strategia rozwiązywania problemów społecznych

advertisement
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powiatu trzebnickiego
na lata 2014-2022…………………………………………………………………….….……. 2
1. Ogólna charakterystyka procesów demograficznych w Polsce…………………………… 3
1.1. Stan ludności polski i dynamika przyrostu………………………………………. 3
1.2. Prognoza ludności dla Polski do 2030 roku……………………………………… 3
2. Charakterystyka powiatu trzebnickiego………………………………………………..…... 6
3. Problemy społeczne powiatu trzebnickiego …..………………………………………..… 11
3.1. Infrastruktura pomocy społecznej ……………………………………………… 11
3.2 Osoby niepełnosprawne……………………………………………………….… 13
3.3. Opieka nad dzieckiem i jego rodziną………………………………………….... 22
3.4. Przemoc…………………………………………………………………………. 26
3.5. Rynek pracy…………………………………………………………………...… 28
3.6 Wybrane projekty realizowane przez PCPR w Trzebnicy
na rzecz klientów
zagrożonych wykluczeniem społecznym……………………………………………. 32
3.6.1. Projekt Systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wsparcie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim”………………… 32
3.6.2. „Program Budowy Systemu Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną dla Powiatu
Trzebnickiego - wdrożenie Modelu Działania Zintegrowanego”………………….…34
3.6.3. „Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie – grupy wsparcia dla
rodziców zastępczych oraz biologicznych”…………………………………………. 34
3.6.4. Program „Usamodzielnienie na plus – 2011”……………………………….... 35
3.6.5. „Rodzina z pasją”……………………………………………………………....35
4. Analiza SWOT pomocy społecznej w powiecie trzebnickim………………………..…… 37
5. Cele strategiczne oraz operacyjne polityki i pomocy społecznej w powiecie trzebnickim 41
6. Sposób finansowania celów operacyjnych……………………………………………….. 49
7. Monitoring i ewaluacja strategii………………………………………………………….. 50
Wykaz źródeł……………………………………………………………………………...… 51
Wykaz tabel, wykresów i rysunków………………………………………………………… 51
1
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
WPROWADZENIE
DO
STRATEGII
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO NA
LATA 2014-2022
Pomoc społeczna jest elementem polityki społecznej państwa, ma na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jej celem
jest podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
ich integracja ze środowiskiem. W celu sprawnego i skutecznego realizowania polityki
społecznej na szczeblu lokalnym – powiatowym muszą zostać zdiagnozowane problemy oraz
odpowiednio dopasowane działania, które umożliwią skuteczne i efektywne ich
rozwiązywanie. Takie przedsięwzięcia wymagają perspektywicznego planowania. Niezwykle
pomocnym narzędziem służącym do realizacji tej polityki jest stworzenie strategii
rozwiązywania problemów społecznych. Potrzeba stworzenia takiego dokumentu nie wynika
tylko i wyłącznie z potrzeby strategicznego planowania lokalnych działań, jest ona także
narzucona przepisami prawa.
Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych
jest zadaniem własnym powiatu wynikającym z art. 16 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U.
2013. 182 j.t. ze zmianami).
Powiatowa
strategia rozwiązywania problemów społecznych jest dokumentem
określającym priorytety w przyszłych działaniach powiatu w zakresie polityki społecznej. Ma
pomóc w prawnym umocowaniu konkretnych, planowanych przedsięwzięć, umożliwić
absorpcję środków na realizację tych działań pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
zwłaszcza ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Prace nad strategią były prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Trzebnicy, które jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej szczebla powiatowego.
Dokument ten powstał w oparciu o dane będące w dyspozycji PCPR w Trzebnicy, a także
pochodzące z jednostek pomocy społecznej szczebla gminnego oraz Powiatowego Urzędu
Pracy, Policji. Posługiwano się także danymi możliwymi do uzyskania w Głównym Urzędzie
Statystycznym. Analizą objęto informacje, sprawozdania i opracowania, na podstawie których
dokonano oceny ogólnej sytuacji społecznej w powiecie trzebnickim oraz dokonano oceny
zawartych tam informacji. Przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń
polityki społecznej na terenie powiatu trzebnickiego.
2
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW
DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE
1.1. Stan ludności Polski i dynamika przyrostu
W 2013 r. ludność Polski liczyła 38496 tys. osób, tj. mniej o ok. 37 tys. w stosunku do
populacji z końca 2012 r. Rok 2013 był drugim z kolei, w którym liczba ludności zmalała po
notowanym wcześniej (w latach 2008-2011) wzroście. Tempo przyrostu rzeczywistego wyniosło
-0,1%, co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyło 10 osób.
W 2013 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny ludności – przede wszystkim
w wyniku mniejszej niż w poprzednim roku liczby urodzeń, przy jednoczesnym wzroście liczby
zgonów (szczególnie w I kwartale 2013 r.). Dla porównania – w latach 90-tych ub. stulecia
notowano przyrost liczby ludności na poziomie ok. +0,09% rocznie, natomiast w minionym 12leciu stopa przyrostu wynosiła rocznie tylko +0,01%. Pod względem liczby ludności Polska
znajduje się na 33 miejscu wśród krajów świata i na 6 w krajach Unii Europejskiej. W przypadku
gęstości zaludnienia plasujemy się w grupie średnio zaludnionych państw europejskich. Na
1 km² powierzchni mieszkają 123 osoby; w miastach około 1082, na terenach wiejskich 52.
Nadal maleje liczba mieszkańców miast i ich udział w ogólnej liczbie ludności kraju; obecnie
ludność miejska stanowi 60,6% (w 2000 r. – prawie 62%), natomiast sukcesywnie rośnie liczba
ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich – szczególnie wokół dużych miast. Natomiast
w latach 1997-2007 obserwowano ubytek liczby ludności Polski; zmniejszyła się ona
wówczas o prawie 179 tys. osób. Bezpośrednią przyczyną był notowany w latach 1984-2003
spadek liczby urodzeń przy prawie nieistotnych zmianach w liczbie zgonów i niezmiennie
ujemnym saldzie migracji zagranicznych.
1.2. Prognoza ludności dla Polski do 2030 roku
Prowadzone przez demografów badania i analizy wskazują, że trwający od kilkunastu
lat
spadek
dzietności
jeszcze
nie
jest
procesem
zakończonym
i
dotyczy
w coraz większym stopniu kolejnych roczników młodzieży. Wśród przyczyn tego zjawiska
wymienia się: zwiększone zainteresowanie zdobywaniem wykształcenia, trudności na rynku
pracy, zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce społecznej
filozofii umacniania rodziny i generalnie trudne warunki społeczno-ekonomiczne, w jakich
3
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
znalazło się pokolenie w wieku prokreacyjnym. Zgodnie z opiniami ekspertów w najbliższych
latach należy liczyć się z dalszym spadkiem współczynnika dzietności, po czym w latach
2011-2020 można oczekiwać niewielkiego wzrostu dzietności do wartości około 1,2. Taki
poziom dzietności nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń.
Tabela 1. Dzietność i trwanie życia do 2030 r.
Wyszczególnienie
2002
2010
2020
2030
1,25
1,10
1,20
1,20
ogółem
74,5
76,9
78,7
80,0
mężczyźni
70,4
73,3
75,8
77,6
kobiety
78,8
80,6
81,8
83,3
Dzietność
Trwanie życia
Prognozuje się, iż w dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i systematyczny
wzrost przeciętnej długości trwania życia do poziomu ok. 77,6 lat dla mężczyzn oraz do 80,3
lat dla kobiet w 2030 r. Jednak odrabianie zaległości w tej dziedzinie w stosunku do krajów
najbardziej rozwiniętych będzie następowało wolniej niż w ostatniej dekadzie.
W całym okresie prognostycznym, w wyniku małej liczby urodzeń i przy niewielkim
wzroście liczby zgonów, przyrost naturalny będzie ujemny, a po roku 2020 zjawisko to będzie
się jeszcze pogłębiać.
Wykres 1. Urodzenia i zgony w latach 1989-2003 oraz prognoza do 2030 r.
600
500
ZGONY
w tysiącach
400
300
URODZENIA
200
100
0
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
Malejąca dzietność i wzrastająca długość życia powodują starzenie się społeczeństwa.
Do 2030 roku - średni wiek mieszkańca Polski (obecnie wynosi on około 37 lat) wzrośnie do
4
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
ponad 45 lat, z tendencją do dalszego wzrostu.
Biorąc więc pod uwagę tendencje demograficzne warto podkreślić szczególnie trudną
sytuację materialną osób starszych utrzymujących się z rent i emerytur. Wysokość
ww. świadczeń jest w dużym stopniu zbyt niska, aby w wystarczający sposób zaspokoić
potrzeby seniorów z problemami zdrowotnymi. Tymczasem potrzeby osób w wieku
poprodukcyjnym będą wzrastać równolegle ze zmieniającą się strukturą demograficzną
naszego społeczeństwa.
5
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU TRZEBNICKIEGO
Powiat trzebnicki położony jest w północno – wschodniej części województwa
dolnośląskiego. Od strony północnej położony jest powiat rawicki. Od strony wschodniej
powiat trzebnicki graniczy z powiatami milickim i oleśnickim, a od strony zachodniej
z powiatem średzkim, powiatem wołowskim oraz górowskim.
Rysunek 1. Mapa województwa dolnośląskiego z podziałem na powiaty.
Obszar powiatu wynosi 1025,5km2, co stanowi 5,1% powierzchni województwa
dolnośląskiego. Powiat trzebnicki położony jest na obszarach względnie silnie urozmaiconych
pod względem pionowego ukształtowania terenu. Miasto Trzebnica leży na północnym stoku
Wału Trzebnickiego. Wał Trzebnicki składa się ze wzniesień morenowych, ciągnących się od
Ostrzeszowa na wschodzie aż po Nysę Łużycką na zachodzie. Środkowa część tego pasa nosi
nazwę Wzgórz Trzebnickich. Zalegają one od okolic Sycowa na wschodzie po dolinę Odry
w rejonie Ścinawy. Ich najwyższe kulminacje w pobliżu Trzebnicy osiągają 257 m n.p.m.
Tereny znajdujące się na południe od Wzgórz Trzebnickich należą do Niziny Śląskiej,
natomiast obszary usytuowane na północ od nich – do Niziny Południowo – Wielkopolskiej.
6
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Powiat leży w dorzeczu Odry. Jednak biegnący przez jego środek Wał Trzebnicki
dzieli go między zlewnie dwóch prawobrzeżnych dopływów środkowego biegu tej rzeki:
Widawę po stronie południowej oraz Barycz po stronie północnej.
W skład powiatu trzebnickiego wchodzi 6 gmin: Gmina Trzebnica, Gmina Oborniki
Śląskie, Gmina Żmigród, Gmina Prusice, Gmina Wisznia Mała oraz Gmina Zawonia.
Rysunek 2. Mapa powiatu trzebnickiego z podziałem na gminy.
Największą gminą w powiecie pod względem zajmowanej powierzchni jest Gmina
Żmigród (200.2 km²), natomiast Gmina Trzebnica znajduje się na pierwszym miejscu pod
względem liczby mieszkańców (23 322 osoby).
Tabela 2. Podstawowe informacje dotyczące gmin powiatu trzebnickiego.
Gmina
Typ
Gmina
miejsko-
Trzebnica
wiejska
Gmina
Oborniki
Śląskie
miejskowiejska
Gmina
miejsko-
Żmigród
wiejska
Powierzchnia
Ludność
(km²)
(2011r.)
200.2
23 322
153.8
19 558
292.1
14 992
7
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Gmina
miejsko-
Prusice
wiejska
158.0
9 377
wiejska
103.3
9 572
wiejska
118.1
5 731
Gmina
Wisznia
Mała
Gmina
Zawonia
Żródło: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2013.pdf
Liczba ludności w powiecie trzebnickim wzrosła na przestrzeni 4 kolejnych lat:
w 2009 r. liczba osób wyniosła 79 166, w 2010 r. – 81 461 ludności, w 2011 r. powiat liczył
82 015 mieszkańców, z kolei w 2012 r. Powiat Trzebnicki zamieszkiwało 82 552 osób.
Tabela 3. Liczba ludności w powiecie trzebnickim w latach 2009-2012.
Rok
Liczba ludności
2009
79 166
2010
81 461
2011
82 015
2012
82 552
Źródło:http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_powiatow/powiat_trzebnicki.pdf
Wyniki długookresowej prognozy ludności Polski na lata 2020 i 2030 wskazują, że
w perspektywie najbliższych lat liczba ludności Polski będzie się systematycznie zmniejszać.
Porównując dane z 2012 r. z przewidywaną liczbą ludności w 2030 r. liczba ludności
w powiecie trzebnickim zmniejszy się o 5 452. Opisana sytuacja spowodowana jest
postępującymi, niekorzystnymi zmianami w strukturze ludności według wieku, takimi jak:
starzenie się społeczeństwa czy zmniejszenie się liczebności kobiet w wieku rozrodczym.
8
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Tabela 4. Prognoza ludności powiatu trzebnickiego w latach 2020-2030.
Prognoza ludności
Ludność w tys.
Wyszczególnienie
2020
2030
Mężczyźni
39,1
38,2
Kobiety
40,2
38,9
Razem
79,3
77,1
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.
Wyżej opisane zmiany przyczyniają się do zmniejszenia liczby ludności w wieku
przedprodukcyjnym i produkcyjnym, a zwiększenia liczby osób będących w wieku
poprodukcyjnym.
Tabela 5. Prognoza ludności według wieku powiatu trzebnickiego w latach 2020-2030.
Prognoza ludności według wieku
Wyszczególnienie
Ludność w tys. w wieku
2020
2030
Przedprodukcyjnym
15,8
14,0
Produkcyjnym
47,3
44,8
Poprodukcyjnym
16,2
18,9
Źródło: Główny Urząd Statystyczny.
Negatywnym skutkiem niżu demograficznego
jest zwiększająca się liczba osób
w wieku poprodukcyjnym. Okres po 2020 r. charakteryzować się będzie gwałtownym
starzeniem się ludności. Zmniejszająca się liczba nowo urodzonych dzieci oznacza również
mniejsze obciążenie rynku pracy. Z kolei wzrost liczby osób starszych spowoduje
9
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
zwiększenie zobowiązań systemów: zabezpieczenia społecznego (emerytalno-rentowego
i
pomocy społecznej)
oraz
świadczeń
zdrowotnych,
tym
samym
zwiększy się
zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze.
10
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
3. PROBLEMY SPOŁECZNE POWIATU TRZEBNICKIEGO
3.1. Infrastruktura pomocy społecznej
Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej realizującymi zadania na szczeblu
gmin i powiatu są ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie.
Na terenie powiatu trzebnickiego funkcjonuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz 6
ośrodków pomocy społecznej, w których łącznie na koniec 2013 roku pracowało 101 osób.
Tabela 6. Liczba zatrudnionych pracowników (w tym pracowników socjalnych) w Ośrodkach Pomocy
Społecznej w powiecie trzebnickim w latach 2010-2013.
Liczba zatrudnionych pracowników z podziałem na lata
2010 r.
Ośrodki Pomocy
Społecznej
2011 r.
Trzebnica
Oborniki Śląskie
Wisznia Mała
Prusice
Żmigród
Zawonia
22
31
5
13
20
6
w tym
pracowników
socjalnych
8
8
3
5
7
3
RAZEM
97
34
2012 r.
20
31
5
13
22
6
w tym
pracowników
socjalnych
7
8
2
5
8
3
97
33
2013 r.
23
30
6
13
22
6
w tym
pracowników
socjalnych
8
8
2
5
8
3
23
30
7
13
22
6
w tym
pracowników
socjalnych
8
8
3
5
8
3
100
34
101
35
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie
powiatu trzebnickiego.
Z danych tych wynika, że praktycznie nie zmienia się liczba pracowników służb
społecznych w jednostkach na terenie powiatu trzebnickiego. Na niezmienionym poziomie
jest liczba pracowników socjalnych zarówno w ośrodkach pomocy społecznej, jak
i w PCPR. W ośrodkach pomocy społecznej zatrudnionych było przez te lata od 34% do
35% pracowników socjalnych. Pozostali pracownicy wykonywali zadania związane z obsługą
administracyjno-księgową, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków
mieszkaniowych oraz świadczeń usług opiekuńczych.
11
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Tabela 7. Liczba zatrudnionych pracowników (w tym pracowników socjalnych) w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w powiecie trzebnickim w latach 2010-2013.
Liczba zatrudnionych pracowników z podziałem na lata
Powiatowe
Centrum
2010 r.
Pomocy
Rodzinie
Trzebnica
14
2011 r.
2012 r.
2013 r.
w tym
w tym
w tym
w tym
pracowników
pracowników
pracownikó
pracowników
socjalnych
socjalnych
w socjalnych
socjalnych
4
15
4
16
4
17
4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
Na terenie powiatu funkcjonują dwa Środowiskowe Domy Samopomocy, jeden
gminny na terenie gminy Żmigród oraz jeden powiatowy w Obornikach Śląskich. W tych
ośrodkach może przebywać 55 osób. Powiatowy Ośrodek Samopomocy w Obornikach Śl.
został utworzony pod koniec 2012 roku. Dysponuje on 25 miejscami. Natomiast ŚDS
w Żmigrodzie dysponuje 30 miejscami przeznaczonymi głównie dla mieszkańców gminy
Żmigród.
Powiat trzebnicki dysponuje jednym Domem Pomocy Społecznej w Obornikach Śl.
z filą w Rościsławicach. Siedziba w Obornikach Śl. przeznaczona jest dla osób przewlekle
somatycznie chorych i dysponuje 85 miejscami dla kobiet i mężczyzn, natomiast filia
w Rościsławicach przyjmuje osoby przewlekle psychicznie chore i może pomieścić
maksymalnie 172 osoby. Czas oczekiwania na miejsce w placówce w Obornikach Śl.
szacowany jest na około 4-5 miesięcy, natomiast w filii w Rościsławicach na około 2-3 lata.
Taka różnica w czasie oczekiwania wynika głównie z faktu, iż do filii w Rościsławach
ubiegają się o przyjęcie osoby z terenu całego województwa dolnośląskiego oraz województw
ościennych. Taka sytuacja jest spowodowana tym, iż placówek o tego typu specjalności jest
na terenie naszego województwa tylko kilka a zapotrzebowanie na usługi jest spore. Na
terenie, na którym mieści się ośrodek w Rościsławach, zlokalizowany jest zespół pałacowy,
który swego czasu służył za siedzibę DPS. Po wybudowaniu nowego obiektu, budynki a
zawłaszcza zabytkowy pałac, stoją niewykorzystane.
Na terenie powiatu działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej utrzymywany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który przekazuje dotacje na
12
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
jego działanie. Dodatkowo powiat trzebnicki przekazuje z własnych środków kwotę równą 10
% dofinansowania PFRON. Dysponuje on 35 miejscami i jest to liczba niewystarczająca,
biorąc pod uwagę ilość chętnych, którzy oczekują na miejsce w tego typu placówce.
Jednym z głównych wskaźników opisujących zakres udzielanej pomocy społecznej
w powiecie trzebnickim jest liczba osób, którym taka pomoc jest udzielana. Przez ostatnie
4 lata, zgodnie z danymi uzyskanymi ze wszystkich ośrodków pomocy społecznej
w powiecie trzebnickim, liczba ta utrzymuje się cały czas na podobnym poziomie. Na terenie
powiatu ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej korzysta każdego roku grupa około 3,5
tys. mieszkańców. Poniższa tabela prezentuje podział na poszczególne gminy naszego
powiatu.
Tabela 8. Liczba osób będących klientami Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie powiatu trzebnickiego,
którym udzielono wsparcia i pomocy w latach 2010-2013.
Ośrodki Pomocy
Społecznej
Liczba osób, którym udzielono pomocy
i wsparcia z podziałem na lata
2010
2011
2012
2013
Wisznia Mała
495
526
528
538
Oborniki Śląskie
618
594
585
663
Żmigród
766
690
664
664
Trzebnica
753
642
617
662
Prusice
774
798
777
778
Zawonia
209
199
216
223
RAZEM
3 615
3 449
3 387
3 528
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie
powiatu trzebnickiego.
3.2 Osoby niepełnosprawne
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze
środków PFRON realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy. Natomiast
rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych finansowanych przez PFRON realizowana
jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy.
W
ramach
środków
otrzymanych
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR udziela osobom
13
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowania do likwidacji
barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych oraz dofinansowania do
wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.
Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu, którzy korzystają z systemu pozarentowego są
obsługiwani przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnych w Trzebnicy
działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy. Z usług tego Zespołu
każdego roku korzysta wielu niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Na przestrzeni
ostatnich lat zauważalny jest wzrost liczby osób orzekanych w danym roku W pierwszych
dwóch latach analizowanego okresu orzekano nieznacznie ponad 1000 osób rocznie.
Natomiast przez ostatnie dwa lata liczba ta wzrosła do średnio około 1300 osób.
Wykres 2. Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia w latach 2010-2013.
Źródło:
Opracowanie
własne
na
podstawie
danych
Powiatowego
Zespołu
do
spraw
Orzekania
o Niepełnosprawności w Trzebnicy.
