Stan badań z zakresu właściwości fizycznych surowców

advertisement
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
AGROINŻYNIERIA GOSPODARCE
Ekspertyza
Stan badań z zakresu właściwości fizycznych
surowców roślinnych w aspekcie ich
przetwarzania
Prof. dr hab. Józef Horabik
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk
Lublin, 2011
Publikacja dostępna w serwisie: www.agengpol.pl
Dynamicznie rozwijające się rolnictwo, przemysł przetwórczy, technologia żywności, a w ostatnich
latach również energetyka odnawialna oparta na biomasie, wymaga precyzyjnego opisu parametrów
materiałowych przetwarzanych materiałów rolniczych. Jest to niezbędne do uzyskiwania
półproduktów i produktów coraz wyższej jakości przy ograniczonych nakładach energetycznych.
Racjonalne zasady projektowania oraz użytkowania systemów technicznych stosowanych w
nowoczesnej produkcji rolniczej i przetwórstwie żywności bazują coraz szerzej na precyzyjnych
informacjach o właściwościach poddawanego obróbce materiału roślinnego.
Grupę bardzo istotnych właściwości materiałowych stanowią właściwości fizyczne.
Właściwości fizyczne określane są jako niezależna od obserwatora, mierzalna i wyrażana ilościowo
charakterystyka opisywanego materiału definiująca stan materiału bez wskazywania w jaki sposób
stan ten został osiągnięty. W przypadku materiałów roślinnych oraz płodów rolnych właściwości
fizyczne opisują unikalne reakcje na materiału na fizyczne wymuszenia np. w procesach
mechanicznych, cieplnych czy elektrycznych. Wiedza o fizycznych właściwościach jest podstawą
projektowania urządzeń do obróbki, składowania, przetwarzania. Stanowi podstawową wiedzę
niezbędną do modelowania zachowania się materiałów oraz ich jakości w okresie poprzedzającym
zbiór, w okresie zbioru oraz obróbce pozbiorowej. Metody te wykorzystywane są coraz częściej do
pomiaru charakterystyk materiałowych oraz monitoringu, modelowania i projektowania
komputerowego przebiegu procesów, zarządzania bazami danych parametrów środowiska
przyrodniczego oraz tworzenia modeli prognostycznych. Wyspecjalizowane metody modelowania
komputerowego i prognozowania przebiegu procesów istotnych dla środowiska przyrodniczego oraz
procesów przetwórczych istotnie wspomagają podejmowanie decyzji.
Właściwości fizyczne zależą od wielu czynników takich jak wilgotność, miejsce uprawy, rok
uprawy, czy odmiana. Ponadto większość właściwości fizycznych ulega zmianie podczas procesów, do
opisu których są stosowane. Morfologiczny i fizyczny stan materiałów pochodzenia roślinnego
decyduje o doborze właściwych parametrów wielu procesów technologicznych. Szczegółowy opis
tego stanu pomaga przy modelowaniu procesów roboczych, a w dalszej kolejności przy ich
optymalizacji. Właściwości fizyczne płodów rolnych to cechy typowe, charakterystyczne dla danego
gatunku. Ponieważ obiekty nauk rolniczych (surowce, produkty, przetwory) znacznie odbiegają swoją
specyfiką od tych, którymi zajmują się fizyka i chemia metody pomiaru właściwości fizycznych
materiału roślinnego nie mogą być przenoszone wprost z fizyki, materiałoznawstwa technicznego i
wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych. Ograniczenie to stawia przed badaczami trudne
wymagania dostosowania metod przejętych z innych dziedzin nauki bądź opracowania własnych
oryginalnych metod badawczych. Środowisko nauk rolniczych wypracowywało więc również własne
narzędzia badań, dostosowane do specyfiki materiałów rolniczych. W tym obszarze dość duże
osiągnięcia posiada metrologia agrofizyczna proponująca metody pomiarowe dostosowane do
badanych obiektów bądź własne oryginalne rozwiązania metodyczne oraz aparaturowe (Rajchew i
in., 2009; Skierucha, 2008; Zdunek i in., 2009).
Do potrzeb badań gleby i materiałów pochodzenia roślinnego przystosowanych zostało cały
szereg oryginalnych fizycznych metod pomiarowych do analiz. Można tu wymienić metody
spektroskopowe, dostępne praktycznie w pełnym zakresie widma elektromagnetycznego – od
termografii do rentgenografii i mikrotomografii, elektrometryczne – potencjometryczne,
amperometryczne czy jonometryczne, spektroskopię dielektryczną, mechatronikę, analizę obrazu czy
emisję akustyczną. Cenną zaletą bardzo wielu metod fizycznych jest to, iż są one niedestrukcyjne i
zapewniają krótki czas analizy (Baranowski i in., 2009; Bieganowski i in., 2010; Skierucha i Wilczek,
2010; Zdunek i in., 2010).
Niezwykle dynamiczny rozwój eksperymentalnych fizycznych metod badań sprawił, że
pojawiły się zupełnie nowe, niedostępne jeszcze niedawno obszary badań podstawowych oraz
stosowanych. Fizyczne metody badań dostarczają opisu procesów oraz właściwości fizycznych roślin i
płodów rolnych podczas wegetacji, zbioru, transportu, przechowywania oraz przetwarzania.
Pozwalają na opracowywanie innowacyjnych technologii uprawy, zbioru i przetwarzania. Z kolei
rozwój badań teoretycznych (termodynamika, mechanika) i metod matematycznego modelowania
(modele fizyczne, empiryczne, FEM, DEM, SSN) jaki dokonał się w ostatnich kilku dekadach sprawił,
że symulowanie procesów produkcyjnych zmierzające do określenia wartości parametrów
optymalnych dla danego procesu stało się dużo łatwiejsze. Symulacja taka musi jednak opierać się na
wiarygodnych wynikach badań podstawowych niezbędnych do ich kalibracji oraz weryfikacji (Sykut i
in., 2008; Usowicz i in., 2006).
Jakość surowców rolniczych kształtowana jest na wszystkich etapach produkcji rolniczej,
począwszy od warunków środowiskowych, poprzez właściwy dobór warunków uprawy, zbioru,
składowania, obróbki, przetwarzania aż do produktu końcowego. Na wszystkich tych etapach
niezbędna jest szeroka wiedza o właściwościach fizycznych środowiska, roślin, płodów rolnych,
przetworów, produktu końcowego.
Fizyczne właściwości dla hodowli i uprawy roślin
Obecnie w dobie znacznego postępu biologicznego zwłaszcza w aspekcie dynamicznego
rozwoju inżynierii genetycznej i biotechnologii bardzo istotna jest wiedza o właściwościach fizycznych
materiałów roślinnych w ocenie przystosowania nowych odmian do warunków środowiska.
Przykładowo strukturę ziarniaków zbóż można precyzyjnie opisać pod względem ich właściwości
mechanicznych (fizyka) czy fizykochemicznych, lecz jest oczywistym, że u podstaw obserwowanej
zmienności badanych parametrów fizycznych czy chemicznych leżą pierwotne zmiany natury
genetycznej będące w określonej interakcji z czynnikami środowiskowymi. Stąd jednym z
podstawowych wyzwań jest interdyscyplinarna interpretacja badanych oddziaływań zachodzących w
środowisku przyrodniczym, a zwłaszcza w materiale roślinnym. W aspekcie interdyscyplinarnym,
zarówno genetycy i hodowcy z jednej strony jak i agrofizycy z drugiej, dysponują obecnie
nowoczesnym warsztatem badawczym, umożliwiającym wszechstronne opracowanie zmienności
genetycznej cech oraz oddziaływań fizycznych i fizykochemicznych zachodzących w szeroko pojętym
środowisku wzrostu i rozwoju roślin. Niezależnie od obu wspomnianych dyscyplin naukowych,
aspekty genetyczno-hodowlane jak i fizyczne analizowane są w ścisłej zależności od układu gleba –
roślina – atmosfera. Jest niewątpliwie interesującym w jakim stopniu prace genetyczno-hodowlane
mogą przyczynić się do wyjaśnienia zjawisk fizycznych zachodzących w materiale roślinnym i na
odwrót, w jakim stopniu procesy fizyczne mogą pomóc w interpretacji szeregu zjawisk natury
genetycznej i hodowlanej (Rybiński W., Szot B, 2009).
Inny przykład to proces pękania strąków i osypywania nasion, który ma ścisły związek z
procesami natury fizycznej zachodzącymi w strąku w określonych warunkach środowiskowych, ale z
drugiej strony zjawisko to jest uwarunkowane genetycznie i jest specyficzne dla gatunków, odmian
czy rodów. Stąd wiedza o fizycznym aspekcie pękania strąków przy kumulacji określonych czynników
klimatycznych (temperatura, opady, wilgotność powietrza itp.) jest niewątpliwie istotnym czynnikiem
w pracach nad udoskonalaniem genetycznym roślin uprawnych. W pracach nad wyprowadzaniem
nowych wysokoplennych odmian odpornych na stresy biotyczne i abiotyczne, zarówno genetycy jak i
hodowcy koncentrują się na podstawowych cechach ilościowych i jakościowych roślin
gwarantujących wysoką konkurencyjność marketingową nowych odmian. Nie dysponują natomiast
precyzyjnym warsztatem umożliwiającym uzyskanie podstawowych informacji o np. właściwościach
fizycznych (mechanicznych) łodyg czy źdźbeł w kontekście poprawienia odporności roślin na
wyleganie czy wytrzymałości nasion na obciążenia mechaniczne, co znajduje później reperkusje w
procesie zbioru materiałów roślinnych, przechowywania i obróbki technologicznej.
Aby sprostać potrzebom współczesnej gospodarki wykorzystywane w produkcji odmiany
roślin uprawnych winny umożliwiać uzyskanie surowca i produktu biologicznego, który musi
odpowiadać określonym wymaganiom i standardom przy jednoczesnym ograniczeniu strat. Wiąże się
to ściśle z postępem biologicznym, którego intensyfikację, zwłaszcza w ostatnich latach obserwuje się
już w skali globalnej. Postęp hodowlany u roślin uprawnych można rozpatrywać w aspekcie
poprawienia wskaźników jakości plonu – wyrażonych między innymi zwiększeniem zawartości białka,
poprawę jego składu aminokwasowego, pozbawieniem czy istotnym obniżeniem substancji
przeciwżywieniowych, a także polepszeniem elementów struktury plonu, skróceniem okresu
wegetacji, zwiększoną odpornością roślin na wyleganie, suszę oraz atak szkodników czy chorób.
Finalnym celem, do którego zmierza hodowla roślin jest zwiększenie plonu nasion i ulepszenie jego
cech jakościowych (Święcicki, 1993). Elementem dotąd niedocenianym i mniej poznanym jest stopień
odporności nasion na czynniki fizyczne, wyrażone ich właściwościami mechanicznymi, co z kolei wiąże
się z ograniczeniem strat związanych ze zbiorem, transportem i przechowywaniem nasion.
Metody instrumentalne oceny tekstury owoców i warzyw
Szczególnie ważne dla przetwórstwa owoców i warzyw jest dysponowanie dobrymi i szybkimi
metodami oceny ich jakości do dalszego przetwórstwa bądź bezpośredniej konsumpcji. Ważne też
jest aby metody instrumentalne odpowiadały choć w części ocenie organoleptycznej, która ma jedną
zasadniczą przewagę nad metodami instrumentalnymi – jest bardzo czuła na preferencje
konsumentów.
