Ilość wysiewu (na pow. uprawy) kg, dt

advertisement
Badania działalności produkcji roślinnej
– problemy metodyczne
Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne,
Arłamów 25-28.09.2007 r.
Izabela Ziętek
[email protected]
ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ
Truskawki w uprawie polowej
Powierzchnia uprawy truskawek ogółem w
gospodarstwie
4 ha
3 ha
1 ha
uprawa polowa
uprawa pod folią
Truskawki w uprawie polowej
1. Jednostka miary kg, dt (kolumna 5):
Dla sadzonek truskawek zakładamy, że zamiast dt lub kg
jest to sztuka sadzonki.
2. Ilość wysiewu (na pow. uprawy) kg, dt (kolumna 6):
Należy wpisać rzeczywistą ilość sadzonek wysadzonych
w danym gospodarstwie.
Jeśli zostanie wysadzonych 4000 sztuk na całą
powierzchnię plantacji, to należy wpisać 4000 (nie
dzielimy na lata użytkowania plantacji).
Truskawki w uprawie polowej
3. Cena zł/kg, zł/dt (kolumna 7):
Należy wpisać cenę 1 sadzonki > całkowity koszt
materiału nasadzeniowego dzielimy przez przewidywaną
liczbę lat użytkowania plantacji. W związku z tym, że w
badaniach zbiera się dane o cenie 1 sadzonki, więc
koszt dla 1 roku dzielimy przez ilość wysadzonych
sadzonek na daną powierzchnię i otrzymujemy cenę
sadzonki dla 1 roku (do wpisania w kol. 7). Cena
jednostki materiału nasadzeniowego truskawek będzie
jednak ceną za 1 sztukę sadzonki, a nie zł/kg lub zł/dt.
4. Przykład kosztu specjalistycznego:
koszt ściółkowania międzyrzędzi (np. słoma, folia), który
należy zaliczyć do innych wydatków specjalistycznych.
Trawy nasienne
1. Należy podać gatunek/gatunki traw nasiennych badanych w danym
gospodarstwie > 1 formularz.
2. Trawy nasienne jako wsiewki np. Życica trwała w jęczmień, będący
rośliną ochronną.
3. Produkt główny > nasiona, produkt uboczny > słoma.
4. Dotacje do produkcji zł/ha (kolumna 9):
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 14.03.2006 w sprawie
rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2006 r.
> uprawiane w plonie głównym rośliny przeznaczone na materiał
siewny kategorii elitarny i kwalifikowany (m. in. trawy nasienne). W
związku z tym należy się spodziewać, że w 2007 r. również mogą
zostać przyznane płatności uzupełniające do traw nasiennych.
W kol. 9 > przyznane dotacje do traw nasiennych pamiętając o
tym, że należy podać dopłaty w zł/ha uprawy, a nie na całą
powierzchnię uprawy.
Trawy nasienne
5. Koszt zużytego materiału siewnego > Cena zł/kg, zł/dt
(kolumna 7):
Należy wpisać cenę 1 kg materiału siewnego.
W sytuacji, gdy plantacja trawy nasiennej użytkowana
jest dłużej niż rok > cenę ustala się następująco:
całkowity koszt materiału siewnego dzielimy przez
przewidywaną liczbę lat użytkowania plantacji.
W związku z tym, że w badaniach zbiera się dane o
cenie 1 kg materiału siewnego, więc koszt dla 1 roku
dzielimy przez ilość kg wysianych na daną powierzchnię
i otrzymujemy cenę 1 kg materiału siewnego dla 1 roku
(do wpisania w kol. 7).
Trawy nasienne
6. Koszty specjalistyczne:



