Kodeks Postępowania Biznesowego

advertisement
Kodeks Postępowania
Biznesowego
Spis treści
Wstęp1
Ochrona uczciwości 2
Zastosowanie i zgodność z przepisami 2
Przejęcia2
Udziały mniejszościowe, przedsięwzięcia joint venture i spółki stowarzyszone12
Przypadki naruszeń Kodeksu 3
Audyt Wewnętrzny 3
Zgodność i Etyka 3
Zrównoważony rozwój Grupy 3
Prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny 4
Konflikt interesów i interesy zewnętrzne 4
Prawo konkurencji (antymonopolowe) 5
Zapobieganie praktykom łapówkarskim i korupcji 6
Oszustwa7
Ochrona majątku i własności intelektualnej 7
Pożyczki pracownicze 8
Księgowość i księgi rachunkowe 8
Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy 8
Technologie Informatyczne 9
Ochrona danych
10
Dane poufne lub wewnętrzne i obrót akcjami
10
Postępowanie w kontaktach z klientami, dostawcami i społecznościami11
Nasi klienci
Nasi dostawcy
Korzystanie z usług stron trzecich i partnerów biznesowych
Płatności przyspieszające bieg spraw
Wręczanie i przyjmowanie upominków oraz działania reprezentacyjne
Datki na cele polityczne
Darowizny na cele charytatywne i społeczne
Relacje z organami rządowymi i nadzoru
Komunikacja zewnętrzna i media
Portale społecznościowe
11
11
12
13
13
11
14
15
15
16
16
Traktowanie ludzi uczciwie i z szacunkiem
17
17
18
18
18
Polityka społeczna
Polityka zatrudniania
Polityka Human Resources
Zgłaszanie niepokojących kwestii
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska
20
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Leki, narkotyki i alkohol
Ochrona środowiska
20
21
21
Załącznik 1 – Zgłaszanie niepokojących kwestii – infolinia „hotline”
22
Załącznik 2 – Nasze zasady
23
Indeks24
Wstęp
Grupa CRH jest wiodącą, zdywersyfikowaną grupą przedsiębiorstw działającą
w branży materiałów budowlanych. CRH jest jednym z pięciu największych graczy
w swojej branży na świecie. Od 1970 roku, z irlandzkiej spółki przekształciliśmy
się w prawdziwie międzynarodową organizację. Jesteśmy dumni z tego
osiągnięcia. U jego podstaw leży zdecydowane zaangażowanie w przestrzeganie
podstawowych wartości, takich jak przestrzeganie zasad, uczciwość i poszanowanie
prawa. Kontynuując realizację naszej strategii „Wyników i Rozwoju” (ang.
„Performance and Growth”), wraz z dalszą dywersyfikacją działalności na skalę
globalną, musimy utrzymać nasze niezachwiane zaangażowanie w przestrzeganie
tych podstawowych zasad.
Zaktualizowany Kodeks Postępowania Zawodowego CRH zawiera wyraźne
wytyczne, w jaki sposób powinniśmy postępować w zgodzie z tymi zasadami,
aby chronić uczciwość zawodową i nadal prowadzić działalność w sposób
odpowiedzialny; priorytetowo traktując etykę zawodową w kontaktach z klientami,
dostawcami i społecznościami, którym służymy; traktując wszystkich naszych
pracowników z szacunkiem i spełniając nasze obowiązki w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Kodeks w swym zamyśle jest deklaracją dobrych praktyk. Nie wyczerpuje w pełni
wszystkich tematów i może być uzupełniany o bardziej szczegółowe zasady i
procedury. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni, jak postąpić w danej sytuacji lub
jesteście przekonani, że naruszono zasady Kodeksu, prosimy o zasięgnięcie porady
lub kontakt z telefoniczną linią pomocy w sposób opisany w dalszej części Kodeksu.
Przesłanie jest dla każdego z nas jasne: żaden powód zawodowy nie usprawiedliwia
niewłaściwego postępowania. Tylko przestrzegając kluczowych wartości będziemy
nadal jako spółka osiągać sukcesy i chronić naszą doskonałą reputację. Dziękujemy
Państwu za osobiste zaangażowanie w dążenie do wspólnego celu, jakim jest
utrzymywanie pozycji CRH jako lidera działającego zgodnie z zasadami uczciwości
zawodowej.
Myles Lee
Dyrektor Naczelny CRH plc
Dublin, Irlandia
luty 2012
1
Ochrona uczciwości
„Żaden powód biznesowy
nie usprawiedliwia
niewłaściwego
postępowania.”
jurysdykcji, na terenie której Grupa prowadzi
działalność. Musimy stosować najwyższe
standardy zachowań, wynikające czy to
z Kodeksu, czy to z prawa lokalnego w
sytuacjach, gdy zapisy Kodeksu różnią się
od lokalnych zwyczajów, norm, praw czy
przepisów.
ZASTOSOWANIE I ZGODNOŚĆ Z
PRZEPISAMI
Z uwagi na zdecentralizowany charakter
naszej Grupy główną odpowiedzialność za
przestrzeganie Kodeksu w poszczególnych
spółkach ponosi dyrektor zarządzający/prezes
lokalnej Spółki oraz oddział operacyjny, do
którego one należą.
Kodeks Postępowania Biznesowego
CRH („Kodeks”) obowiązuje wszystkich
pracowników spółek należących do Grupy,
w tym także zatrudnionych w niepełnym
wymiarze godzin oraz na podstawie umów
na czas nieokreślony lub określony, w
zakresie ich indywidualnych obowiązków
i odpowiedzialności. Pracownikami w
rozumieniu Kodeksu są dyrektorzy, dyrektorzy
niepełniący funkcji wykonawczych oraz
członkowie zarządów spółek. Każdy menedżer
w Grupie odpowiada za przestrzeganie
i wdrażanie tych wytycznych. W zakresie
odpowiedzialności każdej spółki i każdego
pracownika leży przestrzeganie określonych
praw i praktyk obowiązujących w danej
branży lub wymaganych na mocy przepisów
obowiązujących w jurysdykcji, na terenie
której jest prowadzona działalność.
Grupę tworzą przedsiębiorstwa, w których
CRH kontroluje bezpośrednio lub pośrednio
więcej niż 50% udziałów.
Żaden menedżer nie ma prawa do
żądania od pracownika popełnienia czynu
nieetycznego lub niezgodnego z prawem.
Nikt nie może usprawiedliwiać takiego czynu
twierdzeniem, że został on popełniony
na polecenie przełożonego. Pomagamy
pracownikom w przestrzeganiu Kodeksu, a w
wymagających tego przypadkach wspieramy
ich, aby niniejsze zasady nie zostały
naruszone. Jeśli okaże się to konieczne,
pracownicy wezmą udział w szkoleniach
mających służyć pomocą w zrozumieniu
zakresu ich obowiązków i odpowiedzialności.
Stosowanie Kodeksu podlega ograniczeniom
lub przepisom wynikającym z prawa każdej
2
Każdego roku zarząd naszych spółek
przeprowadza ocenę działania Kodeksu.
Jest to protokołowane w aktach spółki.
Podpis dyrektora zarządzającego/prezesa
potwierdza obowiązywanie Kodeksu
w spółce.
Przejęcia
Jako Grupa silnie zorientowana na rozwój
każdego roku przejmujemy wiele spółek.
Spółki te powinny określić programy
wdrażania Kodeksu w rozsądnie krótkim
czasie, w sposób pragmatyczny, przy
poszanowaniu lokalnych zwyczajów
kulturowych. Ewaluacja kwestii związanych
z uczciwością zawodową i etyką powinna
być elementem badania due diligence przed
przejęciem, a kwestie te powinny zostać
ujęte w dokumentacji dotyczącej przejęcia
lub w umowie wspólników, zależnie od
sytuacji.
UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE,
PRZEDSIĘWZIĘCIA JOINT VENTURE
I SPÓŁKI STOWARZYSZONE
W spółkach, którymi CRH zarządza łącznie z
udziałowcem mniejszościowym (tj. spółka
zależna, w której CRH nie jest jedynym
właścicielem) stosujemy bezpośrednio nasze
polityki, standardy i procedury. Wymóg
ten powinien zostać zawarty w umowie
wspólników.
Audytu. Na mocy tego statutu spółki CRH
są zobowiązane do pełnej współpracy
z zespołem Audytu Wewnętrznego.
W przypadku przedsięwzięć joint venture
(tj. tam, gdzie CRH posiada współkontrolę
zarządczą) lub spółek stowarzyszonych
(gdzie CRH ma znaczący wpływ na
podejmowanie decyzji finansowych
i operacyjnych), dążymy do przekonania
naszych partnerów do przyjęcia podobnych
polityk, standardów i procedur, zbieżnych
z zasadami obowiązującymi w CRH lub
przynajmniej tak samo rygorystycznych.
W każdym przypadku umowa wspólników
powinna odzwierciedlać przyjęte stanowisko.
Dyrektor Działu Audytu Wewnętrznego
mający bezpośredni kontakt z Dyrektorem
Naczelnym Grupy CRH odpowiada przed
Komitetem CRH plc ds. Audytu.
