gospodarcza na obszarze gminy michałowice

advertisement
Załącznik do uchwały nr XLI/354/05
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 grudnia 2005 r.
STRATEGIA ROZWOJU
GMINY MICHAŁOWICE
NA LATA 2006-2013
MICHAŁOWICE
LISTOPAD 2005
SPIS TREŚCI
I.
OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII GMINY MICHAŁOWICE ........................... 3
II.
AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA NA OBSZARZE GMINY
MICHAŁOWICE ............................................................................................................................................... 4
1.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY MICHAŁOWICE ................................................................... 4
1.1.
Położenie .................................................................................................................................. 4
1.2.
Warunki fizjograficzne – uwarunkowania przyrodnicze .............................. 5
1.3.
Jakość środowiska i jego zagrożenie. ..................................................................... 7
2. DZIEDZICTWO KULTUROWE I TURYSTYKA ...................................................................................... 8
2.1.
Rys historyczny Gminy Michałowice ........................................................................ 8
2.2.
Zabytki ....................................................................................................................................... 8
2.3.
Pozostałe obiekty o wartości zabytkowej w Gminie Michałowice.........11
2.4.
Walory krajobrazowo – przyrodnicze ....................................................................11
2.5.
Infrastruktura turystyczna ...........................................................................................13
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.6.
2.7.
Sport ..........................................................................................................................................14
Kultura ......................................................................................................................................15
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.
3.
Stadniny ......................................................................................................................................... 13
Rowery ............................................................................................................................................ 13
Pozostałe ....................................................................................................................................... 14
Sytuacja kulturalna na terenie Gminy Michałowice .................................................... 15
Zajęcia w CKiP ................................................................................................................................... 15
Najważniejsze Imprezy cykliczne .......................................................................................... 16
Biblioteki ............................................................................................................................................... 17
Ruch artystyczny na terenie Gminy Michałowice .......................................................... 18
2.8.
Miejsca pamięci ...................................................................................................................19
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE .......................................................................................... 20
3.1.
Ogólne uwarunkowania ..................................................................................................20
3.2.
Sieć osadnicza ......................................................................................................................21
3.3.
Ochrona środowiska naturalnego ............................................................................22
3.3.1. Tereny chronione ............................................................................................................................. 22
3.3.2. Zagrożenia i degradacja środowiska.................................................................................... 23
3.4.
Własność nieruchomości ...............................................................................................24
3.5.
Mienie komunalne Gminy ..............................................................................................24
4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ...................................................................................................... 26
4.1.
Układ komunikacyjny ......................................................................................................26
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
Drogi................................................................................................................................................. 26
Kolej ................................................................................................................................................. 31
Gospodarka wodno-ściekowa .....................................................................................31
4.2.1.
4.2.2.
Wodociągi...................................................................................................................................... 31
Kanalizacja ................................................................................................................................... 33
4.3.
Gospodarka odpadami .....................................................................................................33
4.4.
Infrastruktura energetyczna .......................................................................................33
4.5.
Gazociągi .................................................................................................................................34
4.6.
Telekomunikacja i internet ...........................................................................................34
5. GOSPODARKA ...................................................................................................................................... 35
5.1.
Użytkowanie gruntów i rolnictwo ............................................................................35
5.2.
Zakłady pracy i istniejące branże .............................................................................36
5.3.
Rynek pracy i bezrobotni ...............................................................................................38
6. SYTUACJA SPOŁECZNA ....................................................................................................................... 39
6.1.
Sytuacja demograficzna .................................................................................................39
6.2.
Poziom bezpieczeństwa mieszkańców ..................................................................41
6.3.
Mieszkalnictwo ....................................................................................................................42
6.4.
Edukacja ..................................................................................................................................42
6.5.
Ochrona zdrowia.................................................................................................................44
1
6.6.
Kościoły, cmentarze ..........................................................................................................45
6.7.
Pozostała infrastruktura społeczna .........................................................................45
6.8.
Organizacje pozarządowe .............................................................................................45
6.9.
Komunikacja .........................................................................................................................46
6.10. Pomoc społeczna i określenie grup społecznych wymagających
wsparcia ..................................................................................................................................................47
III. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCHW GMINIE MICHAŁOWICE 51
1.
2.
3.
4.
5.
IV.
IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W OBSZARZE „DZIEDZICTWO KULTUROWE I TURYSTYKA” 51
IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W OBSZARZE „ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE” ...... 51
IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W OBSZARZE „INFRASTRUKTURA TECHNICZNA” .................. 51
IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W OBSZARZE „GOSPODARKA” .................................................. 51
IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W OBSZARZE „SYTUACJA SPOŁECZNA”................................... 52
ANALIZA SWOT ............................................................................................................................. 53
V. CELE I ZADANIA STRATEGICZNE GMINIE MICHAŁOWICE NA LATA 20062013 ................................................................................................................................................................... 55
2
I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII GMINY MICHAŁOWICE
Obszarem opracowywanej „Strategii” jest Gmina Michałowice w swoich granicach
administracyjnych. Dokument jest merytorycznie zgodny z ustaleniami zawartymi
w: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Michałowice” oraz w „Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego”
Podstawowymi celami sporządzenia Strategii są:
a) dokonanie kompleksowej analizy stanu Gminy w bieżącym okresie
b) identyfikacja problemów występujących w Gminie
c) identyfikacja słabych i silnych stron Gminy oraz szans i zagrożeń rozwoju Gminy;
c) wyznaczenie kierunków rozwoju Gminy i zadań, które umożliwią ich realizację
Strategia rozwoju Gminy Michałowice składa się z trzech zasadniczych części:
1. Diagnozy stanu istniejącego
2. Analizy problemów
3. Określenia celów strategicznych i pomocniczych, które wpłyną na szybki rozwój Gminy
Horyzont czasowy „Strategii” określony jest na rok 2013 i jest zgodny z okresem
programowania budżetu Unii Europejskiej.
Przyjęcie
ostatecznej
wersji
Strategii
Gminy
Michałowice
zostało
poprzedzone
konsultacjami społecznymi. Odbyło się 13 spotkań wiejskich w sołectwach Gminy
Michałowice, spotkanie z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi oraz spotkanie
z radnymi i sołtysami. Dodatkowo zorganizowano dwie sesje eksperckie, na których
podsumowano wnioski z konsultacji społecznych i opracowano ostateczny kształt celów i
założeń rozwoju Gminy Michałowice.
3
II.
AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA NA OBSZARZE GMINY
MICHAŁOWICE
1. Ogólna charakterystyka Gminy Michałowice
1.1.
Położenie
Gmina Michałowice usytuowana jest na pograniczu południowo-zachodniej części Wyżyny
Miechowskiej i południowo-wschodniej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na
północ od Krakowa, w szerokiej dolinie rzeki Dłubni, będącej lewym dopływem Wisły.
Administracyjnie, gmina Michałowice wchodzi w skład powiatu ziemskiego krakowskiego
i województwa małopolskiego.
Od zachodu i południowego zachodu gmina graniczy z gminą Zielonki, od północy
z gminą Iwanowice, od wschodu z gminą Kocmyrzów-Luborzyca, od południa zaś na
wąskim odcinku z Krakowem.
Mapa 1: Położenie Gminy Michałowice w Powiecie Krakowskim
Gmina Michałowice zajmuje obszar o powierzchni 51,6 km², zamieszkały przez blisko
7,5 tysiąca osób, skupionych w 19 sołectwach. Największą miejscowością (składającą się
z 3 sołectw) jest stolica Gminy – Michałowice, które zamieszkuje ponad 2000 osób.
Dużymi miejscowościami są też Masłomiąca (534 mieszkańców) i Raciborowice (sołectwa
Raciborowice i Prawda łącznie 747 mieszkańców). Najmniejsza liczba osób zamieszkuje
Zdzięsławice (193), Zerwaną (211) i Kończyce (212). Największe skupiska ludności
koncentrują się w sąsiedztwie drogi krajowej nr 7 oraz w Dolinie Dłubni.
4
Mapa 2: Miejscowości (obręby) i sołectwa Gminy Michałowice
1.2.
Warunki fizjograficzne – uwarunkowania przyrodnicze
Pod względem klimatycznym gmina Michałowice leży w granicach regionu Wyżyny
Krakowsko–Miechowskiej w subregionie Wyżyny Miechowskiej. Średnia temperatura
roczna wynosi 8-8.5ºC, a średnie opady roczne ok.750 l/m². Okres wegetacyjny trwa
ok. 215 dni.
Rzeźba
terenu
Gminy
charakteryzuje
się
występowaniem
względnie
wyrównanej
wierzchowiny rozciętej głęboką doliną Dłubni (szerokości od 280 m w Wilczkowicach do
550 m w Raciborowicach). Największe nachylenia występują na zboczach dolin.
Wysokości bezwzględne na terenie Gminy wynoszą od ok. 215 m n.p.m. w Dolinie Dłubni
przy granicy z Krakowem do 367 m n.p.m. na północno – zachodnim krańcu Gminy.
Podłoże geologiczne terenu Gminy budują warstwy monokliny śląsko – krakowskiej lekko
nachylone w kierunku północno-wschodnim. Są to wapienie jurajskie (nie odsłaniające się
na terenie Gminy na powierzchni), na których zalęgają margle i wapienie margliste wieku
kredowego. Na południowym krańcu Gminy zalegają na nich utwory mioceńskie (głównie
5
iły) a w pozostałej części Gminy bezpośrednio na utworach kredowych zalegają osady
czwartorzędowe wykształcone jako utwory lessowe pochodzenia eolicznego.
Surowce mineralne w obszarze Gminy nie są udokumentowane, tzn. brak jest złóż, które
dawałyby szansę eksploatacji na skalę przemysłową. Nie mniej jednak stwierdza się że
dla potrzeb gospodarczych w przeszłości eksploatowano lokalnie gliny lessowe do wyrobu
cegły a także piaski i margle. Były to jednak złoża niskiej jakości i ich eksploatacja ma
wyłącznie historyczne znaczenie.
Okolice miejscowości Górna Wieś
Gmina Michałowice prawie w całości jest położona w dorzeczu Dłubni. Jedynie północno –
zachodnie krańce Gminy (Górna Wieś) znajdują się w zlewni Prądnika. Średni przepływ
tej rzeki w profilu Zesławice (poniżej terenu Gminy) obliczony dla okresu 1973-1987
wynosił 1,1 m³/s. Ponadto na terenie Gminy (w Raciborowicach) znajduje się górna część
zbiornika przeciwpowodziowego „Zesławice” na rzece Dłubni.
Wody podziemne na wierzchowinie występują głęboko. Głównym zbiornikiem wód
podziemnych jest „Niecka Miechowska”. Zbiornik ten jest głównym źródłem zaopatrzenia
Gminy w wodę pitną. Projektuje się ustanowienie obszaru ochronnego zbiornika wód
podziemnych, w granicach którego znajduje się północno –wschodnia część Gminy.
Na terenie Gminy Michałowice występują głównie gleby brunatne wykształcone na
podłożu utworów lessowych. Ponadto w dnie doliny Dłubni występują mady wytworzone
na podłożu osadów rzecznych. Są to gleby bardzo urodzajne. Dominują gleby I-III klasy
bonitacyjnej. Gleby klas IV-VI występują głównie na zboczach dolin.
Szata roślinna Gminy uległa znacznym zmianom. Obecnie tylko niewielkie obszary
posiadają szatę roślinną zbliżoną do naturalnej. Są to lasy zajmujące 197 ha, tj. 3,7%
6
powierzchni Gminy. Występują one w kilku kompleksach na zboczach doliny Dłubni i jej
dopływów. Stanowią one zarazem najważniejsze ostoje zwierząt dziko żyjących.
Dużą różnorodnością gatunkową roślinności cechują się także trwałe użytki zielone
zajmujące 302 ha, tj.5,7 % powierzchni Gminy, występujące głównie w dolinie Dłubni.
Istotne
znaczenie
zadrzewienia
dla
śródpolne,
bioróżnorodności
które
oprócz
terenów
funkcji
Gminy
Michałowice
siedliskowych
pełnią
mają
także
także
funkcje
glebochronne, przeciwerozyjne. Ponadto na terenie Gminy znajduje się szereg parków
zabytkowych z okazałymi drzewami o szczególnych walorach krajobrazowych. Dolina
Dłubni wraz z zadrzewionym otoczeniem koryta rzeki, łąkami w dnie doliny oraz lasami
i zadrzewieniami na zboczach pełni funkcję korytarza ekologicznego umożliwiającego
migracje gatunków pomiędzy terenami zurbanizowanymi Krakowa a terenami rolnymi
i leśnymi położonymi na północ od miasta.
1.3.
Jakość środowiska i jego zagrożenie.
W odniesieniu do zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na podstawie raportu
Państwowego Inspektora Ochrony Środowiska w obszarze Gminy nie obserwuje się
przekroczenia średnich rocznych stężeń substancji zanieczyszczeń (CO, SO2, NO2, pył
zawieszony PM10). Zwiększenie emisji w stosunku do pozostałego obszaru niewątpliwie
występuje w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej nr 7. Lokalne pogorszenie jakości
powietrza atmosferycznego występuje w sezonie grzewczym z uwagi na paleniska
domowe. Stan sanitarny powietrza atmosferycznego pozostaje pod wpływem emisji
z terenu Miasta Krakowa. Poziom wpływu zależy od emisji w mieście (poziom ten
w ostatnich latach maleje) oraz od cyrkulacji powietrza, to jest kierunków wiatrów
nanoszących zanieczyszczenia nad teren Gminy.
W odniesieniu do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, na podstawie prowadzonego
monitoringu dla rzeki Dłubni (punkt w Kończycach), stwierdza się, że w ogólnej ocenie
prowadzi ona wodę poza klasą. Przy czym pod względem fizykochemicznym są to wody
III klasy czystości, pod względem stężeń sanitarnych III klasy czystości i pod względem
hydrobiologicznym II klasy czystości.
Jakość wód podziemnych w utworach jurajskich jest oceniana w klasach od Ia do Ic,
a więc są to wody wysokiej jakości.
7
2. Dziedzictwo kulturowe i turystyka
2.1.
Rys historyczny Gminy Michałowice
Gmina Michałowice dzięki swojemu położeniu w okolicach Krakowa posiada bogatą
i burzliwą historię. Urodzajna, lessowa dolina Dłubni już w VIII stuleciu była terenem
stałego osadnictwa. Wzdłuż tej rzeki z końcem XII wieku znajdowało się co najmniej
8 osad (w tym Michałowice), określanych jednym terminem Dłubnia. Założycielami tych
osad była prawdopodobnie rodzina Awdańców, pochodzenia nordyckiego. To właśnie
komes Michał Awdaniec był protoplastą nazwy Michałowic.
Najstarszymi wymienionymi w dokumentach miejscowościami są: Michałowice (1198)
i Raciborowice (1230). To właśnie w Raciborowicach proboszczem był słynny historyk Jan
Długosz, który zresztą ufundował istniejącą do dziś świątynię.
W 1788 roku na wieczyste posiadanie otrzymał Michałowice Hugo Kołłątaj. W zamian
zobowiązany
był
płacić
roczny
czynsz
na
rzecz
Akademii
Krakowskiej.
Drewniany dworek Kołłątaja znajdował się nieopodal do dziś istniejącego, murowanego
dworu. Po wygranej bitwie pod Racławicami w 1793 roku przez Gminę Michałowice
przechodził Tadeusz Kościuszko ze swoimi Kosynierami, by założyć obóz w Bosutowie,
sąsiadującym z Młodziejowicami. W czasie walk napoleońskich Michałowice zostały
włączone do Księstwa Warszawskiego (1809 r.). Po upadku Napoleona, na Kongresie
Wiedeńskim zapadły decyzje, w wyniku których Michałowice stały się częścią zaboru
rosyjskiego. Raciborowice wchodziły w skład Rzeczpospolitej Krakowskiej, a po jej
likwidacji, zostały wcielone do zaboru austriackiego (Galicja). Ze względu na graniczne
położenie
Ziemi
Michałowickiej,
utworzono
komorę
celną
(1815
r.).
Początkowo
znajdowała się ona w Wilczkowicach, a w 1838 roku została przeniesiona do Michałowic.
W czasie walk o niepodległość na początku XX w. w przez Michałowice prowadziła trasa
I Kompani Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego.
2.2.
Zabytki
Na terenie Gminy Michałowice znajdują się liczne zabytki architektury sakralnej
i świeckiej. W rejestrze zabytków widnieją:
 Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Raciborowicach (nr rej. A-17).
Gotycki kościół murowany, p.w. św. Małgorzaty został ufundowany w latach 1460-76
przez Jana Długosza. Świątynia jest budowlą jednonawową z prezbiterium zakończonym
prostokątnie, nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Prostokątna nawa kryta jest
stropem.
Bogate
jest
wyposażenie
w
detal
kamieniarski.
Do
najbardziej
charakterystycznych motywów należą ostrołukowe portale uskokowo-schodowate oraz
liczne kartusze z herbem Wieniawa (głowa żubra) Jan Długosza.
8
We wnętrzu wyróżnia się ołtarz główny w stylu barokowym z krucyfiksem z 1440 roku
i obraz Matki Boskiej Śnieżnej z Dzieciątkiem z 1526 roku, znajdujący się w ołtarzu
bocznym.
Przy kościele znajduje się dzwonnica, a na cmentarzu parafialnym, do którego prowadzi
szeroka aleja stoi kaplica z 1847 roku.
Cały
kompleks
kościół,
kościelno-cmentarny,
dzwonnica,
cmentarna
i
aleja
architektoniczno
cmentarz,
posiada
–
czyli:
kaplica
wybitne
krajobrazowe,
walory
a
także
bogatą i ciekawą historię. Z tutejszą świątynią
związane były takie wybitne osobistości jak Jan
Długosz – fundator kościoła i proboszcz parafii
raciborowickiej
oraz
Karol
Wojtyła,
który
spędził tutaj kilka miesięcy jako kleryk.
 Kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Więcławicach (A-181).
Kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła w Więcławicach sięga początkami 1340 roku.
Obecna
świątynia
jest
zbudowana
z
drzewa
modrzewiowego,
na
podmurówce,
jednonawowa, w stylu barokowym.
Ostatnia gruntowna przebudowa i konserwacja była przed rokiem 1757, w którym to,
dokonano konsekracji kościoła. Do roku 1773 dziedzicami i proboszczami parafii byli
OO.
Jezuici,
którym
prawdopodobnie
Więcławice
zapisała
rodzina
Więcławskich,
właściciele Więcławic i Woli Więcławskiej.
W ołtarzu głównym widnieje obraz św. Jakuba
Apostoła,
pierwszego
patrona
parafii.
Prawy
ołtarz boczny poświęcony jest św. Izydorowi
Oraczowi (obraz 1 poł. XVII w.), który jest
drugim patronem parafii, a w lewym ołtarzu
bocznym
znajduje
się
obraz
Madonny
z Dzieciątkiem. Szczególne miejsce w wystroju
kościoła zajmuje na ścianie północnej tryptyk św.
Mikołaja, malowany na deskach, wybitny zabytek malarstwa cechowego, gotyckiego
z roku 1477.
9
 Zespół dworsko-parkowy w Michałowicach (nr rej. A-465).
Dwór został zbudowany w latach 1892 - 1897 wg projektu wybitnego architekta Teodora
Talowskiego w stylu malowniczego historyzmu dla rodziny Dąbrowskich.
Dwór projektu Talowskiego to budynek murowany z kamienia i cegły, nietynkowany,
parterowy z półpiętrem mieszkalnym w dachu nad korpusem i dwupiętrową wieżą basztą. Układ dworu jest dwuskrzydłowy, na rzucie w kształcie litery „L". W skrzydle
tylnym
przybudówka
mieszcząca
oprócz
baszty
kaplicę z trójbocznie zamkniętym prezbiterium.
Otaczający zespół dworski park istniał już za życia
H.Kołłątaja. Przekomponowany potem krajobrazowo,
posiada
cechy
neoromantyczne,
wykorzystuje
naturalną, bogatą konfigurację terenu (skarpy, jary,
tarasy). Obecnie stanowi własność prywatną.
 Zespół dworski w Sieborowicach (A-584).
Dwór pochodzi z roku 1882, murowany, na rzucie litery “T”, dwukondygnacyjny jest
korpus główny i skrzydło zachodnie, jednokondygnacyjne skrzydło wschodnie. Korpus
główny posiada od zachodu wieloboczny ryzalit z tarasem, a od południa trójarkadowy
portyk.
Wokół dworu roztacza się park w stylu neoklasycystycznym. W chwili obecnej w dworze
zlokalizowany jest Dom Dziecka.
 Zespół dworsko-parkowy w Młodziejowicach (A-492).
Dwór w Młodziejowicach został zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta, składa się
z dwóch części, starsza wschodnia murowana pochodzi z drugiej połowy XVI wieku.
W pozostałościach dworu, w salach parteru zachowało się sklepienie kolebkowe
z lunetami, a także kamienny późnorenesansowy portal. W podziemiach dworu znajdują
się
imponujące
piwnice,
sklepione
kolebkowo.
Dwór
otoczony
jest
parkiem
krajobrazowym o wybitnych walorach dendrologicznych, przyrodniczych i przestrzennych.
 Zespół dworsko-parkowy w Książniczkach (nr rej. A-585).
Dwór został wzniesiony w roku 1896, murowany na rzucie w kształcie litery “L”
z dwukondygnacyjnym korpusem głównym pośrodku i jednokondygnacyjnymi skrzydłami
bocznymi. Dwór kryty jest dachem dwuspadowym, a otoczony jest parkiem o charakterze
krajobrazowym, naturalistycznym, założonym na przełomie XIX/XX w. i na pocz. XX w.
10

Stara Apteka w Zerwanej (A-727)
W Zerwanej tuż przy drodze krajowej nr 7 znajduje się dom mieszkalny z mieszczącą się
w nim historyczną apteką, wzniesiony w 1917 roku. W otoczeniu budynku istnieje ogród,
w którym usytuowana jest kaplica z figurą św. Jana Nepomucena z XVIII wieku.
 Dawny zespół dworsko-parkowy w Zagórzycach Dworskich (A-699).
W rejestrze zabytków znajduje się park dworski. Ukształtowany zapewne w wieku XVIII
jako tarasowy ogród włoski, przekształcony został w wieku XIX na park krajobrazowy.
W ogrodzie znajduje się budynek dworu (murowany, z poł. w. XIX), nadbudowany w roku
1963.
2.3.
Pozostałe obiekty o wartości zabytkowej w Gminie Michałowice
 Drewniane młyny wodne w Dolinie Dłubni – z przełomu wieków XIX i XX i z początków
XX w.
RACIBOROWICE – nie funkcjonuje
KOŃCZYCE - funkcjonuje
MŁODZIEJOWICE - funkcjonuje
WILCZKOWICE – 2x - nie funkcjonują
MICHAŁOWICE – zniszczony, ślady młynówki
KSIĄŻNICZKI – nie istnieje, ustny przekaz
 Wiejska zabudowa drewniana
Kilkanaście chat drewnianych z początku wieku, m.in. w Michałowicach, Kończycach,
Książniczkach.
 Kapliczki i krzyże przydrożne
Obiekty małej architektury sakralnej znajdują się w każdym sołectwie. Co najmniej kilka
z nich (Zerwana, Wilczkowice) posiada wysokie walory historyczne i architektoniczne.
2.4.
Walory krajobrazowo – przyrodnicze
Środowisko przyrodnicze Gminy Michałowice cechuje się urozmaiconą rzeźbą terenu
i malowniczymi krajobrazami. Przez środek Gminy, szeroką doliną przepływa rzeka
Dłubnia. W zasadzie na całej długości rzeki jej brzegi porastają drzewa, wśród których
dominują olsze czarne, jesiony i różne gatunki wierzb.
W
Gminie
istnieją
jedynie
3
niewielkie
skupiska
leśne:
Las
Młodziejowski,
Michałowski i Las w Woli Więcławskiej. Zalesienie wynosi jedynie 6%. Cechą
charakterystyczną jest występowanie dużej powierzchni sadów owocowych (jabłonie),
głównie w Zagórzycach i Sieborowicach.
11
Las Młodziejowski
Na terenie Gminy znajdują się dwa Parki Krajobrazowe: Dłubniański i Dolinki
Krakowskie, które zajmują obszar 1650 ha. Obszary chronione (parki wraz z otulinami)
obejmują ponad 2/3 powierzchni Gminy.
Kilka drzew znajdujących się w Dłubniańskim Parku Krajobrazowym, na terenie Gminy
Michałowice, zostało wpisanych na listę pomników przyrody. Wśród nich wyróżnia się
jeden z największych i najstarszych w Polsce okazów derenia właściwego w formie
krzaczastej, który rośnie w parku dworskim w Michałowicach. Pozostałe drzewa –pomniki
przyrody (lipa, 4 wiązy, buk, dąb, kasztanowiec) znajdują się w parku dworskim
w Młodziejowicach.
Rzeka Dłubnia
12
2.5.
Infrastruktura turystyczna
2.4.1. Stadniny
 Stadnina „Nowakówka”
Stadnina znajduje się w Więcławicach Dworskich, w niewielkiej odległości od drogi
krajowej nr 7 i stawów w Masłomiącej.
Gospodarstwo zostało założone na Porębie Leśnej wykupionej w 1904 r. przez dziadka
obecnego właściciela i otrzymało nazwę Nowakówka Więcławska.
Od tego czasu wszystkie pokolenia rodziny zajmują się hodowlą konia małopolskiego.
Konie te charakteryzują się doskonałym ruchem, są wytrzymałe w pracy i ekonomiczne
w utrzymaniu. Ze względu na swoją wytrzymałość, łagodne usposobienie i temperament
były używane przez Kawalerię Polską. Gospodarstwo posiada 11 ha ziemi, w tym: lasy,
pastwiska i ziemie orne. Oferuje naukę jazdy konnej, jazdy rekreacyjne i terenowe
oraz pensjonat dla koni.
W gospodarstwie można spróbować domowego chleba, masła, smalcu czy napić się
wiejskiego mleka. Gospodarze zajmują się również renowacją starych powozów, bryczek
i sań.
 Stadnina Koni i Gospodarstwo Agroturystyczne „Stary Młyn” w Wilczkowicach
Gospodarstwo znajduje się w Dłubniańskim Parku Krajobrazowym, w bliskim sąsiedztwie
Ojcowskiego Parku Narodowego. Stadnina została założona w 1987 roku, a swą nazwę
zawdzięcza staremu, drewnianemu młynowi wodnemu, znajdującemu się na terenie
gospodarstwa.
W stadninie jest prowadzona hodowla koni rasy SP (szlachetna półkrew). Ogierami
czołowymi są dwa ogiery rzadko spotykanej rasy achałtekińskiej. Jest to jedna
z najstarszych na świecie ras koni, wyhodowana ponad 4 tysiące lat temu przez
azjatyckie plemiona, zamieszkujące Azję Środkową (dzisiejszy Turkmenistan). Rasa ta
słynie z wyjątkowej wytrzymałości, szybkości i niepowtarzalnej urody.
2.4.2. Rowery
 Szlak rowerowy „Dolina Dłubni”
Główny szlak rowerowy Gminy, przebiegający od południa na północ Gminy. Szlak
biegnie doliną rzeki Dłubni, od miejscowości Raciborowice, aż do Wilczkowic. Ma długość
ponad 11 km. Trasa jest łatwa i nie wymaga przygotowania kondycyjnego. Na trasie
szlaku znajduje się wiele zabytków i ciekawych miejsc.
 Pozostałe szlaki rowerowe
Na terenie Gminy istnieje kilka wyznaczonych lub projektowanych szlaków, biegnących
drogami asfaltowymi i gruntowymi. Przebiegają przez najatrakcyjniejsze miejsca Gminy
Michałowice (zabytki, punkty widokowe, lasy).
13
2.4.3. Pozostałe

Jedynym
miejscem
w
Gminie,
które
oferuje
noclegi
jest
gospodarstwo
agroturystyczne i stadnina „Stary Młyn” w Wilczkowicach. Dysponuje 20 miejscami
w 5 pokojach, z których każdy posiada własną łazienkę. W okolicach Michałowic
znajduje się hotel Kosynier w Węgrzcach oraz kamping Galicja w Bosutowie.

W Pielgrzymowicach znajduje się Centrum Leczniczo–Rehabilitacyjne „Ekomed”,
dysponujące basenem oraz kriokomorą i kriosauną.

W Michałowicach, nad rzeką Dłubnią znajdują się tereny rekreacyjne o powierzchni
ok. 4 ha, należące do Gminy. Obecnie znajduje się tam boisko sportowe oraz
nieczynne baseny. W tym miejscu organizowane są imprezy kulturalne. Niestety teren
nie posiada kompleksowej koncepcji zagospodarowania.
2.6.
Sport
W Gminie Michałowice istnieją 4 kluby sportowe. LKS Michałowianka, LKS Galicja
Raciborowice oraz Polonia Więcławice prowadzą sekcje piłkarskie. Michałowianka i Galicja
grają w klasie B, prowadzą ponadto zespoły młodzieżowe. Polonia gra w klasie C.
W Więcławicach istnieje również Parafialny Klub Sportowy Jakub, który prowadzi kilka
sekcji młodzieżowych, m.in. piłkarską, jeździecką i tenisa stołowego.
Poza klubami działalność sportowa prowadzona jest również w szkołach. Przy wszystkich
placówkach oświatowych działają Szkolne Kluby Sportowe prowadzone przez nauczycieli
wychowania fizycznego.
Infrastrukturę sportową Gminy Michałowice tworzą:

3
pełnowymiarowe
boiska
piłkarskie
w
Michałowicach,
Raciborowicach
i Więcławicach,

dwie sale gimnastyczne (o wymiarach 12x24 m); przy Zespole Szkół
w Więcławicach i Gimnazjum w Michałowicach

hala sportowa przy Zespole Szkół w Raciborowicach o wymiarach 19x37 m
z trybunami, przewidywany termin oddania do użytkowania – grudzień 2005

małe boiska piłkarskie w większości miejscowości Gminy
Największe możliwości rozwijania sportu powstaną w nowobudowanej hali sportowej
w Raciborowicach. Będzie ona stanowiła zaplecze dla uczniów szkół w Raciborowicach,
a popołudniami i w dni wolne od nauki będzie udostępniana wszystkim mieszkańcom
Gminy Michałowice.
W Michałowicach istnieje teren inwestycyjny, gdzie zlokalizowany był ośrodek sportu
i rekreacji. Obecnie znajduje się tam tylko boisko do piłki nożnej i do piłki ręcznej.
Istnieją plany reaktywacji ośrodka sportu i budowy nowej infrastruktury rekreacyjnej
i sportowej. Inwestycja ta byłaby realizowany wspólnie z inwestorem prywatnym
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
14
Istnieją plany budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego w otoczeniu boiska piłkarskiego
w Więcławicach. W jego w skład będą wchodzić boiska do siatkówki i koszykówki, boisko
treningowe
oraz
korty
tenisowe.
W
chwili
obecnej
inwestycja
jest
na
etapie
opracowywania projektu.
2.7.
Kultura
2.7.1. Sytuacja kulturalna na terenie Gminy Michałowice
Na terenie Gminy Michałowice życie kulturalne skupia się głównie wokół Centrum Kultury
i Promocji (CKiP), które jest inicjatorem licznych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
realizując założenia programu edukacji kulturalnej, głównie muzycznej i plastycznej,
pełniąc tym samym funkcję lokalnego animatora kultury.
Ponadto CKiP współorganizuje cykliczne imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne,
mające na celu promocję Gminy, jak również imprezy okolicznościowe. Co więcej,
koordynuje działalność amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Gminy, głównie zaś
Grupy Śpiewaczej Kozierowianie, kultywującej wielopokoleniowe tradycje wokalnomuzyczne. CKiP patronuje także orkiestrom dętym „Echo” z Michałowic, „Hejnał”
z Więcławic oraz „Wieniawa” z Raciborowic oraz klubom sportowym LKS „Michałowianka”,
LKS „Galicja”, LKS „Polonia” oraz PKS „Jakub”. Poza tym zapewnia również warunki
działalności i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowicach oraz jej dwóch filii
w Raciborowicach i Więcławicach.
2.7.2. Zajęcia w CKiP
Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach jest organizatorem licznych zajęć (zarówno
indywidualnych, jak i grupowych), przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, jak i starszych
mieszkańców Gminy.
Od wielu lat prowadzone są indywidualne lekcje gry na instrumentach klawiszowych
(pianino, keyboard). Od niedawna oferta wzbogacona została o instrumenty dęte, takie
jak: flet, trąbka, puzon, waltornia.
Do uczącej się młodzieży adresowane są zajęcia plastyczne, mające na celu rozwijanie
manualnych
zdolności
oraz
wytworzenie
poczucia
estetycznego
u
najmłodszych
mieszkańców Michałowic. Instruktorzy CKiP Michałowice prowadzą również warsztaty
wokalne dla dzieci w Więcławicach.
Od roku 2004 CKiP jest organizatorem kursów językowych. We wszystkich szkołach na
terenie Gminy prowadzone są konwersacje z języka hiszpańskiego, angielskiego
i rosyjskiego.
Dzieci i młodzież uczęszczają również na kurs tańca w Więcławicach i w Raciborowicach.
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, dla dzieci młodszych i dla młodzieży.
15
Dodatkowo dla dzieci w czasie ferii i wakacji organizowane są zajęcia w miejscu
zamieszkania z bogatą ofertą zajęć.
W bibliotekach w Michałowicach i Raciborowicach prowadzone są kursy komputerowe. Na
zajęcia uczęszczają głównie osoby dorosłe. Podczas dziesięciu sesji można nauczyć się
podstawowej obsługi komputera – zapoznanie się z pakietem office (głównie Word
i Excel) oraz praktyczne korzystanie z Internetu.
Aktywny Senior to program rehabilitacji i aktywizowania osób starszych poprzez ruch.
Jego celem jest poprawa jakości życia i polepszenie samopoczucia, gdyż ruch zapobiega
powstawaniu
i rozwojowi
wielu
chorób.
Sukcesem
zajęć
jest
niewątpliwie
duże
zadowolenie aktywnych seniorów i chęć uczestniczenia w ćwiczeniach.
2.7.3. Najważniejsze Imprezy cykliczne

ŚWIĘTO KWITNĄCEJ JABŁONI (MAJ)
Pierwsze Święto Kwitnącej Jabłoni w Zagórzycach odbyło się 24 kwietnia 1974 roku
w prywatnym sadzie, kolejne zaś odbywały się już w Parku Dworskim. W ciągu 30 lat
Święto Kwitnącej Jabłoni zachowało swój ludowy charakter. Program artystyczny opierał
się
z
na
występach
miejscowej
zespołów
szkoły
śpiewaczo-tanecznych.
i niezawodna
orkiestra
Występowały
Hejnał.
Świętu
również
Kwitnącej
dzieci
Jabłoni
w Zagórzycach towarzyszy zawsze wspaniały klimat, na wspólnej zabawie licznie
gromadzą się mieszkańcy i goście – wpływa na to przecież maj, cudowny czas dla ludzi czas woni kwiatów i miłości.

IMPRESJE WIĘCŁAWICKIE (czerwiec)
Spotkania malarskie, zorganizowane po raz pierwszy w 2005 r. Celem pleneru jest
rozbudzanie
i poszerzanie
wśród
dzieci,
młodzieży
i
dorosłych
zainteresowań
artystycznych. Uczestnicy pleneru wykonują dwie prace dowolną techniką, jedną z prac
przeznaczając dla organizatora. Wystawa poplenerowa odbywa się w CKiP Michałowice,
później natomiast są licytowane podczas Więcławickiej Biesiady Artystów.

PIKNIK WOLNOŚCI – Kadrówka (sierpień)
Dwudniowy Piknik odbywa się by uczcić wydarzenia, jakie historia umiejscowiła na Ziemi
Michałowickiej, w 1914 roku, kiedy to obalono tu 6 sierpnia słupy graniczne w czasie
Marszu I Kompanii Kadrowej Strzelców Józefa Piłsudskiego. Po tradycyjnym apelu pod
Obeliskiem (Michałowice – Komora) rozpoczyna się świętowanie.
W czasie spotkania odbywa się cykl imprez sportowych, zabawy dla dzieciaków,
a wszystko przy grillu i muzyce. Pierwszy dzień obchodów tradycyjnie kończy zabawa
taneczna.
16
W drugim dniu odbywa się KONCERT PIEŚNI LEGIONOWEJ oraz zawody strzeleckie
i pokazy jazdy konnej. Całość kończą pokazy laserowe bądź sztuczne ognie.
Jest to bardzo duża impreza o zasięgu zdecydowanie ponadgminnym.

MARATON ROWEROWY GRANICĄ DWÓCH ZABORÓW (sierpień)
Maraton Rowerowy Granicą Dwóch Zaborów odbywa się pod Patronatem Honorowym
Konsuli Generalnych Republiki Austrii i Federacji Rosyjskiej. Pierwszy miał miejsce
w 2004 r. Trasa została tak skonstruowana, aby zawodnicy oprócz przeżyć związanych ze
współzawodnictwem
rowerowym
mogli
zapoznać
się
z
atrakcjami,
jakie
oferuje
rowerzystom malowniczo położona Gmina Michałowice.

DOŻYNKI GMINNE (sierpień)
Dożynki – święto dziękczynienia za plony, organizowane już od kilku lat na terenie Parafii
św. Jakuba Apostoła, z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Liczne
atrakcje przygotowywane przez organizatorów, jak również piękna sceneria plebańskiego
ogrodu sprawiają, że frekwencja na imprezie jest bardzo duża.
Dożynki trwają dwa dni, a każdy dzień podsumowuje widowiskowy pokaz sztucznych
ogni. Spotkanie ma charakter pikniku rodzinnego, bawią się tu świetnie zarówno dzieci,
młodzież, jak również osoby dorosłe.

PIKNIK ZIEMNIACZANY (wrzesień)
Impreza odbywa się od 2004 r. W czasie tego jesiennego pikniku mają miejsce zabawy
dla dzieci oraz konkurs na najlepszą zapiekankę ziemniaczaną, najciekawsze potrawy
z ziemniaków oraz na najdziwniejszego i najciekawszego ziemniaka. Podsumowaniem
imprezy jest koncert znanego artysty.
2.7.4. Biblioteki
Gminna
Biblioteka
Publiczna
w
Michałowicach
i
jej
dwie
filie
biblioteczne,
w Raciborowicach i w Więcławicach od 2001 roku wchodzą w skład Centrum Kultury
i Promocji w Michałowicach, powstałego z połączenia Ośrodka Kultury i bibliotek.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelnika, w bibliotece w Michałowicach i filii
bibliotecznej w Raciborowicach utworzono czytelnie internetowe z trzema stanowiskami
komputerowymi i szybkim dostępem do Internetu. Komputery pozyskaliśmy ramach akcji
IKONKA, której organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.
Obecnie tworzona jest baza katalogowa wszystkich książek w bibliotece, co jest podstawą
do systematycznego wprowadzania pozostałych modułów programu. Do maja 2005 roku
wprowadzono
3 000
rekordów
tzn.
skatalogowano
3000
woluminów.
Z
chwilą
zakończenia budowy bazy katalogowej planowany jest zakup modułu LIBRA WWW, dzięki
17
któremu będzie można udostępnić katalog biblioteki w Internecie i /lub sieci lokalnej
biblioteki.
2.7.5. Ruch artystyczny na terenie Gminy Michałowice

Orkiestra Dęta „HEJNAŁ”
Orkiestra Hejnał została założona w Więcławicach w roku 1896 i działa nieprzerwanie od
tamtego momentu. W roku 2006 „Hejnał” będzie obchodził 110-lecie działalności. Opiekę
muzyczną nad orkiestrą sprawuje od kilku lat jej kapelmistrz Stanisław Wądrzyk.
Orkiestra uświetnia swą obecnością większość imprez na terenie Gminy, ale również
chętnie bierze udział w ponadlokalnych przedsięwzięciach muzycznych, i tak np. od lat
występuje na Festiwalu Orkiestr Dętych w Niepołomicach zdobywając wysokie miejsca
w konkursach. Prezesem, liczącej około 20 osób orkiestry jest Jan Baran. „Hejnał”
gromadząc w swoich szeregach coraz więcej młodzieży, nierzadko uczęszczającej do
szkół muzycznych, prowadzi edukację muzyczną w środowisku lokalnym.

Orkiestra Dęta „WIENIAWA”
Orkiestra została założona przez ówczesnego proboszcza Raciborowic księdza kanonika
Stanisława Migasa w 1994 roku jako Młodzieżowa Orkiestra Parafialna. Liczba członków
zwiększała się sukcesywnie i dziś jest w niej już około 20 osób, z czego większość to
absolwenci państwowych szkół muzycznych, a połowa to studenci krakowskich szkół
wyższych. Zespół prowadzony jest przez zawodowych kapelmistrzów, którzy oprócz
dyrygowania zajmowali się nauką podstaw muzyki i gry na instrumencie.
Przełomowym okazał się rok 2004, kiedy Zarząd Orkiestry rozpoczął dynamicznie
reorganizację struktur zespołu. Opracowano projekt statutu Orkiestry, by stać się
stowarzyszeniem prawnym. Nazwę przemianowano na Orkiestra Dęta „Wieniawa”
w Raciborowicach, co ma wymowę historyczną, gdyż tak nazywa się herb Jana Długosza,
budowniczego tutejszego kościoła.

Orkiestra Dęta „ECHO”
Orkiestra dęta Echo powstała jesienią 1948 roku jako orkiestra parafialna. Inicjatorami
zorganizowania zespołu był młody amator muzyki Stefan Socha i trębacz sygnałowy OSP
Stanisław Nogieć. Założenie zespołu ściśle wiąże się z powstaniem nowej parafii w
Michałowicach.
W ciągu prawie sześćdziesięcioletniej działalności orkiestra występowała wielokrotnie na
imprezach o charakterze wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Obecnie jednostką
patronacką jest CKiP Michałowice.
18

Grupa Śpiewacza „KOZIEROWIANIE”
Kozierowianie
to
grupa
śpiewacza,
która
powstała
w
listopadzie
1995
roku.
Założycielkami zespołu były: sołtys Halina Zębala i ówczesna dyrektorka GOK Iwona
Futro-Stepan. W grupie śpiewają babki, córki i wnuczki, gdyż celem zespołu jest
zachowanie i przechowanie starych pieśni, które coraz rzadziej są wykonywane. Ów fakt
wielopokoleniowości grupy często podkreślany jest na licznych konkursach, za co zespół
zyskuje
szczególne
uznanie.
Członkowie
tworzą
zespołową
rodzinę,
która
mimo
przeszkód wiernie trwa przy spuściźnie ojców. Trwa i przędzie coraz dłuższy łańcuszek
pieśni i kolęd, na którym co jakiś czas przybywa nowy „koralik” – dyplom z okazji zajęcia
I lub II miejsca na kolejnym konkursie. Dożynkowe wieńce i w ogóle dożynki to
specjalność Kozierowian. W roku 1999 Kozierowianie gościli w studiu nagrań INIGO,
czego owocem jest płyta „Michałowickie śpiewogranie”, nagrana wraz z nieistniejącym już
zespołem ludowym Raciborowiczanie.

Klub Seniora
Klub
podlega
pod
Polski
Związek
Emerytów,
Rencistów
i
Inwalidów
i
działa
w Michałowicach pod przewodnictwem Tadeusza Kozłowskiego (jego spotkania odbywają
się
regularnie
przewodnictwem
w
siedzibie
Wiktorii
CKiP
w
Myśliwiec.
Michałowicach)
Seniorzy
oprócz
oraz
w
Raciborowicach
spotkań,
szkoleń,
pod
prelekcji,
wyjazdów wypoczynkowych, działalności artystycznej aktywnie działają na rzecz pomocy
pozostałym członkom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, oferując różnego
rodzaju pomoc. Statutowe formy aktywności Klubu zmierzają do poprawienia warunków
socjalno-bytowych jego członków oraz uczestniczenia w życiu społecznym, organizowania
życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów oraz popularyzowania ich problemów
wśród
społeczeństwa.
CKiP
włącza
się
w
działalność
Klubu
poprzez
pomoc
w organizowaniu spotkań oraz koordynację akcji Aktywny Senior na terenie Gminy.
2.8.
Miejsca pamięci
 Obelisk w Michałowicach – Komora
W miejscu dawnej granicy zaborów austriackiego i rosyjskiego 11 listopada 1936 został
umieszczony kamienny obelisk. Znajdujący się na nim napis świadczy o wydarzeniach,
które miały miejsce w Michałowicach latem 1914 roku. Wtedy to 1 kompania kadrowa
Wojska Polskiego, pod dowództwem Tadeusza Kasprzyckiego "Zbigniewa” obaliła słupy
graniczne zaborców.
 Pomnik w Masłomiącej
Pomnik ku czci mieszkańców Masłomiącej zamordowanych przez hitlerowców podczas
II wojny światowej.
19
 Cmentarz wojenny w Zerwanej
Zbiorowa mogiła żołnierzy poległych podczas I wojny światowej, położona w lesie, przy
drodze powiatowej do Woli Więcławskiej.
3. Zagospodarowanie przestrzenne
3.1.
Na
Ogólne uwarunkowania
terenie
Gminy
Michałowice
do
31.12.2003
r.
obowiązywał
Miejscowy
Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice z dnia 3 października 1991 roku,
który obejmował swym zakresem cały obszar terytorialny Gminy.
Obowiązujące plany obejmują 0,22 % obszaru Gminy Michałowice. Dla pozostałego
obszaru Gmina Michałowice pozostaje bez planu zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2004 Rada Gminy Michałowice zatwierdziła Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Gminy Michałowice – uchwała Nr XXIV/200/2004 Rady Gminy
Michałowice z dnia 30.09.2004 r., dokument strategiczny stanowiący podstawę do
opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałowice.
Rada Gminy Michałowice przystąpiła uchwałą Nr XXV/208/2004 z dnia 19 listopada
2004r. do sporządzania trzech niezależnych planów miejscowych:
Obszar
I
–
Wilczkowice,
obejmujący
Zerwana
i
wsie:
Górna
części
wsi:
Wieś,
Kończyce,
Książniczki,
Kozierów,
Masłomiąca,
Michałowice,
Młodziejowice,
Pielgrzymowice, Raciborowice, Sieborowice, Więcławice Dworskie, Więcławice Stare, Wola
Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare, Zdzięsławice.
Obszar II – obejmujący część wsi Masłomiąca
Obszar
III
–
obejmujący
część
wsi:
Książniczki,
Masłomiąca,
Młodziejowice,
Pielgrzymowice, Raciborowice, Sieborowice, Więcławice Dworskie, Więcławice Stare, Wola
Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Zagórzyce Stare, Zdzięsławice.
Od 15 grudnia 2003r. Gmina Michałowice straciła kompetencje z zakresu zadań organu
administracji
architektoniczno-budowlanej.
Obecnie
i zatwierdzanie projektów leży w kompetencji Starosty.
20
wydawanie
pozwoleń
Tabela 1: Zestawienie ilościowe pozwoleń na budowę (stan na 30.06.2005).
Rok:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
( I-VI)
Ilość
decyzji:
144
134
78
109
82
37
Źródło: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, UG Michałowice
Zdecydowana
większość
decyzji
o
pozwoleniu
na
budowę
dotyczy
budownictwa
mieszkaniowego lub zagrodowego oraz obiektów uzupełniających.
Obecnie w kompetencji Gminy jest wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, która określa możliwość realizacji inwestycji na danym
terenie.
Tabela 2: Liczba wydanych decyzji WZiZT
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
(I-VI)
Ilość
decyzji:
129
100
100
159
212
75
Źródło: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, UG Michałowice
3.2.
Sieć osadnicza
Sieć
osadnicza
jest
stosunkowo
zwarta,
a
udział
zabudowy
rozproszonej
szacowany jest na ok. 10% wolumenu. Zabudowa skupiona jest głównie w dolinie rzeki
Dłubni, cieków wodnych i w pasach przydrożnych. Nie występują obszary zabudowy
intensywnej – dominuje zabudowa mieszkalna niska i zagrodowa, zwarte obszary
centralne wsi i „łańcuchówki przy drogach”. Niewielki jest udział nieużytków. Wzdłuż
doliny rzeki Dłubni występuje strefa ochronna.
Zabudowa w większości jest typu ulicowego, z sięgaczami. Występują pojedyńcze
i podwójne pasy zabudowy. Identyfikowalne centra posiadają Michałowice, Raciborowice,
w mniejszym stopniu Więcławice. Pozostałe miejscowości w obszarach zabudowanych
(łańcuchówki) posiadają charakter wiejski.
W Gminie Michałowice istnieją 2033 budynki mieszkalne (posiadające nadane numery).
Ilość numerów w poszczególnych miejscowościach przedstawia poniższa tabela.
21
Tabela 3: Liczba budynków mieszkalnych (nadane numery)
w miejscowościach Gminy Michałowice – stan na 30.06.05
Obręb ewidencyjny
Ilość budynków
Powierzchnia w ha
Górna Wieś
83
160
Kończyce
60
189
Kozierów
44
116
Książniczki
75
231
Masłomiąca
166
456
Michałowice, w tym:
620
1180
Michałowice I
324
566
Michałowice II
177
412
Michałowice III
119
202
86
279
Pielgrzymowice
116
276
Raciborowice
135
343
Sieborowice
80
231
Więcławice Dworskie
70
198
Więcławice Stare
68
111
Wilczkowice
95
299
100
402
Zagórzyce Dworskie
82
213
Zagórzyce Stare
33
134
Zdzięsławice
50
220
Zerwana
70
76
Razem
2033
5144
Młodziejowice
Wola Więcławska
Źródło: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, UG Michałowice
W części, oznaczonych
numerami, posesji
znajdują
się
dodatkowo zabudowania
gospodarcze, głównie w tzw. „starych” wsiach, gdzie należy doprowadzić do ujednolicenia
charakteru zabudowy, form i funkcji w obrębie obszarów zainwestowanych.
Dużym problemem dotyczącym sieci osadniczej jest brak nazw ulic w największych
miejscowościach i nieuporządkowanie numeracji posesji. W związku z dynamicznym
rozwojem budownictwa i rozproszeniem zabudowy sytuacja taka generuje niedogodności
dla mieszkańców, policji i pogotowia ratunkowego.
3.3.
Ochrona środowiska naturalnego
3.3.1. Tereny chronione
Walory przyrodniczo-krajobrazowe Gminy zadecydowały o objęciu znacznych terenów
ochroną prawną. Aktualnie na obszarze Gminy Michałowice znajdują się następujące
obszary chronione:
22