Obszerny przegląd instrumentalnych metod oceny tekstury owoców i warzyw przedstawił
Zdunek (2008). Podkreśla on, że obecnie opracowuje się szereg metod instrumentalnych do oceny
tekstury, w tym opartych głównie na pomiarze zależności siła-odkształcenie-czas i wielkości
fizycznych z nich wynikających (Bourne, 2002; Harker i in., 2002). Takie obiektywne metody mogą być
tańsze i szybsze, szczególnie w zastosowaniach przemysłowych. Metody instrumentalne można
podzielić na niedestrukcyjne i destrukcyjne. Do pierwszych zalicza się np. metody wykorzystujące fale
akustyczne, zjawisko rezonansu własnego czy metody laserowe (Abbott i in., 1992; 1997; Chen i Sun,
1991) lub sensory tarcia czy niedestrukcyjnych uderzeń (Puchalski i Brusewitz, 1996; Puchalski i in.,
2002; 2003). W drugiej grupie metod znajdują się metody wytrzymałościowe. Ponieważ proces
jedzenia jest procesem destrukcyjnym, najwłaściwszym wydaje się stosowanie dużych deformacji i
testów zniszczeniowych do jego symulacji (Roudat i in., 2002). Najpopularniejszymi testami
mechanicznymi w badaniach żywności są: zginanie (Rybczyński i Dobrzański jr., 2002, Vincent, 2004),
rozciąganie (De Smedt i in., 1998; Harker i in., 1997b; Rybczyński i Dobrzański jr., 2002) i ściskanie
(Alvarez i in., 2002; Mohsenin, 1970). Ściskanie jest testem najczęściej stosowanym, ponieważ jest
najbliższe symulacji procesu gryzienia i żucia. Spośród wielu konfiguracji próbników używanych w
testach ściskania najczęściej spotykanymi są ściskanie pomiędzy równoległymi płytami (np. test
profilowej analizy tekstury lub jednokrotne jednoosiowe ściskanie) i test przebicia (Abbott, 1999;
Duprat i in., 1995; Konopacka i Płocharski, 2004; Mohsenin, 1970). Spośród innych testów
wytrzymałościowych na uwagę zasługuje test trójpunktowego zginania próbki z karbem
jednostronnym, który w ostatnich latach jest wprowadzany jako nowa metoda instrumentalna w
ocenie tekstury owoców i warzyw (Alvarez i in. 2000b, Harker i in., 2006; Vincent 2004). W testach
mechanicznych analizie poddawane są parametry krzywej naprężenie-odkształcenie-czas, takie jak
moduł sprężystości, granica płynności biologicznej, granica wytrzymałości biologicznej, odporność na
kruche pękanie oraz inne parametry związane z siłą i odkształceniem, które próbuje się korelować z
cechami sensorycznymi badanych materiałów. Mimo wielu sukcesów tych prac należy stwierdzić, że
procesy pękania, tak istotne dla konsumenta, są zawarte (a raczej „ukryte”) w parametrach
mechanicznych. Istotne dla jakości świeżego bądź wysuszonego surowca okazują się również cechy
reologiczne wyznaczane w testach ściskania bądź rozciągania (Bohdziewicz, 2007; Stępień, 2009)
Nie ma więc bezpośredniej możliwości oceny kruchości lub chrupkości, czy prześledzenia
procesu pękania podczas testu (Zdunek, 2008). Harker i in. (2002) testując różne dostępne wówczas
metody instrumentalne do oceny tekstury jabłek, mimo pewnych satysfakcjonujących wyników
stwierdzili, że analiza sensoryczna jest w tej chwili jedyna i krytyczna w ocenie tekstury owoców.
YNAMIKĄ BRĄZOWIE
Świeżość miąższu owoców jest podstawową cechą jakości, którą zainteresowany jest
konsument. Cecha organoleptyczna, jaką jest świeżość miąższu owoców, nie jest dokładnie
rozpoznana (Kuczyński, 2006). W ocenie jakości i świeżości jabłek brano pod uwagę właściwości
fizyczne, którym można przypisać interpretację organoleptyczną (Abbott, 1999), tzn. znaną zmysłom
konsumentów, lecz określającą tzw. jakość zewnętrzną (Kleynen i in., 2005). W ocenie świeżości
owoców nadal dominują oceny jędrności i barwy. Wymagania jakościowe, postawione w normie
określającej świeżość (ISO–7563, 1998) w formie opisu i terminów organoleptycznych, są zbyt
skromne w stosunku do możliwości współczesnej hodowli i oczekiwań rynku konsumenta. Wzrosły
wymagania w stosunku do świeżości jabłek, gdyż konsumenci świadomi są wartości żywieniowej
składników dostępnych w owocach. Określa się ją pojęciem „jakości wewnętrznej”(Treutter, 2001).
Studia nad dynamiką brązowienia i jej związkiem ze zmianami wywołanymi przejrzewaniem, utratą
świeżości i w efekcie brązowieniem enzymatycznym miąższu, mogą znaleźć zastosowanie przy
ustalaniu metod aparaturowych do oceny zmian świeżości jabłek, autentyczności produktu w
technologii ciętych owoców i do badania preferencji konsumenckich w ocenie świeżości.
Utrata wartości użytkowej owoców wynika często z uszkodzeń mechanicznych powstających
podczas pozbiorowych operacji technologicznych. W przypadku większości owoców najczęstszym
typem uszkodzenia są obicia prowadzące do enzymatycznego brunatnienia w wyniku naruszenia
struktury tkanki. Inne typy uszkodzeń to otarcia oraz otwarte rozerwanie struktury owocu. Utrata
jakości związana z obiciami wynika nie tylko z ogólnej oceny konsumenckiej ale również z
potencjalnej utraty wartości związanej z rozwojem patogenów w uszkodzonej tkankce (Van
Zeebroeck i in., 2006). Baritelle and Hyde (2001) sugerują obniżenie ciśnienia turgorowego poprzez
lekkie przesuszenie owoców w celu zmniejszenia modułu sprężystości, w wyniku czego cienka
powierzchniowa warstwa o mniejszym module sprężystości stanowi rodzaj warstwy ochronnej - siła
zewnętrzna rozkłada się na większą powierzchnię kontaktu generując mniejsze naprężenia
wewnętrzne. W przypadku większości owoców podatność na obici e wzrasta wraz z dojrzałością.
Wynika to częściowo ze stosowanej współcześnie technologii wczesnego zbioru, krytykowanej przez
wielu konsumentów. Konsumenci uważają, że owoce nie są tak smaczne jak kiedyś, gdy były zbierane
w pełniejszej dojrzałości. Jest to jednak uboczny efekt naszych czasów, gdy owoce muszą pokonać
bardzo długą drogę od producenta do konsumenta (Ruiz Altisent i Moreda, 2011).
Teledetekcyjne metody oceny jakości owoców
W ostatnich dekadach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój teledetekcyjnych metod
oceny jakości owoców i warzyw. Szczegółowy przegląd literatury w zakresie teledetekcyjnych metod
oceny jakości znaleźć można w pracy Baranowskiego (2008). Autor wykazał, że wymóg precyzyjnej
kontroli i monitorowania jakości owoców w czasie zbioru i podczas ich przechowywania wyzwala
olbrzymie zainteresowanie technologiami nieniszczącymi, tj. analiza gęstości optycznej (Throop i in.,
1994), kolorymetria (Dobrzański i Rybczyński, 2002; Kuczyński i in., 1993; Kuczyński, 2006; Lancaster i
in., 1997), spektrometria i spektrofotometria (Voltz i in., 1996; Schmilovitch i in., 2000),
rentgenografia (Kim i Schatzki, 2000; Schatzki i in., 1997; Thomas i in. 1995), rezonans magnetyczny
(Faust i in., 1997; Wang i in., 1988; Clark i in. 1998), rezonans akustyczny (Armstrong i in., 1990; Zude
i in., 2006), analiza emisji w bliskiej i średniej podczerwieni (Brown i in., 1974; Dull i in., 1989;
Upchurch i in., 1994; Cheng i in., 2003; Veraverbeke i in. 2006). Połączenie metod detekcji i analizy
zobrazowań w wielu zakresach spektrum poprzez stworzenie wielospektralnych systemów
wspomaganych komputerowymi technikami przetwarzania obrazu umożliwiło automatyczną
detekcję i klasyfikację wielu zewnętrznych i wewnętrznych defektów (Abbott, 1999; Barkai-Golan,
2001; Kleynen i in., 2003; Kleynen i in., 2005, Xing i in., 2005). Jednakże, niezależnie od
zastosowanego zakresu fal elektromagnetycznych i złożoności informacji, która może być uzyskana ze
zobrazowania, fundamentalnym zagadnieniem jest zrozumienie związku pomiędzy rejestrowanym
przez detektor sygnałem a fizycznymi i fizykochemicznymi własnościami badanych obiektów.
W odniesieniu do płodów rolnych, a w szczególności owoców i warzyw, jakość wyrażona jest
zbiorem cech sensorycznych (wygląd, tekstura, smak i aromat), właściwościami mechanicznymi,
składem chemicznym, zawartością składników odżywczych, właściwościami funkcjonalnymi oraz
ewentualnym występowaniem zaburzeń i defektów. Detekcja ich w skali przemysłowej na liniach
sortowniczych możliwa jest tylko dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod widzenia
komputerowego (Brosnan i Sun, 2004; Chaerle i Van der Straeten, 2001; Wen i Tao, 2000). Istniejące
obecnie systemy selekcji owoców i warzyw, wspomagane komputerowymi technikami przetwarzania
i analizy obrazu, umożliwiają automatyczną detekcję oraz klasyfikację niektórych wewnętrznych i
zewnętrznych defektów, jednak nie stworzono do tej pory systemu umożliwiającego całościową i
spójną ocenę defektów tkanki owoców i warzyw. Rozwój metod optycznych opartych na zakresie
światła widzialnego i bliskiej podczerwieni w systemach sortowniczych umożliwił detekcję
powierzchniowych defektów owoców i warzyw oraz ocenę zawartości węglowodanów, protein i
tłuszczów w ich tkankach, co doprowadziło do stworzenia indeksów ich jakości (Belie i in., 1999).
Systemy pracujące w tym zakresie są ustawicznie w fazie rozwojowej. Metody stosowane do detekcji
niektórych defektów powierzchniowych oraz zawartości ekstraktu w miąższu wymagają dalszych
badań laboratoryjnych. W badaniach niektórych defektów wewnętrznych, np. brązowienia
enzymatycznego miąższu, przydatna okazała się spektrofotometria różnicowa, stanowiąca część
systemów wielospektralnych (Greensill i Newman, 2001; Xing i in., 2007). Metoda ta umożliwia nie
tylko detekcję, ale również identyfikację defektów wewnętrznych miąższu owoców. Znajduje się ona
ciągle na etapie badań laboratoryjnych i wdrożeniowych na niewielką skalę. Spośród metod
„widzenia komputerowego”, szczególnie przydatne do detekcji i identyfikacji defektów
wewnętrznych, wydają się być metoda obrazowania rentgenowskiego oraz metoda rezonansu
magnetycznego. Obie umożliwiają szybką i obiektywną ocenę występowania nawet bardzo głębokich
zaburzeń i uszkodzeń tkanki warzyw i owoców. Ze względu na wysoki koszt i złożone
instrumentarium towarzyszące tym metodom, nie są one szeroko stosowane w rutynowych testach
jakości owoców na liniach sortowniczych. Poważnym ograniczeniem stosowania tych metod w chwili
obecnej jest brak opracowania jednoznacznych kryteriów oceny i algorytmów klasyfikacji
poszczególnych defektów owoców i warzyw (Kleynen i in. 2003, Kleynen i in. 2005).
Termografia
Obecnie poszukuje się nowych technologii, które mogłyby wzbogacić istniejące
wielospektralne systemy sortownicze. Podstawowymi cechami, jakie powinny spełniać fizyczne
metody określania zaburzeń i defektów owoców oraz warzyw, są: bezinwazyjność, niezawodność,
krótki czas detekcji, prostota obsługi systemu oraz możliwość detekcji szybko poruszających się na
linii sortowniczej obiektów. Taką metodą jest niewątpliwie termografia, która w sposób zdalny i
bezkontaktowy umożliwia w czasie rzeczywistym uzyskiwanie rozkładów temperatury na powierzchni
badanych obiektów (Baranowski i in., 2007; Fito i in., 2004; Walczak i in., 2004). Metoda ta polega na
obserwacji i zapisie rozkładu promieniowania w zakresie podczerwieni termalnej emitowanego przez
dowolne ciała o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego. Urządzenia termograficzne
wizualizują to promieniowanie, w wyniku czego otrzymuje się mapę termalną badanego obiektu.
Urządzenie termograficzne rejestruje wytworzony poprzez radiację strumień energii cieplnej,
którego gęstość określona jest prawem Stefana-Boltzmanna. Dla ciał rzeczywistych ilość
wypromieniowanej energii zależy zarówno od ich temperatury jak i od właściwości emisyjnych
(Białousz, 1999). Ze względu na radiacyjny charakter tego sposobu przekazywania energii w
pomiarach bezkontaktowych temperatury stosowany jest termin „temperatura radiacyjna”. W
literaturze przyjęło się stosować termin „termografia” do obrazów otrzymanych z naziemnych kamer
termalnych, np. w zastosowaniach medycznych, budowlanych, itp.
W ostatnich latach prowadzone są badania nad wykorzystaniem termografii do określania
jakości produktów pochodzenia roślinnego. Dotyczą one określania cech fizjologicznych materiałów
roślinnych z uwzględnieniem charakterystyk cieplnych, np. określanie zdolności kiełkowania nasion
na podstawie badania temperatury ich powierzchni we wczesnej fazie pęcznienia (Baranowski i in.,
2003). W przypadku badania jakości owoców metoda termografii okazała się użyteczna do kontroli
warunków ich przechowywania i przetwarzania (Ching-Cheng i Paull, 2001; Walczak i in., 2003).
Stosowane są metody i systemy kontroli czasu suszenia owoców pozwalające określić moment, w
którym proces powierzchniowego suszenia kończy się, a rozpoczyna się wysychanie skórki owocu.
Analiza obrazów termalnych owoców, często w połączeniu z analizą zobrazowań w świetle
widzialnym, jest wykorzystywana do oceny średnicy owoców w sadzie, a więc do wczesnego
szacowania plonu (Stajnko i in. 2004). Termografia wykorzystywana jest również do określania
intensywności transpiracji owoców po zbiorze (Baranowski i in., 2005). Prowadzone są także prace
nad określaniem dojrzałości i mączystości jabłek oraz różnic własności mechanicznych między
odmianami z wykorzystaniem pomiaru termograficznego.
Wykorzystanie termografii oraz spektroskopii fourierowskiej w podczerwieni pozwoliło na
określenie współczynników emisyjności produktów rolniczych i sadowniczych. Wykazano również
przydatność metody termografii do wykrywania niewielkich uszkodzeń mechanicznych tkanki jabłek
spowodowanych słabym obiciem (Baranowski i in., 2005; Varith, 2001). W przypadku defektów
wewnętrznych miąższu owoców stwierdzono, że ich detekcja możliwa jest poprzez analizę zmian w
czasie temperatury poszczególnych części owoców przy występowaniu gradientu temperatury
pomiędzy powierzchnią owocu a otaczającym powietrzem.
Przykłady możliwości wykorzystania zobrazowań w bliskiej i średniej podczerwieni w badaniach
roślin, płodów rolnych surowców i produktów żywnościowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Badania właściwości cieplnych tkanek roślinnych i zwierzęcych.
Wykrywanie uszkodzeń mechanicznych i zmian fizjologicznych tkanki owoców i warzyw.
Wykrywanie stresu wodnego i biotycznego roślin.
Pomiary zdolności kiełkowania nasion.
Określanie stosunków wodnych pola uprawnego z możliwością wykorzystania do sterowania
systemami nawadniania.
Modelowanie ewapotranspiracji rzeczywistej.
Badanie warunków temperaturowych w szklarniach pod kątem optymalnej ich eksploatacji.
Wykrywanie powierzchni roślinnych zaatakowanych chorobami i szkodnikami.
Modelowanie transportu ciepła w biomateriałach.
Opracowywanie procedur termograficznej detekcji zmian chorobowych tkanki roślin i
zwierząt przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy obrazu.
Określanie związku między temperaturą radiacyjną powierzchni owoców i warzyw a ich
właściwościami mechanicznymi i chemicznymi.
Kontrola i optymalizacja warunków przechowywania owoców i warzyw.
Klasyfikacja i selekcja owoców płodów rolnych.
Wykrywanie defektów w warstwie przypowierzchniowej różnych materiałów.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Badania charakterystyk spektralnych w zakresie UV różnych materiałów, w tym
biologicznych.
Badanie odporności tkanki roślin i zwierząt na promieniowanie UV.
Określanie związku między kolorem a innymi parametrami jakości żywności.
Badanie związku między charakterystykami spektralnymi gleby a jej składem
granulometrycznym i właściwościami wodnymi.
Badanie stanu fizjologicznego roślin.
Nieniszcząca analiza jakości owoców i warzyw podczas przechowywania.
Wykrywanie chorób i uszkodzeń owoców i warzyw.
Badanie stopnia dojrzałości owoców.
Badanie zawartości związków chemicznych i proporcji między składnikami żywności.
Wczesne wykrywanie infekcji wirusowych i bakteryjnych w liściach.
Testy genetyczne roślin.
Kontrola dojrzałości i jakości owoców i warzyw.
Detekcja uszkodzeń powierzchniowych i wewnętrznych tkanki.
Badania właściwości fizycznych nasion
Badania właściwości fizycznych nasion są stosunkowo dobrze rozwinięte, głównie ze względu
na duże znaczenie gospodarcze nasion i związane z tym stosunkowo wczesne zainteresowanie
badaczy. W badaniach dotyczących określenia fizycznych właściwości nasion daje się zaobserwować
wyraźne rozdzielenie na dwa kierunki. Pierwszy z nich oparty jest na pomiarach wykonywanych na
pojedynczych nasionach, drugi zaś na masie ziarnistej. Do rzadkości należą próby określenia
powiązania między wynikami uzyskanymi tymi dwoma drogami. Dobrym wyjątkiem jest tutaj bardzo
dynamicznie rozwijana w ostatnich dziesięcioleciach Metoda Elementów Dyskretnych (DEM)
używana do modelowania mechaniki ośrodków rozdrobnionych na bazie oddziaływań zachodzących
pomiędzy poszczególnymi ziarnami ośrodka.
W chwili obecnej brak jest w Polsce przyjętych i ogólnie uznanych standardów pomiaru wielu
fizycznych właściwości nasion. W nielicznych przypadkach istnieją normy branżowe, które pozwalają
na dokonanie znormalizowanych pomiarów określających pewne właściwości fizyczne ważne z
punktu widzenia danego procesu technologicznego. Zazwyczaj są to więc wielkości wyrażane w
jednostkach umownych, nie pozwalających na ich zastosowanie w ogólnych teoriach fizycznych. Jako
przykład może posłużyć norma branżowa BN-71/9160-03 – „Pasze – oznaczenie wytrzymałości
kinetycznej pasz granulowanych” (1971), która została opracowana w oparciu o amerykański
standard ASAE i która pozwala na określenie trwałości granulatu wyrażonej jako stosunek masy
granulatu przed testowaniem do masy po testowaniu wykonanym na specjalnym urządzeniu.
Większość ze stosowanych do tej pory sposobów pomiaru wykorzystywanych w tego typu
badaniach ma swe źródło w pomiarach stosowanych przy badaniu materiałów konstrukcyjnych. O ile
jednak w klasycznej wytrzymałości występuje pełna spójność i jednoznaczność stosowanego
nazewnictwa, o tyle w badaniach roślinnych materiałów ziarnistych daje się zaobserwować pewną
chaotyczność. Stosowane terminy są często nieadekwatne do opisywanych właściwości.
Przeprowadzone badania wykazały, iż stosowany przy określaniu modułu Younga standard ASAE nie
spełnia wymagań odnośnie dokładności i powtarzalności uzyskiwanych wyników. Częstym powodem
tego jest błędne stosowanie praw mechaniki ośrodków ciągłych do opisu zachowania się obciążanych
nasion (Frączek i in., 2003).
Określenie wytrzymałości pojedynczych nasion
Ocena wytrzymałości nasion prowadzona jest pośrednimi i bezpośrednimi metodami
pomiarowymi:
•
•
pośrednio – poprzez pomiar liczebności i rodzaju uszkodzeń powodowanych przez zadane
obciążenie; względnie poprzez określenie spadku wartości siewnej nasion określanej na
podstawie próby kiełkowania lub zdolności do wschodów wywołanego zadanym obciążeniem
(w wyniku którego powstają uszkodzenia). Sposób ten jest stosunkowo mało obiektywny i
wymaga dużego doświadczenia osoby dokonującej kwalifikacji uszkodzeń. Trudno jest zatem
porównywać wyniki uzyskane w różnych ośrodkach. Dodatkowo, „waga” rozmaitych
rodzajów uszkodzeń jest różna – powstaje zatem pytanie: czy można je sumować wprost?
Wyniki pomiarów przeprowadzonych w ten sposób można wykorzystać jedynie do
porównania między odmianami, czy też między gatunkami. Dodatkowo, mogą one służyć do
oceny jakości pracy danego systemu technicznego z punktu widzenia utrzymania wysokiej
jakości przerabianego materiału – problem szczególnie istotny przy produkcji nasiennej lub
przy dłuższym magazynowaniu materiału. Metody pośrednie są mało przydatne z punktu
widzenia utworzenia jednolitej teorii wytrzymałościowej. Metody oceny uszkodzeń nasion są
bardzo rozbudowane. Można jej dokonywać począwszy od najprostszej - czyli wzrokowej,
poprzez rentgenowską, a skończywszy na kolorymetrycznej (pomiar intensywności koloru
barwnika, w którym zanurzone są nasiona). Ostatnia z wymienionych metod wydaje się być
najbardziej obiektywną, ale nadaje się raczej do przeprowadzania pomiarów „w masie”.
bezpośrednio – poprzez pomiar odkształcenia i naprężenia oraz wyznaczenie na tej
podstawie stałych materiałowych. Wobec uniwersalności i obiektywności tego rodzaju
pomiarów oraz możliwości wykorzystania uzyskanych wyników do utworzenia
odpowiedniego opisu fizycznego niszczenia materiału, w prezentowanych badaniach
skupiono się właśnie na tym sposobie określenia wytrzymałości nasienia.
Jedną z przyczyn trudności w badaniach twardości nasion jest niewątpliwie interpretacja tego pojęcia
w odniesieniu do nasion oraz zróżnicowane cechy fizyczne produktów żywnościowych, co z kolei
pociąga za sobą powstanie wielu metod oceny twardości. Metody te można generalnie podzielić na
technologiczne, wytrzymałościowe i inne.
Metody technologiczne
Badania technologiczne należy traktować jako pośredni sposób oceny twardości. Najczęściej
są bowiem mierzone wartości wielkości fizycznych, decydujących o przebiegu danego procesu
technologicznego. I tak np. na potrzeby przemysłu zbożowego prowadzi się badania związane z
planowaniem energochłonności i łatwości prowadzenia procesu przemiału, stopnia uszkodzenia
skrobi jak również stopnia granulacji mąki oraz czasu trwania procesu. Według Obuchowskiego
(1985) oraz Gąsiorowskiego i in. (1999) za najbardziej wiarygodny sposób oceny technologicznej
twardości ziarna pszenicy uważane jest wyznaczenie WHI (Wheat Hardness Index) - wskaźnika
twardości pszenicy. Jest on definiowany jako stosunek maksymalnego momentu skręcającego do
ilości uzyskiwanej mąki, wyrażony w procentach.
Dużą popularnością cieszy się również ocena twardości przy pomocy PSI (Particle Size Index)
wskaźnika wielkości cząstki (Dziki i Laskowski, 2000). Jest to procentowa ilość mąki uzyskanej z
rozdrobnienia 20 gramowej próbki ziarna określona po przesianiu jej na przesiewaczu o otworach sita
0,16 mm. Przytoczone powyżej metody bazowały na przemiale określonej masowo próbki materiału
ziarnistego. Natomiast w przypadku oceny wartości technologicznej pojedynczych nasion określa się
najczęściej HI (Hardness Index) indeks twardości. Wykorzystywany jest w tym celu zestaw pomiarowy
SKCS 100 (Gaines i in., 1996), który służy do rejestracji siły potrzebnej do rozdrobnienia pojedynczego
ziarniaka.
W przypadku masy ziarnistej określa się również PRI (Pearling Resistance Index) wskaźnik
odporności na obłuskiwanie. Określa on procentowy udział masy próbki po procesie obłuskiwania,
nie przesiewającej się przez sito o otworach 0,8 mm. Obłuskiwanie przeprowadzane jest na
obłuskiwaczu laboratoryjnym w określonym przedziale czasu.
Badania fizycznych właściwości masy ziarna, proszków i pudrów
Właściwości fizyczne płodów rolnych to cechy typowe, charakterystyczne dla danego
gatunku. Specyficzny zazwyczaj kształt i struktura wewnętrzna, anizotropowość materiału, zmienność
struktur w czasie powodują, że metody pomiaru właściwości fizycznych materiału roślinnego nie
mogą być przenoszone wprost z fizyki, materiałoznawstwa technicznego i wytrzymałości materiałów
konstrukcyjnych. Mimo to metody wyznaczania właściwości mechanicznych materiałów sypkich
pochodzenia roślinnego zaczerpnięte są bezpośrednio z mechaniki materiałów technicznych z
uwzględnieniem, w miarę możliwości, specyfiki materiałów roślinnych. Specyfika ta obejmuje przede
wszystkim dużą odkształcalność ziaren ośrodka, dominujący wpływ wilgotności oraz zmienność
właściwości w czasie. Adoptowane metody te umożliwiają wyznaczanie takich parametrów
materiałowych jak: gęstość, ściśliwość, moduł sprężystości, kąt tarcia wewnętrznego, kohezję, kąt
tarcia o materiały konstrukcyjne (Stasiak i in., 2011).
Różnorakość stosowanych w tym wypadku metod wielokrotnie doprowadza do sytuacji, w
której przedstawiciele istniejących ośrodków badawczych często nie rozumieją się dobrze, a nawet
używają tych samych pojęć w różnym znaczeniu. Podobnie rozwój metod tworzenia charakterystyk
materiałów przebiega w różnych kierunkach, zgodnie z zainteresowaniami poszczególnych grup. W
związku z tym niezbędna jest dokładna analiza aktualnego stanu przewidywanych kierunków rozwoju
standaryzacji metod charakteryzowania materiałów sypkich w poszczególnych grupach zastosowań.
Technologiczne metody oznaczania jakości produktów sypkich
Kontrola jakości jest ważnym elementem w wytwarzaniu i przetwarzaniu proszków, gdyż
pozwala uniknąć awarii związanych z zaburzeniami przepływu oraz umożliwia utrzymanie stałości
składu produktu. Dlatego w ostatnich latach zaproponowano szereg nowych konstrukcji testerów i
dziś szukają one swojego miejsca na rynku. Badania jakości materiału muszą odbywać się wszędzie
tam, gdzie na linii produkcyjnej płynność może ulegać zmianom, tak że materiał nie mógłby być
niezawodnie przetwarzany. Metody te w przeciwieństwie do fizycznych metod wyznaczania
parametrów materiałowych pozwalają ocenić jakość (sypkość) materiału w umownej skali z
pominięciem bezpośredniego odniesienia do takich właściwości fizycznych materiałowych jak
kohezja, adhezja czy tarcie wewnętrzne.
Testery jakości proszków powinny spełniać następujące wymagania (Ploof i Carson, 1994):
•
•
•
aparat ma być łatwy w użyciu i wymagać od obsługi minimum szkolenia i wprawy,
czas niezbędny dla wykonania pomiaru i analizy wyników ma być możliwie najkrótszy,
wyniki pomiarów powinny być dokładne, powtarzalne oraz powinny dawać istotną
informację o materiale,
• konstrukcja aparatu ma być prosta i zwarta, zapewniając przenośność.
Wtedy zamiast dostarczać materiał do laboratorium, można umieszczać urządzenie w odpowiednim
miejscu linii produkcyjnej. Wśród najbardziej rozpowszechnionych wymienić należy aparat obrotowy
Peschla, aparat i wskaźniki Johansona, tester jakości Jenike & Johanson, aparat jednoosiowego
ściskania POSTEC, czy też wskaźniki Carra.
Wietrzenie i schładzanie surowców i produktów
Wietrzenie, czyli wymuszony przepływ otaczającego lub schłodzonego powietrza przez
zmagazynowane w zbiorniku surowce bądź produkty, jest niezbędne do zachowania jakości
materiału. Głównym celem wietrzenia jest zmniejszenie ryzyka strat poprzez wyrównanie
temperatury w całym złożu materiału w celu ograniczenia migracji wilgoci, schłodzenie materiału w
celu zahamowania rozwoju szkodników oraz pleśni i grzybów oraz zahamowanie procesu
samozagrzewania.
Ciepło wydzielane w wyniku reakcji biologicznych zachodzących w zgromadzonym w dużej
ilości materiale biologicznym musi zostać odebrane, stąd potrzeba chłodzenia materiału. Ogrzewanie
celu suszenia bądź chłodzenie dużych mas materiału biologicznego jest bardzo energochłonne oraz
czasochłonne stąd wiedza szeroka wiedza na temat zachodzących procesów jest niezbędna do ich
optymalizacji. Proces ogrzewania bądź chłodzenia nie przebiega równomiernie w całej objętości
materiału lecz towarzyszy mu przemieszczanie się przez złoże materiału frontu ogrzewania bądź
chłodzenia. Prędkość oraz miąższość warstwy frontu zależy od prędkości powietrza, prędkości
parowania, różnicy temperatur, rozmiaru cząstek materiału. Zwykle najważniejszym czynnikiem jest
prędkość powietrza.
Proces wietrzenia ziarna w silosach zbożowych należy prawdopodobnie do najczęściej
stosowanych. Ziarno jest dobrym izolatorem ciepła, zatem strata ciepła w takim materiale jest
stosunkowo niewielka w porównaniu do innych materiałów. Ziarno zgromadzone w silosie po zbiorze
zachowuje w środkowej części swojej masy temperaturę z jaką dotarło z suszarni bądź pola. Ziarno w
pobliżu ścian zbiornika podąża za średnią temperaturą otoczenia. Wraz ze spadkiem temperatury
otoczenia różnica temperatur pomiędzy częścią środkową i zewnętrzną powoduje cyrkulację
powietrza w masie ziarna. Zimniejsze powietrze w pobliżu ściany jest cięższe i opada na dół zbiornika
podczas gdy ciepłe powietrze w części centralnej unosi się ku górze. Ciepłe powietrze zawiera więcej
wilgoci zatem gdy dotrze do góry zbiornika i ulegnie ochłodzeniu poniżej temperatury punktu rosy
woda skrapla się na zimnej powierzchni dachu oraz otaczającym ziarnie, co sprzyja rozwojowi
owadów, pleśni oraz grzybów.
Problemy wynikające z cyrkulacji powietrza można zminimalizować poprzez utrzymanie
temperatury w środku zbiornika zbliżonej do temperatury w pobliżu ściany (Loewer i in., 1994). W
tym celu niezbędne jest aktywne wietrzenie, w wyniku którego temperatura ziarna znajdzie się w
przedziale 5oC od średniej miesięcznej temperatury. Nie ma potrzeby schładza ziarna do temperatury
poniżej 5oC gdyż w temperaturze tej zanika aktywność typowych grzybów i pleśni przechowalniczych.
Na wiosnę czasami zachodzi potrzeba ogrzewania ziarna jeśli jego temperatura jest poniżej 0oC lub
ziarno ma być składowane dłużej (Navarro i Noyes, 2001).
Do projektowania procesów oraz urządzeń wykorzystuje się matematyczne modelowanie
procesów termodynamicznych wprowadzając niezbędne założenia upraszczające. Zwykle do
najważniejszych założeń upraszczających należą: izotropowość materiału pod względem właściwości
cieplnych i dyfuzyjnych, temperatura, wilgotność i porowatość na początku procesu są przyjmowane
jako stałe w całej objętości złoża materiału, porowatość nie ulega zmianie podczas przebiegu
procesu, temperatura jest niezmienna, ściany stanowią dobrą izolację, wpływ fluktuacji temperatury
zewnętrznej jest pomijalny. Na tej podstawie formułowane są różniczkowe równania transportu
masy i energii, których numeryczne rozwiązanie daje możliwość przewidywania przebiegu procesu.
Do prawidłowego zaprojektowania urządzeń oraz technologii wietrzenia oraz schładzania ziarna
niezbędna jest dokładna wiedza o szeregu właściwościach fizycznych składowanych materiałów
wśród których najważniejsze to: właściwości cieplne i dyfuzyjne, właściwości higroskopijne oraz
właściwości geometryczne – rozkład wielkości i kształtu ziaren ośrodka oraz porowatość.
Proces wietrzenia oraz kontroli atmosfery w magazynach surowców i produktów
żywnościowych jest nadal doskonalony w celu wypracowania efektywnych metod kontroli
temperatury i wilgotności składowanych materiałów jak również wypracowania optymalnych
strategii dla poszczególnych grup surowców i produktów, konstrukcji magazynów oraz warunków
klimatycznych.
Biomasa roślinna na cele energetyczne, właściwości fizyczne
Nowy obszar zapotrzebowania na właściwości fizyczne materiałów biologicznych
pochodzenia rolniczego wiąże się z dynamicznie rozwijającym się na świecie oraz znacznie
przyspieszającym w kraju wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne. Polityka
energetyczna Wspólnoty Europejskiej zakłada wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych
w produkcji energii ogółem w krajach Unii Europejskiej do 20% w roku 2020, 20% wzrost
efektywności energetycznej oraz 20% redukcję emisji CO2. Osiągniecie tak wysokich
wskaźników będzie możliwe m.in. dzięki przeznaczeniu znacznych środków finansowych na
rozwój energetyki odnawialnej oraz wspieraniu badań naukowych i innowacyjnych
technologii umożliwiających wykorzystywanie odnawialnej energii na szeroką skalę
(Krajowy plan działania, 2010). Wypracowanie efektywnych technologii przetwarzania
biomasy, przede wszystkim w oparciu o technologie produkcji biogazu, biopaliw stałych i
płynnych wymaga szczegółowej wiedzy m.in. z zakresu właściwości fizycznych
przerabianych materiałów. Stąd odnotowuje się w ostatnich latach bardzo duże
zainteresowanie badaniami naukowymi w tym zakresie.
