszcza nowotworów –
oznaczają, że aktualnie wykrywane skutki odnoszą
się do warunków pracy, jakie istniały 20-40 lat temu.
z
Azbest jest uznanym czynnikiem rakotwórczym,
jednym z najgroźniejszych zanieczyszczeń
środowiska człowieka. Szacuje się, że na świecie
rocznie na choroby azbestozależne umiera 100 tys.
osób.
z
W Polsce, wg danych rejestru chorób
nowotworowych, odnotowano w 2005 r. 93 przypadki
zgonów z powodu międzybłoniaka opłucnej rocznie, tj. ok.
2-3 przypadki na 1 mln ludności.
Jeżeli dane te uznane zostałyby za wiarygodne,
należałoby traktować je jako wskaźnik bardzo niskiego
narażenia na pył azbestu populacji generalnej w naszym
kraju.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że dane te, ze względu
na długi okres latencji, nie odzwierciedlają jeszcze w
pełni skutków narażenia ludności z lat sześćdziesiątych i
siedemdziesiątych ubiegłego wieku.
z
-
z
Pył azbestu ze względu na właściwości
pylicotwórcze i
rakotwórcze
uważany jest za jeden z pyłów stwarzających największe
zagrożenie dla zdrowia pracowników.
Pomimo niestosowania w Polsce już od ponad 8 lat
azbestu do produkcji różnych wyrobów, liczba
zawodowych chorób azbestozależnych
systematycznie wzrasta, co jest związane ze specyfiką
biologicznego działania azbestu, którego następstwa
zdrowotne mogą się ujawniać w trakcie trwania
zatrudnienia, jak również wiele lat po zaprzestaniu pracy
w narażeniu.
Postępowanie w czasie pożarów
miejsc zagrożonych występowaniem
azbestu
i materiałów zawierających azbest
st. kpt. Kazimierz Wilk
Postępowanie w razie pożaru obiektu,
w którym wykorzystywane są azbest albo wyroby
zawierające azbest
(lub, gdy istnieją przesłanki odnośnie występowania
tych materiałów)
nie różni się w zasadniczy sposób
od akcji gaśniczej
prowadzonej przy pożarach obiektów,
w których azbest nie był stosowany.
z
-
Azbest jest minerałem
niepalnym i
nie podtrzymującym palenia,
w wysokich temperaturach nie emituje żadnych gazów ani
substancji toksycznych.
Wynika z tego, że azbest w aspekcie zagrożenia pożarowego
jest materiałem inertnym (bierny, bezwładny)
z
Azbest długotrwale (40 – 60 minut) poddawany działaniu
temperatury ok. 700o C traci budowę wstęgową (przestaje
być materiałem włóknistym) i zamienia się
w substancję sypką o składzie analogicznym do talku.
z
Im wyższa temperatura pożaru tym, destrukcja włókien
azbestu przebiega szybciej.
W wyniku opisanego wyżej procesu azbest „sproszkowany”
przestaje być substancją o charakterze rakotwórczym
Podkreślić należy jednak,
że w przypadkach pożaru w obiekcie, co do którego
zachodzi domniemanie
o obecności azbestu czy wyrobów zawierających azbest
uzasadnione jest
w razie braku konieczności,
zaniechanie działań
prowadzących do naruszenia struktury i destrukcji
wyrobów podejrzanych o obecność azbestu.
DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO
st. kpt. Kazimierz Wilk
Wykorzystano materiał ze szkolenia pracowników
Policji, PSP, Służby Celnej
źródła: prof. dr hab. med. Neonila SzeszeniaDąbrowska, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
Pracodawca w szczególności jest obowiązany zapewnić,
aby przy pracach stwarzających narażenie na działanie pyłu
azbestu:
z
liczba osób przydzielonych do prac oraz czas trwania
narażenia były ograniczone do niezbędnego minimum
z
maszyny, sprzęt i metody pracy stosowane przy wykonywaniu
prac eliminowały lub ograniczały do minimum powstawanie
pyłu azbestu, a szczególnie jego emisję do środowiska pracy
lub środowiska naturalnego
z
stosowane były odpowiednie do rodzaju i poziomu narażenia
odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
w tym odzież ochronna i środki ochrony układu oddechowego
z
W przypadku prowadzenia prac w warunkach wymagających
stosowania środków ODO - pracodawca jest obowiązany
zapewnić pracownikom wykonującym takie prace odpowiednie
do istniejących warunków środowiska pracy przerwy na
odpoczynek w miejscach, w których nie występuje narażenie
na działanie pyłu azbestu.