Przypadki naruszeń Kodeksu
Wytyczne przedstawione w niniejszym
Kodeksie dotyczą zadań i odpowiedzialności
służbowej każdego pracownika względem
zatrudniającej go spółki. Spółka
zatrudniająca pracownika, który narusza
postanowienia Kodeksu, może wszcząć
wobec niego postępowanie dyscyplinarne
zgodnie z prawem miejscowym i ustalonymi
procedurami. W przypadku, gdy działanie
pracownika jest sprzeczne także z prawem,
pracownik może zostać pociągnięty do
odpowiedzialności cywilnej lub karnej.
Audyt Wewnętrzny
W ramach Grupy funkcjonuje Dział Audytu
Wewnętrznego, którego pracownicy
przeprowadzają niezależne przeglądy
działania wewnętrznej księgowości i nadzoru
wewnętrznego, a także stosowania wielu
postanowień niniejszego Kodeksu.
Statut, na mocy którego został ustanowiony
Dział Audytu Wewnętrznego i który określa
zakres jego obowiązków, został zatwierdzony
przez Komitet Rady Dyrektorów CRH ds.
Maeve Carton, Dyrektor Finansowy.
ZGODNOŚĆ I ETYKA
W Grupie funkcjonuje Dział ds. Zgodności
i Etyki, kierowany przez Dyrektora Grupy
ds. Zgodności i Etyki, odpowiedzialnego za
ogólną strategię, ukierunkowanie i realizację
programu Zgodności i Etyki. Na szczeblach
krajowych proces ten koordynują powołani
w tym celu Krajowi Koordynatorzy ds.
Zgodności.
Dyrektor Działu ds. Zgodności i Etyki,
mający bezpośredni kontakt z Dyrektorem
Naczelnym Grupy CRH, odpowiada przed
Komitetem CRH plc ds. Audytu.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
GRUPY
W Grupie CRH działa również Zespół
ds. Zrównoważonego Rozwoju, który
kontroluje wdrażanie obowiązujących
w Grupie polityk Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy, Ochrony Środowiska, a także Polityki
Społecznej. Zespół ten co roku przeprowadza
szczegółowy przegląd wszystkich jednostek
operacyjnych w obszarach bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony środowiska
i polityki społecznej. Menedżer Grupy
ds. Zrównoważonego Rozwoju, który
odpowiada przed Dyrektorem Operacyjnym
(COO), co roku przedstawia Zarządowi CRH plc
raport z wyników w tych obszarach.
Zespół Kierownictwa Wykonawczego: Od lewej stoją: Doug Black
(Prezes i Dyrektor Operacyjny, Oldcastle Inc), Eric Bax (Dyrektor
Zarządzający CRH Europa Produkty i Dystrybucja); Od lewej siedzą:
Albert Manifold (Dyrektor Operacyjny), Henry Morris (Dyrektor
Zarządzający, Europa Materiały) i Mark Towe (Dyrektor
Naczelny, Oldcastle Inc).
3
Prowadzenie działalności
w sposób odpowiedzialny
„Będziemy stać na straży
naszych fundamentalnych
wartości – uczciwości,
przestrzegania zasad
i poszanowania prawa.”
KONFLIKT INTERESÓW I INTERESY
ZEWNĘTRZNE
Konflikt interesów pojawia się, gdy osobiste
interesy pracownika lub możliwość
odniesienia korzyści lub zysku są sprzeczne
z interesem Grupy lub mogą zostać za
takie uznane. Osobiste interesy pracownika
obejmują interesy osób mu bliskich, takich
jak krewni, powinowaci, bliscy przyjaciele lub
partnerzy.
Istnienie faktycznego konfliktu interesów lub
sytuacji postrzeganej jako konflikt interesów
musi zostać zgłoszone przez nowego
pracownika, a już zatrudnieni pracownicy
są zobowiązani do niezwłocznego
informowania bezpośredniego przełożonego
o każdym nowo powstałym konflikcie
interesów.
Przedstawione poniżej odstępstwa od tej
zasady są dopuszczalne wyłącznie wtedy,
gdy zostały wyraźnie zatwierdzone na piśmie
przez dyrektora zarządzającego/prezesa
spółki zatrudniającej lub przez władze
kolejnego szczebla, w zależności od sytuacji.
Interesy dopuszczalne
Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych
w niniejszych wytycznych, jak również
w każdej indywidualnej umowie
zatrudnienia, pracownik może angażować się
w działania zewnętrzne, które nie utrudniają
4
pracownikowi wykonywania pracy lub w inny
sposób nie stoją w sprzeczności z interesami
Grupy.
Korzyść finansowa
W sytuacji, gdy do obowiązków pracownika
Grupy należy wybór lub weryfikacja klientów
bądź dostawców, albo gdy stanowisko
pracownika umożliwia wpływ na te decyzje,
a pracownik odnosi korzyść finansową w
relacji z klientem, dostawcą lub podmiotem
konkurencyjnym.
Konflikt interesów nie występuje, gdy korzyść
finansowa przyjmuje formę papierów
wartościowych, które:
■są notowane na powszechnie uznanej
giełdzie lub na rynku pozagiełdowym
jest prowadzony regularny obrót takimi
papierami i
■stanowią mniej niż 1% wszystkich
papierów wartościowych danej klasy.
Udział w nieruchomościach
W sytuacji, gdy pracownik pośrednio lub
bezpośrednio posiada, poszerza lub rozwija
udział w nieruchomości, dzierżawach,
patentach lub innych prawach, w których
Grupa posiada udziały (lub w których Grupa
ma lub prawdopodobnie posiada udziały
według wiedzy lub przypuszczeń pracownika).
Przedstawiciele strony trzeciej
W sytuacji, gdy pracownik działa jako
przedstawiciel strony trzeciej w transakcjach
przeprowadzanych z udziałem Grupy.
Blisko związane osoby, których obowiązki
są niemożliwe do pogodzenia
W sytuacji, gdy pracownik i blisko
związana z nim osoba pełnią funkcje,
które w połączeniu ze sobą powodują
brak podziału obowiązków wpływający na
wewnętrzną kontrolę finansową.
Zatrudnienie, wynagrodzenie i ocena
wyników
Sytuacja, w której pracownik uczestniczy
w wymienionych działaniach dotyczących
blisko związanej z nim osoby.
Zewnętrzne powiązania handlowe lub
powiązane z handlem
W sytuacji, gdy pracownik powiązany jest
z zewnętrzną organizacją, taką jak klient,
dostawca produktów lub usług, lub podmiot
konkurencyjny.
Inne interesy zawodowe
W przypadku podjęcia działalności
biznesowej lub państwowej o charakterze
kierowniczym bądź dyrektorskim. Istnieje
bardzo małe prawdopodobieństwo, że
jakiekolwiek zaangażowanie w działalność
organizacji non-profit i organizacji
charytatywnych mogłoby zostać uznane za
konflikt interesów.
PRAWO KONKURENCJI
(ANTYMONOPOLOWE)
Jesteśmy zwolennikiem działania na wolnym
i otwartym rynku. Kierowanie się tą zasadą
umożliwia nam skuteczniejsze dążenie
do wydajności i innowacyjności. W pełni
zobowiązujemy się do przestrzegania prawa
konkurencji obowiązującego w krajach,
w których prowadzimy działalność. Wszystkie
spółki CRH zobowiązane są do przyjęcia, w
ramach wymaganego minimum, polityki
CRH w zakresie Zgodności z Przepisami
Prawa Konkurencji/Antymonopolowego, jak
następuje:
Zabronione jest angażowanie się w jakąkolwiek
formę pisemnej, elektronicznej lub ustnej
komunikacji oraz zawieranie wyraźnych lub
domniemanych porozumień z podmiotami
konkurencyjnymi, których zamierzeniem bądź
skutkiem jest:
■
Ustalanie, stabilizowanie lub kontrolowanie
cen, warunków kredytowych, upustów bądź
rabatów.
■
Podział umów, rynków, klientów lub
terytoriów.
5
■
Bojkot pewnych klientów lub dostawców.
podsumować w następujący sposób:
■
Wstrzymywanie lub ograniczanie produkcji
bądź sprzedaży jakiegokolwiek produktu lub
usługi.
Nie tolerujemy żadnej formy przekupstwa.
Surowo zabrania się oferowania,
przekazywania, domagania się i przyjmowania
łapówek podczas działania w imieniu CRH.
Zewnętrzne i wewnętrzne ryzyko związane
z korupcją będzie regularnie i systematycznie
oceniane. Na podstawie wyników takiej oceny
ryzyka będą wdrażane stosowne procedury
zapobiegające łapówkarstwu, w tym procedury
mające zapewnić:
Należy mieć pewność, że nie stosujemy strategii
handlowych, które mogłyby naruszyć prawo
konkurencji pod względem monopolizacji lub
które stanowiłyby próbę zmonopolizowania
bądź niewłaściwego wykorzystania
dominującej pozycji na jakimkolwiek rynku.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących stosowności kontaktów, umów
lub strategii handlowych w kontekście
konkurencyjności konieczne jest zasięgnięcie
porady prawnej.