Biomasa jest najbardziej obiecującym, łatwo dostępnym i najtańszym źródłem energii
odnawialnej. Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych stanowi niespełna 3% całkowitego zużycia
energii pierwotnej w kraju, z czego około 98% przypada na biomasę. Głównym źródłem biomasy jest
drewno odpadowe, odpady drzewne oraz pewne ilości słomy. Do głównych źródeł pozyskiwania
biomasy należą:
•
•
•
leśnictwo i związany z nim przemysł drzewny;
rolnictwo, łącznie z produkcją roślinną i zwierzęcą;
gospodarka komunalna (składowiska odpadów i oczyszczalnie ścieków).
Biomasa może być wykorzystana do bezpośredniego spalania (przygotowana w formie brykietów lub
peletów z drewna, słomy, roślin energetycznych) lub służyć jako surowiec do produkcji paliw
płynnych; obecnie – oleju napędowego (biodiesla) oraz alkoholu etylowego (bioetanolu), a w
przyszłości – również alkoholu metylowego (metanolu) i paliw gazowych (metan, wodór).
Biomasę należy traktować jako jedno z najbardziej perspektywicznych źródeł energii
odnawialnej, co wynika z łatwej dostępności surowca. Właściwe wykorzystanie biomasy będzie w
przyszłości jednym z ważniejszych elementów zrównoważonego i wielokierunkowego rozwoju
obszarów wiejskich. W rozwoju energetyki opartej na biomasie należy dążyć do: pełniejszego
wykorzystania odpadów przemysłu leśnego i drzewnego (zwłaszcza zrębków drzewnych);
zagospodarowania na cele energetyczne nadwyżek: słomy zbóż, rzepaku i kukurydzy; systematycznej
wymiany kotłów starszego typu na nowoczesne kotły spalające drewno z jego zgazowaniem;
upowszechnienia celowych upraw roślin na cele energetyczne; zwiększenia areału upraw
rzepakowych do celów energetycznych; rozwoju lokalnych agrorafinerii; wspierania rozwoju
elektrowni biogazowych; pozyskiwania biogazu wysypiskowego; pozyskiwania biogazu z fermentacji
osadów; rozwoju instalacji do wytwarzania paliw ciekłych (alkohol metylowy i etylowy). Obecnie
szczególnie duży nacisk kładzie się na możliwości pozyskiwania energii z biomasy pochodzącej z
rolnictwa (odpadów porolniczych) oraz odpadów z przemysłu rolno-spożywczego.
Glony mogą służyć do produkcji biomasy, którą następnie można wykorzystywać na wiele
sposobów. Biomasa może posłużyć do produkcji biodiesla, biogazu, energii elektrycznej, a także
cieplnej. Ze względu na rosnące ceny ropy naftowej, a także wzrost zanieczyszczenia środowiska,
prowadzone są co raz szersze badania w zakresie wykorzystania biomasy, jako źródła energii
odnawialnej. Obecnie w wielu ośrodkach naukowych na świecie testowane są liczne systemy
namnażania glonów, które często charakteryzują się różną wydajnością produkcji, przy czym
wydajność zależy w dużym stopniu od składników pokarmowych dostarczanych podczas namnażania,
natężenia światła, stężenia CO2 i temperatury (Kozieł i Włodarczyk, 2011).
Drewno
Drewno przeznaczone do celów energetycznych może być pozyskiwane w postaci tradycyjnego
drewna opałowego lub leśnych zrębków drzewnych, wykorzystywanych w większych instalacjach
grzewczych. Obiecujące wydaje się wykorzystanie do celów energetycznych surowca z pozostałości
zrębowych cięć rębnych i cięć pielęgnacyjnych drzewostanów sosnowych, dotychczas praktycznie nie
pozyskiwanego. Kolejnym istotnym rodzajem biomasy są odpady powstające w przemyśle drzewnym.
Szacuje się, że ze 100 m3 drewna pozyskiwanego z gospodarki leśnej po przeróbce otrzymuje się do
60% odpadów (kory, ścinków, trocin i zrębków). Odpady te wykorzystywane są przeważnie w miejscu
powstawania; służą głównie do produkcji ciepła lub pary technologicznej, a niewielkie nadwyżki
sprzedawane są prywatnym odbiorcom (Różański i Jabłoński, 2003). Dotychczas głównym dostawcą
biomasy było leśnictwo i związany z nim przemysł. Obecnie ich znaczenie dla energetyki maleje z
uwagi na konieczność bardziej racjonalnego, ze względów ekologicznych, gospodarowania zasobami
leśnymi.
Surowce energetyczne z rolnictwa
Do biomasy pozyskiwanej z rolnictwa na cele energetyczne zalicza się: odpady z produkcji
roślinnej (słoma) i zwierzęcej (gnojowica, obornik i pozostałości poubojowe) oraz z przemysłu rolnospożywczego, a także biomasę pozyskiwaną z trwałych użytków zielonych i celowych upraw roślin na
cele energetyczne. W ostatnim czasie duży nacisk kładzie się na możliwość pozyskiwania energii z
biomasy pochodzącej z rolnictwa. W związku z tym przed rolnictwem otwiera się szansa rozwoju
nowego kierunku, tj. uprawy specjalnych gatunków roślin na cele energetyczne. Biomasa zaczyna
stanowić poważną alternatywę dla paliw konwencjonalnych.
Głównym odpadem produkcji roślinnej w rolnictwie jest słoma. W ostatnich latach w wielu
gospodarstwach rolnych powstają znaczne jej nadwyżki, które znajdują zastosowanie w energetyce.
Do celów energetycznych może być użyta słoma wszystkich rodzajów zbóż (żytnia, gryczana,
kukurydziana) i roślin oleistych (rzepakowa). W porównaniu z konwencjonalnymi nośnikami energii
słoma jest paliwem dość uciążliwym w użyciu, gdyż charakteryzuje się niższą wartością energetyczną i
zmienną wilgotnością. Najczęściej oceny jakości słomy dokonuje się na podstawie wartości opałowej,
wilgotności i stopnia zwiędnięcia. Dla słomy suchej wartość opałowa zawiera się w stosunkowo
wąskim zakresie i wynosi od 16 do 17 MJ/kg. Dla porównania: wartość opałowa węgla waha się od
18,8 MJ/kg do 29,3 MJ/kg. Można więc przyjąć, że pod względem energetycznym 1,5 tony słomy jest
równoważne 1 tonie węgla kamiennego średniej jakości. Wartość energetyczna słomy w największym
stopniu uzależniona jest jednak od jej wilgotności. Wilgotność słomy zmniejsza nie tylko wartość
uzyskanej energii, ale wpływa również na przebieg samego spalania, powodując podwyższoną emisję
zanieczyszczeń w spalinach. Duża wilgotność słomy powoduje problemy w jej magazynowaniu,
transporcie i rozdrabnianiu podczas zadawania do pieca. Maksymalna dopuszczalna zawartość
wilgoci jest różna dla różnych instalacji, lecz na ogół waha się w granicach 18–25%.
Bezpośrednie wykorzystanie biomasy jako paliwa stałego jest niemożliwe ze względu na dużą
zawartość wilgotności i stosunkowo niską gęstość. Trudności te mogą być pokonane w procesie
ciśnieniowej aglomeracji poprzez przetwarzanie biomasy do postaci paliwa stałego o ściśle
określonych rozmiarach geometrycznych (peletu bądź brykietu). Na przebieg procesu ciśnieniowej
aglomeracji materiału roślinnego oraz jego energochłonność ma wpływ szereg czynników, takich jak:
•
•
•
•
właściwości fizyczne zagęszczanego materiału (wilgotność, skład granulometryczny)
skład chemiczny,
parametry procesu aglomeracji (ciśnienie, prędkość zagęszczania, temperatura procesu)
parametry konstrukcyjne.
Właściwości fizyczne surowców stanowią jeden z podstawowych czynników decydujących o
przebiegu procesu zagęszczania. Zdolność surowców do zagęszczania zależy m.in. od wilgotności,
składu granulometrycznego, współczynnika tarcia wewnętrznego,, temperatury, sypkości itp.
Surowce pochodzenia roślinnego zawierają celulozę, skrobię, białka, żywice, ligninę, tłuszcze i woski.
Substancje te podczas aglomeracji ulegają różnym przemianom, które wpływają na parametry
procesu i jakość produktu. Na przykład wzrost zawartości włókna może powodować zwiększenie
poboru energii podczas zagęszczania, natomiast wzrost zawartości tłuszczu wpływa na zmniejszenie
oporów wytłaczania.
Współczesna wiedza o procesie ciśnieniowego zagęszczania surowców roślinnych jest bogata i
dotyczy głownie surowców stosowanych do produkcji pasz, takich jak: ziarno zbóż, nasiona roślin
strączkowych. Wzrost zapotrzebowania na wiedzę w zakresie przygotowania biomasy (suszenie,
rozdrabnianie, aglomerowanie) na cele energetyczne sprawił duże zainteresowanie środowiska
naukowego badaniami w tym zakresie (Potręć, 2010, Frączek i in., 2010; Kolowca i Wróbel, 2010).
Biomasa roślinna
Innym źródłem biomasy dla bioekoenergetyki są celowe uprawy roślin charakteryzujących się dużą
wydajnością wytwarzania z nich biometanu, liczoną na tonę suchej masy (t.s.m), dochodzącą do 840
m3/t s.m. (dla porównania wydajność biogazu z gnojowicy, odpadów z wysypisk czy osadów z
oczyszczalni ścieków wynosi od 40 do 300 m3/t s.m.). Uprawy te osiągają duże plony z hektara,
przekraczające 20 t s.m./ha (np. buraki pastewne, trawa spartina preriowa). Drugim rodzajem
biomasy roślinnej są uprawy wiązane, których celem jest produkcja ziarna, ziemniaków czy cukru, a
słoma, łodygi, liście, korzonki, łęty i inne odpady stosowane są do wydajnej produkcji biometanolu. W
chwili obecnej istotnym utrudnieniem dla użytkowników biomasy jest brak pełnej,
usystematyzowanej wiedzy na temat właściwości fizycznych biomasy.
Podsumowanie
Właściwości fizyczne nierozerwalnie związane są z procesami fizycznymi, których przebieg
opisują jako parametry procesu, bądź też wyznaczane są podczas procesu fizycznego przebiegającego
w ściśle kontrolowanych warunkach. W przypadku roślin, płodów rolnych, surowców i produktów
żywnościowych bardzo istotne są zarówno procesy fizyczne przebiegające w sposób naturalny w
środowisku pola uprawnego, jak również procesy technologiczne związane z uprawą gleby, roślin,
zbiorem i wszystkimi kolejnymi etapami uszlachetniania i przetwarzania płodów rolnych aż do
produktu finalnego. Wszystkie te etapy produkcji rolniczej kształtują bowiem ilość i jakość plonu a w
dalszej kolejności również produktu finalnego. Stąd też powstaje potrzeba spojrzenia na właściwości
fizyczne poprzez pryzmat wszystkich procesów fizycznych uczestniczących w produkcji rolniczej, w
przebiegu których właściwości te odgrywają istotną rolę. W tabeli 1 zebrano główne procesy i
właściwości fizyczne wskazując jednocześnie ich wpływ na glebę, roślin oraz surowce i produkty
żywnościowe.
Tabela 1. Główne procesy i właściwości fizyczne oraz ich wpływ na glebę, rośliny oraz surowce i
produkty żywnościowe (Gliński i in., 2011)
Procesy fizyczne
Właściwości fizyczne
Wpływ na glebę i
rośliny
Wpływ na surowce i
produkty żywnościowe
Transport masy (woda,
para wodna, przepływ
powietrza, substancji
chemicznych, przepływ
kapilarny, dyfuzja
molekularna, osmoza)
Przewodnictwo
hydrauliczne, dyfuzja
wody, pary wodnej,
powietrza, substancji
chemicznych,
przepuszczalność
Woda dostępna dla
roślin, wyciek, filtracja,
drenaż, nawadnianie,
zalewanie, transport
substancji chemicznych,
emisja gazu z gleby,
napowietrzanie,
parowanie, oddychanie,
erozja, spływ
powierzchniowy,
zaskorupianie gleby
Chłodzenie,
zamrażanie, suszenie,
napowietrzanie,
oddychanie
magazynowe,
dojrzewanie
magazynowe
Absorpcja/adsorpcja
masy (adhezja, kohezja)
Rozkład wielkości
cząstek, porowatość,
powierzchnia
właściwa, zwilżalność
Gromadzenie odpadów,
wymiana gazowa,
koagulacja, flokulacja
peptyzacja, skurcz
gleby,
Suszenie, odwadnianie,
nawilżanie,
składowanie,
oddychanie
Transport energii
(przewodzenie ciepła,
konwekcja,
Przewodnictwo
cieplne, pojemność
cieplna, ciepło
Warunki cieplne
Suszenie,
przetwarzanie,
promieniowanie)
właściwe
gotowanie
Adsorpcja i emisja
energii (przewodzenie
ciepła, promieniowanie)
Odbicie, absorpcja,
dyspersja, składowe
koloru, widzenie
spektralne
Warunki cieplne,
albedo, warunki
wzrostu roślin
Suszenie, ogrzewanie,
przetwarzanie
Przejścia fazowe
(parowanie,
kondensacja,
krystalizacja, topnienie)
Ciepło utajone
Zamarzanierozmarzanie gleby
Zamrażanie, liofilizacja
Procesy mechaniczne
(zderzenia, ściskanie,
kruszenie, ścinanie,
rozciąganie)
Sprężystość, lepkość
plastyczność,
twardość,
wytrzymałość,
gęstość, porowatość
Uprawa gleby,
agregacja, zagęszczanie,
przejezdność, wyleganie
roślin, wschody
Zbiór, obróbka
pozbiorowa,
czyszczenie, transport,
składowanie,
przetwarzanie
(rozdrabnianie,
aglomeracja, mieszanie,
separacja)
Większość dostępnych w literaturze danych na temat właściwości fizycznych jest rozproszona
i na ogół niekompletna. Wynika to głównie z rozproszenia oraz braku koordynacji prowadzonych w
tym zakresie badań naukowych oraz ich jednostkowego przeznaczenia. Dane na temat fizycznych
właściwości surowców i produktów rolniczych pomimo licznych badań naukowych prowadzonych w
tym zakresie mają nadal na ogół ograniczoną wartość ze względu na często pojawiający się w
publikacjach brak załączonych danych źródłowych oraz brak precyzyjnego opisu stanu materiału oraz
parametrów procesu. Opis materiału powinien zawierać wyczerpujące dane na temat warunków
uprawy, odmiany, wilgotności, stanu dojrzałości oraz obróbki wstępnej. Opis materiału powinien
zawierać ponadto opis cech geometrycznych, warunki powierzchniowe, porowatość, orientację
włókien, procedurę pobrania próbki oraz precyzyjny opis parametrów procesu. Opis powinien być na
tyle dokładny aby umożliwić czytelnikowi pełne i dokładne powtórzenie eksperymentu.
Nieprecyzyjny opis materiału i warunków eksperymentu sprawia, że dane pochodzące z różnych
źródeł są często nieporównywalne. Różnorakość stosowanych metod pomiarowych bez podania
dokładnego opisu wielokrotnie doprowadza do sytuacji, w której przedstawiciele różnych ośrodków
badawczych często nie rozumieją się dobrze, a nawet używają tych samych pojęć w różnym
znaczeniu. Podobnie rozwój metod tworzenia charakterystyk materiałowych przebiega w różnych
kierunkach, zgodnie z zainteresowaniami poszczególnych grup. Dostępne w literaturze dane liczbowe
dotyczące fizycznych właściwości rośli i płodów rolnych generują olbrzymi rozrzut wartości. Stąd
powstaje pilna potrzeba środowiska naukowego oraz przemysłowego związanego z przetwórstwem
rolno-spożywczym usystematyzowania wiedzy w tym obszarze.
Jednym z istotniejszych wymagań na przyszłość staje się koordynacja badań w różnych
ośrodkach naukowych kraju oraz usystematyzowanie już posiadanej oraz oczekiwanej wiedzy. W
kraju badania fizycznych właściwości materiałów rolniczych prowadzone są w szerszym bądź
węższym zakresie we wszystkich uczelniach przyrodniczych, w instytutach naukowych a ponadto w
części uczelni technicznych. Tworzy to bardzo pokaźny wkład w rozwój wiedzy. Jednak potrzebne jest
również pewne systematyzowanie wiedzy oraz kompleksowe podejścia do podejmowanych badań.
Wydaje się, że w przyszłości takiego całościowego podejścia należałoby oczekiwać przede wszystkim
od Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, którego kilkanaście specjalistycznych laboratoriów
ukierunkowanych jest na kompleksowe badanie różnych fizycznych właściwości środowiska
przyrodniczego oraz materiałów rolniczych. W szczególności laboratoria te koncentrują się na
następujących obszarach badań:
Laboratorium Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
• Monitorowanie parametrów środowiska przyrodniczego
• Opracowywanie metodyk pomiarowych parametrów i charakterystyk ośrodków porowatych
• Pomiary charakterystyk ośrodków porowatych
• Opracowywanie metod ewaluacji parametrów ośrodka glebowego
Laboratorium Chromatografii Gazowej
Badanie wpływu czynników środowiskowych na aktywność biologiczną oraz metabolizm
drobnoustrojów
• Badanie procesów wydzielania i pochłaniania gazów cieplarnianych
• Oznaczanie składu mieszanin gazów
Laboratory Systemu Korzeniowego Roślin
•
• Wpływu właściwości i stanu środowiska glebowego na wzrost i funkcjonowanie korzeni
• Zróżnicowanie aktywności enzymów glebowych w glebie i ryzosferze
• Wpływ czynników stresowych w środowisku glebowym na wzrost i funkcjonowanie roślin
Laboratory Właściwości Powierzchniowych i Strukturalnych Gleb i Roślin
Procesy międzyfazowe w glebie jako ośrodku fizykochemicznym
Fizykochemiczne warunki tworzenia i trwałości struktury gleby
Degradacja gleby. Fizykochemiczne metody melioracji
zanieczyszczonych, zasolonych i kwaśnych
Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej
•
•
•
i
detoksyfikacji
gleb
Badanie właściwości dielektrycznych materiałów i produktów pochodzenia rolniczego w celu
oceny ich jakości
• Opracowanie sensorów do pomiaru przenikalności dielektrycznej materiałów porowatych
• Projektowanie i uruchamianie prototypów aparatury elektronicznej do pomiaru fizycznych
właściwości materiałów porowatych
Laboratorium Termografii
•
Wykorzystanie zobrazowań w bliskiej i średniej podczerwieni do:
− modelowania transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera
− określania jakości płodów rolnych oraz roślin energetycznych
− diagnostyki medycznej
− ekspertyz przemysłowych (energetyka, budownictwo, maszyny)
Laboratorium Zastosowań Optycznych Technik Pomiarowych
•
•
Badanie wielkości, rozkładu wielkości oraz kształtu cząstek
• Potencjał elektrokinetyczny cząstek w zawiesinach wodnych i niewodnych
• Opracowywanie metodyk pomiarowych dla różnych materiałów
Laboratorium Mikroskopii
• Mikro- i makrostruktura materiałów biologicznych
• Mikromechaniczne właściwości w odniesieniu do topografii materiałów
• Spektroskopowe metody analizy składu chemicznego i struktury chemicznej związków
Laboratorium Analizy Sensorycznej w Właściwości Mechanicznych
• Badanie i analiza właściwości mechanicznych biomateriałów
• Opracowywanie metod oceny jakości biomateriałów
• Modelowanie procesów mechanicznych w tkankach roślinnych
• Badania sensoryczne i instrumentalne tekstury owoców i warzyw
Laboratorium Oceny Jakości Surowców Zbożowych i Oleistych
Badania właściwości fizycznych surowców roślinnych (rośliny, nasiona, owoce i warzywa)
oraz procesów fizycznych zachodzących podczas zbioru, transportu, przechowywania i
przetwarzania płodów rolnych
• Opracowywanie metod badania właściwości fizycznych materiałów roślinnych
Laboratorium Fizycznych Właściwości Owoców i Warzyw
•
Badania właściwości mechanicznych materiałów roślinnych w warunkach obciążeń
statycznych i dynamicznych
• Opracowywanie fizycznych metod oceny jakości owoców i warzyw
• Badania spektrofotometryczne materiałów roślinnych
Laboratorum Mechaniki Materiałów Sypkich
•
• Fizyczne właściwości sypkich surowców i produktów spożywczych
• Modelowanie procesów fizycznych w materiałach sypkich
Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej
•
Nowe metody i technologie produkcji oraz pozyskiwania biomasy
•
Procesy gazyfikowania biomasy, w tym analiza procesu fermentacji metanowej i badanie
biogazu
•
Sposoby zagospodarowywania odpadów pofermentacyjnych, w tym technologie
wytwarzania nawozu z odpadów i badanie jego wpływu na wzrost roślin i jakość gleb.
Kompleksowe, usystematyzowane podsumowania stanu wiedzy w danym obszarze
tematycznym pojawiają się w poszczególnych obszarach nauki na ogół stosunkowo rzadko. Podobna
sytuacja jest również w zakresie fizycznych właściwościach materiałów rolniczych. W literaturze
światowej pozycją numer jeden jest nadal książka Mohsenina z 1970 r. „Physical properties of plant
and animal materials”. W literaturze polskiej pierwszym większym opracowaniem z tego zakresu była
praca pod redakcją Byszewskiego i in. „Ważniejsze właściwości roślin wiążące się z pracą maszyn
rolniczych” z 1975 r. oraz Byszewski i Haman „Gleba, maszyna, roślina” z 1974. Monotematyczne,
obszerniejsze opracowania w literaturze polskiej dotyczą na ogół wąskiego wycinka fizycznych
właściwości np. właściwości cieplnych materiałów roślinnych (Kaleta, 1999), roślinnych materiałów
sypkich (Horabik i Molenda, 2002; Horabik i Laskowski (red.), 2005). Pierwszym szeroko zakrojonym
działaniem w tym zakresie było opublikowanie w 2011 r. przez wydawnictwo Springer ponad tysiąc
stronicowej Encyklopedii Agrofizyki w języku angielskim, w której 300 autorów z 34 krajów świata, w
tym 86 z Polski, podejmuje najbardziej aktualną tematykę z zakresu nadań agrofizycznych, w tym
bardzo duża część dotyczy właściwości fizycznych gleby, roślin oraz surowców i produktów
żywnościowych w ponad 250 artykułach oraz 400 hasłach encyklopedycznych. Encyklopedia jest
jedyną w świecie tak obszerną i usystematyzowaną pozycją wydawniczą pokazującą zastosowanie
fizyki do problematyki (również praktyki) rolniczej i środowiska przyrodniczego. W encyklopedii tej na
szczególne podkreślenie zasługuje artykuł „Databases on physical properties of plants and
agricultural products„ autorstwa Kalety i Górnickiego (2011) systematyzujący zakresy wartości
parametrów materiałowych i podsumowujący aktualny stan wiedzy na temat takich fizycznych
właściwości roślin i płodów rolnych, jak: właściwości geometryczne, mechaniczne, aerodynamiczne,
cieplne, higroskopowe, elektryczne oraz elektromagnetyczne. Można więc przypuszczać, że
Encyklopedia, wytyczając pierwszy krok w kierunku systematyzowania wiedzy, przyczyni się do
podjęcia następnych wspólnych działań środowiska naukowego prowadzącego badania naukowego
wokół zagadnień fizycznych właściwości roślin, płodów rolnych oraz produktów rolniczych.
