Filtr haumoniczny AHF 005 i AHF 010 firmy Danfos

advertisement
Bierny filtr harmonicznych prądu
AHF 005 i AHF 010 firmy Danfoss
Specjalizujemy się w przekształtnikach
częstotliwości. Nasza wykwalifikowana
obsługa oferuje pomoc przy instalowaniu
jak i całodobowe usługi serwisowe.
Posiadamy specjalną linie telefoniczną,
gdzie służymy fachową pomocą.
Oferowane
przez
nas
rozwiązania
przemienników napędowych są oparte na
specjalistycznej wiedzy i gwarantują
ograniczenie do minimum powstawanie
harmonicznych prądu w sieci zasilania.
Wymagania te są określane przez IEEE
519-1992 oraz w normie EN 61000-3-12
Ogólne informacje o „harmonicznych”
Termin
„harmoniczne”
jest
często
używany przy napędach regulowanych.
Ale co to są te harmoniczne?
Zasadniczo każdy periodyczny sygnał
może być przedstawiony jako suma funkcji
sinus o częstotliwości podstawowej oraz
sygnałów sinusoidalnych o częstotliwości
5;7;11 i 13 razy większych od
częstotliwości podstawowej.
Jak to pokazano na rysunku poniżej.
Sygnał o częstotliwości 5 razy większej od
podstawowej
nazywa
się
piątą
harmoniczną.
1
0.5
0
Przykład takiej analizy pokazany jest na
poniższym wykresie, gdzie prąd NPC
(tylko połowa przebiegu) jest rozłożony na
harmoniczne prądu.
10
8
IL1[A]
6
4
2
2[ms]/działka
0
5
4
3
Ih [A]
2
Numer harmonicznej h
1
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Oddziaływanie harmonicznych.
W
różnych
aplikacjach
napędów
regulowanych
zniekształcenia
harmonicznych prądu i napięcia są godne
uwagi. Mówiąc o wpływie tych
harmonicznych na moc systemu należy
oddzielić obydwa pojęcia.
-0.5
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
0.5
0
-0.5
-1
0
Zatem dla niesinusoidalnego prądu
będącego prądem wyjściowym w napędach
regulowanych, analiza harmonicznych
polega
na
rozkładzie
prądu
na
harmoniczną podstawową oraz na wyższe
harmoniczne
będące
wielokrotnością
częstotliwości podstawowej. Taki rozkład
nazywa się analizą Fourier’a.
Zniekształcające harmoniczne prądu są
powstają od prostownika wejściowego
NPC, zwykle mostka diodowego 6pulsowego. Harmoniczne prądu mogą być
opisana jako sumy prądu czynnego i
biernego. W konsekwencji zniekształcenia
harmoniczne prądu powodują wzrost
skutecznej wartości prądu zasilania (Irms) i
jeśli to nie zostanie wzięte pod uwagę
można doprowadzić do przegrzania
komponentów takich jak transformator lub
przewód.
Wielkość zniekształceń harmonicznych
prądu jest często opisana jako procent
udziału wyższych harmonicznych do prądu
1
harmonicznej podstawowej, znana jako w
THiD (ang. Total Harmonic Current
Distortion).

THiD 
I
h2
2
h
I1
Harmoniczna prądu normalnie płynie z
generatora harmonicznej prądu (np. dioda
prostownika) do głównej sieci zasilającej.
Spadek napięcia wywołany harmoniczną
prądu w połączeniu z impedancją sieci
zasilającej
powoduje
powstanie
zniekształceń harmonicznej napięcia. To
znaczy, że zniekształcenia harmonicznej
napięcia powstają w wyniku zniekształceń
harmonicznej prądu w połączeniu z
impedancją sieci zasilającej. Sieć o
najwyższej impedancji daje najwyższe
zniekształcenie napięcia. Zniekształcenia
harmonicznej napięcia mogą oddziaływać
na urządzenia przyłączone do tej samej
linii takie jak regulatory silników lub
sprzęt elektroniczny i ewentualnie być
przyczyną jego uszkodzenia. Wielkość
zniekształconej harmonicznej napięcia jest
często opisana jako procent napięcia
podstawowego, również znana jako
całkowite zniekształcenie harmoniczne
napięcia (THvD).

THvD 
U
h2
2
h
U1
Sposoby redukcji harmonicznych.
Aby uniknąć potencjalnych problemów,
albo spełnić standardy i rekomendacje
takie jak IEEE 519-1992 lub przyszłe
EN 61000-3-12, funkcjonują różne
techniki redukcji harmonicznych dla
napędów regulowanych:
Najbardziej znane rozwiązania to :
- wejściowe dławiki AC,
- wbudowane dławiki DC,
- prostowniki mostkowe wielopulsowe
(12 i 18 pulsowe),
- filtry aktywne,
- filtry pasywne.
Prawdopodobnie
najbardziej
powszechnym i najprostszym sposobem
redukcji harmonicznych jest stosowanie
dławika AC przed NPC. Dławik AC
wygładza przebieg prądu wytwarzanego
przez przekształtnik. W ten sposób można
osiągnąć znacznie mniejsze odkształcenia
prądu, w porównaniu do podstawowych
NPC bez dławików. Podobne efekty jak
przy układzie z dławikiem AC możemy
otrzymać stosując dławik DC wbudowany
do NPC na wyjściach stałonapięciowych
prostownika. Jednakże cewki DC w
porównaniu do cewek AC są mniejszych
rozmiarów, mają większą sprawność i nie
redukują wartości napięcia stałego na
baterii kondensatorów NPC. Przez długi
czas
do
redukcji
odkształceń
harmonicznych
w
napędach
były
stosowane diodowe mostki prostownicze
12 i 18 plusowe jako standardowe
rozwiązania. W teorii 5 i 7 harmoniczna
prądu są redukowane poprzez połączenia
mieszane gwiazda - trójkąt po stronie
wtórnej transformatorów i stosowanie
dwóch
diodowych
prostowników
mostkowych 6 plusowych dla uzyskania
prostownika 12 plusowego ( 11 i 13
harmoniczna prądu w prostownikach 18
pulsowych, trzy prostowniki 6 pulsowe).
Jednak wadą tej metody jest to ,że
prostowniki wielopulsowe są podatne na
nieidealne napięcie zasilające. Jeśli
napięcie
jest
niesymetryczne
lub
harmoniczne
pochodzą
od
innych
zakłócających odbiorników to całkowita
redukcja 5 i 7 (11 i 13) harmonicznej jest
rzadko osiągana.
Nowo powstałą techniką umożliwiającą
redukcję zakłóceń harmonicznych do
wartości bliskiej zeru jest filtr aktywny.
Jednak by on był stosowany w niedalekiej
przyszłości muszą być podjęte dalsze
ważne wyzwania. Na przykład filtr
aktywny przyłączony bezpośrednio na
wysokie napięcie zasilające powoduje
powstanie
zaburzeń
o
wysokiej
częstotliwości - hałas elektromagnetyczny.
Jak na razie nie ma żadnych norm
pozwalających na określenie poziomu
zaburzeń o częstotliwościach z przedziału
2kHz - 150kHz wprowadzanych do sieci
zasilającej. Tak więc, w przyszłości
ważnym zadaniem jest wyznaczyć
rozsądne
poziomy
zaburzeń
o
wysokiej częstotliwości upewniając się, że
2
nie będą stwarzać zagrożenia uszkodzenia
innych urządzeń.
Rozwiązania firmy Danfoss.
Danfoss
oferuje
techniki
redukcji
harmonicznych o trzech
poziomach.
Standardowo wszystkie przekształtniki
częstotliwości Danfoss wyposażone są w
wbudowane dławiki DC redukujące
harmoniczne przemienników o połowę w
stosunku
do
przekształtników
bez
indukcyjności. Wbudowane dławiki DC
nie tylko zapewniają zgodność z
ograniczenia
harmonicznych
z
dopuszczalnymi poziomami w większości
aplikacji, ale także zapewniają wydłużoną
żywotność kondensatorów obwodu DC
przekształtnika.