z
W przypadku przekroczenia wartości najwyższego
dopuszczalnego stężenia pyłu azbestu, określonej w
przepisach dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy, pracodawca jest obowiązany wstrzymać
wykonywanie pracy przez pracowników oraz niezwłocznie
podjąć działania w celu obniżenia stężenia pyłu azbestu do
wartości dopuszczalnej.
z
Ponowne podjęcie pracy jest dopuszczalne po stwierdzeniu,
iż w wyniku działań, o których mowa wyżej, stężenie pyłu
azbestu w środowisku pracy nie przekracza dopuszczalnej
wartości.
z
Jeżeli, mimo podjętych działań, nie jest możliwe obniżenie
stężenia pyłu azbestu do wartości dopuszczalnej - podjęcie
pracy jest możliwe pod warunkiem zastosowania środków
ODO zapewniających nieprzekraczanie dopuszczalnego
narażenia pracowników na działanie pyłu azbestu.
z
Stosowanie tych środków nie może być stałe i powinno być
ograniczone do minimum.
z
Wymagane jest dostarczenie pracownikom narażonym na
działanie pyłu azbestu odzież i obuwie robocze oraz środki
ochrony indywidualnej właściwej do poziomu narażenia oraz
zapobiegające odpowiednio stykaniu się ciała z pyłami
azbestu i ich wdychaniu.
z
Odzież, o której mowa wyżej, powinna być wykonana z
materiału
uniemożliwiającego przenikanie pyłu azbestu oraz
umożliwiającego łatwe czyszczenie.
-
z
Rękawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach
powinny szczelnie przylegać do ciała.
z
Niedopuszczalne jest zdejmowanie środków ochrony układu
oddechowego w strefie zanieczyszczonej pyłem azbestu.
Wszelkich zmian elementów filtrujących należy dokonywać po
wyjściu z tej strefy.
Niezbędne jest zapewnienie, aby po zakończeniu pracy w
warunkach narażenia na działanie pyłu azbestu odzież i
obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej były:
z
-
z
oczyszczone z pyłu azbestu
wysoko skutecznymi urządzeniami filtracyjno-wentylacyjnymi
lub
na mokro w sposób uniemożliwiający uwalnianie się pyłu do
środowiska pracy lub do środowiska naturalnego
przechowywane wyłącznie w wyznaczonym miejscu, w
sposób wykluczający kontakt z własną odzieżą pracowników.
Odzież i obuwie robocze
oraz środki ochrony indywidualnej
stosowane w pracy
z materiałami zawierającymi azbest,
nie mogą być używane poza miejscem pracy.
z
Odzież zanieczyszczona pyłem azbestu przeznaczona do
prania powinna być pakowana i oznakowana w sposób
określony w wydanych przepisach
(rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14
października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
użytkowania takich wyrobów)
z
z
-
-
Przepisy prawa wymagają, aby zapewnione przez
pracodawcę odzież i obuwie robocze i inne środki
zapobiegające stykaniu się ciała z pyłem azbestu i jego
wdychaniu posiadały właściwości ochronne i użytkowe.
Powinny
być zatem wykonane z materiału uniemożliwiającego
przenikanie włókien azbestu a w przypadku odzieży ochronnej
rękawy w nadgarstkach i nogawki spodni w kostkach powinny
szczelnie przylegać do ciała.
najlepiej, gdy są to kombinezony i sprzęt jednorazowego
użytku, które po zanieczyszczeniu zostaną usunięte jako
odpady zawierające azbest lub sprzęt zmywalny bądź nadający
się do odkurzenia wysoko wydajnymi urządzeniami filtracyjnowentylacyjnymi.
z
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia przechowywania
zanieczyszczonej odzieży i innych środków ochrony, do
czasu jej umieszczenia w miejscu bezpiecznego składowania,
bez kontaktu z odzieżą prywatną pracowników.
z
W warunkach narażenia na pył azbestu powinna być
stosowana odzież chroniąca przed pyłami typ 5 – pyłoszczelny.
z
Ważne jest uszczelnienie kombinezonu w krytycznych
miejscach takich jak zamek błyskawiczny, mankiety rękawów i
nogawek oraz szczelnie przylegający do twarzy kaptur.
z
Szwy kombinezonu powinny być wykonane są na zewnątrz tak,
aby zapobiec przedostawaniu się substancji niebezpiecznych
„z zewnątrz do wewnątrz”.
W przypadku braku możliwości stosowania pełnych
kombinezonów z zakrytą stopą najlepiej stosować łatwo
zmywalne obuwie gumowe (bez sznurowadeł) zabezpieczone
taśmą do nogawek. Również rękawice robocze, należy
szczelnie połączyć z kombinezonem.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards