Narzędzia firmy ORACLE wspierające procesy biznesowe

advertisement
Warszawa, 3.12.2002 r.
praca napisana przez:
Piotr Szmilewski nr albumu 20818
Marcin Wudarczyk nr albumu 23974
Narzędzia firmy
wspierające procesy biznesowe.
Korporacja ORACLE jest największym na świecie producentem
oprogramowania wspierającego codzienną działalność przedsiębiorstwa.
Produkty i rozwiązania tej firmy można znaleźć w największych i
najbardziej znanych firmach na świecie. Zakres rozwiązań proponowanych
przez ORACLE obejmuje zarówno serwery baz danych, narzędzia do
tychże baz jak i gotowe aplikacje, które są dostępne dla zupełnie zielonych
jeśli chodzi o sprawy przetwarzania informacji użytkowników.
ORACLE opiera wszystkie swoje rozwiązania na bazach danych,
które głównie przyczyniły się do budowy marki firmy. Relacyjne bazy
danych, które obecnie powoli odchodzą do historii było jeszcze kilka lat
temu domeną korporacji i doprowadziły korporację do roli lidera na rynku.
Historia ORACLE jest o tyle istotna, że wszystkie aplikacje oraz narzędzia
oferowane przez firmę opierają się w mniejszym bądź większym stopniu o
bazy danych. Ta specyfika oprogramowania powoduje, że jego zalety są
unikatem na rynku. Praktycznie żadna inna firma nie posiada tak
dokładnego i głębokiego doświadczenia w dziedzinie przechowywania i
przetwarzania danych znajdujących się w relacyjnych bądź obiektowych
bazach danych.
Dzisiaj
ORACLE
nazywa
siebie
biznesowym
partnerem
przedsiębiorstw i ma do tego pełne prawo gdyż jest dostawcą
kompletnych rozwiązań wspomagających działalność przedsiębiorstw.
Stała współpraca z klientem, a nie tylko sprzedaż gotowych produktów
umożliwia lepsze zrozumienie jego potrzeb jak i również pozwala spełnić
jego oczekiwania w dziedzinie informatyki zarządczej. Oferowane aplikacje
można stosować jako całościowe rozwiązania dla danych firm jak i również
jako oddzielne narzędzia/systemy wspierania decyzji.
Firma ORACLE stworzyła dziesiątki programów wspomagających
przedsiębiorstwa w ich codziennej działalności. W naszej pracy zajmiemy
się tylko tymi które są obecnie oferowane przez firmę, to jest
najnowszymi. Jak już wcześniej napisaliśmy, produkty ORACLE oparte są
na bazach danych. Wszystkie opisywane oparte są na bazie Oracle9i,
która jest najbardziej zaawansowaną i najpopularniejszą bazą na świecie,
i jak mówi ulotka informacyjna1 Oracle9i ”Umożliwia przetwarzanie
1
http://www.oracle.com/pl/ip/deploy/database/oracle9i/index.html?gsoffers.html
transakcji, składowanie danych w hurtowni i zarządzanie treścią. Oracle9i
to jedyna baza danych, która zapewnia wydajność, skalowalność,
dostępność i bezpieczeństwo na poziomie zadowalającym najbardziej
wymagających użytkowników”.
Oracle9i jest najbardziej zaawansowaną i najpopularniejszą bazą danych na
świecie. Umożliwia przetwarzanie transakcji, składowanie danych w
hurtowni i zarządzanie treścią. Oracle9i to jedyna baza danych, która
zapewnia wydajność, skalowalność, dostępność i bezpieczeństwo na
poziomie zadowalającym najbardziej wymagających użytkowników.
Narzędzia OLAP
Wszystkie interesujące nas narzędzia wspierające procesy
biznesowe mają jeszcze jedną cechę wspólną – zostały stworzone na
podstawie technologii OLAP (On-Line Analytical Processing). OLAP w
swoim głównym zamierzeniu jest narzędziem nie ingerującym w zawartość
bazy, ani nie aktualizującym bazy danych. Narzędzia z tej rodziny
przetwarzają On Line dane znajdujące się w bazach i odpowiadają na
zapytania użytkowników. Szeroka gama aplikacji umożliwia analizy
ilościowe jak i dostarcza niezbędnych informacji do analiz jakościowych.
Aproksymowanie przyszłych obrotów, sald, zysków, strat, czy możliwych
problemów leży również w gestii programów tego typu. Beneficjantami
aplikacji OLAP są praktycznie wszystkie osoby podejmujące jakieś decyzje
w danym przedsiębiorstwie. Poniższy rysunek przedstawia elementy
informacyjnego systemu zarządzania – potrzeb informacyjny w
organizacjach zaspokajanych przez aplikacje ORACLE.
Rys.1 – Informacyjny system zarządzania przedsiębiorstwem2
Przy wykorzystaniu technologii OLAP wyłania się użytkownikom
kompletny obraz sytuacji, dzięki któremu informacje z wielu działów firmy
(np.. sprzedaż, marketing, produkcja, logistyka, kadry), które same w
sobie są rozproszone można formować w logiczną całość. Dokładne
liczenie kosztów poszczególnych wyrobów bądź usług oferowanych przez
firmę stało się nareszcie możliwe.
Wszystkie aplikacje zbudowane w technologii mogą być stosowane
oddzielnie jak i współpracować ze sobą. Zostały w ten zaprojektowane aby
dostarczały bardzo konkretnych informacji na poziomie użytkowników
niskiego szczebla jak i skonsolidowanych pakietów danych dla
użytkowników wyższego szczebla.
Inną niezmiernie ważną cechą aplikacji OLAP ORACLE’a jest
praktycznie dowolna możliwość ich rozbudowy, przebudowy oraz
dostosowywania do użytkownika. Większość aplikacji została napisana w
oparciu o niezmiernie prosty język PL/SQL, który umożliwia tworzenie
bezpośrednich zapytań do bazy danych oraz przetwarzanie danych w
bazie.
Serwer bazy danych (Oracle Express Server) wraz samą bazą
danych, aplikacjami OLAP oraz narzędziami do budowania własnych
2
http://web.njit.edu/~jerry/MIS-648/MIS-648-Papers/Other%20Papers/Oracle%20OLAP.pdf
narzędzi (Oracle Discoverer) tworzy koherentną
wspomagania decyzji, co jest pokazane na rys. 2.
rodzinę
systemu
Rys. 2 Rodzina narzędzi OLAP w ORACLE
Nawiązując do rys.2 można wyodrębnić następujące narzędzia i
aplikacje stworzone w technologii OLAP: Oracle Express Web Agent,
Oracle Express Objects, Oracle Express Analyzer, Oracle
Discoverer 2000, Oracle Financial Analyzer, Oracle Financial
Controller, Oracle Sales Analyzer. W poniższej części wszystkie wyżej
wymienione aplikacje zostaną pokrótce omówione.
Oracle Express Web Agent
Aplikacja ta daje, jak sama nazwa wskazuje możliwość
prezentowania wyników analiz za pomocą stron WWW. Pod względem
przejrzystości oraz kompatybilności z różnymi środowiskami język HTML
jest najlepszym rozwiązaniem. Dlatego też stworzona została aplikacja
umożliwiająca translację wyników zapytań na ten język jak również
przygotowywanie raportów, analizy etc. i ich publikacja w Internecie bądź
w Intranecie danej firmy.
Oracle Express Objects
Express Objects jest środowiskiem obiektowym do tworzenie
aplikacji
OLAP.
Umożliwia
ono
graficzne
modelowanie
analiz
przeprowadzanych przez Oracle Express Serwer. Tak stworzona aplikacja
może On Line mapować ilości danych towarów, oraz sprawdzać czy spadły
poniżej poziomu minimalnego, może wybierać najtańsze metody
transportu danego towaru jak i również decydować o kolejności
odwiedzania klientów. Bardzo przejrzysty interfejs programu bardzo
ułatwia pracę. Nawet początkujący developer przy pomocy tego narzędzia
może stworzyć każdą możliwą aplikację, działającą na bazie danych.
Oracle Express Analyzer
Osoby chcące mieć łatwy i szybki dostęp do swoich danych
powinny używać narzędzia Oracle Express Analyzer. Każdy użytkownik,
nawet bez przeszkolenia informatycznego, może używać tego narzędzia.
Większość pracy związanej z aplikacją można wykonać myszką. Raporty i
wykresy generowane przez to narzędzie wyglądają jak inne klasy OLAP
(obroty, poruszanie się po hierarchiach).
Zadania realizowane przez Express Analyzer'a to:

Analiza tworzenie raportów, wykresów prezentujących dane,
reorganizacja danych

Tworzenie briefingów - zestawów stron, na których
umieszczane są okienka Express'a, raporty, wykresy, obiekty
OLE (np. arkusz Excel'a, dokument Word'a czy prezentacja
Power Point'a)

Edycja briefingu - stworzonego wcześniej przez Oracle
Express Analyzer’a lub Oracle Express Objects.

Uruchomienie briefingu - stworzonego przez
Expess Analyzer’a lub Oracle Express Objects.
Oracle
Oracle Discoverer 2000
Aplikacja Discoverer to narzędzie, pozwalające na szybkie i
nieskomplikowane wykonywanie zapytań do bazy danych, raportowanie,
oraz publikację informacji w formie WWW. Może być używane przez
pracowników na wszystkich poziomach organizacji.
Aplikacja ta składa się z trzech elementów:

User Edition

End User Layer

Administration Edition
Pierwszy z tych elementów, User Edition, pozwala na tworzenie
zapytań oraz ich graficzną prezentację oraz projektowanie raportów.
Wyniki pracy mogą być zapisane w formacie HTML i opublikowane w sieci
WWW.
Druga aplikacja, End User Layer, jest narzędziem pozwalającym na
ukrycie przed użytkownikami zawiłości bazy danych, w szczególności
układu relacji pomiędzy danymi. Pozwala na tworzenie zapytań i raportów
oraz prowadzenie analiz bez potrzeby znania języka SQL.
I
ostatnia
aplikacja,
Administration
administrowania pakietem End User Layer.
Edition,
służy
do
Oracle Financial Analyzer
Jest to aplikacja służąca do raportowania, analiz, budżetowania
oraz planowania finansowego. Poprzez integrację centralnego źródła
danych z potężnymi narzędziami analitycznymi, system pozwala
organizacji na wykonanie celów finansowych, kontrolować koszty,
analizować wydajność, oceniać szanse i możliwości, tworzyć budżety oraz
opracowywać kierunki rozwoju na przyszłość.
Aplikacja ta jest adresowana do pracowników działu finansowego,
którzy bez udziału innych systemów mogą:

Raportować i analizować dane finansowe

Zarządzać budżetem i procesem prognozowania

Poprawić kontrolę kosztów i pomiary efektywności

Zidentyfikować obszary pozwalające na wzrost zyskowności

Poprawić i usprawnić proces planowania
Financial Analyzer może wykorzystywać dane z arkuszy
kalkulacyjnych, relacyjnych baz danych oraz starszych systemów. Produkt
ten potrafi także wykorzystać potencjał aplikacji Oracle General Ledger.
Integracja ta pozwala na znaczne uproszczenie procesu zbierania i
utrzymywania danych, i dzięki temu redukcję kosztów.
Oracle Sales Analyzer
Jest to aplikacja służąca do analizy sprzedaży, danych
marketingowych, lub podobnych. Pozwala na ocenę trendów sprzedaży,
kampanii marketingowych, cyklów życia i zyskowności produktów, oraz
efektywności promocji. System pozwala także na poprawki w strategiach
marketingowych zgodnie z wynikami analiz.
Dzięki aplikacji Sales Analyzer jej użytkownicy mogą łatwo ustalić:

