Problemy seksualne w psychoterapii

advertisement
Problemy seksualne w psychoterapii
Leszek A. Kapler
Rok:
Wydawnictwo:
Miejsce wydania:
Zabierając się do tego artykułu i przeglądając różne pozycje z literatury uświadomiłem sobie,
że przydałby się jakiś podręcznik dotyczący psychoterapii problemów seksualnych, a to z
powodu rozległości problematyki i przekroju zagadnień, które jej dotyczą. Problemy seksualne
bowiem towarzyszą człowiekowi przez całą historię jego życia i uwidaczniają się w
najróżniejszych aspektach jego funkcjonowania. Praca nad tą sferą życia wymaga od
psychoterapeuty szerokich, ale także szczególnych kompetencji - tak z zakresu seksuologii, jak
i psychoterapii, uwzględniającej różne podejścia teoretyczne i techniki pracy. Wskazuje na to
wachlarz problemów - zaczynając od dziecięcych urazów, poprzez późniejsze doświadczenia
seksualne, postawy, przekonania wobec nich, nawyki, aż po przewartościowywanie podejścia
do seksu u schyłku życia. Dużo wiedzy i doświadczenia wymaga poruszanie się w
zagadnieniach mających związek z seksualnością, takich jak: umiejętność identyfikacji potrzeb i
uczuć oraz ich ekspresji, mechanizmy obronne, sposoby radzenia sobie ze stresem,
komunikacja, umiejętność budowania więzi z innymi, samoocena, poczucie tożsamości, wiedzy
i umiejętności z zakresu różnych dysfunkcji i zaburzeń - kompulsji czy uzależnień.
Myślę, że orientację w rozmiarach problematyki seksualnej ułatwić mogłaby pewnego rodzaju
mapa do poruszania się w tym obszarze, która jednocześnie byłaby pomocą w wytyczaniu
kierunków podnoszenia kwalifikacji terapeutycznych w tej sferze.
Obszary i rodzaje problemów
Porządek w grupowaniu zjawisk dotyczących problemów seksualnych w sposób naturalny
wyznacza struktura życia erotycznego osoby. Składa się ono z pięciu warstw (podaję za
Seligmanem):
1. Identyfikacja płciowa - za kogo się uważamy - za mężczyznę czy za kobietę, co
najczęściej (choć nie zawsze) jest zgodne z budową anatomiczną, od której jednak identyfikacja
płciowa jest niezależna. Najczęstszym problemem pojawiającym się w tym obszarze bywają:
niezgodność identyfikacji z budową ciała (transseksualizm) oraz niedostateczne rozeznanie
dotyczące identyfikacji (
czy bardziej jestem mężczyzną, czy
kobietą
).
2. Orientacja seksualna - kto nas przyciąga, kto nam się podoba, kogo najczęściej dotyczą
nasze fantazje seksualne - kobiet, mężczyzn czy obu płci w równym stopniu. Najczęstszym
problemem w tym obszarze bywają trudności w rozpoznaniu oraz zaakceptowaniu orientacji
(homo-, hetero-, biseksualnej), a także niejasność, co do możliwości rzeczywistego wyboru
obiektu aktywności seksualnej.Stan wiedzy pokazuje, iż leczenie - w tym psychoterapia
1 / 11
Problemy seksualne w psychoterapii
ukierunkowana na zmiany w obrębie identyfikacji płciowej oraz orientacji seksualnej jest
nieskuteczna. Choć z drugiej strony okazało się możliwe w zakresie orientacji seksualnej
pomagać skutecznie niektórym osobom homoseksualnym w wyborze płci, z którą będą (co nie
znaczy chcą) utrzymywać stosunki seksualne.