Podane dane obejmują swym zakresem osoby po 16 roku życia, gdyż od tego wieku
określany jest już stopień niepełnosprawności danej osoby. Osobną grupą orzekanych są
niepełnosprawne dzieci do 16 roku życia. Przez analizowany okres jedynie rok 2011
skutkował mniejszą liczbą orzeczeń. Natomiast w pozostałych latach jest to około 180
orzeczeń w ciągu roku (patrz wykres poniżej).
14
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Wykres
3.
Liczba
wydanych
orzeczeń
o
niepełnosprawności
osób
przed
16
rokiem
życia
w latach 2010-2013.
Źródło:
Opracowanie
własne
na
podstawie
danych
Powiatowego
Zespołu
do
spraw
Orzekania
o Niepełnosprawności w Trzebnicy.
Różne są powody, dla których osoby ubiegają się o uzyskanie statusu osoby
niepełnosprawnej. Wśród celów jakie są najczęściej wskazywane przez osoby ubiegające się
o uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej jest możliwość uzyskania odpowiedniego
zatrudnienia. Średnio rocznie jest to grupa około 25 % wszystkich składanych wniosków.
Innym bardzo często wskazywanym powodem ubiegania się o wydanie takiego orzeczenia
jest chęć korzystania z zasiłku pielęgnacyjnego przez daną osobę. W latach 2010-2013 osoby
takie stanowiły grupę ponad 20 % wśród wszystkich powodów ubiegania się o orzeczenie. W
2010 roku było to 21% natomiast w 2013 było to 27 % wszystkich złożonych wniosków.
Tabela 9. Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności osób
po 16 roku życia w latach 2010-2013.
CEL PRZYJĘCIA
WNIOSKU
LICZBA PRZYJĘTYCH WNIOSKÓW
Z PODZIAŁEM NA LATA
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Odpowiednie zatrudnienie
317
451
382
383
Szkolenie
4
7
0
0
12
9
15
12
Uczestnictwo w
warsztatach terapii
15
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
zajęciowej
Konieczność zaopatrzenia
w przedmioty
69
67
78
95
338
369
268
224
Zasiłek stały
0
0
0
0
Zasiłek pielęgnacyjny
257
358
408
319
2
2
8
30
Inne
200
111
336
416
RAZEM
1199
1374
1495
1479
ortopedyczne i środki
pomocnicze
Korzystanie z systemu
środowiskowego wsparcia
w samodzielnej egzystencji
Korzystanie z karty
parkingowej
Źródło:
Opracowanie
własne
na
podstawie
danych
Powiatowego
Zespołu
do
spraw
Orzekania
o Niepełnosprawności w Trzebnicy.
Osoby niepełnosprawne każdego dnia napotykają przeszkody w postaci utrudnień
architektonicznych, komunikacyjnych, informacyjnych czy też psychologicznych, prawnych,
ekonomicznych i społecznych, które dezorganizują im życie.
Jednym z głównych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy jest
podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym celu Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazuje środki finansowe, aby złagodzić
potrzeby tych osób na płaszczyźnie społecznej i zawodowej. Realizując cele rehabilitacji
społecznej PCPR w Trzebnicy przekazuje środki pozyskane z PFRON na:
 dofinansowanie
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych;
 likwidację
barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
 dofinansowanie
 dofinansowanie
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.
16
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Środki te zwane algorytmowymi w analizowanym okresie 2010-2013 dla powiatu
trzebnickiego wyniosły około 4,5 miliona zł. Z poniższego zestawienia wynika, iż jedynie
w roku 2012 ilość środków na te zadania była zdecydowanie wyższa niż w pozostały latach.
Wykres 4. Ilość środków przekazanych przez PFRON na rzecz powiatu trzebnickiego.
1 600 000
1 448 131
Kwota [w zł]
1 400 000
1 200 000
1 005 582
1 073 149
987 816
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Lata
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Wysokość
zapotrzebowania
na
wymienione
cele
przewyższa
zdecydowanie
możliwości finansowe, jakie przeznacza PFRON. Wyraźnie widać to na przykładzie
udzielanych dofinansowań do wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, które mają na celu
umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Turnus
rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami
wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest ogólna poprawa psychofizycznej
sprawności i rozwijania kontaktów społecznych . Jedynie w roku 2012 skala zapotrzebowań
i możliwości finansowych pokryła się. W pozostałych latach wysokość
przekazanych
środków umożliwiła jedynie zrealizowanie tego zapotrzebowania na poziomie 35-50%.
17
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Wykres 5. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w latach 2010-2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Podobna zależność występowała w innych obszarach, na które przeznaczane są środki
algorytmowe z PFRON. Ich wysokość także nie była nigdy na zadowalającym poziomie,
który umożliwiałby sfinansowanie wszystkich potrzeb. Przez ostatnie 4 lata udało się
zrealizować jedynie połowę składanych wniosków na bariery architektoniczne, techniczne i w
komunikowaniu się. Bariery te ograniczają, czy nawet uniemożliwiających osobom
niepełnosprawnym korzystanie z prawa do pełnego życia i zaspokojenia swoich potrzeb na
równi z osobami pełnosprawnymi. Niewystarczające środki z PFRON pozwoliły na
sfinansowanie na przestrzeni ostatnich 4 lat jedynie 37% wnioskowanych kwot
dofinansowania.
Tabela 10. Liczba złożonych i zrealizowanych wniosków oraz kwota wnioskowanych i przekazanych środków
finansowych na bariery architektoniczne, techniczne oraz w komunikowaniu się w latach 2010-2013.
Rok
Bariery architektoniczne,
Bariery architektoniczne,
w komunikowaniu się
w komunikowaniu się
i techniczne - liczba wniosków
i techniczne – kwota [zł]
Złożonych
Zrealizowanych Wnioskowana Wypłacona
2010
16
10
236 376
61 104
2011
23
9
192 357
58 455
18
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
2012
20
11
207 936
133 665
2013
22
10
216 384
66 047
RAZEM
81
40
853 053
319 271
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy
Znacznie lepiej wygląda sytuacja w odniesieniu do sfinansowania zakupu środków
pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego czy przedmiotów ortopedycznych. Z uwagi na
fundamentalne znaczenie tych środków dla podstawowej egzystencji osób składających
wnioski ich realizacja jest traktowana w sposób priorytetowy. W ramach tych zadań
dofinansowywany jest zakup pieluchomajtek, cewników, aparatów słuchowych, wózków
inwalidzkich,
materaców
przeciwodleżynowych,
obuwia
ortopedycznego,
protez
ortopedycznych, itp.
Tabela 11. Liczba złożonych i zrealizowanych wniosków oraz kwota wnioskowanych i przekazanych środków
finansowych na środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny w latach 2010-2013.
Śr. pomocnicze, przedm.
ortoped., sprzęt rehab.– liczba
Rok
wniosków
Złożonych
Śr. pomocnicze, przedm. ortoped.,
sprzęt rehab.– kwota [zł]
Zrealizowanych Wnioskowana
Wypłacona
2010
474
445
286 178
251 031
2011
480
409
298 273
244 168
2012
650
632
384 990
371 238
2013
647
432
382 341
251 470
RAZEM
2 251
1 918
1 351 782
1 117 907
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
Powiat trzebnicki uczestniczy także w realizacji innych zadań współfinansowanych ze
środków PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadania te realizuje, tak jak w przypadku
środków algorytmowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
19
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Jednym z takich programów jest program Wyrównywanie różnic między regionami II.
Jego strategicznym celem jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących
regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej
i społecznej. Powiat trzebnicki, spełniając określone warunki, przystąpił do uczestnictwa
w programie w dwóch obszarach:
- obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach
edukacyjnych w zakresie umożliwiania osobom
niepełnoprawnym
poruszania się
i komunikowania; planowana wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację
projektu nie może przekroczyć 40% kosztów jego realizacji, maksymalnie do 150 000,00 zł;
- obszar D – likwidacja barier transportowych; planowana wysokość dofinansowania
ze środków PFRON na realizację projektu nie może przekroczyć 40% kosztów jego realizacji,
• do 80 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które
w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do
przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
• do 70 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej
„mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio osobowymi,
• do 250 000,00 zł dla autobusów.
Tabela 12. Kwota przekazanego dofinansowania w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami
II” w latach 2010-2013.
Kwota
ROK
Projektodawca
Obszar dofinansowania
[zł]
Przedszkole Integracyjne w
Trzebnicy
ZOL dla Dorosłych p.w. św.
2010-
Jadwigi w Trzebnicy
B
87 945,00
B
72 972,90
D
69 238,42
D
72 100,00
2011
Gmina Wisznia Mała (SAPO
Gm. Wisznia Mała)
DPS w Obornikach Śląskich
20
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Szpital Rehabilitacyjny i
Opieki Długoterminowej w
B
40 000,05
B
122 699,88
B
19 439,71
Żmigrodzie
2012
Gmina Trzebnica (Szkoła
Podstawowa nr 2, Szkoła
Muzyczna w Trzebnicy)
2013
Powiat trzebnicki (Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie)
RAZEM
484 395,96
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
Inny program, który jest realizowany od 2012, to pilotażowy program Aktywny
samorząd.
Jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w
dostępie do edukacji.
W roku 2012 rozpatrzono pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym 7
wniosków na łączną kwotę – 56.760,50 zł. Dofinansowania dotyczyły:
- obszar A (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu) –
zakup specjalistycznego fotelika samochodowego dla dziecka; dofinansowanie – 5 000,00 zł;
- obszar B1, B2, B3 (pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem, urządzeń lektorskich i brajlowskich dla dziecka) – zakup: monitora LG
27”, specjalistycznego oprogramowania do drukarki brajlowskiej, urządzenia lektorskiego
przetwarzającego czarnodruk na mowę syntetyczną ciągłą, drukarki brajlowskiej;
dofinansowanie – 21 337,50 zł;
- obszar C (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 3 wnioski na
zakup wózków elektrycznych, w tym 1 – skuter, na łączną wartość – 29 961,00 zł;
- obszar F (pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej) – dofinansowano pobyt w przedszkolu dwojga dzieci; wysokość
dofinansowania – 462,00 zł.
21
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
3.3. Opieka nad dzieckiem i jego rodziną
W 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
która wprowadziła wiele zmian w zakresie działania Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Ustawa zmieniła klasyfikacje rodzin zastępczych, nałożyła nowe obowiązki na
powiat, takie jak:
- konieczność opracowywania planów pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
co wymaga ścisłej współpracy między OPS a PCPR,
- okresową ocenę rodziny zastępczej w celu mobilizowania do większej dbałości
o powierzone dziecko lub wyeliminowanie rodzin niespełniających właściwie swojej funkcji,
- ocenę sytuacji dziecka nie rzadziej niż co 6 miesięcy, a w przypadku dzieci do lat 3 co 3
miesiące ocena dokonywana jest pod względem zabezpieczenia potrzeb bytowych,
rozwojowych, zdrowotnych dziecka, a także pod kątem możliwości jego powrotu do rodziny
naturalnej,
- stałą obserwację, monitorowanie sytuacji, by umożliwić właściwe reagowanie na
nieprawidłowości,
- współfinansowanie kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej przez gminy.
Zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej Powiatowe Centrum realizuje zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej:
- zapewnia dzieciom pieczę zastępczą w rodzinach zastępczych oraz w placówkach
opiekuńczo wychowawczych przez udzielanie świadczeń pieniężnych na ich utrzymanie oraz
systematyczną współpracę z rodzinami zastępczymi w zakresie wykonywania funkcji
opiekuńczo - wychowawczych. Pod opieką Centrum w każdym roku znajduje się ponad 100
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych różnego typu na terenie powiatu.
22
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Wykres 6. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz liczba rodzin zastępczych
pozostających pod opieką PCPR-u w latach 2010-2013.
Liczba dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
124
Liczba rodzin zastępczych
134
111
104
83
2010 r.
89
81
76
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
Ponadto powiat trzebnicki posiada jedną placówkę opiekuńczo-wychowawczą
w Obornikach Śl. typu socjalizacyjnego, która dysponuje 30 miejscami. Na podstawie
Zarządzenia bądź Postanowienia Sądu dzieci umieszczane są w placówce, najczęściej
opiekuńczo- wychowawczej. (Mogą być też placówki innego typu). Przy umieszczaniu dzieci
w określonym typie placówki bierze się pod uwagę wiek, jego dysfunkcje i stan zdrowia.
W placówce w Obornikach Śl. mogą przebywać dzieci powyżej 10 roku życia.
W szczególnych przypadkach za zgodą sądu może tam trafić dziecko młodsze. W przypadku
braku miejsc w placówce w Obornikach Śl. lub w przypadku osób do 10 roku życia, dzieci
te kierowane są do innych placówek poza terenem powiatu trzebnickiego. Wiele dzieci trafia
do rodzinnych form opieki zlokalizowanych poza granicami powiatu. Po dużym wzroście
ilości dzieci przebywających poza granicami powiatu w roku 2011, liczba ta utrzymuje się
cały czas na dużym stałym poziomie - około 35 dzieci.
Tabela 13. Liczba dzieci pochodzących z powiatu trzebnickiego umieszczonych w placówkach i rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów na mocy porozumień w latach 2010-2013.
Rok
2010
2011
Liczba dzieci
Liczba dzieci
w rodzinach
w placówkach poza
zastępczych poza
powiatem
powiatem
18
6
29
8
Razem
24
37
23
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
2012
25
9
34
2013
19
16
35
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
Przebywanie dzieci w placówkach poza granicami powiatu powoduje ponoszenie dużych
kosztów ich utrzymania. Koszty te ponoszone są po uprzednim zawarciu porozumienia
z właściwym powiatem, na terenie którego umiejscowiona jest dana placówka. Przez ostatnie
4 lata średni koszt utrzymania 1 dziecka w placówkach poza powiatem wzrósł o 30%,
podobny wzrost zanotowano w odniesieniu do dzieci umieszczonych w rodzinnych formach
opieki. Na wykresie można zaobserwować ten stały i systematyczny wzrost kosztów
utrzymania jednego dziecka przebywającego poza terenem powiatu trzebnickiego.
Jednocześnie wyraźnie widać, iż koszt pobytu dziecka w rodzinnej formie opieki zastępczej
jest zdecydowanie niższy niż instytucjonalnej opiece.
Wykres 7. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka przebywającego w placówkach i rodzinach
zastępczych na terenie innych powiatów w latach 2010-2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
Z tych danych wynika, że w roku 2013 nastąpił spadek kosztów ponoszonych za dzieci
umieszczone w placówkach poza terenem powiatu. Taka sytuacja wynikała głównie z faktu
przenoszenia dzieci z palcówek opiekuńczo - wychowawczych do innych form opieki typu
24
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
rodzinne domy dziecka, rodziny zawodowe czy niezawodowe. Oprócz niepodważalnych
walorów wychowawczych dla tych dzieci „rodzinne” formy opieki są znacznie tańsze
w utrzymaniu przez powiat.
Wykres 8. Kwota wypłaconych świadczeń na rzecz rodzin zastępczych i dzieci przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych poza powiatem trzebnickim w latach 2010-2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
Przy Domu Dziecka w Obornikach Śl. funkcjonuje Hostel dla usamodzielnianych
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze.
Placówka ta zabezpiecza potrzeby wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji
i umożliwia okresowe w nim zamieszkanie. Hostel działa od 2011r. i dysponuje
niewystarczającą liczbą 4 miejsc.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła od 1 stycznia
2012r.
na gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej obowiązek partycypowania
w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej. Płatności gmin są
regulowane na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez PCPR. Koszty te
zmieniają się i są zależne od kosztu utrzymania dziecka zarówno w placówce opiekuńczowychowawczej i rodzinie zastępczej, jak i okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej:
- w pierwszym roku pobytu dziecka gmina pokrywa 10% poniesionych wydatków na
opiekę i wychowanie dziecka,
25
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
- w drugim roku pobytu dziecka gmina pokrywa 30% poniesionych wydatków na opiekę
i wychowanie dziecka,
- w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka
gmina pokrywa 50%
poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dziecka.
W pierwszym roku obowiązywania tych przepisów gminy z terenu powiatu trzebnickiego
pokrywały w części koszty pobytu w pieczy zastępczej dla 19 dzieci na łączną sumę
24 817,94zł. Natomiast w roku 2013 kwoty te wzrosły do 85 311,28 zł dla łącznej liczby 39
dzieci. Taka sytuacja partycypowania gmin w kosztach opieki nad dziećmi ma
z założenia dać dodatkowy impuls do nawiązywania ściślejszych kontaktów z innymi
jednostkami (w tym PCPR –ami) w celu wspólnego przeciwdziałania przyczynom, które
powodują koniczność umieszczania dzieci w zastępczych formach opieki.
3.4. Przemoc
Przeciwdziałanie przemocy zarówno nakłada na gminne oraz powiatowe jednostki
samorządu terytorialnego obowiązek udzielania wsparcia i pomocy osobom, które zostały
dotknięte przemocą w rodzinie, jak i prac ze sprawcami przemocy, a także objęcie
działaniami profilaktycznymi rodzin, które zagrożone są występowaniem tego zjawiska
w rodzinie.
Szczególną rolę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie odgrywa gmina. Jej
obowiązkiem jest tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ważnym zadaniem gminy w tym zakresie jest również udzielanie wsparcia osobom
dotkniętym przemocą w rodzinie, zwłaszcza poprzez zapewnienie im miejsc w ośrodkach
wsparcia oraz prowadzenie różnego rodzaju poradnictwa i podejmowanie działań
interwencyjnych. Zadania te mają w szczególności służyć wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach, które są zagrożone występowaniem
zjawiska przemocy. Ponadto zadaniem gminy jest współpraca z innymi podmiotami na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gmina jako jedyna jednostka samorządowa ma
ustawowo kompetencje do tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, które tworzone są przez
specjalistów, a skład członków zależny jest od indywidualnego przypadku i członków
rodziny.
Powiat posiada inne kompetencje niż gmina, co powoduje, że jednostki te uzupełniają
się w strategiach działania na rzecz przeciwdziałania przemocy i ze względu na grupę
klientów i terytorium tworzą całość, która staje się lokalnym systemem przeciwdziałania
26
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
przemocy w rodzinie. Wśród zadań powiatu wymienia się: opracowanie i realizację
powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie, jak również innych programów służących działaniom profilaktycznym mającym
na celu udzielanie specjalistycznej pomocy. Do zadań powiatu należy także rozwijanie
infrastruktury socjalnej ukierunkowanej na przeciwdziałanie przemocy, zwłaszcza poprzez
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia i w
ośrodkach interwencji kryzysowej. Z kolei tworzenie i prowadzenie specjalistycznych
ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy domowej jest zadaniem powiatu z zakresu
administracji rządowej. Do tej kategorii zadań należy również opracowywanie i realizacja
programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Ustawodawca zobowiązuje wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do współdziałania z
organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi, zwracając uwagę
na podnoszenie świadomości społecznej, czyli działania profilaktyczne.
Istotnym formalnym elementem przeciwdziałania przemocy jest procedura zakładania
Niebieskiej Karty. Uprawnione do jej zakładania są zarówno Policja, jak ośrodki pomocy
społecznej, PCPR. Teoretycznie uprawnienia takie mają także inne instytucje, takie jak
szkoły, przychodnie, szpitale, straż gminna, jednak nie jest to praktykowane (taka możliwość
istnieje od 2011r.). Założone karty przekazywane są do przewodniczących zespołów
interdyscyplinarnych działających w gminach.
Tabela 14. Liczba założonych Niebieskich Kart w rodzinach dotkniętych przemocą na terenie powiatu
trzebnickiego.
Instytucja
GOPS Wisznia
Mała
GOPS Żmigród
M-GOPS
Oborniki Śl.
M-GOPS
Trzebnica
GOPS Prusice
GOPS Zawonia
Komenda
Powiatowa w
Trzebnicy
Liczba założonych Niebieskich Kart
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
0
0
3
4
7
8
4
4
0
0
10
3
2
0
5
3
0
0
0
0
1
0
3
3
47
35
22
18
27
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
PCPR
0
0
7
2
Razem
56
43
52
40
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ośrodków Pomocy Społecznej, Komisariatów Policji, PCPR
działających na terenie powiatu trzebnickiego.
Powiat trzebnicki posiada od 2011r. powiatowy program przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar, głównie skierowany jest on na poradnictwo specjalistyczne,
działania profilaktyczne mające na celu podnoszenie świadomości społecznej w temacie
zjawiska przemocy. Obecnie powiat trzebnicki przygotowuje Powiatowy Program dotyczący
wdrażania i promowania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci i rodzin
zagrożonych przemocą w rodzinie. W powiecie brak jest ośrodka wsparcia oraz ośrodka
interwencji kryzysowej, jednak w razie potrzeby osoby kierowane są do ośrodków poza
terenem powiatu. Od roku 2011 w powiecie trzebnickim realizowany jest „Program
korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy”, a nabór kandydatów odbywa się na
zasadzie współpracy z instytucjami mającymi za zadanie wspieranie i pomoc rodzinom
dotkniętym tym zjawiskiem. Powiat zapewnia poradnictwo specjalistyczne i współpracuje
z instytucjami, np.: Ośrodki Pomocy Społecznej, przedstawicielami służby zdrowia, oświaty
oraz Policją. Powiat zapewnia bezpłatne porady z zakresu pracy socjalnej, wsparcie
psychologiczne i poradnictwo prawne.
3.5. Rynek pracy
Stopa bezrobocia na koniec 2013r. dla powiatu trzebnickiego wynosiła 14,6 %.
Poziom bezrobocia przez ostatni rok na terenie powiatu ustabilizował się. Po wcześniejszym
dużym wzroście w roku 2012 (gdzie wzrost z poziomu 12,6 do poziomu 14,5), w roku 2013
praktycznie się nie zmienił. Jednak poziom bezrobocia w ostatnich latach na terenie naszego
powiatu jest wyższy w stosunku do poziomu notowanego w województwie dolnośląskim i w
całej Polsce. Na koniec 2011 r. stopa bezrobocia na terenie powiatu była w zasadzie na tym
samym poziomie co średnia stopa dla województwa dolnośląskiego (12,4%) czy też w całej
Polsce (12,5%). Z danych tych wynika, iż bezrobocie w powiecie trzebnickim po okresie
28
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
wyhamowania w roku 2011 i gwałtownego wzrostu w 2012r. oraz stabilizacji przez ostatni
rok odpowiada tendencjom, jakie można zaobserwować na obszarze województwa, z tym że
na terenie powiatu te wahania były bardziej dynamiczne. Zwłaszcza obserwowany wzrost
bezrobocia w roku 2012 był silniejszy. Podobna tendencja odnotowywana jest na terenie
całego kraju, zwłaszcza ostatnie dwa lata pokazują, iż rejestrowana stopa bezrobocia poddaje
się takim samym trendom tak na terenie powiatu, jak i całej Polski.
Wykres 9. Stopa bezrobocia w powiecie trzebnickim na tle województwa dolnośląskiego i Polski w latach 20102013
Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy.
W ujęciu liczbowym od roku 2010 liczba osób bezrobotnych mierzona na koniec
danego roku wzrosła o 454 osoby. Dane za poszczególne lata obrazuje poniższa tabela.
29
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Tabela 15. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy w latach
2010-2013.
Liczba osób
Rok
bezrobotnych
2010
3519
2011
3415
2012
3945
2013
3973
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy.
Wśród osób zarejestrowanych na przestrzeni lat 2010-2013 dominują osoby w wieku
25-34 lata oraz osoby młodsze w wieku 18-24 lata. Najbardziej zauważalny ilościowo wzrost
osób pozostających bez pracy jest w przedziale wiekowym pomiędzy 35-44 lata. Natomiast
wśród osób młodych (18-24 lata) od 2010r. do 2013r. liczba tych osób praktycznie się nie
zmieniała. Przy wzroście poziomu bezrobocia grupa ta stanowi coraz mniejszy procent ogółu
bezrobotnych, w roku 2010 stanowili oni 23% ogółu bezrobotnych a w roku 2013 - 19,73%.
Jednocześnie zanotowano znaczny wzrost bezrobocia wśród osób w wieku pomiędzy 60 a 64
rokiem życia. Wzrost w tej grupie szacowny jest na poziomie 150 %. Jest to grupa osób
o najszybszym wzroście bezrobocia. Także wśród osób w wieku 55-59 bardzo dynamicznie
wzrasta liczba osób pozostających bez pracy. Przez ostatnie 4 lata w tej grupie wiekowej
poziom bezrobocia wzrósł o 40 %.
Wyres 10. Wiek osób bezrobotnych z powiatu trzebnickiego w latach 2010-2013.
LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH
1200
1000
781
782830 784
996 10841028
910
756795
800
595 589
709
685 654
626
2010
517
359401 425
600
400
2011
165 195
79 107
200
2012
2013
0
18-24 lat
25-34 lat
35-44 lat
45-54 lat
55-59 lat
60-64 lat
WIEK OSÓB BEZROBOTNYCH
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy.
30
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych największą grupę osób stanowi grupa
z wykształceniem zawodowym. W roku 2010 stanowiła ona 36% ogółu bezrobotnych,
natomiast w 2013 – 35,2%. Sporą grupę stanowią bezrobotni bez jakiegokolwiek
wykształcenia zawodowego czy średniego posiadających wykształcenie gimnazjalne bądź
niższe, było to odpowiednio w roku 2010 – 26,8% ogółu bezrobotnych, a w 2013– 24,6%.
Najszybciej jednak bezrobocie rosło wśród osób z wykształceniem wyższym. Przez ten okres
wzrosło ono o 63 % w tej grupie. W ujęciu liczbowym był to wzrost o ponad 150 osób.
Szczegółowe dane z podziałem bezrobotnych z uwagi na wykształcenie prezentuje poniższy
wykres.
Wykres 11. Wykształcenie osób bezrobotnych z powiatu trzebnickiego w latach 2010-2013.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy.
Jedną z praktycznie niezmiennych danych opisujących strukturę bezrobocia jest
podział bezrobotnych z uwagi na płeć. Na koniec roku 2010 proporcje te wynosiły 47 %
mężczyzn, a 53 % kobiet. Natomiast w roku 2013 wynosiło to odpowiednio 48% do 52%.
Jedynie w roku 2011, w którym nastąpił znaczny spadek bezrobotnych, proporcje te zostały
zachwiane. Na koniec tamtego roku bez pracy w stosunku do ogółu bezrobotnych
pozostawało 44 % mężczyzn i aż 56 % kobiet.
31
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Wykres 12. Udział procentowy liczby kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie osób bezrobotnych z powiatu
trzebnickiego w latach 2010-2013.
Żródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy.
3.6 Wybrane projekty realizowane przez PCPR w Trzebnicy
na rzecz klientów
zagrożonych wykluczeniem społecznym
PCPR w Trzebnicy oprócz swoich statutowych działań podejmuje liczne starania do
pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania na realizację innych działań na rzecz
klientów pomocy społecznej. W ostatnich 4 latach realizowano liczne projekty, poniżej
zestawienie kilku z nich.
3.6.1. Projekt Systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wsparcie osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy od 2008 roku realizuje projekt
systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja
integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie. Od 2008 r. do 2013 r. PCPR w Trzebnicy objęło wsparciem 278 osób
32
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
z niepełnosprawnością oraz młodzież z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych.
Główną ideą projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji życiowej, która może się stać przyczyną ekskluzji społecznej tych
osób. Zespół zaangażowany w działania projektowe postawił sobie za cel udzielanie wsparcia
oraz niedopuszczenie do negatywnych zjawisk marginalizacji i izolacji adresatów projektu.
Celem projektu jest aktywizowanie osób niepełnosprawnych do powrotu do pracy
bądź podjęcie przez nie pierwszych kroków na otwartym rynku pracy. Nabycie dodatkowych,
adekwatnych do możliwości tych osób, a jednocześnie pożądanych na rynku pracy
umiejętności zawodowych pomoże w zdecydowany sposób zaktywizować niepełnosprawnych
uczestników projektu.
Odmienną grupą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym są osoby wychowujące
się w zastępczych formach opieki. Po uzyskaniu pełnoletności opuszczają placówki, rodziny
zastępcze i wchodząc w dorosłe życie, są zdane na własne siły. Odpowiednie przygotowanie
tych osób poprzez nabycie szeregu użytecznych umiejętności społecznych i zawodowych
może w znaczący sposób złagodzić problemy, które pojawiają się wraz z startem w dorosłość
i samodzielność.
Osoby, biorące udział w projekcie poprzez uczestnictwo w grupowych warsztatach
Treningu
Kompetencji
Społecznych,
odbycie
płatnych
staży,
wzięcie
udziału
w indywidualnych spotkaniach z profesjonalnymi doradcami zawodowym oraz w licznych,
dostosowanych do potrzeb i zainteresowań tych osób kursach i szkoleniach, zdobyły
atrakcyjne umiejętności zawodowe i społeczne, które pozwoliły na przyjęcie aktywnej
postawy wobec poszukiwania satysfakcjonującej ich pracy.
Tabela 16. Liczba uczestników oraz budżet projektu PO KL pn. „Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w powiecie trzebnickim” w latach 2010-2013.
Rok
Liczba uczestników
Budżet projektu [zł]
2010 r.
38
341 000
2011 r.
38
354 000
2012 r.
62
532 800
33
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
2013 r.
50
500 000
RAZEM
188
1 727 800
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.
3.6.2. „Program Budowy Systemu Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną dla powiatu
trzebnickiego - wdrożenie Modelu Działania Zintegrowanego”
Projekt był realizowany w 2010 r. Działania dotyczyły przede wszystkim przeszkolenia
specjalistycznego zespołu i wypracowania odpowiednich procedur mających na celu poprawę
sytuacji rodzin objętych opieką Zespołu Interdyscyplinarnego. Członkami Zespołu
Interdyscyplinarnego byli pracownicy socjalni (PCPR, GOPS), przedstawiciele Sądu
(kuratorzy), pracownicy policji, przedstawiciele organizacji kościelnych, przedstawiciele
szkół (pedagodzy). Głównymi zadaniami Zespołu Interdyscyplinarnego było:
 upodmiotowienie rodziny i dziecka,
 wzmocnienie
funkcji
profilaktycznych
w
stosunku
do
interwencyjnych
i resocjalizacyjnych,
 integracja i koordynacja działań instytucji związanych z pracą na rzecz poprawy
funkcjonowania rodzin oraz działaniami mającymi na celu opiekę nad dzieckiem
i rodziną,
 interdyscyplinarność w rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb rodzin,
 rozwój wspólnych metod pracy nad rodzinami wymagającymi kompleksowego
wsparcia, które nie będą tylko rozwiązaniem typowo instytucjonalnym.
Pod opieką Zespołu Interdyscyplinarnego znajdowało się 17 rodzin. Koszt projektu to
60 000 złotych z czego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pokryło 75% kosztów,
a powiat trzebnicki 25%.
3.6.3. „Środowiskowe formy pomocy dziecku i rodzinie – grupy wsparcia dla rodziców
zastępczych oraz biologicznych”
Projekt realizowany był w okresie od 02.08.2011 do 31.12.2011r. Przedsięwzięcie
było współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
zadania „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu
34
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku'”. Celem realizowanego projektu było przede
wszystkim stworzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych i rodziców biologicznych,
których dzieci zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach
zastępczych. Podczas realizacji projektu grupy zostały stworzone przy dodatkowym wsparciu
i wzmocnieniu takich specjalistów jak: psycholog, pedagog, terapeuta rodzinny i pracownik
socjalny.
Prowadzone grupy wsparcia miały na celu wzbudzanie i rozwijanie motywacji
rodziców biologicznych do zmiany postaw rodzicielskich i życiowych, wymiany poglądów
i doświadczeń osób znajdujących się w podobnej sytuacji oraz zaszczepienie w rodzicach
wiary w możliwość odzyskania dzieci i ich powrotu do domu.
Spotkania ze specjalistami odbywały się od września do października 2011,
zaplanowano i zrealizowano 20 godzin zajęć. W grupie rodziców biologicznych
w projekcie wzięło udział 6 osób, natomiast w grupie rodziców zastępczych 13 osób.
3.6.4. Program „Usamodzielnienie na plus – 2011”
Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Program pozwolił na wsparcie dodatkowych działań PCPR w Trzebnicy w usamodzielnieniu
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych w zakresie finansowym, doradczym
i psychologicznym. Prowadzone przez specjalistów spotkania miały na celu wzmocnienie
umiejętności niezbędnych w procesie usamodzielnienia. Ponadto zaoferowano pomoc
w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia, tj. zakup wyposażenia mieszkań
bądź zakup pomocy naukowych służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.
Wyposażenie mieszkań w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego przyczyniło się do
sprawniejszego i łatwiejszego rozpoczęcia samodzielnego życia pełnoletnich wychowanków
rodzin zastępczych. Z kolei zakup pomocy naukowych rozwinął edukacyjne i zawodowe
możliwości wychowanków.
3.6.5. „Rodzina z Pasją”
W okresie od 30.03.2012 r. do 31.12.2012 r. PCPR przystąpiło do realizacji projektu
konkursowego dotyczącego szkolenia rodzin zastępczych niezawodowych w ramach
resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012. Środki na
realizację szkolenia pozyskano w konkursie ministerialnym przy współfinansowaniu powiatu.
35
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Rodziny
zastępcze
niezawodowe
zakwalifikowano
do
udziału
w
szkoleniu
po
przeanalizowaniu sytuacji rodziny przez pracownika socjalnego i psychologa uwzględniając
potrzeby rodziny. W szkoleniu dla rodzin zastępczych niezawodowych funkcjonujących na
terenie powiatu trzebnickiego wzięło udział 19 osób.
Program szkolenia
realizowany
był według programu szkoleniowego Rodzina
zatwierdzonego przez Ministra Polityki Społecznej decyzjami z dnia 21 października 2004 nr
DPS-VI-4122-40-WB/04 i z dnia 12 kwietnia 2005 r. nr DPS-VI-4122-28-WB/05.
Szkolenie składało się z sześciu spotkań, podczas których rodziny zastępcze
zapoznane zostały ze specyfiką rodzinnej pieczy zastępczej w ujęciu prawnym,
wychowawczym i rozwojowym. Spotkania miały charakter warsztatowy, aby zwiększyć
aktywność uczestników i zintegrować grupę. Spotkania szkoleniowe dobywały się w soboty
w odpowiedzi na potrzeby osób pracujących zawodowo. Udział w projekcie był bezpłatny.
Osiągnięto następujące efekty: wzmocniono rodziny w pełnionych funkcjach, podwyższono
kompetencje wychowawcze rodzin zastępczych.
36
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
4.
ANALIZA
SWOT
POMOCY
SPOŁECZNEJ
W
POWIECIE
TRZEBNICKIM
Analiza SWOT jest narzędziem badania ogólnej sytuacji powiatu. Nazwa wywodzi się od
pierwszych liter słów określających w języku angielskim istotę przedmiotu analizy – mocne
i słabe strony (Strengths and Weaknesses) oraz możliwości i zagrożenia działania
(Opportunities and Threats). Analizę dokonuje się na podstawie:
 systematycznego gromadzenia i analizowania informacji dotyczących osiąganych
wyników działań,
 prognozowania powstających procesów i zjawisk w przyszłości,
 oceniania stwarzanych zagrożeń i szans uwzględniając wewnętrzne i zewnętrzne słabe
i mocne strony powiatu.
Analiza SWOT posiada szerokie zastosowanie w opracowywaniu syntezy diagnozy
endogennych i egzogennych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju pomocy społecznej. Jej
głównym celem jest wyodrębnienie i przeanalizowanie konkretnej sytuacji oraz czynników
mających negatywny lub pozytywny wpływ na ewolucję powiatu.
Mocne i słabe strony dotyczą wewnętrznych pozytywnych i wewnętrznych negatywnych
stron pomocy społecznej.
Możliwości i zagrożenia działania tworzą czynniki zewnętrze, niezależne od pomocy
społecznej w powiecie. Są to czynniki, które zewnętrznie mobilizują pomoc społeczną do
rozwoju lub przeciwnie - stanowią dla niej poważne bariery.
Mocne i słabe strony oraz możliwości i zagrożenia działania mogą być różne dla różnych
powiatów znajdujących się na terenie Polski. Dokonując wyboru odpowiednich czynników
należy zastanowić się nad ich relatywnym znaczeniem i potencjalnym wpływem na szanse
sukcesu w obszarach jego działania.
Nadrzędną dyrektywą wynikającą z analizy SWOT jest:
- rozwijać mocne strony,
- unikać zagrożeń,
- wykorzystać możliwości i szanse,
- przezwyciężyć słabości1.
1
Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa, 1998 r.
37
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Analiza SWOT pomocy społecznej w powiecie trzebnickim
MOCNE STRONY
 Funkcjonowanie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Trzebnicy
 Świadczenie dziennej opieki w Warsztacie
SŁABE STRONY
 Niewystarczające środki finansowe
 Niska pozycja społeczna pracownika
socjalnego
Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych
 Ubóstwo rodzin wielodzietnych
Domach Samopomocy
 Niska płaca minimalna
 Funkcjonowanie jednego Domu Pomocy
Społecznej o dwóch profilach
 Funkcjonowanie Domu Dziecka oraz
 Niski poziom integracji społeczności
lokalnej
 Niewystarczająca liczba placówek
Hostelu dla pełnoletnich wychowanków
świadczących całodobową opiekę nad
pieczy zastępczej
osobami niepełnosprawnymi
 Funkcjonowanie Poradni PsychologicznoPedagogicznej, szkół specjalnych
i integracyjnych
 Niedostateczne wchodzenie osób
niepełnosprawnych na rynek pracy
 Utrudnione komunikowanie się
 Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu
z osobami niesłyszącymi ze względu na
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
brak znajomości języka migowego przez
 Działalność Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych
 Wykwalifikowany zespół pracowników
w instytucjach pomocy społecznej
 Zaangażowanie pracowników
samorządowych w wykonywaną pracę
urzędników
 Istnienie barier architektonicznych
w budynkach użyteczności publicznej
utrudniających pełny udział osób
niepełnosprawnych w życiu społecznym
i zawodowym
 Duże zainteresowanie kadr wzbogacaniem  Niedostateczny dostęp do rehabilitacji
kompetencji zawodowych
 Współpraca z instytucjami pomocy
społecznej, policją, sądem
 Likwidacja barier architektonicznych
w urzędach, szkołach i innych miejscach
publicznych
 Poradnictwo specjalistyczne
zdrowotnej, specjalistycznych usług
medycznych i opiekuńczych nad osobami
niepełnosprawnymi i długotrwale
chorymi
 Bezrobocie i zjawisko wykluczenia
społecznego
 Niewystarczające wsparcie rodzin
38
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
 Założenie Oddziału Rehabilitacji Dzieci
z Zaburzeniami w Wieku Rozwojowym
w szpitalu w Trzebnicy
 Prowadzenie szkoleń dla rodzin
zagrożonych dziedziczeniem bezrobocia
 Migracja zarobkowa
 Wysoki wskaźnik bezrobocia wśród osób
kończących studia wyższe
zastępczych i kandydatów na rodziny
 Zbyt mała liczba nowych miejsc pracy
zastępcze
 Niedostosowanie systemu kształcenia
 Aktywne działanie pracowników służb
społecznych na rzecz pomocy dzieciom
młodzieży do potrzeb lokalnego rynku
pracy
 Niewielka liczba wolontariuszy
i młodzieży
 Poszukiwanie środków pozabudżetowych,
w tym środków z Unii Europejskiej na
realizację projektów w celu zapobiegania
 Niewystarczająca liczba Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych
 Obojętność ludzi na pojawiające się
wykluczeniu społecznemu dzieci
negatywne zjawiska w rodzinach
opuszczających placówki opiekuńczo-
z najbliższego sąsiedztwa
wychowawcze i rodziny zastępcze
 Systemy wsparcia dla osób i rodzin
doświadczających sytuacji kryzysowych
 Prowadzenie programów korekcyjnych
dla sprawców przemocy
 Bezradność i bierność rodzin w
rozwiązywaniu problemów opiekuńczo –
wychowawczych
 Postawa roszczeniowa klientów pomocy
społecznej
 Niewystarczająca liczba lokali socjalnych
SZANSE
ZAGROŻENIA
 Postępujący rozwój infrastruktury pomocy  Brak środków na zabezpieczenie
socjalnej
 Zwiększająca się liczba specjalistycznych
poradni
 Dobiegający końca światowy kryzys
gospodarczy
 Tworzenie miejsc pracy
 Realizacja projektów dofinasowanych z
funduszy unijnych
 Aktywne działania instytucji społecznych
niezbędnych potrzeb życiowych
mieszkańców powiatu
 Niski wskaźnik przyrostu naturalnego
 Niski status społeczny osób starszych
 Zwiększająca się stopa bezrobocia
w powiecie
 Emigracja ludności w poszukiwaniu
pracy
 Starzenie się społeczeństwa
39
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
oraz samorządu lokalnego
 Współpraca między jednostkami
samorządowymi i organizacjami
pozarządowymi
 Wsparcie osób niepełnoprawnych ze
 Bierność i roszczeniowość osób
niepełnosprawnych
 Bariery społeczne w kontaktach
z osobami niepełnosprawnymi
 Niechęć pracodawców do zatrudniania
osób niepełnosprawnych
środków Państwowego Funduszu
 Konsumpcyjny styl życia
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 Rozluźnienie więzi rodzinnych
 Wprowadzenie rocznego płatnego urlopu
po urodzeniu dziecka
 Zwiększenie atrakcyjności aktywnych
form spędzania czasu wolnego
 Wzrost znaczenia wykształcenia jako
wartości
 Dostosowanie kształcenia do nowych
 Ograniczony dostęp do terapii
rodzinnych indywidualnych
i małżeńskich
 Marginalizacja osób uzależnionych i ich
rodzin
 Zaburzenia w funkcjonowaniu rodzin
osób uzależnionych
tendencji na rynku pracy
 Kampanie społeczne na rzecz
rodzicielstwa zastępczego, rodzinnych
form opieki nad dzieckiem i adopcji
 Intensyfikacja programów
profilaktycznych i interwencyjnych
skierowanych do różnych grup
docelowych
 Prowadzenie przez szkoły programów
profilaktycznych
40
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
5.