Wszelkie naruszenia powyższych zasad
niosą dla nas ryzyko poważnych kar
cywilnych, karnych, finansowych i innych.
Ponadto osoba(y) odpowiedzialna za takie
działania może zostać pociągnięta do
odpowiedzialności cywilnej, a w niektórych
jurysdykcjach również karnej. Rezultatem
może być nałożenie grzywny, pozbawienie
wolności lub usunięcie ze stanowiska
kierowniczego w spółce.
Bardziej szczegółowe porady i wsparcie
można uzyskać u zespołu kierowniczego,
który zapozna się z obowiązującym prawem,
zorganizuje udział w odpowiednim szkoleniu
i co roku przeprowadzi kontrolę zgodności
naszych działań z przepisami.
ZAPOBIEGANIE PRAKTYKOM
ŁAPÓWKARSKIM i KORUPCJI
Wszystkie transakcje ze stronami trzecimi
muszą być przeprowadzane zgodnie
z wszelkimi obowiązującymi przepisami
prawa, a w szczególności z amerykańską
ustawą o zagranicznych praktykach
korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act)
i brytyjską ustawą antykorupcyjną (Bribery
Act). Wszystkie spółki CRH są zobowiązane do
przyjęcia, jako wymagane minimum, Polityki
CRH w zakresie Zapobiegania Praktykom
Łapówkarskim, której wytyczne można
6
■
Stosowanie regulacji finansowych
i handlowych, których celem jest
zminimalizowanie ryzyka płatności
o charakterze korupcyjnym, włączając
prowadzenie pełnych i dokładnych ksiąg
rachunkowych i ewidencji.
■
Przeprowadzanie szkoleń dla wszystkich
właściwych pracowników i innych
kluczowych osób, stosownie do pełnionych
przez nich funkcji i związanego z tym ryzyka.
■
Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności
następcy prawnego dzięki efektywnemu
i pełnemu badaniu due diligence przed
zawarciem transakcji przejęcia/ joint venture
oraz dzięki odpowiedniemu zintegrowaniu
nowo przejętych jednostek w taki sposób,
aby stosowały się one do obowiązujących
w CRH procedur i Polityki w zakresie
Zapobiegania Praktykom Łapówkarskim.
■
Działanie wszystkich partnerów
biznesowych CRH (w tym przedstawicieli
handlowych, konsultantów i pośredników
biznesowych, dystrybutorów sprzedaży,
lobbystów i partnerów – w tym także
partnerów w krótko- i długoterminowych
przedsięwzięciach joint ventures – którzy
w naszym imieniu pracują, wspierając nas
przy zabezpieczaniu, przygotowywaniu
lub negocjowaniu ofert nowych umów
(bądź przedłużaniu umów istniejących)
zgodnie z obowiązującymi przepisami
lokalnego i międzynarodowego prawa
antyłapówkarskiego i dotyczącego korupcji.
■
Przekazanie naszej polityki i wytycznych
wszystkim właściwym pracownikom
i partnerom biznesowym.
Wymagamy również przestrzegania
przepisów prawa antyłapówkarskiego i
dotyczącego korupcji w następujących,
specyficznych obszarach ryzyka (bardziej
szczegółowo opisanych w innych częściach
niniejszego Kodeksu):
■
Upominki i wydatki reprezentacyjne
■
Datki na cele polityczne
■
Darowizny na cele charytatywne i społeczne
■
Partnerzy biznesowi
■
Płatności przyspieszające bieg spraw
Celowe lub wynikające z zaniedbania
niestosowanie się do tych zasad będzie
skutkować wszczęciem pełnego
postępowania dyscyplinarnego, w tym także
rozwiązaniem stosunku pracy i/lub innych
stosownych umów. Przestrzeganie tych zasad
będzie monitorowane, oceniane i regularnie
kontrolowane w celu zapewnienia
skuteczności działania kontroli oraz procedur
antyłapówkarskich.
OSZUSTWA
Oszustwo oznacza zamierzone nadużycia
lub też bezprawne, nieetyczne, nieuczciwe
lub niewłaściwe postępowanie, które
może skutkować odniesieniem zysku
lub korzyści przez dopuszczającego się
takich czynów pracownika lub szkodą czy
stratą dla Spółki lub innej strony. Udział
w oszustwie stanowi rażące naruszenie
kluczowej zasady obowiązującej w CRH,
jaką jest uczciwość i traktujemy je jako
najpoważniejsze naruszenie dyscypliny. Jako
minimum prewencji, wszystkie spółki CRH są
zobligowane do przyjęcia obowiązujących
w CRH zasad przeciwdziałania oszustwom,
zgodnie z którymi:
Nie tolerujemy oszustw i wymagamy od
naszych pracowników przestrzegania
najwyższych standardów uczciwości
i przyzwoitości we wszystkich okolicznościach.
Od kierownictwa spółki wymaga się
ustanowienia i stosowania odpowiednich
mechanizmów kontroli mających na celu
wykrycie, monitorowanie i minimalizowanie
ryzyka oszustwa. Wszelkie podejrzewane
i zaistniałe przypadki oszustwa muszą
być zgłaszane poprzez określone kanały
komunikacji, w tym niezależną infolinię
„hotline”, gdzie pracownik może zgłosić
wszelkie uwagi i podejrzenia nieprawidłowości
w ojczystym języku, nie obawiając się
negatywnych konsekwencji.
W sprawie każdego oszustwa będzie
wszczynane dochodzenie, w wypadku
poniesionych strat będzie prowadzone
postępowanie mające na celu ich
odzyskanie, a przeciwko pracownikom,
którzy dopuścili się nadużyć lub w nich
współuczestniczyli, będzie prowadzone
pełne postępowanie dyscyplinarne. Zasady
te będą podlegać regularnemu przeglądowi
w celu zapewnienia skuteczności regulacji
i procedur mających zapobiegać oszustwom.
OCHRONA MAJĄTKU I WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
Wszyscy ponosimy odpowiedzialność w
zakresie właściwego i wyłącznie zgodnego
z przeznaczeniem wykorzystania majątku
i zasobów Spółki. Majątek obejmuje
nieruchomości, sprzęt, aktywa finansowe,
7
tajemnice handlowe i inne poufne informacje
stanowiące wartość dla konkurencji, patenty,
znaki towarowe, sprzęt komputerowy
i oprogramowanie. Szczególnej uwagi
wymaga zapobieganie utracie majątku
i zasobów w wyniku kradzieży lub spadku ich
wartości. Odnosi się to również do własności
intelektualnej i informacji poufnych,
których przekazywanie osobom spoza
Spółki jest zabronione, chyba że zostanie
wydane specjalne upoważnienie do takiego
ujawnienia.
POŻYCZKI PRACOWNICZE
Spółki nie udzielają pożyczek pracownikom
ani związanym z nimi osobom za wyjątkiem
szczególnych okoliczności, gdy udzielenie takiej
pożyczki leży w interesie Grupy i jest zgodne
z ustalonymi wytycznymi w tym zakresie.
KSIĘGOWOŚĆ I KSIĘGI
RACHUNKOWE
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
CRH plc jest sporządzane zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
przyjętymi przez Unię Europejską. Ponadto
CRH, jako spółka notowana na giełdzie
w Stanach Zjednoczonych, podlega
postanowieniom ustawy Sarbanesa-Oxleya.
W związku z tym jesteśmy zobowiązani
do corocznej oceny efektywności kontroli
wewnętrznej.
Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia
księgowości zgodnie z najwyższymi
standardami oraz do przechowywania
danych zgodnie z przepisami lokalnego
prawa, odpowiednimi standardami
księgowymi i wytycznymi Grupy CRH.
Zapisy księgowe, w formie pisemnej lub
elektronicznej, są zasadniczym elementem
prowadzenia działalności i powinny być
przechowywane w bezpieczny sposób.
Oprócz ogólnej, z biznesowego punktu
widzenia, konieczności przechowywania
dokumentów, mogą także istnieć lokalne
8
przepisy wymagające przechowywania
pewnych dokumentów przez określony czas.
Dokumenty, które mogą być przedmiotem
postępowania sądowego lub dochodzenia,
muszą być oznaczone w sposób umożliwiający
identyfikację i odpowiednio przechowywane;
nigdy nie należy takich dokumentów niszczyć
ani zmieniać ich zawartości.
Każda spółka powinna wdrożyć
plan przechowywania dokumentów
umożliwiający skuteczne prowadzenie
działalności i spełnianie wszelkich wymogów
prawnych.
Dyrektorzy finansowi Spółki podlegają
bezpośrednio lokalnemu dyrektorowi
zarządzającemu/prezesowi, a w zakresie
obowiązków związanych z kwestiami
rachunkowości i ładu korporacyjnego
pośrednio dyrektorowi finansowemu Dywizji
oraz dyrektorowi finansowemu Grupy.
ZAPOBIEGANIE PRANIU
BRUDNYCH PIENIĘDZY
Osoby zaangażowane w działalność
przestępczą, taką jak handel narkotykami,
fałszerstwo, terroryzm, rozboje itd., często
korzystają z legalnie działających spółek w
celu „czyszczenia” bezprawnie zyskanych
funduszy. W większości krajów obowiązuje
prawo mające zapobiegać praniu brudnych
pieniędzy, a banki są zobowiązane do
przestrzegania zasad raportowania, w tym do
sprawdzania tożsamości przy transakcjach
gotówkowych powyżej określonych kwot.
Musimy działać w uważny sposób, aby nie
dopuścić do tego, by wykorzystywano
nas jako kanał służący do prania brudnych
pieniędzy. W tym kontekście pieniądze
oznaczają gotówkę, czeki podróżne, przekazy
pieniężne czy wpłaty z kont osób trzecich.
Jeśli osoba fizyczna chce prowadzić z nami
współpracę handlową i regulować płatności,
korzystając z jednej z tych form płatności,
należy sprawdzić jej wiarygodność. Znaj
swojego klienta! O każdej niezwykłej lub
budzącej wątpliwość transakcji pracownik
ma obowiązek powiadomić lokalne
kierownictwo, które z kolei powinno
poinformować o tym dyrektora finansowego
Spółki.
TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
Sprawne działanie i bezpieczeństwo
sprzętu komputerowego jest niezbędne
dla zapewnienia bezproblemowego
funkcjonowania naszych spółek. Należy
opracować i przyjąć zasady, które pozwolą
nam ten cel osiągnąć. Powinny one
obejmować przynajmniej postanowienia
Polityki Bezpieczeństwa Informatycznego
Grupy CRH. Szczególnej uwagi wymaga
stosowanie się do instrukcji związanych
z tworzeniem kopii zapasowych, ochroną
antywirusową, kodami dostępu i aktualnym
wsparciem systemu.
Nasze systemy informatyczne, włączając
wszystkie komputery i związany z nimi
sprzęt, oprogramowanie, systemy poczty
elektronicznej, hasła i przechowywane dane
przez cały czas pozostają własnością Spółki.
W związku z tym pracownicy mają prawo
do prywatności w zakresie dopuszczalnym
prawem, ale nie wykraczającym poza nie
w przypadku korzystania z tych systemów
informatycznych i sprzętu. Te systemy
informatyczne są narzędziami biznesowymi
spółki pomagającymi w prowadzeniu
działalności spółki i powinny być
wykorzystywane do uzasadnionych celów
zawodowych, zgodnie z indywidualnymi
zasadami obowiązującymi w danej spółce.
Systemy informatyczne nigdy nie powinny
być używane w sposób niezgodny z prawem,
obraźliwy, wywrotowy lub szkodliwy dla
innych osób, jak na przykład: tworzenie,
pobieranie, wyświetlanie, przechowywanie
lub przesyłanie nacechowanych seksualnie
obrazów lub wiadomości, lub materiałów,
które mogą być obraźliwe pod względem
rasowym czy etnicznym, lub wszelkie inne
działania naruszające obowiązujące w spółce
zasady zabraniające dyskryminacji i/lub
prześladowania.
Oprogramowanie, które nabywamy od
dostawców zewnętrznych, jest zazwyczaj
chronione prawem autorskim i pozostaje
własnością twórcy. Nie wolno korzystać
z nielegalnie pozyskanego, niewłaściwie
licencjonowanego lub nielicencjonowanego
oprogramowania, gdyż mogłoby to narazić
zarówno pracownika, jak i Spółkę na
odpowiedzialność prawną.
9
OCHRONA DANYCH
Jako Grupa gromadzimy duże ilości
danych zarówno w formie pisemnej, jak
i elektronicznej. Większość tych danych jest
przechowywana przez poszczególne spółki.
Informacje te obejmują dane dotyczące
klientów, dostawców oraz dane personalne
osób indywidualnych, w tym byłych
i obecnych pracowników.
Z nadzwyczajną uwagą należy podejść
do właściwego wykorzystywania,
przechowywania i przesyłania takich
informacji. Spółki zobowiązane są do
przestrzegania lokalnego prawa i korzystania
z usług właściwych agencji ochrony danych,
jeśli wymagają tego przepisy.
DANE POUFNE LUB WEWNĘTRZNE
I OBRÓT AKCJAMI
W trakcie zatrudnienia pracownik może
wejść w posiadanie informacji poufnych
dotyczących działalności Spółki. Takie
informacje poufne nie mogą być ujawniane
ani wewnątrz Spółki, ani poza nią,
jakimkolwiek osobom nieupoważnionym
do ich otrzymania. Zabronione jest
ujawnianie osobom spoza Spółki poufnych
danych, takich jak tajemnice handlowe,
procesy, instrukcje/manuale dotyczące
polityk i procedur, plany marketingowe,
informacje sprzedażowe, listy lub informacje
klientów, informacje cenowe bądź dane
finansowe, chyba że ujawnienie takich
informacji jest konieczne w związku z
wykonywaniem obowiązków na danym
stanowisku. Zabronione jest również
wykorzystywanie lub ujawnianie takich
informacji przez byłych pracowników po
zakończeniu zatrudnienia. Należy również
pamiętać, że wszelkie takie dane mogą
podlegać lokalnym przepisom prawa
ochrony danych.
Podstawową giełdą, na której notowane
są akcje CRH plc, jest Giełda Papierów
Wartościowych w Londynie. Dodatkowo
akcje CRH plc notowane są również na
Giełdzie Papierów Wartościowych w
Dublinie. Amerykańskie Kwity Depozytowe
(ADR, ang. American Depository Shares)
10
Spółki są notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Nowym Jorku. Zgodnie z
zasadami notowań, spółki giełdowe muszą
przestrzegać Kodeksu „Model Code”, który
nakłada ograniczenia w obrocie papierami
wartościowymi CRH przez określonych
pracowników lub osoby powiązane z takimi
pracownikami. Informacje niepubliczne lub
wewnętrzne uzyskane przez pracownika nie
mogą być wykorzystywane w celu osiągania
korzyści osobistych przez pracownika lub
stronę trzecią, która otrzymałaby je w wyniku
powiązania z takim pracownikiem.
Celem obowiązujących w CRH Zasad Obrotu
Akcjami i Papierami Wartościowymi (dotyczy
nabywania, ustanawiania zabezpieczeń
i sprzedaży akcji, instrumentów dłużnych
i instrumentów pochodnych czy korzystania
z prawa opcji na akcje) jest zapewnianie
zgodności z Kodeksem „Model Code”. Zasady
te w szczególności:
zabraniają pracownikom i osobom
powiązanym z pracownikami kupna
i sprzedaży znajdujących się w obrocie
publicznym papierów wartościowych CRH
lub innej spółki, w sytuacji gdy pracownik
posiada informacje wewnętrzne, tzn.
informacje o określonym charakterze, które
nie są publicznie dostępne i które mogłyby
mieć znaczący wpływ na cenę takich papierów
wartościowych, gdyby były publicznie
dostępne. CRH musi również stosować się
do przepisów dotyczących nadużywania
posiadanej pozycji rynkowej (ang. Market
Abuse Legislation), które wymagają od spółek
giełdowych prowadzenia list pracowników
posiadających dostęp do informacji
wewnętrznych.
Każde naruszenie tych zasad będzie
traktowane z najwyższą powagą i w sprawie
każdego takiego naruszenia zostanie
przeprowadzone pełne dochodzenie.
W razie potrzeby zostanie przeprowadzone
pełne postępowanie dyscyplinarne. Należy
również pamiętać, że w wielu jurysdykcjach
obrót papierami wartościowymi przez
pracowników spółki lub przekazywanie
wewnętrznych informacji mających wpływ
na kurs akcji jest przestępstwem karnym.
Postępowanie w kontaktach
z klientami, dostawcami i
społecznościami
„Zobowiązujemy się do
utrzymywania najwyższych
standardów etyki
biznesowej we wszelkiego
rodzaju kontaktach,
w każdym miejscu na
świecie.”
NASI KLIENCI
Sukces naszych strategii biznesowych
w znacznej mierze zależy od wsparcia
ze strony naszych klientów. Jest zatem
konieczne, aby nasze spółki wypracowywały
i utrzymywały wzajemnie korzystne relacje
handlowe ze swoimi klientami, bazujące na
uczciwości, szczerości i zaufaniu.
Z zaangażowaniem i odpowiedzialnością
dostarczamy towary i świadczymy usługi
zgodnie z wszelkimi obowiązującymi
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz z wymaganiami
określonymi w kartach produktów. W razie
jakichkolwiek pytań dotyczących tych kwestii
należy zwrócić się do przełożonego lub
menedżera.
Promocja i reklama produktów powinna
być zawsze oparta na faktach, uczciwa
i zasadna. Nie wolno nam angażować się
w powstawanie nieprawdziwych uwag na
temat konkurentów i oferowanych przez nich
produktów.
NASI DOSTAWCY
Nasi dostawcy są kluczowymi interesariuszami
funkcjonowania naszej Grupy. Oczekujemy
od nich innowacyjności i wydajności oraz
priorytetowego traktowania jakości, dzięki
czemu będziemy od nich otrzymywać
wysoką jakość za dobrą cenę. Od naszych
dostawców oczekujemy również działania
zgodnego z prawem i stosowania dobrych,
etycznych praktyk. W zamian za to staramy
się być dobrym, uczciwym partnerem. Ze
względu na charakter naszych produktów
i organizację biznesową znaczna część
naszych dostawców działa lokalnie,
obsługując poszczególne lokalizacje
i w związku z tym za zarządzanie relacjami
z dostawcami odpowiada lokalny zespół
kierowniczy każdej spółki.