3. Preferencje seksualne (upodobania, fetysze) - co cię podnieca, fascynuje i uruchamia
aktywność seksualną. Badania wskazują na to, że geneza preferencji seksualnych sięga
pierwszych doświadczeń erotycznych, związana jest z mechanizmem warunkowania oraz, że
istnieje podobieństwo upodobań seksualnych z fobiami. Najczęściej pojawiającymi się
problemami w tym obszarze są: brak akceptacji i tolerancji dla bodźców (obiektów)
uruchamiających, zawężenie aktywności do jednego rodzaju bodźców z niemożnością jej
podjęcia przy ich braku, preferencje seksualne realizowane niezgodnie z prawem lub z
narażeniem innych.
4. Role płciowe - wynikające z płci różnice w zachowaniach społecznych, osobowości i
zdolnościach. Pierwsze stereotypy i postawy w zakresie ról płciowych kształtowane są dużym
stopniu w trakcie życia płodowego, a nie jak się często sądzi wyłącznie - w wyniku modelowania
lub presji społecznej. Główne problemy w tym obszarze to: brak akceptacji dla indywidualnych
zachowań, przy pomocy których są realizowane role płciowe, głęboko ugruntowane
przekonania oparte na społecznych stereotypach dotyczących wyznaczników ról płciowych,
trudności w podejmowaniu i realizowaniu decyzji o wyborze roli i zachowania, trudności w
akceptacji czynników osobowościowych i zdolności sprzecznych ze społecznymi stereotypami
dotyczącymi ról płciowych, brak wiedzy na temat rzeczywistych różnic w zakresie osobowości i
zdolności między mężczyznami i kobietami oraz głęboko zakorzenione stereotypy na ten temat.
Szerokie zmiany w tym zakresie są możliwe w oparciu o wychowanie i psychoterapię.
5. Sprawność seksualna. Najczęstsze problemy to: zobojętnienie, dysfunkcje ujawniające
się w trakcie współżycia seksualnego, na które oprócz zaburzeń pochodzenia somatycznego
mają wpływ emocje, doświadczenia, przekonania, nawyki. Problemy ze sprawnością seksualną
związane bywają głównie z negatywnymi uczuciami: niepokojem, złością, przygnębieniem.
Struktura życia erotycznego wskazuje, że podstawowymi źródłami problemów są:
1. Wyposażenie genetyczne kształtujące podstawowe elementy identyfikacji płciowej,
orientacji, pierwsze stereotypy i postawy w zakresie ról płciowych oraz wpływające na
sprawność seksualną.
2. Wczesne i późniejsze doświadczenia dotyczące seksu (w tym - dziecięce urazy),
wpływające na: postawy i przekonania wobec seksu, potrzeby i zachowania seksualne, obawy,
nawyki, preferencje, późniejsze stereotypy i postawy w zakresie ról płciowych.
3. Przeszłe i obecne oddziaływania społeczne oraz relacje wzmacniające lub osłabiające
postawy, stereotypy i przekonania, zaburzenia, nawyki.
Źródła problemów wskazują na obszary pracy terapeutycznej:
2 / 11
Problemy seksualne w psychoterapii
1. Tożsamość i samoocena, a w jej obrębie obraz własnej seksualności (na przykład
poczucie mniejszej wartości seksualnej - nieakceptowanie wyglądu, budowy ciała) oraz
stosunek do niej.
2. Sprawność seksualna i rzeczywiste możliwości w zakresie realizowania aktywności
seksualnej, wpływające na powstanie zaburzeń seksualnych (sprawności, popędu, orgazmu,
nieakceptowanych społecznie preferencji seksualnych itp.).
3. Utrwalone nawyki zachowań i reakcji dotyczących życia seksualnego, w tym - stopień
samokontroli i jej udział w życiu seksualnym.
4. Relacje i doświadczane w nich trudności (stosunek do płci przeciwnej, do partnera
seksualnego, komunikacja dotycząca seksu, rola seksu jako czynnik wpływający na umacnianie
bądź osłabianie więzi, zdolności i umiejętności: do budowania bliskości i intymności, wyrażania
potrzeb, specyficzne zachowania i umiejętności budujące relację seksualną np. sposoby
wzbudzania zainteresowania i podnoszenia własnej atrakcyjności).
