akademia górniczo - hutnicza

advertisement
AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI AUTOMATYKI INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
KATEDRA METROLOGII
ROZPRAWA DOKTORSKA
Pomiar mechanicznych parametrów dróg
oddechowych metodą wymuszania krótkotrwałych,
ujemnych impulsów ciśnienia
Piotr Piwowar
Promotor:
prof. dr hab. inż. Janusz Gajda
KRAKÓW 2006
Spis treści
1. Wstęp ................................................................................................................
2. Układ oddechowy człowieka ..........................................................................
2.1. Budowa układu oddechowego .................................................................
2.2. Mechaniczne właściwości układu oddechowego ....................................
2.3. Fizyczna interpretacja właściwości mechanicznych układu
oddechowego ...........................................................................................
2.4. Układ oddechowy jako system nieliniowy ..............................................
2.5. Elektryczne ekwiwalentne modele mechanicznych właściwości
układu oddechowego ...............................................................................
2.6. Patologia układu oddechowego ...............................................................
3. Wybrane metody pomiarowe stosowane w diagnostyce układu
oddechowego ....................................................................................................
3.1. Badania spirometryczne ………………………...………………………
3.2. Pomiar MIP (ang. maximal inspiratory pressure), MEP
(ang. maximal expiratory pressure) ………………...…………...……...
3.3. Pomiary techniką NEP (ang. negative expiratory pressure) ………...….
3.4. Identyfikacja parametrów mechanicznych układu oddechowego ...........
3.4.1. Pomiar metodami częstotliwościowymi ......................................
3.4.2. Pomiar metodą przerwanego przepływu powietrza ....................
3.4.3. Pomiar metodą natężonego wydechu ..........................................
4. Metoda wymuszenia krótkotrwałych ujemnych impulsów ciśnienia .........
4.1. Model matematyczny i symulacyjny metody ..........................................
4.1.1. Model obiektu odniesienia ..........................................................
4.1.2. Model sygnału wymuszenia ......................................................
4.1.3. Model czujnika ciśnienia .............................................................
4.1.4. Model czujnika przepływu ..........................................................
4.1.5. Model multipleksera ....................................................................
4.1.6. Model przetwornika A/C .............................................................
4.1.7. Model układu oddechowego wyznaczany w procesie
identyfikacji .................................................................................
4.1.8. Algorytm identyfikacji ................................................................
5. Badania symulacyjne metody pomiaru mechanicznych własności
układu oddechowego .......................................................................................
5.1. Weryfikacja modelu odniesienia .............................................................
5.2. Wpływ czasu wystąpienia wymuszającego impulsu ciśnienia ................
5.3. Wpływu czasu trwania wymuszającego impulsu ciśnienia .....................
5.4. Wpływ częstotliwości próbkowania sygnałów pomiarowych .................
5.5. Wpływ wartości wybranych parametrów układu oddechowego
(modelu odniesienia) ...............................................................................
3
6
6
8
12
15
17
23
26
26
30
33
36
36
42
44
45
46
47
49
50
56
56
58
60
62
64
65
69
70
72
74
6. Eksperymenty pomiarowe ..............................................................................
6.1. System pomiarowy ..................................................................................
6.2. Identyfikacja parametrów układu oddechowego przy
wykorzystaniu różnych modeli ................................................................
6.3. Wpływ częstotliwości granicznej filtra ...................................................
6.4. Wpływ czasu trwania sygnału pomiarowego ..........................................
6.5. Wpływ nieliniowego charakteru rezystancji Raw na wyniki
identyfikacji przy estymowanej i nie estymowanej podatności i Cg ......
6.6. Wpływ dołączonego dodatkowego oporu pneumatycznego ...................
6.7. Pomiary wykonywane w masce i z podtrzymaniem policzków
w celu ograniczenia wpływu pozatorakalnych dróg oddechowych ........
7. Czułość i swoistość metody pomiarowej .......................................................
8. Podsumowanie .................................................................................................
Literatura ...............................................................................................................
78
78
83
85
86
90
99
101
105
115
119
1. Wstęp
Układ oddechowy człowieka jest niezwykle ważnym systemem z racji kluczowej
warunkującej życie funkcji, jaką pełni, mianowicie doprowadzenia głównie tlenu
i odprowadzenia toksycznego dwutlenku węgla z organizmu. Niedotlenienie
jakiegokolwiek organu powoduje fatalne skutki, często niestety nieodwracalne. Dla
przykładu brak tlenu już w ciągu kilku minut powoduje nieodwracalne zmiany
w mózgu, często prowadzące do śmierci. Natomiast częściowe niedotlenienie
któregokolwiek z narządów prowadzi do zaburzeń jego funkcji, co rzutuje na pracę
innych organów wzajemnie zależnych od siebie.
W takim kontekście monitorowanie kondycji układu oddechowego jest niezwykle
ważne, gdyż pozwala odpowiednio wcześnie ocenić jego jakość funkcjonowania
i dzięki temu skutecznie zapobiegać konsekwencjom wynikającym z dysfunkcji.
W diagnozowaniu stanu układu oddechowego człowieka przeprowadza się obecnie dwa
rodzaje eksperymentów pomiarowych. Pierwszy z nich to pomiary mechaniki
oddychania, polegające na pomiarze ciśnień generowanych w układzie oddechowym
podczas oddychania. Drugi, to powszechnie stosowane w praktyce klinicznej badania
spirometryczne, polegające na rejestracji spirogramu podczas spokojnego oddechu
i wyznaczaniu na jego podstawie pojemności życiowej VC (ang. vital capacity) i jej
składowych. Istotną rolę w badaniach spirometrycznych odgrywa rejestracja krzywej
maksymalny przepływ – objętość MEFVC (ang. maximal expiratory flow-volume) oraz
pomiar wielkości z nią związanych wykonywany w trakcie manewru natężonego
wydechu. Pomiar taki daje informacje o drożności centralnych i obwodowych dróg
oddechowych a także o sile mięśni wydechowych. Pomiary spirometryczne wbrew
pozorom nie są łatwe, a wyniki często niepewne. Poważnym problemem, który
występuje podczas badań spirometrycznych (przede wszystkim u dzieci) jest fakt, że
wyniki pomiarów znacznej części mierzonych wielkości zależą od motywacji pacjenta
i wymagają czynnej jego współpracy w trakcie badania. Tak, więc jakość uzyskanej
informacji i sformułowanej na jej podstawie diagnozy zależy w dużej mierze od
sposobu przeprowadzenia manewru natężonego wydechu [1].
Innym sposobem uzyskania informacji o stanie układu oddechowego człowieka jest
wyznaczenie jego parametrycznego modelu, którego poszczególne elementy są
ekwiwalentami parametrów mechanicznych układu oddechowego. Estymacja wartości
tych parametrów poprzez identyfikację współczynników modelu i porównanie ich
z wartościami należnymi (przeciętnymi, znanymi dla zdrowej populacji) lub na
obserwowaniu skutków świadczących o istotnych zmianach wartości wybranych
parametrów jest podstawą diagnozowania stanów chorobowych układu oddechowego.
Klasycznym podejściem w tym przypadku jest identyfikacja metodą częstotliwościową.
Polega ona na generowaniu wokół klatki piersiowej pacjenta (pomiar impedancji
skrośnej) lub u wylotu jego dróg oddechowych (pomiar impedancji wejściowej)
sinusoidalnie zmiennego sygnału ciśnienia o przestrajanej częstotliwości lub sygnału
poliharmonicznego o dobranym widmie. Bezpośrednio mierzonym sygnałem jest
przepływ powietrza u wylotu dróg oddechowych [28], [31], [34], [95]. W przypadku
pomiaru impedancji skrośnej, pacjenta umieszcza się w kabinie ciśnieniowej (z głową
na zewnątrz), szczelnie zamkniętej wokół szyi, o sztywnych ścianach, w których
zamontowane są głośniki generujące okresowy sygnał ciśnieniowy wokół klatki
piersiowej. Metoda ta posiada wiele wad, do których należy zaliczyć kłopoty z budową,
zapewnienie odpowiedniej sztywności i szczelności kabiny pomiarowej, oraz
ograniczenie zakresu częstotliwościowego pomiarów spowodowane dynamicznymi
właściwościami kabiny i nierównomiernością rozkładu ciśnienia w kabinie dla
-3-
częstotliwości większych niż 50 [Hz]. Ponadto, ze względu na niespokojne zachowanie,
a tym samym nie stacjonarność badanego obiektu, badanie dzieci tą metodą nie jest
wskazane. Przy pomiarze impedancji wejściowej zmienny sygnał ciśnienia wytwarzany
jest tuż u wylotu dróg oddechowych w taki sposób, że pacjent w trakcie badania cały
czas oddycha powietrzem o zmieniającym się ciśnieniu. Mimo prostoty systemu i braku
wad występujących przy pomiarze impedancji wejściowej, największym problemem
przy zastosowaniu tej metody jest zapewnienie badanemu komfortowych warunków
oddychania, co jest szczególnie ważne w przypadku badania dzieci.
Alternatywą dla metod częstotliwościowych, są metody czasowe, w których do
pobudzenia badanego obiektu wykorzystuje się nieokresowy sygnał wymuszający
(metoda natężonego wydechu, metoda przerwanego oddechu, metoda dołączanej
oporności pneumatycznej, metoda krótkotrwałego, ujemnego impulsu ciśnienia [25],
[37], [48], [59], [94].
W pracy zaprezentowano nową metodę czasową wykorzystującą przejściowe stany
dynamiczne w sygnale przepływu wydychanego powietrza. Stany dynamiczne
w badanym układzie oddechowym są wywoływane poprzez wygenerowanie u wylotu
dróg oddechowych badanego krótkiego ujemnego impulsu ciśnienia. Zaletą tej metody
jest łatwość przeprowadzania samego badania, minimalna współpraca badanego i jego
wpływ na wynik pomiaru (pomiar odbywa w czasie spokojnego oddechu) jak
i prosta struktura systemu pomiarowego. Ciężar wydobycia informacji diagnostycznej
został przeniesiony na etap algorytmicznego przetwarzania zarejestrowanych sygnałów
pomiarowych tj. wygenerowanego impulsu ciśnienia oraz odpowiedzi układu w postaci
zmian przepływu. Dzięki temu metoda ta będąc znacznie mniej czasochłonną
i uciążliwą dla pacjenta może być skuteczną alternatywą względem metody opartej na
wymuszaniu okresowych zmian ciśnienia.
Celem pracy jest określenie metrologicznych właściwości zaproponowanej metody
czasowej pod względem jej przydatności w diagnozowaniu zmian chorobowych układu
oddechowego. Wyniki prowadzonych badań metody powinny odpowiedzieć na pytania
dotyczące wpływu jej parametrów na błędy identyfikacji poszczególnych parametrów
układu oddechowego. Powinny także pozwolić na dobranie takich wartości parametrów
metody, które zapewnią dostateczną dokładność zmierzonego modelu układu
oddechowego z punktu widzenia celu pomiaru, oraz w końcu odpowiedzieć na pytanie
o zdolność metody do różnicowania badanych osób na chore i zdrowe. Z tak
sformułowanego celu wynika teza rozprawy:
Pomiar parametrów mechanicznych układu oddechowego metodą wymuszenia
krótkotrwałych, ujemnych impulsów ciśnienia umożliwia wykrywanie zmian
chorobowych w układzie oddechowym, a tym samym możliwe jest różnicowanie
pacjentów na chorych i zdrowych.
W celu udowodnienia tak postawionej tezy podjęte zostały następujące działania:
1. Zbudowane zostały modele symulacyjne obiektu pomiarów, poszczególnych
elementów stosowanego systemu pomiarowego oraz algorytmu identyfikacji (rozdz. 4).
2. Modele te posłużyły do przeprowadzenia badań symulacyjnych mających na celu
określenie wpływu właściwości całego systemu pomiarowego (sygnały pobudzające
obiekt, sprzęt pomiarowy), algorytmów przetwarzania danych pomiarowych oraz
parametrów samej metody na błędy identyfikacji parametrów dróg oddechowych
Wyniki tych badań przedstawiono w rozdziale piątym.
-4-
3. Wyniki badań symulacyjnych posłużyły do zaprojektowania systemu pomiarowego
za pomocą, którego przeprowadzono badania eksperymentalne zaproponowanej
metody, które są istotnym elementem rozprawy. Eksperymenty te przeprowadzone
zostały w Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce. Wyniki tych badań są podstawą
porównania metrologicznych właściwości metody pomiarowej zaproponowanej
w rozprawie z wynikami otrzymanymi innymi metodami pomiarowymi, również
inwazyjnymi, przedstawionymi w literaturze. System pomiarowy jak i przeprowadzone
eksperymenty opisano w rozdziale 6.
4. Otrzymane wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych w IGiChP
w Rabce są także, podstawą oceny czułości i swoistości zaproponowanej metody
pomiarowej (rozdział siódmy) i podstawą wykazania prawdziwości tezy rozprawy.
Niniejszą pracę należy zaliczyć do badań na styku techniki i medycyny. Badania
w niej opisane przeprowadzone zostały przy współpracy pracowników IGiChP
w Rabce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego autor
świadomie rezygnuje z używania jednostek z układu SI i konsekwentnie stosuje w
pracy jednostki mierzonych wielkości fizycznych (ciśnienia, przepływu, oporu
pneumatycznego, inertancji oraz podatności) tradycyjnie używane przez środowisko
lekarskie w praktyce klinicznej.
-5-
2. Układ oddechowy człowieka
Przedmiotem badań w niniejszej pracy jest metoda pomiarowa stosowana
w diagnostyce układu oddechowego człowieka. Znajomość budowy, fizjologii
i mechaniki układu oddechowego pozwala zrozumieć patologiczne mechanizmy jego
działania w związku, z czym jest niezbędna dla właściwego postępowania w trakcie
terapii. Znajomość patofizjologii jest także nieoceniona przy opracowywaniu metod,
a w konsekwencji urządzeń, które pozwalają monitorować, wspomagać prawidłowe
funkcjonowanie, a nawet zapobiegać wielu chorobom związanym z nieprawidłowym
działaniem układu oddechowego. W tym rozdziale zostanie przedstawiony układ
oddechowy człowieka, jego budowa, podstawowe właściwości mechaniczne oraz
modele przyjmowane do ich opisu.
2.1. Budowa układu oddechowego
Budowa układu oddechowego z poziomu ogólnego wydaje się być prosta
(rys. 2.1), biorąc jednak pod uwagę złożoność poszczególnych elementów wchodzących
w jego skład widać, że jest to złożony system pneumatyczny.
Drogi oddechowe doprowadzają (podczas wdechu) i odprowadzają (podczas wydechu)
powietrze z płuc, powodują ogrzanie wdychanego powietrza do temperatury ciała,
nawilżenie parą wodną oraz oczyszczenie tj. zatrzymanie cząsteczek kurzu, pyłu,
bakterii, grzybów i innych zanieczyszczeń na migawkach (rzęskach) nabłonka błony
śluzowej oraz wydzielinie surowiczo - śluzowej jej gruczołów. Powietrze
atmosferyczne przechodzi początkowo przez górne drogi oddechowe tj. przez nozdrza
przednie nosa zewnętrznego, dostaje się do jamy nosowej, a z niej do jamy gardła.