11
Kodeks Etycznych Zakupów zawiera
wytyczne, których – jako niezbędnego
minimum wymagań – musimy przestrzegać,
a należą do nich:
Stosowanie przez naszych głównych
dostawców dobrych praktyk etyki zawodowej
i spełniania odpowiednich wymogów
określonych przepisami prawa lokalnego
w zakresie praw człowieka, zdrowia
i bezpieczeństwa, odpowiedzialnego
gospodarowania środowiskiem naturalnym
i przeciwdziałania korupcji. Szczególnej
uwagi wymaga pośrednie i bezpośrednie
nabywanie produktów w krajach rozwijających
się i od krajów rozwijających się. W związku
z tym zakupów dokonujemy wyłącznie od
dostawców, którzy:
■
Wspierają i szanują ochronę praw człowieka
w obszarach, na jakie mają wpływ.
■
Szanują wobec wszystkich pracowników
wolność zrzeszania się i skutecznego
uznawania prawa do rokowań zbiorowych.
■
Zakazują wszelkich form pracy wymuszonej,
przymusowej i zatrudniania dzieci.
■
Popierają zasadę równych szans przy
zatrudnianiu i doborze pracowników.
12
■
Przestrzegają co najmniej wszelkich
obowiązujących przepisów dotyczących
zdrowia i bezpieczeństwa oraz nieustannie
doskonalą zarządzanie zgodne
z branżowymi best practice.
■
Przestrzegają co najmniej wszelkich
obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony środowiska i wspierają aktywne
podejście do wyzwań związanych z ochroną
środowiska.
■
Współpracując z CRH przestrzegają wszelkich
stosownych przepisów dotyczących
przeciwdziałaniu łapówkarstwu i korupcji.
Zapewniamy spełnianie tych wymogów
przez naszych głównych dostawców
działających w krajach uważanych za kraje
podwyższonego ryzyka, przeprowadzając
z nimi rozmowy/wywiady oraz działania
kontrolne.
Korzystanie z usług stron
trzecich i partnerów
biznesowych
Do normalnych praktyk biznesowych
należy angażowanie przedstawicieli
handlowych, pośredników i konsultantów
biznesowych, dystrybutorów sprzedaży,
lobbystów i innych partnerów, w tym także
partnerów w krótko- i długoterminowych
przedsięwzięciach joint ventures (zwanych
łącznie „partnerami biznesowymi”) do
działania w naszym imieniu i do pomocy
w zabezpieczaniu, przygotowywaniu lub
negocjowaniu ofert nowych umów albo
przedłużaniu umów istniejących, gdy jest
to koniecznym i właściwym uzupełnieniem
naszego działania na danym rynku czy
w danym obszarze tematycznym. Aby
jednak chronić Spółkę przed jakimikolwiek
powiązaniami z płatnościami nielegalnymi
lub o charakterze korupcyjnym, bądź
przed ryzykiem dokonywania takich
płatności w naszym imieniu, nasze Zasady
Zapobiegania Praktykom Łapówkarskim
wymagają:
■ Przeprowadzenia odpowiednich, określonych
badań due diligence, aby upewnić się, że
nasi partnerzy biznesowi, podobnie jak my,
przestrzegają standardów etyki zawodowej.
■ Sporządzenia pisemnych ustaleń
zawierających stosowne postanowienia
dotyczące przeciwdziałaniu łapówkarstwu.
■ Aby wynagrodzenie przekazywane
partnerom biznesowym było współmierne
do świadczonych zgodnie z prawem
usług, aby było zatwierdzane, należycie
ewidencjonowane i wypłacane w formie
czeku lub przelewu bankowego (tzn. aby nie
było wypłacane w formie gotówki, chyba
że kwota jest niewielka, a gotówka jest
jedynym praktycznym sposobem dokonania
płatności) oraz zgodnie z uzgodnioną
umową.
PŁATNOŚCI PRZYSPIESZAJĄCE
BIEG SPRAW
Płatności przyspieszające bieg spraw,
nazywane także „posmarowaniem” lub
„popchnięciem spraw”, to zazwyczaj
niewielkie, nieoficjalne płatności
przekazywane w celu zabezpieczenia
lub przyspieszenia rutynowej procedury
przeprowadzanej przez urzędnika
rządowego lub państwowego, np. wydanie
zezwolenia, licencji, zgody lub wizy
imigracyjnej, ustalenie terminu kontroli
wykonania kontraktu, świadczenia usług
lub wydania towarów przechowywanych
w urzędzie celnym itd. W zależności od
jurysdykcji płatności te mogą być bardziej lub
mniej powszechne. Zazwyczaj konsekwencje
nieprzekazania takiej płatności mogą być
zupełnie nieproporcjonalne do wymaganej
niewielkiej kwoty płatności. Niemniej
jednak, jak zapisano w naszej Polityce
Zapobiegania Praktykom Łapówkarskim,
płatności przyspieszające bieg spraw są
zabronione. Za takie nie uznaje się opłaty
za skorzystanie z powszechnie uznanej,
zgodnej z prawem i powszechnie dostępnej
procedury przyspieszającej bieg sprawy.
Po wykonaniu tego typu opłat powinniśmy
zawsze prosić o rachunek. Można również
dokonać płatności w sytuacji zagrożenia
życia, zdrowia lub bezpieczeństwa człowieka.
Wszelkie takie płatności wymagają
wcześniejszego zatwierdzenia, a jeżeli jego
uzyskanie nie było możliwe, zgłoszenia
po fakcie dyrektorowi zarządzającemu/
prezesowi Spółki oraz dyrektorowi Grupy
CRH ds. Zgodności i Etyki.
WRĘCZANIE I PRZYJMOWANIE
UPOMINKÓW ORAZ DZIAŁANIA
REPREZENTACYJNE
Rozumiemy, że dawanie i przyjmowanie
upominków oraz podejmowanie działań
reprezentacyjnych jest zazwyczaj zgodnym
z prawem elementem budowania
dobrych relacji biznesowych. Jeżeli
jednak upominki są nieproporcjonalne
lub niewłaściwe, mogą zaciemnić ocenę
sytuacji. W związku z tym pracownik
powinien zachować ostrożność przy
oferowaniu lub przyjmowaniu upominków
bądź czynności reprezentacyjnych, aby
chronić reputację własną i spółki przed
zarzutami o niestosowność działań oraz aby
nie naruszyć przepisów przeciwdziałania
łapówkarstwu.
Ustalenie konkretnych zasad postępowania
w każdej sytuacji jest niemożliwe, bierzemy
także pod uwagę fakt, że przyjęte praktyki
różnią się w zależności od kraju i regionu.
13
W związku z tym każda spółka powinna mieć
własny zbiór zasad dotyczących podarunków
i czynności reprezentacyjnych. Minimalnym
wymogiem jest, aby zawierał właściwy zapis
z naszej Polityki Przeciwdziałania Praktykom
Łapówkarskim, tzn. zakaz oferowania
i przyjmowania upominków lub działań
reprezentacyjnych w każdym przypadku, gdy
mogłyby one wpłynąć na decyzję biznesową
i gdy nie są wydatkami uzasadnionymi lub
dokonywanymi w dobrej wierze. Powinien
również zawierać następujące wytyczne:
Upominki i działania reprezentacyjne są
zasadniczo akceptowalne, jeżeli są:
■ skromne
■ sporadyczne
■ zgodne z powszechnie przyjętymi
praktykami biznesowymi
■ przekazywane w sposób otwarty, a nie
w tajemnicy
■ stosowne do danej sytuacji
Na przykład:
■ artykuły promocyjne danej marki
o symbolicznej wartości, np. długopisy,
kalendarze, koszulki itp.
■ działania reprezentacyjne prowadzone
wobec klientów lub dostawców w ramach
spotkań bądź imprez firmowych
■ wydatki na podróż i zakwaterowanie
w rozsądnej wysokości w przypadku
uzasadnionych podróży służbowych
Upominki i działania reprezentacyjne nie są
nigdy dopuszczalne, jeżeli:
■ są niezgodne z prawem lub standardami
etycznymi
■ mają formę gotówki lub jej ekwiwalentu,
np. voucherów lub akcji
■ są przekazywane w odpowiedzi na korzystną
decyzję biznesową lub w oczekiwaniu na nią
■ stanowią naruszenie znanych
przekazującemu zasad odbiorcy
■ są przekazywane w odpowiedzi na
konkretne żądanie
14
■ są obraźliwe lub mogłyby wprawić
pracownika lub Spółkę w zakłopotanie
w przypadku ich publicznego ujawnienia
Wszelkie wydatki na upominki powinny
być ewidencjonowane jako takie
w księgach Spółki. Jakiekolwiek wątpliwości
dotyczące stosowności upominku lub
działań reprezentacyjnych należy omówić
z dyrektorem zarządzającym/prezesem
Spółki. Upominki, niezależnie od rodzaju
i wartości, nie powinny być oferowane
w szczególności państwowym urzędnikom
lub przedstawicielom, politykom lub partiom
politycznym ani przyjmowane od takich
podmiotów bez wcześniejszej wyraźnej
zgody dyrektora zarządzającego/prezesa,
chyba że upominek taki ma niewielką
wartość i jest zwyczajowo przekazywany jako
symbol lub gest dobrej woli.
DATKI NA CELE POLITYCZNE
Datki na cele polityczne obejmują
wszelkie datki, w gotówce lub w naturze,
przekazywane w celu wsparcia idei, partii,
kandydata bądź sprawy politycznej. Datki
w naturze mogą obejmować możliwość
korzystania z majątku lub usług spółki,
działań reklamowych bądź promocyjnych
wyrażających poparcie dla partii politycznej,
nabycia biletów na imprezy, których
celem jest gromadzenie funduszy lub
wykorzystania czasu pracowników do
pomocy przy prowadzeniu kampanii
politycznej.
Przepisy w zakresie datków na cele
polityczne są odmienne w różnych częściach
świata. W niektórych jurysdykcjach
korporacjom, zleceniobiorcom rządu i/lub
podmiotom zatrudniającym lobbystów
zabrania się przekazywania datków na
cele polityczne, w innych wymagane jest
podawanie takich kwot do wiadomości
publicznej. Przekazywanie datków na cele
polityczne na rzecz lub za pośrednictwem
partii politycznych, organizacji i osób
zaangażowanych w życie polityczne nie
powinno być wykorzystywane w celu
odnoszenia korzyści w transakcjach
biznesowych.
Tam jednak, gdzie datki na cele
polityczne zostaną uznane za stosowne,
nieprzekazywane w celu odniesienia
korzyści biznesowych i których celem jest
wspieranie procesów demokratycznych,
dyrektor zarządzający Dywizji/prezes może,
z zastrzeżeniem stosownych przepisów
prawa, wyrazić pisemną zgodę na
przekazanie takiego datku. Wszelkie wydatki
tego typu powinny zostać przekazane za
potwierdzeniem odbioru, udokumentowane
i ujęte w księgach Spółki.
DAROWIZNY NA CELE
CHARYTATYWNE I SPOŁECZNE
Jako podmiot świadomy obywatelskiej
odpowiedzialności zachęcamy nasze spółki
i pracowników do aktywnego wspierania
akcji charytatywnych i działań społeczności
lokalnych w formie pieniężnej i w innych
formach. Ustalenie konkretnych zasad
postępowania w każdej sytuacji jest
niemożliwe, bierzemy także pod uwagę fakt,
że przyjęte praktyki różnią się w zależności
od kraju i regionu. W związku z tym każda
spółka powinna mieć własny zbiór zasad
dotyczących darowizn na cele charytatywne
i społeczne. Minimalnym wymogiem jest,
aby zawierał właściwy zapis z naszej Polityki
Przeciwdziałania Praktykom Łapówkarskim,
zgodnie z którą darowizny mogą być
przekazywane wyłącznie w dobrej wierze na
cele charytatywne lub public relations, a nigdy
gdy istnieje lub może istnieć potencjalny
konflikt interesów bądź możliwość, że datek
może zostać wykorzystany jako podstępny
sposób przekazania łapówki. Ponadto zbiór
takich zasad powinien również zawierać
następujące wytyczne:
■ Darowizny finansowe nigdy nie powinny
być przekazywane w formie gotówki (chyba
że kwota jest niewielka) lub przelewu
bankowego na konto osobiste konkretnej
osoby, ale wyłącznie na konto instytucji,
na rzecz której darowizna ma zostać
przekazana.
■ Darowizny nie powinny być przekazywane
za pośrednictwem stron trzecich,
np. klientów lub dostawców.
■ Darowizny nie powinny wiązać się lub
stwarzać wrażenia związanych z realizacją
transakcji biznesowej bądź z działaniami
władz.
Wszelkie darowizny wymagają zatwierdzenia
przez dyrektora zarządzającego/prezesa
spółki i muszą zostać udokumentowane,
przekazane za potwierdzeniem ich odbioru
i ujęte w księgach spółki.
RELACJE Z ORGANAMI
RZĄDOWYMI I NADZORU
Postępowanie pracownika w relacjach
z urzędnikami państwowymi nie może
stwarzać dla Grupy ryzyka uznania lub
podejrzenia działania odbiegającego od zasad,
których przestrzegamy. Urzędnicy państwowi
często są związani ścisłymi zasadami
15
dotyczącymi ich relacji z organizacjami
z sektora prywatnego, w tym np. ustalonymi
limitami akceptowalnych upominków i działań
reprezentacyjnych. Prosimy o zwrócenie
szczególnej uwagi na to, aby w relacjach
z urzędnikami państwowymi nasze zasady
były przestrzegane i aby były jako takie
postrzegane.
W pewnych okolicznościach pracownik może
mieć kontakt z urzędnikami państwowymi
w trakcie pracy lub może zostać poproszony
o przekazanie informacji w imieniu spółki
w związku z zapytaniem lub dochodzeniem
ze strony agencji rządowej bądź nadzorczej.
Pracownik musi mieć pewność, że informacje
te będą dokładne i adekwatne do danych
potrzeb.
Błędy i pominięcia mogą zniszczyć naszą
reputację i wiarygodność. Mogą też być
niezgodne z prawem. Należy zawsze
zasięgnąć rady przed udzieleniem odpowiedzi
na nierutynową prośbę o informacje ze strony
agencji rządowej lub nadzorczej.
KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA
I MEDIA
Komunikacja ze światem zewnętrznym
odgrywa bardzo ważną rolę w ocenie reputacji
i sytuacji finansowej Grupy. W związku z tym
wyłącznie osoby wyznaczone przez Dyrektora
Naczelnego Grupy CRH będą zajmować się
wszelką komunikacją z mediami dotyczącą
naszych wyników finansowych, przejęć,
odsprzedaży i wszystkich innych kwestii,
które mogłyby mieć wpływ na reputację
Grupy.
W zakresie zwykłych spraw poszczególne
spółki Grupy powinny odpowiednio
prowadzić kominikację z mediami
lokalnymi i specjalistycznymi. Powinien
zajmować się tym zwykle lokalny dyrektor
zarządzający/prezes spółki lub osoba
przez niego/nią wyznaczona. W razie
jakichkolwiek wątpliwości sprawę należy
przekazać kierownictwu wyższego szczebla.
O wszelkich sprawach mogących mieć
negatywny wpływ na nasz wizerunek lub
reputację należy niezwłocznie powiadomić
dyrektora zarządzającego/prezesa Dywizji.
16
PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Dostrzegamy coraz poważniejszą rolę mediów
społecznościowych w nowoczesnym świecie
i jesteśmy przekonani, że będą one mieć
coraz większe znaczenie dla naszych relacji z
naszymi interesariuszami. Przydatne wytyczne,
o jakich należy pamiętać, korzystając
z mediów społecznościowych:
■ Z mediów społecznościowych należy
korzystać zachowując rozwagę i szacunek
dla innych, przestrzegając najwyższych
standardów postępowania, jakich
oczekujemy od naszych pracowników.
■ Pracownik korzysta z mediów
społecznościowych w jasnym celu,
a wszelkie wpisy o charakterze osobistym
nie mogą być kompromitujące dla
będącego ich autorem pracownika lub,
przez skojarzenie, dla naszej Spółki bądź
innych jej pracowników.
■ Należy uważać, aby nie ujawniać informacji
poufnych lub zastrzeżonych oraz
w szczególności, aby nie naruszać zasad
dotyczących konkurencji.
■ Należy mieć na uwadze, że media
społecznościowe mają zasięg globalny,
a w związku z tym przy formułowaniu
wpisów należy zachować szczególną
wrażliwość kulturową.
■ Podawać się za przedstawiciela Spółki
można tylko na specjalne upoważnienie od
dyrektora zarządzającego/prezesa Spółki.
■ Należy podjąć wszelkie niezbędne
kroki, aby upewnić się, że prezentowane
materiały są dokładne i uczciwie
przedstawione, a tam, gdzie to stosowne,
aby były podane również źródła takich
materiałów.
■ W przypadku zauważenia wpisu
przedstawiającego naszą Spółkę
w fałszywym świetle należy zwrócić na to
uwagę przełożonego.
W przypadku opublikowania przez
pracownika jakichkolwiek niewłaściwych
treści zostanie przeprowadzane dochodzenie,
a skutkiem takiej publikacji może być
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
Traktowanie ludzi uczciwie
i z szacunkiem
„Chcemy, abyście chcieli
Państwo tu pracować.”
POLITYKA SPOŁECZNA
Jesteśmy przekonani, że ciągły i trwały sukces
biznesu zależy od doskonałych relacji, które
utrzymujemy z naszymi interesariuszami
– naszymi pracownikami, klientami,
dostawcami, sąsiadami i wszystkimi
pozostałymi interesariuszami. W związku
z tym, w myśl zapisów naszej Polityki
Społecznej, obowiązującej we wszystkich
spółkach Grupy, jesteśmy zobowiązani do:
■ Przestrzegania co najmniej wszystkich
stosownych przepisów prawa, a także
zarządzania aspektami społecznymi
zgodnego z branżowymi best practice.