Przykłady:
koszt czyszczenia nasion traw po omłocie,
koszt dosuszania - jeśli rolnik samodzielnie wykonuje ten
zabieg, wówczas konieczne jest zapisanie jedynie
nakładów pracy rolnika i jego rodziny
(w godzinach, w Tabeli 7.),
koszt związany z workowaniem nasion, koszt opakowań,
np. w celu przeznaczenia trawy do sprzedaży
detalicznej.
Tytoń
1. Odmiany tytoniu: Virginia, Burley,
Mocny Skroniowski/Puławski, Kentucky.
2. Należy dobrać gospodarstwa uprawiające tytoń w celu
uzyskania liści (nie nasion).
3. Należy podać odmianę uprawianego tytoniu.
4. Plon > wysuszone liście tytoniu, po uwzględnieniu
wszystkich zbiorów.
5. Wartość produkcji > sprzedaż, przekazania produktu
głównego, jakim są suche liście tytoniu.
Tytoń
6. Dotacje do produkcji > dopłaty uzupełniające do 1 kg
surowca tytoniowego (ARR):
> 2005 r. - płatność jednorazowa: 6,34 PLN/kg tytoniu typu Virginia,
5,53 PLN/kg tytoniu pozostałych odmian.
> 2006 r. - zapisy ustawy z 10.03.2006 o zmianie ustawy o organizacji
rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku
suszu paszowego (Dz. U. 66 poz. 473) celem dostosowania przepisów
krajowych do reformy rynku tytoniu:
- zniesienie kwotowania produkcji surowca tytoniowego (od 2006 r.),
- prawo do płatności - producent wpisany do rejestru producentów
- umowy na uprawę tytoniu – plantator wpisany do rejestru
producentów (odstępstwo w 2006 r.),
,
- nowe zasady przyznawania płatności producentom: wypłacane
do każdej ilości surowca wyprodukowanej w ramach umów na
uprawę tytoniu,
Tytoń
W 2006 r. płatność uzupełniająca jest przyznawana w wysokości
iloczynu maksymalnej stawki płatności (na podstawie
Rozporządzenia Rady Ministrów z 13.10.2006 Dz. U. 187 poz. 1384),
współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności w
nadmiernej wysokości oraz ilości dostarczonego surowca
tytoniowego (na 2006 r. 7 PLN/kg Virginia, 4,62 PLN/kg pozostał).
Po zakończeniu wszystkich dostaw z danego roku zbioru określana
jest całkowita wielkość produkcji surowca tytoniowego i ARR przyznaje
rolnikowi ewentualnie płatność wyrównawczą.
Takie zasady mają obowiązywać również w 2007 r.
W kolumnie 9 należy wpisać przyznane dotacje do surowca tytoniowego
pamiętając o procedurze przeliczenia ich na 1 ha uprawy.
Tytoń
7. Materiał siewny:
>
Nasiona > rozsady. W Tabeli 3. należy rejestrować ilość wysiewu
nasion (nie sadzonek z rozsady) na powierzchnię uprawy.
>
Nakłady i koszty poniesione na produkcję rozsady (koszty nawozów,
środków ochrony roślin np. na odchwaszczanie rozsady, koszty
specjalistyczne).
8. Koszty specjalistyczne:

Przykłady:
koszty związane z produkcją rozsady (ogrzewanie tuneli, odkażanie
podłoża, agrowłóknina),

koszty związane z suszeniem i sortowaniem liści,

składka plantatorska.
9. Nakłady pracy > bardzo pracochłonna uprawa (produkcja rozsady,
sadzenie, pielęgnacja, ogławianie, pasynkowanie, zbiór, nawlekanie
liści, czyszczenie, sortowanie).
Zioła
1. Liście i ziele (mięta, majeranek, melisa, szałwia, lubczyk,
pokrzywa, dziurawiec, tymianek, krwawnik).
2. Należy podać gatunek/gatunki ziół.
3. Plon > wysuszone liście i ziele, po uwzględnieniu
wszystkich zbiorów.
4. Wartość produkcji > sprzedaż, przekazania produktu
głównego, jakim są suche liście i ziele. Produkt uboczny –
korzenie w obrocie rynkowym.
Zioła
5. Materiał siewny – wysiew nasion bezpośrednio do gruntu lub rozsady.
> W Tabeli 3. należy rejestrować ilość wysiewu nasion (nie sadzonek
z rozsady) na powierzchnię uprawy.
> Należy wpisać cenę 1 kg materiału siewnego.
> Nakłady i koszty poniesione na produkcję rozsady (koszty nawozów,
środków ochrony roślin np. na odchwaszczanie rozsady, koszty
specjalistyczne).
6. Koszty specjalistyczne:
Przykłady:

koszt słomy – ściółkowanie plantacji w celach ochronnych przed
wymarzaniem,

koszty związane z suszeniem: suszenie naturalne lub w suszarniach,

koszt związany z pakowaniem i oznakowaniem ziół (opakowania –
wielowarstwowe, przewiewne torby papierowe, etykiety).
Dziękuję za uwagę 
Download