Ratgeber für Eltern zweisprachig aufwachsender

advertisement
Ratgeber
für Eltern
zweisprachig aufwachsender Kinder
Poradnik
dla rodziców
dzieci dorastających dwujęzycznie
1
Spis treści
2
Inhalt
4
Język niemiecki w Polsce i na świecie
5
Deutsch in Polen und auf der Welt
4
Znaczenie języka niemieckiego na świecie
5
4
Język niemiecki w Polsce
Die Bedeutung der deutschen Sprache
in der Welt
6
Język niemiecki jako język
mniejszości niemieckiej
5
Die deutsche Sprache in Polen
7
Deutsch als Sprache der deutschen Volksgruppe
6
Język niemiecki jako język sąsiada
7
Deutsch als die Sprache des Nachbarn
8
Wspieranie nauczania języka niemieckiego
9
Unterstützung des Deutschunterrichts
8
Język niemiecki oznacza korzyści
9
Deutschlernen bringt Vorteile
10
Język niemiecki na studiach
11
Deutsch im Studium
12
W jaki sposób Państwa dziecko może
nauczyć się języka niemieckiego?
13
Wie lernt Ihr Kind
Deutsch?
12
Argumenty przemawiające za
dwujęzycznością Państwa dziecka
13
Welche Vorteile hat die
Zweischprachigkeit für Ihr Kind?
14
Gdzie Państwa dziecko może
uczyć się języka niemieckiego?
• Już jako maluch
• W przedszkolu
• W szkole
15
Wo kann Ihr Kind
Deutsch lernen?
• Im Kleinkindalter
• Im Kindergarten
• In der Schule
16
Jak wychowywać dziecko dwujęzycznie?
17
Wie erzieht man ein Kind zweisprachig?
16
Dlaczego naukę języka niemieckiego
powinno się rozpocząć jak najwcześniej?
17
Wieso sollte man mit dem Deutschlernen
so früh wie möglich anfangen?
16
Czy używanie w domu gwary przeszkadza
w nauce języka niemieckiego?
17
Ist der Gebrauch eines Dialektes zu Hause
ein Störfaktor beim Deutschlernen?
18
Czy oglądanie telewizji pomaga
w nauce języka niemieckiego?
19
Hilft das Fernsehen
beim Deutschlernen?
18
Jak można jako rodzic wspierać
dwujęzyczność swojego dziecka?
19
Wie können die Eltern die Zweisprachigkeit
des Kindes fördern?
18
Jak radzić sobie z błędami?
19
Wie geht man mit Fehlern um?
20
Czy można rozmawiać z dzieckiem
w języku niemieckim, nawet, jeśli
samemu nie zna się go perfekcyjnie?
21
Kann man mit dem Kind auch dann
Deutsch sprechen, wenn man selbst
die Sprache nicht perfekt beherrscht?
20
Jak utrzymać zainteresowanie
językiem niemieckim?
21
Wie kann man das Interesse
an Deutsch auf Dauer erhalten?
22
Czy powinno się tłumaczyć
niezrozumiałe sformułowania?
23
Sollte man übersetzen?
Einführung
Deutsch ist nicht nur die Sprache
unseres Nachbarn, sondern
eine der wichtigsten Sprachen
der Welt und die meist
gesprochene Muttersprache
der Europäischen Union.
Wir erklären Ihnen in diesem
Ratgeber, weshalb es sich lohnt,
Deutsch zu lernen, wann man
damit anfangen sollte und wo
sowie auf welche Art und Weise
man Deutsch lernen kann.
Außerdem möchten wir Ihnen
Fragen rund um das Thema
Zweisprachigkeit beantworten.
Mehrsprachige Erziehung ist ein
sehr wertvolles Geschenk für
unsere Kinder. Es macht sie zu
etwas Besonderem, verschafft
ihnen viele Vorteile und öffnet
ihnen zahlreiche Türen!
wstęp
Język niemiecki jest nie tylko językiem
naszych sąsiadów, ale również jednym
z najważniejszych języków na świecie.
Językiem niemieckim jako ojczystym
posługuje się przeważająca liczba
mieszkańców Unii Europejskiej.
W poradniku tym pragniemy wyjaśnić
Państwu dlaczego warto uczyć się
języka niemieckiego, kiedy powinno się
rozpocząć jego naukę oraz gdzie i w jaki
sposób można się go nauczyć.
Chcemy również udzielić Państwu
odpowiedzi na pytania związane
z kwestią dwujęzyczności.
Wielojęzyczne wychowanie może
być niezwykle wartościowym darem
dla naszych dzieci, może sprawić,
że staną się one kimś szczególnym
oraz stanowi bezsprzeczny atut, który
może otworzyć im wiele drzwi.
3
Język niemiecki
w Polsce i na świecie
Znaczenie języka
niemieckiego na świecie
100 milionów ludzi na świecie posługuje się
językiem niemieckim. W Europie językiem
niemieckim mówi się oprócz samych Niemiec
także w Szwajcarii, Austrii, Liechtensteinie,
Luksemburgu, wschodniej Belgii, południowym Tyrolu, w Alzacji. Językiem niemieckim
posługują się też niemieckie mniejszości narodowe zamieszkujące środkowoeuropejskie
kraje jak np. Polskę, Czechy i Węgry. Używają
go również mieszkańcy tak odległych zakątków świata jak Namibia, gdzie język niemiecki
jest jednym z języków narodowych.
Język niemiecki zaliczany jest do 10 najważniejszych języków świata. Jego znaczenie
opiera się na potędze gospodarczej krajów,
w których jest używany, ich wadze na światowej scenie politycznej, roli, którą odgrywa
w nowoczesnej technologii, nauce, turystyce
i atrakcyjnej ofercie niemieckojęzycznych krajów. Niemieccy pisarze, poeci, kompozytorzy
i artyści tworzą współczesną kulturę i należą do światowego dziedzictwa kulturowego.
Znajomość języka niemieckiego oznacza
więc korzyści i ma znacznie dla każdego, kto
zamierza nawiązać kontakty na płaszczyźnie
naukowej, kulturalnej czy dyplomatycznej.
Język niemiecki w Polsce
2.345.480! Tylu Polaków uczy się obecnie języka niemieckiego. Żaden inny kraj nie może
poszczycić się tak liczną grupą osób uczących
się tego właśnie języka. Właściwie nie powinno to dziwić, w końcu Niemcy są naszym
sąsiadem, a obie kultury są chociażby ze
względu na swoje sąsiedztwo ze sobą ściśle
powiązane. Dzięki temu mamy niepowtarzalną
szansę z bliska i „na własnej skórze” poznawać niemiecką kulturę i język. Mamy również
ułatwiony dostęp do niemieckojęzycznych
książek, czasopism, filmów czy też programów telewizyjnych. Wiele szkół pielęgnuje
kontakty partnerskie ze szkołami w Niemczech
prowadząc ożywioną wymianę uczniów. Również niemieckie i polskie szkoły wyższe łączy
wieloletnia współpraca. Kolejnym plusem
dla uczących się języka niemieckiego jest
obecność w Polsce mniejszości niemieckiej.
To z jej szeregów pochodzi nie tylko wielu
świetnych nauczycieli języka niemieckiego,
ale to właśnie również ona silnie wspiera nauczanie języka niemieckiego w Polsce (patrz:
www.vdg.pl, www.tskn.vdg.pl, www.haus.pl).
Wreszcie dzięki językowi niemieckiemu możemy obcować z niemiecką kulturą – literaturą,
filmem, muzyką itp.
„Zachęcam do uczenia się języka niemieckiego,
ponieważ bez ojczystego języka niemieckiego nie będzie
w Polsce mniejszości niemieckiej. Język niemiecki zaś
jako język obcy stanowi przesłankę dobrego zrozumienia
pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze sobą narodami.”
Peter Eck, Konsul RFN w Opolu
4
Deutsch
in Polen
und auf
der Welt
Die Bedeutung der deutschen
Sprache in der Welt
100 Millionen Menschen auf der Welt sprechen Deutsch. In Europa wird es neben
Deutschland auch in der Schweiz, in Österreich, Liechtenstein, Luxemburg, Ostbelgien, Südtirol, im Elsass und von deutschen
Volksgruppen in mehreren mitteleuropäischen Ländern, wie z.B. Polen, Tschechien
oder Ungarn, gesprochen. Es ist damit die
meist vertretene Muttersprache in der Europäischen Union. Deutsch wird aber auch
in weiter entfernten Ländern gesprochen, so
zum Beispiel in Namibia in Afrika, wo es eine
der Nationalsprachen ist.
Die deutsche Sprache zählt zu den zehn wichtigsten Sprachen der Welt. Ihre Bedeutung
stützt sich vor allem auf die Wirtschaftskraft
der Mutterländer, deren politisches Gewicht,
moderne Technologie und Wissenschaft
sowie den beachtlichen Tourismus und
das attraktive Bildungssystem der deutschsprachigen Länder. Deutsche Schriftsteller,
Dichter, Komponisten und Künstler prägen
unsere Kultur und gehören zum Weltkulturerbe. Die deutsche Sprache besitzt eine
große Bedeutung für jeden, der im wissenschaftlichen, diplomatischen oder kulturellen
Bereich Kontakte knüpfen möchte.
Die deutsche Sprache in Polen
2.345.480 polnische Staatsbürgerinnen und
Staatsbürger lernen derzeitig die deutsche
Sprache. In keinem anderen Land der Welt
gibt es so viele Deutsch Lernende wie bei
uns. Eigentlich sollte uns das nicht wundern.
Schließlich ist Deutschland unser Nachbarland und allein daher sind die beiden Kulturen
im Wesentlichen einander verbunden. Dadurch
haben wir die große Chance die deutsche Kultur und die deutsche Sprache hautnah kennen
zu lernen. Wir haben auch einfacheren Zugriff
auf deutschsprachige Bücher, Zeitschriften,
Filme und Fernsehprogramme. Viele Schulen
haben deutsche Partnerschulen und es findet
ein reger Schüleraustausch statt. Außerdem
verbindet deutsche und polnische Hochschulen eine langjährige Zusammenarbeit. Ein weiterer Vorteil für polnische Deutschlerner ist
die Anwesenheit der deutschen Volksgruppe
in Polen. Aus ihren Reihen stammen nicht
nur hervorragende Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer, sondern sie trägt auch viel
dazu bei, den Deutschunterricht in Polen zu
fördern (siehe unter www.vdg.pl, www.tskn.
vdg.pl, www.haus.pl).
Und nicht zuletzt erhalten wir durch die deutsche Sprache einen Zugang zur deutschen Kultur – zu Literatur, Filmen, Musik und vielem
mehr.
„Ich ermuntere zum Erlernen der deutschen Sprache, weil es ohne
deutsche Muttersprache auch keine deutsche Volksgruppe in Polen
geben kann und Deutsch als Fremdsprache gute Voraussetzungen
schafft, dass sich zwei Nachbarvölker besser verstehen.”
Peter Eck , Konsul der BRD in Oppeln
5
Język niemiecki jako język mniejszości
niemieckiej
Język niemiecki jest również językiem mniejszości niemieckiej w Polsce. Kto się
nim posługuje, ma ułatwiony dostęp do niemieckojęzycznej historii, literatury
i sztuki Niemców w Polsce. Przede wszystkim na Górnym Śląsku język niemiecki
pozostaje żywym, używanym na co dzień językiem. Korzystać można tu z niemieckich bibliotek z bogatymi księgozbiorami, z niemieckojęzycznej prasy (Wochenblatt, Oberschlesien), śledzić można programy radiowe i telewizyjne (Schlesien Journal, Kaffeeklatsch, Die Deutsche Stimme). W wielu gminach, w których
żyje mniejszość niemiecka, zamieszczone zostały tablice z dwujęzycznymi nazwami miejscowości. Wszędzie tam, gdzie są lub byli obecni Niemcy, widoczne są w przestrzeni wiejskiej i miejskiej niemieckie ślady, np. niemieckie napisy
na budynkach, pomnikach, tablicach i nagrobkach.
Język niemiecki
jako język sąsiada
Ważnym argumentem przemawiającym za nauką języka niemieckiego jest
bliskość krajów niemieckojęzycznych.
Dzięki temu uczniowie mają na przykład
możliwość uczestniczenia w wymianach
między polskimi a niemieckimi szkołami,
podczas których mogą już wcześnie używać języka niemieckiego w praktyce.
Dzięki ścisłej współpracy pomiędzy mniejszością niemiecką a różnymi niemieckimi
organizacjami powstaje wiele projektów,
jak np. obozy językowe, niemieckojęzyczne konkursy recytatorskie i literackie
czy też olimpiady z języka niemieckiego,
w ramach których dzieci uczące się języka
mają możliwość sprawdzenia jego znajomości. Bogata oferta obejmująca również
„szkółki sobotnie” czy też kolonie połączone z nauką języka niemieckiego jest dodatkową motywacją do dalszej nauki.
6
Deutsch als Sprache der deutschen Volksgruppe
Deutsch ist die Sprache der deutschen Volksgruppe in Polen. Wer Deutsch spricht,
der hat auch einen besseren Zugang zur deutschsprachigen Geschichte, Literatur
und Kunst der Deutschen in Polen. Vor allem in Oberschlesien ist Deutsch eine lebendige Alltagssprache. Es gibt deutsche Bibliotheken mit reichem Buchbestand, deutschsprachige Presse (Wochenblatt, Oberschlesien), sowie Hörfunk- und Fernsehsendungen
(Schlesien Journal, Kaffeeklatsch, Die Deutsche Stimme). In vielen Gemeinden, in denen
Angehörige der deutschen Volksgruppe leben, gibt es bereits zweisprachige deutschpolnische Ortsschilder. Überall dort, wo die deutsche Volksgruppe vertreten ist oder war,
sind im Stadt- und Landschaftsbild deutsche Spuren wie Beschriftungen auf Gebäuden,
Denkmälern, Gedenk- und Grabtafeln zu finden.
Deutsch als die Sprache
des Nachbarn
Ein wichtiger Vorteil des Deutschlernens
ist die Nähe zu den deutschsprachigen
Ländern. So bekommen viele Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich
in der neuen Sprache schon früh praktisch zu üben, so zum Beispiel bei einem
Austausch zwischen einer deutschen
und einer polnischen Schule.
Die enge Zusammenarbeit zwischen der
deutschen Volksgruppe und verschiedenen deutschen Organisationen hat
bereits viele Projekte entstehen lassen,
in denen ein Deutsch lernendes Kind
schon sehr früh seine Deutschkenntnisse erproben kann, wie zum Beispiel
Sprachcamps oder deutschsprachige
Rezitations- und Literaturwettbewerbe
sowie Deutscholympiaden. Ferner motivieren vielfältige Möglichkeiten zum Weiterlernen, beispielsweise deutschsprachige Samstagskurse oder Ferienlagern
mit Deutschunterricht.
Weitere Projekte werden in Zukunft dazu
kommen.
7
8
Wspieranie nauczania
języka niemieckiego
Unterstützung des
Deutschunterrichts
Wiele organizacji z Niemiec znanych na arenie międzynarodowej (Instytut Goethego –
www.goethe.de, Centrala Szkolnictwa Zagranicznego – www.auslandsschulwesen.
de, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej – www.daad.de, Instytut Stosunków
Kulturalnych z Zagranicą – www.ifa.de, Wymiana Pedagogiczna – www.kmk-pad.org,
Deutsche Welle – www.dw-world.de) wspiera nauczanie języka niemieckiego poprzez:
n referentów z niemieckojęzycznych krajów, którzy w polskich placówkach dokształcających przekazują nowe metody
wspierania nauki języka niemieckiego,
n niemieckich pedagogów, którzy nauczają
w polskich szkołach języka niemieckiego
i wspierają rozwój nauczania języka niemieckiego ukierunkowany na poprawę
jego jakości,
n pomoce dydaktyczne np. książki, gry,
podręczniki,
n tworzenie partnerstwa między szkołami
i organizowanie wymiany młodzieży,
n organizowanie różnych projektów np.
międzynarodowych konkursów, obozów językowych dla młodzieży,
n motywowanie młodych ludzi do nauki
języka niemieckiego, by otworzyć im
drzwi do świata niemieckiej nauki, gospodarki i kultury.
Wielu z przyszłych nauczycieli języka niemieckiego już w trakcie studiów korzysta
z różnorodnej oferty oświatowej mniejszości
niemieckiej i niemieckojęzycznych organizacji, a także z faktu sąsiadowania z niemieckojęzycznymi krajami. Dzięki temu posługują się oni językiem niemieckim często równie dobrze jak ojczystym. Dostęp do wielu
darmowych możliwości dokształcania się
w obrębie Polski i Niemiec oraz do pomocy
dydaktycznych, pozwala im natomiast na
nauczanie języka niemieckiego w sposób
interesujący, nowoczesny i różnorodny.
Viele international bekannte Organisationen
aus Deutschland (Goethe-Institut – www.
goethe.de, Zentrale für das Auslandsschulwesen – www.auslandsschulwesen.de,
Deutscher Akademischer Austausch Dienst
– www.daad.de, Institut für Auslandsbeziehungen – www.ifa.de, Pädagogischer Austauschdienst – www.kmk-pad.org, Deutsche
Welle – www.dw-world.de) unterstützen den
Deutschunterricht durch:
n Referenten aus dem deutschsprachigen
Ausland, die in polnischen Weiterbildungsstätten neue Methoden der Sprachförderung vermitteln,
n Vermittlung deutscher Lehrkräfte, die in
polnischen Schulen Deutsch unterrichten
und die qualitätsorientierte Entwicklung
des Deutschunterrichts fördern,
n Lehrmaterialien wie Bücher, Spiele oder
Arbeitsunterlagen,
n Bildung von Schulpartnerschaften und
Austauschen,
n Organisation verschiedener Projekte wie
internationale Wettbewerbe und Sprachcamps für Jugendliche,
n Motivation junger Menschen für die deutsche Sprache, um ihnen Türen zur deutschen Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur zu öffnen.
Viele angehende Deutschlehrerinnen und
Deutschlehrer nutzen bereits in ihrer Ausbildung die vielseitigen Angebote der deutschen
Volksgruppe und deutschsprachigen Organisationen sowie den Vorteil der Nähe zu den
deutschsprachigen Ländern. Dadurch beherrschen sie Deutsch fast wie eine Muttersprache. Darüber hinaus haben sie Zugang zu
vielen, auch kostenlosen, Weiterbildungsmöglichkeiten in Polen und Deutschland sowie zu
Arbeitsmaterialien, um den Deutschunterricht
und die Sprachangebote aktuell, modern, interessant und abwechslungsreich zu gestalten.
Język niemiecki
oznacza korzyści
Począwszy od dzieci w przedszkolach,
skończywszy na seniorach – oferta kursów
języka niemieckiego dla wszystkich grup
wiekowych jest wyjątkowo bogata. Kursy dla początkujących i zaawansowanych
organizowane są przede wszystkim przez
terenowe struktury mniejszości czyli koła
DFK (Deutscher Freundschaftskreis). Biorąc
jako rodzic udział w tego rodzaju kursach
pośrednio wspierają Państwo również naukę języka niemieckiego swego dziecka.
Im szybciej rozpoczyna się naukę języka
tym lepiej. W przeciweństwie do dorosłych,
dzieci łatwiej oraz bardziej efektywnie przyswajają języki obce. Badania naukowe dowodzą, że dzieci, które wcześnie zaczynają
się uczyć języka niemieckiego w rezultacie
szybciej przyswajają kolejne języki obce
oraz lepiej radzą sobie w szkole. Nieliczni zdają sobie sprawę z tego, że około 70
procent dzieci na świecie wychowywanych
jest wielojęzycznie!
Jednojęzyczność stanowi więc wyjątek!
Deutschlernen bringt Vorteile
Für die verschiedenen Zielgruppen, von Kleinkind bis Rentner, gibt es ein breites Angebot
an Deutschkursen. Diese werden unter anderem von den Deutschen Freundschaftskreisen
speziell für Anfänger oder Fortgeschrittene
veranstaltet. Indem Sie als Elternteil Deutsch
lernen, fördern Sie indirekt auch den Deutscherwerb Ihres Kindes.
Je schneller man mit dem Deutschlernen anfängt, desto besser. Ein Kind lernt die Sprache
effektiver und leichter als ein Erwachsener.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Kinder, die früh Deutsch lernen,
schneller weitere Fremdsprachen erlernen
und auch in anderen Schulfächern besser
abschneiden. Was Viele nicht wissen: Die
meisten Kinder der Welt (über 70 Prozent)
werden mehrsprachig erzogen!
Einsprachigkeit ist deshalb also die Ausnahme!
9
Język niemiecki na studiach
Deutsch im Studium
Przed osobami znającymi język niemiecki
otwierają się szersze perspektywy na przyszłość. Po pierwsze, język niemiecki jest językiem nauki. Wiele publikacji pochodzących
z XX wieku napisanych zostało w języku niemieckim. Również dziś w języku tym publikuje się w obrębie wielu humanistycznych
i społecznych dziedzin takich jak teologia,
literatura, polityka, gospodarka.
