Zadanie 1.

advertisement
Imię i nazwisko, klasa:…………..………………….……………….………………
Zadanie 1. (2pkt) Uzupełnij tabelkę.
Zapis składu
atomu pierwiastka
Liczba
protonów w
jądrze
Liczba
elektronów
Liczba
neutronów w
jądrze
Liczba
nukleonów
63
29
Cu
Zadanie 2 (3pkt) Uzupełnij tabelkę:
Jon
79
Liczba protonów Liczba elektronów Liczba neutronów
Br 
Zadanie 3. (2pkt) Dokończ równania.
a)
b)
0
Th  ......................+ 1 e
234
90
214
84
0
Po  ......................+ 1 e
Zadanie 4. (3 pkt)
Poniższy schemat przedstawia zdolność przenikania przez materię różnych rodzajów
promieniowania jonizującego.
Wypełnij poniższą tabelę, wpisując obok numeru ze schematu odpowiadający mu rodzaj
promieniowania (α, β lub γ ).
Numer ze schematu
1
2
3
4
Rodzaj promieniowania
neutrony
Zadanie 5. (3 pkt)
Pierwszy przypadek sztucznej promieniotwórczości został odkryty w 1934 roku przez
Fryderyka i Irenę Joliot-Curie podczas naświetlania glinu cząstkami α.
Al  24He ZAX  01n.
27
13
Podczas tej przemiany powstają atomy X, które ulegają rozpadowi radioaktywnemu
połączonemu z emisją pozytonów zgodnie z reakcją zapisaną poniżej.
X  14AY  10e 
A
Z
Ustal symbole pierwiastków kryjących się pod literami X i Y oraz podaj liczbę masową A
nuklidów X i Y, biorących udział w powyższych przemianach jądrowych.
X………………………………….
Y………………………………….
A………………………………….
Zadanie 6. (4 pkt) Podaj uproszczone zapisy przemian:
Zapis pełny
Zapis uproszczony
Zadanie 7. (2pkt)
Napisz pełne równanie reakcji jądrowej podanej w postaci uproszczonej i nazwij emitowaną
cząstkę elementarną. 70Zn (p , ?)70 Ga
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Zadanie 8 (2pkt)
Wiedząc, że bor jest mieszaniną dwóch trwałych izotopów o składzie: 80,2% 11B i 19,8% 10B,
oblicz masę atomową tego pierwiastka.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
Zadanie 9 (3pkt)
210
W pojemniku umieszczono 1 gram polonu – 210. Polon 84
Po ulega przemianie α.
Okres połowicznego rozpadu tego izotopu wynosi 138 dni.
Oszacuj masę tego izotopu, która pozostanie po upływie 414 dni
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards