Wzór odwołania na przesądowe wezwanie do zapłaty

advertisement
…………………….…….., dnia …………………
Miejscowość
………………………………
Imię i nazwisko
………………………………
PESEL
……………………………….
Adres
………………………………...
………………………………….
Nazwa Ubezpieczyciela
…………………………………..
…………………………………..
Adres
…………………………………..
Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia ………. roku, stanowiące wezwanie do zapłaty wierzytelności w
postaci zaległej raty składki z tytułu zawartej w dniu 1 stycznia 2004 umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, pragnę oświadczyć, iż nie spełnię żądanego ode mnie świadczenia w wysokości,
w sposób i w terminie przez Państwa wskazanym.
Jak wynika z treści Państwa pisma i załączonych do nich dokumentów, w ………. roku została zawarta
umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów z XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Strony umowy postanowiły, że
składka za udzielona ochronę ubezpieczeniową zostanie zapłacona w dwóch równych ratach, z czego termin
wymagalności został oznaczony na dzień …………………., drugiej zaś na dzień ……………...
W dniu ………………... Państwa spółka nabyła od ubezpieczyciela wierzytelność w postaci zaległej raty składki z
przedmiotowej umowy wraz z odsetkami za zwłokę.
W dniu ……………..…. otrzymałem od Państwa wezwanie do zapłaty wierzytelności w wysokości …………...
Bezspornym jest fakt, że II rata składki z tytułu przedmiotowej umowy OC nie została przeze mnie zapłacona.
Pragnę jednak zauważyć, iż zgodnie zaś z art. 819 §1 k.c. roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z
upływem lat 3. Tak więc Państwa wezwanie dotyczy spełnienia świadczenia, którego termin wymagalności nastąpił w
dniu ………….(np. 30 czerwca 2004 r.), a jego przedawnienie nastąpiło w dniu …………(np. 30 czerwca 2007 roku).
W związku z powyższym nie widzę podstaw do zapłaty żądanej raty składki wraz z odsetkami za zwłokę.
Jednocześnie pragnę oświadczyć, że w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
skorzystam z przysługującego mi uprawnienia do podniesienia zarzutu przedawnienia. Zgodnie z art. 117 § 2 k.c., sąd
uwzględnia przedawnienie na zarzut dłużnika, zaś jego podniesienie będzie obligowało sąd do oddalenia powództwa.
Z poważaniem
Download