Niemcy szczycą się ponadto świetną ofertą
edukacyjną dla studentów. W języku niemieckim można studiować również w innych
niemieckojęzycznych krajach jak Szwajcaria
czy Austria (www.daad.de). Znaczna grupa
studentów już teraz zdaje sobie z tego sprawę, a co roku wielu z nich myśląc o zdobywaniu wykształcenia za granicą najczęściej
wybiera właśnie Niemcy (www.goethe.de).
Obecnie również wiele innych zagranicznych
uczelni wyższych np. w Holandii, posiada
szeroką ofertę różnych niemieckojęzycznych
kierunków studiów. Niejednokrotnie potwierdziło się już, iż łatwiej znaleźć dobrą pracę
mając w kieszeni dyplom ukończenia studiów na renomowanej zagranicznej uczelni
i dysponując dobrą znajomością języka niemieckiego.
Wer Deutsch beherrscht, dem bieten sich weitere hervorragende Möglichkeiten an. Zum einen ist Deutsch
eine Wissenschaftssprache. Viele Publikationen aus
dem 20. Jahrhundert wurden in Deutsch verfasst.
Noch heute publiziert man in vielen geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern wie Theologie, Literatur,
Politik oder Wirtschaft in Deutsch.
Deutschland bietet außerdem hervorragende Möglichkeiten für Studenten. Auf Deutsch studieren kann man
auch in den deutschsprachigen Ländern Schweiz oder
Österreich (www.daad.de). Das wissen viele Studenten
bereits. Jedes Jahr entscheiden sich junge Menschen
aus Polen, die ein Auslandsstudium beginnen wollen,
deshalb am häufigsten für Deutschland als Studienort
(www.goethe.de). Und mittlerweile bieten auch andere
ausländische Hochschulen, z.B. in Holland, ein breites
Angebot an verschiedenen deutschsprachigen Studiengängen an. Immer wieder hat sich herausgestellt:
Mit dem Abschluss einer renommierten ausländischen
Universität und guten Deutschkenntnissen ist es um
einiges leichter, eine gute Arbeit zu finden.
„Pobyt stypendialny w Niemczech był dla mnie
wspaniałym przeżyciem, które powtórzyłbym bez
wahania. Nie tylko poszerzyłem swoją wiedzę
i znajomość języka niemieckiego oraz poznałem
inny system szkolnictwa wyższego, ale też zdobyłem
wielu nowych przyjaciół. Każdemu studentowi
polecam stypendium naukowe w Niemczech.”
„Der Stipendienaufenthalt in Deutschland war für mich ein
wunderbares Erlebnis, dass ich jederzeit wiederholen würde.
Ich habe nicht nur meine Deutschkenntnisse und mein Wissen
erweitern, und ein anderes Studiensystem kennen lernen können,
sondern auch viele neue Bekannte gewonnen. Ich würde jedem
Studenten einen Studienaufenthalt in Deutschland empfehlen.“
Dawid Bartoszek, Germanist
Dawid Bartoszek, germanista
10
11
W jaki sposób Państwa
dziecko może nauczyć się
języka niemieckiego?
Argumenty przemawiające
za dwujęzycznością Państwa dziecka
n
n
n
n
n
n
n
n
Welche Vorteile hat
die Zweisprachigkeit für Ihr Kind?
n
n
Dwujęzyczne dzieci szybciej i efektywniej uczą się innych języków obcych. Porównanie dwóch różniących się od siebie języków pozwala dziecku na lepsze zrozumienie każdego z nich z osobna.
Dwujęzyczne dzieci dysponują kilkoma słowami określającymi te same przedmioty
i myśli. Takie dzieci wyróżniają się płynnym, kreatywnym i elastycznym myśleniem.
Potrafią się wyrażać werbalnie i pisemnie w sposób bardziej precyzyjny.
Dzieci wychowywane wielojęzycznie, lepiej radzą sobie w szkole niż ich rówieśnicy, którzy znają tylko jeden język. Dotyczy to np. czytania podczas którego dzieci
bardziej koncentrują się nad sensem tekstu, niż nad jego brzmieniem.
Dwujęzyczne dzieci są pewniejsze siebie, a także bardziej wrażliwe wobec innych
ludzi i obcych kultur.
Dwujęzyczne dzieci potrafią w sposób bardziej naturalny i bardziej obrazowy komunikować się z otoczeniem. Zachowują one lepszy kontakt z rodzicami i dziadkami,
a także w stosunku do społeczności lokalnej i ponadlokalnej, w której żyją.
Dzieci, które uczą się dwóch lub więcej języków mają większe szanse w sferze zawodowej, w której wymagana jest znajomość kilku języków oraz międzynarodowość.
Dwujęzyczne dzieci postrzegają swoją małą ojczyznę – region, w sposób bardziej
świadomy oraz budują z nią silniejsze więzi.
Dzieci, które oprócz języka polskiego mówią również w języku niemieckim, mają ułatwiony dostęp do niemieckiego dziedzictwa kulturowego regionu. Mogą samodzielnie
poznawać niemieckojęzyczną historię, literaturę i sztukę swojej małej ojczyzny – Heimatu.
„Dwujęzyczność daje nam głębszy i szerszy dostęp do świata.
A kiedy zna się już dwa języki, to nie ma się większych
trudności w przyswajaniu kolejnych języków obcych. Tym
sposobem możemy lepiej poznać historię naszego kraju.
Człowiek jest wówczas bardziej otwarty, mniej zamknięty
w sobie. Otwiera się też na bogactwo kulturowe sąsiada.”
Arcybiskup Alfons Nossol
12
Wie lernt Ihr Kind Deutsch?
n
n
n
n
n
n
Zweisprachige Kinder lernen schneller und effektiver weitere Fremdsprachen. Der Vergleich zwischen zwei unterschiedlichen Sprachen hilft dem Kind, jede einzelne
besser zu verstehen.
Zweisprachige Kinder verfügen über mehrere Wörter für
die gleichen Gegenstände und Gedanken. Solche Kinder
verfügen häufig über ausgesprochen flüssiges, flexibles
und kreatives Denken. Sie können sich deshalb auch
sprachlich und schriftlich genauer und besser ausdrücken.
Kinder, die mehrsprachig erzogen werden, haben oft bessere Schulleistungen als Gleichaltrige, die nur eine Sprache
beherrschen. Sie lesen zum Beispiel besser, weil sie sich
dabei mehr auf den Sinn als auf den Klang konzentrieren.
Zweisprachige Kinder haben häufig ein höheres Selbstvertrauen und ein tieferes Interesse für andere Menschen
und fremde Kulturen.
Bilinguale Kinder können natürlicher und ausdrucksvoller
kommunizieren, sie behalten eine bessere Beziehungsstruktur zu Eltern und Großeltern sowie zum örtlichen
und überörtlichen sozialen Umfeld, in dem sie leben.
Kinder, die zwei oder mehrere Sprachen erlernen, haben
in Berufsbereichen, die Mehrsprachigkeit und Internationalität erfordern, größere Chancen.
Zweisprachige Kinder erleben ihre Heimat bewusster und
bauen oft eine tiefere Bindung an diese auf.
Kinder, die neben Polnisch auch Deutsch sprechen, haben
einen erleichterten Zugang zum deutschen Kulturerbe der
Region. Sie können später die deutschsprachige Geschichte, Literatur und Kunst ihrer Heimat selbstständig erkunden.
„Zweisprachigkeit gibt einen tieferen und breiteren Zugang zur
Welt überhaupt. Und wenn man schon zwei Sprachen kennt, dann
hat man eine nicht all zu große Mühe weitere Fremdsprachen
zu erlernen. Und insofern können wir auch die Geschichte unseres
Landes näher ergründen und man ist dann offener, man ist dann
nicht so irgendwie in sich verduckt aber man öffnet sich auf das
Reichtum, kulturelle Reichtum der Nachbarn.“
Erzbischof Alfons Nossol
13
Gdzie Państwa dziecko
może uczyć się języka
niemieckiego?
Już jako maluch
Państwa dziecko może rozpocząć naukę języka niemieckiego jeszcze przed pójściem
do przedszkola czy też szkoły. Od samego
początku mogą Państwo rozmawiać ze swoim dzieckiem w obu językach. Wielojęzyczne
wychowanie to jednak wielkie wyzwanie dla
rodziców, które wymaga zarówno wyobraźni
jak i cierpliwości.
W przedszkolu
Wiele przedszkoli w całej Polsce proponuje
w swej ofercie kilka godzin nauki języka niemieckiego tygodniowo. Dzieci uczą się języka
podświadomie, przede wszystkim poprzez
słuch. Celem samym w sobie dla dziecka nie
jest nauka języka, a umiejętność wymiany
informacji z otoczeniem, czy też wzajemnej
komunikacji. Poprzez odpowiednio ukierunkowaną ofertę, która obejmuje śpiewanie,
zróżnicowane tematycznie projekty, czytanie
dzieciom i zabawę, którym towarzyszy język
niemiecki, dziecko uczy się drugiego języka
w sposób zupełnie naturalny. W tak młodym
wieku Państwa córka czy syn przyswajają
sobie nowy język bez większych problemów.
Nauczyciele języka niemieckiego koncentrują
się podczas nauczania na tym, by mówienie
i uczenie się sprawiało dziecku przyjemność
i radość. Intensywny kontakt dziecka z językiem niemieckim w przedszkolu, umożliwi
mu szybszą i efektywniejszą naukę języka niemieckiego w szkole. Poprzez zabawę dziecko
w przedszkolu uczy się bowiem podświadomie także reguł gramatyki i słów, których nie
zapomni nawet w wieku dorosłym.
14
W szkole
Język niemiecki w wielu szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich nauczany jest obok polskiego jako drugi język.
Na terenach zamieszkiwanych przez mniejszość niemiecką rodzice mogą skierować
do dyrekcji szkoły prośbę o wprowadzenie
nauczania języka niemieckiego jako ojczystego, podobnie w przedszkolach. Wiele szkół
funkcjonuje również jako szkoły dwujęzyczne, w związku z czym wybrane przedmioty
nauczane są także w języku niemieckim.
Dzięki temu uczeń może korzystać z naturalnego, wielostronnego i zróżnicowanego
dostępu do języka niemieckiego.
Dzieci, które uczęszczają do szkoły, a do tej
pory nie uczyły się języka niemieckiego, mają
w momencie przejścia do szkół wyższego
stopnia, jak np. gimnazjum czy szkoła średnia, możliwość wyboru języka niemieckiego
jako drugiego języka obcego.
Wiele liceów w Polsce daje też uczniom możliwość przystąpienia do niemieckiej matury.
Jej zdanie z kolei umożliwi Państwa dziecku
bezproblemowy dostęp do szkół wyższych i innych placówek oświatowych w wielu krajach.
Wo kann Ihr Kind
Deutsch lernen?
Im Kleinkindalter
Natürlich kann Ihr Kind Deutsch schon vor
dem Besuch der Schule und des Kindergartens lernen. Sie können mit Ihrem Kind von
Anfang an in beiden Sprachen sprechen.
Mehrsprachige Erziehung ist allerdings eine
große Herausforderung für die Eltern, die
Phantasie und Geduld erfordert.
Im Kindergarten
Viele Kindergärten in Polen bieten mehrere
Stunden wöchentlich Deutschunterricht an.
Die Kinder erlernen die Sprache dabei unbewusst, vor allem durch das Hören. Das Ziel
eines Kindes ist es, sich mit seiner Umgebung
austauschen und kommunizieren zu können
und dabei nimmt es unbewusst die Sprachen
auf. Durch gezielte Angebote in deutscher
Sprache wie gemeinsames Singen, Projekte
zu verschieden Themen, Vorlesen und Spielen
lernen Kinder auf natürliche Weise eine zweite
Sprache dazu. In diesem jungen Alter eignet
sich Ihre Tochter oder Ihr Sohn eine neue
Sprache noch besonders leicht an.
Die Deutsch sprechenden Erzieherinnen und
Erzieher konzentrieren sich während dieser
Art der Sprachförderung darauf, dass Ihr
Kind Freude am Sprechen und Spaß am
Lernen hat. Der intensive Kontakt zur deutschen Sprache während der Kindergartenzeit
ermöglicht es Ihrem Kind, in weiterführenden Schulen einfacher, schneller und besser
Deutsch weiter zu lernen. Darüber hinaus
lernt Ihr Kind unbewusst und auf spielerische
Weise Grammatik und Vokabeln. Solche
Kenntnisse vergisst es auch im erwachsenen
Alter auch nicht so schnell!
In der Schule
Deutsch wird inzwischen in vielen Grundschulen, Gymnasien und Lyzeen zusätzlich
als Zweitsprache angeboten. In Regionen,
wo die deutsche Volksgruppe vertreten ist,
können Eltern gegenüber der Schulleitung
den Wunsch äußern, muttersprachlichen
Deutschunterricht einzuführen (genauso
diese Möglichkeit besteht auch im Kindergarten). Viele Schulen arbeiten nach einem
bilingualen Konzept. Hierbei werden verschiedene Fächer auf Deutsch unterrichtet.
Dies ermöglicht einen natürlichen, vielseitigen und abwechslungsreichen Zugang zur
deutschen Sprache.
Kinder, die in die Schule gehen und noch
kein Deutsch gelernt haben, können sich
mit dem Übergang in eine weiterführende
Schule für Deutsch als zweite Fremdsprache
entscheiden.
Darüber hinaus bieten bereits viele Lyzeen
in ganz Polen die Möglichkeit, das deutsche
Abitur zu absolvieren. Dies ermöglicht Ihrem
Kind in vielen Ländern einen problemlosen
Zugang zu Universitäten und anderen Bildungsstätten.
15
Jak wychowywać dziecko
dwujęzycznie?
Najlepiej, jeśli z dzieckiem rozmawia się
w dwóch językach od samego urodzenia.
Ważne jest, aby już wcześnie nauczyło się ono
rozróżniać oba języki, dlatego każdy z nich
powinien kojarzyć się dziecku z konkretnymi
osobami. Na przykład matka albo dziadkowie
rozmawiają z dzieckiem po niemiecku, natomiast ojciec w języku polskim. Również pozostali członkowie rodziny lub znajomi, którzy
dobrze znają język niemiecki, mogą Państwa
dziecku pomóc w jego przyswajaniu. Istotne
jest, aby dziecko miało regularny kontakt z językiem i aby osoba mówiąca do niego w języku niemieckim była w tym konsekwentna.
Należy przy tym pamiętać, że początkowe
mieszanie języków u dziecka wychowywanego dwujęzyczne jest czymś zupełnie normalnym i nie jest powodem do niepokoju.
Dziecko z wiekiem nauczy się, które reguły
i słowa należą do języka polskiego, a które do
niemieckiego.
Dlaczego naukę języka
niemieckiego powinno się
rozpocząć jak najwcześniej?
W żadnym okresie życia nie uczymy się języka
tak naturalnie i bez trudu jak w dzieciństwie
swojego języka ojczystego. W momencie gdy
dziecko ma dwa języki ojczyste, uczy się ich
obu w sposób naturalny. Badania dowiodły,
że proces przyswajania języka przez dziecko
przebiega najefektywniej, jeśli ma miejsce
przed ukończeniem 11 roku życia. Oznacza
to, że z nauką języka niemieckiego – choć
właściwie nie jest to w tym wieku dosłownie
rzecz biorąc nauka, a raczej aktywności prowadzone w języku niemieckim – należy zacząć tak
wcześnie, jak tylko jest to możliwe. Najlepiej
już w domu.
Czy używanie w domu gwary
przeszkadza w nauce języka
niemieckiego?
Rodzice, którzy w domu rozmawiają z dzieckiem gwarą, mają często wątpliwości czy ich
dziecko powinno się jednocześnie uczyć języka polskiego i niemieckiego. Ich zdaniem
dziecko najpierw powinno nauczyć się dobrze
języka polskiego, zanim zacznie naukę kolejnego. Posługiwanie się gwarą przez dziecko
nie oznacza jednak wcale, że nie może się
ono równie dobrze nauczyć języka polskiego
jak i niemieckiego. Przeciwnie: również gwara
powinna być pielęgnowana poprzez historyjki, piosenki i zabawy.
16
Wieso sollte man mit dem
Deutschlernen so früh wie
möglich anfangen?
Wie erzieht man ein Kind
zweisprachig?
Am besten ist es, wenn Sie mit Ihrem Kind
von Geburt an in beiden Sprachen kommunizieren. Es ist wichtig, dass das Kind früh
lernt, zwischen diesen Sprachen zu unterscheiden. Deswegen sollten die Sprachen
an bestimmte Personen gebunden sein. Zum
Beispiel sprechen dann Mutter oder Großeltern ausschließlich Deutsch und der Vater
nur Polnisch mit dem Kind. Auch andere
Familienmitglieder oder enge Bekannte, die
die deutsche Sprache gut beherrschen, können Ihrem Kind helfen, die zweite Sprache
zu lernen. Wichtig ist dabei ein regelmäßiger
Kontakt Ihres Kindes mit der Sprache. Die
Deutsch sprechenden Personen sollten jedoch konsequent mit dem Kind nur Deutsch
sprechen.
Bei einem zweisprachig erzogenen Kind ist
das anfängliche Vermischen der Sprachen
völlig normal. Es gibt also keinen Grund
zur Sorge wenn dies eine Zeit lang auftreten
sollte. Mit der Zeit lernt das Kind dann, welche Regeln und welche Wörter zu welcher
Sprache gehören.
Man lernt eine Sprache nie wieder so mühelos und natürlich wie im Kleinkindalter.
Zu dem Zeitpunkt wird jede Sprache wie eine
Muttersprache geradezu aufgesogen. Wenn
ein Kind zwei „Muttersprachen“ hat, lernt es
beide ganz natürlich. Untersuchungen haben
gezeigt, dass der Spracherwerb besonders
erfolgreich verläuft, wenn er schon vor dem
11. Lebensjahr abgeschlossen ist. Selbstverständlich ist das Lernen einer Sprache in diesem Alter kein richtiger Unterricht, sondern
es handelt sich eher um Aktivitäten, die in
deutscher Sprache durchgeführt werden. Das
bedeutet, dass man mit dem „Deutschlernen”
so schnell wie möglich anfangen sollte – am
besten von Anfang an zu Hause!
Ist der Gebrauch eines
Dialektes zu Hause
ein Störfaktor beim
Deutschlernen?
Eltern, die zu Hause mit dem Kind in einem
Dialekt sprechen, haben oft Zweifel, ob das
Kind Deutsch und Polnisch zugleich lernen
sollte. Ihrer Meinung nach müsste es erst die
polnische Sprache gut beherrschen, bevor
es eine weitere Sprache lernt. Doch der Gebrauch des Dialektes durch das Kind bedeutet auf keinen Fall, dass es nicht beide Sprachen gut beherrschen lernt. Im Gegenteil: der
Dialekt sollte gleichzeitig mit Geschichten,
Liedern und Spielen gepflegt werden.
17
Czy oglądanie telewizji
pomaga w nauce języka
niemieckiego?
Jeśli Państwa dziecko ogląda niemieckojęzyczne programy telewizyjne, powinniście
Państwo zdawać sobie sprawę z tego, że
w ten sposób uczy się ono języka niemieckiego tylko biernie. Aby poznało język w sposób
wielostronny, umiało w języku niemieckim
czytać, mówić i go rozumieć, konieczny jest
żywy i interaktywny kontakt z językiem. W ten
sposób Państwa dziecko szybciej i trwale nauczy się języka niemieckiego.
Jak można jako rodzic
wspierać dwujęzyczność
swojego dziecka?
Już w wieku 10 miesięcy dziecko „nastawia
się” na językową melodię swojego otoczenia.
Mając 2 lata uczy się pierwszych podstawowych reguł budowy zdania i słów. W wieku
4 lat Państwa dziecko zdążyło już nauczyć się
najważniejszych struktur otaczającego go języka. Dlatego bardzo ważne jest, aby (nawet jeśli
dziecko jeszcze nie mówi):
n dużo czytać na głos, opowiadać dziecku
i śpiewać,
n wspólnie z dzieckiem oglądać książki z obrazkami i zdjęcia,
n uczyć dziecko wierszyków i rymowanek.
18
Hilft das Fernsehen beim
Deutschlernen?
Jako rodzic można wspierać językowy rozwój
dziecka poprzez werbalizowanie zwyczajnych
codziennych sytuacji. Na przykład zamiast
powiedzieć „Ich mache Essen“ (Przygotowuję jedzenie), można opisać pojedyncze
kroki: „Ich schäle jetzt die Karotte und dann
schneide ich sie in Würfel“ (Teraz obieram
marchewkę, później pokroję ją w kostki).
Dzięki temu uczenie się słów i zdań w dwóch
językach będzie dziecku sprawiało radość.
Poprzez wspólną zabawę i rozmowę jako rodzic korzystnie wspieramy rozwój językowy
naszego dziecka.
Jak radzić sobie z błędami?
Popełnianie przez dziecko błędów podczas
posługiwania się językiem niemieckim jest zupełnie normalnym procesem towarzyszącym
nauce języka. Także podczas przyswajania języka ojczystego dziecko popełnia błędy, jednak
w tym przypadku rodzice nie rozpatrują w sposób równie krytyczny pojedynczych zdań czy
słów. W żadnym wypadku nie powinni Państwo
w sposób wyraźny poprawiać dziecka czy też
kazać mu powtarzać całych „prawidłowych”
zdań. W konsekwencji dziecko będzie miało
opory przed mówieniem w języku niemieckim,
a w najgorszym wypadku może nawet nabyć
lęku przed samym językiem. Lepiej poprawiać
dziecko w sposób pośredni powtarzając zdanie
poprawnie, tak aby ono samo tego nie odczuwało („Acha, na pewno masz na myśli…!”)
i potem po prostu kontynuować wypowiedź.
Dzięki temu radość dzieci z mówienia zostanie
zachowana, a liczba popełnianych błędów będzie się stopniowo zmniejszała.
Wenn Ihr Kind deutschsprachige Fernsehsendungen schaut, sollten Sie bedenken, dass es
dadurch nur passiv Deutsch erwirbt. Damit es
die Sprache vielseitig beherrschen lernt, also
Deutsch lesen, verstehen und sprechen kann,
ist ein lebendiger und interaktiver Kontakt mit
der deutschen Sprache erforderlich. Auf diese
Weise lernt es die Sprache aktiv, schnell und
vor allem nachhaltig.
Wie können die Eltern die
Zweisprachigkeit des Kindes
fördern?
Bereits mit zehn Monaten hat sich das Kind
auf die Sprachmelodie seiner Umgebung
eingestellt. Und bereits vor dem zweiten Lebensjahr lernt es die ersten grundlegenden
Wörter und Satzmuster. Mit vier Jahren hat
Ihr Kind die wichtigsten Strukturen der ihn
umgebenden Sprachen erworben. Daher ist
es wichtig Ihrem Kind, auch wenn es noch
nicht spricht:
n viel vorzulesen, zu erzählen und vorzusingen,
n Bilderbücher und Fotos zu zeigen und zu
kommentieren,
n Abzählreime und Gedichte vorzusagen.
Als Eltern können Sie die Sprachentwicklung
Ihres Kindes unterstützen, indem Sie Deutsch
in ganz alltägliche Situationen einfließen lassen. Anstatt beispielsweise nur zu sagen
„Ich mache Essen“, zählen Sie die einzelnen
Schritte auf: „Ich schäle jetzt die Karotte und
dann schneide ich sie in Würfel“. Dadurch hat
Ihr Kind Spaß daran, Wörter und Sätze zu erlernen, auch in zwei verschiedenen Sprachen
gleichzeitig. Durch das gemeinsame Spielen
und Reden unterstützen Sie also vorteilhaft
die Sprachentwicklung Ihres Kindes.
Wie geht man mit Fehlern um?
Wenn Ihr Kind Fehler macht wenn es Deutsch
spricht, dann ist dies ein ganz normaler Vorgang beim Lernen einer Sprache. Auch beim
Erwerb jeder Muttersprache machen Kinder
Fehler, aber in diesem Fall schauen Eltern
meist nicht so kritisch auf die einzelnen Sätze
oder Wörter. Auf gar keinen Fall sollten Sie Ihr
Kind ausdrücklich korrigieren oder gar Sätze
„richtig“ nachsprechen lassen. Dies bewirkt oft
nur, dass die Kinder Hemmungen bekommen
Deutsch zu sprechen, im schlimmsten Fall
bekommen sie sogar Angst vor der Sprache.
Verbessern Sie das Kind lieber indirekt und
ohne dass es dies als Korrektur empfindet,
indem Sie den Satz richtig gebrauchen („Aha,
du meinst bestimmt….!“) und dann einfach
weiter sprechen. So bleibt die Sprechfreude
der Kinder erhalten und sie werden nach und
nach immer weniger Fehler machen.
19
Kann man mit dem Kind auch
dann Deutsch sprechen, wenn
man selbst die Sprache nicht
perfekt beherrscht?
Czy można rozmawiać
z dzieckiem w języku
niemieckim, nawet jeśli
samemu nie zna się go
perfekcyjnie?
Skoro tylko poczują Państwo swobodę
w posługiwaniu się językiem, mogą Państwo
również ze swoim dzieckiem mówić w języku niemieckim. Nawet jeśli popełniają Państwo błędy lub nie są Państwo pewni co do
niektórych sformułowań, powinni Państwo
stwarzać swojemu dziecku możliwość prowadzenia rozmowy w języku niemieckim. Ważne
jest, aby nie czuli się Państwo tym zmęczeni
i byli z dzieckiem emocjonalnie „blisko”, by
nie czuło się ono niepewnie. Z czasem błędy językowe u dziecka znikną samoistnie,
jeśli zapewnią mu Państwo m.in. możliwość
rozmawiania w języku niemieckim z różnymi innymi osobami. Książki i telewizja mogą
w tym przypadku odegrać uzupełniającą rolę
w przyswajaniu języka.
Jak utrzymać
zainteresowanie
językiem niemieckim?
Nauka języka jest procesem, który jest dla
dziecka tylko wtedy interesujący, jeśli pozwala na rzeczywiste nawiązanie kontaktu z otoczeniem. Dzieci są ciekawe i chcą poznawać
świat. Samo śpiewanie piosenek w języku
niemieckim czy czytanie książek nie są rozwiązaniem sprawdzającym się na dłużej. Zainteresowanie językiem będzie malało wraz
z wiekiem. Przy jednostronnym kontakcie
z językiem konieczność jego przyswajania
staje się dla dziecka niezrozumiała. Z biegiem czasu straci ono chęć do nauki albo
też zachowa w pamięci pojedyncze rymy czy
piosenki, ale w rozmowie nie będzie potrafiło
20
ich użyć. Dzieci poznają każdy język poprzez
aktywność, a najwięcej radości sprawia im
odczucie, że ich wypowiedzi spotykają się
z reakcjami oraz, że są traktowane podczas
komunikacji poważnie. Stawiajcie Państwo
podczas codziennych sytuacji pytania wymagające podjęcia decyzji „Möchtest du Apfelsaft oder Milch?“ (Chcesz soku jabłkowego
czy mleka?), uwzględniajcie opinię dziecka
„Was meinst du dazu?“ (Co sądzisz o tym?)
i dajcie mu tym samym możliwość prawdziwej komunikacji – jedynie w tym tkwi sens
języka i tylko wtedy dzieci chętnie wytrwają
w jego nauce.
Sobald Sie sich wohl fühlen mit der Sprache,
können Sie auch mit Ihrem Kind Deutsch
sprechen. Selbst wenn Ihnen manchmal ein
Fehler unterläuft oder Sie ein wenig unsicher
sind, ob bestimmte Formulierungen ganz
richtig sind, sollten Sie dem Kind die Chance geben, Deutsch mit Ihnen zu sprechen.
Wichtig ist, dass Sie sich nicht angestrengt
fühlen und dem Kind emotional nah sind
wenn Sie Deutsch sprechen, denn das würde
es spüren und es wäre verunsichert. Fehler
bügeln sich bei dem Kind im Laufe der Zeit
wie von allein aus, wenn Sie dafür sorgen,
dass es die Sprache auch mit verschiedenen
anderen Personen spricht. Bücher und das
Fernsehen können hier am Rande den Spracherwerb ergänzen.