Danfoss opcjonalnie oferuje także filtry
harmonicznych AHF010 i AHF005, gdzie
AHF010 redukuje harmoniczne prądu do
wartości nie przekraczającej 10%, a
AHF005 redukuje harmoniczne prądu di
wartości nie przekraczającej 5%.
Filtry AHF005 i AHF010 są bardziej
zaawansowanymi filtrami harmonicznych
w porównaniu do tradycyjnych filtrów
drabinkowych LC. Zostały zaprojektowane
w szczególności do współpracy z
przekształtnikami firmy Danfoss.
Zakresy parametrów.
Napięcie zasilania: 360-415V AC-50Hz
lub
440-480 U AC-60Hz
Prąd filtra:
10-325A
(dla wyższych mocy moduły mogą być
połączone równolegle)
Charakterystyka
filtrów
AHF010
i AHF005.
-małe kompaktowe obudowy wyposażone
w panel podłączeniowy,
-łatwe do zastosowania w starszych
aplikacjach z przekształtnikami,
-AHF010 redukuje wartość współczynnika
harmonicznych THiD prądu do 10 %,
-AHF005 redukuje wartość współczynnika
harmonicznych THiD prądu do 5 %,
-jeden moduł filtra może być używany do
kilku przekształtników częstotliwości,
-wysoka sprawność, powyżej 0,98,
-nie ma konieczności regulacji,
-nie wymaga okresowego serwisu.
W porównaniu do innych znanych
rozwiązań filtry harmonicznych Danfoss
zapewniają bardzo dobre parametry.
Podstawowy 3 fazowy prostownik
6-pulsowy
Prostownik 3 fazowy z
wejściowymi dławikami AC
NPC Danfoss z wbudowanymi
dławikami w obwodzie DC
Prostownik 12-pulsowy
THiD
60%
80%
35%
45%
< 40%
–
–
10%
–
15%
NPC Danfoss z AHF010
< 10%
Prostownik 18-pulsowy
4% – 7%
Filtry aktywne
3% - 8%
NPC Danfoss z filtrem AHF 005
< 5%
(NPC- napięciowy przemiennik częstotliwości)
Osiągi filtru przy nieidealnym napięciu
zasilającym.
Wiadomo, że idealne 3-fazowe napięcie
zasilające praktycznie nie istnieje. Filtry
harmoniczne Danfoss AHF005 i AHF010
są rozwinięte do tego stopnia, że
zapewniają wartość THiD do 10% i 5%,
także jeśli wcześniej w sieci współczynnik
zawartości
harmonicznych
napięcia
wynosił do 2% lub asymetria napięcia
wyniosła do 2 %. Co więcej jak widać na
poniższych wykresach nawet znaczna
wstępna 3% asymetria napięcia lub
znaczna
wartość
współczynnika
harmonicznych napięcia do 5%
nie
uniemożliwia
osiągnięcia
znacznej
redukcji harmonicznych prądu.
Należy pamiętać, że wszystkie inne filtry
harmonicznych oraz prostowniki 12 i 18
pulsowe są podatne na nieidealne napięcie
zasilające takie jak asymetria napięcia lub
napięcie zniekształcone.
Prezentowane wyżej trudności związane z
nieidealnym napięciem zasilającym nie
powinny być widziane jako czynnik
ograniczający. Ale raczej ważna jest
kwestia zniekształceń harmonicznych
omawianych wyżej.
3
Kształt prądu i widmo harmonicznych filtrów AHF005 i AHF0010 dla nominalnego obciążenia
AH F 005
AH F 010
AHF 005
AHF 010
4%
6%
3%
5%
3%
4%
2%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
0%
0%
5
7
11
13
17
Harmonic order
19
23
25
5
7
11
13
17
19
23
25
Harmonic order
Współczynnik zawartości harmonicznych THiD w funkcji obciążenia
Całkowity współczynnik mocy TPF w funkcji obciążenia
Współczynnik zawartości harmonicznych THiD w funkcji asymetrii napięcia zasilania
4
Współczynnik zawartości harmonicznych THiD w funkcji wstępnego zniekształcenia napięcia zasilania THvD
5
Download