wiatr [tryb zgodnoœci]

advertisement
Wiatr
Wiatr
• Wiatr jest elementem klimatu jako calości. Jest to poziomy ruch
powietrza spowodowany róŜnicą ciśnienia atmosferycznego na
znacznych obszarach kuli ziemskiej oraz ruchem obrotowym ziemi.
• Kierunek wiatru decyduje o tym czy naplywa powietrze suche czy
wilgotne, cieple czy zimne.
• Na szybkość wiatru wplywa gradient ciśnienia i wysokość nad
powierzchnia gruntu.
• Jako czynnik ekologiczny dziala na organizmy wielostronnie,
wplywa na zachowanie się i obyczaje zwierząt, pokrój i budowę
organizmów a takŜe rozsiedlenie gatunków.
• Wiatr jest czynnikiem mechanicznym z którym walczyć muszą
zarazem większe jak i mniejsze zwierzęta latające.
• Przeciwstawiać muszą mu się takŜe rośliny zwlaszcza drzewa i
krzewy. Zwykle od strony gdzie dzialają silne prądy powietrza
występowanie organów np. galęzi, koron jest ograniczone. Z miejsc
wystawionych na silne wiatry usuwane są zwykle wszystkie
zwierzęta latające. Wiatr jest więc silnym czynnikiem
selekcjonującym.
• Wiele ptaków reaguje na prędkość i kierunek wiatru, np. mewy
orientują się pozytywnie kierując glowe do wiatru w przypadku
prądów powietrza od strony oceanu, ale unikając groźnych wiatrów
od strony kontynentu. Stwierdzono Ŝe formą adaptacji ptaków do
silnych i stale wiejących wiatrów na obszarach ploŜonych znacznie
powyŜej poziomu morza, np. w Tybecie, jest gnieŜdŜenie się na
ziemi najczęściej w miejscach ukrytych przed wiatrem lub ochrona
jaj przez budowanie ścianek z kamieni.
Prądy wstępujące i zstępujące w ukladach ciśnienia atmosferycznego.
Wplyw wiatru na organizmy
• Zwiększa szybkość parowania i szybkość tracenia ciepla
(zwiększenie transpiracji u roślin i parowania wody z powierzchni
ciala zwierząt)
Wiatr jako czynnik rozsiedlania gatunków.
• Wiatr ulatwia rozprzestrzenianie się gatunkom areodynamicznym,
np. pająkom, których mlode na wsnutych niciach noszą się w
powietrzu jako tzw. babie lato. Wędrówka ta umoŜliwia przeniesienie
się na zimowe siedliska, glównie leśne i jest czynnikiem
zwiększającym zasięg gatunku.
• Wędrówki przy pomocy wiatru są teŜ typowe dla niektórych owadów,
np. mszyce Ŝyjące na drzewach iglastych.
• Z tej formy rozprzestrzeniania się korzystają teŜ liczne gatunki
anemochoryczne, ich nasiona i owoce roznoszone są przy udziale
wiatru, np. mniszek lekarski, sosna.
• Wiatr jest czynnikiem wysuszającym, powoduje nierównomierne
uwilgocenie gleby oraz jej erozje eolityczną.
• Stwarza teŜ niejednakowe waunki wegetacji roślin i Ŝycia zwierząt.
• Ekologiczne skutki mają takŜe pionowe ruchy konwekcyjne
powietrza. Silny pionowy ruch powietrza cieplego w górne chlodne
warstwy atmosfery powoduje powstawanie chmur i opadów.
• Zimne powietrze splywające w dól powoduje powstawanie tzw.
mrozowisk, obserwuje się w górach nad obszarami zalesionymi.
• Miejscem występowania tych zjawisk są doliny górskie, kotliny,
polany leśne.
Wiatr jako czynnik niszczący.
• W wyniku bezpośredniego dzialania silnych wiatrów powstają np.
wiatrolomy drzew, moŜe do tego przyczynić się teŜ czlowiek przez
niewlaściwy dobór gatunków drzew, niewlaściwą gospodarkę
wyrębową.
• Silny wiatr często polączony jest z intensywnymi opadami
atmosferycznymi, przyczynić się teŜ moŜe do strat gospodarczych
wywolanych wyleganiem zbóŜ.
• Wiatr powoduje zaklócania powierzchni wody i falowanie
powierzchni zbiorników wodnych.
• Przyczynia się do lamania grzbietów fal, co umoŜliwia przenoszenie
energii kinetycznej do podpowierzchniowej strefy fal.
Niszczycielskie oblicze wiatru.
• Cyklon - rodzaj cyrkulacji atmosferycznej nietypowej dla niŜów
barycznych; wirowy układ wiatrów w obrębie niŜu (przemieszczają
się po liniach spiralnych od zewnątrz do środka), na półkuli
północnej kierunek przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara,
zaś na południowej zgodny z kierunkiem wskazówek zegara.
• Cyklony nie występują zazwyczaj w umiarkowanych i wysokich
szerokościach geograficznych, ich przechodzeniu towarzyszą
zmiany pogody (zmiany temperatury powietrza, ciśnienia, prędkości
wiatru, pojawienie się silnych opadów itp.). Cyklony o
katastrofalnych nieraz skutkach, występujące w niskich
szerokościach geograficznych określa się jako cyklony tropikalne.
Rodzaje wiatrów
• Stałe
– pasaty
– antypasaty
• Sezonowe (okresowe)
– monsun
• Lokalne
–
–
–
–
–
monsun
bryza
fen
wiatr dolinny
wiatr górski
• Pustynne
– harmattan
– chamsin
Nazwy wiatrów pochodzą od kierunków z których wieją….
Monsuny.
• Monsun letni – wieje znad oceanu w kierunku kontynentu. Przynosi
na ląd wilgotne powietrze, powodując duŜe zachmurzenie i
intensywne opady deszczu.
• Monsun zimowy – wieje od kontynentu w stronę oceanu. Nad lądem
ksztaltuje pogodę sloneczną i suchą.
Pasaty.
• Specyficzny uklad ciśnień w strefie międzyzwrotnikowej sprawia, Ŝe
tworzą się tam stale wiatry – pasaty. Wieją one od zwrotników ku
równikowi.
• Bryza – wiatr wiejący na wybrzeŜu morskim. Zmiany kierunku
wiatru, występujące w rytmie dobowym, wywołane są róŜnicami w
nagrzewaniu się lądu i morza. W dzień ląd nagrzewa się szybciej niŜ
woda, dlatego cieplejsze powietrze nad lądem unosi się (powodujac
spadek cisnienia na powierzchni lądu), a na jego miejsce pojawia
się chłodniejsze i wilgotniejsze powietrze znad morza. Zatem bryza
dzienna (bryza morska) wieje znad morza na ląd. Natomiast w
nocy woda oddaje ciepło wolniej niŜ ląd, dlatego cisnienie nad wodą
jest niŜsze niŜ na powierzchni lądu, co powoduje zmianę kierunku
wiatru.Bryza nocna (bryza lądowa) przynosi na wodę suche
powietrze znad lądu. Zasięg bryzy to ok. 20-30 km od linii brzegowej
w stronę wody. W stronę lądu zasięg ten jest wyraźnie mniejszy i
uzaleŜniony od charakteru powierzchni.
• Fen (z niem. Föhn) – ciepły i suchy wiatr wiejący z gór w doliny. W
wyniku zmian fizycznych następuje ogrzewanie i osuszanie
spadającego powietrza oraz gwałtowne ocieplenie w obszarze jego
oddziaływania - nawet o 10-20 stopni Celsjusza w ciągu kilkunastu
minut. W Tatrach ten wiatr nosi nazwę halny.
• Wiatr dolinny (dzienny) i wiatr górski (nocny) – wiatry lokalne
powstające w górach, zmieniające w ciągu doby swój kierunek.
• Wiatr dolinny to ciepła masa powietrza przemieszczająca się ku
górze z nagrzanych w ciągu dnia dolin. Wiatr górski wieje w nocy ku
dolinie.
Harmattan (z języka tiwi; harmatan) – silny, północno-wschodni
wiatr wiejący w porze suchej znad Sahary na wybrzeŜe Zatoki
Gwinejskiej, a takŜe na zachodnie wybrzeŜe Afryki Północnej. Suchy
i gorący wiatr pasatowy przynoszący znaczny spadek względnej
wilgotności powietrza nawet do 1%
Samum (z arab. samma = 'truć'), chamsin, hamsin - gwałtowny,
suchy i gorący południowy wiatr wiejący na pustyniach Afryki
Północnej i Półwyspu Arabskiego oraz w ich sąsiedztwie. Samumy
wywołują burze pyłowe i piaskowe. Występują najczęściej w okresie
od kwietnia do czerwca.
Ogólna cyrkulacja atmosferyczna na Ziemi.
• Pomiary wiatru
•
Do pomiarów wiatru słuŜy anemometr (wiatromierz) .
Wiatr moŜna teŜ mierzyć za pomocą technik
satelitarnych (teledetekcji) skaterometrów
wykorzystujących zjawisko fal kapilarnych na wodzie
(refleks słońca), teledetekcyjnych metod akustycznych
sodar, obserwacji poruszających się chmur, radaru,
sond meteorologicznych, i innych technik.
• Wiatr odgrywa decydującą rolę w środowisku, które
ksztaltuje wraz z innymi czynnikami. Od jego dzialania
zaleŜy zarówno rzeźba terenu jak i przemiany
klimatyczne, oraz charakter przystosowań organizmów
Ŝywych.
Download