Mózgi kobiet i m**czyzn

advertisement
Mózgi kobiet i mężczyzn
Renata Zieminska
Uniwersytet Szczeciński
Doreen Kimura, Płeć i poznanie, 2006
„MężczyźŸ
ni i kobiety mają za sobą długą ewolucyjną historię
podziału obowiązków. MężczyŸ
źni angażowali się w polowania
i zbieranie padliny, co wymagało od nich oddalania się od
siedlisk. Przodowali też w rzucaniu różnego rodzaju
przedmiotami. Prehistoryczne kobiety poruszały się natomiast
w pobliżu osad i przyczyniały się do zdobywania pożywienia,
zajmując się zbieractwem. Ich podstawowym zadaniem była
opieka nad niemowlętami i małymi dziećmi””(Kimura 2006, s.
25).
Nasz mózg funkcjonuje podobnie jak u przodków 50 tysięcy
lat temu i jest wynikiem ewolucji trwającej miliony lat (s. 21).
Dziedzictwo ewolucyjne
• Mężczyźni i kobiety musieli ze sobą
współpracować w walce o przetrwanie.
• Współzawodnictwo było nieadaptacyjne.
• „układ między obiema płciami był dość
stabilny: mężczyzna z racji większej siły
fizycznej oraz swojej roli myśliwego i obrońcy
przejmował kontrolę w związku” (s. 23)
Zdolności poznawcze (Kimura, 2006)
„ „Mężczyzni
o wiele lepiej wypadają w zadaniach wymagających
trafiania do celu (takich jak gra w rzutki) albo
przechwytywania przedmiotów (na przykład piłki)”
”.
„Kobiety potrafią szybciej niż mężczyŸ
źni wykonywać
sekwencje ruchów (szczególnie palcami), co okreœ
śla się
czasami mianem subtelnych zdolnoœ
ści motorycznych””
(Kimura 2006, s.49).
Mężczyźni homoseksualni maja wyniki podobne do kobiet.
Już 3-tetni chłopcy różnią się pod tym względem od
dziewczynek.
Kobiety mają słabszą ostrość widzenia i rotację
wyobrażeniową, ale przewagę w szybkoœ
ści postrzegania, która
umożliwia dokonywanie szybkich porównań (Kimura 2006, s.
98).
Zdolności matematyczne
• Badania Kimury wskazują, że „większoœ
ść
mężczyzn uzyskuje lepsze wyniki w testach
zdolnoœ
ści wymagających rozumowania
matematycznego lub rozwiązywania
problemów, podczas gdy kobiety wypadają
lepiej w zadaniach rachunkowych” (Kimura
2006, s. 87). W samym obliczaniu działań
matematycznych.
Język, pamięć i empatia
• Kobiety mają lepszą pamięć werbalną i
fluencję słowną (Kimura 2006, s.111).
• Od dawna wiadomo, że kobiety mają lepszą
umiejętność”
ć odczytywania wyrazu twarzy
i mowy ciała, a zarazem większą zdolnoœ
ść
empatii.
Waga i rozmiar mózgu – Kimura 2006
• Najbardziej widoczna różnica polega na tym,
że przeciętnie mózgi męskie co do wagi i
rozmiaru są 10-15% większe. S.135
• Mózgi dużych kobiet są proporcjonalnie
mniejsze w stosunku do masy ciała niż mózgi
kobiet drobnych
• Ankney- wśród kobiet i mężczyzn o tej samej
masie ciała mózgi męskie są 100 gramów
cięższe.
Wielkość mózgu – Grabowska 2014
• przeciętnie mózgi męskie ok. 10% większe i jest to
proporcjonalne do masy ciała
• Swaab: różnica jest zauważalna już od 2 roku życia
• kobiety mają proporcjonalnie więcej substancji
szarej (ciała komórek nerwowych i dendryty), zaś
mężczyźni więcej substancji białej (aksony) i płynu
mózgowo-rdzeniowego.