Wnioski
1. Fizyczne właściwości materiałów roślinnych opisują ich unikalną, charakterystyczną reakcję na
czynniki zewnętrzne. Wiedza o tych właściwościach stanowi podstawę projektowania urządzeń i
procesów technologicznych oraz ich kontroli zapewniającej efektywność pracy urządzeń oraz
wysoką jakość produktów.
2. Niezwykle dynamiczny rozwój eksperymentalnych fizycznych metod badań: AFM, metody
spektroskopowe, dostępne praktycznie w pełnym zakresie widma elektromagnetycznego – od
termografii do rentgenografii i mikrotomografii, elektrometryczne – potencjometryczne,
amperometryczne czy jonometryczne, spektroskopia dielektryczna czy emisja akustyczna sprawił,
że pojawiły się zupełnie nowe, niedostępne jeszcze niedawno metody wyznaczania fizycznych
właściwości materiałów, w tym materiałów pochodzenia roślinnego.
3. W chwili obecnej bardzo istotne staje się doskonalenie fizycznych metod pomiarowych
adoptowanych z innych dziedzin nauki do oceny jakości surowców i produktów żywnościowych w
poszczególnych ogniwach łańcucha produkcji żywności (spektroskopia dielektryczna,
mikrotomografia, mechatronika, analiza obrazu).
4. Większość dostępnych w literaturze danych na temat właściwości fizycznych jest rozproszona i na
ogół niekompletna. Wynika to głównie z rozproszenia oraz braku koordynacji prowadzonych w
tym zakresie badań naukowych oraz ich jednostkowego przeznaczenia.
5. Operowanie wieloma wielkościami określającymi stan fizyczny materiału ma znaczenie
praktyczne tylko wtedy, gdy poszczególne metody pomiaru, zasady przeprowadzania
eksperymentu będą spełniały wymóg porównywalności. Aktualnie do oceny cech fizycznych
materiałów roślinnych stosuje się rozmaite metodyki pomiaru, co nie pozwala na porównania i
właściwą interpretację wyników, a w konsekwencji utrudnia modelowanie i optymalizację
procesów technologicznych. Jednym z wyzwań przed jakimi stają nauki rolnicze, a zwłaszcza
agrofizyka, jest podjęcie działań zmierzających do standaryzacji fizycznych metod pomiarowych
stosowanych do materiałów biologicznych.
6. Kolejne obszar dynamicznego rozwoju to wykorzystanie pomiarów właściwości fizycznych do
kontroli on-line w procesach produkcyjnych. Z powodu oczywistych korzyści płynących ze
sterowania procesem tj. obniżenia kosztów i możliwości utrzymania stabilnej jakości produktu
obserwujemy bardzo szybki postęp w tym zakresie. Stosuje się różnego rodzaju przetworniki i
wciąż prowadzi badania nad nowymi. Zasadnicze wyzwania to:
- obniżenie kosztu przetwornika
- podniesienie jego niezawodności
- opracowanie programów obróbki danych, które przetworzą sygnał z przetwornika w
informację użyteczną dla sterowania procesem.
Literatura
Abbott J.A.: Quality measurement of fruits and vegetables. Postharvest Biol. Technol., 1999, 15, 207225.
Abbott J.A, Affeldt H.A., Liljedahl L.A.: Firmness measurements of stored ‘Delicious’ apples by sensory
methods, Magness-Taylor, and sonic transmission. Journal of the American Society for
Horticultural Science, 1992, 117, 590-595.
Abbott J.A., Lu R., Upchurch B.L., Stroshine R.L.: Technologies for nondestructive quality evaluation of
fruits and vegetables. Horticulture Review, 1997, 20, 1-120.
Alvarez M.D., Canet W.: Effect of osmotic adjustment on the rheology of potato tissue. The use of
discriminant analysis for interpretation. European Food Research and Technology, 2002, 214, 8390.
Alvarez M.D., Saunders D.E.J., Vincent J.F.V., Jeronimidis G.: An engineering method to evaluate the
crisp texture of fruit and vegetables. Journal of Texture Stud., 2000, 31, 457-473.
Armstrong P.R., Zapp H.R., Brown G.K.: Impulsive excitation of acoustic vibrations in apples firmness
determination. Trans. Am. Soc. Agric. Eng., 1990, 33, 1353-1359.
Barkai-Golan R.: Postharvest Diseases of Fruits and Vegetables. Elsevier 2001.
Baranowski P.: Temperatura radiacyjna wybranych owoców i nasion jako parametr oceny ich jakości.
Acta Agrophysica, 2008, 159, 1-106.
Baranowski P., Mazurek W., Walczak R.T., The use of thermography for pre-sowing evaluation of
seed germination capacity. Acta Hort., 2003, 604, 2, 459-465.
Baranowski P., Lipecki J., Mazurek W., Walczak R.T.: Detekcja uszkodzeń mechanicznych jabłek z
wykorzystaniem termografii. Acta Agrophysica, 2005, 125, 19-30.
Baranowski P., Lipecki J., Mazurek W., Walczak R.T.: Laboratoryjne badania nad możliwością
wykorzystania temperatury powierzchni owoców do określania intensywności parowania jako
istotnego parametru oceny jakości owoców. Acta Agrophysica, 2005, 126, 307-318.
Baranowski P., Lipecki J., Mazurek W., Walczak R.T.: Detection of watercore in ‘Gloster’ apples using
thermography. Postharvest Biol. Technol., doi:10.1016/j.postharvbio.2007.07.014.
Baranowski P., Mazurek W., Witkowska-Walczak B., Sławiński C.: Detection of early apple bruises
using pulsed-phase thermography. Postharvest Biology and Technology, 2009, 53, s. 91-100.
Baritelle, A. L., and Hyde, G. M.: Commodity conditioning to reduce impact bruising. Postharvest
Biology and Technology, 2001, 21, 331–339.
Belie N., Jancsok K.Tu.P., De Baerdemaeker J.: Preliminary study on the influence of turgor pressure
on body reflectance of red laser light as a ripeness indicator for apples. Postharvest Biol.
Technol., 1999, 16, 279-284.
Białousz S.: Zastosowanie teledetekcji w badaniach pokrywy glebowej. W: Gleboznawstwo, PWRiL,
Warszawa, 1999, 511-538.
Bieganowski A., Ryżak M., Witkowska-Walczak B.: Determination of soil aggregate disintegration
dynamic using laser diffraction. Clay Minerals, 2010, 45, s. 23-34.
BN-71/9160-03: Pasze – oznaczenie wytrzymałości kinetycznej pasz granulowanych. 1971.
Bohdziewicz J.: Modelowanie przebiegu odkształcenia tkanek parenchymy warzyw w warunkach
quasi-statycznych zmian obciążeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Wrocław 2007.
Bourne, M. C.: Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement. Second Edition. Academic
Press, London, 2002.
Brosnan T., Sun W.D.: Improving quality inspection of food products by computer vision-a review. J.
Food Eng., 2004, 61, 3-16.
Brown G.K., Segerlind L.J., Summitt R.: Near-infrared reflectance of bruised apples. Transactions of
the ASAE, 1974, 17(1), 17-19.
Byszewski W., Haman J.: Gleba, maszyna, roślina. PWN, Warszawa, 1974.
Byszewski W. (pod red.): Ważniejsze właściwości roślin wiążące się z pracą maszyn rolniczych. PWN
Warszawa, 1975.
Chaerle L., Van der Straeten D.: Seeing is believing: imaging techniques to monitor plant health.
Biochimica et Biophysica Acta, 2001, 1519, 153-166.
Chen P., Sun Z.: A review of non-destructive methods for quality evaluation and sorting of agricultural
products. Journal of Agricultural Engineering Research, 1991, 49, 85-98.
Cheng X., Tao Y., Chen Y.R., Luo Y.: NIR/MIR dualsensor machine vision system for online apple stemend/calyx recognition. Trans. ASAE, 2003, 46(2), 551-558.
Ching-Cheng C., Paull R.E.: Fruit temperature and crown removal on the occurrence of pineapple fruit
translucency. Sci. Hort., 2001, 88, 85-95.
Clark C.J., MacFall J.S., Bieleski R.L.: Loss of watercore from ‘Fuji’ apple observed by magnetic
resonance imaging. Sci. Hort., 1998, 73, 213-227.
De Smedt V., Pauwels E., De Baerdemaeker J., Nicolai B.: Microscopic observation of mealiness in
apples: a quantitative approach. Postharvest Biology and Technology, 1998, 14, 151-158.
Dobrzański B., jr, Rybczyński R.: Color change of apple as a result of storage, shelf-life, and bruising.
Int. Agrophysics, 2002, 16(4), 261-268.
Dull G.G., Birth G.S., Leffler R.G.: Use of near infrared analysis for the nondestructive measurement
of fry matter in potatoes. Am. Potato J., 1989, 66, 215-225.
Duprat F., Grotte M.G., Pietri E., Studman C.J.: A multi-purpose firmness tester for fruits and
vegetables. Computer and Electronics in Agriculture, 1995, 12, 211-223.
Dziki D., Laskowski J. : Badanie właściwości przemiałowych wybranych pszenic. Inżynieria Rolnicza, 8,
63-70, 2000.
Faust M., Wang P.C., Maas J.: The use of magnetic resonance imaging in plant science. Hortic. Rev.,
1997, 20, 225-266.
Fito P.J., Ortolá M.D., De los Reyes R., Fito P., De los Reyes E.: Control of citrus surface drying by
image analysis of infrared thermography. J. Food Eng., 2004, 61, 287-290.
Frączek J., Kaczorowski J., Ślipek Z., Horabik J., Molenda M.: Standaryzacja metod pomiaru
właściwości fizyczno-mechanicznych roślinnych materiałów ziarnistych. Acta Agrophysica, 2003,
92, 1-160.
Frączek J., Mudryk K., Wróbel M.: Nakłady energetyczne w procesie mielenia zrębków wierzby Salix
iminalis L. Inżynieria Rolnicza, 2010, 4(122), 43-49.
Gaines C.S., Finney P.F., Fleege L.M., Andrews L.C.: Predicting a hardness measurement using the
Single-Kernel Characterization System. Cereal Chem., 73, 278-286, 1996.
Gąsiorowski H., Kołodziejczyk P., Obuchowski W.: Twardość ziarna pszenicy. Przegląd ZbożowoMłynarski, 7, 6-8, 1999.
Gliński J., Horabik J., Lipiec J. Agrophysics: physics applied to Agriculture. (Gliński J. i in., red.)
Encyclopedia of Agrophysics, Springer, 2011, 35-48.
Greensill C.V., Newman D.S.: An experimental comparison of simple NIR spectrometers for fruit
grading applications. Appl. Eng. Agric., 2001, 17(1), 69-76.
Harker F.R., Stec M.G.H., Hallett I.C., Bennett C.L.: Texture of parenchymatous plant tissue: a
comparison between tensile and other instrumental and sensory measurements of tissue
strength and juiciness. Postharvest Biology and Technology, 1997, 11, 63-72.
Harker F.R., Maindonald J., Murray S.H., Gunson F.A., Hallett I.C., Walker S.B.: Sensory interpretation
of instrumental measurements 1: texture of apple fruit. Postharvest Biology and Technology,
2002, 24, 225-239.