Wie kann man das Interesse
an Deutsch auf Dauer
erhalten?
Das Erlernen einer Sprache ist ein Prozess,
der nur dann für ein Kind interessant ist,
wenn es dadurch tatsächlich mit der Umwelt
in Verbindung tritt. Kinder sind neugierig und
wollen ihre Umwelt entdecken. Nur Lieder auf
Deutsch singen oder Bücher vorlesen genügt
auf Dauer nicht. Das Interesse würde nachlassen, wenn das Kind älter ist. Denn für ein
Kind ist bei diesem einseitigen Kontakt mit
der Sprache die Notwendigkeit Deutsch zu
lernen nicht klar und es wird nach einiger Zeit
nicht weiterlernen oder aber es wird die einzelnen Reime der Lieder wie Inseln im Kopf
behalten, sie aber im wirklichen Gespräch
nicht anwenden können. Kinder erschließen
sich jede Sprache, indem sie selbst tätig werden und haben ganz besonders viel Spaß daran wenn sie merken, dass sie mit ihren Äußerungen Reaktionen hervorrufen und dass
sie in der Kommunikation ernst genommen
werden. Stellen Sie im Alltag Entscheidungsfragen „Möchtest du Apfelsaft oder Milch?“,
beziehen Sie das Kind mit ein „Was meinst
du dazu?“ und geben sie ihm so die Möglichkeit zu echter Kommunikation – nur das
ist der Sinn von Sprache und nur so bleiben
Kinder mit Freude dabei!
21
Czy powinno się tłumaczyć
niezrozumiałe sformułowania?
Sollte man übersetzen?
Wenn die Person, die mit einem kleineren Kind Deutsch spricht, von
dem Kind nicht verstanden wird, sollte man dennoch nicht einfach
ins Polnische übersetzen. Der Prozess, dass Kinder die Bedeutung
aus dem Zusammenhang ganz alleine erschließen können, geht sehr
schnell und das Lernen der Sprache wird dadurch stark beschleunigt.
In einzelnen Fällen kann eine Person, die immer Polnisch mit dem
Kind spricht, kurz vermittelnd helfen. Aber dies sollte möglichst nie die
Deutsch sprechende Person sein, denn Konsequenz ist sehr wichtig.
Andererseits muss einem vorsichtigen, zurückhaltenden Kind gerade
am Anfang des Lernens erlaubt sein, auf Polnisch zu antworten, damit
es überhaupt wagt, mit der Sprache in Kontakt zu treten. Wenn es nämlich gezwungen wird, zu schnell Deutsch zu sprechen, kann das unter
anderem dazu führen, dass es sich immer weniger traut zu sprechen.
Das Kind wird Deutsch durch das Hören immer weiter lernen und der
„passive“ Wortschatz wird immer weiter wachsen bis es dann langsam
bereit ist, auch zu sprechen.
Jeśli osoba rozmawiająca z małym dzieckiem w języku niemieckim nie jest przez nie rozumiana, mimo wszystko nie
powinna ona tłumaczyć wypowiedzi na język polski. Proces
wyłaniania przez dziecko znaczenia z kontekstu wypowiedzi
następuje bardzo szybko, a dzięki temu również nauka języka
znacznie nabiera tempa. W pojedynczych przypadkach pośredniczyć może tu osoba, która zawsze rozmawia z dzieckiem
w języku polskim. Ze względu na konieczność zachowania
konsekwencji nie powinna tego jednak robić osoba mówiąca
z dzieckiem po niemiecku.
Z drugiej zaś strony nieśmiałemu zdystansowanemu dziecku
szczególnie na początku należy pozwolić odpowiadać w języku
polskim, by ułatwić mu w ten sposób ośmielenie się z językiem. Jeśli zbyt szybko zostanie ono zmuszone do mówienia
w języku niemieckim, może dojść do tego, że będzie się ono
bało używać danego języka. Poprzez słuchanie dziecko będzie nadal przyswajało język, a pasywny zasób słów będzie
wzrastał, do momentu gdy będzie ono gotowe do mówienia
w języku niemieckim.
„Granice mojego języka oznaczają
granice mojego świata.”
Ludwig Wittgenstein
„Die Grenzen meiner Sprache
bedeuten die Grenzen meiner Welt.”
Ludwig Wittgenstein
22
Dzieci w Polsce mają najlepsze warunki i możliwości nauki języka niemieckiego. Mogą się go uczyć w przedszkolach i szkołach, które utrzymują ścisłe
kontakty ze szkołami partnerskimi w Niemczech. Mają możliwość brania udziału w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży, co dodatkowo wspomaga naukę
języka. Dzieci mogą korzystać z pomocy niemieckich i polskich nauczycieli
języka niemieckiego, którzy posługują się nim jak ojczystym oraz obecności
mniejszości niemieckiej dysponującej bogatą ofertą oświatową i kulturalną.
Poza tym jako rodzice mogą Państwo uczyć swe dziecko języka niemieckiego
Kinder in Polen haben die besten
Voraussetzungen und Möglichkeiten,
Deutsch zu lernen. In den Kindergärten und in den Schulen wird Deutschunterricht angeboten und es
bestehen enge Kontakte mit Partnern
in Deutschland. Außerdem haben die
Kinder die Möglichkeit, an deutsch-polnischen Schüleraustauschen
teilzunehmen, was noch zusätzlich
den Deutscherwerb fördert. Sie haben
deutsche und polnische Muttersprachler als Lehrer und die deutsche
Volksgruppe vor Ort, die ein breites
Bildungs- und Kulturangebot anbietet.
Auch und gerade als Eltern können
Sie Ihrem Kind Deutsch von Anfang
an beibringen. All das kann sich nur
positiv auf die Sprachkenntnisse und
das spätere Privat- und Berufsleben
Ihres Kindes auswirken!
23
Ratgeber für Eltern zweisprachig aufwachsender Kinder
Poradnik dla rodziców dzieci dorastających dwujęzycznie
www.bilingua.vdg.pl
Poradnik wydany w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej
poświęconej zaletom dwujęzyczności pt. „Dwa to więcej niż jeden”
Der Ratgeber wurde herausgegeben im Rahmen der Werbe- und Informationskampagne
bezüglich der Vorteile von Zweisprachigkeit mit dem Titel: „Zwei sind mehr als Eine“
Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej
Haus der Deutsch-Polnischen
Zusammenarbeit
ul. 1-go Maja 13/2, 45-068 Opole
Tel: 77 402 51 05 Fax: 77 402 51 15
E-mail: [email protected]
www.haus.pl
Związek Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce
Verband der deutschen sozial-kulturellen
Gesellschaften in Polen
ul. Krupnicza 15, 45-013 Opole
Tel: 77 454 78 78 Fax: 77 453 85 07
E-mail: [email protected]
www.vdg.pl
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Republiki Federalnej Niemiec
24
Dieses Projekt wurde gefördert mit Mitteln des Bundesministeriums
des Innern der Bundesrepublik Deutschland
Download