• więcej tkanki nerwowej jest u kobiet
zaangażowanej w procesy przetwarzania
informacji w stosunku do tkanki zaangażowanej w
przekazywanie informacji
Kora mózgowa
• Kora mózgowa (składająca się z substancji
szarej) jest u kobiet grubsza i wykazuje większą
liczbę i poziom komplikacji zakrętów. Neurony
są w niej gęściej upakowane.
• Jest to mechanizm kompensacyjny,
umożliwiający zmieszczenie w tej samej
objętości większej ilości szarej substancji
(Grabowska 2014, s. 3).
Spoidło wielkie i przednie
• części spoidła wielkiego, tj. ciała modzelowatego,
stanowiącego główną wiązkę włókien łączącą dwie
strony mózgu, u kobiet są większe.
• spoidło przednie łączące obie strony układu
węchowego jest większe u kobiet o 10-12%. Kimura
142
• Allen w 1992 wskazywała różnice 18% w badaniach
post mortem, a spoidło mężczyzn homoseksualnych
34% większe niż u mężczyzn heteroseksualnych.
• Spoidło przednie poprzez związek ze zmysłem
powonienia może mieć związek z zachowaniami
seksualnymi. Nie ma takich związków spoidło wielkie.
Podwzgórze
• Podwzgórze reguluje zachowania reprodukcyjne (także sen,
jedzenie) i niektóre jądra podwzgórza są większe u
mężczyzn niż u kobiet.
• Pole podwzgórzowe/pole przedwzrokowe AH/POA ma
wiele receptorów androgenów i estrogenów. Są tutaj cztery
okolice nazwane (Allen) jądrami śródmiąższowymi
podwzgórza przedniego INAH1-4 (Bancroft 2011, s.64).
• W jednym z badań INAH3 było 2,8 razy większe, a INAH2
dwa razy większe (Swaab i Garcia-Falgueras, 2009, s. 6). Nie
są znane funkcje tych jąder.
• U kobiet transseksualnych (genetycznie XY) INAH 3 miało
rozmiar kobiecy i kobiecą ilość neuronów (Swaab 2009, s.6).
Podwzgórze2
• Jądro nadskrzyżowaniowe jest większe u mężczyzn
homoseksualnych niż heteroseksualnych (LeVay 1991;
kimura38). Jądro to odpowiada za rytm dnia i nocy, a
ten u mężczyzn homoseksualnych jest podobny do
rytmu kobiet (chodzą spać i wstają wcześniej) (Kimura
2006, s. 139).
• jądro łożyskowe prążka krańcowego, BST, ma neurony
o znacznej zawartości steroidów i okolica tylnoprzyśrodkowa jest mniejsza u kobiet niż u mężczyzn.
Środkowa część BST jest mniejsza u sześciu
transpłciowych kobiet m/k niż u mężczyzn
heteroseksualnych i homoseksualnych (Zhou 1995)
Podwzgórze3
• Podwzgórza, w tym grupa jąder INAH, są
identyczne u wszystkich noworodków i różnicują
się dopiero około 10 roku życia. Różnice te
zanikają po 50 roku życia. Są nieznaczne, ale
jednak realne.
• Także różnica rozmiarów BST pojawia się w wieku
dojrzewania (Chunga 2002, Bancroft 2011, s.65)
• Jądra INAH3 i BSTc to wcześniej opisane SDN-POA
(Swaab 2009, s.10)
Inne różnice anatomiczne
• Spoidło przednie (Allen 1992: u mężczyzn
homoseksualnych 18% większe niż u kobiet i
34% większe niż u mężczyzn
heteroseksualnych)
• Spoidło średnie we wzgórzu kimura 142
• Hipokamp, ośrodek pamięci
• Ciało migdałowate odpowiedzialne za
negatywne emocje, strach, złość.
Mózgi samic i samców gryzoni
• Mózgi gryzoni zbadano najlepiej i różnice są wyraźnie
widoczne. Warto skorzystać z tej wiedzy nawet jeśli
została uzyskana poprzez moralnie wątpliwe
eksperymenty, kastracja, wstrzykiwanie hormonów
zaraz po urodzeniu i później, uszkadzanie części mózgu
itd.
• Struktura podwzgórza ulega wpływom hormonów,
androgenów i estrogenów. Mają one nie tylko
aktywizujący wpływ ale także organizujący,
rozpoczynają tworzenie struktur mózgowych. W
wyniku tego powstaje mózg sfeminizowany lub
zmaskulinizowany niezależnie od genitaliów osobnika.
Mózgi samic i samców gryzoni4
• U samca większe jest:
• jądro łożyskowe prążka krańcowego
• jądro przyśrodkowe ciała migdałowatego
odpowiedzialnego za negatywne emocje (układ
limbiczny)
• okolica przedwzrokowa MPOA i jądro pola
przedwzrokowego SDN-POA
• U samicy większe jest:
• Jądro okołokomorowe przednio-brzuszne AvPV
• miejsce sinawe (locus coeruleus), jadro pnia mózgu
odpowiedzialne za poziom lęku (Bancroft 2011, s. 64)
Asymetria mózgowa
• Wielokrotnie stwierdzono, że mózgi mężczyzn
są bardziej asymetryczne niż kobiece tj. dwie
półkule wykazują większą specjalizację
funkcjonalną. Np. funkcje językowe są u
mężczyzn silniej powiązane z lewą półkulą, zaś
funkcje wzrokowo-przestrzenne z prawą. U
kobiet zaś, funkcje te są w większym stopniu
reprezentowane w obu półkulach (Grabowska
2014, s.3). To nie znaczy, że u kobiet nie ma
asymetrii funkcji.
Półkulowa specjalizacja
• czas transmisji informacji pomiędzy półkulami
jest u mężczyzn dłuższy
• konsekwencją długiego czasu transmisji
międzypółkulowej był stosunkowo większy
rozrost połączeń wewnątrzpółkulowych oraz
wzmocnienie półkulowej specjalizacji
Ingalhalikar et al. 2014
• Zespół z Filadelfii (USA) przeprowadził badania przy pomocy
dMRI czyli dyfuzyjnego rezonansu magnetycznego,
nazywanego diffusion tensor imagining DTI, który
wykorzystuje dyfuzję wody w substancji białej. Metoda ta
jest stosowana do opisania architektury substancji białej i
szlaków włókien nerwowych.
• Badanie zostało przeprowadzone na dużej próbie 949
młodych ludzi w wieku 8-22 lat, 428 płci męskiej i 521 płci
żeńskiej
• Ingalhalikar, M., Smith, A., Parker, D., Satterthwaite, T.,
Elliott, M., Ruparel, K., Hakonarson, H., Gur, Ra., Gur, Ru. i
Verma R. (2014). Sex differences in the structural
connectome of the human brain. PNAS, 111 ( 2), 2014, s.
823-828
Sieć połączeń wewnątrzmózgowych
• Brain network to sieć połączeń
wewnątrzmózgowych, structural connectome.
Pokazuje ona interakcje pomiędzy częściami
mózgu
• Na podstawie faktycznych połączeń
zbudowano model struktury połączeń
ludzkiego mózgu.
• Okazuje się, że struktura ta zależy od płci.
Schemat badań
• Mózg podzielono na 95 regionów, 68
korowych i 27 podkorowych i zbudowano
matrycę połączeń między nimi, 95x95
• Badanych podzielono na 3 grupy wiekowe,
dzieci do 13,4; dojrzewających do 17 roku i
młodych dorosłych. W każdej grupie była
podobna liczba osób obu płci
Dwa schematy połączeń
• Badania ujawniły odmienny schemat połączeń dla
obu płci
• u kobiet dominująca okazała się sieć połączeń
poprzecznych łączących dwie półkule, czyli takich,
które przechodzą przez spoidło wielkie. U
mężczyzn natomiast dominują połączenia
wewnątrzpółkulowe, łączące tylne i przednie
części mózgu.
• Ale w móżdżku schemat połączeń okazał się
odwrotny, to mężczyźni mają mocniejsze
połączenia między półkulami móżdżku.
Rozwój różnic płciowych
• W najmłodszej grupie było niewiele
powiększonych połączeń wewnątrzpółkulowych u
mężczyzn i międzypółkulowych u kobiet, co
sugeruje początek różnicowania.
• W grupie okresu dojrzewania i młodych dorosłych
to różnicowanie znacząco wzrastało.
• U dziewcząt w okresie dojrzewania połączenia
międzypółkulowe wzrastały tylko w płacie
czołowym.
Wysoka modularność i tranzytywność
u mężczyzn
• Modularność opisuje, jak sprawnie cały
system połączeń może być rozbity na spójne
klocki czyli podsystemy.
• Tranzytywność opisuje związek danego
regionu z sąsiednimi.
• Modularność i tranzytywność okazała się
wyższa w mózgach męskich.
Dominujące połączenia w mózgu mężczyzn (A) i kobiet (B). Po lewej stronie widoczny mózg z góry, po prawej z
boku.
Rola długich połączeń
• Aksony umożliwiają dalekie przenoszenie
sygnałów. Mózgi meskie mają więcej substancji
białej czyli aksonów, z wyjątkiem spoidła
wielkiego. Są nastawione na komunikację
wewnątrz półkul, a kobiece na komunikację
międzypółkulową.
• Badanie zespołu z Filadelfii ustaliło, że „mózgi
męskie są tak ustrukturowane, żeby ułatwiać
komunikację wewnątrz półkul mózgowych, choć
odwrotnie jest w móżdżku” (s.825)
Komplementarność mózgów
• Inaczej wygląda struktura połączeń mózgowych u
kobiet i autorzy nazywają to komplementarnością (obie
płcie uzupełniają się nawzajem); różnice behawioralne
mają podłoże w różnicach neuronalnych).
• „mózgi kobiece mają zwiększoną łączność
międzypółkulową” (s. 825).
• Mężczyźni mają większą łączność wewnątrz półkul i
płatów mózgowych i pomiędzy tymi płatami. Kobiety
mają większą łączność pomiędzy półkulami i płatami w
przeciwnych półkulach (s.825).
Rozwój architektury mózgów
• „Mózgi męskie w trakcie rozwoju są tak
strukturowane, aby ułatwić komunikację
wewnątrz płatów i wewnątrz półkul” (s.826)
• „Mózgi kobiet mają większą międzypółkulową
łączność i większe uczestnictwo
transpółkulowe” (s. 826)
Zdolności męskie
• Większa łączność wewnątrzpólkulowa, np.
połączenie percepcji i działania, a zarazem
większa łączność międzypółkulowa w móżdżku,
który nadzoruje działanie, może być podstawą
„skutecznego sytemu koordynacji ruchu u
mężczyzn. Większa łączność międzypółkulowa u
kobiet może ułatwiać integrację myślenia
analitycznego, etapowego z lewej półkuli i
przestrzennego, intuitywnego sposobu
przetwarzania informacji z prawej półkuli” (s.826)
Zdolności kobiece
• Kobiecy mózg przystosowany jest do łączenia
struktur zajmujących się analitycznym (lewa
półkula) i intuicyjnym (prawa półkula) sposobem
rozwiązywania zadań. Interpretacja ta budzi
jednak kontrowersje.
• Brak jest bowiem jednoznacznych danych
wskazujących na istnienie związku pomiędzy
stosowaniem intuicyjnych vs. logicznych strategii
a aktywnością prawej lub lewej półkuli
(Grabowska 2014, s.3-4).
Związek z poprzednimi badaniami
• Zdaniem autorów te wyniki są zgodne z
badaniami anatomicznymi, które wykazały
większe spoidło u kobiet.
• Są też zgodne z badaniami behawioralnymi,
które wykazały, że kobiety są lepsze od
mężczyzn jeśli chodzi o zdolność uwagi,
pamięć do słów i do twarzy i zdolności
społeczne; mężczyźni zaś są lepsi w wyobraźni
przestrzennej i szybkości ruchowej.
Który model połączeń jest lepszy?