Kto i kiedy będzie kupował które produkty

Dlaczego udział w rynku na niektórych rynkach spada, a na
innych nie

Jak wypuszczenie nowego produktu wpłynie na pozostałe

Jak efektywne były kampanie promocyjne

Jaka jest najlepsza strategia cenowa
Oracle E-Business Suite
Oracle E-Business Suite to zestaw aplikacji biznesowych, które
umożliwiają efektywne wieloaspektowe zarządzanie organizacją. Dzięki
wspólnej platformie aplikacje te potrafią zintegrować się w dużym stopniu.
Pakiet ten składa się z następujących aplikacji:

Marketing

Sales

Service

Contracts

Financials

Human Resources

Supply Chain

Order Management

Projects

Procurement

Asset Management

Manufacturing

Learning Management
Cechą pakietu jest to, że nie trzeba dokonywać zakupu i wdrożenia
wszystkich elementów. W organizacji może efektywnie funkcjonować
dowolny podzestaw, można także w późniejszym czasie dołożyć elementy
do systemu. Dzięki temu pakiet może wspierać wszystkie procesy
biznesowe organizacji w każdym ich etapie, i oferować narzędzia
analityczne nie tylko dla jednego oddziału czy departamentu, ale dla
całego procesu i całego przedsiębiorstwa.
Uzyskuje się to dzięki daleko posuniętej integracji wokół wspólnego
modelu danych. Każdy element może pracować na jednej globalnej
instancji bazy danych. Wszystkie aplikacje współdzielą te same
informacje, dzięki czemu znika problem konwertowania, przenoszenia i
scalania danych. Informacje prezentowane przez system są pełne i
aktualne.
Inne cechy systemu to:

Unified Data Model – jednolity model danych upraszcza
zarządzanie danymi, są one dostępne na czas i dla każdej
aplikacji pakietu

Dostępność – Pakiet jest dostarczany z ponad dwustoma
predefiniowanymi
portalami dla
każdego
pracownika
organizacji. Portale te są zaprojektowane specjalnie pod
względem roli pracownika.

Globalność – wszystkie dane są skonsolidowane. Pakiet
wspiera wiele walut, języków, i potrzeb bezpieczeństwa
różnych krajów.

Konfigurowalność – aplikacje z pakietu E-Business Suite
można dostosowywać do swoich potrzeb bez potrzeby
modyfikacji kodu.

Otwartość - system pozwala na integrację z już istniejącymi
i obowiązującymi standardami, takimi jak: Web services
(SOAP), dokumentacji (OAG, EDI), przemysłowymi, inne API,
EJB, katalogowymi (LDAP). Integracja ta odbywa się na
poziomie Oracle9i Application Server
Jednym z nowych rozwiązań systemu Oracla to pominięcie
tradycyjnego modelu danych, w którym generowane są dzienne i
tygodniowe podsumowania. W innych systemach są one tworzone na
podstawie skonsolidowanych danych z wielu hurtowni, a następnie
załadowane do oddzielnego systemy w celu analizy. Proces ten jest bardzo
kosztowny i czasochłonny. W systemie Oracla podsumowania są liczone na
podstawie danych transakcyjnych, co usprawnia cały proces, zmniejsza
opóźnienia i pozwala użytkownikom tworzyć bardziej aktualne raporty.
Podsumowanie
Firma
Oracle
jest
największym
na
rynku
dostawcą
oprogramowania e-business. Oferuje jedne z najbardziej zaawansowanych
i kompleksowych rozwiązań w tej dziedzinie. W ramach swoich produktów
firma oferuje także pomoc techniczną oraz szeroki wachlarz szkoleń.
Celem naszej pracy było przedstawienie tylko najważniejszych
cech oprogramowania Oracle dla e-biznesu. Bardziej szczegółowe dane
można
znaleźć
na
stronach
internetowych
tej
firmy:
http://www.oracle.com/applications.
Download