Dłubniański Park Krajobrazowy obejmujący dolinę Dłubni - (24,6 % terenu Gminy)

Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie”, w obrębie którego leży północnozachodnia część Gminy, - (9,5% terenu gminy)

Otulina ww. Parków Krajobrazowych,

7 drzew i 1 krzew uznane za pomniki przyrody, w tym 6 w parku podworskim
w Młodziejowicach i 2 w parku podworskim w Michałowicach.

strefa ochrony (bezpośredniej i pośredniej) ujęcia wody pitnej w Raciborowicach
3.3.2. Zagrożenia i degradacja środowiska
Główne źródła hałasu na terenie Gminy stanowią hałas komunikacyjny i komunalnobytowy. Hałas komunikacyjny powodowany jest przede wszystkim przez:
- drogę krajową nr 7 Kraków-Warszawa
- linię kolejową Kraków – Warszawa
- trasę przelotów lotniczych z pobliskiego lotniska w Krakowie-Balicach
Największy pobór wód powierzchniowych realizowany jest dla celów komunalnych z rzeki
Dłubni. Jest to strefa ochronna ze względu na ujęcie wody pitnej dla miasta Krakowa.
W strefie tej obowiązuje zakaz wprowadzania ścieków do wód i ziemi.
Na terenie Gminy główne zagrożenia jakościowe wód związane są z obszarowymi
i
punktowymi
zanieczyszczeniami
antropogenicznymi. Źródłem
ich
jest
rolnictwo,
hodowla i działalność gospodarcza.
Do ognisk punktowych zaliczamy na terenie Michałowic głównie: dzikie wysypiska śmieci,
doły chłonne, osadniki i szamba.
Erozja gleb na terenie Gminy związana jest głównie z niewłaściwą gospodarką rolną
i
różnego
rodzaju
inwestycjami
związanymi
z
odsłanianiem
gleby,
z
wykopami
i przemieszczaniem warstw ziemi. Duży wpływ na degradację gleb ma również erozja
wietrzna.
Inne źródła zagrożeń wiążą się z zanieczyszczeniami atmosferycznymi pochodzącymi ze
źródeł transportowych. Są to głównie metale ciężkie, szczególnie w rejonach głównych
traktów komunikacyjnych.
Z czynników zewnętrznych duży wpływ na degradację szaty roślinnej ma niewłaściwe
wykorzystanie gruntów rolnych, likwidacja zadrzewień, niewłaściwa zabudowa terenów.
Wszelkie zmiany w glebie powodują zanikanie gatunków o niskim progu tolerancji
i ubożenie całych środowisk roślinnych.
Przemiana krajobrazu naturalnego w rolniczy silnie wpłynęła na synatropizację flory
i fauny. Wzrost powierzchni upraw, likwidacja miedz, spadek mozaikowatości krajobrazu,
likwidacja parków wiejskich, wprowadzanie dróg o wąskich poboczach oraz wypalanie
traw powoduje likwidację naturalnych siedlisk różnego rodzaju fauny w niej żyjącej.
23
3.4.
Własność nieruchomości
W Gminie Michałowice dominuje własność prywatna obejmująca 95% obszaru Gminy.
Grunty Gminy zajmują 51,2 ha. Wśród gruntów Skarbu Państwa największą powierzchnię
stanowią lasy państwowe, zajmujące łączną powierzchnię 122 ha. Znaczące powierzchnie
stanowią grunty będące w zarządzaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (31 ha).
Warto zwrócić uwagę na nieuregulowaną własność większości gruntów, które stanowią
drogi gminne i drogi powiatowe. Obecnie trwają procesy komunalizacyjne wielu ciągów
drogowych. Stan własności gruntów w Gminie Michałowice prezentuje zamieszczona niżej
tabela.
Tabela 4: Stan własności gruntów w Gminie Michałowice (stan na 30.06.05)
Rodzaj własności
Tereny stanowiące
własność osób
fizycznych
Tereny Skarbu Państwa
Powierzchnia
w ha
4662
Udział %
91,2
166
3,2
Grunty kościołów i
związków wyznaniowych
Grunty spółdzielni
31
0,6
10
0,2
Grunty Gminy
51
1,0
194
3,8
5114
100
Pozostałe grunty
RAZEM
Uwagi
w tym:
- Lasy państwowe – 122 ha
- Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa – 36 ha
Źródło: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, UG Michałowice
3.5.
Mienie komunalne Gminy
Gmina posiada działki w większości miejscowości Gminy. Razem zajmują one obszar
51,2 ha. Mienie gminne stanowi niewielki procent powierzchni Gminy, przy czym dane te
nie uwzględniają dróg (element nie wydzielony własnościowo w wykazie). Znaczna część
gruntów komunalnych jest zainwestowana obiektami użyteczności publicznej, inne –
z uwagi na wielkość i położenie – trudne są do zagospodarowania.
Wykaz działek komunalnych (bez działek drogowych) w poszczególnych miejscowościach
zawiera poniższa tabela.
24
Tabela 5: Działki należące do Gminy Michałowice (stan na 30.06.05)
Działki gminne
Udział w pow.
ogólnej
miejscowości
Górna Wieś
0,4271
0,3%
Kończyce
0,0740
0,0%
Kozierów
0,2019
0,2%
Książniczki
2,6324
1,1%
Masłomiąca
2,7900
0,6%
Michałowice
13,6617
1,2%
Młodziejowice
4,1862
1,5%
Pielgrzymowice
2,0723
0,8%
Raciborowice
7,6000
2,2%
Sieborowice
0,2853
0,1%
Więcławice Dworskie
5,7543
2,9%
Więcławice Stare
1,5140
1,4%
Wilczkowice
2,6950
0,9%
Wola Więcławska
4,4797
1,1%
Zagórzyce Dworskie
2,2960
1,1%
0
0,0%
Zdzięsławice
0,3319
0,2%
Zerwana
0,2262
0,3%
Razem
51,2280
-
Miejscowość
Zagórzyce Stare
Źródło: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, UG Michałowice
Poza działkami Gmina posiada również budynki komunalne. Większość z nich stanowią
budynki użyteczności publicznej. Należą do nich:

Urząd Gminy Michałowice

Szkoła Podstawowa w Michałowicach

Gimnazjum w Michałowicach

Zespół Szkół w Więcławicach

Zespół Szkół w Raciborowicach

Ośrodek Zdrowia w Michałowicach

Budynek dawnej szkoły w Zagórzycach

Świetlica w Górnej Wsi

Lokal sklepowy w Masłomiącej

Ujęcia i przepompownie wody
25
4. Infrastruktura techniczna
4.1.
Układ komunikacyjny
4.1.1. Drogi
Na terenie Gminy funkcjonuje dobrze rozwinięta sieć dróg, zapewniająca dojazd do
wszystkich miejscowości leżących w jej granicach. Gmina jest dobrze skomunikowana
z miastem Krakowem poprzez drogę krajową nr 7 oraz drogę powiatową K2156.
Na sieć dróg składa się droga krajowa numer 7, drogi powiatowe, a dopełnieniem sieci są
drogi gminne, które tworzą układ lokalny. Na układ komunikacyjny Gminy składają się
następujące ciągi komunikacyjne:

droga krajowa numer 7 Gdańsk – Chyżne, długość 7,3 km

drogi powiatowe, o łącznej długości 43,3 km.
K2148 (18142) Poskwitów – Zalesie – Zerwana, długość 5,0 km,
K2151 (18145) Zielonki-Wola Zachariaszowska – Wilczkowice, długość 3,9 km,
K2152 (18146) Michałowice p. Wieś, długość 2,4 km,
K2153 (18147) Michałowice-Górna Wieś, długość 3,5 km,
K2154 (18149) Zagórzyce Stare - Sadowie, długość. 4,0 km,
K2157 (18151) Michałowice-Więcławice Stare, długość 1,9 km,
K2157 (18152) Więcławice Stare – Zastów, długość 3,0 km,
K1172 (18122) Iwanowice – Zerwana, długość 2,3 km,
K2150 (18144) Michałowice II - Górna Wieś, długość 2,9 km,
K2152 (18148) Michałowice –Masłomiąca – Więcławice - Luborzyca, długość 6,2
km
K2155 (18150) Michałowice – Książniczki – Raciborowice, długość 6,2 km,
K2156 (18154) Węgrzce – Raciborowice – Prusy, długość 2,0 km

drogi gminne publiczne, o łącznej długości 63,4 km, w tym 38 km to drogi
asfaltowe (59,9%)
26
Tabela 6: Zestawienie dróg gminnych w Gminie Michałowice
Numer
wg
Relacja
mapy
1
Zagórzyce Dworskie - "Szpilka"
2
Zagórzyce Dworskie - Wola Więcławska
Wola Więcławska - do drogi
3
powiatowej 18142
Zagórzyce Dworskie - Masłomiąca
4
(Tartak)
5
Wola Więcławska - Zerwana
6
Masłomiąca - Widerka
7
Masłomiąca (Pan Będkowski)
8
Masłomiąca - Widerka boczna
Michałowice II "Drukarnia" - Zerwana
9
"Apteka"
10
Masłomiąca Koźlica - Michałowice Dwór
11
Masłomiąca "Koło Sołtysa" - boczna
Masłomiąca -"Pan Franczak" - "Pan
12
Lalik"
13
Masłomiąca "Mogiła"
14
Masłomiąca "Osiedle"
15
E7 - Michałowice II "Boisko"
16
Michałowice II "Baseny"
17
Wilczkowice "Centrum"
18
Wilczkowice - Żerkowice
19
Wilczkowice - Michałowice III "Smolna"
20
Wilczkowice "Za remizą"
21
Wilczkowice 2
22
Wilczkowice 1
23
Michałowice "Rzemieślnicza"
Michałowice III - Kozierów
24
"Warszawka"
25
Michałowice III "Mały Kraków"
26
Michałowice III - Górna Wieś
27
Michałowice III - Michałowice I
28
Górna Wieś - Owczary
Górna Wieś - Garlica Duchowna
29
"Zakońce"
30
Michałowice "Gródek"
31
Michałowice - "Banasiówka"
32
Michałowice "serpentyny"
33
Michałowice "Komora" - Młodziejowice
34
Młodziejowice "Młyn"
35
Młodziejowice "Stoczki"- Masłomiąca
36
Książniczki "Za Dworem"
37
Zdzęsławice - Książniczki
38
Książniczki "Brzezina"
39
Książniczki "Brzezina - boczna"
40
Książniczki "Łączki"
41
Kończyce "Paszczykówka"
42
Młodziejowice "Centrum"
43
Kończyce - pola
27
Długość [m]
634
1 450
677
2 599
2 750
1 945
1 554
464
1 574
1 713
618
854
80
458
373
270
329
415
1 057
160
1 071
411
885
2 481
1 016
2 265
809
874
1 450
1 495
1 100
375
1 570
335
1 666
235
1 362
1 164
331
700
519
323
441
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Kończyce koło Sołtysa
Raciborowice "Pan Grzegórzko"
Raciborowice - Prawda
Raciborowice "Na błonia za mostem"
Raciborowice "Błonia"
Raciborowice "Centrum"
Raciborowice - Zesławice
Więcławice "Mleczarnia" - Raciborowice
Prawda "Błonia"
Zdzięsławice "Do Kuchty"
Więcławice - Zdzięsławice - Prawda
Więcławice Stare - Więcławice Doły
Prawda -Pielgrzymowice "Błoniówka"
Sieborowice - Pielgrzymowice
"Przymiarki"
Sieborowice - Pielgrzymowice
Sieborowice "Dom dziecka"
Sieborowice - Zagórzyce
1
4
2
1
400
746
620
213
142
222
800
460
240
250
478
976
948
2 010
1 356
667
2 027
Źródło: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, UG Michałowice
W obrębie Gminy największe natężenie ruchu drogowego, szacowane na 15 tys.
pojazdów na dobę, odbywa się przebiegającą przez środek Gminy drogą krajową nr 7. Jej
długość w obrębie administracyjnym Gminy Michałowice to 7,3 km.
Droga krajowa w chwili obecnej w znacznej mierze pełni funkcję tranzytową pomiędzy
północą, a południem Polski.
W planach jest budowa nowej nitki drogi ekspresowej S-7, która będzie przebiegać przez
wschodnią część Gminy i przejmie większość ruchu tranzytowego. Po oddaniu do
eksploatacji drogi szybkiego ruchu, obecna droga nr 7 stanie się drogą o znaczeniu
podrzędnym (obniżona klasa) i będzie mogła być w większym stopniu niż obecnie
wykorzystywana dla obsługi przyległego terenu zainwestowania kubaturowego.
Istniejąca droga krajowa jest zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Krakowie. Stan drogi krajowej na odcinku przebiegającym przez
Gminę jest w większości niezadowalający i wymaga odnowy. Nawierzchnia posiada
spękania i koleiny, brak jest pasów włączeniowych i lewoskrętów. Uzupełnienia wymagają
chodniki dla ruchu pieszego oraz sygnalizacja świetlna.
Drogi powiatowe na terenie Gminy Michałowice mają łączną długość 43,3 km i w całości
posiadają nawierzchnię bitumiczną. Jednostką zarządzającą drogami powiatowymi jest
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.
Obecnie największe natężenie ruchu drogowego występuje na drogach K2156 Węgrzce –
Raciborowice – Prusy oraz K2152 Michałowice – Masłomiąca – Więcławice – Luborzyca.
Dodatkowo przewiduje się zwiększenie natężenia ruchu na w/w drogach za względu na
28
fakt planowanej lokalizacji węzłów zjazdowych z drogi S-7 w miejscowościach Zastów
i Łuczyce.
Należy również spodziewać się zwiększenia ruchu lokalnego kształtowanego przez
samych
mieszkańców
oraz
znaczną
migrację
mieszkańców
Krakowa
do
Gminy
Michałowice.
Obecne natężenie ruchu nie wskazuje na potrzebę rozbudowy układu dróg powiatowych,
a jedynie na konieczność modernizacji/przebudowy już istniejących.
Nawierzchnie na większości dróg powiatowych są zniszczone. W roku 2004 na odcinku
6,3 km dróg powiatowych wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne. Stanowi, to zaledwie
14,5% całej sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Michałowice. Na tej sieci dróg
w okresie ostatnich 10-15 lat nie były wykonywane roboty drogowe, a jedynie remonty
cząstkowe, nieprzywracające stanu pierwotnego nawierzchni, lecz tylko zabezpieczające
przed dalszą degradacją.
Konstrukcja istniejących dróg nie jest dostosowana do obciążeń jakie występują obecnie.
Po drogach, które były wykonane pod ruch lekki lokalny, poruszają się ciężkie pojazdy,
które czynią nie tylko szkody w nawierzchni, ale w całej konstrukcji. Brak odpowiedniej
konstrukcji podbudowy i prawidłowego odwodnienia powoduje szybką deformację dróg.
Większość dróg powiatowych nie spełnia wymogów technicznych (szerokość drogi, łuki,
rodzaj konstrukcji nawierzchni), brak chodników, tras rowerowych oraz oświetlenia
ulicznego (remont starego, budowa nowych linii).
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza brak chodników dla pieszych przy najruchliwszych
drogach powiatowych i w centrach wsi.
Sieć dróg gminnych jest dobrze rozwinięta, jednak w związku ze znacznym wzrostem
budownictwa jednorodzinnego na terenie Gminy konieczna jest systematyczna jej
rozbudowa. Obecnie drogi publiczne gminne to 63,4 km, z czego 38,0 km to drogi
o nawierzchni bitumicznej, a 25,4 km o nawierzchni nieulepszonej, żwirowej. Realizują
one powiązania pomiędzy sąsiednimi wsiami. Jednym z podstawowym mankamentów
istniejących dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej są braki w oświetleniu ulicznym.
Temat ten wymaga znacznego zainwestowania środków finansowych, gdyż istniejące
oświetlenie kwalifikuje się do modernizacji, a konieczna jest dobudowa nowych linii
oświetlenia ulicznego. Podstawowy układ dróg publicznych uzupełniają ogólnodostępne
drogi wewnętrzne i dojazdowe w poszczególnych miejscowościach.
Sieć dróg o nawierzchni twardej na obszarze Gminy wykazuje tendencje wzrostowe
wynikłe z modernizacji głównie dróg gminnych. Jednak stan techniczny dróg gminnych,
mimo iż ulega rok rocznie poprawie w dalszym ciągu jest niezadowalający. Konieczne jest
podjęcie działań związanych z modernizacją istniejących dróg gminnych publicznych
o nawierzchni bitumicznej, jak również o nawierzchni żwirowej. Komunikacja piesza, jak
29
i rowerowa korzysta z istniejącego układu dróg, przy czym ruch odbywa się ich
poboczami. Brak jest chodników za wyjątkiem centrum Michałowic i Więcławic, gdzie ruch
pieszych jest uporządkowany, natomiast w pozostałych miejscowościach wzdłuż ciągów
drogowych,
o
niepełnych
przekrojach
ulicznych,
bez
wydzielonych
chodników
–
poboczami jezdni.
Nie
ma
wydzielonych
tras
rowerowych,
a
komunikacja
rowerowa
odbywa
się
w sposób mieszany z ruchem kołowym. Na terenie Gminy występuje niewystarczająca
liczba miejsc parkingowych zwłaszcza w największych miejscowościach (Michałowice,
Więcławice, Raciborowice).
Mapa 3: Sieć dróg na terenie Gminy Michałowice
30
4.1.2. Kolej
Południowym obrzeżem Gminy przebiega linia kolejowa – z węzła krakowskiego do
magistrali łączącej Śląsk z Warszawą. Komunikacja ta nie ma jednak znaczenia
bezpośrednio dla samej Gminy Michałowice ze względu na oddalenie przystanków.
Najbliższe przystanki znajdują się w Zastowie i Łuczycach. Są to przystanki osobowe, na
których nie zatrzymują się pociągi dalekobieżne.
Podstawowa obsługa kolejowa Gminy z krajem odbywa się jedynie poprzez kolejowy
węzeł krakowski.
4.2.
Gospodarka wodno-ściekowa
4.2.1. Wodociągi
System zaopatrzenia w wodę Gminy Michałowice oparty jest na własnych ujęciach wód
podziemnych. Są to studnie głębinowe wiercone znajdujące się w miejscowościach:

Wola Więcławska - 2

Michałowice I,

Michałowice II,

Młodziejowice,

Raciborowice,
Ujęcia wody w Woli Więcławskiej S-1, S-2 zaopatrują w wodę następujące
miejscowości: Masłomiąca, Prawda, Pielgrzymowice, Sieborowice, Wola Więcławska,
Więcławice, Zagórzyce, Zdzięsławice oraz w części Goszcza, Łuczyce i Wiktorowice.
Ujęcie wody Michałowice I „Banasiówka” zaopatruje w wodę: Michałowice I,
Michałowice II, Wilczkowice, oraz część Michałowic III i Młodziejowic.
Ujęcie wody Michałowice II „GM 1” zaopatruje w wodę następujące sołectwa: Górna
Wieś, Kozierów, Michałowice III, oraz w części Boleń, Michałowice I, Naramę, Owczary,
Wilczkowice, Wolę Zachariaszowską i Żerkowice.
Ujęcie
wody
Raciborowice
zaopatruje
w
wodę
wsie
Raciborowice,
Kończyce
i Książniczki.
Ujęcia ujmują wodę z pokładów kredowych. Są to wody wysokiej jakości z reguły
nadające się do picia bez uzdatniania i dezynfekcji. Pod względem hydrochemicznym
wody te zalicza się do wód twardych typu wapniowo–magnezowo-węglanowych.
Na system dystrybucji wody w Gminie Michałowice składa się 106,1 km sieci
wodociągowych oraz około 45 km przyłączy.
Wodociągi zgodnie z kryterium zasięgu terytorialnego podzielone są na:
31

wodociągi grupowe:
- Michałowice I – II,
- Michałowice III,
- Zagórzyce,
- Raciborowice,

wodociąg centralny – Młodziejowice.
Wodociągi te stanowią pięć odrębnych systemów wzajemnie niepowiązanych sieci
zaopatrujących w wodę gminę.
Przyjmując kryterium struktury hydraulicznej układu podstawowego systemu zasilania
w wodę można wyodrębnić:

system grawitacyjny – wodociąg Michałowice I – II

system pompowy:
- wodociąg Michałowice III
- wodociąg Raciborowice
- wodociąg Młodziejowice

system grawitacyjno – pompowy – wodociąg Zagórzyce.
Sieć wodociągowa uzbrojona jest w hydranty przeciwpożarowe w ilości 350 szt.
Sieć wodociągowa na terenie Gminy zaczęła powstawać od 1968 r. W początkowym
okresie do budowy w dużym stopniu wykorzystywane były rury azbesto – cementowe. Na
dziś przewody te są sukcesywnie wymieniane, jednak część z nich wykorzystywana jest
w procesie przesyłu wody – około 12 km. Pozostałe rurociągi stanowią rury z PCV
w zakresie średnic od Φ 80 do Φ 225.
Stopień zaopatrzenia w wodę terenu Gminy uznaje się za dobry - układ sieci stwarza jej
dostępność dla całego obszaru gminy. Z wodociągów korzysta obecnie blisko 100%
mieszkańców.
Tabela 7: Sieć wodociągowa Gminy Michałowice
WYSZCZEGÓLNIENIE
2002
2003
2004
Sieć wodociągowa gminy ogółem (w km)
103,8
104,1
106,1
Ilość przyłączy
2163
2293
2459
Wydobycie roczne wody (w tys. m3)
305,1
333,8
349,7
Sprzedaż roczna wody (w tys. m )
253,0
248,9
254,7
3
Zużycie roczne wody na 1 mieszkańca
35,9
33,7
(m3)
Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach
32
33,6
4.2.2. Kanalizacja
Na terenie Gminy Michałowice w miejscowościach Raciborowice i Kończyce występuje
zbiorcza kanalizacja sanitarna. Ścieki z w/w miejscowości spływają do przepompowni
Raciborowice, która tłoczy je do Batowic.
Sieć kanalizacyjna posiada łączną długość ok. 3,6 km i 91 podłączonych odbiorców.
W najbliższych latach planuje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej, która ma objąć całą
Gminę Michałowice. Wykonano już Studium Wykonalności dla przedmiotowej inwestycji.
Obecnie trwają prace nad projektem kompleksowej kanalizacji Gminy Michałowice.
4.3.
Gospodarka odpadami
Na terenie Gminy Michałowice nie działa zbiorowy, zarządzany przez Gminę system
zbiórki odpadów. Odpady i osady ciekłe są odbierane w ramach indywidualnych umów
przez 6 koncesjonowanych firm. Wszyscy wywoźnicy posiadają zezwolenie Wójta Gminy
Michałowice oraz specjalistyczny sprzęt do prowadzenia działalności.
Odpady stałe zbierane są do worków i kontenerów przenośnych o pojemności 120 l,
a następnie wywożone na składowiska w Ujkowie Starym (Gmina Bolesław, Powiat
Olkuski) oraz Sadowie Górnym (Gmina Koszęcin). Pojazdy odbierające odpady są
najczęściej dostosowane do rodzajów pojemników używanych w Gminie. Większość
„śmieciarek” posiada układ do automatycznego opróżniania pojemników. Odpady są
transportowane bezpośrednio na składowiska, rzadziej do punktów ich gromadzenia.
Rocznie wywożonych jest ok. 576 Mg odpadów bytowych - odpady te nie są
segregowane, prowadzone są jedynie sezonowo zbiórki makulatury, baterii i puszek przez
młodzież szkolną, dzikie wysypiska są likwidowane w miarę potrzeb w ciągu roku.
W najbliższym czasie planowane jest jednak wprowadzenie na terenie Gminy segregacji
odpadów w oparciu o system workowy.
4.4.
Infrastruktura energetyczna
Przez południową część obszaru Gminy przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna
220 kV relacji Siersza – Lubocza (użytkownik PSE Południe S.A.) oraz napowietrzna linia
elektroenergetyczna 110 kV relacji Prądnik – Lubocza.
Wzdłuż linii PKP biegnie linia elektroenergetyczna zasilająca sieć trakcyjną. Linia jest
własnością i w użytkowaniu PKP.
Podstawę zaopatrzenia Gminy Michałowice w energię elektryczną stanowią:
- stacje elektroenergetyczne (GPZ) usytuowane poza granicami Gminy, tj. GPZ 220/110
kV/Ś N Kraków – Lubocza i GPZ 110/15 kV Słomniki - Prandocin
- istniejące linie średniego napięcia (dotyczy dwu linii 15 kV, z których jedna przebiega
na trasie GPZ Słomniki – GPZ Prandocin, a druga jest wyprowadzona z GPZ Lubocza).
33
Na obszarze Gminy pracuje 57 transformatorów SN/NN o mocy łącznej – 6,4 MVA.
Długość sieci SN – w granicach obszaru opracowania to ok. 34,0 km.
Sieci NN są napowietrzne (poza niewielkimi fragmentami i częścią przyłączy domowych,
które są kablowe). W obszarze opracowania planu jest ok. 62, 0 km linii NN.
Pomimo poprawy w stosunku do lat poprzednich standardów zaopatrzenia w energię
elektryczną, działania na rzecz rozbudowy i modernizacji sieci i urządzeń, winny być
kontynuowane.
Występują
spadki
napięcia
w
obszarach
intensywnej
zabudowy
mieszkalnej. Konieczna jest rozbudowa sieci NN w zasadzie na całym obszarze Gminy
w związku z intensyfikacją zainwestowania kubaturowego. Inwestorem będzie Enion S.A.
Zakład Energetyczny Kraków.
Obecnie istnieje ok. 620 punktów świetlnych na obszarze Gminy. Docelowo oświetleniem
maja być ujęte wszystkie drogi asfaltowe w obszarach zabudowanych ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych (przystanki, przejścia dla pieszych, szkoły itp.).
Daje to ok. 300 nowych punktów wraz z założeniem sterowników zmrokowych do
poszczególnych linii, planowana jest modernizacja oświetlenia na energooszczędne
i ujednolicenie standardu opraw.
4.5.
Gazociągi
Przez teren Gminy przebiega gazociąg wysokoprężny ø 350 relacji Batowice –
Muniaczkowice oraz gazociągi średniego ciśnienia we wszystkich wsiach z wyjątkiem Woli
Więcławskiej (która nie jest objęta systemem zaopatrzenia w gaz z sieci).
Źródłem
zasilania
miejscowości
Gminy
jest
stacja
redukcyjno-pomiarowa
gazu
zlokalizowana na terenie miasta Krakowa przy ul. Mistrzejowickiej.
4.6.
Sieć
Telekomunikacja i internet
stacjonarnej
telefonii
Telekomunikacji
Polskiej
S.A.
istnieje
we
wszystkich
miejscowościach Gminy, a łączna liczba abonentów wynosi 1502. Przy ilości gospodarstw
domowych wynoszącej 2022, daje to wskaźnik telefonizacji Gminy na poziomie 74%.
Zasięg wszystkich sieci komórkowych pokrywa niemal cały obszar Gminy. Wyjątkami są
miejsca położone w kotlinach lub zasłonięte wzgórzami.
Na terenie Gminy istnieje dwóch dostawców internetu szerokopasmowego. Zdecydowanie
wiodącym jest Telekomunikacja Polska S.A., która posiada 337 klientów (323 –
Neostrada, 10 – SDI, 4 – DSL).
Poza tym istnieją dwie firmy, które oferują dostęp do internetu drogą radiową. Posiadają
wspólnie kilkudziesięciu klientów, natomiast zasięg na obszarze Gminy, głownie ze
względu na ukształtowanie terenu, jest bardzo zróżnicowany.
Publiczne punkty dostępu do internetu (PIAP) znajdują się w Michałowicach (Biblioteka
Publiczna) i Raciborowicach (czytelnia internetowa Biblioteki Publicznej).
34
5. Gospodarka
5.1.
Użytkowanie gruntów i rolnictwo
Użytkowanie gruntów w Gminie zdeterminowane jest w głównej mierze przyrodniczymi
warunkami
produkcji
oraz
sąsiedztwem
Krakowa.
Strukturę
tę
tworzy
1077
indywidualnych gospodarstw rolnych. W większości są to małe gospodarstwa rodzinne,
które nie prowadzą produkcji towarowej. Gospodarstwa poniżej 5 ha stanowią aż 85,4%
ogólnej liczby wszystkich gospodarstw rolnych.
Tabela 8: Gospodarstwa rolne Gminy Michałowice
Powierzchnia
Liczba
Udział
gospodarstw
gospodarstw
procentowy
1 – 5 ha
920
85,4
5 -10 ha
133
12,3
Powyżej 10 ha
24
2,3
Razem
1077
100
Źródło: Spis powszechny 2002, Urząd Statystyczny w Krakowie
W Gminie Michałowice wg klasyfikacji bonitacyjnej ponad 80% użytków rolnych posiada
gleby klasy I do III, jedynie około 1% to gleby klasy V i VI, pozostałe ok. 19% stanowią
gleby klasy IV.
W Gminie występują gleby brunatne i pseudobielicowe oraz czarnoziemy, a także
w warunkach silnego uwilgotnienia gleby glejowe. W dolinach rzecznych występują mady.
Należy
podkreślić,
że
ponad
połowa
powierzchni
przeznaczonej
pod
uprawy
charakteryzuje się korzystnymi warunkami pod względem przydatności dla produkcji
rolnej.
Duży wpływ na rolnicze wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej ma rzeźba terenu.
Ogólnie
porównując
z
innymi
terenami
Województwa
Małopolskiego
warunki
ukształtowania terenu należy ocenić jako korzystne, tereny niekorzystne stanowią
niewielki procent. Grunty orne w 95% posiadają stosunkowo korzystne warunki do
uprawy mechanicznej, przy czym całość użytków rolnych nadaje się do wykorzystania
ciągników przy pracach polowych, a 80% gruntów rolnych do wykorzystania kombajnów
przy zbiorach zbóż.
Ogólnie, przyrodnicze warunki produkcji rolniczej Gminy na tle kraju można uznać za
korzystne; w skali Małopolski lokują one Gminę Michałowice znacząco powyżej wartości
średnich.
Do korzystnych warunków należy zaliczyć również wyposażenie techniczne gospodarstw
rolnych. Dotyczy to dobrego zainwestowania w obiekty budowlane związane z produkcją
rolną oraz średnio wyposażone w maszyny rolnicze. Szczególnie dobre wyposażenie
35
dotyczy ciągników (764 maszyny). W kombajny zbożowe wyposażonych jest 39
gospodarstw, a w kombajny ziemniaczane – 33 gospodarstwa.
Tabela 9: Użytkowanie gruntów w Gminie Michałowice
Użytkowanie gruntów rolniczych
Powierzchnia w Udział procentowy
ha
Użytki rolne
3885
100
w tym
Grunty orne
3289
84,6
Sady
315
8,1
Łąki i pastwiska
280
7,3
Źródło: Spis powszechny 2002, Urząd Statystyczny w Krakowie
Lasy zajmują powierzchnię 62 ha, co stanowi zaledwie 1,2% powierzchni Gminy.
Największe kompleksy leśne to las w Woli Więcławskiej, Las Michałowski i Las
Młodziejowski.
Warto zwrócić uwagę, na dużą powierzchnię sadów. Największe kompleksy sadów, wśród
których
zdecydowanie
dominują
jabłonie
(2/3)
znajdują
się
w
Zagórzycach
i Sieborowicach.
Sprzedaż wyprodukowanych płodów rolnych odbywa się przede wszystkim na placach
hurtowych
i
detalicznych
Krakowa.
Niestety
brak
jest
zorganizowanych
grup
producenckich.
5.2.
Zakłady pracy i istniejące branże
Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat można zaobserwować systematyczny wzrost
ogólnej
liczby
podmiotów
gospodarczych.
Zwiększająca
się
liczba
podmiotów
gospodarczych działających na terenie Gminy świadczy o aktywności mieszkańców
i
właściwym
wykorzystywaniu
walorów
wynikających
z
położenia
i
dobrej
sieci
komunikacyjnej. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, istnienie podstawowych
sieci
infrastruktury
technicznej
dają
potencjalne
możliwości
rozwoju
funkcji
przemysłowych – przy uwzględnieniu ograniczeń, wynikających z ustanowionych na
obszarze gminy stref ochronnych. Na obszarze Gminy brakuje wyodrębnionych stref
przemysłowych,
dających
możliwość
ulokowania
dużych
zakładów
produkcyjnych
i usługowych.
Według danych Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2004 r. w Gminie
Michałowice funkcjonuje 549 podmiotów gospodarczych zatrudniających łącznie 1482
osoby. Sektor publiczny tworzy 17 podmiotów, natomiast prywatny – 532.
Spośród ogólnej liczby przedsiębiorstw najliczniejszą grupę stanowią osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą – 463 podmioty, zatrudniające 1063 osoby. Jest 39
spółek cywilnych i 10 spółek prawa handlowego.
36
Tabela 10: Przedsiębiorcy Gminy Michałowice
LICZBA PRZEDSIĘBIORCÓW
LP.
ROK
Liczba działających
Liczba założonych
w danym roku
działalności
1
2001
308
122
2
2002
348
65
3
2003
384
57
4
2004
419
77
5
2005
459
42
Źródło: Ewidencja działalności gospodarczej Urzędu Gminy Michałowice
Na terenie Gminy Michałowice nie odnotowuje się większych zakładów produkcyjnych.
Produkcję reprezentują drobne zakłady wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego różnych
branż. Poniżej podano wykaz ważniejszych zakładów.
Tabela 11: Największe przedsiębiorstwa w Gminie Michałowice
Nazwa przedsiębiorstwa
Miejscowość
Fabryka Stolarki Okiennej OKNOSYSTEM
Masłomiąca
LUSKAR, Transport i Handel – skład materiałów
budowlanych
ZORBUD - skład materiałów budowlanych i
przemysłowych,
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
Michałowice
Wydawnictwo CZUWAJMY - Zakład Poligraficzny
Michałowice
Spółdzielnia Kółek Rolniczych - SKR
Młodziejowice
GS „Samopomoc Chłopska”
Michałowice
Zakład cukierniczy i piekarnia „RETRO”
Michałowice
Zakład Usług i Produkcji „PRECYZJA”, produkcja
elementów ogrodzeniowych
Firma Handlowa „Dan” - Młyn
Pielgrzymowice
Zakład stolarski, produkcja mebli Rosół
Mirosław
Młyn gospodarczy, wytwarzanie produktów
przemiału zbóż Szydłowski Tadeusz
Książniczki
Zakład produkcji stolarki budowlanej i szyb
zespolonych CNS GLASS
Młodziejowice
Firma Produkcyjno – Handlowa „MAT–POL”,
produkcja mięsa – rzeźnia
Więcławice
Zakład Produkcji Kawy DANDY
Zagórzyce
F.P.H „KRAK – MAT”, zakład produkcji materacy
Wilczkowice
ROLBUD skład materiałów budowlanych, opału
Masłomiąca
F.H.U. „JAGRA” Baza magazynowo-składowa,
pasze, sprzedaż kostki brukowej,
Michałowice
Handel Artykułami
chemiczna MARION
Pielgrzymowice
Chemicznymi,
hurtownia
Michałowice
Michałowice
Kończyce
Młodziejowice
Zdzięsławice
F.H.U. Central Pasz
Źródło: Ewidencja działalności gospodarczej Urzędu Gminy Michałowice
37
Najliczniej reprezentowaną sekcją wg PKD w Gminie jest sekcja handlu hurtowego
i detalicznego, naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz sprzedaż artykułów
użytku osobistego i domowego. W 2004 r. w sekcji tej działało 188 podmiotów
gospodarczych, w tym 4 spółki handlowe, 19 spółek cywilnych i 164 osoby fizyczne.
Kolejne, co do wielkości są sekcje: budownictwa - 76 podmiotów, przetwórstwa
przemysłowego - 65 podmiotów gospodarczych, obsługi nieruchomości, wynajmu, nauki
i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
- 55, transportu,
gospodarki magazynowej i łączności – 51, hoteli i restauracji - 19, pośrednictwa
finansowego - 14, rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa – 12 podmiotów gospodarczych.
5.3.
Rynek pracy i bezrobotni
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy bezrobocie na terenie Gminy w porównaniu do
lat
poprzednich
nieznacznie spadło i
na
dzień
31
grudnia
2004r. wynosi
246
zarejestrowanych bezrobotnych.
Zaobserwowano niepokojący wzrost bezrobotnych w wieku od 25 – 34 lat, oraz
posiadających wyższe i średnie ogólnokształcące wykształcenie. Natomiast zmalała liczba
osób bezrobotnych w wieku 18–24 lat. Czynnikiem, który znacząco wpływa na znalezienie
się w grupie bezrobotnych jest poziom wykształcenia. Osoby z wykształceniem
zasadniczym zawodowym stanowią główną grupę bezrobotnych (46%), znaczącą grupę
stanowią również bezrobotni z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (26%).
Osoby z wykształceniem wyższym stanowią 7–procentową grupę bezrobotnych.
Tabela 12: Struktura bezrobotnych Gminy Michałowice w porównaniu do gmin
sąsiednich i powiatu (wg stanu na 31.XII. 2004 r.)
Gmina Michałowice
Gmina Iwanowice
Wyszczególnienie
W osobach
Ogółem
bezrobotni
w tym:
kobiety
Udział %
W osobach
Udział %
Gmina KocmyrzówLuborzyca
W osobach
Powiat Krakowski
Udział %
W osobach
Udział %
246
100
350
100
470
100
10376
100
115
46,7
127
36,3
198
42
4973
47,9
w wieku 18 – 24
82
33,3
112
32
156
33,2
3266
31,5
lat
z prawem do
51
20,7
27
7,7
50
10,6
1306
12,6
zasiłku
Źródło: Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Michałowice
38
6. Sytuacja społeczna
6.1.
Sytuacja demograficzna
Gminę Michałowice zamieszkuje obecnie blisko 7,5 tys. osób, skupionych w 19
sołectwach. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny wzrost liczby mieszkańców,
wynikający z
dużego
zainteresowania
działkami
budowlanymi, szczególnie wśród
mieszkańców Krakowa.
Wykres 1: Wzrost liczby ludności Gminy Michałowice
7358
7400
7200
6913
7000
6800
6746
6619
7035
7123
6832
6647
6600
6400
6200
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Źródło: Referat Spraw Obywatelskich
Największą wsią w Gminie są Michałowice. Kolejne miejsca zajmują Raciborowice
i Masłomiąca. Najmniejszymi sołectwami pod względem liczby mieszkańców są Prawda,
Zdziesławice i Zerwana.
W Gminie Michałowice populacja kobiet jest niemal równa liczbie mężczyzn (50,1%
kobiet i 49,9% mężczyzn). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 145 os./1 km 2. przyrost
naturalny ludności w roku 2002 wyniósł 2,6 promila, co plasowało Gminę w czołówce
Powiatu Krakowskiego. Ważnym elementem demograficznym dla Gminy Michałowice jest
dodatnie saldo migracji. Jest ono związane z rozwojem budownictwa mieszkaniowego
i przenoszeniem się mieszkańców Krakowa do okolicznych gmin wiejskich.
39
Tabela 13: Struktura wiekowa ludności Gminy Michałowice
na tle porównawczym (stan na 31.12.04)
Wiek
Powiat Krakowski
Michałowice
Województwo Małopolskie
wsie
miasta
wsie
miasta
Ogółem
100%
100
100
100
100
Przedprodukcyjny
24,9%
24,0%
24,4%
23,8%
27,4%
Produkcyjny
60,0%
60,6%
60,1%
61,1%
57,9%
Poprodukcyjny
15,1%
15,4%
15,5%
15,1%
14,7%
Źródło: Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Michałowice
Analiza
grup
wiekowych
mieszkańców
Gminy
wykazała,
że
udział
grupy
przedprodukcyjnej jest wyższy niż przeciętnie w gminach powiatu krakowskiego
i województwa małopolskiego, ale mniejszy niż przeciętnie w terenach wiejskich
województwa. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym w Gminie jest niższy o 0,6
punktu procentowego niż w pozostałych gminach powiatu krakowskiego i o 1,1% niż
średnio w województwie; ale niższy o 2,1% niż w terenach wiejskich województwa,
a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym jest podobny jak średnio w województwie
ale niższy niż w terenach powiatu krakowskiego.
Tabela 14: Liczba ludności w poszczególnych sołectwach
i miejscowościach (31.12.2004)
Liczba
Miejscowość
mieszkańców
Michałowice, w tym:
2080
- Michałowice I
- Michałowice II
- Michałowice III
1035
638
407
Raciborowice, w tym:
712
- Raciborowice
- Prawda
Masłomiąca
Więcławice, w tym:
605
107
- Więcławice Dworskie
- Więcławice Stare
Pielgrzymowice
Zagórzyce, w tym:
280
215
- Zagórzyce Dworskie
- Zagórzyce Stare
Wola Więcławska
279
113
534
495
408
392
370
Wilczkowice
333
Górna Wieś
328
Młodziejowice
310
40
Książniczki
281
Sieborowice
273
Kończyce
218
Kozierów
217
Zerwana
216
Zdziesławice
191
RAZEM
7358
Źródło: Referat Spraw Obywatelskich, UG Michałowice
Struktura ludnościowa Gminy Michałowice jest korzystna. Występuje dodatni przyrost
ludności, a migracja jest na wysokim dodatnim poziomie. Struktura wiekowa natomiast
odpowiada ogólnym trendom w Powiecie i Województwie.
6.2.
Poziom bezpieczeństwa mieszkańców
W Gminie Michałowice brak jest przypadków poważnych przestępstw. Zdarzają się
wykroczenia, nie wpływają one jednak w sposób negatywny na ogólny poziom
bezpieczeństwa. W Michałowicach nie ma posterunku policji, a dzielnicowi obsługujący
Gminę mają swoją siedzibę w Komisariacie w Zielonkach.
Gmina Michałowice nie posiada również straży gminnej. Oddalenie komisariatu policji
i brak straży gminnej sprawia, iż utrzymanie czystości na terenie Gminy i związana z nim
procedura nakładania mandatów jest znacznie utrudniona.
Niezadowalający jest poziom bezpieczeństwa drogowego. W niedostatecznym stopniu
rozwiązane jest zabezpieczenie ruchu kołowego i pieszego na drodze krajowej nr 7.
Na długości ponad 2 km brak jest chodników dla pieszych. Nie istnieją również pasy
zjazdowe i wjazdowe przy budynkach użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia, bank,
urząd gminy). Przy wyjeździe z drogi powiatowej nr K2152 na drogę krajową brak jest
sygnalizacji świetlnej. Źle rozwiązane są również skrzyżowania drogi nr 7 z drogami
powiatowymi nr K1172 i K2153.
Na dogach powiatowych oraz drogach gminnych największe zagrożenie stanowi brak
chodników dla pieszych oraz niedostateczna liczba znaków drogowych.
Ochronę przeciwpożarową Gminy Michałowice zapewniają jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej – Jednostka RatowniczoGaśnicza nr 7 na ul. Rozrywki.
Na terenie Gminy Michałowice istnieje 7 jednostek OSP (Michałowice, Raciborowice,
Więcławice,
Wola
Więcławska,
Wilczkowice,
Zagórzyce
i
Książniczki),
z
których
dwie (Michałowice, Raciborowice) należą do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Największym problemem OSP jest duże zużycie posiadanych samochodów i sprzętu.
41
Największe zagrożenie powodziowe na terenie Gminy istnieje w Dolinie Dłubni.
Szczególnie zagrożone są miejscowości, w których zabudowa mieszkalna znajduje się
blisko rzeki. Dotyczy to zwłaszcza Raciborowic, Kończyc, Książniczek i Zerwanej.
Pomoc wyjazdową w zakresie ochrony zdrowia zapewnia na terenie Gminy Michałowice
NZOZ Scanmed, który posiada 3 lokalizacje w Krakowie.
Gmina Michałowice wraz z Gminą Zielonki czyni starania o ulokowanie oddziału
Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Węgrzcach. Taki oddział zapewniałby szybsze
dotarcie do mieszkańców, a także szybszą reakcję na liczne wypadki na drodze krajowej
nr 7.
Dla poprawy bezpieczeństwa w Gminie instalowane są systemy monitoringu wizyjnego.
Ochroną TV przemysłowej objęte są na razie budynek i otoczenie Zespołu Szkół
w Więcławicach i Raciborowicach oraz kościół i część centrum wsi Więcławice (system
w posiadaniu parafii).
6.3.
Mieszkalnictwo
Według danych Narodowego Spisu Powszechnego, Gmina Michałowice w 2002 roku
dysponowała następującymi zasobami mieszkaniowymi:
- 1829 mieszkaniami
- 7959 izbami
- 178,63500 m2 powierzchni użytkowej
Mieszkania te zamieszkiwało 7133 osoby. W mieszkalnictwie zbiorowym (dom dziecka)
mieszkało dodatkowo 48 osób.
Średnio na 1000 mieszkańców gminy przypadało 253,2 mieszkań. Z przedstawionych
danych wynika, że zasoby mieszkaniowe w Gminie Michałowice są niższe w odniesieniu
do 1000 mieszkańców niż średnio w powiecie krakowskim i wyższe niż we wsiach
województwa
małopolskiego,
co
świadczy
o
lepszych
niż
przeciętne
warunkach
mieszkaniowych.
6.4.
Edukacja
Gmina Michałowice posiada bardzo korzystny system szkolnictwa. Na jej terenie znajdują
się trzy duże ośrodki nauczania (dwa Zespoły Szkół w Raciborowicach i Więcławicach oraz
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Michałowicach), do których uczęszczają dzieci ze
wszystkich miejscowości Gminy oraz z kilku wsi, znajdujących się w gminach sąsiednich.
42
Tabela 15: System edukacyjny Gminy Michałowice (stan na
początek roku szkolnego 2004/2005)
Liczba uczniów Liczba sal do
Liczba
nauki
nauczycieli
Zespół Szkół w
254
18
39
Więcławicach
Zespół Szkół w
332
15
42
Raciborowicach
Gimnazjum
157
12
16
Michałowice
SP Michałowice
227
13
25
RAZEM
970
58
122
Źródło: Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Michałowicach
Sieć szkolna Gminy Michałowice składa się z trzech obwodów nauczania Michałowice,
Więcławice, Raciborowice.
 Raciborowice: Raciborowice, przysiółek Prawda, Kończyce, Książniczki. Dodatkowo do
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Raciborowicach uczęszczają dzieci i młodzież
z Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, z miejscowości Zastów, Prusy, Wiktorowice oraz
z Gminy Zielonki, z miejscowości Batowice i Dziekanowice.
 Michałowice: Michałowice I, Michałowice II, Michałowice III, Górna Wieś, Wilczkowice,
Kozierów, Zerwana, Młodziejowice, Masłomiąca cz. Zachodnia,
 Więcławice: Wola Więcławska, Zagórzyce Stare, Zagórzyce Dworskie, Pielgrzymowice,
Sieborowice,
Więcławice
Stare,
Więcławice
Dworskie,
Zdzięsławice,
Masłomiąca
przedszkole
niepubliczne,
prowadzone
cz. Wschodnia.
W
Gminie
Michałowice
funkcjonuje
jedno
w Michałowicach przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”. W roku szkolnym
2004/05 uczęszczało do niego 44 dzieci.
Infrastruktura szkolna jest w stanie dobrym. W roku 2004 roku przeprowadzono
kompleksowy
remont
budynku
Zespołu
Szkół
w
Więcławicach, a
w
roku
2005
wybudowano halę sportową w Raciborowicach. Obecnie na obszarze Gminy Michałowice
istnieją 3 ośrodki edukacyjne, które posiadają dobrą bazę lokalową.
Największym problemem szkół jest brak stołówek, w wyniku czego wiele dzieci zostaje
przeniesionych przez rodziców do innych szkół, głównie w Krakowie. Rozbudowy wymaga
również
infrastruktura
sportowa
wokół
szkół.
W
celu
rozwinięcia
współpracy
międzyszkolnej niezbędne jest utworzenie miejsc noclegowych w każdej ze szkół.
W jednym ośrodku zasadne wydaje się utworzenie pełnej bazy noclegowej – np. hostel,
natomiast w pozostałych wystarczy zakupić koce i łóżka polowe do rozstawienia na sali
sportowej oraz poprawa warunków w sanitariatach.
43
6.5.
Ochrona zdrowia
Podmiotem prowadzącym ośrodek zdrowia w Michałowicach jest „Medea Sp. z o.o.”,
która zastąpiła zlikwidowany w 2005 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej. Obszar objęty działaniem NZOZ Medea Sp. z o.o. obejmuje swym zasięgiem
większość
terenu
Gminy
Michałowice
(około
1300
pacjentów
z
miejscowości
w
południowej części Gminy jest zarejestrowana w NZOZ Batowice – Gmina Zielonki).
Ośrodek
w
Michałowicach
posiada
również
pacjentów
zamieszkałych
w
gminach
sąsiednich, w tym także w Krakowie.
W
otoczeniu
(w
Michałowic
Michałowicach
Rehabilitacyjne
i
działają
także
Młodziejowicach)
„Ekomed”
w
dwa
oraz
prywatne
gabinety
Specjalistyczne
Pielgrzymowicach,
stomatologiczne
Centrum
Leczniczo-
zabiegi
krioterapii,
świadczące
fizykoterapii i rehabilitacji.
Populację, dla której ośrodek zdrowia w Michałowicach świadczy Podstawową Opiekę
Zdrowotną przedstawia poniższa tabela.
Tabela 16: Populacja objęta opieką zdrowotną przez NZOZ Medea
Rok
2001
Osoby w wieku
0-6
Pacjenci Zmiana
405
-
Osoby w wieku
7-65
Pacjenci Zmiana
4272
-
Osoby w wieku
powyżej 65 lat
Pacjenci Zmiana
746
-
Razem
Pacjenci
5423
Zmiana
-
2002
391
-3,5%
4348
1,8%
778
4,3%
5517
1,7%
2003
400
2,3%
4428
1,8%
816
4,9%
5644
2,3%
2004
483
20,8%
4468
0,9%
769
-5,8%
5720
1,3%
Źródło: Dane NZOZ Medea
Warto zwrócić uwagę na wysoki przyrost dzieci wśród pacjentów NZOZ Medea.
W roku 2004 wyniósł on ponad 20%, co przy niskim wskaźniku przyrostu naturalnego
w Małopolsce jest liczbą znaczącą. Wzrost ten w przypadku Michałowic wynika
z dodatniego salda migracji - duża część nowych mieszkańców Gminy to ludzie młodzi,
posiadający małe dzieci.
W ciągu ostatnich lat liczba udzielonych świadczeń (wizyty w ośrodku zdrowia)
przekroczyła 20 tysięcy rocznie, co uwzględniając 5-dniowy okres pracy ośrodka
w tygodniu daje blisko 40 wizyt dziennie. Odrębnie prowadzona jest statystyka
stomatologii. Liczba wizyt u dentysty kształtuje się na poziomie 4000 rocznie.
Przedstawione dane wskazują na stały wzrost liczby pacjentów i wizyt w ośrodku zdrowia
w Michałowicach. Niejednokrotnie wzrost ten jest bardzo dynamiczny, jak w przypadku
44
zarejestrowanych dzieci (ponad 20% więcej w 2004 roku niż w roku poprzednim), czy
wizyt u stomatologa (ponad 27% wzrost).
W budynku ośrodka zdrowia konieczne jest przeprowadzenie remontu, polegającego na
dostosowaniu budynku do obecnych wymogów prawnych oraz dla potrzeb osób
niepełnosprawnych. Przeprowadzona również powinna zostać jego termomodernizacja
oraz uzupełnione wyposażenie w sprzęt medyczny i komputery.
6.6.
Kościoły, cmentarze
W Gminie Michałowice istnieją 3 parafie rzymsko-katolickie:
 Michałowice – p.w. Najświętszej Marii Panny
 Raciborowice – p.w. św. Małgorzaty
 Więcławice – p.w. św. Jakuba Apostoła
Kościoły w Raciborowicach i Więcławicach to obiekty zabytkowe, natomiast kościół
w Michałowicach został wybudowany w latach 50-tych XX wieku. Przy każdym
z kościołów znajduje się cmentarz parafialny.
6.7.
Pozostała infrastruktura społeczna
 Poczta
Na terenie Gminy znajduje się jedna placówka pocztowa w Michałowicach.
 Bank
W Michałowicach obok ośrodka zdrowia ma swoją siedzibę oddział Banku Spółdzielczego
Rzemiosła w Krakowie, a w budynku Urzędu Gminy znajduje się Punkt Kasowy tegoż
banku. Dostępny 24 h na dobę bankomat znajduje się obok głównej siedziby banku.
 Apteki
Na obszarze Gminy znajduje się jedna apteka (w Michałowicach) oraz dwa punkty
apteczne (w Michałowicach i Raciborowicach).

Dom Dziecka
W Sieborowicach, w budynkach dawnego dworu Zakrzeńskich jest zlokalizowany Dom
Dziecka. Obecnie zamieszkuje go 48 dzieci. Dom Dziecka jest jednostką Powiatu
Krakowskiego.
6.8.
Organizacje pozarządowe
W Gminie Michałowice istnieją dwa stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną. Są
to Parafialny Klub Sportowy „Jakub” z Więcławic oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Michałowickiej „Nad Dłubnią”.
PKS „Jakub” prowadzi ponadto działalność sportową wśród dzieci i młodzieży w kilku
sekcjach. Organizuje też wypoczynek wakacyjny i zimowy dla dzieci z Zespołu Szkół
w Więcławicach.
45
Stowarzyszenie „Nad Dłubnią” wydaje czasopismo „Naddłubniańskie pejzaże”, organizuje
imprezy plenerowe związane z historią Gminy Michałowice, gromadzi też pamiątki
kulturowe i historyczne z obszaru Gminy. Od momentu powstania ściśle współpracuje
z Domem Dziecka w Sieborowicach.
Oprócz
tego
w
formie
stowarzyszeń
działają
pozostałe
kluby
sportowe:
LKS
Michałowianka oraz LKS Galicja Raciborowice. Również Ochotnicze Straże Pożarne są
stowarzyszeniami. Jednostki OSP istnieją w Michałowicach, Raciborowicach (jednostki
włączone do
krajowego systemu
ratowniczego)
oraz
Więcławicach, Zagórzycach,
Wilczkowicach, Książniczkach i Woli Więcławskiej.
Obserwuje się małe zaangażowanie organizacji pozarządowych w sprawy Gminy.
Większość stowarzyszeń to kluby sportowe i jednostki OSP, które koncentrują się na
wąskiej działalności statutowej. Odczuwalny jest brak działalności organizacji NGOs
w sprawy kulturalne i pomocy społecznej.
Istnieje możliwość organizacji centrów edukacyjno-kulturalnych w miejscowościach,
w których istnieją OSP. Wiele budynków wymaga wprawdzie wykończenie (Książniczki,
Wola Więcławska) lub remontu (pozostałe), ale po dokonaniu niezbędnych prac mogłyby
się one stać świetlicami wiejskimi. Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim
rozwiązaniem jest fakt, iż często remizy OSP są jedynym budynkiem publicznym
w miejscowości. OSP mogłyby się stać animatorami życia kulturalnego na terenie Gminy.
6.9.
Gmina
Komunikacja
Michałowice
posiada
stosunkowo
dobrze
rozbudowaną
sieć
komunikacji
publicznej, zwłaszcza jeśli chodzi o połączenia z Krakowem. Obszar Gminy przecinają
trasy 4 linii autobusów MPK Kraków (250, 257, 267, 277), zapewniające łącznie 57
kursów do Krakowa oraz dwaj przewoźnicy prywatni (linia CB i linia Zagórzyce), które
oferują ok. 25 kursów do Krakowa. Autobusy przejeżdżają przez większość miejscowości
Gminy. Jedynie przez obszar Woli Więcławskiej, Kozierowa, Sieborowic i Zdzięsławic nie
kursuje komunikacja publiczna. Pewne niedobory w połączeniach z Krakowem obserwuje
się również w miejscowościach Kończyce, Książniczki i Młodziejowice. Rozwinięcia
wymagają połączenia wewnątrz Gminy. Pewnym problemem jest niedostateczna liczba
peronów i wiat przystankowych.
Osobny system komunikacji zbiorowej jest zorganizowany w celu dowozu dzieci do szkół.
Z autobusów dowożących dzieci do szkoły w Michałowicach korzysta blisko 100 uczniów,
głównie z Górnej Wsi i Michałowic III. Do Więcławic jest dowożonych 35 dzieci
z Zagórzyc, a w Raciborowicach z bezpłatnych dojazdów komunikacją publiczną
(prywatna linia Zagórzyce) korzysta 35 uczniów z Książniczek.
46
6.10. Pomoc społeczna i określenie grup społecznych wymagających wsparcia
Głównym powodem przyznawania pomocy w Gminie jest ubóstwo. Ubóstwo jest
dominującą przyczyną trudnej sytuacji życiowej naszych rodzin. W grupie tych osób są
takie, które charakteryzuje permanentny brak środków do życia. Rodziny te od dawna
żyją w niedostatku i korzystały już ze świadczeń pomocy społecznej. Są to rodziny, które
cechuje niezaradność życiowa i które kumulują takie zjawiska, jak wielodzietność,
inwalidztwo, przewlekłe choroby, alkoholizm itp. W rodzinach tych panuje pewien
kulturowy styl życia przekazywany z pokolenia na pokolenie.
Drugim ważnym powodem przyznawania pomocy jest bezrobocie. Bezrobocie jest
obecnie jednym z najważniejszych problemów polskiej gospodarki. Jego wzrost oznacza
bowiem wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej.
Długotrwałe bezrobocie i jego pochodna w postaci utraty prawa do zasiłku to najczęstsza
przyczyna
ubiegania
się
o
świadczenia
pomocy
społecznej.
Największą
grupę
bezrobotnych korzystających z Ośrodka w Michałowicach stanowią kobiety, dla których
znalezienie pracy jest prawie niemożliwe.
Znaczne powiększenie się grupy bezrobotnych świadczeniobiorców oznacza dla pomocy
społecznej zarówno ogromny wzrost zadań i wydatków, jak i konieczności dostosowania
dotychczasowych form pomocy do nowych potrzeb.
Wykres 2: Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie
korzystającej z pomocy społecznej
zł
300
250
200
150
255,6
100
194,4
144,6
50
0
2002
2003
2004
Źródło: GOPS Michałowice
Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest bardzo niski, kształtuje się na
poziomie 144,60 zł. Dochód ten jest również niższy od kryterium dochodowego
wynikającego z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które wyniosło na osobę
w rodzinie w 2004 r. 316,00 zł.
Następnym ważnym problemem występującym w rodzinach jest niepełnosprawność.
Dotyczy ona przede wszystkim ludzi starych, schorowanych i samotnych, którzy nie
47
mogą liczyć na pomoc rodziny, i których renty i emerytury nie wystarczają na
zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb. Problem ten dotyczy również osób młodych,
które z tytułu orzeczonego stopnia niepełnosprawności powstałego przed 18 rokiem życia
otrzymują rentę socjalną.
Do
częstych
powodów
przyznawania
pomocy
należy
również
potrzeba
ochrony
macierzyństwa. Przeważnie z tej formy pomocy korzystają kobiety w ciąży.
Innymi przyczynami udzielania pomocy są: długotrwała choroba, a także bezradność
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
Należy bardzo mocno podkreślić, iż rzadko się zdarza, by profil korzystających z pomocy
społecznej dało się określić przy pomocy jednej cechy „sprawczej” – na ogół mamy do
czynienia z rodzinami wieloproblemowymi, w których trudnościom związanym np.
z wielodzietnością, ubóstwem, chorobą, utratą pracy towarzyszy lub leży u podłoża
nadmierne spożycie alkoholu.
Tabela 17: Powody udzielenia pomocy społecznej
Liczba
rodzin
97
1
39
20
45
Powody trudnej sytuacji życiowej
Liczba osób
w rodzinach
257
1
161
65
110
Ubóstwo
Bezdomność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
40
289
domowego – ogółem
w tym:
- rodziny niepełne
15
69
- rodziny wielodzietne
20
220
Potrzeba ochrony macierzyństwa
5
28
Alkoholizm
3
17
Trudności w przystosowaniu do życia po
2
7
opuszczeniu zakładu karnego
Sytuacja kryzysowa
2
7
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach
Jedną z charakterystycznych cech biospołecznych jest wiek. Determinuje on fazę życia,
w jakiej znajduje się aktualnie człowiek pod względem sytuacji rodzinnej. Jeżeli mamy na
uwadze rodziny z dziećmi, to także możliwości wychowawcze w stosunku do własnych
dzieci. Jak wynika z badanych dokumentów klienci ośrodka znajdują się w różnym wieku.
Tabela nr 18 przedstawia strukturę klientów Ośrodka Pomocy Społecznej według wieku
i płci, z której wynika, że zdecydowaną większość jej klientów stanowią kobiety.
48
Tabela 18: Struktura podopiecznych GOPS wg wieku i płci (stan na 30.06.05)
Wiek
Ogółem
%
Mężczyźni
%
Kobiety
%
18-29
68
18,7
29
8
39
10,7
30-44
122
33,5
37
10,2
85
23,3
45-59
109
29,9
49
13,5
60
16,5
60 i powyżej
65
17,9
11
3,0
54
14,8
Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach.
Pod względem wieku najliczniejszą grupę podopiecznych stanowią osoby dojrzałe
w wieku od 30-44 roku życia. Wśród badanych matek dominują kobiety w wieku 31-35
lat oraz 36-40, które stanowią 72,3% objętych pomocą. Natomiast wśród ojców
dominują mężczyźni w wieku 40-45 lat (78%). Najmniej liczną grupą zgłaszających się
po pomoc są osoby starsze powyżej 60 roku życia.
Dla funkcjonowania rodziny jako grupy społecznej nie bez znaczenia jest poziom
wykształcenia rodziców. Decyduje on w znacznym stopniu o ogólnym poziomie kultury
rodziny. Wśród osób korzystających z pomocy dominuje wykształcenie podstawowe 46%.
Są również osoby, które posiadają wykształcenie niepełne podstawowe 3%.
Wykształcenie zawodowe posiada 27%, a wykształcenie średnie 17%. Niewielki procent
stanowią osoby z wykształceniem wyższym 7%.
Warunki materialne rodziny zależą od wielu czynników i podlegają stałej ewolucji
w czasie. Z jednej strony mają na nie wpływ takie elementy, jak wysokość dochodów
związana
z
liczbą
osób
pracujących
w
gospodarstwie domowym, wykonywanym
zawodem, stanem zdrowia, występowaniem pewnych szczególnych problemów, jak np.:
przewlekłe choroby, niepełnosprawność, problemy alkoholowe. Z drugiej zaś strony
warunki materialne są funkcją liczby i wieku osób, które utrzymują się z dochodów
rodzin. Jak przedstawia się sytuacja klientów Ośrodka pod względem dochodu obrazuje
tabela nr 19.
Tabela 19: Sytuacja podopiecznych GOPS pod względem źródeł dochodów
ŹRÓDŁO DOCHODU
ILOŚĆ RODZIN
%
Praca dorywcza
92
29,1
Renta, emerytura
83
26,3
Zasiłek z pomocy społecznej
67
21,2
Praca zarobkowa na etacie
51
16,1
Zasiłek dla bezrobotnych
10
3,2
Gospodarstwa rolne
8
2,5
Pomoc rodziny
5
1,6
Źródło: Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach z roku 2004
49
Podstawowym źródłem dochodu dla większości osób i rodzin zgłaszających się do
Ośrodka Pomocy jest praca dorywcza 29,1%.
Jak wynika z dokumentów będących w posiadaniu Ośrodka Pomocy Społecznej
potwierdzających wysokość średnich miesięcznych dochodów netto zdecydowanie dochód
ten zmniejszył się w roku 2004 r. Jest to wynik wzrastającego bezrobocia, spadku
opłacalności produkcji rolnej. Młodzi ludzie, często całe rodziny utrzymują się z rent lub
emerytur swoich rodziców lub dziadków.
50
III. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCHW GMINIE MICHAŁOWICE
Analiza problemów to drugi, po analizie stanu istniejącego etap budowania strategii
rozwoju Gminy Michałowie. Etap ten ma na celu identyfikację problemów. Problemy
dotyczą całej gminy winny, mają więc charakter globalny.
1.
Identyfikacja problemów w obszarze „Dziedzictwo kulturowe i turystyka”

niedostateczna infrastruktura turystyczna

brak zagospodarowania Dłubni i terenów rekreacyjnych Gminy, tzw. „Basenów”

niedostateczna liczba imprez promujących Gminę

niszczejące zespoły dworskie w Młodziejowicach i Książniczkach

niedoinwestowana infrastruktura sportowa
2.
Identyfikacja problemów w obszarze „Zagospodarowanie przestrzenne”

brak wyznaczonych i przygotowanych terenów inwestycyjnych

mała liczba działek komunalnych

rozproszenie zabudowy

niezagospodarowane centra miejscowości

brak nazw ulic w największych miejscowościach
3.
Identyfikacja problemów w obszarze „Infrastruktura techniczna”

brak zbiorczego systemu kanalizacji

zły stan techniczny dróg gminnych

zły stan techniczny dróg powiatowych

nierozwiązany układ komunikacyjny na drodze nr 7

brak chodników w ciągu dróg o znacznym natężeniu ruchu

niewystarczający układ wyznaczonych ścieżek rowerowych

brak miejsc parkingowych

braki w oświetleniu ulicznym

braki w infrastrukturze energetycznej

braki w infrastrukturze telekomunikacyjnej (zbyt małe centrale telefoniczne, brak
dostępu do szerokopasmowego internetu, brak zasięgu sieci komórkowych)

brak systemu segregacji odpadów

za mało publicznych punktów dostępu do internetu
4.
Identyfikacja problemów w obszarze „Gospodarka”

rozdrobnione gospodarstwa rolne

spadek dochodów z działalności rolniczej
51
5.

brak dużych inwestorów

brak instytucji otoczenia biznesu (doradztwo, usługi finansowe)

brak wyodrębnionych stref przemysłowych
Identyfikacja problemów w obszarze „Sytuacja społeczna”

braki w infrastrukturze sportowej przy szkołach

brak stołówek w szkołach

brak miejsc noclegowych w szkołach

niedostateczna sieć wewnętrznych powiązań komunikacyjnych

niewystarczająca liczba połączeń komunikacyjnych z Krakowem

brak wiat przystankowych

brak straży gminnej

mała rola organizacji pozarządowych w życiu Gminy

brak aktywności osób korzystających z pomocy społecznej

niedoinwestowanie budynku ośrodka zdrowia w Michałowicach

braki sprzętowe jednostek OSP

niewykorzystane budynki remiz OSP
52
IV.
ANALIZA SWOT
Analiza SWOT ( skrót od pierwszych liter angielskich słów: Strenghts, Weaknesses,
Opportunities, Threats) identyfikuje oraz ocenia mocne i słabe strony danego obszaru
oraz przyszłe szanse i zagrożenia wynikające z wpływu otoczenia na ten obszar.
Silne strony – uwarunkowania, stanowiące mocne strony Gminy, elementy przewagi nad
innymi, które należy wykorzystać aby osiągnąć zamierzone cele;
Słabe strony – obecnie istniejące problemy i bariery, które należy wyeliminować, aby nie
utrudniały osiągnięciu założonych celów
Szanse – czynniki zewnętrzne, które mogą wpływać na szybszy rozwój Gminy
Zagrożenia – czynniki zewnętrzne zagrażające realizacji celów
SILNE STRONY
1. Położenie - lokalizacja w Małopolsce i bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa
2. Dobre skomunikowanie z Krakowem
3. Infrastruktura: drogi, gaz, woda, telefony
4. Dodatnie saldo migracji
5. Tereny inwestycyjne pod budownictwo jednorodzinne i strefy usług
6. Dobrze zorganizowana sieć szkolnictwa
7. Możliwości harmonijnego rozwoju przestrzennego Gminy
8. Dobrze rozwinięte i zorganizowane sadownictwo we wschodniej części Gminy
9. Atrakcje turystyczne: zabytki i przyroda
10. Dobra kondycja finansowa Gminy
11. Silne tradycje historyczne
12. Rozwój centrów miejscowości
SŁABE STRONY
1. Niski odsetek skanalizowania Gminy
2. Rozdrobnienie gospodarstw rolnych
3. Brak gminnego zasobu gruntów (działki komunalne)
4. Brak wewnętrznej komunikacji zbiorowej
5. Brak infrastruktury turystycznej
6. Brak produktu lokalnego
7. Słabo zorganizowane formy życia społecznego
53
8. Brak alternatywnych form zatrudnienia w otoczeniu rolnictwa
9. Brak usług ponadpodstawowych
10. Niedostateczna organizacja czasu wolnego dla młodzieży
11. Niezadowalający poziom bezpieczeństwa mieszkańców
SZANSE
1. Rozwój mieszkalnictwa
2. Napływ inwestorów na obrzeża Krakowa
3. Korzystne zmiany w strukturze ludności
4. Rozwój turystyki weekendowej
5. Współpraca regionalna i międzygminna
6. Dynamiczny rozwój Krakowa i Małopolski
7. Budowa drogi ekspresowej S-7
8. Możliwość pozyskania środków zewnętrznych, głównie z UE
9. Możliwości rozwoju dla organizacji pozarządowych
10. Rozwój usług
ZAGROŻENIA
1. Konkurencja gmin sąsiednich
2. Pauperyzacja Nowej Huty
3. Przeciążenie drogi E-7
4. Centralizacja władzy
5. Brak polityki rozwoju powiatu
6. Antysamorządowe ustawodawstwo
7. Brak ochrony zlewni Dłubni powyżej Gminy
8. Wysokie bezrobocie w powiecie i województwie
9. Kryzys finansów publicznych
54
V.
CELE I ZADANIA STRATEGICZNE GMINIE MICHAŁOWICE NA LATA 20062013
Zadania, które będą miały wpływ na poprawę sytuacji w Gminie Michałowice, poprzez
wykorzystanie silnych stron oraz szans, unikanie zagrożeń i wyeliminowanie słabych
stron, zostały podzielone na cele strategiczne oraz cele szczegółowe. Wszystkie cele
pogrupowane zostały w obszary tematyczne, odpowiadające dziedzinom życia społecznogospodarczego Gminy.
Obszar I: Środowisko i Przestrzeń
Cel strategiczny 1: Poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy
Cele szczegółowe:
1. Ochrona wód rzeki Dłubni oraz gleb i powietrza
Przykładowe zadania:

Budowa kanalizacji na obszarze całej Gminy Michałowice

Wprowadzenie systemu segregacji odpadów

Likwidacja azbestu
2. Zmniejszenie energochłonności obiektów publicznych
Przykładowe zadania:

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
Cel strategiczny 2: Podwyższenie jakości życia mieszkańców
Cele szczegółowe:
1. Poprawa układu komunikacyjnego Gminy i wzrost bezpieczeństwa ruchu
drogowego
Przykładowe zadania:

Remont i wymiana nawierzchni na drogach gminnych

Budowa chodników przy drogach powiatowych

Wprowadzenie i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego na
drogach gminnych
2. Utrzymanie ładu przestrzennego i estetyki zabudowy w Gminie
Przykładowe zadania:

Odnowa centrów wsi

Budowa placów zabaw i boisk sportowych

Nazewnictwo ulic w miejscowościach Gminy
55
Obszar II: Gospodarka i rolnictwo
Cel strategiczny 1: Rozwój gospodarczy Gminy
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie liczby turystów poprzez rozwój turystyki weekendowej
Przykładowe zadania:

Organizacja imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

Zagospodarowanie turystyczne Doliny Dłubni

Rozwój turystyki rowerowej
2. Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
Przykładowe zadania:

Zagęszczenie komunikacji z Krakowem

Wprowadzenie nowych tras w komunikacji wewnętrznej
3. Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Przykładowe zadania:

Stworzenie punktu informacyjno-doradczego i organizacja szkoleń dla
przedsiębiorców, stworzenie zrzeszenia przedsiębiorców
4. Uporządkowanie przestrzeni rolniczej i upowszechnienie nowoczesnej struktury
agrarnej i produkcji rolnej
Przykładowe zadania:

Wdrożenie programu urządzeniowo-rolnego

Remont dróg rolniczych

Stworzenie i promocja produktów lokalnych
5. Rozwój i modernizacja sieci wodociągowej
Przykładowe zadania:

Budowa i remont wodociągów

Budowa zbiorników wodnych

Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej
Obszar III: Edukacja i kultura
Cel strategiczny 1: Podniesienie jakości szkolnictwa
Cele szczegółowe:
1. Unowocześnienie bazy oświatowej
Przykładowe zadania:

Organizacja stołówek w szkołach

Rozbudowa infrastruktury sportowej wokół szkół

Organizacja bazy noclegowej dla wymiany międzyszkolnej krajowej
i zagranicznej

Utworzenie platformy internetowej szkół – e-szkoła
56
2. Rozszerzanie oferty edukacyjnej i sportowej
Przykładowe zadania:

Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów uzdolnionych

Organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów opóźnionych

Organizacja szkoleń dla dorosłych
Cel strategiczny 2: Rozwój kultury oraz współpracy krajowej i międzynarodowej
Cele szczegółowe:
1. Rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców
Przykładowe zadania:

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Rozwój bibliotek
2. Współpraca z krajem i zagranicą
Przykładowe zadania:

Stworzenie sieci miast i gmin partnerskich
Obszar IV: Społeczeństwo
Cel strategiczny 1: Solidarne i obywatelskie społeczeństwo
Cele szczegółowe:
1. Dofinansowanie dla najbardziej potrzebujących
Przykładowe zadania:

System dożywiania biednych dzieci

Włączenie organizacji pozarządowych w system alokacji środków
przeznaczonych na pomoc społeczną, działalność edukacyjną i kulturalną
2. Integracja społeczeństw sołectw
Przykładowe zadania:

Budowa domów wiejskich w sołectwach Gminy
Cel strategiczny 2: Wysokiej jakości usługi publiczne
Cel szczegółowy:
1. Podwyższenie standardów obsługi mieszkańców, firm i inwestorów
Przykładowe zadania:

E-urząd (elektroniczny obieg dokumentów, przyjmowanie pism w wersji
elektronicznej, stan sprawy)
Cel strategiczny 3: Bezpieczne, zdrowe i rozwojowe społeczeństwo
Cele szczegółowe:
1. Rozwinięcie profilaktyki zdrowotnej
57
Przykładowe zadania:

Prowadzenie wszechstronnych badań diagnostycznych wśród dzieci i młodzieży
2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Przykładowe zadania:

Punkty dostępu do internetu w obiektach publicznych
3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Przykładowe zadania:

Monitoring centrów wsi

Monitoring budynków publicznych
Ponieważ Strategia ma charakter ogólny, nie zostały w niej określone szczegółowe
zadania, które będą realizowane dla osiągnięcia nakreślonych celów. Nazwy konkretnych
zadań wraz budżetem niezbędnym do ich realizacji oraz terminem wykonania zostaną
określone w Planie Rozwoju Lokalnego, który zostanie przyjęty Uchwałą Rady Gminy
Michałowice.
58
Download