• Szybsze porozumiewanie się półkul jest zwykle
korzystne, ale w sprawnościach wymagających
zogniskowanej organizacji neuronalnej, np. w
przypadku zdolnościach motorycznych,
komunikacja między półkulami może być
niekorzystna (Kimura 2006, s.142)
Osoby w skanerze rezonansu magnetycznego
wykonywały zadania matematyczne
• Okazało się, że rozwiązywanie tych zadań wywołuje
znacznie silniejszą aktywację w mózgu mężczyzn niż
kobiet. W tych miejscach, gdzie stwierdzono różnice w
aktywności na korzyść mężczyzn, stwierdzono również
różnice w objętości i gęstości substancji szarej na
korzyść kobiet.
• Dane te pokazują, że mózgi kobiet zdają się pracować
bardziej wydajnie z punktu widzenia zużycia energii,
przeznaczonej na wykonanie tej samej pracy (bo
zadanie wykonywały na podobnym poziomie). Wyższa
wydajność mózgu kobiecego może być osiągana dzięki
zwiększeniu gęstości substancji szarej (Grabowska
2014, s.4)
Empatia
• Badania funkcjonalnym rezonansem magnetycznym
ujawniły, że kobiety odczuwają empatię w sytuacji
zadawania bólu nawet takim osobom, które zachowały
się wcześniej wobec nich nieuczciwie.
• Natomiast w przypadku mężczyzn mózg działał w
sposób bardziej „interesowny”. Aktywacja struktur
związanych z empatią następowała tylko wówczas, gdy
patrzyli na ból osób, które zachowywały się wobec nich
fair.
• Stwierdzono też u kobiet większą objętość substancji
szarej w obszarach, które odgrywają istotną rolę w
empatii (Grabowska 2014, s.4).
Różnice statystyczne
• Wszystkie te różnice mają jedynie statystyczny
charakter. Oznacza to, że zdolności kobiet i
mężczyzn w znacznym stopniu pokrywają się.
Nie należy przekładać różnic statystycznych na
wnioski dotyczące indywidualnych osób.
Mózgi homoseksualnych mężczyzn
• U osób homoseksualnych struktury mózgowe,
zwłaszcza wzrokowe i kierujące zachowaniami
seksualnymi są typowe dla płci przeciwnej (Bancroft,
2011, s. 265). Podstawą tych badań było wcześniejsze
porównywanie mózgów kobiet i mężczyzn. Lepiej
zbadane są mózgi homoseksualnych mężczyzn, u
których odkryto powiększone spoidło wielkie i spoidło
przednie między półkulami, co jest typowe dla kobiet
(Pietras i Wronka, 2012, s.154). Wykazano również
podobny profil poznawczy (np. lepsze wyniki w
zadaniach wymagających fluencji słownej i
precyzyjnych ruchów rąk a gorsze w orientacji
przestrzennej).
Mózgi homoseksualnych mężczyzn
• Różnice anatomiczne odkryto także w
podwzgórzu, które jest tą częścią mózgu, która
reguluje zachowania reprodukcyjne. Niektóre
jądra podwzgórza są większe u mężczyzn niż u
kobiet. W jednym z badań INAH3 było 2,8 razy
większe, a INAH2 dwa razy większe (Swaab i
Garcia-Falgueras, 2009, s. 6). Stwierdzono też
mniejszy rozmiar (choć zbliżoną liczbę neuronów)
jądra podwzgórza INAH3 u mężczyzn
homoseksualnych niż u heteroseksualnych
(Pietras i Wronka, 2012, s. 160; Kimura, 2006, s.
138).
Mózgi homoseksualnych mężczyzn
• Są większe niż u kobiet ale mniejsze niż u mężczyzn
heteroseksualnych.
• „stopień ekspozycji na hormony płciowe przekłada się
u ludzi na różnice w orientacji seksualnej” (Kimura
2006, s. 34).
• „Wczesne manipulowanie hormonami u szczurów może
prowadzić do zmiany ich preferencji przy wyborze
partnerów seksualnych. Zwiększa to
prawdopodobieństwo występowania podobnego
mechanizmu u ludzi” (Kimura 2006, s.35).
• Te wczesne ekspozycje prowadzą do wytworzenia
struktur mózgowych, które nie podlegają zmianie.
