Projekt prac geologicznych ()

advertisement
H Y D R O G E O L O G I A
PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH
dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych
na działce gminnej nr 667/2 w Michałowicach
Pierwszych (studnia awaryjna S-1 bis)
Miejscowość :
Wieś
:
Gmina
:
Powiat
:
Województwo :
Zlewnia rzeki :
MICHAŁOWICE
Michałowice Pierwsze
Michałowice
Kraków
małopolskie
Dłubnia /dopływ Wisły/
Użytkownik projektowanego ujęcia :
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach –
gminny wodociąg „Michałowice - Banasiówka”
Geolog dokumentujący :
Projekt przedstawia
do zatwierdzenia
---------------------------
mgr inż. Marian Pelc
nr upr. CUG 050 791
X. 2007 r.
2
Zawartość opracowania
I TEKST
1. Dane ogólne
2. Materiały podstawowe wykorzystane do opracowania projektu
3. Charakterystyka terenu badań
4. Opis techniczny
5. Projektowane badania hydrogeologiczne
6. Pomiary geodezyjne
7. Opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych mających na
celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochronę
środowiska
8. Harmonogram projektowanych prac geologicznych
9. Wytyczne dla Inwestora i Wykonawcy prac
II Załączniki
1. Informacje ogólne
2. Informacje uzupełniające dotyczące terenu badań
3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa rejonu badań w skali 1: 25 000
4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu badań w skali 1: 10 000
5. Mapa geologiczna rejonu badań /odkryta/ w skali 1: 300 000/ 150 000
6. Mapa ewidencyjna terenu w skali 1: 2000 wraz wypisem z rejestru gruntów (stan
prawny terenu, gdzie znajduje się studnia ujęciowa S-1 i planuje się wykonanie
studni awaryjnej S-1 bis w Michałowicach – wieś Michałowice Pierwsze)
7. Projekt geologiczno-techniczny otworu poszukiwawczego – studni awaryjnej S-1 bis
w Michałowicach – wieś Michałowice Pierwsze
8. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego /karty otworów/ studzien
w Michałowicach: S-1 w Michałowicach Pierwszych i GM-1 w Michałowicach
Drugich oraz studni WL-1 w Wilczkowicach
3
9. Wyniki badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych prób wody ze studni
wierconej
S-1
w
Michałowicach
–
wieś
Michałowice
Pierwsze
(ujęcie
„Banasiówka”)
10. Decyzja Starostwa Powiatowego w Krakowie z dnia 4.V.2000 r. udzielająca
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów kredowych ze
studni wierconej S-1 w miejscowości Michałowice – wieś Michałowice Pierwsze dla
potrzeb gminnego wodociągu „Michałowice – Banasiówka”
11. Decyzja Urzędu Miasta Krakowa (1978 r.) zatwierdzająca
dokumentację
hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów
kredowych w kategorii „B” studni S-1 w Michałowicach
4
1. Dane ogólne
1.1. Cel wiercenia
Niniejszy projekt prac geologicznych opracowano na zlecenie Urzędu Gminy
Michałowice zs. w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 1, pow. Kraków, woj.
małopolskie. Obiektem, dla którego projektuje się wykonanie robót wiertniczych i
badań hydrogeologicznych celem ujęcia wód podziemnych, jest gminny wodociąg
„Michałowice - Banasiówka” obejmujący swym zasięgiem centralną część obszaru
gminy Michałowice tj. miejscowość Michałowice – wsie Michałowice Pierwsze,
Michałowice Drugie /część/, Michałowice Trzecie /część/, Młodziejowice /część/ i
Wilczkowice /część/. Wodociąg ten bazuje na jedynym ujęciu wód podziemnych –
studni wierconej S-1 zlokalizowanej w południowej części miejscowości Michałowice –
wieś Michałowice Pierwsze, w odległości ca 130 m na W od szosy Kraków – Miechów
– Kielce – Warszawa. Brak drugiego ujęcia mogącego dostarczyć wodę do sieci
wodociągowej na wypadek awarii ujęcia głównego stwarza zagrożenie dla mieszkańców
ok. 1/3 obszaru gminy Michałowice. Istnieje wprawdzie połączenie tego wodociągu z
innym gminnym wodociągiem „Michałowice II”, ale ze względów technicznych nie jest
możliwe przesyłanie odpowiednich ilości wody dla zniwelowania skutków awarii w
obrębie działania wodociągu „Michałowice – Banasiówka”. Jednocześnie parametry
techniczne a zwłaszcza głębokość otworu studziennego (30,3 m) sprawiają, że studnia
wiercona S-1 w Michałowicach – wieś Michałowice Pierwsze nie daje gwarancji
pełnego wykorzystania zasobów wód podziemnych ujmowanego kredowego poziomu
wodonośnego,
zwłaszcza
w
perspektywie
dalszego
wzrostu
zapotrzebowania
związanego z dynamicznym rozwojem budownictwa jednorodzinnego /podmiejskiego/
w tej części Michałowic. W tej sytuacji Urząd Gminy Michałowice podjął decyzję o
wykonaniu na terenie ujęcia wodociągowego „Banasiówka” w Michałowicach – wieś
Michałowice Pierwsze studni awaryjnej (oznaczonej numerem S-1 bis), która również
będzie zaopatrywać w wodę gminny wodociąg „Michałowice - Banasiówka”
(eksploatacja przemienna ze studnią podstawową S-1).
1.2. Omówienie zapotrzebowania i wymagań odnośnie jakości wody oraz stanu
ujęcia
5
Podane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach uaktualnione perspektywiczne zapotrzebowanie na wodę dla gminnego wodociągu „Michałowice Banasiówka” wynosi:
 średnie dobowe
Qd śr = 480,0 m³/dobę
 maksymalne godzinowe
Qh max = 36,0 m³/h
tj. 20,0 m³/h
Woda z projektowanego ujęcia – studni awaryjnej S-1 bis w Michałowicach – wieś
Michałowice Pierwsze przeznaczona będzie do picia, celów socjalno-bytowych,
hodowlanych, dla potrzeb obiektów użyteczności publicznej i innych, dlatego pod
względem jakościowym woda powinna odpowiadać warunkom podanym w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.III.2007 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz.
417). Przedmiotowy otwór poszukiwawczy /studzienny/ zlokalizowany został na
gminnej działce ujęciowej, której powierzchnię zajmują użytki zielone /trawnik/, co
zapewni dobre warunki sanitarne w rejonie ujęcia.
1.3. Historia i opis robót oraz badań przeprowadzonych na dokumentowanym
terenie (omówienie najbliższych otworów wraz z krótką charakterystyką
geologiczną i hydrogeologiczną, pomiary kontrolne w terenie itp.)
Najbliższymi i w pełni udokumentowanymi otworami hydrogeologicznymi na tym
terenie są trzy studnie wiercone:
I. studnia S-1 w Michałowicach – wieś Michałowice Pierwsze, stanowiąca ujęcie
główne dla gminnego wodociągu „Michałowice – Banasiówka”,
II. studnia GM-1 w Michałowicach – wieś Michałowice Drugie, stanowiąca ujęcie
główne dla gminnego wodociągu „Michałowice II” (odległość ok. 1,2 km na
NW),
III. studnia WL-1 w Wilczkowicach, stanowiąca (po podłączeniu) dodatkowe ujęcie
wody dla gminnego wodociągu „Michałowice II” (odległość ok. 3,2 km na N),
Ponadto w 2006 r. wykonano wiercenie studzienne (otwór GB-1) do głębokości 120 m
na terenie miejscowości Górna Wieś, ale z racji usytuowania w odmiennych warunkach
terenowych nie przytacza się danych z tego wiercenia.
6
Lokalizację w.w. studzien pokazano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali
1: 25 000 (zał. 3). Poniżej podaje się charakterystykę studzien S-1, GM-1 i WL-1
wykonanych na terenie gminy Michałowice.
I. Studnia S-1 w Michałowicach – wieś Michałowice Pierwsze
Podstawowym i jedynym ujęciem wody dla wodociągu gminnego „Michałowice Banasiówka” jest studnia wiercona S-1 znajdująca się w południowo-zachodniej części
miejscowości Michałowice – wieś Michałowice Pierwsze, na północnym zboczu doliny
dochodzącej od strony zachodniej do doliny rzeki Dłubni, poza linią zabudowań.
Studnia położona jest w odległości około 130 m na W od szosy Kraków - Miechów.
Przedmiotowa studnia wykonana została w 1977 r. przez Kombinat Geologiczny
„Południe” – Zakład Badań Geologicznych w Krakowie oraz Zakład Robót
Wiertniczych – Kraków z przeznaczeniem na ujęcie wody dla planowanego osiedla
mieszkaniowego w Michałowicach. Otwór studzienny S-1 wykonano wiertnicą typu
Wirth B-1-A systemem mechaniczno-obrotowym, na płuczkę wodną.
Głębokość studni: 30,3 m
Rzędna studni: 255,7 m n.p.m.
Wiercenie prowadzono gryzerem pod rury Ø 560 mm, które zostały postawione
w korku cementowym na głębokości 5,0 m p.p.t. a następnie gryzerem Ø 438 mm na
„boso” do głębokości końcowej tj. 30,3 m.
Profil geologiczny otworu przedstawiał się następująco:
0,0 - 0,4 m
gleba,
0,4 - 1,7 m
glina lessopodobna,
1,7 - 4,5 m
rumosz margla,
4,5 - 19,5 m
margiel jasny,
19,5 - 30,3 m
wapień marglisty, szary.
Stratygrafia:
0,0 – 1,7 m
czwartorzęd,
1,7 – 30,3 m
kreda górna.
Zwierciadło wody o charakterze swobodnym ustabilizowało się na głębokości 16,45 m
p.p.t. W otworze ujęto kredowy poziom wodonośny przez zapuszczenie filtra z rur
stalowych Ø 11¾" z dwuodcinkową częścią czynną perforowaną otworami Ø 15 mm
umieszczoną w przedziale głębokości: 22,0 – 24,0 m p.p.t. i 26,3 – 28,3 m p.p.t.
7
W czasie próbnego pompowania otworu studziennego S-1 w 1977 r.
uzyskano
następujące wyniki:
Q1 = 15,98 m³/h
s1 = 2,90 m
T1 = 96 h
Q2 = 13,68 m³/h
s2 = 1,97 m
T2 = 12 h
Q3 = 6,84 m³/h
s3 = 0,93 m
T3 = 12 h
Jako wydajność eksploatacyjną studni S-1 przyjęto maksymalną wydajność uzyskaną w
trakcie próbnego pompowania otworu, a mianowicie:
Qe = 16,0 m³/h
przy depresji
se = 3,0 m
i obliczonym wzorem Kusakina zasięgu leja depresji Re = 55 m.
Dokumentacja hydrogeologiczna z ustaleniem zasobów eksploatacyjnych wód
podziemnych z utworów kredowych w kategorii „B” studni S-1 w Michałowicach
została zatwierdzona przez Urząd Miasta Krakowa – Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska w dniu 9.III.1978 r. (decyzja nr GP.II.8530-2/6/78 - zał. 11).
Zasoby
eksploatacyjne
studni
zostały
potwierdzone
próbnym
pompowaniem
sprawdzającym wykonanym przez RSP „Zryw” – Masłomiąca w 1988 r. – uzyskano
wtedy wydajność Q = 21,1 m³/h przy depresji s = 2,9 m.
Profil geologiczny i konstrukcję studni S-1 oraz inne dane hydrogeologiczne
przedstawiono graficznie na odtworzonym i uaktualnionym zbiorczym zestawieniu
wyników wiercenia studziennego (karta otworu – zał. 8.1). Jakość wody ze studni S-1 w
Michałowicach spełnia wymagania stawiane wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze
tak pod względem fizyczno-chemicznym, jak i bakteriologicznym, w związku z czym
woda jest podawana do sieci bez uzdatniania (ewentualnie w razie zaleceń
PSSE
stosuje się sporadyczne chlorowanie wody). Badania prób wody wykonane przez PSSE
- Kraków w ramach nadzoru sanitarnego wykazały dobrą jakość potwierdzeniem tego
są pozytywne orzeczenia dla gminnego wodociągu.
Studnia S-1 eksploatowana jest pompą głębinową typu SIGMA Lutin UBGA-6 o
wydajności maksymalnej Q = 21,1 m³/h i wysokości podnoszenia słupa wody H = 78 m.
Pompa opuszczona jest na rurach stalowych ocynkowanych Ø 100 mm z kryzami na
głębokości ok. 25 m p.p.t. do części międzyfiltrowej. Sterowanie pracą pompy
głębinowej na linii: studnia – zbiornik wyrównawczy odbywa się drogą kablową.
Studnia ma obudowę z kręgów betonowych zbrojonych Ø 1500/1300 mm o głębokości
8
2,2 m, wyprowadzoną 0,3 m n.p.t. Od góry obudowa przykryta jest pokrywą betonową z
dwioma włazami stalowymi . 500 mm typu „Walcz” zamykanymi na kłódkę oraz z
kominkiem wentylacyjnym. W obudowie zainstalowane są : zasuwa odcinajaca, zawór
zwrotny oraz stalowa drabinka zejściowa. Na zewnątrz obok obudowy stoi skrzynka
rozdzielcza elektryczna. Przy studni utworzono i ogrodzono siatką metalową
na
słupkach refren ochrony bezpośredniej w kształcie prostokąta o wymiarach boków 40 m
x 15m, w obrębie którego oprócz studni znajduje się budynek hydroforni – chlorowni
Wejście i wjazd na teren ochrony są zamykane na klucz i kłódkę a sam teren jest
użytkowany wyłącznie do celów związanych z eksploatowaniem ujęcia wody dla
gminnego wodociągu „Michałowice - Banasiówka”.
II. Studnia wiercona GM-1 w Michałowicach – wieś Michałowice Drugie
Podstawowym i jedynym ujęciem wody dla gminnego wodociągu grupowego
„Michałowice II” jest studnia wiercona GM-1 zlokalizowana na gruntach wsi
Michałowice Drugie, w zachodniej praktycznie niezabudowanej części Michałowic, w
odległości ca 1,0 km na W od szosy Kraków - Miechów - Kielce - Warszawa.
Przedmiotową studnię odwierciło w 1994 r. Przedsiębiorstwo „WODROL” S.A. –
Kraków przy użyciu wiertnicy US-250 sposobem mechaniczno-udarowym.
Głębokość otworu studziennego:
50,0 m
Rzędna otworu: 264,5 m n.p.m.
Profil geologiczny otworu GM-1 opisany na podstawie próbek skał pobieranych
w trakcie wiercenia przedstawiał się następująco:
0,0 - 1,0 m
gleba gliniasto-torfiasta, ciemnobrązowa,
1,0 - 3,0 m
namuł gliniasty, ciemnoszaro-brązowy,
3,0 - 5,0 m
glina pylasta szaro-żółta z okruchami margla w spągu,
5,0 - 7,0 m
rumosz margli szaro-żółtych, zagliniony,
7,0 - 9,0 m
margle szaro-żółte, spękane, szczeliny nieco zaglinione,
9,0 - 15,0 m
margle kremowo-szare z wkładkami wapieni kremowo -szarych,
15,0 - 21,0 m
margle kremowe ze sporadycznymi wkładkami iłu marglistego
biało-żółtego,
21,0 - 26,0 m
wapienie kremowe, twarde, z wkładkami margli, spękane,
w szczelinach częściowo ił biało-szary,
9
26,0 - 32,0 m
margle
szare
i
wapienie
szaro-kremowe,
spękane
/na
powierzchniach spękań nalot rdzawy/, w szczelinach spotyka się ił
szaro-biały, marglisty,
32,0 - 40,0 m
margle szaro-popielate z wkładkami wapieni /sporadyczne/ oraz z
przerostami iłu plastycznego szaro-zielonego (ok. 20 %),
40,0 - 42,0 m
margle szare z wkładkami iłu szarego, plastycznego,
42,0 - 50,0 m
ił marglisty szary, plastyczny, z wkładkami margli szaro-żółtych,
plastycznych.
Stratygrafia:
0,0 – 5,0 m
czwartorzęd,
5,0 – 50,0 m
kreda.
Zwierciadło wody o charakterze napiętym nawiercono na głębokości 5,0 m
p.p.t.
a ustabilizowało się na głębokości 1,8 m p.p.t.
Roboty wiertnicze na obiekcie prowadzono w okresie III-IV.1994 r. Wiercenie
prowadzono w rurach:
Ø 18"
- od powierzchni do głębokości 13,0 m, gdzie zostały postawione
wodoszczelnie w 4-metrowym korku iłowym
Ø 16" - do głębokości końcowej tj. 50,0 m.
Do otworu zapuszczono filtr z rur stalowych Ø 11 ¾" o następujących wymiarach
i konstrukcji:
-
część nadfiltrowa - długość 28,0 m,
-
część czynna z rur perforowanych otworami Ø 20 mm, bez siatki, długości 14,6 m
(przedział zafiltrowania 27,7 – 42,3 m p.p.t.)
-
część podfiltrowa z dnem, długość 7,7 m.
Rury Ø 16" po zafiltrowaniu zostały wyciągnięte całkowicie z otworu. Wyniki próbnego
pompowania pomiarowego otworu studziennego GM-1 w Michałowicach były
następujące:
Q1 = 64,60 m³/h
s1 = 7,2 m
Q2 = 43,88 m³/h
s2 = 4,9 m
Q3 = 22,28 m³/h
s3 = 2,4 m
Opierając się na wynikach próbnego pompowania oraz po przeprowadzeniu analizy
warunków hydrogeologicznych opracowana została dokumentacja hydrogeologiczna
10
zasobów wód podziemnych z utworów kredowych w kategorii „B” studni wierconej
GM-1 w Michałowicach, z ustaleniem tych zasobów w wysokości:
Qe = 64,6 m³/h
i zasięgu leja depresji
przy depresji se = 7,2 m
Re = 226,0 m
Dokumentacja ta została zatwierdzona przez Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział
Ochrony Środowiska w dniu 28.VII.1994 r. (decyzja nr OŚ.VI.7530-B/22/94).
Jakość wody z poziomu kredowego ujmowanej w studni GM-1 spełnia wymagania
stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, tak pod względem fizycznochemicznym jak i bakteriologicznym, w związku z czym woda podawana jest do sieci
wodociągowej bez uzdatniania (istnieje jednak możliwość dezynfekcji wody przy
użyciu chloratora zainstalowanego w obudowie studziennej oraz rur kontaktowych
znajdujących się obok studni na terenie ujęcia wodociągowego). Szczegółowy profil
geologiczny i konstrukcję studni wierconej GM-1 oraz inne dane łącznie z wynikami
badań jakościowych wody przedstawiono na zbiorczym zestawieniu wyników wiercenia
studziennego (karta otworu – zał. 8.2).
III. Studnia wiercona WL-1 w Wilczkowicach
Wykonana ostatnio studnia wiercona WL-1 ma za zadanie dodatkowo zasilać w wodę
gminny wodociąg grupowy „Michałowice II”, ale obecnie prowadzone są prace
projektowe i formalne mające na celu włączenie jej do eksploatacji.
Przedmiotowy otwór poszukiwawczy /studzienny/ WL-1 na terenie miejscowości
Wilczkowice gm. Michałowice odwiercił do głębokości 70 m na przełomie czerwca lipca 2007 r. HYDROEL Zakład Wiertniczo-Geologiczny s.c. – Święcany 235 przy
użyciu wiertnicy H 4-12 G do wierceń mechaniczno-obrotowych na płuczkę wodną oraz
młotkowych z przedmuchem powietrznym.
Rzędna otworu: 256,0 m n.p.m.
Profil geologiczny opisany na podstawie próbek skał /zwiercin/ pobranych w trakcie
wiercenia przedstawiał się następująco:
0,0 - 0,6 m
gleba gliniasta, żółto-brązowa,
0,6 - 2,5 m
glina żółta, spoista,
2,5 - 8,5 m
less żółty,
11
8,5 - 12,0 m
margiel żółto-kremowy, partiami lekko spękany,
12,0 - 18,0 m
margiel kremowo-szary,
18,0 - 20,0 m
margiel barwy kremowej i margiel ilasty barwy szarej, silnie
spękany i zwietrzały, o charakterze brekcji marglisto-ilastej,
20,0 - 30,0 m
wapień kremowo-szary, twardy, lekko spękany,
30,0 - 39,0 m
wapień jasnoszary, bardzo twardy, krzemionkowy,
39,0 - 70,0 m
wapień i wapień krzemionkowy barwy jasnej, prawie biały, bardzo
twardy, zawiera buły krzemieni, partiami spękany.
Stratygrafia:
0,0 – 8,5 m
czwartorzęd,
8,5 – 20,0 m
kreda,
20,0 – 70,0 m
jura /malm/
Zwierciadło wody w otworze:
I
-
w utworach kredowych na głębokości ok. 18 m p.p.t. (słaby dopływ, bo z
obserwacji stwierdzono tylko niewielkie ucieczki płuczki), ale brak jest poziomu
stabilizacji tego zwierciadła,
II - w utworach jurajskich nawiercone na głębokości 39,0 m p.p.t. a ustabilizowało się
na głębokości 3,5 m p.p.t. (przed pompowaniem pomiarowym)
Oceniając przewiercone utwory geologiczne można powiedzieć, że w przedmiotowym
otworze poszukiwawczym /studziennym/ WL-1 w Wilczkowicach nawiercono dwa
poziomy wodonośne:
- kredowy, gdzie utwory wodonośne miały niewielką miąższość (ca 2,0 m) a dopływ
wody był niewielki,
- jurajski, będący zasadniczym poziomem w tym rejonie, co wynikało zarówno
z miąższości zawodnionych utworów (ca 31,0 m), jak i z wielkości dopływu wody
do otworu.
Ujęty został więc jurajski poziom wodonośny przez zapuszczenie do otworu filtra
kolumnowego z częścią czynną umieszczoną w przedziale głębokości 50,0- 65,0 m
p.p.t., a więc w środkowej części warstwy wodonośnej (wapieni jurajskich).
Wyniki próbnego pompowania pomiarowego otworu studziennego
Wilczkowicach były następujące:
Q1 = 7,3 m³/h
s1 = 7,5 m
WL-1 w
12
Q2 = 14,1 m³/h
s2 = 15,4 m
Q3 = 21,5 m³/h
s3 = 23,0 m
Opierając się na wynikach próbnego pompowania otworu opracowana została
dokumentacja hydrogeologiczna z ustaleniem zasobów eksploatacyjnych wód
podziemnych
z utworów jurajskich /malm/ ujęcia – studni wierconej WL-1 w
Wilczkowicach, w wysokości:
Qe = 21,5 m³/h
i zasięgu leja depresji
przy depresji se = 23,0 m
Re = 212 m
Dokumentacja ta została przyjęta bez zastrzeżeń przez Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego w Krakowie – Departament Środowiska i Rozwoju Wsi
w dniu 9.VIII.2007 r. (zawiadomienie nr SW.V.KŻ.7521-8/07).
Jakość wody z ujmowanego w otworze WL-1 poziomu jurajskiego spełnia wymagania
stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi (w jednej próbie tylko
stwierdzono nieakceptowany zapach) i dlatego przewiduje się podawanie wody do sieci
wodociągowej bez uzdatniania.
Szczegółowy profil geologiczny i konstrukcję studni wierconej WL-1 w Wilczkowicach
oraz inne dane łącznie z wynikami badań jakościowych wody przedstawiono na
zbiorczym zestawieniu wyników wiercenia studziennego (karta otworu – zał. 8.3).
2. Materiały podstawowe wykorzystane do opracowania projektu
a/ „Dokumentacja hydrogeologiczna w kategorii „B” zasobów wód podziemnych
z utworów kredowych w miejscowości Michałowice ( studnia S-1)”
KG „Południe” – ZBG w Krakowie, 1977 r.
b/ „Program próbnego pompowania istniejącej studni wierconej w Michałowicach
Pierwszych woj. krakowskie”
RSP „Zryw” Masłomiąca, 1988 r.
c/ „Sprawozdanie z próbnego pompowania istniejącej studni wierconej S-1 na terenie
miejscowości Michałowice Pierwsze, gmina Michałowice”
RSP „Zryw” Masłomiąca, 1988 r.
d/ „Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów kredowych ze studni
wierconej S-1 oraz na eksploatację urządzeń wodnych gminnego wodociągu
13
„Michałowice – Banasiówka” w miejscowości Michałowice – wieś Michałowice
Pierwsze, gm. Michałowice, pow. Kraków”
III.2000 r.
e/ „Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów
kredowych w kategorii „B” studni wierconej GM-1 w miejscowości Michałowice
Pierwsze – wieś Michałowice, gm. Michałowice, woj. krakowskie”
Przedsiębiorstwo „Wodrol” S.A. – Kraków, 1994 r.
f/ „Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów kredowych ze studni
wierconej GM-1 na terenie wsi Michałowice Drugie w miejscowości Michałowice,
gm. Michałowice, pow. Kraków, woj. małopolskie”
X.2004 r.
g/ „Projekt prac geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na
działce gminnej nr 44 w Górnej Wsi (dodatkowa studnia wiercona GB-1),
miejscowość Górna Wieś, gm. Michałowice, pow. Kraków, woj. małopolskie”
VII.2005 r.
h/ „Projekt prac geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów jurajskich na
działce gminnej nr 44 w Górnej Wsi (pogłębienie dodatkowej studni wierconej
GB-1), miejscowość Górna Wieś, gm. Michałowice, pow. Kraków, woj.
małopolskie”
V.2006 r.
i/ „Dokumentacja geologiczna sprawozdawcza z prac geologicznych mających na
celu ujęcie wód podziemnych na działce nr 44 w Górnej Wsi dla potrzeb gminnego
wodociągu grupowego „Michałowice II” (dodatkowa studnia wiercona GB-1),
miejscowość Górna Wieś, gm. Michałowice, pow. Kraków, woj. małopolskie”
VII.2006 r.
j/ „Projekt prac geologicznych dla ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na
działce gminnej nr 49/5 w Wilczkowicach (studnia wiercona WL-1), miejscowość
Wilczkowice, gm. Michałowice, pow. Kraków, woj. małopolskie”
III.2007 r.
k/ „Dokumentacja
hydrogeologiczna
zasobów
eksploatacyjnych
ujęcia
wód
podziemnych z utworów jurajskich /malm/ na działce gminnej nr 49/5 w
14
Wilczkowicach (studnia wiercona WL-1) dla dodatkowego zasilania gminnego
wodociągu grupowego „Michałowice II”, miejscowość Wilczkowice, gm.
Michałowice, pow. Kraków, woj. małopolskie”
VII.2007 r.
l/ mapy sytuacyjno-wysokościowe rejonu i terenu badań w skali 1: 25 000 i 1: 10 000,
m/ mapy geologiczne i hydrogeologiczne rejonu badań w skali 1: 300 000, 1: 200 000
i 1: 50 000,
n/ wyniki badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych prób wody ze studzien
wierconych /ujęć wodociągowych/ w Michałowicach,
o/ informacje i inne materiały dotyczące wodociągów gminnych w Michałowicach
zebrane w trakcie wizji terenowej oraz otrzymane od Zleceniodawcy,
p/ literatura fachowa, poradniki metodyczne i stosowne akty prawne, w tym:
 Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” (1994 r.) z późniejszymi zmianami,
 Ustawa „Prawo wodne” (2001 r.) z późniejszymi zmianami,
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.III.2007 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
3. Charakterystyka terenu badań
3.1. Morfologia i hydrografia
Miejscowość Michałowice położona jest w środkowo-północnej części powiatu
krakowskiego, w odległości ok. 12 km na N od Krakowa, na trasie z Krakowa przez
Miechów – Kielce – Radom – do Warszawy i składa się z trzech wsi: Michałowice
Pierwsze, Michałowice Drugie i Michałowice Trzecie. Zabudowania tych wsi
rozlokowane są w większości wzdłuż w.w. szosy Kraków – Miechów – Warszawa,
natomiast pozostałe gospodarstwa i domy posadowione są przy drogach odchodzących
prostopadle w kierunku zachodnim do miejscowości Wola Zachariaszowska, Górna
Wieś, Koziełów
i Narama. Pod względem morfologicznym omawiany rejon
położony jest na południowym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wyróżnić
tu można dwa charakterystyczne elementy morfologiczne: głęboką i dość szeroką dolinę
rzeki Dłubni oraz otaczające ją pasma wzniesień pocięte licznymi dolinami i wąwozami.
Rzędne terenu
w dolinie Dłubni wahają się w granicach 235-245 m n.p.m.,
15
natomiast na wzniesieniach okalających od zachodu dolinę tej rzeki i równocześnie
stanowiących wododział pomiędzy rzekami: Dłubnią /na wschodzie/ a rzeką Białuchą
/na zachodzie/, rzędne wynoszą ok., 350 – 367 m n.p.m. Jednoczenie wyniesienia
rozciągające się na S od Michałowic Pierwszych – z kulminacją na osiedlu Michałowice
– Komora, gdzie rzędne dochodzą do ca 314 m n.p.m. – stanowi wododział niższego
rzędu zlewni rzeki Dłubni i potoku Sudoł w zlewni rzeki Białucha. Doliny odchodzące
w kierunku zachodnim od głównej doliny rzeki Dłubni maja niekiedy długość
dochodzącą do 1,2 – 1,4 km i często w górnej, początkowej części są rozczłonkowane
na 2 – 3 krótsze odnogi. Przedmiotowa studnia wiercona S-1 znajduje się w jednej z
takich dolin, a jej najdłuższa odnoga sięga aż do przysiółka Podlesie (rejon partii
szczytowych wzniesień i Lasu Michałowskiego).
W dolinach takich występują
niekiedy niewielkie wypływy wody źródlanej, co świadczy o drenującym charakterze
tych dolin, zarówno dla wód opadowych spływających
z okolicznych wzniesień,
jak i dla wód podziemnych, a które w w końcowym rezultacie uchodzą do doliny rzeki
Dłubni. Jeżeli chodzi o samą dolinę rzeki Dłubni, to w rejonie Michałowic
ukierunkowana jest w linii N-S, a jej szerokość waha się w granicach 300 – 450 m.
Omawiane ujęcie wodociągowe „Banasiówka” znajduje się w odległości ok. 200 m od
krawędzi doliny Dłubni. W miejscu, gdzie znajduje się studnia podstawowa S-1
w Michałowicach Pierwszych i gdzie
wykonana będzie studnia awaryjna S-1 bis,
rzędna terenu wynosi ok. 255,0 m n.p.m. Sieć hydrograficzna okolic miejscowości
Michałowice jest mało urozmaicona, ponieważ oprócz rzeki Dłubni i jej nielicznych,
mało zasobnych a czasem okresowych bezimiennych dopływów brak jest innych
cieków powierzchniowych.
Uzupełnieniem opisu morfologii i hydrografii terenu badań są dołączone mapy
sytuacyjno-wysokościowe w skali 1: 25 000 i 1: 10 000 (zał. 3 i 4).
3.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Pod względem geologicznym rejon miejscowości Michałowice – Górna Wieś –
Wilczkowice – Wola Więcławska położony jest w południowo-zachodniej części
jednostki tektonicznej zwanej Niecką Miechowską, graniczącej od zachodu z inną
16
jednostką tektoniczną zwana Monokliną Śląsko-Krakowską. W budowie geologicznej
omawianego terenu udział biorą utwory:
-
czwartorzędowe,
-
kredowe,
-
jurajskie.
Utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez gliny pylaste, gliny (miejscami
piaszczyste), lessy i zagliniony rumosz marglisty /na wzniesieniach/, natomiast w
dolinie rzeki Dłubni oraz częściowo w dolinach większych dopływów utwory
czwartorzędowe wykształcone są jako osady akumulacji rzecznej tj. gliny, namuły, iły,
mady i piaski ze żwirem. Ogólna miąższość utworów czwartorzędowych mieści się w
przedziale 5-15 m.
Utwory kredowe wykształcone są jako margle, wapienie margliste i wapienie barwy
szarej i kremowo-szarej, w obrębie których występują wkładki iłów marglistych
z okruchami margli o miąższości do kilku metrów. Margle i wapienie kredowe są
partiami spękane i szczelinowate, choć szczeliny mogą być wtórnie wypełnione gliną
lub iłem. Miąższość utworów kredowych jest zróżnicowana, co wynika z położenia tego
rejonu w strefie pogranicza dwóch w.w. jednostek tektonicznych, bowiem w
dotychczasowych wierceniach hydrogeologicznych (Michałowice, Wola Więcławska)
utwory kredowe nie zostały przewiercone do głębokości 30 – 50 m, natomiast w
nowowodwierconym otworze studziennym WL-1 w Wilczkowicach utwory kredowe
występowały tylko do głębokości 20 m, a poniżej były już utwory jurajskie. Świadczy to
o silnym zerodowaniu utworów kredowych a zarazem o dużym zaangażowaniu
tektonicznym występujących tu utworów geologicznych (formy zrębowe, rowy
tektoniczne).
Utwory jurajskie reprezentowane są przez wapienie skaliste, miejscami skrzemieniałe,
zawierające buły krzemieni, partiami spękane i szczelinowate a nawet skrasowiałe.
Wapienie jurajskie występują w tzw. oknach tektonicznych Garlicy – Naramy oraz
Iwanowic, gdzie pod utworami czwartorzędowymi zalegają bezpośrednio utwory
jurajskie,
w przeciwieństwie do otaczających to okno rejonów znajdujących się
zarówno po wschodniej jak i po zachodniej stronie, gdzie pokrywa czwartorzędowa
zalega na utworach kredowych. Według materiałów archiwalnych i literatury fachowej,
17
miejscowość Górna Wieś powinna się znajdować po wschodniej stronie ona
tektonicznego Garlicy – Naramy, ale w rzeczywistości w.w. utwory jurajskie zalegają
też w miejscu wiercenia otworu studziennego GB-1, a więc co najmniej 300 m na E od
pierwotnego zasięgu występowania. Opierając się na przesłankach geologicznych
wynikających z wierceń hydrogeologicznych – studzien S-1 („Banasiówka”) i GM-1 w
Michałowicach – można przypuszczać, że granica występowania na E utworów
jurajskich zamiast utworów kredowych pod czwartorzędem przebiega maksymalnie
linią kulminacyjną wzniesień ograniczających od zachodu dolinę rzeki Dłubni tzn. przez
miejscowości Wola Zachariaszowska – Górna Wieś – Michałowice Trzecie – Kozierów
– Iwanowice. Najnowsze dane z wiercenia studziennego WL-1 w Wilczkowicach,
zlokalizowanego w odległości ca 2,0 km na E od w.w. linii wskazują, że jest jeszcze
strefa pośrednia, charakteryzująca się występowaniem pod utworami czwartorzędowymi
osadów kredowych
niewielkiej miąższości rzędu kilkunastu metrów, a pod nimi
zalegają już utwory jurajskie. Szerszy pogląd na budowę geologiczną rejonu badań daje
dołączony wycinek „Przeglądowej mapy geologicznej Polski” (odkrytej) w skali 1:
300 000/ 150 000 – zał. 5.
W świetle wyników ostatnich badań geologicznych można powiedzieć, że na
omawianym obszarze występują trzy poziomy wodonośne, związane z w.w. utworami
geologicznymi, a mianowicie:
- czwartorzędowy,
- kredowy,
- jurajski.
Poziom czwartorzędowy związany jest głównie z osadami akumulacji rzecznej doliny
Dłubni czy większych dopływów, natomiast na wzniesieniach ze słabo zawodnionymi
wkładkami piaszczystymi w obrębie glin i lessów. Poziom ten nie odgrywa większej roli
w zaopatrzeniu ludności w wodę.
Zasadniczym poziomem wodonośnym na tym obszarze jest kredowy poziom związany
ze spękanymi i szczelinowatymi marglami i wapieniami marglistymi, miejscami
z wkładkami iłów marglistych. Zwierciadło wody kredowego poziomu ma charakter
swobodny lub napięty i występuje na głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu
metrów p.p.t., w zależności od morfologii terenu. Zasilanie kredowego poziomu odbywa
18
się drogą infiltracji opadów atmosferycznych na całym obszarze badań - bezpośrednio
na wychodniach lub pośrednio poprzez pokrywę osadów czwartorzędowych (ten ostatni
sposób jest dominujący). Wydajność otworów studziennych ujmujących kredowy
poziom wodonośny jest zróżnicowana, o czym świadczą wyniki uzyskane w studniach
wierconych w Michałowicach (Q = 16 - 64 m³/h). Zawodnienie margli kredowych
uzależnione jest głównie od stopnia spękania margli, drożności systemu spękań i
szczelin, ważny jest też udział wkładek ilastych. Generalnie też większe wydajności
uzyskano ze studzien ulokowanych w dolinach, natomiast na otaczających je
wzniesieniach wydajności są mniejsze. Jakość wody z kredowych utworów pod
względem fizyczno-chemicznym odpowiada warunkom stawianym wodzie do picia i na
potrzeby gospodarcze (ogólnie), dlatego podawana jest do sieci wodociągowej bez
uzdatniania, natomiast dla usunięcia ewentualnego skażenia bakteriologicznego stosuje
się chlorowanie wody.
Jurajski poziom wodonośny związany jest ze spękanymi i szczelinowatymi wapieniami
skalistymi, zawierającym też buły krzemieni. Zwierciadło wody ma charakter napięty
i występuje na głębokości kilkunastu - kilkudziesięciu m p.p.t., co zwykle uzależnione
jest od morfologii terenu. Zawodnienie wapieni jurajskich jest zmienne i waha się
w przedziale 15 - 30 m³/h, przy czym większe wydajności związane są ze studniami
ulokowanymi w rejonach położonych na zachód od rejonu badań, a więc już w obrębie
Monokliny Śląsko-Krakowskiej. Jakość wody z jurajskich utworów jest dobra i pod
względem fizyczno-chemicznych spełnia wymagania wody pitnej.
3.3. Przewidywany profil hydrogeologiczny
- jak na zał. 7.
3.4. Przewidywane cechy fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne ujmowanego
kredowego poziomu
Opierając się na wynikach badań jakościowych prób wody ze studzien wierconych na
terenie Michałowic można powiedzieć, że jakość wody z ujmowanego w nich
kredowego poziomu wodonośnego jest dobra i spełnia wymagania stawiane wodzie do
picia bez uzdatniania. Można więc przypuszczać, że również woda z projektowanej
19
studni wierconej awaryjnej S-1 bis w Michałowicach odpowiadać będzie wymaganiom
sanitarnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia określającym warunki
jakościowe wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ostatecznie jakość wody z
projektowanego otworu poszukiwawczego /studziennego/ S-1 bis w Michałowicach
określona będzie po jego odwierceniu i wykonaniu badań fizyczno-chemicznych oraz
bakteriologicznych prób wody z tego otworu.
3.5. Uzasadnienie geologiczne i hydrogeologiczne lokalizacji ujęcia
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i po przeanalizowaniu dostępnych materiałów,
w szczególności dotyczących wierceń studziennych na terenie miejscowości
Michałowice i sąsiednich wsi, stwierdza się, że problem wykonania studni awaryjnej S1 bis jako ujęcia zastępczego dla istniejącej studni wierconej S-1 w Michałowicach –
wieś Michałowice Pierwsze, stanowiącej ujęcie dla gminnego wodociągu „Michałowice
– Banasiowka”, rozwiązany będzie przez odwiercenie takiej studni na terenie ujęcia
wodociągowego „Banasiówka”. Zlokalizowanie studni awaryjnej S-1 bis na działce
gminnej nr 667/2 obok znajdującej się tu studni podstawowej S-1 oraz budynku
hydroforni – chlorowni pozwoli na zminimalizowanie kosztów związanych z realizacją
przedsięwzięcia, bowiem nie trzeba będzie kupować nowej działki a równocześnie
przyłączenie nowej studni do istniejącej infrastruktury gminnego wodociągu będzie
proste technicznie i nie wymagające dużych nakładów finansowych. Jednocześnie
warunki hydrogeologiczne stwierdzone podczas wykonanwstwa studni podstawowej S1 w Michałowicach – wieś Michałowice Pierwsze wskazują na potencjalne możliwości
uzyskania większej ilości wody z nowego otworu studziennego, pod warunkiem
zwiększenia jej głębokości oraz dostosowania konstrukcji otworu do możliwości
eksploatacyjnych.
W projektowanym otworze poszukiwawczym – studni
awaryjnej S-1 bis ujęty będzie kredowy poziom wodonośny związany ze spękanymi
marglami i wapieniami marglistymi, podobnie jak ma to miejsce w istniejącej studni
podstawowej S-1 w Michałowicach – wieś Michałowice Pierwsze. Zakłada się, że
studnia awaryjna S-1 bis zlokalizowana będzie w odległości ok. 15 m od studni
podstawowej S-1, w obrębie istniejącego terenu ochrony bezpośredniej ujęcia i
hydroforni – chlorowni, co pozwoli na zminimalizowanie ewentualnych skutków w
trakcie niektórych etapów robót wiertniczych na pracę studni podstawowej. Lokalizację
20
projektowanego otworu poszukiwawczego – studni wierconej awaryjnej S-1 bis w
Michałowicach – wieś Michałowice Pierwsze pokazano na mapie sytuacyjnowysokościowej w skali 1: 10 000 (zał. 4.2) oraz na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000
(zał. 6).
4. Opis techniczny
Projektuje się wykonanie otworu poszukiwawczego /studziennego/ S-1 bis w
Michałowicach – wieś Michałowice Pierwsze do głębokości ok. 70,0 m w technologii
wierceń mechaniczno-obrotowych na płuczkę wodną (urządzenia typu URB–2,5A, 1
BA lub H4 – 12 G) lub wierceń mechaniczno-udarowych (urządzenie typu US-100).
Wiercenie prowadzone będzie:
 technologia mechaniczno-obrotowa na płuczkę wodną
 gryzerem Ø 438 mm do głębokości ok. 15,0 m pod rury Ø 14" (356 mm), które
następnie należy postawić wodoszczelnie w korku cementowym i dalsze
zacementowanie
przestrzeni
pozarurowej
celem
odizolowania
utworów
przypowierzchniowych od ujmowanych utworów wodonośnych,
 gryzerem Ø 311 mm do głębokości końcowej tj. 70,0 m.
 technologia mechaniczno-udarowa
 świdrem mimośrodowym w rurach Ø 14" (356 mm), które następnie należy postawić
wodoszczelnie w 5.metrowym korku iłowym celem odizolowania utworów
przypowierzchniowych od ujmowanych utworów wodonośnych,
 świdrem mimośrodowym w rurach Ø 11 ¾" (299 mm).
Do otworu zapuszczony będzie filtr kolumnowy z rur PVC szereg SBF-KP DN 250
Ø 280 mm z częścią czynną perforowaną szczelinami ≠ 3 mm, bez siatki i bez
obsypywania kolumny filtrowej obsypką żwirową. Przy technologii mechanicznoudarowej rury Ø 11 ¾" po zafiltrowaniu otworu zostaną wyciągnięte całkowicie.
Szczegółowy sposób zafiltrowania otworu tj. podanie ostatecznych parametrów filtra
ustali nadzór hydrogeologiczny po odwierceniu otworu.
21
Projekt geologiczno-techniczny otworu poszukiwawczego /studziennego/ S-1 bis w
Michałowicach – wieś Michałowice Pierwsze przedstawiono na zał. 7.
5. Projektowane badania hydrogeologiczne
5.1. Pomiary i obserwacje zwierciadła wody w projektowanym otworze i studniach
sąsiednich
W
czasie
wiercenia
należy
dokładnie
ustalić
głębokość
nawierconego
i
ustabilizowanego zwierciadła wody. Ponadto podczas próbnego pompowania należy
również mierzyć głębokość zwierciadła wody w otworze pompowanym S-1 bis w
Michałowicach – wieś Michałowice Pierwsze.
Z uwagi na stosunkowo niewielką odległość pomiędzy istniejącą studnia podstawową
S-1 a projektowaną studnia awaryjną S-1 bis (ok. 15 m) należy przewidzieć okresowe
wyłączenie z eksploatacji studni podstawowej S-1 w Michałowicach i korzystania z
zapasu wody w zbiorniku wyrównawczym a nawet dostaw wody z gminnego
wodociągu „Michałowice II” (np. podczas zawiercania w warstwę wodonośną, podczas
stabilizacji zwierciadła wody przed próbnym pompowaniem studni awaryjnej, jak
również w czasie próbnego pompowania tej studni). Polecenie w tej kwestii wyda
nadzór
hydrogeologiczny
w
porozumieniu
z
obsługą
gminnego
wodociągu
„Michałowice - Banasiówka”.
Nie przewiduje się pomiarów zwierciadła wody w studniach sąsiednich, ponieważ
w rejonie tym brak jest studzien kopanych lub wierconych a mieszkańcy korzystają
z sieci wodociągu gminnego.
5.2. Pobieranie próbek skał i wody
W czasie wiercenia należy pobierać do skrzynek próbki przewierconych skał z urobku
z każdej odmiennie litologicznie wykształconej warstwy, nie rzadziej jednak niż co 2 m,
a z warstwy wodonośnej co 1 m. Pod koniec pompowania przy I i III depresji
pompowania pomiarowego należy pobrać próby wody do badań fizyczno-chemicznych i
bakteriologicznych.
5.3. Pompowanie oczyszczające i pomiarowe
22
Po zafiltrowaniu otworu należy wykonać jego próbne pompowanie pompą głębinową
typu GC.5.05 + SGMf 18F o wydajności Q = 25 - 45 m³/h zapuszczoną do rury
nadfiltrowej. Energia elektryczna do napędu pompy głębinowej pobierana będzie z sieci
prądu trójfazowego z pobliskiej hydroforni – chlorowni poprzez oddzielnie
zainstalowaną skrzynkę rozdzielczą z zabezpieczeniami. Pompowanie powinno
przebiegać w dwóch etapach:
a) pompowanie oczyszczające, po zakończeniu którego należy wychlorować otwór.
Zakłada się, że pompowanie oczyszczające trwać będzie minimum 24 godziny,
b) pompowanie pomiarowe, które należy wykonać przy trzech ustalonych depresjach
i wydajnościach. Przyjmuje się, że łączny czas pompowania pomiarowego wynosić
będzie ok. 110 godzin, w tym czas ustalonej depresji:
I depresja
-
24 godziny,
II depresja
-
24 godziny,
III depresja
-
24 godziny.
W czasie próbnego pompowania należy wykonywać pomiary zwierciadła wody
(depresji s) i wydajności (Q) z częstotliwością co 1-2 godziny. Wydajność otworu
mierzona będzie naczyniem miarowym lub wodomierzem, natomiast głębokość
zwierciadła
wody
w
otworze
studziennym
mierzona
będzie
świstawką
hydrogeologiczną z taśmą mierniczą. Wodę z pompowania należy odprowadzić wężami
strażackimi lub rurociągiem PE na odległość ok. 60 m do koryta okresowego,
niewielkiego cieku w kierunku SE i dalej nim do rowu melioracyjnego w dolinie rzeki
Dłubni, ale znaczna jej ilość ulegnie rozsączkowaniu w trakcie płynięcia rowami.
Pompowana woda nie będzie skażona, toteż nie będzie oddziaływać negatywnie na
środowisko.
5.4. Inne badania
Po osiągnięciu głębokości 55,0 m należy przeprowadzić pompowanie kontrolne otworu
„na boso” w czasie ca 24 godzin, celem określenia przybliżonej wydajności otworu.
W przypadku uzyskania zadowalających wyników należy zakończyć wiercenie i
przystąpić
do
zafiltrowania
otworu.
Jeżeli
wydajność
otworu
nie
pokryje
zapotrzebowania, wiercenie będzie kontynuowane do głębokości końcowej tj. 70,0 m.
23
6. Pomiary geodezyjne
Po zakończeniu robót wiertniczych i osiągnięciu pozytywnych rezultatów awaryjny
otwór studzienny S-1 bis w Michałowicach należy zaniwelować i sporządzić plan
sytuacyjno-wysokościowy otoczenia studni w skali 1: 500, łącznie ze studnią
podstawową S-1 oraz pozostałymi obiektami wodociągu gminnego „Michałowice –
Banasiówka”.
7. Opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych mających
na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy
i ochrony środowiska
7.1.
W celu wyeliminowania zagrożeń środowiska naturalnego z racji wykonywania
prac geologicznych, a w szczególności z powodu stosowania materiałów i paliw do
urządzeń spalinowych przewiduje się następujące środki zapobiegawcze:
– paliwo, oleje i smary przechowywane będą w magazynie paliw zlokalizowanym
w odpowiedniej odległości od wierconego otworu i znajdować się będą
w szczelnych zbiornikach,
– zachowany zostanie szczególny reżim przy tankowaniu i przelewaniu paliwa, by nie
spowodować skażenia gruntu przez przypadkowe rozlanie (zastosowana zostanie
specjalnie w tym celu folia ochronna rozłożona pod silnikiem),
– teren budowy po zakończeniu prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego
poprzez wykonanie na nim niwelacji.
7.2.
Opis zagrożeń mogących wystąpić przy przewiercaniu warstw zawierających
płyny złożowe:
– nie przewiduje się zagrożeń mogących wystąpić przy przewiercaniu warstw
zawierających płyny złożowe. Na głębokości ok. 18 - 20 m przewiduje się
nawiercenie zwierciadła wody o charakterze swobodnym, ale głębiej mogą wystąpić
kolejne dopływy wody o charakterze napiętym,
– nie przewiduje się zagrożeń erupcyjnych oraz zagrożeń siarkowodorem.
7.3.
Przewidywane zabiegi specjalne w otworze, np. dla oczyszczenia strefy
przyodwiertowej, dla intensyfikacji przypływu, uszczelnień itp.:
24
– po osiągnięciu w trakcie wiercenia technologią mechaniczno-obrotową głębokości
15,0 m rury wiertnicze Ø 356 mm (14”) należy postawić wodoszczelnie w otworze
w korku cementowym i przez zacementowanie tj. zalanie przestrzeni pozarurowej
mleczkiem cementowym (do powierzchni). Stójka po cementacji ok. 24 godziny.
Przy wierceniu w technologii mechaniczno-udarowej rury Ø 14” zostaną postawione
wodoszczelnie w korku iłowym (5. metrowym) na głębokości ca 15,0 m;
– po odwierceniu otworu i jego zafiltrowaniu wykonane zostanie pompowanie
oczyszczające trwające do momentu uzyskania wody czystej i wolnej od zawiesin
mechanicznych (min. 24 godzin).
7.4.
Zakres i sposób stosowania materiałów promieniotwórczych – zabezpieczenie
przed kradzieżą, uszkodzeniem, częstotliwość kontroli i in.
– żadne materiały promieniotwórcze nie będą stosowane.
7.5.
Sposób magazynowania i odprowadzania odpadów płuczkowych lub ścieków :
– prace wiertnicze prowadzone będą przy użyciu płuczki wodnej lub w technologii
udarowej przy dolewaniu wody do otworu. Urobek wydobyty z otworu składany
będzie w dole urobkowym wyłożonym folią i zabezpieczonym ogrodzeniem (lina,
taśma itp.). Wymiary dołu urobkowego: 3,0 m
x
3,0 m, głębokość 1,8 m. Po
zakończeniu robót wiertniczych urobek pochodzący z wiercenia zostanie
wykorzystany przez Zleceniodawcę do niwelacji terenu bądź wywieziony poza teren
budowy we wskazane miejsce.
– woda z próbnego pompowania otworu poszukiwawczego odprowadzana będzie na
odległość ok. 60 m do koryta okresowego cieku i dalej do rowu melioracyjnego
w dolinie rzeki Dłubni, ale znaczna jej ilość ulegnie rozsączkowaniu w trakcie
płynięcia rowami. Pompowana woda nie będzie skażona, toteż nie będzie
oddziaływać negatywnie na środowisko.
7.6.
Sposób likwidacji odwiertu lub zabezpieczenia odwiertu do czasu uruchomienia
jego eksploatacji
– w przypadku pozytywnego rozwiązania postawionego zadania geologicznego tj.
stwierdzenia wód podziemnych w ilości dającej możliwość ich ujęcia i eksploatacji,
otwór zostanie zabezpieczony kapturem z zamknięciem,
25
– w przypadku braku możliwości ujęcia i eksploatowania wód podziemnych otwór
poszukiwawczy zostanie zlikwidowany przez zasypanie go urobkiem i obsypką
żwirową a w części przypowierzchniowej otwór będzie zaiłowany. Należy też
wyciągnąć całkowicie wszystkie kolumny rur okładzinowych używanych w trakcie
wiercenia.
7.7. Stosowane sposoby zasilania wiertni w energię elektryczną:
– prace na obiekcie prowadzone będą na jedną, dzienną zmianę, dlatego nie
przewiduje się dodatkowego oświetlenia terenu budowy,
– energia elektryczna do próbnego pompowania otworu doprowadzona będzie poprzez
oddzielnie zainstalowaną skrzynkę rozdzielczą z sieci energetycznej trójfazowej
znajdującej się pobliskiej hydroforni – chlorowni. Skrzynka wyposażona będzie
w odpowiednie zabezpieczenia.
7.8.
W trakcie realizacji prac geologicznych należy przestrzegać ogólnych przepisów
BHP oraz stosować się do instrukcji obsługi urządzeń technicznych używanych na
budowie. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być przeszkoleni do pracy na
swoich stanowiskach oraz wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą i ochronną,
powinni też używać sprzętu oraz materiałów posiadających atesty i świadectwa
dopuszczenia do ich stosowania. Nad prawidłowością realizacji zaprojektowanych prac
geologicznych czuwać będzie uprawniona kadra wiertnicza oraz nadzór geologiczny.
8. Harmonogram projektowanych prac geologicznych
Harmonogram projektowanych prac geologicznych związanych z wykonaniem otworu
poszukiwawczego – studni wierconej awaryjnej S-1 bis w Michałowicach – wieś
Michałowice Pierwsze oraz z udokumentowaniem jej wydajności eksploatacyjnej
przedstawia się następująco:
 prace terenowe tj. wiercenie i zafiltrowanie otworu, próbne pompowanie
oczyszczające i pomiarowe, przerwy technologiczne – ok. czterech tygodni,
 opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniem wydajności
eksploatacyjnej studni awaryjnej S-1 bis w Michałowicach - ok. czterech tygodni.
26
Uwaga: w zależności od uzyskanych wyników Inwestor podejmie decyzję o
ewentualnym
przekwalifikowaniu
i
zmianie
przeznaczenia
obu
studzien
(nowoodwiercona studnia S-1 bis może być studnią podstawową a istniejąca studnia S-1
stanie się studnią awaryjną) a wtedy opracowana będzie zgodnie z przepisami
dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych studni S1 bis.
9. Wytyczne dla Inwestora i Wykonawcy prac
9.1. Prace
geologiczne
należy
wykonać
pod
uprawnionym
nadzorem
hydrogeologicznym zgodnie z przepisami Ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”
(1994 r.)
z późniejszymi zmianami.
9.2. Opierając się na wynikach uzyskanych z projektowanych robót i badań należy
opracować dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej z ustaleniem wydajności
eksploatacyjnej studni awaryjnej S-1 bis w Michałowicach – wieś Michałowice
Pierwsze (studnia awaryjna S-1 bis będzie eksploatowana przemiennie ze studnią
podstawową S-1). Dodatek w 4. egzemplarzach przedstawia Inwestor celem
przyjęcia do Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20 – Wydział
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. W przypadku zmiany funkcji
eksploatacyjnych studzien tj. gdyby studnia S-1 bis stała się podstawową,
opracowana
zostanie
eksploatacyjnych
wód
pełna
dokumentacja
podziemnych
studni
hydrogeologiczna
S-1
bis
w
zasobów
Michałowicach,
przedstawiona również celem przyjęcia do Starostwa Powiatowego w Krakowie.
9.3. Niniejszy projekt prac geologicznych należy przedstawić do rozpatrzenia i
zatwierdzenia do Starostwa Powiatowego w Krakowie, Al. Słowackiego 20, 30037 KRAKÓW – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Projekt w 4 egzemplarzach przedstawia Inwestor. Wnioskuje się o wydanie decyzji
zatwierdzającej projekt prac geologicznych z terminem ważności dwóch lat.
9.4. Inne wytyczne
27
Przybliżoną lokalizację projektowanego wiercenia otworu poszukiwawczego –
studni awaryjnej S-1 bis na terenie ujęcia wodociągowego w miejscowości
Michałowice – wieś Michałowice Pierwsze przedstawiono na mapie sytuacyjnowyso-kościowej w skali 1: 10 000 (zał. 4) i na mapie ewidencyjnej w skali 1: 2000
(zał. 6). Szczegółową lokalizację otworu należy przeprowadzić komisyjnie
terenie
przy
udziale
przedstawicieli
Inwestora,
Użytkownika,
Wykonawcy i nadzoru geologicznego
Geolog dokumentujący :
----------------------------mgr inż. Marian Pelc
nr upr. CUG 050 791
w
geodety,
ZAŁ. 1
28
Informacje ogólne
1. Zamawiający: Urząd Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 MICHAŁOWICE
2. Użytkownik projektowanego ujęcia /studni wierconej/ S-1 bis:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach, Pl. Józefa Piłsudskiego 1
- gminny wodociąg „Michałowice – Banasiówka”
3. Miejscowość
:
MICHAŁOWICE
4. Gmina
:
Michałowice
5. Powiat
:
Kraków
6. Województwo
:
małopolskie
– wieś Michałowice Pierwsze
7. Najbliższy przystanek komunikacji zbiorowej: Michałowice, 0,6 km
8. Zapotrzebowanie na wodę /uaktualnione/ dla gminnego wodociągu „Michałowice –
Banasiówka” :
 średnie dobowe
Qd śr = 480,0 m³/dobę
 maksymalne godzinowe
Qh max = 36,0 m³/h
tj. 20,0 m³/h
9. Czy lokalizacja projektowanej studni awaryjnej została ściśle określona w planie
zagospodarowania
przestrzennego:
tak,
teren
zarezerwowany
na
ujęcie
wodociągowe
10. Właściciel terenu: gminna działka nr 667/2
11. Czy istnieje możliwość korzystania z energii elektrycznej: tak, z sieci prądu
trójfazowego,
doprowadzonej
do
budynku
hydroforni
–
chlorowni,
za
pośrednictwem zainstalowanej atestowanej skrzynki rozdzielczej
12. Czy istnieje oświetlenie placu budowy: nie
13. Inne utrudnienia, np. uzbrojenie podziemne, kable elektryczne, instalacja wod.kan. itp. – wybrane miejsce wiercenia i jego sąsiedztwo nie jest uzbrojone.
Geolog dokumentujący :
--------------------------mgr inż. Marian Pelc
nr upr. CUG 050 791
29
ZAŁ. 2
Informacje uzupełniające dotyczące terenu badań
1. Arkusz mapy geologicznej: „Przeglądowa mapa geologiczna Polski – arkusz E 3
Kraków” w skali 1: 300 000
2. Arkusz mapy sytuacyjno-wysokościowej 163.31 Zabierzów w skali 1: 25 000 oraz
Michałowice M-34-64-D-b-2 w skali 1: 10 000
3. Bliższe określenie lokalizacji: otwór poszukiwawczy – studnia awaryjna S-1 bis
zlokalizowany został w południowo-zachodniej części działki gminnej nr 667/2 w
Michałowicach – wieś Michałowice Pierwsze, w odległości ca 15 m od studni
wierconej S-1
4. Teren płaski, porośnięty trawą i pozbawiony zanieczyszczeń (teren ochrony
bezpośredniej ujęcia wodociągowego)
5. Głębokość do zwierciadła wody /przybliżona/: 18 - 20 m p.p.t. a następne dopływy do
otworu na większej głębokości, w miarę robót wiertniczych
6. Na terenie budowy są przeszkody: brak
7. Odległość od szosy Kraków – Miechów – Kielce : ok. 130 m
8. Możliwość dojazdu samochodem: dobra, szosą Kraków – Kielce do Michałowic –
wieś Michałowice Pierwsze, potem utwardzoną drogą wiejską w kierunku zachodnim
na teren ujęcia wodociągowego
9. Czy istnieje możliwość korzystania z wody: tak, z sieci wodociągu gminnego
10. Transport samochodowy: ok.12 km z Krakowa
11. Informacje dotyczące linii elektrycznej: linia energetyczna prądu trójfazowego
doprowadzona jest do budynku hydroforni – chlorowni na terenie ujęcia
wodociagowego
12. Przewidywane odprowadzenie wody z próbnego pompowania: wężami strażackimi
lub rurociągiem PE na odległość ok. 60 m w kierunku SE do koryta niewielkiego
cieku okresowego i dalej do rowu melioracyjnego w dolinie rzeki Dłubni, ale
znaczna jej część ulegnie rozsączkowaniu w trakcie płynięcia. Spodziewana
wydajność: ok. 25 - 30 m³/h.
Geolog dokumentujący :
-------------------------mgr inż. Marian Pelc
nr upr. CUG 050 791
Download