Mózgi kobiet i m**czyzn

advertisement
Mózgi kobiet i mężczyzn
Renata Zieminska
Na podstawie: Kimura 2006,
Grabowska 2014
Doreen Kimura, Płeć i poznanie, 2006
MężczyŸ
ni i kobiety mają za sobą długą ewolucyjną historię podziału
obowiązków. MężczyŸ
źni angażowali się w polowania i zbieranie
padliny, co wymagało od nich oddalania się od siedlisk. Przodowali też
w rzucaniu różnego rodzaju przedmiotami. Prehistoryczne kobiety poruszały się natomiast w pobliżu osad i przyczyniały się do zdobywania pożywienia, zajmując się zbieractwem. Ich podstawowym zadaniem była opieka nad niemowlętami i małymi dziećmiŸ(Kimura 2006, s. 25). Różnice
w zdolnoŸ
ciach poznawczych związane są zatem z pełnieniem ról społecznych i biologicznych, które doprowadziły do wykształcenia odpowiednich
zdolnośŸ
ci poznawczych. Kimura podkreŸ
śla, że zdolnośŸ
ci te nie zależą od
samych czynników społecznych, lecz oparte są na mechanizmach biologicznych i działaniu odpowiednich hormonów.
Doreen Kimura, Płeć i poznanie, 2006
MężczyŸ
Ÿ
ni o wiele
lepiej wypadają w zadaniach wymagających trafiania do celu
(takich jak gra w rzutki) albo przechwytywania przedmiotów (na przykład
piłki)Ÿa Ÿ
kobiety potrafią szybciej niż mężczyŸ
źni wykonywać sekwencje
ruchów (szczególnie palcami), co okreŸ
śla się czasami mianem subtelnych
zdolnoŸ
ści motorycznychŸ(Kimura 2006, s.49).
Badania Kimury wskazują, że większoŸ
ść mężczyzn uzyskuje lepsze wyniki
w testach zdolnoŸ
ści rozumowania matematycznego lub rozwiązywania
problemów, ale kobiety są lepsze w samym obliczaniu działań
matematycznych (Kimura 2006, s. 87). Z całą pewnośŸ
cią kobiety mają
lepszą pamięć werbalną i są bardziej wrażliwe na bodŸ
źce zewnętrzne,
z wyjątkiem bodźŸ
ców wzrokowych. Mają słabszą ostrość widzenia, ale
przewagę w szybkoŸ
ści postrzegania, która umożliwia dokonywanie
szybkich porównań . Ponadto, kobiety przewyższają mężczyzn pod
względem umiejętnośŸ
ci odczytywania wyrazu twarzy i mowy ciała i mają
większą zdolnoŸ
ść empatii (Kimura 2006, s. 98)
Różnice poznawcze
Uzdolnienia
• Mężczyźni wykazują np. wyższość w wykonywaniu
różnych zadań wymagających wyobraźni
przestrzennej lub złożonych operacji
matematycznych, kobiety zaś w niektórych
zadaniach językowych oraz wymagających
precyzji manualnej.
• Badania wskazują ponadto na wyższą wrażliwość
kobiet na subtelne sygnały emocjonalne,
zwłaszcza wyrażane w mimice twarzy. Z kolei
mężczyźni łatwiej dopuszczają się aktów agresji.
Waga mózgu
• Najbardziej oczywista i widoczna gołym okiem
różnica polega na tym, że przeciętnie mózgi
męskie są o ok. 10% większe.
• kobiety mają proporcjonalnie więcej
substancji szarej (ciała komórek nerwowych),
zaś mężczyźni więcej substancji białej i płynu
mózgowo-rdzeniowego.
Substancja szara i biała
• Ponieważ substancja szara to ciała komórek
nerwowych i krótkie połączenia między nimi
(dendryty), a substancja biała to długie
połączenia między odległymi częściami mózgu,
wyższa proporcja substancji szarej u kobiet
oznacza, że więcej tkanki nerwowej jest u nich
zaangażowanej w procesy przetwarzania
informacji w stosunku do tkanki
zaangażowanej w przekazywanie informacji.
Kora mózgowa
• Tezę tę potwierdzają obserwacje wskazujące,
że kora mózgowa (składająca się z substancji
szarej) jest u kobiet grubsza i wykazuje większą
liczbę i poziom komplikacji zakrętów. Co
więcej, neurony są w niej gęściej upakowane.
Wszystkie te fakty interpretuje się jako
dowody na istnienie u kobiet mechanizmu
kompensacyjnego, umożliwiającego
zmieszczenie w tej samej objętości większej
ilości tkanki mózgowej (szarej substancji).
Asymetria mózgowa
• Kolejna różnica, wielokrotnie stwierdzana w
badaniach, dotyczy asymetrii mózgowej. Mózgi
mężczyzn są bardziej asymetryczne niż kobiece tj.
dwie półkule wykazują większą specjalizację
funkcjonalną.
• Np. funkcje językowe są u mężczyzn silniej
powiązane z lewą półkulą, zaś funkcje wzrokowoprzestrzenne z prawą. U kobiet zaś, funkcje te są
w większym stopniu reprezentowane w obu
półkulach.
Spoidło wielkie
• części spoidła wielkiego, stanowiącego główną
wiązkę włókien łączącą dwie strony mózgu, u
kobiet są większe. Ponadto, czas transmisji
informacji pomiędzy półkulami jest u mężczyzn
dłuższy i kierunkowo asymetryczny.
• konsekwencją długiego czasu transmisji
międzypółkulowej był stosunkowo większy
rozrost połączeń wewnątrzpółkulowych w
stosunku do międzypółkulowych oraz
wzmocnienie półkulowej specjalizacji.
Dominujące połączenia w mózgu mężczyzn (A) i kobiet (B). Po lewej stronie widoczny mózg z góry, po prawej z
boku.
Połączenia wewnątrzpółkulowe i
międzypółkulowe
• u kobiet dominująca okazała się sieć połączeń
poprzecznych łączących dwie półkule, czyli takich, które
przechodzą przez spoidło wielkie. U mężczyzn
natomiast dominują połączenia wewnątrzpółkulowe,
łączące tylne i przednie części mózgu.
• Autorzy sugerują, że budowa mózgu u mężczyzn sprzyja
zapewnieniu dobrych połączeń pomiędzy strukturami
kontrolującymi percepcję i koordynację czynności,
natomiast u kobiet mózg przystosowany jest do
łączenia struktur zajmujących się analitycznym (lewa
półkula) i intuicyjnym (prawa półkula) sposobem
rozwiązywania zadań.
Osoby w skanerze rezonansu magnetycznego
wykonywały zadania matematyczne
• Okazało się, że rozwiązywanie tych zadań wywołuje
znacznie silniejszą aktywację w mózgu mężczyzn niż kobiet.
Co ciekawe, dokładnie w tych miejscach, gdzie stwierdzono
różnice w aktywności na korzyść mężczyzn, stwierdzono
również różnice w objętości i gęstości substancji szarej na
korzyść kobiet.
• Dane te pokazują, po pierwsze, że mózgi kobiet zdają się
pracować bardziej wydajnie z punktu widzenia zużycia
energii, przeznaczonej na wykonanie tej samej pracy (bo
zadanie wykonywały na podobnym poziomie). Po drugie,
wyższa wydajność mózgu kobiecego może być osiągana
dzięki zwiększeniu gęstości substancji szarej w tych samych
rejonach, które wykazują większą aktywację w mózgu
męskim
Empatia
• Badania funkcjonalnym rezonansem magnetycznym ujawniły, że
kobiety odczuwają empatię w sytuacji zadawania bólu nawet takim
osobom, które zachowały się wcześniej wobec nich nieuczciwie.
• Natomiast w przypadku mężczyzn mózg działał w sposób bardziej
„interesowny”. Aktywacja struktur związanych z empatią
następowała tylko wówczas, gdy patrzyli na ból osób, które
zachowywały się wobec nich fair. Co więcej, mężczyźni na widok
bólu zdawanego osobom nieuczciwym najwyraźniej odczuwali
satysfakcję, gdyż aktywowały się u nich struktury związane z
układem nagrody. U kobiet takich aktywacji nie było.
• Stwierdzono też u kobiet większą objętość substancji szarej w
obszarach tzw. neuronów lustrzanych, które odgrywają istotną rolę
w empatii.
Download