Harker F.R., White A., Gunson F.A., Hallett I.C., De Silva H.N.: Instrumental measurement of apple
texture: A comparison of the single-edge notched bend and penetrometer. Postharvest Biology
and Technology, 2006, 39, 185-192.
Horabik J., Molenda M.: Właściwości fizyczne sypkich surowców spożywczych. Zarys katalogu. Acta
Agrophysica, 2002, 74, 1-89.
Horabik J., Laskowski J.(pod red.): Mechanical Properties of Granular Agro-Materials and Food
Powders for Industrial Practice. Part I: Molenda M., Horabik J.: Characterization of mechanical
properties of particulate solids for storage and handling. 1-145. Part II. Laskowski J., Łysiak G.,
Skonecki S.: Material properties in grinding and agglomeration. 1-159. Lublin, 2005.
ISO–7563. Fresh fruits and vegetables – Vocabulary. 7563, 1998.
Kaleta A.: Thermal properties of plant materials. SGGW Warszawa 1999.
Kaleta A., Górnicki K.: Databases on physical properties of plants and agricultural products. (Gliński J.
i in., red.) Encyclopedia of Agrophysics, Springer, 2011, 189-194.
Kim S., Schatzki T.F.: Apple watercore sorting system using X-ray imagery – algorithm development.
Trans. ASAE 2000, 43 (6), 1695-1702.
Kleynen O., Leemans V., Destain M.F.: Selection of the most efficient wavelength bands for ‘Jonagold’
apple sorting. Postharvest Biol.Technol., 2003, 30, 221-232.
Kleynen O., Leemans V., Destain M.F.: Development of a multi-spectral vision system for the
detection of defects on apples. J. Food Eng., 2005, 69, 41-49.
Kolowca J., Wróbel M.: Wytrzymałość mechaniczna źdźbła trawy Miscanthus giganteus. Inżynieria
rolnicza, 2010, 4(122), 121-126.
Konopacka D., Płocharski W.J.: Effect of storage conditions on the relationship between apple
firmness and texture acceptability. Postharvest Biology and Technology, 2004, 32, 205-211.
Kozieł W., Włodarczyk T.: Glony – produkcja biomasy. Acta Agrophysica 2011, 17(1), 105-116.
Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Minister Gospodarki. Warszawa
2010.
Kuczyński A.P., Varoquaux P., Souty M.: Reflectance spectra of 'ready-to-use' apple products for
determination of enzymatic browning. Int. Agrophysics, 1993, 7, 85-92.
Kuczyński A.: Studia nad dynamiką brązowienia i jej wykorzystaniem w ocenie świeżości miąższu
jabłek. Acta Agrophysica, 2006, 138, 1-144.
Lancaster J.E., Lister C.E., Reay P.F., Triggs C.M.: Influence of pigment composition on skin color in a
wide range of fruits and vegetables. J. Am. Soc. Hortic. Sci., 1997, 122, 594-598.
Loewer, O. J., Bridges, T. C., and Bucklin, R. A.: On-FarmDrying and Storage Systems. St. Joseph:
American Society of Agricultural Engineers, 1994.
Mohsenin N.N.: Physical properties of plant and animal materials. New York, Gordon and Beach
Science Publishers, 1970.
Navarro, S., and Noyes, R. T.: The mechanics and Physics ofModern Grain Aeration Management.
Boca Raton: CRC Press, 2001.
Obuchowski W.: Twardość ziarna pszenicy: znaczenie technologiczne i czynniki wpływające na tę
własność. Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1-56, 1985.
Ploof D.A., Carson J.W.: Quality control tester to measure relative flowability of powders. Bulk Solids
Handling, 14(1), 127-132, 1994.
Różański H., Jabłoński K., Wykorzystanie zasobów drewna energetycznego w leśnictwie. Konferencja
naukowo-techniczna w Malinówce, 16-17 października 2003.
Potręć M.: Ocena procesu ciśnieniowego zagęszczania surowców roślinnych stosowanych do
produkcji biopaliw stałych. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydz.
Inżynierii Produkcji, 2010.
Puchalski C., Brusewitz, G.H.: Watermelon abrasion resistance parameters from friction tests.
Transaction of the ASAE, 1996, 39, 5, 1765 -1771.
Puchalski C., Sosnowski S., Brusewitz, G.H.: Non-destructive measurements of apple firmness using
friction and impact sensors. Acta Agrophysica, 2003, 2, 1, 161-171.
Puchalski C., Brusewitz, G.H., Dobrzański jr. B., Rybczyński R.: Relative humidity and wetting affect
friction between apple and flat surface. International Agrophysics, 2002, 16, 67-71.
Rajchew T., Popandowa S., Piszmanowa S., Arsova A., Sokołowska Z., Hajnos M., Józefaciuk G.:
Sposób fizykochemicznej melioracji gleb kwaśnych zanieczyszczonych cynkiem. Patent: 193727,
2009.
Roudat G., Dacremont C., Vales Pamies B., Colas B., Meste M.: Crispness. A critical review on sensory
and material science approaches. Trends in Food Science & Technology, 2002, 13, 217-227.
Ruiz-Altisent M., Moreda G.P.: fruits, mechanical properties and bruise Susceptibility. In: (Gliński J., i
in., Ed.) Encyclopedia of Agrophysics, Springer, 2011, 318-321.
Rybczyński R., Dobrzański jr. B.: Fizyczne aspekty pomiaru jędrności jabłek, Acta Agrophysica, 2002,
69.
Rybiński W., Szot B.: Związki między agrofizyką a genetyką i hodowlą roślin zbożowych oraz
strączkowych. Acta Agrophysica, 2009, 174, 1-56.
Schatzki T.F., Haff R.P., Young R., Can I., Le L.C., Toyofuku N.: Defect detection in apples by means of
X-ray imaging. Trans. ASAE, 1997, 40 (5), 1407-1415.
Schmilovitch Z., Mizrach A., Hoffman A., Egozi H., Fuchs Y.: Determination of mango physiological
indices by near-infrared spectrometry. Postharvest Biol. Technol 2000, 19, 245-252.
Skierucha W.: Temperature dependence of time domain reflectometry-measured soil dielectric
permittivity. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2008, 172, 2, s. 186-193.
Skierucha W., Wilczek A.: A FDR sensor for measuring complex soil dielectric permittivity in the 10500 MHz Frequency Range. Sensors, 2010, 10(4), s. 3314-3329.
Stajnko D., Lakota M., Hocevar M.: Estimation of number and diameter of apple fruits in an orchard
during the growing season by thermal imaging. Computers and Electronics in Agric. 2004, 42, 3142.
Stasiak M., Rusinek R., Molenda M., Fornal J., Błaszczak W.: Effect of potato starch modification on
mechanical parameters and granules morphology. Journal of Food Engineering, 2011, 102, 154162.
Stępień B.: Modyfikacja cech mechanicznych i reologicznych wybranych warzyw pod wpływem
różnych metod suszenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław
2009.
Sykut J., Molenda M., Horabik J.: DEM simulation of the packing structure and wall load in a 2dimensional silo. Granular Matter, 2008, 10, s. 273-278.
Święcicki W.: Wybrane zagadnienia genetyki i hodowli roślin łubinu. Mat. Konf. „Łubin w gospodarce i
życiu człowieka”. Poznań, 29.11. 1993, 23-39.
Thomas P., Kannan A., Degwekar V.H., Ramamurthy M.S.: Non-destructive detection of seed weevilinfested mango fruits by X-ray imaging. Postharvest Biol. Technol. 1995, 5, 161-165.
Throop J.A., Aneshansley D.J., Upchurch B.L.: Camera system effects on detecting watercore in ‘Red
Delicious’ apples. Trans. ASAE 1994, 37 (3), 873-877.
Treutter D.: Biosynthesis of phenolic compounds and its regulation in apple. Plant Growth Regul.,
2001, 34 (1), 71-89.
Upchurch B.L., Throop J.A., Aneshansley D.J.: Influence of time, bruise-type, and severity on nearinfared reflectance from apple surfaces for automatic bruise detection. Trans. Am. Soc. Agric.
Eng., 1994, 37 (5), 1571-1575.
Usowicz B., Lipiec J., Marczewski W., Ferrero A.: Thermal conductivity modelling of terrestrial soil
media - A comparative study. Planetarny and Space Science, 2006, 54, s. 1086-1095.
Van Zeebroeck,M., Tijskens, E., Dintura, E., Kafashan, J., Loodts, J., De Baerdemaeker, J., and Ramon,
H.: The discrete element method (DEM) to simulate fruit impact damage during transport and
handling: model building and validation of DEM to predict bruise damage of apples. Postharvest
Biology and Technology, 2006, 41, 85–91.
Varith J.: Uses of thermal properties for non-destructive assessment of apple quality. PH.D.
Dissertation, Washington State University, Pullman, Wa, 2001.
Veraverbeke E.A., Verboven P., Lammertyn J., Cronje P., De Baerdemaeker J., Nicolaı B.M.:
Thermographic surface quality evaluation of apple. J. Food Eng., 2006, 77, 162-168.
Vincent J.F.V.: Application of fracture mechanics to the texture of food. Engineering Failure Analysis,
2004, 11, 695-704.
Voltz R.K., Tustin D.S., Ferguson I.B.: Mineral accumulation in apple fruit as affected by spur leaves.
Sci. Hort. 1996, 65, 151-161.
Walczak R.T., Mazurek W., Baranowski P.: Termografia w agrofizyce. Acta Agrophysica 2003, 97, 2(3),
663-675.
Walczak R.T., Baranowski P., Mazurek W.: Modelling of actual evapotranspiration with the use of
crop cover radiation temperature and soil data. In Plant growth in relation to soil physical
conditions. Ed. by J. Lipiec, R. Walczak, G. Józefaciuk, EU 5th Framework Program QLAM-200100428, Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture AGROPHYSICS, Lublin,
144-152, 2004.
Wang C.Y., Wang P.C., Faust M.: Non-destructive detection of watercore in apple with nuclear
magnetic resonanse imaging. Hortscience, 1988, 24, 106-109.
Wen Z., Tao Y.: Dual-camera NIR/MIR imaging for stem-end/ calyx identification in apple defect
sorting. Transaction of the ASAE, 2000, 43(2), 449-452.
Xing J., Baerdemaeker D.J.: Fresh bruise detection by predicting softening index of apple tissue using
VIS/NIR spectroscopy. Postharvest Biol. Technol., 2007, 45 176-183.
Xing J., Bravo C., Jancso P.T., Ramon H., Baerdemaeker D.J.: Detecting bruises on ‘Golden
Delicious’apples using hyperspectral imaging with multiple wavebands. Biosystems Eng., 2005,
90(1), 27-36.
Zdunek A.: Instrumentalna metoda oceny wybranych cech tekstury jabłek na podstawie emisji
akustycznej. Acta Agrophysica, 2008, 155, 1-98.
Zdunek, A., Cybulska J., Konopacka D., Rutkowski K.: New contact acoustic emission detector for
texture evaluation of apples. J. Food Engineering, 2010, 99(1), s. 83-91.
Zdunek A., Pytka J., Ranachowski Z.: Sposób i urządzenie do pomiaru kruchości i tekstury owoców i
warzyw, zwłaszcza jabłek. Zgłoszenie patentowe P-388443, 2009.
Zude M., Herold B., Roger J.M., Bellon-Maurel V., Landahl S.: Non-destructive tests on the prediction
of apple fruit flesh firmness and soluble solids content on tree and in shelf life. J. Food Eng.,
2006, 77, 254-260.
Download