5. Wiedza (w tym różne mity) - o sobie nawzajem (kobiety, mężczyźni) i o własnej
seksualności, o normach i normalności, czy fizjologii.
6. Umiejętności i repertuar zachowań głównie w zakresie rozpoznawania potrzeb
seksualnych i odróżnianie ich od innych, rozpoznawania i ekspresji uczuć z nimi związanych.
7. Postawy, przekonania i emocje dotyczące seksu (wstyd, lęk)
i różnych aspektów życia seksualnego (na przykład nakazy, zakazy,
spontaniczność) mogące wstrzymywać aktywność i tłumić przyjemność.
8. Integracja wewnętrzna w obrębie każdego z tych obszarów oraz między nimi.
Każdy z tych obszarów może mieścić różne rodzaje problemów o różnej skali - trudności w
realizowaniu zachowań lub funkcji (wśród nich braki dotyczące na przykład wiedzy czy
umiejętności), niesprawność związana z brakiem zdolności do pewnych zachowań, zaburzenia
(a wśród nich na przykład zaburzenia osobowości czy zachowania, uzależnienia, fobie) czy w
końcu - choroby. Problemy seksualne mieszczą się więc w szerokim obszarze, wyznaczającym
funkcjonowanie człowieka, podobnie jak to jest w innych dziedzinach. Mają jednakże swoją
specyfikę.
Wskazania do pracy terapeutycznej
Przegląd problemów z zakresu życia seksualnego pokazuje jednocześnie, jak bardzo
różne są możliwości wyboru metod oddziaływania psychoterapeutycznego. Zależne będą one
od diagnozy, podejścia psychoterapeutycznego oraz celów i kierunku terapii określonych w
umowie z klientem. Umowa ta z kolei może być nastawiona na rozwój osoby lub rozwiązanie
konkretnego problemu, na terapię długo- lub krótkoterminową, co wyznaczać będzie głębokość
pracy.
3 / 11
Problemy seksualne w psychoterapii
Szeroki przekrój obszarów i rodzajów problemów stwarza również bardzo szerokie
możliwości korzystania z wielu propozycji terapeutycznych - na przykład: analizy biografii
seksualnej i pogłębiania wglądu w doświadczenia, odreagowania emocji i przeżyć, edukacji,
treningu umiejętności i realizowania zadań terapeutycznych, dostarczania pozytywnych,
konstruktywnych doświadczeń w oparciu o zdrową relację terapeutyczną, krótkotrwałych metod
skoncentrowanych na usunięciu objawów, długotrwałej terapii analitycznej, technik
zmniejszania napięcia i radzenia sobie ze stresem.
Po czym poznać zdrowy seks
Nie jest możliwe w obrębie tego jednego artykułu opisanie całej struktury oddziaływań czy
szczególnych metod terapeutycznych specyficznych dla różnych problemów seksualnych. Chcę
jednak tutaj podać trochę propozycji pomocnych w poruszaniu się w tej sferze. Na wstępie
wydaje się niezbędne sformułowanie jakiegoś odniesienia dla problemów i zaburzeń
seksualnych - kryteriów zdrowego seksu. Niektóre z nich brzmią na pozór trywialnie, ale, jak
pokazują doświadczenia pojawiających się kłopotów i trudności - właśnie niektóre z tych
zaleceń mogłyby odegrać poważną rolę w profilaktyce zaburzeń seksualnych i kształtowaniu
zdrowej seksualności. Proponuję następującą listę kryteriów zdrowego seksu (za Carnesem):
- wzmacnia poczucie osobistej godności;
- wyklucza wykorzystanie;
- pogłębia znaczenie życia;
- buduje podniecenie na odsłanianiu się i wrażliwości;
- pomaga czuć się dorosłym i odpowiedzialnym;
- rozszerza poczucie ja i integruje wewnętrznie;
- rozszerza poczucie rzeczywistości;
- opiera się na poczuciu bezpieczeństwa;
- jest odwzajemniany i intymny;
- oznacza branie wzajemnej odpowiedzialności za potrzeby;
- pomaga dźwigać inne sfery życia;
- zawiera zobowiązanie;
- stanowi ryzyko i wyzwanie;
- scala najbardziej autentyczne części osobowości;
- dopuszcza i akceptuje niedoskonałość.
4 / 11
Problemy seksualne w psychoterapii
A więc zdrowy seks związany jest z rozwijaniem szeregu zdolności, umiejętności,
predyspozycji:
- wzajemna troska - zdolność do troszczenia się o siebie, dawania i przyjmowania troski od
innych;
- zmysłowość - świadomość doznań zmysłowych: ciepła, gęstości, kolorów, dźwięków,
smaków, zapachów;
- poczucie siebie - zdolność poznawania i wyrażania uczuć, pragnień, potrzeb oraz sfer
dyskomfortu;
- seksualność w związkach - zdolność do serdecznych i opiekuńczych nieerotycznych
przyjaźni z ludźmi obojga płci;
- partnerstwo - unikalna bliskość z partnerem, która ma charakter erotyczny
seksualność niegenitalna - korzystanie z możliwości pieszczot bez angażowania sfery
genitalnej;
- seksualność genitalna - zdolność oddania się i zaniechania kontroli;
- seksualność duchowa - dzielenie się z partnerem i wspólne poszukiwanie duchowości w
przeżyciach seksualnych.
Kilka rad dla osoby dbającej o swoją seksualność
Można by w tym miejscu przytoczyć wskazania dla klientów - pomocne im w samodzielnym
rozwijaniu własnej seksualności, ale też przydatne w pracy terapeutycznej nad problemami
seksualnymi do diagnozy postaw i umiejętności w tej sferze oraz wyznaczania niektórych
kierunków pracy:
1. Pracuj nad dyscypliną i odpowiedzialnością w zakresie realizowania zachowań
seksualnych oraz form i okoliczności zaspokajania potrzeb seksualnych.
2. Kształtuj cierpliwość wobec siebie i swoich partnerów seksualnych. Seks jest delikatną
sferą, zależną od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych.
3. Jeśli go nie poganiać, ani nie tłumić odpowie często tym czym trzeba w swoim czasie.
4. Zaakceptuj siebie jako istotę seksualną, której indywidualnie wyrażająca się seksualność
jest wartością. Daj sobie prawo do indywidualności w zakresie potrzeb, zachowań, zdolności
dotyczących seksu.
5. Pracuj nad budowaniem granic związanych ze swoim ciałem i aktywnością seksualną.
Ważnym elementem podniecenia seksualnego jest odsłanianie się w najodpowiedniejszych,
akceptowanych przez ciebie okolicznościach.
6. Bądź w kontakcie ze sobą i innymi - wsłuchuj się w swoje potrzeby seksualne i uczucia
5 / 11
Problemy seksualne w psychoterapii
związane z tym obszarem życia oraz komunikuj się w tej sprawie z innymi.
7. Pamiętaj że wiele rzeczy w czasie się zmienia, także sfera aktywności seksualnej. Często
ważniejsze od wpływania na te zmiany jest ich poznanie.
8. Zgódź się na niedoskonałość ale także na możliwość poprawy w wielu obszarach
swojego funkcjonowania seksualnego. Traktuj to jednak jako możliwość a nie obowiązek.
9. Zdobywaj wiedzę i umiejętności dotyczące własnej seksualności, seksualności kobiet i
mężczyzn, seksualności twojego partnera.
Granice, ich badanie i kształtowanie
Zjawiskiem, które w ogromnym stopniu uczestniczy w sferze życia seksualnego są granice
i umiejętności ich wyznaczania. W pracy nad granicami pomocne mogą być zalecenia, nad
którymi można się skupić na niektórych etapach postępowania terapeutycznego:
1. Dotyk wymaga zgody, pewne jego rodzaje są nie do przyjęcia.
2. Nie należy dopuszczać do dyskutowania pewnych aspektów życia osobistego. Ignorować
osądzanie, podżegające komentowanie, wulgarne dowcipy.
3. Prawda na temat seksu może być ujawniona.
4. Pragnienia i potrzeby mogą być nazywane, wyrażane, spełnione.
5. Miłość, opieka i zaufanie mogą być bezpiecznie komunikowane i wyrażane,
otrzymywane.
6. Należy stawiać zdecydowany sprzeciw nadużyciom oraz mówić o ich zaistnieniu.
7. Należy szanować różnice.
Do czego może służyć seks - kilka pułapek
Seks jest sferą bardzo ściśle powiązaną z innymi obszarami funkcjonowania, a do tego
jako popęd ma ogromną siłę motywacyjną i emocjonalną. Dlatego też może być pociągające
używanie go do osiągania także innych celów.
Pułąpki związane z instrumentalnym traktowaniem seksu:
1. Seksualizowanie napięcia i konfliktów - stosowanie seksu do zmniejszania napięcia
wywołanego nieseksualnymi potrzebami czy sytuacjami oraz uczenie się reagowania
podnieceniem i gotowością seksualną w sytuacjach stresu.
6 / 11
Problemy seksualne w psychoterapii
2. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez aktywność seksualną i nastawienie na
osiąganie związanych z tym konkretnych osiągnięć głównie w zakresie atrakcyjności i
sprawności.
3. Seksualizowanie potrzeb - używanie seksu jako ich zamiennika i substytutu: więzi,
bliskości, wobec braku satysfakcji, braku opieki i troski.
4. Używanie seksu do wpływania na relacje z innymi poprzez uzyskiwanie nad nimi kontroli manipulowanie zachowaniami i sytuacjami seksualnymi.
Zalecenia dla psychoterapii
Na zakończenie warto przytoczyć szereg powtarzających się u różnych autorów zaleceń,
dotyczących stosowania oddziaływań psychoterapeutycznych i udzielania pomocy
psychologicznej w obszarze życia seksualnego:
1. Zalecane jest zawarcie dokładnej umowy na zajmowanie się sferą seksu pamiętając, że
jak wszystkie obszary funkcjonowania człowieka ten też (ale też szczególnie ten) należy do
sfery intymnej, jest strzeżony granicami, poza które można wkraczać za wyraźną zgodą.
2. Istotny jest rzetelny opis i identyfikacja rzeczywistego źródła problemów ze względu na
fakt, że często problemy seksualne są pochodną lub wyrazem innych problemów.
3. Przydatna może być analiza biografii seksualnej, faktów, doświadczeń i przeżyć ze
względu na ich wpływ na obecne funkcjonowanie pacjenta.
4. Pomagamy człowiekowi, a nie jego seksualności - warto pamiętać, że obie strony
(pomagającego i wspomaganego) uwodzić może sfera zachowań i technik.
5. Warto pamiętać, że w relacji między terapeutą a klientem istnieje sfera seksualna, będzie
ona wpływać na kształt tej relacji, należy więc pogłębiać jej świadomość.
6. W relacji terapeutycznej należy unikać:
- koncentracji na technikach i redukcjonizmu;
- zaprzeczania sferze seksualnej;
- podejmowania aktywności seksualnej w ramach relacji terapeutycznej;
- oceniania i stosowania własnej normy, opartej na własnych potrzebach, przekonaniach,
czy doświadczeniach;
- niedocenianie lub przecenianie znaczenia seksu, siły potrzeb seksualnych, czy
związanych z tym zagrożeń;
7 / 11
Problemy seksualne w psychoterapii
- ignorowania i nierozpoznawania przeniesień i przeciwprzeniesienia, pojawiających się w
relacji terapeutycznej.