Mózgi kobiet CAH
• „wśród dziewcząt z zespołem CAH, które na
wczesnym etapie rozwoju podlegały
zwiększonemu wpływowi androgenów,
częściej niż u ich niepoddanych temu
wpływowi sióstr występują fantazje i
preferencje homoseksualne” (Kimura 2006,
s.35)
Mózgi osób transpłciowych
• Tożsamość płciowa jest zaprogramowana w
strukturach mózgowych w czasie życia
płodowego w drugiej połowie ciąży.
• Proces formowania genitaliów jest
wcześniejszy (pierwsze dwa miesiące) i może
podlegać innemu oddziaływaniu.
• W przypadku noworodków interpłciowych
poziom maskulinizacji genitaliów może nie
zgadzać się z poziomem maskulinizacji mózgu.
Mózgi osób transpłciowych2
Płód męski dwa razy podlega oddziaływaniu wysokiego
(10 razy wyższego niż u żeńskich) poziomu
testosteronu, między 12-18 tygodniem oraz 34-41.
Druga fala jest 3 miesiące po urodzeniu.
Uważa się, że te dwa pikowania testosteronu, w życiu
płodowym i u noworodka, maskulinizują mózgowe
struktury chłopca na resztę życia (programowanie, moc
organizująca). W czasie dojrzewania wzrost
testosteronu tylko aktywuje te struktury.
Te struktury dotyczą ról płciowych, poczucia tożsamości,
wzorca zdolności poznawczych, zachowań agresywnych
czy organizacji języka.
Chłopiec z okaleczonym prąciem
wychowywany na dziewczynkę
• 8-miesięczny chłopiec w szpitalu miał obcięte prącie, to pociągnęło
za sobą decyzje rok póżniej o wycięciu jąder, utworzeniu pochwy i
wychowywaniu na dziewczynkę
• Dziecko to jednak zachowywało się i wyglądało jak chłopiec,
napiętnowane przez rówieśników
• W wieku 8-9 lat było całkowicie przekonane, że jest chłopcem, a
mając 14 lat postanowiło żyć jak chłopiec. Wtedy rodzice ujawnili
mu prawdę.
• Przeszedł operację wycięcia piersi i rekonstrukcji penisa i zmienił
status prawny. Pod wpływem trudności życiowych popełnił
samobójstwo.
• Według Kimury pewne aspekty męskich zachowań ustalają się w
życiu płodowym lub wkrótce po urodzeniu (Kimura 2006, s.36).
• Podobnie Swaab, Garcia-Falgueras 2009, s.4)
Mózgi osób transpłciowych3
• Jeśli chodzi o osoby transpłciowe, to niektóre
części podwzgórza (jądro łożyskowe prążka
krańcowego, BST oraz jądro
nadskrzyżowaniowe ) okazały się mniejsze u
osób transpłciowych typu mężczyzna/kobieta
niż u mężczyzn z grupy kontrolnej,
przypominając rozmiarami tę okolicę u kobiet,
co też świadczy o biologicznym podłożu
transpłciowości (Kimura, 2006, s. 139;
Bancroft 2011, s.64).
Mózgi osób transpłciowych4
• Źródłem transpłciowości wydaje się być
oddziaływanie testosteronu na rozwijający się
mózg. Mogą to być też kwestie genetyczne, ale
nie są one najważniejsze skoro:
• Osoby cierpiące na syndrom niewrażliwości na
androgeny, mając męską płeć genetyczną (XY),
będące fenotypowo kobietami, nie mają
problemów z tożsamością płciową.
Mózgi osób transpłciowych5
• Kiedy jednak męski płód jest tylko częściowo
niewrażliwy na androgeny z powodu braku
odpowiednich enzymów, rodzi się jako
dziewczynka z dużą pochwą. W okresie
dojrzewania pochwa rozwija się w penis, a
jądra schodzą z podbrzusza. Dzieci te są
zwykle wychowywane jako dziewczynki , ale
większość z nich (60%) po tej zmianie staje się
heteroseksualnymi mężczyznami. (Swaab,
Garcia-Falgueras 2009, s.5)
Mózgi osób transpłciowych6
• Transpłciowi mężczyźni genetycznie XX często
cierpieli na policystyczne jajniki i inne
hormonalne zaburzenia
• Kobiety z CAH są zmaskulinizowane ale tylko
1-3 procent staje się transpłciowa. Zaleca się
te zmaskulinizowane dziewczynki
wychowywać jako dziewczynki.
