nr pisma

advertisement
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa fabrycznie
nowego zestawu analizatorów jakości parametrów sieci z rejestracją
wyników pomiarów składający się z dwóch analizatorów jakości w ramach
projektu CLW PL
Zadanie
Nazwa zadania
nr
Dostawa fabrycznie nowego zestawu analizatorów jakości parametrów sieci z
1
rejestracją wyników pomiarów składający się z dwóch analizatorów jakosci w
ramach projektu CLW PL.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch analizatorów jakości zasilania. Wymaga się by
analizatory pochodziły od tego samego producenta.
1. Analizator jakości zasilania klasy A
•Mierzone parametry:
 Napięcie (Rejestracja WYKRESU CZASOWEGO):
o napięcie skuteczne
o częstotliwość
o napięcie stałe
o harmoniczne napięcia (od 0 do 50-tej)
o inter-harmoniczne napięcia (od 0,5 do 49,5-tej)
o współcznynnik całkowitych odkształceń harmonicznych napięcia
o napięcie szczytowe przebiegu
o częstotliwość (1 okres, 10 s)
o migotanie Pst, Plt
o kąt fazowy harmonicznych napięcia (od 0 50-tej)
o składowa napięciowa harmonicznych wyższego rzędu
o współczynnik asymetrii napięcia (zero-faza/ujemny-faza)
 Prąd (Rejestracja WYKRESU CZASOWEGO):
o prąd skuteczny
o wartość szczytowa przebiegu prądu
o harmoniczne kąta fazowego prądu (od 0 do 50-tej)
System ProPublico © DataComp
Strona: 1/4
o harmoniczne prądu (od 0 do 50-tej)
o inter-harmoniczne prądu (od 0,5 do 49,5-tej)
o składowa prądowa harmonicznych wyższego rzędu
o współcznynnik całkowitych odkształceń harmonicznych prądu
o współczynnik asymetrii prądu (zero-faza/ujemny-faza)
o współcznynnik K
o prąd stały
 Moc (Rejestracja WYKRESU CZASOWEGO):
o moc czynna
o moc bierna
o moc pozorna
o współczynnik mocy
o harmoniczne mocy (od 0 do 50-tej)
o kąt fazowy harmonicznych napięcia-prądu (od 0 do 50-tej)
o energia czynnna
o energia bierna
 ZDARZENIE (Rejestracja ZDARZENIA):
o przepięcia przejściowe
o wyskok napięcia
o zapad napięcie
o przerwa
o prąd rozruchowy
o fluktuacje częstotliwości
o porównanie przebiegu napięcia
o układ czasowy (timer)
o zdarzenia zewnętrzne
Wykrywanie zdarzeń z użyciem progów górnego i dolnego dostępne z pozostałymi parametrami
pomiarowymi napięcia, prądu i mocy (włącznie z mocą scałkowaną, asymetrią, międzyharmonicznymi, kątem fazowym harmonicznych i migotaniem IEC)
Dane wejściowe:
 Układ pomiarowy: 1 faza-2 przewody (1P2W), 1 faza-3 przewody (1P3W), 3 fazy-3
przewody (3P3W2M, 3P4W2,5E) i 3 fazy-4 przewody (3P4W) plus jeden dodatkowy kanał
wejściowy (w trakcie pomiaru AC/DC powinien być z synchronizowany z kanałem
odniesienia)
 Częstotliwość podstawowa układu pomiarowego: 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz
 Kanały wejściowe:
o Napięcie: 4 kanały (od U1 do U4)
o Prąd: 4 kanały (od I1 do I4)
Metody doprowadzania sygnału:
 Napięcie: wejścia izolowane i różnicowe (kanały bez izolacji między U1, U2 i U3; kanały
izolowane między od U1 do U3 i U4) Prąd: Izolowane czujniki cęgowe (wyjście
napięciowe)
Parametry pomiarowe napięcia: Pomiar napięcia: zakres pomiaru: 600,00 V skut.