- Wartościowe jest wskazywanie problemu jako ograniczonego do jednej sfery, a nie jako
zaburzenia ogólnego osoby.
- Zawsze pomocna jest analiza i ekspresja przeżyć związanych z tym problemem.
- Pomocne jest traktowanie problemów w relacjach jako problemu pary, a nie jednej osoby.
- Niezbędna jest współpraca z klientem w rozwiązywaniu problemów, a w tym bardzo
pomocne bywa wskazywanie jego możliwości przyczynienia się do ich rozwiązania poprzez
wyznaczanie indywidualnych zadań do samodzielnej realizacji przez klienta.
Choć w historii psychoterapii wiele różnych podejść było wskazywanych jako najbardziej
przydatnych w wyjaśnianiu podłoża i mechanizmów problemów i trudności seksualnych oraz
najskuteczniejszych w ich leczeniu, to współczesny stan wiedzy wskazuje raczej na
konieczność podejścia integracyjnego. Większość aktualnych propozycji
psychoterapeutycznych opartych jest na modelach behawioralno-poznawczym i
psychodynamicznym. W ramach terapii behawioralno-poznawczej podkreśla się koncentrację
na celu, znaczenie edukacji, zmiany przekonań, zapobiegania nawrotom, zdolności do
samokontroli oraz uczenia się poprzez trening (na przykład opanowywania stresu, wiary w
siebie, czy porozumiewania się z partnerem). W modelu psychodynamicznym, zorientowanym
na specyficzne objawy, podkreśla się znaczenie wglądu pacjenta w etiologię i znaczenie
problemów seksualnych oraz wagę aktywności seksualnej. W ramach technik leczenia
terapeuta wspólnie z pacjentem dążą do osiągnięcia dostępu do pamięci, odczuć oraz do
połączenia aktualnych doświadczeń pacjenta z ważnymi epizodami z jego przeszłości. Proces
terapii rozwija się poprzez badanie znaczenia, konfrontację, wyjaśnianie, interpretację i
opracowanie. W obu podejściach podkreśla się znaczenie analizy treści świadomych i
nieświadomych fantazji seksualnych, które w rzeczywistości stanowią pomost pomiędzy
poznawczo-behawioralnymi i psychodynamicznymi składowymi, a także służą jako
najistotniejsza część terapii. Ważną rolę w leczeniu zaburzeń seksualnych i przypisuje się
podejściu systemowemu - terapii par i współpracy członków rodziny.
Jak pracować z problemami seksualnymi
W tym miejscu chcę zaproponować kilka technik przydatnych w pracy nad sferą
seksualności. Nie jestem ich autorem, niemniej stosuję je w trakcie prowadzenia przeze mnie
psychoterapii. Z moich doświadczeń terapeutycznych wynika, że te propozycje mogą mieć
znaczenie rozwojowe, jak również mogą stanowić wprowadzenie do zajmowania się tą
problematyką w toku bardziej ogólnych i długotrwałych oddziaływań.
1. Zapytajcie siebie nawzajem
Jest to technika przydatna w pracy grupowej, jak również w pracy z parą. Polega na
8 / 11
Problemy seksualne w psychoterapii
przygotowaniu przez obie strony (w parze, lub przez kobiety i mężczyzn w grupie) pytań do
siebie nawzajem dotyczących sfery seksu, zadaniu ich sobie oraz odpowiedzi na nie z umową
na nie komentowanie i nie osądzanie. Technika ta oswaja z otwartym mówieniem na ten temat,
uczy komunikowania i dostarcza konstruktywnego doświadczenia dotyczącego możliwości
otwartego rozmawiania na temat seksu, pomaga uzyskać informacje "u źródła", pokazuje
odmienność ale też podobieństwa, uczy dla nich akceptacji i tolerancji.
2. Oswajanie języka
Ta technika polega na grupowym (ale może być stosowana indywidualnie i w parze)
znajdowaniu i wypisywaniu określeń dotyczących budowy ciała oraz wybranych zachowań
seksualnych. Oswaja ona z otwartą ekspresją dotyczącą sfery seksu, kształtuje tolerancję, uczy
i zwiększa zakres możliwości formułowania myśli dotyczących tej sfery.
3. Powiedz mi co lubisz
Jest propozycją techniki komunikacji dotyczącej sytuacji i potrzeb seksualnych. Może to
być technika grupowa, jak również propozycja dla pary znajdującej siew terapii dotyczącej sfery
seksu między nimi. Zadaniem każdej z osób jest napisanie a następnie przeczytanie
partnerowi: co w sytuacji seksualnej sprawia (sprawiłoby) mi najwięcej przyjemności (możliwe
warianty: wręczenie kartki bezpośrednio, powtórzenie własnymi słowami, w grupie - także
anonimowe wrzucenie do kapelusza na środku i późniejsze odczytanie przez wybraną osobę).
Po przeczytaniu niezbędne jest umożliwienie i zachęcenie uczestników do wyrażenia uczuć
związanych z tym zadaniem i jego efektami. Jest to technika ułatwiająca ekspresję potrzeb,
ucząca wzajemnie, oswajająca ze sferami intymnymi partnera, poprawiająca komunikację,
budująca bliskość, ucząca wzajemnych granic.
4. Męska - kobieca tożsamość
Jest to technika do zastosowania w grupie jednopłciowej 10-15 osobowej. Polega ona na
stworzeniu sytuacji, w której uczestnicy będą wspólnie doświadczać poczucia swojej męskości kobiecości. Po krótkim wprowadzeniu na temat stereotypów ról związanych z płcią oraz
szczególnego podziału istniejącego w świecie i w przyrodzie na to co męskie i to co kobiece
(zawierające głownie pierwiastek jednego bądź drugiego), zadaniem uczestników grupy jest
znaleźć i przynieść ze sobą kilka przedmiotów, co do których intuicyjnie czują, że mają one taki
pierwiastek (dla mężczyzn męski, dla kobiet - kobiecy) i może to jakoś współbrzmieć z ich
własną męskością - kobiecością. Niezbędne jest uprzedzenie uczestników by starali się unikać
stereotypów społecznych na ten temat. Po przyniesieniu uczestnicy oglądają wspólnie
przedmioty, mówią o ich symbolice i kryterium wyboru oraz - po tym ćwiczeniu - wymieniają
uczuciami wzbudzonymi pod jego wpływem. Na zakończenie warto jest wysłuchać (zatańczyć,
zaśpiewać, posłuchać) grupowo, zachęcając do swobodnego zachowania jakiejś melodii
bardziej specyficznie męskiej lub kobiecej, najlepiej wykorzystując do tego nagrania muzyki
etnicznej.
Technika ta buduje poczucie więzi w obrębie płci, ułatwia pracę nad obalaniem poczucia
izolacji i wyobcowania, dziwności, nienormalności, ułatwia ekspresję uczuć, poprawia wgląd w
poczucie własnej męskiej- kobiecej tożsamości, jej indywidualne wyznaczniki i akceptację dla
nich.
5. Pokonanie barier między płciami
9 / 11
Problemy seksualne w psychoterapii
Zadaniem osób w parze lub w grupie jest na zmianę podać głośno kilka przykładów na to za co i komu (mężczyźni-kobietom, kobiety-mężczyznom) mogę być wdzięczny, a za co
chciałbym ich (je) przeprosić. Po tej wymianie niezbędne jest podzielenie się uczuciami jakie
towarzyszyły uczestnikom. Jest to ćwiczenie pozwalające na tworzenie możliwości budowy,
naprawy więzi między osobami różnych płci. Warto jednak ostrzec, że technika ta jest
jednocześnie techniką otwierającą głębsze pokłady przeżyć i doświadczeń i może wymagać
umożliwienia uczestnikom dalszej pracy nad tym, co się ujawniło w trakcie tego ćwiczenia.
