Karta produktu

advertisement
Układ zasilania z wykorzystaniem prądu stałego
Karta produktu
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Układ zasilania z wykorzystaniem prądu stałego jest elektroenergetycznym układem zasilania w wykonaniu
przeciwwybuchowym i zgodnie z polskimi przepisami wykonawczymi Prawa Geologicznego i Górniczego może być
instalowany w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemetanowych i metanowych ze stopniem zagrożenia
metanowego „a”, „b” lub „c” oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Konstrukcja układu opracowana
została zgodnie z wymaganiami dyrektywy 94/9/WE (ATEX). Układ zasilania z wykorzystaniem prądu stałego, przeznaczony
do zasilania i łączenia elektrycznych napędów maszyn i urządzeń górniczych, zapewnia innowacyjne rozwiązanie w zakresie
zasilania kompleksów wydobywczych, wykorzystujące w pełni zalety łagodnego rozruchu oraz płynnej regulacji prędkości
obrotowej napędów maszyn z możliwością oddawania energii elektrycznej do sieci zasilającej. Rozdzielenie kompletnego
przekształtnika na stację prostownikową i falownik pozwala na likwidację wielkogabarytowego urządzenia zasilającego,
będącego dodatkowym źródłem ciepła, z rejonu zainstalowania kompleksu wydobywczego. Zastosowane zabezpieczenia
elektroenergetyczne oraz przyjęty system sterowania i współpracy z blokadami technologicznymi z wykorzystaniem
obwodów iskrobezpiecznych, zapewniają bezpieczną współpracę z zasilanymi urządzeniami i/lub maszynami górniczymi.
Układ zasilania z wykorzystaniem prądu stałego przewidziany jest do stosowania w górniczych sieciach rozdzielczych o
napięciu znamionowym 6kV z izolowanym punktem neutralnym transformatora zasilającego.
BUDOWA
W skład układu zasilania z wykorzystaniem prądu stałego wchodzą:
• ognioszczelna stacja prostownikowa typu EH-d31-1200/6,0/1,5/1,5/4/01.01,
• ognioszczelny falownik niskonapięciowy typu EH-d03-F/1,0/II/001.01,
• dwa przewody elektroenergetyczne o długości do 3km każdy, łączące stację prostownikową z falownikiem, stanowiące linie
przesyłowe prądu stałego.
OPIS DZIAŁANIA
Działanie układu zasilania z wykorzystaniem prądu stałego polega na przetworzeniu napięcia sieci rozdzielczej 6kV w
ognioszczelnej stacji prostownikowej na napięcie stałe 1500VDC i jego przesył za pomocą linii przesyłowych prądu stałego
w celu zasilania ognioszczelnego falownika niskonapięciowego, realizującego funkcję łagodnego rozruchu i regulację
prędkości obrotowej napędów maszyn i urządzeń górniczych. Rozruch i regulacja prędkości obrotowej odbywa się metodą
jednoczesnych zmian amplitudy i częstotliwości napięcia wyjściowego w celu zapewnienia odpowiednio wysokiego
momentu elektromagnetycznego silnika. Zarówno ognioszczelna stacja prostownikowa, jak i ognioszczelny falownik
niskonapięciowy wyposażone są w zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, chroniące odpływy tych urządzeń od skutków
zwarć, przeciążeń i asymetrii obciążenia oraz w przekaźniki upływowe blokujące i termiczne, których człony blokujące
uniemożliwiają podanie napięcia na uszkodzone odpływy. Obwody członów termicznych falownika można połączyć z
czujnikami temperaturowymi zasilanych odbiorników. W skład stacji prostownikowej wchodzą centralne zabezpieczenia
upływowe, przeznaczone do ochrony układu od skutków pracy przy obniżonej rezystancji izolacji. Stację prostownikową
i falownik wyposażono w urządzenia kontrolno-sygnalizacyjne oraz przystosowano do podłączenia układu transmisji
danych, umożliwiającego odczyt informacji technologicznych i ich przesył na powierzchnię kopalni (np. do dyspozytora). Do
sterowania stacji prostownikowej i falownika służą przekaźniki sterownicze i kontroli ciągłości uziemienia lub separatory z
obwodami iskrobezpiecznymi, które nie stanowią standardowego wyposażenia tych urządzeń. Podzespołami niezbędnymi
do prawidłowej pracy ognioszczelnej stacji prostownikowej i ognioszczelnego falownika niskonapięciowego są dodatkowe
urządzenia chłodzące, zapewniające odbiór wydzielanej energii cieplnej podczas pracy. Zastosowanie systemu chłodzenia
produkcji Elgór+Hansen nie powoduje konieczności przyłączania podzespołów stacji prostownikowej i falownika do
zewnętrznej instalacji wodnej. Jako linie przesyłowe prądu stałego zastosowano przewody przeznaczone do stosowania
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych o odpowiednim przekroju i ilości żył roboczych i sterowniczych, na
napięcie 1500VDC, posiadające ekrany indywidualne.
www.elgorhansen.com
Układ zasilania z wykorzystaniem prądu stałego
DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie zasilania układu
6000V
Znamionowe napięcie odpływów układu
1000V
Znamionowe napięcie przesyłowe układu
1500VDC
Znamionowy prąd ciągły pojedynczego odpływu układu
340A
Znamionowy prąd ciągły linii przesyłowych prądu stałego
2x400ADC
Ilość odpływów obwodów głównych układu
2
Maksymalna długość linii przesyłowej prądu stałego
3km
Częstotliwość napięcia zasilania
50/60Hz
Częstotliwość napięcia odpływu
1÷100Hz
Chłodzenie ognioszczelnej stacji prostownikowej
Powietrzne naturalne, wodne wymuszone
Chłodzenie ognioszczelnego falownika niskonapięciowego
Wodne wymuszone
SCHEMAT UKŁADU
Q11 – odłącznik,
FA1, FA2 – blok falownika,
TG11 – transformator główny,
K11, K1, K2 – stycznik główny,
PA1, PA2 – blok prostownika,
LD1, LD2 – dławik,
Q11, Q21 – uziemnik
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
Download