Mózgi osób transpłciowych7
•
•
•
•
Kobiece struktury mózgowe w męskim mózgu i odwrotnie.
Dotyczy to BSTc i INAH3 w podwzgórzu
U mężczyzn BSTc jest dwa razy większa niż u kobiet
INAH3 jest 1,9 razy większe i zawiera 2,3 razy więcej
neuronów
• Swaab: u transobiet XY kobiece BSTc i INAH3
• Jeden transmęzczyzna XX został zbadany i miał męskie BSTc
i INAH3
• A zatem rozmiar i ilośc neuronow w tych jądrach
podwzgorza odpowiada za tożsamośc płciową (Swaab 2009,
s. 9). Jest to niezalezna od genitaliow. Nie można jednak
wcześnie wykrywać tych rozmiarów, ponieważ ujawniają się
we wczesnej adolescencji.
Mózgi osób transplciowych8
• Transkobiety poddane kuracji hormonalnej
uzyskują pośrednie wyniki (między typowymi dla
kobiet i typowymi dla mężczyzn) co do
lateralizacji mózgu i zdolności poznawczych.
• Badanie rezonansem magnetycznym reakcji
podwzgórza na feromony u transkobiet przed
kuracją hormonalną wykazało, że reagowały w
nietypowy sposób, kobiecy ale trochę męski. Na
widok bodźców seksualnych reagowały w sposób
kobiecy.
Mózgowe wzorce walki
• Młode samce gryzoni oraz małp często dla zabawy inicjują
bójki. Także chłopcy częściej niż dziewczynki toczą walki na
niby. Zbadano, że zjawisko walki „zależy od przemiany
testosteronu w dihydrotestosteron (DHT), ponieważ
hormon DHT oddziałuje na receptory androgenów, które są
zlokalizowane w ciele migdałowatym mózgu. Struktura ta
odgrywa istotna rolę w wyrażaniu złości i strachu. Jeżeli
samce szczurów zostaną pozbawione działania androgenów
albo samice zostaną poddane ich działaniu wkrótce po
urodzeniu, to w młodym wieku będą wykazywać nietypowe
wzorce zachowań: samce będą w mniejszym, a samice w
większym stopniu angażować się w walki dla zabawy”
(Kimura 2006, s. 37)
Dziewczynki CAH i walka
• Dziewczynki z CAH są podobne do chłopców i
„częściej angażują się w sporty, które wiążą się
z brutalnym kontaktem fizycznym” (Kimura,
2006, s.37)
• „prenatalne działanie hormonów prowadzi do
powstania różnic preferencji”38
Neuronalne wzorce zachowań
• Testosteron podawany małpom na początku ciąży
wpływał na seksualne zachowania córek, a podawany
w późniejszym etapie ciąży wpływał na częstotliwość
podejmowania przez nie walk na niby (Kimura 38)
• Zakodowane w systemie nerwowym mechanizmy
odpowiedzialne za wspinanie się i walki na niby,
kształtują się w rożnych momentach życia płodowego
• „może to być istotne dla zrozumienia, dlaczego osoby
homoseksualne wykazują nietypowe preferencje przy
wyborze partnera, równocześnie identyfikując się z
własną płcią” (Kimura 2006, 39)
Kilka procent populacji poza binarnym
podziałem
• Bancroft (2011, s. 280) cytuje badania z 1994
roku na próbie 3432 kobiet i mężczyzn w wieku
18-59 lat. 4,9% mężczyzn i 4,1% kobiet doniosło o
partnerach tej samej płci już w wieku 18 lat, a
2,7% mężczyzn i 1,3% kobiet stwierdziło, że miało
takich partnerów w minionym roku. 2,5%
mężczyzn i 0,9% kobiet zaliczyło się do orientacji
homoseksualnej, a odpowiednio 0,8% i 0,5% do
orientacji biseksualnej. Wśród tej grupy jest część
osób interpłciowych i transpłciowych (niektóre są
heteroseksualne).