Z gardła powietrze dostaje się do dolnych dróg oddechowych, do których zalicza się:
krtań (narząd wytwarzania głosu oraz ochrony dolnych dróg oddechowych przy
przełykaniu), która przechodzi ku dołowi w tchawicę (o długości 10 - 12 cm, o średnicy
światła od 1,5 do 2,5 cm), następnie oskrzela, oskrzeliki oraz właściwe narządy
wymiany gazowej – płuca.
Rys. 2.1. Struktura układu oddechowego [60].
-6-
W organizmie człowieka płuca są parzystym narządem położonym w klatce piersiowej
w tzw. jamach opłucnowo-płucnych. Szczyt płuca leży w obrębie szyi. Wielkość płuca
jest wprost proporcjonalna do długości tułowia (rys. 2.1). Płuco zbudowane jest
z oskrzeli, oskrzelików, pęcherzyków płucnych, tkanki śródmiąższowej oraz
pokrywającej je opłucnej. Dwie szczeliny, skośna i pozioma, dzielą płuco prawe
na 3 płaty: górny, środkowy i dolny, natomiast płuco lewe - jedna szczelina skośna,
dzieli na 2 płaty: górny i dolny. W obrębie płatów wyodrębnić można jeszcze mniejsze
części miąższu płucnego: segmenty oskrzelowo - płucne dzielące się na podsegmenty,
te na liczne małe części zwane zrazikami i następnie na najmniejsze części miąższu
płucnego – grona płucne, które są podstawowymi jednostkami czynnościowymi płuc.
W obrębie oskrzeli wyodrębnia się oskrzela główne, prawe i lewe, doprowadzające
powietrze do płuca prawego i lewego. Oskrzela główne dzielą się na oskrzela płatowe,
a te na oskrzela segmentowe. Następne wielokrotne podziały na coraz mniejsze gałęzie
doprowadzają do powstania najmniejszych oskrzeli, z których ostatecznie tworzą się
oskrzeliki o średnicy wewnętrznej 0.5 - 1 [mm]. Pozostałe, z ostatniego podziału,
oskrzeliki noszą nazwę oskrzelików pęcherzykowych (średnica 0,3 mm, liczba około
800000), ponieważ w ich ścianie występują już pęcherzyki płucne (rys. 2.2). W sumie
można mówić o 24 podziałach dychotomicznych (podział przez rozdwojenie)
tworzących drzewo oskrzelowe. W tabeli 2.1 przedstawiono schematyczną strukturę
dróg oddechowych człowieka według Weibel’a [78], z oszacowaniem ich gabarytów
przy podziale na poszczególne generacje [79].
Rys. 2.2. Struktura płuc [61].
Liczba pęcherzyków płucnych jest oceniana w obu płucach na 300-500 milionów, a ich
powierzchnia oddechowa na 70 - 120 [m2]. Średnica pęcherzyka płucnego w czasie
wydechu wynosi 0.3 [mm]. Głównym celem występowania tak dużej liczby
pęcherzyków płucnych i tak złożonego podziału drzewa oskrzelowego jest zwiększenie
powierzchni oddechowej, która gdyby nie było pęcherzyków płucnych wynosiłaby
tylko około 2 [m2] oraz zwiększenie oporu dla wydychanego powietrza tak, aby nie
dochodziło do uszkodzenia pęcherzyków płucnych
-7-
Drogi oddechowe od pierwszej do szesnastej generacji są nazywane strefą przewodzącą,
w której nie następuje wymiana tlenu i dwutlenku węgla. Dlatego jest ona nazywana
anatomiczną przestrzenią martwą. Całkowity opór pneumatyczny w różnych gałęziach
drzewa oskrzelowego dróg oddechowych maleje odwrotnie proporcjonalnie
ze wzrostem całkowitej powierzchni przekroju na poziomie peryferyjnym (na poziomie
pęcherzyków płucnych). Największy skumulowany opór występuje w regionie od
tchawicy do poszczególnych części oskrzeli, podczas gdy na poziomie końcowych
oskrzelików jest o kilka rzędów niższy.
Tabela 2.1. Schematyczna struktura dróg oddechowych człowieka według Weibel’a [78], [79].
generacja
strefa przewodząca
tchawica
oskrzela
↓
oskrzeliki
↓
strefa przejściowa
i strefa oddechowa
oskrzeliki końcowe
oskrzeliki
oddechowe
przewodziki
pęcherzykowe
płuca
pęcherzyki płucne
0
1
2
3
4
5
Całkowity
przekrój
Średnica Długość
Liczba
poprzeczny
[cm]
[cm]
[cm2]
1.80
12.0
1
2.54
1.22
4.8
2
2.33
0.83
1.9
4
2.13
0.56
0.8
8
2.00
0.45
1.3
16
2.48
0.35
1.07
32
3.11
↓
↓
↓
↓
↓
16
17
18
19
20
21
22
0.06
0.17
6·10 4
180.0
↓
↓
↓
↓
0.05
0.10
5·10 5
103
↓
↓
↓
↓
23
0.04
0.05
8·10 6
10 4
Ponieważ opór peryferyjnych dróg oddechowych jest dużo mniejszy niż głównych dróg
oddechowych, zmiany w tych pierwszych są bardzo trudne do wykrycia. Z tego powodu
peryferyjne drogi oddechowe są nazywane strefą ciszy [53].
2.2. Mechaniczne właściwości układu oddechowego
W organizmie człowieka można mówić o oddychaniu dwojakiego rodzaju:
oddychaniu komórkowym oraz oddychaniu zewnętrznym, które jest właśnie
przedmiotem rozważań, a które polega na doprowadzeniu tlenu atmosferycznego do
komórek zgodnie z gradientem ciśnienia parcjalnego tlenu. Jednocześnie zostaje
usuwany z komórek dwutlenek węgla powstający w wyniku utleniania komórkowego
związków organicznych, który usuwany jest również zgodnie z gradientem ciśnienia
-8-
parcjalnego. Zatem na oddychanie zewnętrzne wpływ ma różnica ciśnień wewnątrz i na
zewnątrz klatki piersiowej.
PB
Pcw = Ppl - PB
Poa
Ptp = PA - Ppl
Ppl
PA
wydech
wdech
Rys. 2.3. Ciśnienia i różnice ciśnień w układzie oddechowym podczas wdechu i wydechu [80].
Opisując właściwości mechaniczne układu oddechowego człowieka wygodnie jest
dokonać jego podziału, wyodrębniając płuca, klatkę piersiową oraz drogi oddechowe.
Komponent płucny opisywany jest przez ciśnienie przezścienne Ptp, które jest różnicą
miedzy ciśnieniem w pęcherzykach płucnych i ciśnieniem śródopłucnowym mierzonym
zwykle w przełyku. Element klatki piersiowej opisywany jest przez ciśnienie Pcw
będące różnicą miedzy ciśnieniem śródopłucnowym a ciśnieniem atmosferycznym
znajdującym się na zewnątrz klatki piersiowej. (Przebiegi ciśnień pęcherzykowego PA
i śródopłucnego w trakcie cyklu oddechowego przedstawiono na rys. 2.4.) Drogi
oddechowe opisywane są natomiast różnicą miedzy ciśnieniem pęcherzykowym PA
a ciśnieniem u wylotu dróg oddechowych Poa [53],[80].
Mechanika płuc opisywana jest przez równanie ruchu Newtona zaproponowane przez
Rohrer’a [27], w którym ciśnienie całkowite potrzebne do wprowadzenie płuc w stan
ruchu wyraża się sumą trzech niezależnych ciśnień potrzebnych do przezwyciężenia sił
sprężystości, oporu oraz bezwładności układu oddechowego i wyraża się zależnością:
Prs = Peu + Pres + Pin
(2.1)
gdzie
Prs
Peu
Pres
Pin
– całkowite ciśnienie poruszające płuca,
– ciśnienie potrzebne do pokonania sił sprężystości układu oddechowego,
– ciśnienie potrzebne do pokonania oporów w układzie oddechowym,
– ciśnienie potrzebne do przyspieszenia masy układu oddechowego.
Siły sprężystości układu oddechowego składają się z sił sprężystości ścian klatki
piersiowej, które to przy całkowitym rozluźnieniu mięśni oddechowych biorą udział
w wytworzeniu ujemnego ciśnienia śródpłucnowego (rys. 2.4.) utrzymującego płuca
-9-
w stanie rozprężenia oraz siły retrakcji w skład, których wchodzą siły sprężystości
tkanki płucnej a także siły napięcia powierzchniowego pęcherzyków płucnych [1], [80].
Ciśnienie Peu jest zatem sumą ciśnień potrzebnych na przezwyciężenie obu tych sił
składowych i jest funkcją objętości powietrza określoną zależnością (2.2).
Peu=Peu (płuc) + Peu (klatki piersiowej) =
1
1
⋅V +
⋅V
Ctp
C cw
(2.2)
gdzie
– objętość powietrza,
V
Ctp – podatność tkanki płuc,
Ccw – podatność ścian klatki piersiowej.
a)
ciśnienie [cmH2O]
1
0
-1
b)
ciśnienie [cmH2O]
-4
-6
-8
objętość [ l ]
0.6
c)
0.4
0.2
0
wdech
0
wydech
1
2
3
4
czas [s]
Rys. 2.4. Zmiany ciśnienia pęcherzykowego (a) i sródopłucnowego (występującego
w jamie opłucnej) (b) oraz objętości w fazie wdechu i wydechu w czasie spokojnego oddechu (c) [1],
[52], [53], [76].
- 10 -
Mechaniczne właściwości układu oddechowego są scharakteryzowane przez jego
podatność (rozciągliwość), opory pneumatyczne oraz bezwładność.
Podatność (rozciągliwość) jest miarą ilościową właściwości sprężystych danej struktury
i pozwala określić jak łatwo dana struktura może zostać rozciągnięta, lub może
zwiększyć swoją objętość. Podatność płuc jak i podatność ścian klatki piersiowej
zdrowego człowieka wynosi tyle samo i szacowana jest na około 0.2 [l/cmH2O] [1],
[81].
Ciśnienie Pres potrzebne do pokonania oporów w układzie oddechowym w trakcie
swobodnego oddechu jest funkcją przepływu objętościowego i składa się z trzech
składowych (2.3), z których jedna odpowiada za przezwyciężenie oporów elastycznych
natomiast dwie pozostałe za pokonanie oporów nieelastycznych [53], [81] (2.4).
Pres= Pres (dróg oddechowych) + Pres(tkanek płuc) + Peu (klatki piersiowej)
•
•
•
Pres = Raw ⋅ V + R pt ⋅ V + Rcw ⋅ V
(2.3)
(2.4)
gdzie
•
V
Raw
Rpt
Rcw
– pochodna objętości (przepływ objętościowy),
– opór dróg oddechowych,
– opór tkanek płuc,
– opór klatki piersiowej.
Opory pneumatyczne, jakie układ oddechowy stawia w podczas oddychania dzielimy na
elastyczne i nieelastyczne. Opory elastyczne wynikają ze sprężystości klatki piersiowej
i obejmują około 65 % całego oporu układu oddechowego. Pozostałe 35 % to opory
nieelastyczne, z których około 80 % stanowi opór dróg oddechowych natomiast 20 % to
opór tkanek płuc. Opór dróg oddechowych związany jest z rozpraszaniem energii
wskutek tarcia cząsteczek gazu o siebie a także o ściany dróg oddechowych i zależy
głównie od prędkości objętościowej przepływu powietrza oraz średnicy i długości dróg
oddechowych. Opory tkankowe związane są z siła tarcia występującą podczas
wzajemnego ocierania się tkanek o siebie w czasie zmiany objętości płuc.
Tabela 2.2. Średnie wartości oporów w układzie oddechowym zdrowego dorosłego człowieka [53].
Całkowity
Całkowity
Całkowity
opór układu
opór dróg
opór płuc
oddechowego
oddechowych
-1
-1
[cmH2O·s·l ] [%] [cmH2O·s·l ] [%] [cmH2O·s·l-1] [%]
Górne drogi oddechowe
0.6
45
0.6
30
0.6
15
Dolne drogi oddechowe
0.8
55
0.8
40
0.8
20
Tkanki płuc
-
-
0.6
30
0.6
15
Klatka piersiowa
-
-
-
-
2
50
Całość (100 %)
1.4
-
2.0
-
4.0
-
- 11 -
W tabeli 2.2. przedstawiono przeciętne wartości oporu poszczególnych elementów
składowych całego układu oddechowego, uzyskane na drodze pomiaru za pomocą
różnych metod pomiarowych, również inwazyjnych np. balonika przełykowego [53].
W wielu praktycznych przypadkach otrzymane wyniki pomiaru mogą znacznie
odbiegać od powyższych, co związane jest z różnicami anatomicznymi.
Ciśnienie Pin jest niezbędne do pokonania bezwładności masy powietrza w drogach
oddechowych w celu nadania mu przyspieszenia oraz przezwyciężenia bezwładności
tkanek płuc i klatki piersiowej.
Pin= Pin (dróg oddechowych) + Pin(tkanek płuc) + Pin (klatki piersiowej)
••
••
••
Pin = I aw ⋅ V + I pt ⋅ V + I cw ⋅ V
(2.5)
(2.6)
gdzie
••
V
Iaw
Ipt
Icw
– druga pochodna objętości (pochodna przepływu objętościowego),
– inertancja powietrza w drogach oddechowych,
– inertancja tkanek płuc,
– inertancja klatki piersiowej.
Podczas pracy płuc w trakcie swobodnego oddychania bezwładność układu
oddechowego jest tak mała, że może być zaniedbana.
Podsumowując powyższe rozważania możemy zapisać zależność (2.1) jako funkcję
zmian objętości, przepływu i pochodnej przepływu w postaci:
Prs =
•
••
1
⋅ V + Rrs ⋅ V + I rs ⋅ V
C rs
(2.7)
gdzie Crs, Rrs, Irs, to całkowita podatność, opór i inertancja układu oddechowego.
2.3. Fizyczna interpretacja właściwości mechanicznych układu oddechowego
Pomimo tego, że układ oddechowy człowieka jest systemem złożonym z wzajemnie
połączonych stałych i płynnych elementów, to wygodnie jest rozpatrywać go jako
zespół trzech typów elementów biernych: interancji, elastancji i oporu pneumatycznego.
Każdy z nich odpowiada jednemu ze sposobów przetwarzania energii. Te trzy rodzaje
przetwarzania energii to: gromadzenie energii potencjalnej (częściej sprężystej rzadziej
grawitacyjnej), gromadzenie energii kinetycznej (bezwładność), rozpraszanie energii
poprzez tarcie (lepkość). Takie podejście dobrze przystaje do systemów zbudowanych
z ośrodków stałych, w których występują sprężyny, masy i tłumiki, oraz do systemów
z ośrodkami ciekłymi opisanych za pomocą elastancji i inertancji cieczy, oraz oporności
przepływu [25],[26].