Wybierając powyższe propozycje starałem się uwzględnić zakres obszarów problemów
dotyczących sfery seksu i podać takie techniki oddziaływań, które odnosić się będą do różnych
z nich i umożliwiać pracę nad różnymi trudnościami. Chcę jednak podkreślić, że są to techniki
do zastosowania w trakcie pracy terapeutycznej opartej o kontrakt (mogą być wykorzystane w
czasie krótszego warsztatu, z możliwością jednak kontynuowania pracy nad tymi
zagadnieniami). Nie wyobrażam sobie, choć może się to wydawać nieco kuszące, używanie ich
w innym celu i sytuacji.
Na jednym z warsztatów pracy z dziećmi i młodzieżą nad sferą seksu usłyszałem, aby przy
całej powadze tej problematyki nie traktować jej tak śmiertelnie poważnie, a poczucie humoru i
nieco dystansu może spełnić niebagatelną rolę terapeutyczną. Zakończę więc kilkoma
zabawnie brzmiącymi (choć zawierającymi przesłanie nie do zlekceważenia) radami
zaczerpniętymi z książeczki "Jak uniknąć seksu" Pameli Pettler i Amy Heckerling - o tym jak
uniknąć nadmiernej przyjemności:
- dla kobiet: - leż jak kłoda, nerwowo spinaj mięśnie wszędzie gdzie dotyka cię partner,
spytaj: "czy to jeszcze nie koniec?", odbierz telefon, zastanawiaj się usilnie czy uda ci się tym
razem osiągnąć orgazm, powiedz: lepiej mnie nie całuj, chyba zaczyna mi się zapalenie gardła;
- dla mężczyzn: - pogwizduj podczas gry wstępnej, spytaj: "jak długo się to już ciągnie?"
oraz wyraź zdziwienie, że partnerce potrzeba na to aż tyle czasu, zastanów się czy to światło
na pewno nie pada ci na czubek głowy, wsłuchaj się w siebie - co by było gdybyś tak dostał
ataku serca?!
A na resztę życia pary seksualnej:
- tłusty krem i szerokie gacie;
- coraz częstsze : "no pospiesz się";
- drapanie się, głośne wydmuchiwanie nosa;
- zachęty do długich debat: "jak sądzisz dokąd zmierz nasz związek?" oraz zapytania:
"zawsze podobała ci się (podobał) ten (ta) z przeciwka, no przyznaj się!"
- stwierdzenia: "to cię podnieca? I co z tego..."
10 / 11
Problemy seksualne w psychoterapii
Literatura:
- Carnes P. Od nałogu do miłości. Poznań, 2001, Media Rodzina.
- Gapik L. Nerwice seksualne i sposoby ich przezwyciężania. Warszawa 1990, PZWL.
-
Grzesiuk L. [red.] Psychoterapia. Warszawa 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Kępiński A. Z psychopatologii życia seksualnego. Warszawa 1982, PZWL
- Lipsitz-Bem S. Męskość - kobiecość . różnicach wynikających z płci. Gdańsk, 2000,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- Petttler P., Heckerling A. Jak unikać seksu. Poradnik. Warszawa 1992, ARBOR.
- Seligman M.E.P. Co możesz zmienić a czego nie możesz. Poznań, 1995, Media Rodzina
of Poznań.
- Travin S., Protter B. Dewiacje seksualne. Warszawa 1995, Wydawnictwo Lekarskie
PZWL.
Mgr Leszek Kapler jest psychoterapeutą, specjalistą psychoterapii uzależnień, trenerem i
superwizorem PTP. Pracuje w Instytucie Psychologii Zdrowia.
11 / 11
Download