Pomiar przepięć przejściowych: 6,0000 kV szczytowe
System ProPublico © DataComp
Strona: 2/4
U Events (zdarzenia napięciowe)
Rejestracja i monitorowanie elementów napięciowych i częstotliwości plus wykrywanie zdarzeń
Jakość zasialania standardowa
Rejestracja i monitorowanie elementów napięciowych i prądowych, częstotliwości i harmonicznych
plus wykrywanie zdarzeń
EN50160
Pomiar zgodnie z normą EN50160
 Funkcja zegara czasu rzeczywistego: automatyczny kalendarz, korekcja roku przestępnego,
zegar 24-godzinny
 Dokładność zegara czasu rzeczywistego: ±0,3 s na dzień (przy przyrządzie włączonym 23°C
±5°C)
 Zasilanie:
 zasilacz sieciowy (12 V DC, Uwe: 100-240 V AC, 50/60 Hz);
 Ciągły czas pracy akumulatora: min. 180 min
 Funkcja ładowania: Pakiet akumulatotów ładuje się niezależnie czy przyrząd jest włączony,
czy też nie, czas ładowania: maks. 5 h 30min
 Postępowanie przy zaniku zasilania: W wypadku zaniku zasilania w trakcie rejestracji,
przyrząd przywraca rejestrację natychmiast po przywróceniu zasilania (funkcja całkowania
mocy zaczyna od 0)
 - Metoda pomiaru jakości zasilania:
o IEC6100-4-30 Edycja 2:2008
o IEEE1159
o EN50160
•Interfejsy:
 Kart SD,- RS-232C,- LAN (z funkcją serwera HTTP),- USB 2.0
Akcesoria:
zasilacz sieciowy – 2szt., instrukcja obsługi, przewód USB, komplet przewodów pomiarowych
napięciowych, pakiet akumulatorów, oprogramowanie do analizy danych, sonda prądowa
cęgowa(5A AC) – 4szt., sonda prądowa (5000A/500A AC) – 3szt., przewód do sondy
prądowej(5000A/500A AC) – 2szt.
2. Przenośny analizatora jakości zasilania
Konfiguracje pomiarowe: Jednofazowa dwuprzewodowa, jednofazowa trójprzewodowa, trójfazowa
trójprzewodowa, trójfazowa czteroprzewodowa, obliczanie i wyświetlanie prądu w przewodzie neutralnym.
Przekątna wyświetlacza min. 4,7 cala.
Odświeżanie ekranu nie rzadziej niż co 1s.
Kompresja rejestrowanych danych.
Pamięć wewnętrzna min. 4MB.
Możliwość wyboru rejestracji – automatyczna i ręczna.
Szybka konfiguracja.
Współpraca z komputerem PC przez interface USB.
Oprogramowanie do analizy wyników pomiarów.
System ProPublico © DataComp
Strona: 3/4
Miernik przenośny.
Mierzone parametry:
 Napięcie (Rejestracja WYKRESU CZASOWEGO):
o napięcie skuteczne
o częstotliwość
o napięcie stałe
o harmoniczne napięcia (od 0 do 50-tej)
o inter-harmoniczne napięcia (od 0,5 do 49,5-tej)
o współcznynnik całkowitych odkształceń harmonicznych napięcia
o napięcie szczytowe przebiegu
o częstotliwość (1 okres, 10 s)
o migotanie Pst, Plt
o kąt fazowy harmonicznych napięcia (od 0 50-tej)
o składowa napięciowa harmonicznych wyższego rzędu
o współczynnik asymetrii napięcia (zero-faza/ujemny-faza)
 Moc (Rejestracja WYKRESU CZASOWEGO):
o moc czynna
o moc bierna
o moc pozorna
o współczynnik mocy
o harmoniczne mocy (od 0 do 50-tej)
o kąt fazowy harmonicznych napięcia-prądu (od 0 do 50-tej)
o energia czynna
o energia bierna
Typy zdarzeń: przepięcia o częstotliwości sieciowej, zapady napięcia, krótkie
przerwy w zasilaniu, prąd rozruchowy, przepięcia przejściowe.
Parametry pomiarowe napięcia: Pomiar napięcia: zakres pomiaru: 600,00 V skut. Pomiar przepięć
przejściowych: 6,0000 kV szczytowe
Czas dostawy max 3 miesiące od podpisania umowy.
Wymagana gwarancji to min 12 miesięcy
System ProPublico © DataComp
Strona: 4/4
Download