- 12 -
•
inertancja (bezwładność)
Zgodnie z II zasadą dynamiki Newton’a siła strumienia cieczy płynącej wzdłuż
przewodu o długości l, powstająca w wyniku różnicy ciśnień na końcach przewodu,
działająca na pole przekroju poprzecznego A, jest wprost proporcjonalna do
przyśpieszenia masy płynu przepływającego przez ten przewód. Zaniedbując więc
zjawisko lepkości oraz wiedząc, że występująca siła jest iloczynem przekroju i różnicy
ciśnień, można stwierdzić, że spadek ciśnienia wzdłuż rozpatrywanego przewodu jest
równoważony przez przyśpieszenie masy przepływającej cieczy.
F = A ⋅ ∆P = n ⋅ ρ ⋅ l ⋅ A ⋅
gdzie:
du
dt
(2.8)
∆P – różnica ciśnień,
– siła spowodowana różnicą ciśnień ∆P ,
F
ρ
– gęstość płynu,
n
– stały współczynnik,
u
– prędkość przepływu,
– pole przekroju poprzecznego przewodu,
A
– długość przewodu.
l
•
Wiedząc, że przepływ objętościowy V definiowany jest jako iloczyn średniej prędkości
przepływu u i przekroju poprzecznego A równanie (2.8) dla idealnego przewodu, tj.
pozbawionego lepkości, możemy zapisać w postaci (2.9):
•
d V (t )
∆P ( t ) = I ⋅
dt
(2.9)
n⋅ρ ⋅l
jest nazwany inertacją, charakteryzującą przepływ
A
cieczy o gęstości ρ przez przewód o długości l i przekroju A. Zależność ta mówi, że
różnica ciśnień występująca na elemencie biernym rośnie przy wzroście zmian
prędkości przepływu i jest równa zero, gdy prędkość jest stała. Oznacza to również, że
energia magazynowana przez ten element jest energią kinetyczną [25],[26].
Jeżeli będziemy rozpatrywać ciało stałe o masie M, którego powierzchnię A poddamy
działaniu różnicy ciśnień, to inertancję takiego elementu definiuje zależność (2.10)
gdzie, współczynnik I =
I=
M
A2
(2.10)
i wtedy przepływ występujący w równaniu (2.9) jest interpretowany jako szybkość
zmiany objętości spowodowanej odkształceniem powierzchni ciała np. zmiany objętości
płuc w wyniku ruchu ich ścian [25].
- 13 -
•
elastancja (podatność)
Dla płynu idealnie sprężystego elastancja E jest współczynnikiem proporcjonalności
między różnicą ciśnień a objętością:
∆P = E ⋅ V
(2.11)
Jeżeli uwzględnimy fakt, że przepływ objętościowy jest równy szybkości zmian
objętości to otrzymamy zależność (2.12)
d∆P(t ) 1 •
= ⋅ V (t )
dt
C
(2.12)
1
, a C jest podatnością.
C
Z zależności tej wynika, że przepływ objętościowy poprzez pewną pneumatyczną
pojemność (zbiornik) jest tym większy im szybsze są zmiany ciśnienia i jest równy zero
przy ciśnieniu stałym. Energia zgromadzona w elemencie sprężystym poprzez
wewnętrzną kompresję gazu lub napięcie elastycznych ścian zbiornika jest energią
potencjalną [25], [26]. W układzie oddechowym elastancja jest związana głównie ze
ściśliwością gazu.
w której elastancja E =
•
Opór pneumatyczny
Opór pneumatyczny jest definiowany jako współczynnik proporcjonalności pomiędzy
przepływem i powodującą go różnicą ciśnień. Rozpatrując laminarny przepływ płynu o
lepkości µ, przez przewód o długości l i powierzchni przekroju poprzecznego A,
określony małą liczbą Reynolds’a, opór pneumatyczny (hydrauliczny) można opisać
następującą zależnością:
R=
8 ⋅π ⋅ µ ⋅ l
A2
(2.13)
Powyższy wzór może być używany również, do opisu przypadku przepływu
oscylacyjnego o małej częstotliwości. Jeśli natomiast rozpatrujemy przepływ burzliwy
scharakteryzowany dużą liczbą Reynolds’a lub, gdy przepływ oscylacyjny odbywa się
na tle przepływu stałego, to opór pneumatyczny może być zależny od częstotliwości,
gęstości płynu lub przepływu objętościowego i wtedy wygodnie jest zastosować
aproksymację uwzględniającą superpozycję przepływu stałego i oscylacyjnego oraz
zmienność przepływu.
R ≈ RDC + l ⋅
2 ⋅ µ r2 ⋅ω
⋅
π ⋅ r4
υ
- 14 -
(2.14)
gdzie:
RDC – opór statyczny nie zależny od częstotliwości, wyznaczany
z nachylenia krzywej ciśnienie - przepływ,
µ
,
ρ
ν
– lepkość dynamiczna ν =
r
– promień przekroju poprzecznego przewodu,
– pulsacja.
ω
W przeciwieństwie do elementów inercyjnych i sprężystych, które gromadzą energię,
na oporze pneumatycznym energia jest rozpraszana poprzez zamianę na ciepło.
Podstawowe równania wyżej opisanych, biernych elementów pneumatycznych są
ekwiwalentne do podstawowych zależności obowiązujących dla elementów
elektrycznych, często używanych w modelowaniu układów pneumatycznych, w tym
również w modelowaniu układu oddechowego. Zestawienie tych zależności pokazano
w tabeli 2.3.
Tabela 2.3. Podstawowe zależności dla biernych elementów pneumatycznych i elektrycznych.
Zależności
pneumatyczne
Element fizyczny
P2
ρ
A
∆P = I ⋅
P2
µ
l
dV&
dt
d∆P
= E ⋅ V&
dt
P1
V
A
Zależności
elektryczne
P1
V
l
P2
Analog elektryczny
V
I
P2
P1
C
V
P2
P1
U = L⋅
dI
dt
dU 1
= ⋅I
dt C
P1
V
∆P = R ⋅ V&
V
P2
R
P1
U = R⋅I
2.4. Układ oddechowy jako system nieliniowy
Prowadzone dotychczas rozważania pokazują, że w mechanice układu
oddechowego do scharakteryzowania wymienionych podstawowych typów elementów
wykorzystuje się zależność między różnicą ciśnień występującą na końcówkach danego
elementu, a powodującym ją przepływem objętościowym ośrodka, następującym przez
ten element. Ponieważ różnica ciśnień jest nieliniową funkcja przepływu (rys.2.5) to
zależności opisujące elastancję, inertancję i opór przepływu w mniejszym lub większym
stopniu są również nieliniowe.
Przykładem takiej zależności, opisującej opór przepływu jest powszechnie znane
zaproponowane w 1916 r. przez Rohrer’a [27] równanie (2.15):
- 15 -
•
•
•
∆P = k1 ⋅ V + k 2 ⋅ V ⋅ V
gdzie:
(2.15)
∆P – różnica ciśnień [cmH2O],
k1 – stały współczynnik [cmH2O·s·l-1],
k 2 – stały współczynnik [cmH2O·s2·l-2],
•
V
-1
– przepływ [l·s ].
•
•
•
∆P
∆ P = k1 ⋅V + k 2 ⋅V ⋅ V
•
k1 + 2 ⋅ k 2 ⋅ V
•
V0
•
V
Rys. 2.5. Nieliniowa zależność miedzy ciśnieniem i przepływem wynikająca z równania Rohrer’a,
•
zlinearyzowana dla małych odchyleń przepływu od punktu pracy V0 .
W celu uniknięcia niedogodności związanych z analizą systemów nieliniowych,
•
ogranicza się tę analizę do bardzo małych odchyleń sytemu od punktu pracy V0 .
W takim przypadku zależności nieliniowe mogą być z dobrym przybliżeniem opisane
zależnościami liniowymi. Linearyzacja układu znacznie upraszcza jego analizę, ale jest
uzasadniona tylko w bezpośrednim sąsiedztwie punktu pracy układu oddechowego
zdefiniowanego poprzez objętość powietrza w płucach, zmianę tej objętości oraz
wartość przepływu objętościowego [25],[26]. Zlinearyzowana zależność miedzy różnicą
ciśnień a przepływem objętościowym jest nazwana podstawowym równaniem
idealnym. Dla oporu pneumatycznego równanie idealne wynikające z prawa Rohrer’a,
jest postaci:
•
∆P = R ⋅ V
gdzie:
R
– opór przepływu [cmH2O·s·l-1],
- 16 -
(2.16)
∆P – spadek ciśnienia na elemencie [cmH2O],
•
-1
V – przepływ [l·s ].
Opór R jest współczynnikiem proporcjonalności występującym w równaniu stycznej do
•
•
charakterystyki ∆P(V ) w punkcie pracy V0 . Nachylenie stycznej (rys. 2.5) dla bardzo
•
małych odchyleń przepływu od punktu V0 można przyjąć jako stałe, a tak zdefiniowany
opór nosi nazwę oporu przyrostowego (równanie 2.17).
Rp =
d∆ P
•
dV
•
= k 1 + 2 ⋅ k 2 ⋅ V0
(2.17)
W przypadku nagłych skokowych zmian przepływu o względnie dużych wartościach,
opór pneumatyczny jest opisywany przybliżonym równaniem siecznej (2.18)
Rs =
∆P
•
∆V
•
= k1 + k 2 ⋅ V
(2.18)
Podobną linearyzację można przeprowadzić dla określenia elastancji i inertancji
[25],[26].
2.5. Elektryczne ekwiwalentne modele mechanicznych właściwości układu
oddechowego
Z punktu widzenia właściwości mechanicznych układ oddechowy człowieka może
być postrzegany jako system połączonych elementów pneumatycznych o elastycznych
ścianach, których właściwości są scharakteryzowane przez takie parametry jak opór
pneumatyczny R , podatność C oraz inertancja L . Takie podejście umożliwia
wyznaczenie ekwiwalentnego modelu elektrycznego, którego struktura może być mniej
lub bardziej złożona, a jego poszczególne elementy są ekwiwalentami parametrów
pneumatycznych. W literaturze np. [28], [29], [30], [35], opisane są takie modele
układu oddechowego o różnym stopniu złożoności, zawierające od trzech do kilkunastu
współczynników. Poniżej przedstawione zostały modele najczęściej wykorzystywane
do opisu mechanicznych właściwości układu oddechowego.
•
czteroelementowy model Otis’a
Zaproponowany przez Otis’a model płuc [28] zbudowany został z dwóch równoległych
gałęzi, w których znajdują się szeregowo połączone elementy: oporowy
i pojemnościowy (rys.2.6). Podstawą konstrukcji tego modelu było przyjęcie tezy, że
płuca zbudowane są z zespołu kanalików lub elastycznych elementów, które różnią się
swoimi właściwościami mechanicznymi, co powoduje ze ich praca jest asynchroniczna
nawet wtedy gdy pobudzające je wymuszenie jest takie samo [37].
- 17 -
Vao
RD1
RD2
RD2
RD1
Pao
Cp2
Cp1
Cp1
Cp2
Rys. 2.6. Czteroelementowy model układu oddechowego zaproponowany przez Otis’a.
V&ao - przepływ objętościowy powietrza u wylotu dróg oddechowych, Pao - ciśnienie u wylotu dróg
oddechowych, RD1, RD2 - opory pneumatyczne w obu gałęziach, Cp1, Cp2 - podatności w obu gałęziach.
Impedancję wejściową czteroelementowego modelu Otis’a opisuje zależność (2.19):
Z in =
Pao
Z ⋅Z
s 2 ⋅ R D 1 ⋅ R D 2 ⋅ C P1 ⋅ C P 2 + s ⋅ ( R D 1 ⋅ C P 1 + R D 2 ⋅ C P 2 ) + 1
= 1 2 =
V&ao Z1 + Z 2
s 2 ⋅ C P1 ⋅ C P 2 ⋅ (RD1 + RD 2 ) + s ⋅ (C P1 + C P 2 )
(2.19)
gdzie:
CP
RD
•
– podatność gazu wypełniającego drogi oddechowe,
– opór dróg oddechowych.
trzyelementowy model Mead’a
W modelu zaprezentowanym przez Mead’a w pracy [29] i przedstawionym na rysunku
2.7, uwzględniono podatność CD związaną z rozszerzaniem się dróg oddechowych
ze względu na ich sprężystość, oraz podatność Cp i opór Rp charakteryzujące przestrzeń
wypełnioną powietrzem. Opór dróg doprowadzających powietrze do płuc pominięto,
zakładając że jest on równy zeru, a impedancja całego układu zależy głównie od
wymienionych wyżej podatności [37].
RP
Vao
CD
RP
Pao
CD
CP
CP
Rys. 2.7. Czteroelementowy model dróg oddechowych zaproponowany przez Otis’a. V&ao - przepływ
objętościowy powietrza u wylotu dróg oddechowych, Pao - ciśnienie u wylotu dróg oddechowych,
CD - podatność dróg oddechowych, Cp - podatność przestrzeni wypełnionych powietrzem, Rp - opory
pneumatyczne przestrzeni wypełnionych powietrzem.
- 18 -
Zależność opisująca impedancję wejściową takiego modelu jest postaci:
Z in =
Pao
s ⋅ RP ⋅ C P + 1
= 2
&
V ao s ⋅ R P ⋅ C D ⋅ C P + s ⋅ (C P + C D )
(2.20)
gdzie:
C D – podatność wywołana sprężystością dróg oddechowych,
C P – podatność gazu wypełniającego drogi oddechowe,
R p – opór dróg oddechowych.
•
siedmioelementowy model Nagels’a
Zaproponowany w pracy [30] model Nagels’a uwzględnia pominiętą we
wcześniejszych modelach, inertancję dróg oddechowych, mogącą mieć wpływ na
zachowanie się modelu przy wyższej częstotliwości pobudzenia. W modelu tym
uwzględniono także opór dróg oddechowych RD, podatność dróg oddechowych CD,
opór peryferyjnych dróg oddechowych Rp, podatność płuc Cp, oraz opór i podatność
tkanek Rw, Cw. (rys. 2.8)
RD
Vao
LD
Rp
Cp
Rw
Cw
CD
Pao
Rys. 2.8. Siedmioelementowy model dróg oddechowych wg. Nagels’a. V&ao - przepływ objętościowy
powietrza u wylotu dróg oddechowych, Pao - ciśnienie u wylotu dróg oddechowych,
Impedancję wejściową modelu Nagels’a opisuje zależność (2.21)
Z in =
Pao
1
= R D + RW + s ⋅ L D +
+
&
sCW
V ao
1
s ⋅ CD
1
s ⋅ CD

1 
⋅  Rp +

s ⋅ C p 


1 
+  Rp +

s ⋅ C p 

gdzie:
LD – inertancja powietrza w drogach oddechowych,
RD – opór dróg oddechowych,
- 19 -
(2.21)
Rp –
CD –
CP –
Rw –
Cw –
•
opór peryferyjnych dróg oddechowych,
podatność dróg oddechowych,
podatność płuc,
opór tkanek,
podatność tkanek.
sześcioelementowy model DuBois’a
Struktura sześcioelementowego modelu, zaproponowanego przez DuBois’a [31],
została przedstawiona na rysunku 2.9. Uwzględnia ona podział na trzy funkcjonalne
segmenty zawierające następujące elementy: inertancję Law i opór Raw dróg
oddechowych, podatność Cg charakteryzującą gaz zalegający w pęcherzykach płucnych
po spokojnym wydechu oraz inertancję Lt, opór Rt i podatność Ct opisujące część
tkankową układu oddechowego. Model ten był wykorzystywany m.in. w pracach [38],
[39], [40], [41], [42], [43], [44].
