Zał. nr 4 - wzór umowy (1)

advertisement
Załącznik Nr 4
UMOWA
(PROJEKT)
Zawarta w dniu .............................. 2016r. w Głogówku pomiędzy:
GMINĄ GŁOGÓWEK
z siedzibą w Głogówku ul. Rynek 1
48-250 Głogówek
NIP: 755-19-08-182
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM ,
reprezentowaną przez: Andrzeja Kałamarza – Burmistrza Gminy Głogówek,
przy kontrasygnacie Ilony Hudaszek - Skarbnika Gminy Głogówek,
a
..................................................
NIP: .........................
REGON: .......................
z siedzibą w ..............................
zwanym dalej WYKONAWCĄ,
reprezentowanym przez: .....................................................................................
§1
1. Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro tj. zaproszenia do złożenia
propozycji cenowej na realizację prac związanych z zadaniem pn.
„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek”
polegających na:
a) demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest
z obiektów budowlanych znajdujących się na ternie Gminy Głogówek ujętych
w wykazie nieruchomości objętych ofertą, stanowiących załącznik nr 1 do
Umowy,
b) transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest złożonych na
pryzmach na terenie Gminy Głogówek, ujętych w wykazie nieruchomości
objętych ofertą , stanowiących załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz
możliwości do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy.
3. Wykonawca zapewnia materiały, sprzęt i osoby niezbędne do wykonania prac
wynikających z powyższej umowy.
§2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prace stanowiące przedmiot umowy ustala się
w wysokości stanowiącej sumę iloczynów:
a. ceny jednostkowej za demontaż, transport i unieszkodliwianie 1 Mg płyt
azbestowo-cementowych w wysokości ……… zł brutto (słownie: ………)
-1-
2.
3.
4.
5.
i ilości faktycznie zdemontowanych, odebranych i przekazanych do utylizacji
płyt (wyrażonej w Mg),
b. ceny jednostkowej za transport i unieszkodliwianie 1 Mg płyt azbestowocementowych w wysokości ………….zł brutto (słownie: ……………..)
i ilości faktycznie odebranych i przekazanych do utylizacji płyt azbestowocementowych (wyrażonej w Mg).
Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podatkiem VAT nie może
przekroczyć kwoty …………………zł brutto (słownie: …………………….).
Kwota wynagrodzenia Wykonawcy określona zgodnie z ust.1 zawiera wszystkie
koszty związane z realizacją prac stanowiących przedmiot umowy .
W czasie obowiązywania umowy stawki jednostkowe pozostają niezmienne.
Wynagrodzenie za realizację prac stanowiących przedmiot umowy może zostać
zmniejszone w przypadku rezygnacji właściciela nieruchomości ujętych w wykazie
nieruchomości objętych ofertą , stanowiących załącznik nr 1 do umowy, z wykonania
wnioskowanych prac.
§3
1. Przed rozpoczęciem prac ( w terminie co najmniej 7 dni ) Wykonawca powinien
dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub
usunięciu wyrobów zawierających azbest
właściwemu
organowi nadzoru
budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu – zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. / Dz. U. z
2004 nr 71, poz. 649 / oraz § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace objęte przedmiotem umowy
(wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji) w terminie do 30.09.2016r.
3. Wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowy harmonogram prac.
4. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu, zebrania
i transportu wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego
mają być wykonane prace objęte przedmiotem umowy. Termin demontażu, zebrania i
transportu wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela
nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do 30.09.2015 r. Wykonawca z chwilą
usunięcia azbestu z dachu zobowiązany jest do jego zabezpieczenia celem uniknięcia
szkód (np. zalania) na czas ustalony z właścicielem nieruchomości.
5. Za termin zakończenia prac wynikających z niniejszej umowy uznaje się datę
odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wykazu nieruchomości objętych ofertą ,
zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia ze względu na fakt, iż
podane ilości wyrobów zawierających azbest zostały określone szacunkowo na
podstawie zgłoszeń. Podstawą faktycznego rozliczenia wykonanych robót będzie
protokół przekazania odpadu podpisany przez właściciela nieruchomości oraz karty
przekazania odpadów na składowisko odpadów.
§4
-2-
1. Wynagrodzenie za realizację prac określonych w § 1 ust.1 płatne będzie przez
Zamawiającego jednorazowo za całość wykonanego zadania w terminie 30 dni od
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawą do wystawienia faktury będą:
a. karty przekazania odpadów sporządzone pomiędzy Wykonawcą
a składowiskiem odpadów azbestowych potwierdzające wagę odebranych
przez składowisko wyrobów zawierających azbest, ,na karcie przekazania
odpadu powinno zostać określone:
 dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów ( składowisko odpadów
niebezpiecznych
posiadające
pozwolenie
zintegrowane
na
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest );
 poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej
partii odpadów;
 dokładne dane gminy ( nazwa gminy, adres), z której były odbierane
wyroby zawierające azbest;
 wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych
nieruchomości
b. protokołem odbioru spisanym przez właściciela nieruchomości ,
przedstawiciela Gminy i Wykonawcy, zawierającym co najmniej adresy
nieruchomości, z których usunięto wyroby zawierające azbest oraz
powierzchnię i masę zdemontowanych lub zebranych (składowanych)
wyrobów zawierających azbest;
c. oświadczenia Wykonawcy realizującego zadanie o prawidłowości wykonania
prac oraz o oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem
właściwych przepisów technicznych i sanitarnych wraz z wykazem
nieruchomości , których oświadczenie dotyczy
§5
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za
zniszczenia i szkody powstałe wskutek realizacji prac objętych niniejszą umową i jest
zobowiązany do ich naprawienia na swój koszt .
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i podmioty realizujące prace
objęte niniejszą umową , w tym również za ich bezpieczeństwo.
3. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 71 poz. 649) zmienionym Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz.U.2010 nr 162.poz 1089).
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
-3-
a. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub usunięciu usterek
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w wysokości 0,15 %
wynagrodzenia umownego brutto , za każdy dzień zwłoki,
b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca , w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn , za które odpowiada
Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,
z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art.145 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
b. za nieterminową zapłatę faktury w wysokości odsetek ustawowych .
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
Kodeksu Cywilnego, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza
wysokość kar umownych.
4. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności
Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia.
§7
Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana wyłącznie w formie aneksu za
zgodą obu stron.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo
zamówień publicznych i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu
umowy.
§9
Integralną częścią umowy jest: Oferta Wykonawcy, Wykaz nieruchomości objętych ofertą.
§ 10
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
-4-
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Załączniki:
1. Wykaz nieruchomości objętych ofertą- załącznik nr 1 do umowy.
2. Oferta Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
……………………………………
……………………………………
-5-
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards