Procedura korzystania z telefonu w szkole

advertisement
PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W GLIWICACH
Podstawa prawna:
1.
2.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.z 2007 r. Nr
35,poz.221 i 222 );
Statut Szkoły Podstawowej nr 14 im. Stefana Żeromskiego w Gliwicach
Procedura:
1) Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze, aparaty i inny sprzęt
elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców. Szkoła nie ponosi
odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu. przynoszonego przez
uczniów.
2)
Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń
elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną
odpowiedzialność za sprzęt. Warunki korzystania ze sprzętu ustala się z opiekunem grupy
podczas wycieczki.
3)
Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz
używania telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela (aparaty powinny być
wyłączone i schowane):
- nie wolno filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów
bez ich wiedzy i zgody,
- nie wolno nagrywać oraz w inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela.
4)
W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych
do celów innych niż tylko wykonanie pilnego połączenia telefonicznego do rodzica lub
opiekuna prawnego, wynikającego z bieżącej potrzeby. Należy poinformować opiekuna
o takiej potrzebie.
5) Obowiązuje zakaz korzystania z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz
ładowanie telefonu komórkowego na terenie szkoły.
6) W szkole lub na zajęciach pozaszkolnych z opiekunem można korzystać z telefonu,
aparatu, dyktafonu i innego sprzętu elektronicznego w sytuacjach:
- uczeń informuje nauczyciela, pedagoga lub pracownika sekretariatu o konieczności
wykonania lub odebrania połączenia.
- w czasie wszystkich zajęć za zgodą nauczyciela.
7) Naruszenie zasad:
- Gdy uczeń narusza zasady używania telefonów komórkowych na terenie szkoły, należy go
nakłonić do wyłączenia urządzenia i schowania do plecaka, a następnie poinformować go
o odnotowaniu tego przypadku w zeszycie uwag.
- Nauczyciel będący świadkiem incydentu zgłasza fakt pedagog szkolnej, a ona wzywa
rodzica/ opiekuna, aby zapoznać go z zaistniałą sytuacją i pouczyć o konsekwencjach ( w tym
konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub pracowników
szkoły).
Download