Metodika speciálně pedagogických disciplín v kontextu speciálních

advertisement
Zespoły badawcze
projektu naukowego
Specjalne potrzeby uczniów w kontekście
Ramowego programu edukacyjnego
w celach kształcenia podstawowego
2007-2013
Przedmiot projektu naukowego
• Systematyczna twórcza działalność w zakresie
kształcenia inkluzywnego uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
podstawowej
• Akcentując implementację Ramowego programu
edukacyjnego dla kształcenia podstawowego
• Nauczanie zgodnie z programem szkolnym
nauczania (od roku szkolnego 2007/08)
Cel projektu naukowego
• Analiza determinantów społecznych edukacji
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
u nas
• Komparacja z rezultatami badań zagranicznych
• W zakresach: legislatywny zakres szkoły,
wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, curriculum - dyferencowane
curriculum, kształcenie przed- i podyplomowe
nauczycieli
Zespoły badawcze
projektu naukowego
• Projekt naukowy jest opracowany do
podgrup parcjalnych według
poszczególnych pracowników naukowych
tak, aby zawierały one wszystkie
zaprojektowane zakresy badań
• Na tej zasadzie ustawiono 13 zespołów
badawczych, cele których będziemy w tym
miejscu prezentować
1. Społeczne determinanty
kształcenia inkluzywnego
• Cel badania
Analiza determinantów społecznych
kształcenia inkluzywnego, porównanie w
wybranych krajach UE, poszukiwanie
czynników, determinujących proces
inkluzywny
Analiza roli pomocy społecznej w procesie
kształcenia inkluzywnego, lącznie z terapią
2. Inkluzywne kształcenie skierowane na
uczniów z zaburzeniami zachowania
• Cel badania
 Skupienie się na badaniach empirycznych w
środowisku szkół głównego nurtu w ramach
 kształcenia przedszkolnego
 kształcenia podstawowego
 W środowisku instytucji szkolnych wychowania
prewencyjnego, wychowania zapobiegawczoochronnego oraz w ośrodkach wychowawczych
3. Działalność badawcza skierowana
na grupy niepełnosprawne
• Cel badania
 Uformowanie typologii charakterystycznego
środowiska społecznego w kontekście ucznia
szkoły podstawowej
 Projekt koncepcji optymalnego podejścia
stymulacyjno-edukacyjnego, którego wynikiem
będzie jego pomyślne życie w klasie szkolnej
4. Interwencja u uczniów
niepełnosprawnych
• Cel badania
Analiza współczesnych środków
interwencyjnych w szkolnictwie u uczniów
niepełnosprawnych (terapie)
5. Kształcenie i wychowanie
uczniów utalentowanych
• Cel badania
Ustalenie stanu aktualnego możliwości
dostępu do nauki uczniów nadzwyczajnie
utalentowanych w RCz i za granicą
Analiza dostępnych źródeł informacyjnych
Przeprowadzenie badań w celu orientacji w
wybranych szkołach w RCz
6. Curriculum szkolne kształcenia
podstawowego
w edukacji uczniów ze specjalnymi
potrzebami
• Cel badania
 Ustalenie stanu przygotowania szkół do inkluzji
uczniów ze specjalnymi potrzebami nauczania
• Udostępnienie nauczycielom zastosowania
integrujących czynności dydaktycznych
• Implementacja wyników do przed - i
podyplomowego przygotowania nauczycieli
szkoły podstawowej (pedagogika szkolna,
dziedziny dydaktyczne)
7. Badanie empiryczne orientowane
na język czeski i komunikację językową
• Cel badania
 Nastawienie się na ustalenie stanu aktualnego w nauczaniu
języka czeskiego uczniów ze specjalnymi potrzebami
nauczania w wybranych szkołach w Brnie
 Nastawienie się na problematykę uczniów z
obcojęzycznego środowiska
 Nastawienie się na problematykę zdolności językowych i