Mózgi samic i samców gryzoni 2
• Testosteron wstrzyknięty szczurom płci żeńskiej
zaraz po urodzeniu zmienia funkcje okolicy
przedwzrokowej POA podwzgórza (Roger Gorski).
• Powstają zmaskulinizowane szczury płci żeńskiej
nie reagują na przedowulacyjny wzrost poziomu
estradiolu. To jest przykład defeminizacji mózgu.
• Steroidy w krytycznych momentach rozwoju
wywołują nieodwracalne zmiany strukturalne w
mózgu.
Mózgi samic i samców gryzoni3
• Poporodowa kastracja szczura płci męskiej
powoduje brak dorosłych samczych zachowań
i wzmaga zachowania typowe dla samic, tj.
postawę lordozy, wygięcia grzbietu w rui
(Gorski 2000).
• SDN-POA sexually dimorphic nucleus of the
preoptic area jest większe u samców i jeszcze
się zwiększa pod wpływem wczesnego
działania androgenów.
Mózgi samic i samców gryzoni5
• W rdzeniu kręgowym u samicy zanika w ciągu
pierwszych tygodni życia jądro mięśnia
opuszkowo jamistego czyli mięśnia prącia.
Steroidy wywołują te różnice w strukturze
układu nerwowego za pomocą mechanizmu
apoptozy czyli zaprogramowanej śmierci
komórek (Gorski 2000, Bancroft 2011, s.64)
Grabowska 2012
• Szczury wykastrowane we wczesnym okresie życia były
mniej agresywny niż szczury wykastrowane w wieku
dojrzałym. Kastracja w wieku dojrzałym nie ma już
wpływu na ukształtowanie mózgu w sposób samczy,
np. bardziej asymetryczny i ukształtowanie obwodów
neuronalnych wrażliwych na androgeny– tutaj poziom
agresji jest traktowany jako przejaw samczości,
(Grabowska 2012, s.532). Osobnik wykastrowany we
wczesnym okresie życia nie ma rozwiniętych tych
struktur.
Literatura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bancroft, J. (2011). Seksualność człowieka. Wrocław: Elsevier.
Bradley, H. (2008). Płeć. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
Butler, J. (2008). Uwikłani w płeć. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Grabowska, A. (2014). Mózg kobiecy, mózg męski, czyli dlaczego jesteśmy różni. Panorama Polskiej Akademii
Nauk, 1 (13), 2-4.
Fausto-Sterling, A. (2000). Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of
Sexuality. New York: Basic
Books.
Ingalhalikar, M., Smith, A., Parker, D., Satterthwaite, T., Elliott, M., Ruparel, K.,
Hakonarson, H., Gur, Ra., Gur, Ru. i Verma R. (2014). Sex differences in the structural connectome of the human
brain. PNAS, 111 ( 2), 823-828. Pozyskano z: www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1316909110, [dostęp:
5.09.2014].
Kimura, D. (2006). Płeć i poznanie. Warszawa. Państwowy Instytut Wydawniczy.
Mikkola, M. (2011). Feminist Perspectives on Sex and Gender. W: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pozyskano
z: www.plato.stanford.edu/entries/feminizm-gender/, [dostęp: 8.05.2014].
Patino, M., (2005). Personal Account. A woman tried and tested. Lancet, vol. 366, 538.
Pietras, T., Wronka, E. (2012). Neurobiologiczne i neuropsychologiczne aspekty orientacji homoseksualnej. W: G.
Iniewicz, M. Mijas, B. Grabski (red.), Wprowadzenie do psychologii LGB (s. 153-175). Wrocław: Wydawnictwo
Continuo.
Renzetti, C., Curran, D., (2008). Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Swaab, D., Garcia-Falgueras, A. (2009). Sexual differentiation of the human brain in relation to gender identity. W:
Functional Neurology. Pozyskano z: www.shb-info.org/sexbrain.html. [dostęp: 5.09. 2014].
Ziemińska, R. (2014). Marginesy seksualności i potrzeba nowej etyki. Studia Socjologiczne, 3 (214), 297-303.
Download