■ Uczciwego i sprawiedliwego zarządzania
biznesem, wypełniając wszelkie
zobowiązania socjalne jako bezpośredni
i pośredni pracodawca.
■ Wspierania wolności zrzeszania się
i uznawania prawa do rokowań zbiorowych.
■ Zabraniania pracy wymuszonej,
przymusowej i zatrudniania dzieci.
■ Stosowania zasad równych szans, cenienia
różnorodności niezależnie od wieku, płci,
niepełnosprawności, wyznania, pochodzenia
etnicznego lub orientacji seksualnej;
stosowania kryteriów merytorycznych do
podejmowania decyzji o rekrutacji i wyborze
pracowników.
■ Odpowiedzialności i postępowania
względem naszych dostawców i klientów
zgodnie z Kodeksem Postępowania
Biznesowego i właściwymi praktykami
biznesowymi.
W pełni zobowiązujemy się do przestrzegania
praw człowieka oraz do wspierania
w zakresie, w jakim mają one zastosowanie
do naszych spółek, postanowień Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka wydanej przez
Organizację Narodów Zjednoczonych
i Podstawowych Zasad Pracy ustanowionych
przez Światową Organizację Pracy. Zarówno
podczas ustalania swoich zasad, jak
i w praktyce poszczególne spółki Grupy
są zobowiązane do zwracania należytej
uwagi na zajmowane przez nas stanowisko
17
w sprawie poszanowania praw człowieka
we wszelkich kontaktach z pracownikami,
kontrahentami, klientami i dostawcami
oraz podczas podejmowania decyzji
inwestycyjnych.
POLITYKA ZATRUDNIANIA
Zaangażowanie naszych pracowników
jest jednym z głównych czynników
decydujących o sukcesie CRH. Musimy
dołożyć wszelkich starań, aby nasze praktyki
rekrutacji i zatrudniania były zgodne co
najmniej z obowiązującym prawem oraz
przyjętymi zwyczajami. Wspieramy uczciwe
i godziwe wynagradzanie wszystkich naszych
pracowników.
Kierując się kwestiami merytorycznymi
podczas rekrutacji i przy doborze
pracowników, musimy mieć pewność, że
postępujemy z poszanowaniem zasad
równych szans, cenienia różnorodności
niezależnie od wieku, płci, orientacji
seksualnej, niepełnosprawności, wyznania,
pochodzenia etnicznego, ciąży czy wszelkich
innych chronionych prawem kwestii.
ZGŁASZANIE NIEPOKOJĄCYCH
KWESTII
Pracownicy bez obaw o jakiekolwiek
oskarżenia powinni w otwarty sposób
wyrażać swoje niepokoje dotyczące spraw,
które w ich przekonaniu stanowią naruszenie
niniejszego Kodeksu.
Istnieje wiele sposobów zapewnienia
rozpatrzenia zgłoszenia przez właściwą
osobę, która może przeprowadzić
odpowiednie dochodzenie. Można skorzystać
z lokalnych procedur lub skontaktować się
z jedną z następujących osób:
■ bezpośredni przełożony
■ dyrektor zarządzający/prezes/menedżer
ds. HR lub kadr/menedżer finansowy
Spółki
■ dyrektor lub prezes regionalny/ds. grupy
produktów
Każdy z pracowników ma obowiązek dbałości
o harmonię między ludźmi w miejscu pracy;
gnębienie czy prześladowanie nie będzie
tolerowane.
■ dyrektor finansowy Dywizji
POLITYKA HUMAN RESOURCES
■ Dyrektor Grupy ds. Zgodności i Etyki
w CRH plc.
Każda spółka odpowiada za zarządzanie
wszelkimi aspektami relacji ze swoimi
pracownikami, takimi jak: wynagrodzenie,
emerytury, świadczenia, godziny pracy,
lokalny kodeks postępowania, porozumienia
ze związkami zawodowymi, dyscyplina,
rekrutacja, awans itd. Wszystkie te aspekty
powinny być zgodne z lokalnymi przepisami,
zwyczajami i praktykami. Lokalne zasady
18
powinny jednakże uwzględniać zdefiniowane
w niniejszym Kodeksie zasady dotyczące
odpowiedniego traktowania pracownika
i należnego mu szacunku.
■ generalny radca prawny Dywizji lub inny
wewnętrzny specjalista ds. prawnych
■ Dyrektor Audytu Wewnętrznego w CRH plc
Osoby zajmujące cztery ostatnie stanowiska
to osoby specjalnie wyznaczone do
przyjmowania tego rodzaju zgłoszeń. Ich
nazwiska i dane kontaktowe opublikowano
w sekcji Compliance & Ethics na stronie
internetowej CRH (www.crh.com).
Poufna linia telefoniczna
Udostępniamy również poufną linię
telefoniczną (infolinię „hotline”) dla osób,
które pragną zgłosić swoje obawy w taki
właśnie sposób. Jest to niezależny, dostępny
w wielu językach serwis, za pośrednictwem
którego zgłaszane obawy przekazywane są
do rozpatrzenia właściwej osobie zajmującej
wyższe stanowisko. Numer telefonu jest
dostępny w Państwa spółce i podany
w Załączniku 1 do niniejszego dokumentu.
Można go także znaleźć w sekcji Compliance &
Ethics na stronie internetowej CRH.
Wszelkie wyrazy zaniepokojenia związane
z Kodeksem można zgłaszać anonimowo.
Zachęcamy jednak do ujawniania swojego
nazwiska, o ile jest to możliwe, gdyż dzięki
temu będziemy mogli w razie potrzeby
skonsultować się ze zgłaszającą obawy osobą
i poinformować ją o podjętych działaniach.
W przypadku podania nazwiska nie zostanie
ono ujawnione przez CRH, chyba że będzie
to wymagane prawem. W niektórych krajach
korzystanie z poufnej linii telefonicznej
może podlegać pewnym ograniczeniom
wynikającym z przepisów prawa lokalnego
dotyczącego pracy i ochrony danych.
Dyrektor Audytu Wewnętrznego
przynajmniej raz w roku sporządzi raport
dla Komisji Komisji CRH ds. Audytu na
temat wszelkich spraw zgłoszonych za
pośrednictwem poufnej linii telefonicznej.
W przypadku bardziej poważnych zgłoszeń
co pewien czas konieczne może być
przygotowywanie raportów specjalnych.
Dyrektorzy zarządzający/prezesi spółek są
zobowiązani do informowania wszystkich
pracowników o istnieniu poufnej
linii telefonicznej oraz do podania im
odpowiedniego numeru telefonu.
Należy zaznaczyć, że poufna linia
telefoniczna służy wyłącznie do zgłaszania
naruszeń Kodeksu. Rutynowe problemy
kadrowe, takie jak wysokość wynagrodzenia,
warunki zatrudnienia itd., muszą być
rozwiązywane na poziomie lokalnych spółek.
Zgłaszanie niepokojących kwestii – brak
działań odwetowych
Powyższe procedury są przeprowadzane
w sposób poufny i z zaufaniem wobec
zgłaszającego. Przeciwko osobom
zgłaszającym rzeczywiste podejrzenia
nie będą podejmowane żadne działania
odwetowe. Nie będziemy tolerować
odwetów ani kar za zgłaszanie takich spraw.
19
Zarządzanie
bezpieczeństwem i higieną
pracy oraz ochroną
środowiska
„Zawsze troszczymy się
o naszych pracowników
i środowisko, gdziekolwiek
jesteśmy.”
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
PRACY
Naszym podstawowym obowiązkiem
jest ochrona zdrowia, bezpieczeństwa
i życia ludzi przychodzących do pracy
lub odwiedzających nasze zakłady. W
związku z tym naszym celem jest całkowite
wyeliminowanie wypadków i ofiar
śmiertelnych. Dotycząca nas wszystkich
Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Grupy CRH wymaga od nas:
■
Zapewnienia zgodności przynajmniej
ze wszystkimi stosownymi przepisami
prawa oraz nieustannego doskonalenia
zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy, zgodnie z najlepszymi praktykami
przyjętymi w branży.
■
Dopilnowania, aby wszyscy nasi pracownicy
i kontrahenci respektowali wymogi Grupy
w zakresie BHP.
■
Zagwarantowania, aby nasze spółki
zapewniały pracownikom i kontrahentom
bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy
oraz należycie dbały o klientów i gości
w naszych zakładach.
■
Obligowania wszystkich naszych
pracowników oraz wykonawców do
utrzymywania bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy, zgodnie z wymogami
prawa i najlepszymi praktykami przyjętymi
w branży.
Podczas gdy zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy jest codziennym priorytetem
kierownictwa, obowiązkiem każdego z nas
jest staranne wykonywanie wszystkich
działań prowadzonych w miejscu pracy
przy udziale innych osób. Od pracowników
20
wymaga się niezwłocznego zgłaszania
przełożonemu lub menedżerowi wszelkich
obaw dotyczących praktyk związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Od poszczególnych jednostek i spółek poza
przestrzeganiem zasad obowiązujących
w Grupie wymaga się określenia bardziej
szczegółowych parametrów, dostosowanych
do ich własnych wymogów operacyjnych
i wymogów prawa lokalnego.