Vao
Pao
Raw
Law
Rt
Cg
Lt
Ct
Rys.2.9. Sześcioelementowy model dróg oddechowych zaproponowany przez DuBois’a.
V&ao - przepływ objętościowy powietrza u wylotu dróg oddechowych, Pao - ciśnienie u wylotu dróg
oddechowych, Raw - opór dróg oddechowych, Iaw - inertancja dróg oddechowych, Rt- opór tkanek,
It - inertancja tkanek, Ct - podatność tkanek, Cg - podatność gazu pęcherzykowego charakteryzująca
tzw. czynnościową objętość gazu zalegającego.
Impedancję wejściową modelu DuBois’a przedstawia zależność:
Z in =
Pao
1
= Raw + s ⋅ Law +
&
s ⋅ CW
Vao

1 

⋅  Rt + s ⋅ Lt +
s ⋅ C t 

+

1
1 

+  Rt + s ⋅ Lt +
s ⋅ Cg 
s ⋅ C t 
1
s ⋅ Cg
gdzie:
Law – inertancja dróg oddechowych,
Raw – opór dróg oddechowych,
C g – podatność gazu pęcherzykowego,
- 20 -
(2.22)
Rt
Lt
Ct
•
– opór tkanek,
– podatność tkanek,
– podatność tkanek.
dziwięcioelementowy model uwzględniający niehomogenność tkanek
Jeżeli w segmencie tkankowym modelu DuBois’a uwzględni się różne właściwości
tkanek brzucha i klatki piersiowej wtedy otrzymamy model dziewięcioelementowy [33]
przedstawiony na rysunku 2.10, wykorzystany np. w [34].
Vao
Raw
Rt1
It1
Rt2
It2
Ct1
Iaw
Ct2
Cg
Pao
Rys. 2.10. Dziewiecioelementowy model dróg oddechowych uwzględniający niehomogenność
tkanek, V&ao - przepływ objętościowy powietrza u wylotu dróg oddechowych, Pao - ciśnienie u wylotu
dróg oddechowych, Raw - opór dróg oddechowych, Iaw - inertancja dróg oddechowych, Cg - podatność
gazu pęcherzykowego charakteryzująca tzw. czynnościową objętość gazu zalegającego, Rt1, Lt1, Ct1 opór, inertancja oraz podatność tkanek klatki piersiowej, Rt2, Lt2, Ct2 - opór, inertancja oraz podatność
tkanek brzucha.
Impedancja takiego modelu jest postaci:
Z in =
Z g ⋅ Z t1 ⋅ Z t 2
Pao
= Raw + s ⋅ Law +
V&ao
Z g ⋅ (Z t 1 + Z t 2 ) + Z t 1 ⋅ Z t 2
(2.23)
w którym:
Z t1 = Rt1 + s ⋅ I t1 +
Z t 2 = Rt 2 + s ⋅ I t 2 +
Zg =
1
s ⋅ Cg
- 21 -
1
s ⋅ Ct1
(2.24)
1
s ⋅ Ct 2
(2.25)
(2.26)
gdzie:
Law – inertancja dróg oddechowych,
Raw – opór dróg oddechowych,
C g – podatność gazu pęcherzykowego,
Rt1 , Lt1 , Ct1 – opór, inertancja i podatność tkanek klatki piersiowej,
Rt 2 , Lt 2 , Ct 2 – opór, inertancja i podatność tkanek brzucha.
•
model dziesięcioelementowy
Model ten (rys. 2.11.) został użyty do badań impedancji wejściowej i skrośnej układu
oddechowego przez Roger’a i in. [36] a także wykorzystany w pracach prowadzonych
przez Peslin’a [35]. W porównaniu z sześcioelementowym modelem DuBois’a,
uwzględniono tu dodatkowo podatność dróg oddechowych Caw oraz opór peryferyjnych
dróg oddechowych Rp, co spowodowało rozdzielenie części tkankowej na część
dotyczącą tkanek płuc (Cl, Rl) i część opisującą klatkę piersiową (Lt, Ct, Rt).
Caw
Vao
Rc
Pao
Lc
Cl
Rp
Cg
Rl
Lt
Rt
Ct
Rys. 2.11. Dziesięcioelementowy model układu oddechowego. V&ao - przepływ objętościowy powietrza
u wylotu dróg oddechowych, Pao - ciśnienie u wylotu dróg oddechowych, Rc – opór centralnych dróg
oddechowych, Lc – inertancja centralnych dróg oddechowych, Rp – opór peryferyjnych dróg
oddechowych, Caw – podatność dróg oddechowych, Rl – opór tkanek, Cl – podatność tkanek,
Cg – podatność gazu pęcherzykowego charakteryzująca tzw. czynnościową objętość gazu zalegającego,
Rt – opór klatki piersiowej, Lt – inertancja klatki piersiowej, Ct – podatność klatki piersiowej.
•
model Jabłońskiego
Model przedstawiony na rysunku 2.12 jest wynikiem prac prowadzonych przez
Jabłońskiego [48],[49],[52] nad stworzeniem kompleksowego modelu układu
oddechowego, zbudowanego w oparciu o dwudziestocztero segmentowy model drzewa
oskrzelowego, a następnie zredukowanego dla potrzeb techniki przerwanego przepływu
IT. W modelu tym dodatkowo występuje źródło Pg stanowiące analog ciśnienia
oddechowego oraz źródło Pt wynikające z istnienia naprężenia tkanek klatki piersiowej.
Ponadto uwzględniono podatność Cm odpowiadającą za część ustną układu
oddechowego.
- 22 -
Caw
Rc
Vao
Lc
Rp
PA
Cl
Rl
Ll
Rt
Ppl
Pao
Cm
Pg
Cg
Ct
Pt
Rys. 2.12. Model układu oddechowego. Cm– podatność gazu w części ustnej, Rc – opór centralnych dróg
oddechowych, Lc – inertancja centralnych dróg oddechowych, Rp – opór peryferyjnych dróg
oddechowych, Caw – podatność dróg oddechowych, Rl – opór tkanek płuc, l – podatność tkanek płuc,
Cg – podatność gazu pęcherzykowego charakteryzująca tzw. czynnościową objętość gazu zalegającego, to
jest objętość gazu pozostającą w płucach po spokojnym wydechu. Rt – opór klatki piersiowej,
Lt – inertancja klatki piersiowej, Ct – podatność klatki piersiowej, Pg – ciśnienie oddechowe,
Pt – naprężenie tkanek klatki piersiowej, V&ao - przepływ objętościowy powietrza u wylotu dróg
oddechowych, Pao - ciśnienie u wylotu dróg oddechowych,, PA – ciśnienie pęcherzykowe, Ppl – ciśnienie
śródopłucnowe.
2.6. Patologia układu oddechowego
Oddychanie zewnętrzne jest niezwykle skomplikowanym procesem, w który
zaangażowany jest układ oddechowy, mięśnie poprzecznie prążkowane, krew i układ
krążenia oraz ośrodki nerwowe sterujące oddychaniem. Prawidłowe funkcjonowanie
każdego z tych „ogniw” jest niezbędne do tego, żeby układ oddechowy właściwie
spełniał swoje zadanie, a zatem dostarczał tlen niezbędny do przemian biochemicznych
w każdej komórce oraz odprowadzał toksyczny dwutlenek węgla, który jest produktem
ubocznym tych przemian.
Praktycznie użytecznymi parametrami opisującymi właściwości dynamicznych układu
oddechowego są jego stałe czasowe. Stała czasowa definiowana jest na podstawie cyklu
oddechowego jako czas, który musi upłynąć, aby układ osiągnął objętość równą 63%
objętości równowagi (rys 2.13.) i wyraża się zależnością (2.27).
τ = Rrs ⋅ C rs
(2.27)
Przyjmuje się, że stała czasowa u zdrowego człowieka wynosi około 0.5 [s] [81]. Biorąc
pod uwagę fakt, że układ po trzech stałych czasowych osiąga 95 % stanu równowagi,
czas trwania wdechu, wynosi około 1.5 [s]. Wdech, który jest procesem czynnym
zajmuje około 1/3 całego cyklu oddechowego, pozostałe 2/3 zajmuje swobodny
wydech. Tak, więc cały cykl oddechowy u zdrowego człowieka trwa
około 4 [s] (rys 2.13.).
U zdrowych ludzi wszystkie grona mają zbliżone stałe czasowe (gronko jest
podstawową jednostką czynnościową płuc, zbudowane jest z oskrzelika oddechowego
i wszystkich zaopatrywanych przezeń pęcherzyków płucnych i przewodzików
- 23 -
pęcherzykowych). W przebiegu wielu chorób płuc powstają rejony tkanki płucnej
o niskiej podatności i o wysokim oporze dróg oddechowych.
Te zaburzenia powodują nierównomierną dystrybucję wdychanego powietrza
i w następstwie istotne różnice w wielkości wentylacji pęcherzykowej w różnych
częściach płuc. Zróżnicowanie wielkości wentylacji pęcherzykowej w obrębie
zmienionych patologicznie rejonów płuc prowadzi do powstania dużych różnic
w ciśnieniach cząstkowych O2 między obszarami o wysokiej i niskiej wentylacji
pęcherzykowej. Skutkiem tego jest zmniejszenie się wymiany gazowej w obszarach
płuc o obniżonej wentylacji pęcherzykowej.
wdech
wydech
objętość
100 %
63 %
0
0,0
τrs
1,5
3,0
czas
Rys. 2.13. Wykres zmiany objętości w funkcji czasu w trakcie cyklu oddechowego.
Na podstawie obserwowanych zmian wartości stałych czasowych, schorzenia układu
oddechowego można podzielić na choroby obturacyjne i restrykcyjne.
• Choroby obturacyjne powodują wzrost oporu dróg oddechowych i wzrost stałych
czasowych. Na skutek wzrostu stałych czasowych, napełnianie się i opróżnianie gronek
płucnych staje się wolniejsze (rys. 2.14.). U chorych z obturacyjnymi zaburzeniami
wentylacji obok segmentów płucnych o prawidłowej stałej czasowej istnieją segmenty
charakteryzujące się zwiększoną jej wartością. W obturacyjnych zaburzeniach
wentylacji podatność płuc zależy od częstości oddychania, a zmiana objętości segmentu
płucnego o dużej stałej czasowej zależy od czasu trwania wdechu. Wzrost częstości
oddychania powoduje skrócenie czasu trwania wdechu z następczym obniŽeniem
objętości oddechowej. Wskutek tego, że ciśnienia wewnątrzopłucnowe zmieniają się
o tę samą wartość, podatność dynamiczna płuc obniża się. Zwiększenie częstości
oddychania nie musi zmieniać objętości oddechowej, jednak wówczas musi dojść do
zwiększenia przepływu powietrza. Niezależnie, więc czy objętość oddechowa się
zmniejszy czy też zostanie utrzymana na nie zmienionym poziomie, wzrost częstości
oddychania w razie obturacji oskrzeli zawsze spowoduje obniżenie podatności
dynamicznej płuc. U chorych z obturacyjnymi zaburzeniami wentylacji (tj. z wysokim
- 24 -
oporem dróg oddechowych) podatność dynamiczna płuc jest obniżona w porównaniu
z podatnością statyczną.
wdech
wydech
objętość
100 %
0
normalna podatność i opór
zmniejszona podatność
zwiększony opór
czas
Rys. 2.14. Wykres zmiany objętości w funkcji czasu w trakcie cyklu oddechowego przy normalnej
podatności i oporze, obniżonej podatności, oraz zwiększonym oporze. Obniżenie podatności powoduje
szybkie wypełnianie się układu, ale jednocześnie powoduje zmniejszanie się jego maksymalnej objętości.
Wzrost oporu dróg oddechowych spowalnia natomiast zwiększanie się objętości gronek płucnych.
Dlatego osiągnięcie normalnej objętości gronek wymaga dłuższego wdechu [1].
• Restrykcyjne zaburzenia wentylacji charakteryzują się obniżeniem podatności płuc,
a tym samym zmniejszeniem się stałych czasowych. Pomimo, że obszary płuc o dużej
ilości niesprężystej tkanki łącznej (np. blizny po stanach zapalnych) szybko zmieniają
swoją objętość, to zmiana ich objętości jest znacznie mniejsza niż w zdrowych
obszarach płuc, (co oznacza, że obszary te mają niską podatność). Miejscowe obniżenia
podatności płuc powodują nierównomierne rozmieszczenie objętości oddechowej
i zwiększają pracę mięśni oddechowych. Procesy włóknienia mogą ponadto zmniejszać
zdolność dyfuzyjną płuc.
U ludzi zdrowych i u chorych z restrykcyjnymi zaburzeniami wentylacji wartość
podatności statycznej jest równa wartości podatności dynamicznej (Podatność
dynamiczna jest stosunkiem objętości oddechowej do odpowiadającej jej zmiany
ciśnienia wewnątrzopłucnowego). U chorych z restrykcyjnymi zaburzeniami wentylacji
podatność mierzona zarówno w warunkach dynamicznych, jak i statycznych jest
zmniejszona.
- 25 -
3. Wybrane metody pomiarowe stosowane w diagnostyce układu
oddechowego
W diagnozowaniu stanu układu oddechowego człowieka przeprowadza się obecnie
dwa rodzaje eksperymentów pomiarowych. Pierwszy z nich to pomiary mechaniki
oddychania, polegające na pomiarze ciśnień generowanych w układzie oddechowym
podczas oddychania. Drugi, to powszechnie stosowane w praktyce klinicznej badania
spirometryczne, polegające na rejestracji spirogramu podczas spokojnego oddechu
i wyznaczeniu na jego podstawie pojemności życiowej VC (ang. vital capacity)
i jej składowych.
Innym sposobem uzyskania informacji o stanie układu oddechowego człowieka jest
wyznaczenie parametrycznego modelu opisującego ten układ, którego poszczególne
elementy są ekwiwalentami parametrów mechanicznych układu oddechowego.
Estymacja wartości tych parametrów poprzez identyfikację współczynników modelu
i porównanie ich z wartościami należnymi (przeciętnymi, znanymi dla zdrowej
populacji) lub na obserwowaniu skutków świadczących o istotnych zmianach wartości
wybranych parametrów jest podstawą diagnozowania stanów chorobowych układu
oddechowego.
