Streszczenie rozprawy lek. A. Okruszko

advertisement
Anna Okruszko
Ocena stanu bariery naczyniowej oka u
chorych z przedarciowym odwarstwieniem
siatkówki w prognozowaniu rozwoju
pooperacyjnej witreoretinopatii
proliferacyjnej (PVR)
Praca na stopień doktora nauk medycznych
Promotor: Dr hab. n. med. Maria Kmera-Muszyńska
Katedra i Klinika Okulistyki
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
Warszawa 2016
STRESZCZENIE
Przedarciowe odwarstwienie siatkówki jest to oddzielenie siatkówki sensorycznej od
nabłonka barwnikowego (RPE) przez płyn, wnikający przez przerwaną siatkówkę z ciała
szklistego do przestrzeni podsiatkówkowej. Przedarcia powstają zazwyczaj na podłożu zmian
zwyrodnieniowych – najczęściej degeneracji kraciastej w mechanizmie tylnego odłączenia
ciała szklistego (PVD).
Współczynnik zachorowalności na przedarciowe odwarstwienie siatkówki w populacji
ogólnej wynosi 6-17 przypadków/100 000 mieszkańców i wzrasta przy współwystępowaniu
czynników ryzyka (tj. krótkowzroczność, zwyrodnienia obwodu siatkówki, pseudophakia).
Schorzenie to leczone jest wyłącznie operacyjnie. W zależności od stanu klinicznego pacjentów
wykonuje się zabiegi wgłabiające ( tzw. chirurgia konwencjonalna) lub witrektomię przez część
płaską ciała rzęskowego (ppVe) z tamponadą olejem silikonowym lub mieszaniną gazu z
powietrzem.
Pomimo znacznego rozwoju chirurgii witreoretinalnej u około 5 - 10% chorych
dochodzi do wznowy odwarstwienia po zabiegu operacyjnym, co spowodowane jest najczęściej
rozwojem proliferacyjnych błon komórkowych, na powierzchni siatkówki i w przestrzeni
podsiatkówkowej, a w niektórych przypadkach także na powierzchni ciała rzęskowego i tylnej
powierzchni tęczówki. Proces ten zwany witreoretinopatią proliferacyjną jest przejawem
przewlekłego, wytwórczego stanu zapalnego i przebiega w mechanizmie typu „gojenia się
rany” z zachowaniem typowych okresów: inicjacji, proliferacji i bliznowacenia z przebudową
komórkową tkanek.
Inicjacja tego procesu rozpoczyna się w momencie powstania przedarcia siatkówki i
przerwania bariery krew-siatkówka, w następstwie czego dochodzi do przechodzenia z osocza
do ciała szklistego szeregu substancji białkowych, w tym czynników mitogennych,
chemotaktycznych i innych odpowiedzialnych za uruchomienie mechanizmów zapalnych i
rozwój wstępnej fazy PVR. Duże znaczenie w procesie tworzenia PVR odgrywają aktywne
metabolicznie komórki nabłonka barwnikowego przechodzące do komory ciała szklistego
poprzez przedarcie siatkówki, które uwalniają czynniki wzrostu jak czynnik wzrostu
fibroblastów (FGF), PDGF oraz cytokiny, m.in. interleukiny IL-1,IL-6, IL-8, IL-10, czynnik
nekrozy nowotworów (TNF-α), transformujący czynnik wzrostu (TGF-β) oraz prostaglandyny
PGE2.
Do innych komórek biorących udział w powstawaniu PVR należą komórki glejowe,
fibroblasty oraz komórki zapalne (makrofagi i limfocyty). Według najnowszych badań
przewlekłe niedotlenienie zewnętrznych warstw siatkówki wywołane jej odwarstwieniem,
może być ważną siłą sprawczą w rozwoju PVR, prowadzącą do proliferacji komórek glejowych
i atrofii warstwy fotoreceptorów.
W efekcie tego bardzo złożonego procesu w komorze ciała szklistego wzrasta poziom
białka, w tym prostaglandyn, które na skutek braku anatomicznej bariery dyfundują do cieczy
wodnistej komory tylnej i przedniej, powodując przerwanie bariery naczyniowo-komorowej ze
wzrostem przepuszczalności i przenikaniem białka do komory przedniej. Oznacza to, że stan
komory przedniej jest odzwierciedleniem procesów zachodzących w tylnym odcinku gałki
ocznej. W wyniku podwyższenia poziomu białka w komorze przedniej oka dochodzi do
przymglenia cieczy wodnistej, które jest spowodowane rozproszeniem światła (efekt Tyndalla)
przez cząsteczki białka, co określamy jako tyndalizację lub z angielskiego „flare”. Do oceny
poziomu białka w cieczy wodnistej komory przedniej oka, a tym samym stanu bariery krewciecz wodnista i pośrednio bariery krew-siatkówka używamy flarymetru (tyndalometru)
laserowego. Ze względu na fakt, że przerwanie bariery krew-siatkówka jest związane z
powstaniem przedarcia i z rozwojem PVR, ocena stanu bariery mogłaby wskazywać na
dynamikę tego procesu.
Celem pracy była ocena przejrzystości cieczy wodnistej komory przedniej metodą
flarymetrii laserowej u chorych z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki, jako czynnika
ryzyka rozwoju pooperacyjnej witreoretinopatii proliferacyjnej oraz próba ustalenia wartości
granicznej flarymetrii dla rozwoju pooperacyjnego PVR i analiza stopnia uszkodzenia bariery
naczyniowej oka, w zależności od obrazu klinicznego odwarstwienia, stosowanych metod
leczenia i uzyskanych wyników.
Prospektywnym, randomizowanym badaniem objęto 120 chorych (120 oczu) z
przedarciowym odwarstwieniem siatkówki, leczonych operacyjnie od grudnia 2011 do
września 2013 w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym Katedry i
Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Okres
obserwacji pooperacyjnych wynosił 6 miesięcy. Badaną grupę stanowiło 61 kobiet (50,8%) i
59 mężczyzn (49,2%) w wieku od 18 do 83 lat (średnia wieku 57,7). Grupę kontrolną stanowiło
115 pacjentów zdrowych bez stwierdzonych schorzeń okulistycznych. Grupa ta obejmowała
60 kobiet (52,2%) i 55 mężczyzn (47,8%) w wieku od 20 do 80 lat (średnia wieku 55,3).
Z badań wykluczono pacjentów z aktywnym zapaleniem błony naczyniowej lub
siatkówki, retinopatią cukrzycową proliferacyjną, cukrzycowym obrzękiem plamki (DME),
wysiękowym zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD), zmianami zakrzepowymi
lub zatorowymi naczyń siatkówki, operacją gałki ocznej w ostatnich 6 miesiącach, urazem
perforującym gałki ocznej. Kryterium wyłączające z badania stanowiły również schorzenia
ogólnoustrojowe mające wpływ na odczyn zapalny w przebiegu okołooperacyjnym t.j
cukrzyca, astma oskrzelowa, kolagenozy, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające
zapalenie stawów kręgosłupa, dna moczanowa.
U wszystkich pacjentów przeprowadzono pomiary intensywności odczynu zapalnego w
komorze przedniej za pomocą laser-Flarymetru FM-600 firmy KOWA. Po rozszerzeniu źrenicy
1,0% Tropicamidem wykonywano serię minimum 5 wiarygodnych pomiarów, których wyniki
uśredniano. Wyniki wyrażano w liczbie fotonów na milisekundę (ph/ms). U każdego pacjenta
badanie wykonywano 5-krotnie: przed zabiegiem operacyjnym, w 1 i 7 dobie po operacji, oraz
miesiąc i 6 miesięcy po zabiegu.
W zależności od stanu klinicznego, pacjentów kwalifikowano do różnych rodzajów
operacji. Były to:

zabiegi wgłabiające – 48 oczu (wszczep południkowy – 12, wszczep równoleżnikowy –
11, opasanie – 8, opasanie + wszczep południkowy - 8, opasanie + wszczep
równoleżnikowy - 9);

zabiegi wgłabiające z podaniem powietrza do komory ciała szklistego – 11 oczu;

witrektomie 20 G przez część płaską ciała rzęskowego z tamponadą olejem silikonowym
– 18 oczu;

fakoemulsyfikacja z wszczepem sztucznej soczewki i witrektomią 20 G przez część płaską
ciała rzęskowego z tamponadą olejem silikonowym (fako/witrektomia) – 43 oczy.
U wszystkich chorych w dniu operacji oraz dzień po zabiegu w celu zmniejszenia
odczynu zapalnego stosowano dożylne iniekcje Dexavenu 2x na dobę po 6mg. Miejscowo
podawano antybiotyki i preparaty sterydowe przez okres 6-8 tygodni oraz leki rozszerzające
źrenice przez okres 2-3 tygodni.
Oceniając otrzymane wyniki brano również pod uwagę obraz kliniczny odwarstwienia,
stan soczewki przed operacją, rodzaj zabiegu operacyjnego oraz wynik operacji. Uzyskane
dane poddano analizie statystycznej.
Stwierdzono, że średnia przedoperacyjna wartość flarymetrii u wszystkich badanych
pacjentów wynosiła 27,95 ph/ms i była statystycznie znamiennie wyższa niż w grupie
kontrolnej 6,02 ph/ms, (p<0,001). Wyniki te są porównywalne z wynikami, uzyskanymi przez
innych badaczy. W pierwszym etapie badań poddano analizie stopień uszkodzenia bariery
krew-siatkówka w zależności od obrazu klinicznego odwarstwienia: wieku, płci, ostrości
wzroku, czasu trwania odwarstwienia, liczby przedarć, rozległości odwarstwienia i objęcia
odwarstwieniem plamki oraz stanu soczewki (naturalna, sztuczna).
Uzyskane w pracy wyniki wskazują na statystycznie znamienny wzrost średniej
wartości flarymetrii, wraz z wiekiem pacjentów, zarówno w grupie badanej jak i kontrolnej.
Odnotowano także znaczący statystycznie wpływ czasu trwania odwarstwienia siatkówki,
ilości przedarć, jego rozległości, oraz stanu plamki (przyłożona, odwarstwiona) na średnią
wartość flarymetrii. Zależność ta była wprost proporcjonalna. W wyniku zastosowania modelu
regresji wielorakiej odnotowano najsilniejszą korelację między stopniem uszkodzenia bariery
krew-siatkówka, a czasem trwania odwarstwienia (p<0,0001) i jego rozległością (p<0,001).
Analizując przedoperacyjne wartości flarymetrii w zależności od stanu soczewki, były
one statystycznie znamiennie wyższe (p=0,012) u pacjentów ze sztuczną soczewką (35,8
ph/ms), w porównaniu do wartości uzyskanych u pacjentów z soczewką naturalną (25,8 ph/ms).
Podobną zależność odnotowano w grupie kontrolnej (7,8 ph/ms vs 5,7 ph/ms; p=0,0067). Nie
stwierdzono zależności średniej wartości flarymetrii przedoperacyjnej od płci pacjentów.
Przeprowadzone badania wykazały statystycznie istotnie różnice w przebiegu zmian
przymglenia cieczy wodnistej komory przedniej w okresie obserwacji w zależności od rodzaju
wykonanej operacji (p=0,008). W przypadku zabiegów wgłabiających (plomba, opasanie z
plombą) wartości flarymetrii wzrastały nieznacznie w 1 dobie po zabiegu (10,1 ph/ms) w
stosunku do wartości przedoperacyjnej (9,7 ph/ms), a ulegały stabilizacji na poziomie
porównywalnym z grupą kontrolną 1 miesiąc po operacji (6,1 ph/ms vs 6,02 ph/ms). Należy
zwrócić uwagę, że w przypadku podania powietrza do komory ciała szklistego w trakcie
zabiegu wgłabiającego występował wyraźny wzrost wartości flarymetrii dzień po zabiegu (34,7
ph/ms). Siedem dni po operacji odnotowano spadek do wartości porównywalnych jak po
zabiegach wgłabiających bez tamponady powietrzem, a dalszy przebieg po obu operacjach był
podobny.
Po operacjach witrektomii i fako/witrektomii z tamponadą olejem silikonowym 5000
cst. stwierdzono największy wzrost wartości flarymetrii w 1 dobie po operacji (70,1ph/ms vs
73,5 ph/ms). Zwraca uwagę fakt, że wartości te są porównywalne dla obu rodzajów zabiegów,
pomimo że uraz operacyjny w przypadku fako/witrektomii jest większy. Podczas dalszych
obserwacji stabilizacja wartości flarymetrii po witrektomii następowała 1 miesiąc po zabiegu,
a po fakowitrektomii po 6 miesiącach. Końcowe wartości flarymetrii wynosiły odpowiednio
24,4 ph/ms vs 24,7 ph/ms i były statystycznie znamiennie wyższe w porównaniu z grupą
kontrolną (6,02 ph/ms). Stwierdzono również wpływ retinektomii wykonywanej podczas
witrektomii na wartości flarymetrii pooperacyjnej, nie wykazano natomiast związku pomiędzy
liczbą wykonywanych fotokoagulacji laserowych, a średnią wartością przymglenia cieczy
wodnistej komory przedniej w kolejnych okresach obserwacji.
Odnotowano wpływ czasu trwania odwarstwienia, jego rozległości oraz liczby przedarć,
na przebieg zmian wartości flarymetrii w okresie pooperacyjnym. Największy był on w
przypadku rozległości odwarstwienia (p<0,01).
Badając związek pomiędzy stopniem uszkodzenia barier naczyniowych oka, a
rozwojem pooperacyjnego PVR u pacjentów z przedarciowym o.s. stwierdzono statystycznie
znamiennie wyższe średnie wartości flarymetrii przedoperacyjnej u chorych, u których
rozwinął się pooperacyjny PVR (p < 0,00003) niż w oczach, w których nie doszło do jego
rozwoju (83,45 ph/ms vs 21,21 ph/ms).
logistyczny,
Stworzono
regresyjny
model
statystyczny
oceniający
prawdopodobieństwo wystąpienia PVR pooperacyjnego u pacjentów z odwarstwieniem
siatkówki w zależności od stwierdzonej wartości flarymetrii, który pozwala na wyliczenie
szansy wystąpienia wznowy o.s. spowodowanej rozwojem PVR na podstawie przedoperacyjnej
wartości flarymetrii. Ze względu na nieliniowy charakter funkcji i niemożliwość wskazania
żadnych miejsc charakterystycznych, określających istotne zwiększenie wystąpienia
pooperacyjnego PVR, nie udało się wyznaczyć wartości granicznej flarymetrii dla jego
rozwoju.
Przy
zastosowaniu
prawdopodobieństwo
uzyskanego
pojawienia
się
modelu
powikłania
regresyjnego
dla
danej
możemy
wartości
obliczyć
flarymetrii
przedoperacyjnej.
Na podstawie wyników badań wysunięto następujące wnioski:

Stopień przymglenia cieczy wodnistej komory przedniej badany za pomocą flarymetrii
laserowej przed operacją o.s. koreluje z prawdopodobieństwem rozwoju pooperacyjnego
PVR.

Na podstawie logistycznego, regresyjnego modelu zależności rozwoju pooperacyjnego
PVR od przedoperacyjnego stopnia przymglenia cieczy wodnistej komory przedniej
przedstawionego w pracy wykazano, że nie istnieje graniczna wartość flarymetrii
warunkująca rozwój pooperacyjnego PVR.
Model pozwala na określenie prawdopodobieństwa wystąpienia tego powikłania u chorych
z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki.

Przedoperacyjna ocena stopnia przymglenia komory przedniej może być istotną
wskazówką przy wyborze metody leczenia operacyjnego o.s.

Ocena stopnia przymglenia cieczy wodnistej komory przedniej jest przydatną metodą w
monitorowaniu przebiegu procesu leczenia po zabiegu.

Po zabiegach witreoretinalnych uszkodzenie barier naczyniowych oka jest większe i dłużej
trwające niż po zabiegach wgłabiających.

Przedstawione wyniki badań potwierdzają wczesniejsze doniesienia o przydatności
flarymetrii laserowej, do oceny stanu bariery naczyniowej oka u chorych z przedarciowym
odwarstwieniem siatkówki.
Download