LEKI, NARKOTYKI I ALKOHOL
Spożywanie alkoholu, przyjmowanie
nielegalnych leków/narkotyków lub
przepisanych leków może mieć poważny
wpływ na zdolność pracownika do
wykonywania pracy w należyty i bezpieczny
sposób. Niewłaściwe przyjmowanie leków,
alkoholu, substancji kontrolowanych
oraz przyjmowanie nielegalnych leków/
narkotyków w miejscu pracy jest zabronione.
Zakaz ten obejmuje sprzedaż, zakup
i przekazywanie takich produktów oraz
prowadzenie niewłaściwych czynności
związanych z takimi produktami. Spożywanie
alkoholu w miejscu pracy jest niedozwolone,
z wyłączeniem wyjątkowych okazji i pod
warunkiem wyraźnej, wcześniejszej zgody
menedżera zakładu.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zrównoważony rozwój jest dla CRH kluczową
wartością; przestrzegamy najwyższych
standardów zarządzania ochroną środowiska
we wszystkich naszych działaniach. Posiadamy
ugruntowane i regularnie weryfikowane
systemy zarządzania, uwzględniające
najlepsze praktyki przyjęte w branży. Istotną
rolę w tym procesie odgrywa dzielenie
się wiedzą w ramach Grupy. Ponadto
obowiązująca we wszystkich spółkach nasza
polityka wymaga od nas:
■ Przestrzegania co najmniej wszystkich
obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony środowiska naturalnego, a także
nieustannego doskonalenia naszego
zarządzania ochroną środowiska w kierunku
wyznaczanym przez najlepsze praktyki
przyjęte w branży.
■ Dbania o to, aby nasi pracownicy
i podwykonawcy byli świadomi swojej
odpowiedzialności za środowisko naturalne.
■ Aktywnego podejścia do wyzwań
i możliwości wynikających ze zmian
klimatycznych.
■ Zoptymalizowania wykorzystania energii
i wszystkich innych zasobów.
■ Promowania ukierunkowanych na ochronę
środowiska innowacji produktowych i
procesowych oraz nowych możliwości
biznesowych.
■ Utrzymywania dobrych stosunków
sąsiedzkich z każdą społecznością, w której
działamy.
Za zapewnianie codziennego, skutecznego
wdrażania Polityki Grupy ds. Ochrony
Środowiska odpowiadają menedżerowie
poszczególnych zakładów, wspierani przez
sieć specjalistów ds. ochrony środowiska
(ang. Environmental Liaison Officer, ELO).
21
Załącznik 1 – Zgłaszanie
niepokojących kwestii – infolinia
„hotline”
KRAJ
NUMER BEZPŁATNEJ
INFOLINII „HOTLINE”
JĘZYK
Argentyna
0-800-555-7966
hiszpański
Australia
1-800-268-857
angielski
Austria
KOD DOSTĘPU
1800-913-4997
niemiecki
Belgia
0800 200 288
0800-7-1127
holenderski/francuski
Chile
1-230-020-1779
hiszpański
Chiny Południowe
10-800-110-0663
mandaryński
Chiny Północne
10-800-711-0720
mandaryński
Czechy
800-223-228
czeski
80-885-456
duński
001 800-913-4997
estoński
Finlandia
08001-1-2684
fiński
Francja
0800-91-9060
francuski
Hiszpania
900-96-1228
hiszpański
Holandia
0800-022-9660
holenderski
Indie
000-800-100-7897
angielski
Irlandia
1-800-553-772
angielski
Izrael
180-941-0347
hebrajski
Kanada
1-888-312-2698
angielski/francuski
Łotwa
8000-1172
łotewski
Niemcy
0800-182-7698
niemiecki
Norwegia
800-699-60
norweski
Polska
00-800-111-1556
polski
Portugalia
800-8-11572
portugalski
Dania
Estonia
800-12001
Rosja (St. Petersburg)
363-2400
1800-913-4997
rosyjski
Rosja (inne)
8^10-800-110-1011
1800-913-4997
rosyjski
Rumunia
080-803-4288
1800-913-4997
rumuński
Słowacja
0800-000-101
1800-913-4997
słowacki
Stany Zjednoczone
1-888-312-2698
angielski/hiszpański
Szwajcaria
0800-56-1248
niemiecki/francuski
Szwecja
020-79-0022
szwedzki
Turcja
0-811-288-0001
1-800-913-4997
turecki
Ukraina
0^00-11
1800-913-4997
ukraiński
Węgry
06-800-16-914
węgierski
Wielka Brytania (w tym Irlandia Płn.)
0800-028-5707
angielski
Włochy
800-788-729
włoski
^ oznacza, że należy zaczekać na drugi sygnał wybierania
Dostęp do infolinii „hotline” jest możliwy również za pośrednictwem strony internetowej
www.crhhotline.com (w Stanach Zjednoczonych pod adresem ww.tnwinc.com/oldcastle).
22
Załącznik 2 – Nasze zasady
W naszej Grupie obowiązuje wiele zbiorów
zasad/Polityk omówionych w niniejszym
Kodeksie i wymienionych poniżej.
Określają one bardziej szczegółowo nasze
oczekiwania oraz standardy. Dostępne są one
u menedżerów, u Krajowych Koordynatorów
ds. Zgodności, a także na stronie internetowej
Compliance & Ethics SharePoint.
Dostępne wsparcie – Zasady
Kodeks
Postępowania
Biznesowego
Wytyczne
Operacyjne
Polityka
Kodeks CRH ds.
Przestrzegania Zapobiegania
Prawa
Praktykom
Konkurencji
Łapówkarskim
Antymonopolowego
Zasady
Przeciwdziałania
Oszustwom
Zasady Obrotu
Akcjami
i Papierami
Wartościowymi
Wszystkie nasze Zasady, Polityki i Procedury znaleźć można
na stronie SharePoint
Polityka
Bezpieczeństwa Informatycznego
Grupy CRH
Kodeks
Etycznych
Zakupów
Polityka
Społeczna
Polityka
Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy
Wytyczne:
Kodeks
Postępowania
Biznesowego
Zasady
zapobiegania
korupcji
Polityka
Zapobiegania
Praktykom
Łapówkarskim
Zasady
Przeciwdziałania
Oszustwom
Zasady
Obrotu
Akcjami
i Papierami
Wartościowymi
Polityka
Bezpieczeństwa
Informatycznego
Grupy CRH
Kodeks
Etycznych
Zakupów
Polityka
Społeczna
Polityka
Bezpieczeństwa
i Higieny
Pracy
Polityka
Ochrony
Środowiska
Polityka
Ochrony
Środowiska
23
INDEKS
A
Alkohol
Audyt wewnętrzny
21
3, 18, 19
B
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1, 3, 11, 12, 13, 20
D
Datki na cele charytatywne Datki na cele polityczne Dokumenty księgowe
Dostawcy
Działania reprezentacyjne
6, 15
6, 14
3, 8
1, 4, 5, 9, 11, 12,
14, 15, 17, 18
13
I
Informacje poufne
7, 10, 16, 18, 19
J
Joint venture 2, 6, 13
K
Klienci
Księgowość i księgi rachunkowe
Konflikt interesów
■ Interesy finansowe
■ Interesy osób bliskich
■ Interesy kadrowe
■ Interesy zewnętrzne ■ Interesy związane
z majątkiem
■ Przedstawiciele/
Strona trzecia
Korupcja
Korzystanie z systemów
informatycznych
24
1, 4, 5, 9, 11, 14, 15, 17,
18, 20
8
2, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 18
4
18
4
4
O
Ochrona danych
10, 19
Odwet
7, 19
Osoby odpowiedzialne
3, 18
Oszustwa 7
P
Polityka kadrowa
Polityka społeczna
Polityka zatrudnienia
Pożyczki pracownicze Pranie brudnych pieniędzy Prawa człowieka
Prawo konkurencji
Przedstawiciele Przepisy antymonopolowe
Przypadki naruszeń Kodeksu 18
3,17
18
8
8
12, 17
5, 6, 16
4, 6, 12
5
3
R
Równe szanse
12, 17, 18
S
Strony trzecie 4, 6, 8, 10, 12, 15
Ś
Środowisko 1, 3, 12, 20, 21
T
Technologie Informatyczne
Transakcje z wykorzystaniem
poufnych informacji
9
10
U
Upominki
Urzędnicy państwowi
6, 13, 14, 15
13, 14, 15, 16
8, 9
W
Własność intelektualna
7
Ł
Łapówkarstwo
6, 7, 12, 13, 15
Z
Zgłaszanie obaw
18
M
Majątek
Media
7
16
N
Narkotyki
21
4, 8, 10
6,12
The International Building Materials Group
CRH plc
Belgard Castle
Clondalkin
Dublin 22
Irlandia
Tel.: +353 1 404 1000
Faks: +353 1 404 1007
E-mail:[email protected]
Strona internetowa:
www.crh.com
Download