Obecnie zostaną, na podstawie informacji literaturowych, omówione podstawowe
metody pomiarowe oraz zdefiniowane parametry diagnostyczne układu oddechowego.
3.1. Badania spirometryczne
Badania spirometryczne są jedną z najpopularniejszych metod oceny sprawności
wentylacji układu oddechowego umożliwiającą określenie jego właściwości
objętościowych i przepływowych. Pomiary spirometryczne wbrew pozorom nie są
łatwe, a wyniki często niepewne, ponieważ pomiary znacznej liczby wielkości
spirometrycznych wymagają czynnej współpracy pacjenta. W pomiarach tych można
wyróżnić dwa rodzaje testów: statyczne i dynamiczne [1][7][10].
Test statyczny polega na rejestracji spirogramu (rys. 3.1) podczas spokojnego,
normalnego oddechu i wyznaczeniu na jego podstawie pojemności życiowej (VC) oraz
jej składowych. Parametry te zostały zdefiniowane poniżej i zinterpretowane na
rysunku 3.1 [1][7][10].
Objętość oddechowa (TV – ang. tidal volume) – jest równa objętości powietrza
wdychanego lub wydychanego podczas pojedynczego cyklu oddechowego. Objętość
oddechowa dorosłej osoby wynosi około 500 [ml] (0.5 [l]).
Wdechowa objętość zapasowa (IRV – ang. inspiratory reserve volume) – jest
maksymalną objętością powietrza, o którą może zwiększyć się pojemność płuc po
zakończeniu spokojnego wdechu. U dorosłej osoby wynosi ona około 3 [l].
Wydechowa objętość zapasowa (ERV – ang. expiratory reserve volume) – jest
objętością powietrza, o którą może zmniejszyć się pojemność płuc po wykonaniu
natężonego wydechu z pozycji spokojnego wydechu. Objętość ta u dorosłej osoby
wynosi około 1.3 [l].
Objętość zalegająca (RV – ang. residual volume) – objętość powietrza, która pozostaje
w płucach po wykonaniu głębokiego wydechu. Objętość ta wynosi około 1.2 [l].
- 26 -
Całkowita pojemność płuc (TLC – ang. total lung capacity) – objętość powietrza
w płucach na szczycie maksymalnego wdechu.
Pojemność życiowa (VC – ang. vital capacity) – jest maksymalną objętością
wydychanego powietrza po maksymalnym wdechu.
maksymalny wdech
IRV
objętość
IC
VC
spokojny wdech
TV
spokojny wydech
TLC
ERV
FRC
maksymalny wydech
RV
czas
Rys. 3.1. Statyczne wielkości spirometryczne - objętości i pojemności. VC – pojemność życiowa,
TV – objętość oddechowa, IRV – wdechowa objętość zapasowa, ERV – wydechowa objętość zapasowa,
RV – objętość zalegająca, TLC – całkowita pojemność płuc, IC – pojemność wdechowa,
FRC – czynnościowa pojemność zalegająca.
Pojemność wdechowa (IC – ang. inspiratory capacity) – maksymalna objętość
powietrza, którą można wciągnąć do płuc po wykonaniu spokojnego wydechu. Jest
sumą TV i IRV.
Czynnościowa pojemność zalegająca (FRC – ang. functional residual capacity) – jest
objętością gazu pozostającą w płucach i drogach oddechowych po zakończeniu
spokojnego wydechu.
Niemierzalna tym sposobem jest objętość zalegająca RV, a wiec również czynnościowa
pojemność zalegająca FRC jak i całkowita pojemność płuc TLC, ponieważ jest ona
niedostępna z zewnątrz i do jej pomiaru stosuje się metody pośrednie (rozcieńczeniowe,
pletyzmograficzne) [1][10].
Największe znaczenie w praktyce klinicznej ma test natężonego wydechu. Jest on
typowym badaniem dynamiki układu oddechowego, polegającym na wykonaniu
najgłębszego gwałtownego wydechu kontynuowanego jak najdłużej, po uprzednim
maksymalnym wdechu. Wykonanie manewrów natężonego wdechu i wydechu
- 27 -
umożliwia rejestrację krzywej maksymalny przepływ – objętość oraz wyznaczenie
wielkości z nią związanych. Podstawowe parametry wyznaczone w ten sposób zostały
zdefiniowane na rysunkach 3.2 i 3.3 oraz opisane poniżej [8][10].
Natężona pojemność życiowa (FVC – ang. forced vital capacity) – Największa
objętość powietrza wydmuchnięta przy maksymalnym wysiłku wydechowym z pozycji
maksymalnego wdechu.
Natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa (FEV1 – ang. forced expiratory
volume in one secound) - objętość powietrza wydmuchniętego podczas pierwszej
sekundy natężonego wydechu.
maksymalny wdech
objętość
FEV1
FVC
maksymalny wydech
t0
czas
t0+1 s
Rys. 3.2. Manewr natężonego wydechu. FVC – natężona pojemność życiowa, FEV1 – natężona objętość
wydechowa pierwszosekundowa.
FEV1%VC ( ang. forced expiratory volume in one secound % of vital capacity) –
wkaźnik Tiffenau - określa stosunek FEV1 do pojemności życiowej płuc i wyrażony
jest w procentach pojemności życiowej.
FEV1%FVC ( ang. forced expiratory volume in one secound % of forced vital
capacity) – określa jaki procent natężonej pojemności życiowej pacjent jest w stanie
wydmuchnąć w czasie 1 sekundy natężonego wydechu.
PEF (ang. peak expiratory flow) - szczytowy przepływ wydechowy zarejestrowany
podczas badania maksymalnie natężonego wydechu.
PIF (ang. peak inspiratory flow) - szczytowy przepływ wdechowy zarejestrowany
podczas badania maksymalnie natężonego wdechu.
- 28 -
MEFx%FVC (ang. maximal expiratory flow at x% of FVC) – natężony przepływ
wydechowy, gdy x % FVC pozostało do wydmuchnięcia. Przepływ zmierzony podczas
maksymalnie natężonego wydechu w punkcie odpowiadającym x% pozostałej do
wydmuchnięcia natężonej pojemności życiowej płuc FVC.
MIFx%FVC (ang.maximal inspiratory flow at x% of FVC) – natężony przepływ
wdechowy w momencie, gdy w płucach pozostaje x % FVC.
objętość
PEF
MIF75%FVC
MEF75%FVC
75 %
PIF
MIF50%FVC
50 %
MIF25%FVC
25 %
MEF50%FVC
FVC
MEF25%FVC
FEV1
przepływ
Rys. 3.3. Krzywa przepływ – objętość i zdefiniowane na niej parametry.
Innymi dynamicznymi testami spirometrycznymi są: test maksymalnej wentylacji
dowolnej oraz wentylacji minutowej.
Test maksymalnej dowolnej wentylacji (MVV) – polega na pomiarze maksymalnej
częstotliwości oddychania przy danej objętości oddechowej. Na wielkość MVV mają
wpływ wszystkie parametry opisujące mechanikę układu oddechowego.
Metoda pomiarowa MVV polega na tym, że przez 12 sekund pacjent maksymalnie
szybko i głęboko oddycha przez ustnik spirometru (rys. 3.4). Wartość objętości
oddechowej odczytuje się z krzywej spirograficznej w [l/min]. Otrzymana wartość
porównywana jest z wartościami należnymi ustalonymi odpowiednio do wieku, wzrostu
i płci badanego. Wartość MVV dla zdrowych młodych mężczyzn wynosi około 200
[l/min] [1].
Zmniejszenie MVV może być spowodowane wzrostem oporów dróg oddechowych,
obniżeniem podatności układu oddechowego, a także obniżeniem kurczliwości mięśni
oddechowych. Wadą tego testu jest to, że jego wynik w dużej mierze zależy od stopnia
współpracy badanego. Wyniki pomiarowe MVV mogą się znacznie różnić w zależności
od motywacji badanego.
Wentylacja minutowa – jest objętością powietrza wydychanego lub wdychanego
w ciągu jednej minuty.
- 29 -
objętość
t0
t0+12 s
czas
Rys. 3.4. Wyznaczanie maksymalnej dowolnej wentylacji MVV.
W pomiarach spirometrycznych, w zależności od mierzonej wielkości, wykorzystuje się
dwa rodzaje urządzeń. Pierwsze z nich to spirometry dzwonowe mierzące objętość
i rejestrujące jej wartość w funkcji czasu. Druga grupa urządzeń spirometrycznych to
urządzenia mierzące przepływ, oparte na pneumotachometrycznej metodzie pomiaru
prędkości przepływu powietrza, które rejestrują przepływ w funkcji czasu, a parametry
objętościowe wyliczają na podstawie całkowania przepływu. Są to urządzenia
najczęściej stosowane obecnie w praktyce klinicznej [8],[9]. Wymogi metrologiczne
stawiane urządzeniom spirometrycznym są opisywane w fachowej literaturze [51],[58].
Pomiary spirometryczne dostarczają informację o drożności centralnych i obwodowych
dróg oddechowych, a także o sile mięśni wydechowych. Poważnym problemem, który
występuje podczas badań spirometrycznych (przede wszystkim u dzieci) jest fakt, że
wyniki pomiaru w znacznej mierze zależą od motywacji pacjenta i wymagają czynnej
jego współpracy w trakcie badania [1][7][10].
3.2. Pomiar MIP (ang. maximal inspiratory pressure), MEP (ang. maximal
expiratory pressure)
Pomiary ciśnienia podczas manewru MIP i MEP są najłatwiejszym i szeroko
stosowanym eksperymentem czynnym wykonywanym w diagnozowaniu stanu układu
oddechowego człowieka. Badanie przeprowadza się w celu określenia siły mięśni
oddechowych, które w stanach chorobowych płuc mogą ulec znacznemu osłabieniu.
Pomiar (MIP) maksymalnego ciśnienia wdechowego jest przeprowadzany z pozycji RV
(minimalnej pojemności powietrza zalegającego w płucach), po okresie spokojnego
oddechu. Polega on na wykonaniu silnego manewru prowadzącego do wykonania
maksymalnego wysiłku wdechowego, trwającego 3 – 4 sekundy. Wielkością mierzoną
jest maksymalna wartości ciśnienia, którego znak jest ujemny. Najlepszy wynik z 3
prób (lub średnia z trzech pomiarów, gdy różnica pomiędzy nimi nie przekracza 20 %),
przeprowadzonych w odstępie 1 lub 2 minut, jest używany do oceny stanu siły mięśni
- 30 -
wdechowych [2][3]. Procedura pomiaru (MEP) maksymalnego ciśnienia wydechowego
jest identyczna jak poprzednio, z tym, że manewr przeprowadza się z pozycji TLC
(całkowitej pojemności płuc) i polega na wykonaniu maksymalnego wysiłku
wydechowego wykonywanego od 3 do 4 sekund, po okresie spokojnego oddechu.
Przedmiotem pomiaru jest maksymalna wartość ciśnienia, którego znak jest dodatni.
Uzyskany wynik służy do oceny stanu siły mięśni wydechowych [2][3].
Obecnie do pomiaru parametrów MIP i MEP stosuje się mierniki cyfrowe. Przy
zastosowaniu takich przyrządów pomiarowych wielkości mierzone definiuje się
w sposób podany na rysunku 3.5. Przedmiotem pomiaru jest wartość ciśnienia
występująca 1 sekundę po osiągnięciu wartości maksymalnej.
wynik pomiaru
MIP/MEP
ciśnienie
ciśnienie
maksymalne
1s
tPmax
tPmax+1s
czas
Rys. 3.5. Wyznaczanie MIP i MEP przy użyciu mierników cyfrowych.
Rys. 3.6. Rodzaje używanych ustników: a) w postaci cienkiej rurki z maską,
b) ustnik kołnierzowy (kryza).
- 31 -
Najpoważniejszym problemem występującym przy interpretacji wyników tego testu jest
wyznaczenie przedziału wartości (przeciętnych dla populacji), w którym powinny
zawierać się wyniki badania. Dla osób zdrowych uzyskiwane z badania wartości MIP i
MEP zmieniają się w szerokim zakresie i są zależne od płci i wieku badanego, a także
od rodzaju użytego ustnika. Przy wykorzystaniu ustnika w postaci elastycznej rurki
uzyskuje się wyższe wartości niż w przypadku ustnika kryzowego – tabela 3.1 [2]. Typy
używanych ustników pokazano na rysunku 3.6.
Obydwa ciśnienia są niższe u kobiet i są względnie stałe w funkcji wieku, aż do około
pięćdziesiątego roku życia, kiedy to obserwuje się ich obniżanie [6], [4]. Przykładowe
przeciętne wartości parametrów MIP i MEP, zaczerpnięte z literatury [4], dla różnych
przedziałów wiekowych w zależności od płci przedstawiono w tabeli 3.2.
kobiety
mężczyźni
Tabela 3.1. Porównanie literaturowe wartości parametrów MIP i MEP zmierzonych przy
zastosowaniu różnych rodzajów ustnika [2].
MEP
[cmH2O]
234 ± 45
228 ± 41
212 ± 44
151 ± 80
144 ± 33
137 ± 37
161 ± 29
MIP
[cmH2O]
127 ± 31
121 ± 21
124 ± 27
111 ± 3 5
104 ± 30
103 25
96 ± 24
Źródło
literat.
[11]
[3]
[12]
[13]
[5]
[14]
[11]
Rodzaj
ustnika
149 ± 26
85 ± 15
[3]
rurka
135 ± 67
89 ± 24
[12]
92 ± 32
70 ± 26
[13]
91 ± 16
71 ± 21
[5]
87 ± 23
69 ± 23
[14]
rurka
kryza
kryza
Tabela 3.2. Przykładowe wartości parametrów MIP i MEP dla różnych przedziałów wiekowych [3]
Ciśnienie [cmH2O]
Przedział wiekowy pacjentów
MIP
MEP
20 - 55
mężczyźni 124 ± 44
kobiety
87 ± 32
mężczyźni 233 ± 84
55 - 510
103 ± 32
77 ± 26
218 ± 74
60 - 64
103 ± 32
73 ± 26
201 ± 74
65 - 610
103 ± 32
70 ± 26
117 ± 74
70 - 74
103 ± 32
65 ± 26
185 ± 74
152 ± 54
145 ± 40
140 ± 40
135 ± 40
128 ± 40
kobiety
Pomiar parametrów MIP i MEP nie jest skomplikowany i jest dobrze przyjmowany
i znoszony przez pacjentów. Ekspansja podręcznych urządzeń (zwłaszcza cyfrowych)
- 32 -
spowodowała, że pomiary takie mogą być wykonywane w domu. Podstawową wadą
takich pomiarów, podobnie jak w przypadku natężonego wydechu, jest wymagana
pełna współpraca pacjenta. Tak, więc zaniżone wyniki uzyskiwane podczas badania
mogą być spowodowane również brakiem motywacji i chęci współpracy badanego.
3.3. Pomiary techniką NEP (ang. negative expiratory pressure)
W przewlekłych stanach chorobowych układu oddechowego, może dochodzić do
zmian wywołujących zjawisko limitowania przepływu wydechowego (EFL – ang.
expiratory flow limitation). Mimo to, że limitowanie przepływu wydechowego jest
zjawiskiem rzadkim, jest ono poważnym zaburzeniem procesu oddychania,
prowadzącym do zaburzenia równowagi pracy mięśni oddechowych i w efekcie do
szybszego ich zmęczenia [20], [22]. Mechanizm powstawania zjawiska nie jest do
końca znany ale najprawdopodobniej jest efektem podniesienia końca spokojnego
wydechu powyżej poziomu objętości relaksacji [19], [21], [22]. Limitowanie przepływu
wydechowego polega na ograniczeniu przepływu wydychanego powietrza na pewnym
maksymalnym poziomie, osiąganym już podczas spokojnego wydechu. [20], [22].
Oznacza to, że zwiększenie różnicy ciśnień miedzy pęcherzykami płucnymi a wylotem
dróg oddechowych nie spowoduje dalszego zwiększenia wartości przepływu.
Zdiagnozowanie u chorego zjawiska limitowania przepływu nie jest rzeczą prosta i
wymaga pomiarów pletyzmograficznych w specjalnych komorach, pomiarów objętości
absolutnej i przepływów [19], [23].
cisnienie
przepływ
ukad
zbierania
danych
NEP
przepywomierz
Rys. 3.7. Schemat stanowiska pomiarowo – diagnostycznego do wykrywania limitowania przepływu
wydechowego metoda NEP.
W połowie lat dziewięćdziesiątych Valta i inni [19], [21] zaproponowali alternatywną
technikę pomiarową NEP (ang. negative expiratory pressure) do wykrywania
limitowania przepływu wydechowego, nie wymagającą przeprowadzania u badanych
pacjentów manewrów forsownego wysiłku wydechowego ani wykonywania
pletyzmografi całego ciała. Metoda NEP polega na wywołaniu ujemnego ciśnienia
u wylotu dróg oddechowych pacjenta podczas spokojnego wydechu. Realizuje się to
poprzez wygenerowanie w kilkadziesiąt milisekund po rozpoczęciu swobodnego
wydechu ujemnego impulsu ciśnienia o amplitudzie ok. 5 [cmH2O], wspomagającego
wydech i trwającego do jego zakończenia.
- 33 -
Schemat stanowiska pomiarowego używanego w badaniu zjawiska limitowania
przepływu wydechowego metodą NEP przedstawiono na rysunku 3.7. System ten
zostanie dokładniej opisany w rozdziale czwartym.
0,6
1,0
przepływ [l/s]
0,4
przepływ [l/s]
0,5
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
0,0
0
2
4
6
8
10
12
czas [s]
1,0
0,8
objętość [l]
-0,5
-1,0
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
0,0
0,4
0,8
1,2
0
2
4
6
8
10
12
czas [s]
objętość [l]
Rys. 3.8. Przykładowy wynik pomiaru przepływu i objętości w trakcie spokojnego wydechu – osobniczy
wzorzec oddechowy
przepływ [l/s]
1,0
0,5
0,6
0,0
-0,6
-1,2
0
2
0,0
-0,5
6
8
10
8
10
8
10
0,8
0,4
0,0
-0,4
ciśnienie [cmH2O]
-1,0
-1,5
-0,4
4
czas [s]
objętość [l]
przepływ [l/s]
-1,8
0,0
0,4
0,8
0
2
4
6
czas [s]
0
-2
-4
-6
0
2
4
6
czas [s]
objętość [l]
Rys. 3.9. Przykładowy wynik pomiaru przepływu i objętości w trakcie pomiaru techniką NEP – brak
zjawiska limitowania przepływu.
- 34 -
przepływ [l/s]
1,0
0,5
1,2
0,6
0,0
-0,6
-1,2
objętość [l]
-0,5
2
0,0
0,2
0,4
objętość [l]
4
6
8
10
8
10
8
10
czas [s]
0,2
0,0
-0,2
-1,0
-1,5
-0,2
0
0,4
0,0
ciśnienie [cmH2O]
przepływ [l/s]
-1,8
0
2
4
6
czas [s]
0
-2
-4
-6
-8
0
2
4
6
czas [s]
Rys. 3.10. Przykładowy wynik pomiaru przepływu i objętości w trakcie pomiaru techniką NEP
– występowanie zjawiska limitowania przepływu.
Przedmiotem analizy jest krzywa przepływ - objętość rejestrowana w trakcie takiego
badania, która jest następnie porównywana z zarejestrowaną wcześniej krzywą
wzorcową zarejestrowaną podczas spokojnego oddechu. Podanie ujemnego impulsu
ciśnienia przy braku występowania limitowania przepływu, powoduje skokowy wzrost
przepływu ponad poziom obserwowany przy spokojnym wydechu. W przeciwnym
wypadku, tj. w przypadku występowania limitowania przepływu, ujemny impuls nie
powoduje wzrostu wartości przepływu i mamy do czynienia z całkowitym lub
częściowym limitowaniem przepływu wydechowego [20], [21], [22]. Przykładowe
przebiegi krzywej przepływ – objętość, w trakcie spokojnego wydechu, traktowanej
jako osobniczy wzorzec pomiarowy przedstawiono na rysunku 3.8. Wynik pomiaru
tejże krzywej przy zastosowaniu techniki NEP w przypadku, w którym nie występuje
zjawisko limitowania przepływu przedstawia rysunek 3.9, natomiast w przypadku
limitowania przepływu przedstawia rysunek 3.10.
Metoda NEP stosowana w diagnozowaniu stanu układu oddechowego poza
wykrywaniem zjawiska limitowania przepływu wydechowego oraz jego ilościowego
określenia posiada kilka podstawowych zalet. Do najważniejszych z nich należy
zaliczyć brak konieczności wykonywania przez badanych pacjentów forsownych
manewrów oddechowych, kontrolowanie jakości wykonania pomiaru krzywej
maksymalny przepływ - objętość (co jest szczególnie istotne przy badaniu dzieci i osób
w podeszłym wieku), pozwala na obiektywną ocenę wyników badań poprzez
uniezależnienie ich od motywacji badanego do wykonania manewrów oddechowych
oraz umożliwia wykonanie obiektywnych pomiarów tzw. przyłóżkowych, a więc
w pozycji leżącej, szczególnie u pacjentów niezdolnych do współpracy [24].
Omawiając metodę NEP należy zwrócić uwagę na jej istotne cechy: 1) generowany
impuls ujemnego ciśnienia trwa 1 – 1.5 [s], 2) do oceny stanu układu oddechowego
- 35 -
wykorzystany jest jedynie stan ustalony obiektu osiągany po podaniu takiego
wymuszenia
W Polsce z powodzeniem zagadnieniami pomiarowymi związanymi z wykorzystaniem
techniki NEP w wykrywaniu limitowania przepływu zajmuje się Instytut Gruźlicy
i Chorób Płuc w Rabce.
3.4. Identyfikacja parametrów mechanicznych układu oddechowego
Do identyfikacji mechanicznych właściwości układu oddechowego wykorzystuje
się eksperymenty czynne polegające na pobudzeniu badanego obiektu zmiennym w
czasie wymuszeniem i rejestracji a następnie analizie jego odpowiedzi na to
wymuszenie. Sygnałem pobudzającym dany układ (wymuszeniem) jest na ogół sygnał
ciśnienia. W zależności od jego zmienności w funkcji czasu wyróżnia się
częstotliwościową i czasową metodę pomiarową
3.4.1. Pomiar metodami częstotliwościowymi
Metoda częstotliwościowa zwana również metodą oscylacji wymuszonych (FOT – ang.
forced oscilation technique) została zaproponowana w 1956 roku przez DuBois’a jako
prosta i nieinwazyjna metoda do pomiaru mechanicznej impedancji układu
oddechowego [31]. Metoda ta polega na pobudzaniu badanego obiektu sinusoidalnie
zmiennym sygnałem ciśnienia o przestrajanej w zadanym zakresie częstotliwości (lub
sygnałem poliharmonicznym o zadanym widmie) i obserwacji odpowiedzi obiektu
w postaci sygnału przepływu objętościowego u wylotu dróg oddechowych. W celu
zminimalizowania wpływu nieliniowego charakteru badanego obiektu stosuje się
sygnały pobudzające o amplitudzie nie przekraczającej 1 [cmH2O], czemu odpowiada
sygnał przepływu objętościowego o wartości do 0.5 [l/s] [62]. Impedancją układu
oddechowego nazwany jest iloraz sinusoidalnie zmiennego ciśnienia i przepływu
objętościowego wyrażony zależnością:
Z rs ( jω ) =
gdzie:
Z rs ( jω )
P ( jω )
•
V ( jω )
P ( jω )
•
V ( jω )
(3.1)
– impedancja układu oddechowego
– ciśnienie traktowane jako sygnał wymuszenia,
– przepływ traktowany jako odpowiedź na wymuszenie,
W zależności od punktu przyłożenia wymuszającego sygnału ciśnienia oraz punktu
pomiaru odpowiedzi w postaci sygnału przepływu, można wyznaczyć impedancję
skrośną Z rs 'tr lub impedancję wejściową Z rs 'in układu oddechowego. W obydwu
przypadkach wyznacza się widmo częstotliwościowe impedancji to jest moduł
i argument lub rzeczywistą i urojoną część impedancji w funkcji częstotliwości [63].
- 36 -
• Pomiar impedancji skrośnej Z rs 'tr przeprowadza się w kabinie ciśnieniowej
o sztywnych ścianach, w której umieszcza się badaną osobę (rys. 3.18). Głowa znajduje
się poza kabiną szczelnie zamkniętą wokół szyi. W ścianach kabiny znajdują się
głośniki generujące zmienny sygnał ciśnieniowy wokół klatki piersiowej. Sygnał ten
jest traktowany jak wymuszenie pobudzające identyfikowany obiekt. Impedancję
wyznacza się na podstawie pomiaru sygnału ciśnienia w kabinie i odpowiadającego mu
zmiennego przepływu powietrza u wylotu dróg oddechowych według zależności (3.2).
Z rs 'tr ( jω ) =
gdzie:
Pcw ( jω )
(3.2)
•
Vao ( jω )
Z rs'tr ( jω ) – impedancja skrośna układu oddechowego,
Pcw ( jω ) – ciśnienie generowane wokół klatki piersiowej,
•
Vao ( jω )
– przepływ mierzony u wylotu dróg oddechowych.
pomiar przepływu
Voa
pomiar ciśnienia
układ
zbierania
danych
Pcw
sterowanie
Voa
głosnik
Rys. 3.18. Stanowisko pomiarowe do pomiaru impedancji skrośnej układu oddechowego metodą
częstotliwościową
Do interpretacji wyników pomiaru impedancji skrośnej stosuje się sześcioelementowy
model układu oddechowego (rys. 2.9), co umożliwia separację własności
mechanicznych tkanek oddechowych i dróg oddechowych zgodnie z zależnością (3.3).
- 37 -
Z rs 'tr =
Pcw
•
Vao
= Z aw + Z t +
Z aw ⋅ Z t
Zg
(3.3)
gdzie:
Z aw
Zt
Zg
– impedancja dróg oddechowych
– impedancja tkanek,
– impedancja gazu pęcherzykowego.
Model (3.3) umożliwia również estymację oporu oddechowego Raw, oporu Rt
i podatności tkanek oddechowych Ct [43], parametrów istotnych z punktu widzenia
fizjologii oddychania. Przykładowe wyniki identyfikacji parametrów układu
oddechowego metodą pomiaru impedancji skrośnej przedstawiono w tabeli 3.3 [36].
Pomiar impedancji skrośnej posiada wiele wad i niedogodności, do których głównie
należą kłopoty techniczne związane z budową kabiny, zapewnieniem jej odpowiedniej
szczelności i sztywności ścian, ograniczenie zakresu częstotliwości pomiarów, które jest
wynikiem dynamicznych właściwości kabiny oraz nierównomiernym rozkładem
ciśnienia w kabinie obserwowanych przy częstotliwościach większych niż 60 [Hz].
Tabela 3.3. Wyniki identyfikacji parametrów układu oddechowego metodą pomiaru impedancji skrośnej
[36].
wartość
współczynnik [cm H O ⋅ l −1 ⋅ s ] współczynnik
2
Raw
1.74
Law
Rt
0.87
wartość
[cmH O ⋅ l
Lt
−1
2
⋅ s2
wartość
] współczynnik [l ⋅ cm H
2
O −1
0.019
Cg
0.00416
0.0026
Ct
0.028
]
• Pomiar impedancji wejściowej Z rs 'in przeprowadzany jest w układzie jak na rysunku
3.19. Przedmiotem pomiaru jest zmienny przepływ objętościowy u wylotu dróg
oddechowych wywołany zmiennym sygnałem ciśnienia generowanym również
u wylotu dróg oddechowych. Zespolony stosunek ciśnienia do przepływu dla sygnałów
zmierzonych u wylotu otwartych dróg oddechowych [63] wynosi:
Z rs 'in ( jω ) =
gdzie:
Pao ( jω )
•
Vao ( jω )
Z rs 'in ( jω ) – impedancja wejściowa układu oddechowego,
Pao ( jω ) – ciśnienie generowane u wylotu dróg oddechowych,
•
Vao ( jω )
– przepływ mierzony u wylotu dróg oddechowych.
- 38 -
(3.4)
Przy pomiarze impedancji wejściowej stosuje się sygnały wymuszające z przedziału
częstotliwości od 2 do 32 [Hz]. Na rysunku 3.20 przedstawiono przykładowe wyniki
pomiaru w postaci charakterystyk częstotliwościowych części rzeczywistej i urojonej
impedancji wejściowej, wyznaczone dla dorosłego człowieka. Przy pomiarze
impedancji wejściowej do interpretacji otrzymanych wyników stosuje się prosty model
zawierający szeregowe połączenie oporu, inertancji i podatności układu oddechowego.
sterowanie
Poa
głosnik
Voa
pomiar przepływu
pomiar ciśnienia
układ
zbierania
danych
Rys. 3.19. Stanowisko pomiarowe do pomiaru impedancji wejściowej układu oddechowego metodą
częstotliwościową.
2,5
Re( Zrs'in )
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0
5
10
15
20
25
30
35
25
30
35
częstotliwość [Hz]
3
Im( Zrs'in )
2
1
0
-1
0
5
10
15
20
częstotliwość [Hz]
Rys. 3.20. Składowe impedancji wejściowej układu oddechowego zmierzone metodą częstotliwościową.
- 39 -
Podstawową zaletą pomiaru impedancji wejściowej techniką wymuszonych oscylacji
jest to, że jej pomiar jest prosty, nie wymaga współpracy pacjenta, co ma znaczenie w
szczególności w przypadku przeprowadzania pomiaru u dzieci oraz osób sztucznie
wentylowanych, czy pacjentów, którzy ze względu na daleko posunięte zmiany
chorobowe nie są w stanie wykonać specyficznych manewrów oddechowych,
wymaganych przy pomiarze innymi metodami [64].
Największą wadą tej metody pomiaru impedancji wejściowej układu oddechowego jest
istotny wpływ pozatorakalnych dróg oddechowych na wynik pomiaru. Powoduje to, że
w rzeczywistości impedancja mierzona Zm jest równoległym połączeniem impedancji
wejściowej układu oddechowego Zrs’in i impedancji pozatorakalnych dróg oddechowych
Zuaw zgodnie ze schematem na rys. 3.21 i równaniem (3.5).
Zuaw
Poa
Zpt
Zrs'in
PB
Rys. 3.21. Schematyczne przedstawienie połączeń impedancji pneumatycznych podczas pomiaru
impedancji wejściowej. Zuaw – impedancja dróg pozatorakalnych, Zrs’in – impedancja wejścia, Zpt –
impedancja pneumotachometru
Zm =
Z rs 'in ⋅ Z uaw
Z rs 'in + Z uaw
(3.5)
gdzie:
Z rs 'in
Zm
Z uaw
– impedancja wejściowa układu oddechowego,
– impedancja mierzona,
– impedancja pozatorakalnych dróg oddechowych.
Ewentualny pomiar impedancji dróg pozatorakalnych Z uaw umożliwia przeprowadzenie
korekcji wyników pomiaru impedancji wejściowej układu oddechowego [66], [67].
• pomiar impedancji pozatorakalnych dróg oddechowych można przeprowadzić na
dwa sposoby. Pierwszy z nich wykonuje się wykorzystując manewr Valsalvy [65]
polegający na świadomym i kontrolowanym zamknięciu głośni, co powoduje, że
w układzie jak na rys. 3.19 można zmierzyć impedancję wejścia struktur do poziomu
głośni. Manewr ten wymaga jednak znacznej współpracy badanego, który w czasie ok.
30 sekund musi pozostawać w bezdechu [66], [67].
Pomiar drugim sposobem odbywa się w układzie jak do pomiaru impedancji wejściowej
z tą różnicą, że głowa badanego znajduję się w specjalnej komorze ciśnieniowej
(hełmie) szczelnie zamkniętej wokół jego szyi. W ścianie komory umieszczony jest
- 40 -
głośnik, za pomocą którego generowany jest ciśnieniowy sygnał wymuszający (rys.
3.23). Ciśnienie wymuszające zadawane jest wokół głowy badanego, co powoduje że
impedancja dróg pozatorakalnych jest równoległa do impedancji przepływomierza, tak
jak na schemacie z rys. 3.23. Impedancja zmierzona w takim układzie jest opisana
zależnością [66], [68]:
Z pt 


Z m 'h = Z rs 'in 1 +
Z uaw 

(3.6)
gdzie:
Z m 'h
– impedancja mierzona w układzie z hełmem,
Z pt
– impedancja pneumotachometru.
głosnik
PB
sterowanie
Poa - PB
Voa
pomiar przepływu
pomiar ciśnienia
układ
zbierania
danych
Rys. 3.22. Stanowisko pomiarowe do pomiaru impedancji pozatorakalnych dróg oddechowych.
Zuaw
Zrs'in
Poa
Zpt
PB
Rys. 3.23. Schematyczne przedstawienie układu pomiarowego do pomiaru pozatorakalnych dróg
oddechowych. Zuaw – impedancja dróg pozatorakalnych, Zrs’in – impedancja wejścia, Zpt – impedancja
pneumotachometru
- 41 -
Z równania (3.5) i (3.6) wynika, że impedancję pozatorakalnych dróg oddechowych
można wyznaczyć z zależności [66]:
Z uaw = Z m ⋅
Z m 'h + Z pt
(3.7)
Z m 'h − Z m
Metody częstotliwościowe pomiaru impedancji wejściowej układu oddechowego
znalazły szerokie zastosowanie i cieszą się dużą popularnością. W Polsce technikę
oscylacji wymuszonych stosuje się m.in. w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce,
w którym prowadzone są również badania nad wpływem pozatorakalnych dróg
oddechowych na pomiar impedancji wejściowej układu oddechowego.
3.4.2. Pomiar metodą przerwanego przepływu powietrza
Technika przerwanego przepływu wydechowego (IT) została zaproponowana przez
von Neergaard’a i Wirz’a w 1927 r. [47] jako jedna z pierwszych nieinwazyjnych
metod badania mechanicznych właściwości układu oddechowego. Następnie rozwijana
była w 1954 przez Mead’a i Whittenberger’a [45], [46]. Metoda jest prosta i nie
uciążliwa dla badanego. Polega ona na krótkotrwałym przerwaniu przepływu
wydychanego powietrza (od kilkunastu do ponad 100 ms) poprzez zamkniecie zaworu
u wylotu dróg oddechowych pacjenta i pomiarze spadającego do zera przepływu
i ciśnienia narastającego w jamie ustnej Pao. Początkowo sądzono że ciśnienie w jamie
ustnej tuż po okluzji wzrasta do poziomu ciśnienia pęcherzykowego PA, dlatego
•
stosunek tego ciśnienia do objętościowego przepływu Vao tuż przed jego przerwaniem
(3.8) traktowano jako ocenę oporu dróg oddechowych Raw.
Rin t =
Pao
•
Voa
(3.8)
gdzie:
Pao – ciśnienie w jamie ustnej tuż po zamknięciu zaworu,
•
Vao – przepływ u wylotu dróg oddechowych tuż przed zamknięciem zaworu.
Późniejsze badania wykazały jednak, że technika IT zawyża ocenę ciśnienia
pęcherzykowego PA, a tym samym przeszacowuje wartość oporu przerwaniowego Rint
o około 20 % [48], [49], [50]. Spowodowane jest to tym, że przebieg sygnału ciśnienia,
rejestrowanego podczas takiego manewru w jamie ustnej jest bardziej złożony. Okazuje
się, że w sygnale ciśnienia, w początkowej fazie występują tłumione oscylacje (rys.
3.24.), spowodowane prawdopodobnie rezonansowymi właściwościami układu
oddechowego. Dopiero po pewnym czasie następuje zrównanie ciśnienia w ustach
z ciśnieniem pęcherzykowym PA [48].
Dalsze prace, mające wyjaśnić charakter przebiegu sygnału ciśnienia związane były
z wykorzystaniem modeli jedno, dwu i wieloelementowych do analizy sygnałów
- 42 -
zarówno w dziedzinie czasu jak i częstotliwości. Badania te nie przyniosły jednak
oczekiwanych rezultatów tak, więc obecnie technikę przerwanego przepływu
wykorzystuje się do wyznaczania oporu przerwaniowego Rint, zawierającego w sobie
zarówno opór dróg oddechowych jak również część oporu tkanek [49], [52].
W Polsce badania nad ulepszeniem techniki przerwanego przepływu od wielu lat są
prowadzone w Katedrze Metrologii Elektrycznej i Fotonicznej Politechniki
Wrocławskiej.
Prace związane z analizą stanów nieustalonych sygnałów ciśnienia i przepływu
zarówno w dziedzinie czasu jak i częstotliwości skłoniły badaczy do stworzenia
kompleksowego modelu układu oddechowego zbudowanego na podstawie 24
dychonomicznego modelu drzewa oskrzelowego, zawierającego ponad trzysta
współczynników.
ciśnienie Poa [cmH2O]
4
3
2
1
0
200
250
300
350
400
450
500
400
450
500
czas [ms]
przepływ [l/s]
3
2
1
0
200
250
300
350
czas [ms]
Rys. 3.24. Wykres symulowanych zmian ciśnienia (na górze) w jamie ustnej i przepływu (na dole) u
wylotu dróg oddechowych pacjenta w czasie przerwania przepływu powietrza.
Model ten został następnie zredukowany do kilkunastu współczynników. Analiza
powstałego modelu, a także symulacja całego eksperymentu wydaje się wyjaśniać
zjawiska zachodzące podczas badania prowadzonego omawianą techniką [52]. Brak jest
jednak wyników eksperymentalnych umożliwiających weryfikację badań
symulacyjnych.
- 43 -
3.4.3. Pomiar metodą natężonego wydechu
Metoda natężonego wydechu jest również jedną z metod nieinwazyjnych służących do
pomiarów mechanicznych właściwości układu oddechowego. Rejestrowana w trakcie
tego manewru oddechowego krzywa przepływ – objętość, może być wykorzystywana
do estymacji parametrów opisujących właściwości mechaniczne układu oddechowego.
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych minionego stulecia zaproponowano
modele opisujące właściwości płuc, ujawniające się podczas wykonywania takiego
manewru. Są to modele o przestrzennie rozłożonych parametrach, mające postać
układów równań różniczkowych cząstkowych, zawierających od kilkudziesięciu do
przeszło stu współczynników [54], [55], [56], [57]. Modele te były wykorzystywane do
symulacji krzywych natężonego wydechu, jednak ze względu na swoją złożoność nie
były wykorzystywane do estymacji parametrów obiektu na podstawie danych
eksperymentalnych. Badania prowadzone w Katedrze Metrologii Elektrycznej
i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej, dotyczące analizy wrażliwości modelu
natężonego wydechu [59] doprowadziły do wyodrębnienia pięciu parametrów układu
oddechowego mających najistotniejszy wpływ na kształt rejestrowanej krzywej
przepływ – objętość. Oszacowanie niepewności ich estymacji doprowadziło do wyboru
trzech parametrów, które mogą być przedmiotem estymacji. Są to podatność płuc oraz
parametry określające pole przekroju poprzecznego dróg oddechowych.
Przedstawione w tym rozdziale metody pomiarowe wykorzystywane w badaniu
mechanicznych właściwości układu oddechowego należą do dwóch grup. Grupę
pierwszą stanowią metody wykorzystujące specyficzne manewry oddechowe
wykonywane przez pacjenta (badania spirometryczne, pomiar MIP i MEP)
Drugą grupę stanowią metody identyfikacji prowadzonej z mniej lub bardziej
rozbudowanym parametrycznym modelem układu oddechowego (metoda
wymuszonych oscylacji, metoda przerwanego przepływu powietrza, pomiar metodą
natężonego wydechu).
Cechą charakterystyczną opisanych metod identyfikacji jest wykorzystanie do oceny
mechanicznych właściwości układu oddechowego głównie stanów ustalonych,
osiąganych przez badany układ po pobudzeniu go okresowymi bądź nieokresowymi
zmianami ciśnienia.
W niniejszej pracy, nawiązując do przedstawionych w rozdziale drugim modeli
opisujących mechaniczne właściwości układu oddechowego, zaproponowano metodę
pomiarową wykorzystującą stany przejściowe, wywołane sztucznie wygenerowanym
wymuszeniem pobudzającym układ oddechowy. Metodę tę przedstawiono w następnym
rozdziale.
- 44 -
4. Metoda wymuszenia krótkotrwałych ujemnych impulsów ciśnienia
Zaproponowana metoda pomiarowa przeznaczona jest do pomiaru impedancji
wejściowej układu oddechowego. Polega ona na wymuszeniu u wylotu dróg
oddechowych skokowych (lub zbliżonych do skokowych, gdyż czas narastania może
być ograniczony) zmian ciśnienia oraz pomiarze zarówno generowanych wymuszeń jak
i wywołanego w ten sposób przepływu powietrza. Badanie jest przeprowadzane
w układzie pomiarowym analogicznym jak dla badań NEP. Czas trwania wymuszanych
impulsów ciśnienia jest jednak znacznie krótszy i wynosi kilkadziesiąt milisekund. Dla
celów diagnostycznych jest wykorzystywana, w przeciwieństwie do badań NEP,
informacja pomiarowa zawarta w wywołanych w ten sposób przejściowych stanach
dynamicznych w sygnale przepływu. Pomiary te są przeprowadzane na tle normalnego
oddechu pacjenta, co jednak ze względu na krótki czas pomiaru nie stanowi istotnego
zakłócenia. Zaletą proponowanej metody jest uproszczenie pomiarów oraz skrócenie
czasu trwania eksperymentu w porównaniu z metodą częstotliwościową.
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
ciśnienie
przepływ
-10
przepływ [l s-1]
ciśnienie [cmH2O]
a)
-8
-10
3,80 3,82 3,84 3,86 3,88 3,90 3,92 3,94 3,96 3,98 4,00
ciśnienie [cmH2O]
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
ciśnienie
przepływ
-10
0
2
4
6
przepływ [l s-1]
czas [s]
b)
-8
-10
8
czas [s]
Rys. 4.1. Zarejestrowane u wylotu dróg oddechowych sygnały w trakcie badania metodą krótkotrwałych
ujemnych impulsów ciśnienia: a) odpowiedź obiektu to jest przepływ powietrza, oraz wymuszenie
w postaci ujemnego impulsu ciśnienia, b) te same sygnały na tle spokojnego oddechu.
- 45 -
Proponowana, czasowa metoda identyfikacji impedancji dróg oddechowych jest
znacznie szybsza w realizacji w porównaniu z metodą częstotliwościową. Przez to
z jednej strony likwiduje problem zmienności stanu pacjenta (niestacjonarność obiektu)
w czasie badań, a z drugiej strony jest mniej uciążliwa dla badanego. Może być również
zastosowana u pacjentów nieprzytomnych i sztucznie wentylowanych.
W celu oceny podstawowych własności zaproponowanej metody identyfikacji
mechanicznych właściwości dróg oddechowych, zbudowano model matematyczny
pełnego systemu pomiarowego wraz z obiektem badań oraz algorytmami estymacji
parametrów obiektu i przeprowadzono szereg badań symulacyjnych. Badania te
przeprowadzono w następujący sposób. Założono postać modelu opisującego drogi
oddechowe oraz wartości jego współczynników. Model ten nazywany modelem
odniesienia jest w przeprowadzonych eksperymentach symulacyjnych pobudzany
symulowanym wymuszeniem (ciśnienie oddechowe oraz wymuszany impuls ciśnienia),
a wyliczona odpowiedź modelu na to wymuszenie jest traktowana jak sygnał
„pomiarowy”, będący podstawą identyfikacji. Model wyznaczany w procesie
identyfikacji może się różnić swoją strukturą (klasą) od modelu odniesienia. Określone
w procesie identyfikacji wartości współczynników modelu wyznaczanego są
porównywane z założonymi na wstępie wartościami współczynników modelu
odniesienia, w celu wyznaczenia błędów identyfikacji. Poniżej przedstawiono modele
odniesienia i wyznaczany, modele elementów torów pomiaru ciśnienia i przepływu oraz
opisano i omówiono przeprowadzone badania symulacyjne.