CELE
STRATEGICZNE
ORAZ
OPERACYJNE
POLITYKI
I POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE TRZEBNICKIM
Rozdział 3 Strategii traktował o problemach społecznych występujących w powiecie
trzebnickim. Złożoność opisanych problemów jest bardzo duża. Najważniejszym celem
Strategii jest opracowanie spójnego sytemu rozwiązań, który zniweluje obecne problemy oraz
przyczyni się do poprawy warunków życia każdego mieszkańca powiatu trzebnickiego.
W tym celu zostały wypracowane kluczowe cele strategiczne i operacyjne polityki i pomocy
społecznej na lata 2014-2022.
Cele strategiczne są to cele ogólne, przedstawiające obszary wprowadzenia
odpowiednich rozwiązań obecnych problemów. To dziedziny priorytetowe dla pomocy
społecznej. Cel strategiczny odpowiada na pytanie, jak ma funkcjonować i w którym kierunku
ma się rozwijać polityka społeczna. Pokazuje drogę rozwojową całego powiatu. Z kolei cele
operacyjne wskazują na konkretne kierunki działań, które powinny być podjęte w celu
osiągnięcia celu strategicznego. Cele operacyjne powinny wyznaczać bezpośrednie
rozwiązania praktyczne, wskazywać rodzaje doświadczeń, jakie należy organizować.
Cel strategiczny 1 – TWORZENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU POMOCY
SPOŁECZNEJ
Cele operacyjne:
 Organizowanie spotkań złożonych z przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie,
Ośrodków
Pomocy
Społecznej,
jednostek
organizacyjnych
powiatu,
organizacji pozarządowych w celu wypracowania wspólnych rozwiązań obecnych
problemów społecznych.
 Rozwijanie precyzyjnej i efektywnej wymiany informacji dotyczącej osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
pomiędzy
jednostkami
samorządu
terytorialnego
a instytucjami działającymi na obszarze całej Polski.
 Propagowanie idei wolontariatu oraz wspieranie wspólnych inicjatyw wolontariuszy
z instytucjami działającymi na terenie powiatu.
 Rozpowszechnianie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Trzebnicy.
 Ustawiczne wzbogacanie kompetencji i podwyższanie kwalifikacji zawodowych
i społecznych osób zatrudnionych w organizacjach i instytucjach pomocy społecznej
41
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
poprzez udział w seminariach, szkoleniach, kursach, warsztatach czy konferencjach
z zakresu pomocy społecznej.
Termin realizacji celów:
Czas realizacji strategii, tj. lata 2014-2022.
Wskaźniki realizacji celów:
Ocena efektywności realizowanych celów operacyjnych będzie mierzona na podstawie m.in.
wskaźników ich realizacji takich jak: liczba odbytych spotkań, przeprowadzonych akcji
promocyjnych i informacyjnych, kursów, szkoleń, warsztatów.
Efekty realizacji celów:
Realizacja tych celów powinna przyczynić się do dalszej profesjonalizacji kadry pomocy
społecznej, podnoszenia jakości usług oferowanych przez jednostki pomocy społecznej,
lepsze wykorzystaniem posiadanych zasobów.
Realizatorzy i partnerzy działań:
Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne jednostki
organizacyjne powiatu, instytucje rządowe, miejsko-gminne i gminne ośrodki pomocy
społecznej, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, wolontariat.
Cel strategiczny 2 – BUDOWANIE SPÓJNEGO SYSTEMU WSPARCIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB STARSZYCH
Cele operacyjne:
 Podnoszenie świadomości społecznej osób pełnosprawnych na temat możliwości oraz
potrzeb osób niepełnosprawnych.
 Tworzenie środowiska przyjaznego osobom niepełnosprawnym poprzez likwidację barier
architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych, technicznych.
 Kształtowanie
postaw
oraz
przekazywanie
rzetelnej
wiedzy
na
temat
osób
niepełnosprawnych będących pełnowartościowymi członkami społeczeństwa.
 Budowanie wielospecjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, pedagogicznego,
prawnego, medycznego, socjalnego skierowanego do osób niepełnosprawnych i ich
rodzin.
 Upowszechnianie kształcenia włączającego oraz specjalnego.
42
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
 Wspieranie integracji społecznej osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez
organizowanie wspólnych inicjatyw obywatelskich, festynów, imprez okolicznościowych
i sportowych.
 Podejmowanie działań mających na celu wczesną interwencję oraz wczesne
wspomaganie
rozwoju
dzieci
niepełnosprawnych
bądź
zagrożonych
niepełnosprawnością.
 Zwiększenie dostępności osobom niesłyszącym usług świadczonych przez urzędy
poprzez komunikowanie się z nimi za pomocą znaków Polskiego Języka Migowego.
 Aktywizowanie
umiejętności
zawodowe,
społecznych,
podnoszenie
zapewnienie
kwalifikacji
możliwości
zawodowych,
odbywania
stażu
rozwijanie
osobom
niepełnosprawnym w ramach prowadzonych projektów.
 Wspieranie powstawania na otwartym rynku miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
 Wspieranie osób niepełnosprawnych stawiających pierwsze kroki na otwartym rynku
pracy poprzez finasowanie usług osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej, trenera
aktywności lub trenera pracy.
 Monitorowanie pracy Domów Pomocy Społecznej oraz ciągłe podwyższanie standardów
życia osób niepełnosprawnych i osób starszych będących ich mieszkańcami
z jednoczesnym uwzględnieniem ich potrzeb emocjonalnych, seksualnych, społecznych
oraz zdrowotnych.
 Adaptacja dworku w Rościsławach na cele społeczne.
 Rozwój opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 Inicjowanie tworzenia Klubów Seniora i wspieranie istniejących Uniwersytetów
Trzeciego Wieku.
 Rozwój poradnictwa społecznego oraz wolontariatu dla osób starszych, szczególnie
samotnych – tworzenie punktów informacyjnych, grup wsparcia i innych form
aktywnego spędzania wolnego czasu.
Termin realizacji celów:
Czas realizacji strategii, tj. lata 2014-2022.
Wskaźniki realizacji celów
Ocena efektywności realizowanych celów operacyjnych będzie mierzona na podstawie m.in.
wskaźników ich realizacji takich jak: ilość udzielonych wsparć dla Klubów Seniora
i Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ilość zainicjowanych partnerstw na rzecz osób
niepełnosprawnych i starszych, ilość przeprowadzonych szkoleń, warsztatów czy seminariów,
43
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
ilość przedsięwzięć na rzecz dostosowania urzędów do osób niesłyszących, ilość
zorganizowanych spotkań, imprez, festynów na rzecz osób niepełnosprawnych,
Efekty realizacji celów:
Realizacja tych celów powinna przede wszystkim zmienić świadomość społeczności na temat
osób niepełnosprawnych i ich potrzeb, podnieść jakość życia osób niepełnosprawnych i osób
starszych. Umożliwienie szerszego dostępu do otwartego rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych oraz korzystania z takich samych usług społecznych, jak ma to miejsce
w przypadku osób pełnosprawnych.
Realizatorzy i partnerzy działań:
Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne jednostki
organizacyjne Powiatu, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakłady
opieki zdrowotnej, instytucje rządowe, miejsko-gminne i gminne ośrodki pomocy społecznej,
stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, Zakłady Pracy Chronionej, pracodawcy,
wolontariat.
Cel strategiczny 3 – WSPIERANIE RODZIN W SPRAWOWANIU OPIEKI NAD
DZIECKIEM, ROZWIJANIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ AKTYWIZACJA
I INTEGRACJA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW OPUSZCZAJĄCYCH
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE I RODZINY ZASTĘPCZE
Cele operacyjne:
 Integracja rodzin z ich środowiskiem lokalnym.
 Wdrażanie lokalnych programów promujących rodzinę oraz postawy prorodzinne.
 Prowadzenie
poradnictwa
pedagogicznego
oraz
psychologicznego
dla
rodzin
z trudnościami wychowawczymi.
 Zintensyfikowanie pracy socjalnej w rodzinach należących do środowisk z „grupy
ryzyka”.
 Organizowanie
warsztatów
umiejętności
wychowawczych
dla
rodziców
tego
potrzebujących.
 Rozwijanie pieczy zastępczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki
ze strony biologicznych rodziców.
 Prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze.
 Wspieranie rodzin zastępczych w pełnieniu ich funkcji wychowawczych.
 Prowadzenie grup wsparcia oraz dążenie do integracji rodzin zastępczych.
 Wspieranie biologicznych rodziców w dążeniach do odzyskania praw rodzicielskich.
44
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
 Monitorowanie działającego Domu Dziecka w Obornikach Śląskich oraz utworzenie
nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci pozbawionych częściowo lub
całkowicie opieki i wsparcia ze strony rodziny naturalnej.
 Zwiększenie liczby mieszkańców Hostelu dla usamodzielnionych wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 Pozyskiwanie mieszkań dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.
 Aktywizowanie
zawodowe,
umiejętności
społecznych,
podnoszenie
kwalifikacji
zapewnienie
zawodowych,
możliwości
rozwijanie
odbywania
stażu
usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczowychowawczych w ramach prowadzonych projektów.
Termin realizacji celów:
Czas realizacji strategii, tj. lata 2014-2022.
Wskaźniki realizacji celów
Ocena efektywności realizowanych celów operacyjnych będzie mierzona na podstawie m.in.
wskaźników ich realizacji takich jak: liczba utworzonych miejsc w Hostelu czy mieszkaniach
dla usamodzielnianych wychowanków, przeprowadzonych szkoleń, utworzonych miejsc
w nowych placówkach, udzielonych wsparć dla różnych grup, prowadzonego poradnictwa,
przeprowadzonych warsztatów, wdrożonych programów.
Efekty realizacji celów:
Realizacja założonych celów skutkować powinna wypracowaniem skuteczniejszych metod
postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny,
pomóc w powrocie dziecka do rodziny biologicznej, a także
stworzeniem lepszych
warunków opieki nad dzieckiem w przypadku występowania zastępczych form opieki,
pomocą w uzyskaniu lepszego startu w dorosłe życie dzieciom opuszczającym zastępcze
formy opieki.
Realizatorzy i partnerzy działań:
Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne jednostki
organizacyjne Powiatu, instytucje rządowe, miejsko-gminne i gminne ośrodki pomocy
społecznej,
Policja,
sąd,
zakłady
opieki
zdrowotnej,
stowarzyszenia,
organizacje
pozarządowe, wolontariat.
45
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Cel strategiczny 4 – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
Cele operacyjne:
 Prowadzenie kampanii społecznej przeciwko przemocy w rodzinie.
 Uwrażliwianie lokalnej społeczności na przejawy przemocy w rodzinie mieszkającej
w sąsiedztwie – przełamywanie stereotypu problemu zamkniętego w „czterech ścianach”.
 Rozpowszechnianie działalności skierowanej na poradnictwo rodzinne.
 Prowadzenie profilaktyki w kierunku rozwiązywania problemów społecznych i
rodzinnych.
 Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa (prawnego, psychologicznego) dla ofiar
przemocy.
 Opracowywanie nowatorskich projektów na rzecz pomocy rodzinom.
 Świadczenie pomocy socjalnej i środowiskowej oraz terapii dla rodzin dotkniętych
przemocą.
 Prowadzenie programów korekcyjnych dla sprawców przemocy.
Termin realizacji celów:
Czas realizacji strategii, tj. lata 2014-2022.
Wskaźniki realizacji celów
Ocena efektywności realizowanych celów operacyjnych będzie mierzona na podstawie m.in.
wskaźników ich realizacji, takich jak: ilości prowadzonych akcji społecznych czy
informacyjnych, realizowanych projektów, prowadzonych poradnictw specjalistycznych,
Efekty realizacji celów: Najważniejszym efektem podjętych działań będzie przeciwdziałanie
przemocy
w
rodzinie,
niedopuszczanie
do
przejawów
przemocy
oraz
ochrona
w szczególności dzieci przed sprawcami przemocy.
Realizatorzy i partnerzy działań:
Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne jednostki
organizacyjne Powiatu, instytucje rządowe, miejsko-gminne i gminne ośrodki pomocy
społecznej, policja, sąd, prokuratura, zakłady opieki zdrowotnej, stowarzyszenia, organizacje
pozarządowe, wolontariat.
46
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Cel strategiczny 5 – AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY NA RZECZ
OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE
Cele operacyjne:
 Wspieranie procesów integracji i adaptacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
 Rozwijanie
z
stałej
Powiatowym
współpracy
Urzędem
jednostek
Pracy,
organizacyjnych
organizacjami
pomocy
pozarządowymi,
społecznej
organizacjami
pracodawców w zakresie monitorowania zjawiska bezrobocia.
 Kompleksowe wsparcie rodzin zagrożonych dziedziczeniem bezrobocia.
 Dostosowanie kwalifikacji zawodowych mieszkańców do potrzeb rynku pracy poprzez
udział w bezpłatnych szkoleniach i kursach zawodowych.
 Dostosowanie poradnictwa i doradztwa zawodowego do potrzeb rynku pracy
i możliwości osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 Zwiększenie dostępu i uczestnictwa na rynku pracy kobiet oraz osób wieku 25-34 lat
i powyżej 50 roku życia.
 Rozwijanie przedsiębiorczości zwłaszcza wśród osób z zawodowym wykształceniem.
 Umożliwienie nabycia doświadczenia zawodowego poprzez organizację praktyk
zawodowych, staży, subsydiowanego zatrudnienia, dotacje na podjęcie działalności
gospodarczej dla grup podwyższonego ryzyka zagrożonego wykluczeniem społecznym.
 Wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego pozwalającego w szybki
sposób pozyskać informacje o wolnych miejscach pracy, nawiązywać kontakt
z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.
Termin realizacji celów:
Czas realizacji strategii, tj. lata 2014-2022.
Wskaźniki realizacji celów:
Ocena efektywności realizowanych celów operacyjnych będzie mierzona na podstawie m.in.
wskaźników ich realizacji takich jak: ilość przeprowadzonych szkoleń, warsztatów,
seminariów, ilość aktywizowanych osób, ilość zorganizowanych praktyk, staży.
Efekty realizacji celów:
Realizacja tych celów powinna przyczynić się do większej mobilności zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, bardziej precyzyjnym dostosowaniem wsparcia do
potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wypracowanie w szerszym gronie
specjalistów odpowiednich narzędzi aktywizujących te bardziej zagrożone grupy osób.
47
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Realizatorzy i partnerzy działań:
Rada Powiatu, Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i inne jednostki
organizacyjne powiatu, instytucje rządowe, miejsko-gminne i gminne ośrodki pomocy
społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, wolontariat
48
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
6. SPOSÓB FINANSOWANIA CELÓW OPERACYJNYCH
Na etapie konstruowania celów strategicznych nie ma możliwości szczegółowego
zaplanowania źródeł finansowania poszczególnych działań. W okresie realizacji strategii
planuje się, iż środki na realizację zadań będą pochodzić z:
1. budżetu powiatu trzebnickiego,
2. budżetu państwa w ramach dotacji na realizację zadań własnych czy zleconych,
3. funduszy europejskich,
4. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
5. środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
6. innych źródeł.
Także szczegółowe zaplanowanie wartości środków finansowych na poszczególne zadania
nie jest możliwe do oszacowania w chwili obecnej przede wszystkim z powodu długoletniego
okresu obowiązywania strategii i braku wieloletnich planów finansowych. Opracowywane
właśnie wytyczne dotyczące sposobów i celów finansowania zadań ze środków Unii
Europejskiej przyznane na lata 2014-2020 nie pozwalają jeszcze na oszacowanie wartości
i określenia zadań, na jakie będą mogły być te środki skierowane.
49
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
7. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII
Podstawą skutecznego wdrażania Powiatowej Strategii będzie reagowanie na
ujawniające się różnice między jej założeniami a efektami działań. Strategia wymaga ciągłej
aktualizacji i kontroli zjawisk społecznych ze względu na zmiany zachodzące w obszarze
polityki społecznej. Ewaluacja wiąże się z oceną efektywności, skuteczności, trwałości
i zgodności podjętych działań w kontekście założonych celów oraz porównywaniem
rezultatów ze wstępnymi zamierzeniami; służyć ma rozwojowi i usprawnieniu strategii.
50
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
WYKAZ ŹRÓDEŁ
1. Dane pochodzące z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, Powiatowego
Urzędu Pracy w Trzebnicy, Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie powiatu
trzebnickiego, sądu i prokuratury.
2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing, PWE, Warszawa, 1998 r.
3. Główny Urząd Statystyczny.
4. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_demograficzny_2013.pdf.
5.http://www.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_dolnoslaskie/portrety_powiatow/powiat_tr
zebnicki.pdf.
WYKAZ TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW
Tabele
Tabela 1. Dzietność i trwanie życia do 2030 r. …………………………………………..……4
Tabela 2. Podstawowe informacje dotyczące gmin powiatu trzebnickiego…………………...7
Tabela 3. Liczba ludności w powiecie trzebnickim w latach 2009-2012…………………….8
Tabela 4. Prognoza ludności powiatu trzebnickiego w latach 2020-2013……………………. 9
Tabela 5. Prognoza ludności według wieku powiatu trzebnickiego w latach 2020-2013…….9
Tabela 6. Liczba zatrudnionych pracowników (w tym pracowników socjalnych) w Ośrodkach
Pomocy Społecznej w powiecie trzebnickim w latach 2010-2013………………………….11
Tabela 7. Liczba zatrudnionych pracowników (w tym pracowników socjalnych)
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie trzebnickim w latach 2010-2013….12
Tabela 8. Liczba osób będących klientami Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie powiatu
trzebnickiego, którym udzielono wsparcia i pomocy w latach 2010-2013…………………...13
Tabela 9. Liczba i cel przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności osób po 16 roku życia w latach 2010-2013……………………………..15
51
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Tabela 10. Liczba złożonych i zrealizowanych wniosków oraz kwota wnioskowanych
i przekazanych środków finansowych na bariery architektoniczne, techniczne oraz
w komunikowaniu się w latach 2010-2013…………………………………………………...18
Tabela 11. Liczba złożonych i zrealizowanych wniosków oraz kwota wnioskowanych
i przekazanych środków finansowych na środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne
i sprzęt rehabilitacyjny w latach 2010-2013………………………………………………….19
Tabela 12. Kwota przekazanego dofinansowania w ramach programu „Wyrównywanie różnic
między regionami II” w latach 2010-2013……………………………………………………20
Tabela 13. Liczba dzieci pochodzących z powiatu trzebnickiego umieszczonych
w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na mocy porozumień
w latach 2010-2013…………………………………………………………………………...23
Tabela 14. Liczba założonych Niebieskich Kart w rodzinach dotkniętych przemocą na terenie
powiatu trzebnickiego……………………………………………………………………...…27
Tabela 15. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Trzebnicy w latach 2010-2013……………………………………………………………..30
Tabela 16. Liczba uczestników oraz budżet projektu PO KL pn. „Wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym w powiecie trzebnickim” w latach 2010-2013………………….33
Wykresy
Wykres 1. Urodzenia i zgony w latach 1989-2003 oraz prognoza do 2030 r………………….4
Wykres 2. Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób po 16 roku życia
w latach 2010-2013…………………………………………………………………………...14
Wykres 3. Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności osób przed 16 rokiem życia
w latach 2010-2013…………………………………………………………………………...15
Wykres 4. Ilość środków przekazanych przez PFRON na rzecz powiatu trzebnickiego…….17
Wykres 5. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w latach 20102013…………………………………………………………………………………………...18
52
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU TRZEBNICKIEGO
Wykres 6. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz liczba rodzin
zastępczych pozostających pod opieką PCPR-u w latach 2010-2013………………………..23
Wykres 7. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka przebywającego
w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w latach 2010-2013…..24
Wykres 8. Kwota przekazanych świadczeń na rzecz rodzin zastępczych i dzieci
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem Trzebnickim
w latach 2010-2013…………………………………………………………………………...25
Wykres 9. Stopa bezrobocia w powiecie trzebnickim na tle województwa dolnośląskiego
i Polski w latach 2010-2013…………………………………………………………………..29
Wyres 10. Wiek osób bezrobotnych z powiatu trzebnickiego w latach 2010-2013………….30
Wykres 11. Wykształcenie osób bezrobotnych z powiatu trzebnickiego w latach 20102013...........................................................................................................................................31
Wykres 12. Udział procentowy liczby kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie osób bezrobotnych
z powiatu trzebnickiego w latach 2010-2013…………………………………………………32
Rysunki
Rysunek 1. Mapa województwa dolnośląskiego z podziałem na powiaty………………….…6
Rysunek 2. Mapa Powiatu Trzebnickiego z podziałem na gminy…………………………..…7
53
Download