komunikacyjnych uczniów niepełnosprawnych
 Wsparcie twórczości i ciągłej modyfikacji szkolnych
programów nauczania w konkretnych i ogólnie
obowiązujących warunkach szkolnych w stosunku do
nauczania inkluzywnego
8. Badanie empiryczne orientowane
na języki obce
• Cel badania
 Ustalenie stanu aktualnego nauki języków obcych
uczniów niepełnosprawnych w szkołach w Brnie
 Sprawdzenie i ustalenie efektywności wybranych
aktywności nauczania oraz metod relewantnych
dla danej grupy docelowej uczniów (elementy
kierunków alternatywnych, metody pisania
twórczego, ocena)
 Wytworzenie konkretnych pomysłów do nauki
języków uczniów niepełnosprawnych
9. Interwencja u uczniów z
niewydolnością komunikacyjną
• Cel badania
 Analiza uczęszczania uczniów z niewydolnością
komunikacyjną w szkołach podstawowych w
Brnie
 Zapewnienie dalszej kontynuacji w związku ze
zrealizowanym badaniem rozwoju kompetencji
komunikacyjnych u dzieci w przedszkolach w
Brnie, włącznie z środkami interwencyjnymi
10. Kształcenie uczniów ze
specyficznymi rodzajami zaburzeń w
związku z nauczaniem
• Cel badania
 Analiza współczesnego stanu w szkołach
podstawowych w sferze integrowania uczniów
niepełnosprawnych
 Analiza współczesnego stanu w szkołach
podstawowych w sferze integrowania uczniów ze
specyficznymi rodzajami zaburzeń w związku z
nauczaniem w matematyce (dyskalkulia)
11. Kształcenie uczniów
niepełnosprawnych w zakresie
edukacyjnym
•




Człowiek i zdrowie – wychowanie zdrowotne
Cel badania
Sprawdzenie, analiza stanu i respektowanie warunków
integracji
Osobowość, adaptabilność społeczna uczniów
integrowanych
Od strony szkoły- umiejętności, nastawienie i
przygotowanie pedagogów, istnienie niezbędnego
wyposażenia materialnie technicznego
Od strony szkoły – skierowanie uwagi na uformowanie
nastawień do uczniów integrowanych w kontekście
kolegów szkolnych
12. Kształcenie uczniów
niepełnosprawnych w zakresie edukacji
Człowiek i świat pracy
• Cel badania
 Analiza stanu współczesnego w zakresie
orientacji zawodowej uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
 Jaką rolę w poradnictwie zawodowym spełniają
poszczególne subiekty w szkołach – pracownicy
poradni szkolnych, nauczyciel klasy, nauczyciele
poszczególnych przedmiotów
 Jaką pozycję i postać posiada temat wyboru
zawodu w szkolnych programach edukacyjnych
13. Edukacja uczniów z potrzebami
specjalnymi za pośrednictwem
wychowania dramatycznego
• Cel badania
• Rozwój kompetencji osobowości i
społecznych u uczniów ze specjalnymi
potrzebami nauczania za pośrednictwem
wychowania dramatycznego
• Rozwiązywanie sytuacji problemowych za
pomocą metod wychowania dramatycznego
Konferencje z udziałem międzynarodowym
• 2007 – Podejście do edukacji uczniów ze specyficznymi zaburzeniami
nauczania [email protected]
• 2007 – Wychowanie i kształcenie uczniów utalentowanych i
nadzwyczajnie utalentowanych [email protected]
• 2008 – Kształcenie uczniów z niewydolnością komunikacyjną
[email protected]
• 2009 – Kształcenie uczniów niepełnosprawnych społecznie
[email protected], [email protected]
• 2009 – Wychowanie dramatyczne w szkołach z inkluzją
pavlovska @ped.muni.cz
• 2010 – Kształcenie uczniów utalentowanych [email protected]
• 2011 – Przygotowanie przed- i podyplomowe nauczycieli
[email protected]
• 2012 – Kształcenie uczniów niepełnosprawnych
[email protected]
• 2013 – Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami nauczania w
szkole podstawowej [email protected]
Download