4.1. Model matematyczny i symulacyjny metody
Każdy system pomiarowy złożony jest z wielu elementów sprzętowych
i programowych oraz połączeń między nimi. Modelowanie systemów pomiarowych
polega, zatem na podziale tej struktury na podstawowe elementy, a następnie na
modelowaniu tych elementów. Następnie modele elementów są łączone ze sobą tworząc
model całego systemu. Do głównych czynników, wpływających na wybór postaci
modeli zaliczamy przede wszystkim możliwość uzyskania dobrej jakości odwzorowania
elementów systemu w ich modelach, przeprowadzenia niezbędnych uproszczeń, a także
wyznaczenia wartości współczynników modeli na podstawie zbiorów parametrów
technicznych podawanych przez producentów sprzętu lub wyznaczonych
eksperymentalnie np. w procesie identyfikacji [75].
Model systemu pomiarowego
Model wymuszenia
Model
przetwornika A/C
Model algorytmu
identyfikacji
Model
multipleksera
Model
wyznaczany
Model ukadu
pomiaru ciśnienia
Model
obiektu odniesienia
Model ukadu
pomiaru przepływu
Rys. 4.2. Schemat blokowy modelu symulacyjnego metody
- 46 -
Model matematyczny i symulacyjny badanej metody pomiarowej składa się z modelu
obiektu badanego jakim są płuca nazwanego obiektem odniesienia, modelu systemu
pomiarowego oraz modelu algorytmu identyfikacji generującego model wyznaczany
(rys. 4.2). W skład modelu systemu pomiarowego wchodzą: model sygnału
wymuszenia, modele czujników ciśnienia i przepływu, model multipleksera
analogowego oraz model przetwornika analogowo – cyfrowego (A/C). Strukturę
modelowanego systemu przedstawia rysunek 3.7 (poprzedni rozdział).
4.1.1.
Model obiektu odniesienia
Wiadomo, że nawet bardzo złożony model przyjęty w procesie identyfikacji do opisu
właściwości identyfikowanego obiektu jest tylko uproszczonym opisem rzeczywistości.
Sytuację taką można zasymulować przyjmując jako model odniesienia bardziej złożony
w porównaniu z modelem wyznaczanym. Jako model odniesienia układu oddechowego
przyjęto dziesięcioelementowy model użyty przez Rotger i in. [70], [71], który
uzupełniono
sześcioelementowym
modelem górnych
dróg
oddechowych
zaproponowanym w [72], [73]. Powstały w ten sposób model odniesienia jest prawie
identyczny, co do struktury z modelem zaproponowanym przez Jabłońskiego [52], [76]
zbudowanym w oparciu o 24 segmentowy symetryczny model drzewa oskrzelowego
Weibel’a a następnie metodą wrażliwości zredukowany dla potrzeb techniki
przerwanego przepływu (IT).
R au
Vao
R aw
L aw
L au
Rc
C aw
Lc
Rp
PA
Cl
Rl
Lt
Rt
Ppl
Pg
R uwa
Pao
C gua
Cg
L uwa
Ct
Pt
C uwa
Rys. 4.3. Model układu oddechowego. Rua – opór górnych dróg oddechowych, Lua – inertancja górnych
dróg oddechowych, Ruaw – opór ścian górnych dróg oddechowych, Luaw – inertancja ścian górnych dróg
oddechowych, Cuaw – podatność ścian górnych dróg oddechowych, Cgua – podatność gazu w części ustnej,
Rc – opór centralnych dróg oddechowych, Lc – inertancja centralnych dróg oddechowych, Raw, Law – opór
i inertancja dróg oddechowych powstała w wyniku połączenia odpowiednio oporu górnych i centralnych
dróg oddechowych oraz inertancji górnych i centralnych dróg oddechowych, Rp – opór peryferyjnych
dróg oddechowych, Caw – podatność dróg oddechowych, Rl – opór tkanek, Cl – podatność tkanek,
Cg – podatność gazu pęcherzykowego charakteryzująca tzw. czynnościową objętość gazu zalegającego,
to jest objętość gazu pozostającą w płucach po spokojnym wydechu. Rt – opór klatki piersiowej,
Lt – inertancja klatki piersiowej, Ct – podatność klatki piersiowej, Pg – ciśnienie oddechowe,
Pt – naprężenie tkanek klatki piersiowej, Pao – ciśnienie u wylotu dróg oddechowych,
PA – ciśnienie pęcherzykowe, Ppl – ciśnienie śródopłucnowe.
Przyjęty model odniesienia (rys. 4.3.) składa się z modelu górnych dróg oddechowych,
w których parametry Rua oraz Lua to opór i interancja górnych dróg oddechowych, Ruaw,
Luaw, Cuaw reprezentują opór, inertancję i podatność ich ścian, natomiast Cgua to
- 47 -
podatność gazu w części ustnej. Parametry Rc i Lc to opór i inertancja centralnych dróg
oddechowych reprezentujące, wg. [52], [76] generacje w drzewie oskrzelowym od 1 do
7 dla oporu i od 1 do 23 dla inertancji. W przyjętym modelu parametry te ulegają
kumulacji z parametrami Rua i Lua dając w rezultacie opór i inertancję dróg
oddechowych Raw i Law.
Parametr Rp reprezentuje opór peryferyjnych dróg
oddechowych zawierających generacje od 8 do 23 drzewa oskrzelowego, natomiast Caw
to podatność całych dróg oddechowych. Parametrem Cg opisano podatność gazu
pęcherzykowego charakteryzującą tzw. czynnościową objętość gazu zalegającego, to
jest objętość gazu pozostającą w płucach po spokojnym wydechu. Parametry Rl, Ll, Cl
reprezentują oporność, inertancję oraz podatność tkanek płuc, natomiast Rt, Ct opisują
opór i podatność klatki piersiowej. Źródło Pt, o przyjętej wartości -5 [cmH2O],
reprezentuje naprężenie tkanek klatki piersiowej [1], natomiast źródło Pg ciśnienie
oddechowe w stanie swobodnego oddechu generowane przez mięśnie [1]. W tabeli 4.1.
przedstawiono wartości parametrów modelu odniesienia przyjęte na podstawie [1], [53],
[71], [74].
Tab. 4.1. Wartości parametrów modelu odniesienia
Ruaw
Rua
Rc
Rp
Rl
Rt
Raw
Wartość
[cmH2O·s·l -1]
25
0.68
0,74
0.0861
0.213
3
1.42
Parametr
Cuaw
Cgua
Caw
Cg
Cl
Ct
Wartość
[l·cmH2O -1 ]
10.4·10-4
0,71·10-4
0.005
0.0035
0.2
0.2
Parametr
Luaw
Lua
Lc
Ll
Law
0,5
0,0
-0,5
-1,0
ciśnienie [cmH2O]
Parametr
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5
-4,0
-4,5
-5,0
-5,5
-6,0
0
2
4
6
8
czas [s]
Rys. 4.4. Czasowy przebieg ciśnienia oddechowego Pg.
- 48 -
10
Wartość
[cmH2O·2s·l -1]
0.007
0.011
0.010
0.002
0.021
Przebieg ciśnienia oddechowego został zamodelowany, jako sygnał okresowy
o częstotliwości 0.25 [Hz] i wykładniczo narastających zboczach, w którym faza
wdechu wynosi 1.5 [s] natomiast faza wydechu 2.5 [s]. Czasu trwania całego cyklu
oddechowego wynosi, zatem 4 [s]. Wartość amplitudy została dobrana tak, aby wartości
ciśnień i przepływów sygnałów otrzymanych w trakcie symulacji swobodnego oddechu
mieściły się w zakresie wartości fizjologicznych.
4.1.2.
Model sygnału wymuszenia
W rzeczywistym systemie pomiarowym ujemny impuls ciśnienia generowany jest
w układzie Venturi’ego poprzez otwarcie na pewien czas elektrozaworu
doprowadzającego sprężone powietrze. Jako model wymuszenia przyjęto impuls
prostokątny o ograniczonej amplitudzie, czasie trwania, oraz czasie narastania
i opadania zboczy (rys. 4.5.).
tn
to
tw
Rys. 4.5. Model sygnału wymuszenia
2
0
ciśnienie [cmH2O]
-2
-4
-6
-8
-10
sygnał rzeczywisty
odpowiedź modelu
-12
-14
4,64
4,68
4,72
4,76
4,80
czas [s]
Rys. 4.6. Przebieg czasowy rzeczywistego sygnału wymuszenia, oraz jego modelu.
- 49 -
Początkowo założono, że czasy narastania i opadania zboczy impulsu wymuszającego
(a wiec czasy otwierania i zamykania zaworu) są takie same. Jednak na podstawie
obserwacji sygnałów ciśnienia zarejestrowanych w układzie rzeczywistym i porównania
ich z sygnałami otrzymanymi z symulacji stwierdzono, że czas narastania sygnału
wymuszenia tn (czas otwierania zaworu) w rzeczywistości jest krótszy od czasu
opadania to (czas zamykania zaworu). W celu oszacowania wartości tn i to
przeprowadzono identyfikację tych parametrów. Do identyfikacji użyto trzydziestu
sygnałów zarejestrowanych w układzie rzeczywistym. Rzeczywisty sygnał wymuszenia
oraz jego model przedstawiono na rysunku 4.6. Wyznaczone w procesie identyfikacji
czasy narastania i opadania sygnału wymuszenia wynoszą odpowiednio tn=4.4 [ms]
z odchyleniem standardowym σ=0.55 [ms] oraz to=10.1 [ms] z odchyleniem
standartowym σ=1.8 [ms].
4.1.3.
Model czujnika ciśnienia
W opracowaniach dotyczących membranowych czujników ciśnienia firmy ValidyneTM
[87] (takie czujniki wykorzystano w zbudowanym systemie) są one modelowane jako
obiekt oscylacyjny II rzędu o transmitancji:
G( s) =
k ⋅ ω02
s 2 + 2 ⋅ z ⋅ ω0 ⋅ s + ω02
(4.1)
gdzie:
– współczynnik wzmocnienia,
– współczynnik tłumienia,
ω0 – pulsacja własna.
k
z
Parametrem podawanym przez producenta a określającym dynamikę czujnika jest
częstotliwość drgań własnych f0 (4.2) wyliczana w oparciu o wybrane parametry
konstrukcyjne czujnika, zależna głównie od układu połączeń (długości i średnicy rurki
doprowadzającej powietrze do czujnika)
f0 =
c
Q
2 ⋅ π ⋅ l ⋅ 0.5 +
a ⋅l
(4.2)
gdzie
c
l
Q
a
–
–
–
–
prędkość dźwięku,
długość rurki doprowadzającej,
pojemność przestrzeni pod membraną czujnika,
średnica rurki doprowadzającej.
W omawianym przypadku przyjęto następujące parametry: c=343.8 [m/s] (w powietrzu,
przy 20 [°C]), a = 4 [mm], Q = 0.16 [cm3] [88]. Dla takich parametrów wyliczono
wartości częstotliwości f0 odpowiadające różnym długościom rurki doprowadzającej.
- 50 -
15
15
10
10
5
5
Amplituda [V]
Amplituda [V]
W celu zweryfikowania poprawności wyliczonej z zależności (4.2) częstotliwości drgań
własnych wartości tego parametru zostały porównane z wartościami wyznaczonymi
w procesie identyfikacji dynamicznych właściwości czujnika. Identyfikacja była
prowadzona z modelem (4.1). W tym celu przeprowadzono badanie czujnika polegające
na pobudzaniu go skokiem ciśnienia dla różnych długości rurki doprowadzającej
i rejestracji odpowiedzi czujnika (rys. 4.7).
0
-5
-10
0
-5
-10
-15
-15
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,02
0,04
czas [s]
0,06
0,08
0,10
czas [s]
Rys. 4.7. Przykładowe odpowiedzi czujnika na skok ciśnienia: a) dla l=0.05[m],
b) dla l=0.4 [m].
1600
model producenta (4.2)
wynik identyfikacji
częstotliwość rezonansowa f0 [Hz]
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
długość rurki [m]
Rys. 4.8. Zależność częstotliwości drgań własnych czujnika f0 od długości rurki doprowadzającej
powietrze do czujnika.
Wyniki identyfikacji częstotliwości drgań własnych f0 dla długości rurki,
doprowadzającej ciśnienie do czujnika, zmieniającej się w granicach od 5 [cm] do
41 [cm] porównano z wynikami uzyskanymi z zależności (4.2) i przedstawiono na
rysunku 4.8. Model (4.2) podawany przez producenta jest zgodny z wynikami
identyfikacji tylko dla długości rurki, doprowadzającej ciśnienie do czujnika, większej
niż 35 [cm].
- 51 -
Dużo lepszą zgodność z wynikami identyfikacji zapewnia model (4.4) zaproponowany
w pracy [89] i wykorzystany w pracach [91], [92]. Tak jak poprzednio punktem wyjścia
jest model II rzędu opisany równaniem (4.3), którego współczynniki są jednak
określone poprzez fizykalne parametry czujnika.
d2y
dy
M ⋅ 2 + D⋅ + K ⋅ y = 0
dt
dt
(4.3)
gdzie:
M – masa zastępcza obiektu drgającego,
D – współczynnik związany z tłumieniem w układzie,
K – współczynnik sprężystości.
Porównując równania (4.1) i (4.3) wyznaczono zależności opisujące częstotliwość
drgań własnych f0 oraz współczynnik tłumienia z.
1 K
2π M
(4.4)
D
2 K ⋅M
(4.5)
f0 =
z=
Współczynnik K związany jest z właściwościami i parametrami membrany [93].
W pracach [91], [92] przyjęto, że czujnik posiada membranę płaską, wykonaną ze stali,
zamocowaną sztywno na brzegu. Ugięcie środka membrany jest opisane zależnością:
(
)
3R 4 1 − ν 2
x=
p
16 Eh3
(4.6)
gdzie:
R – promień czynny membrany,
h – grubość membrany,
E – moduł Younga materiału membrany,
ν – współczynnik Poissona materiału membrany,
p – ciśnienie.
Współczynnik K można natomiast określić na podstawie zależności (4.7) [89], [93].
K=
32πEh3 ( z1 − 3)
3R 2 ( z1 − 1) 1 − ν 2
(
- 52 -
)
(4.7)
gdzie:
z1 – współczynnik wyznaczony na podstawie charakterystyki z1 = f ( x / h ) [93]
Współczynnik M jest związany z zastępczą masą medium drgającego w układzie i jest
określony zależnością (4.8):
4
R
M = lρπr 2  
3
r
4
(4.8)
gdzie:
l
r
ρ
– długość rurki,
– średnica rurki,
– gęstość medium.
Współczynnik D jest związany z tłumieniem wiskotycznym i wyraża się zależnością:
R
D = 8lµπ 
r
gdzie:
4
(4.9)
µ – współczynnik lepkości medium.
Ponieważ występujący we współczynnikach K, M, D promień czynny membrany
czujnika jest nieznany, został on wyliczony w proce identyfikacji w następujący sposób.
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wybrano jeden układ połączenia czujnika o
określonej długości rurki doprowadzającej ciśnienie i określono częstotliwość drgań
własnych i wartość współczynnika tłumienia dla tego układu. Następnie tak dobrano
wartość promienia membrany czujnika, żeby wyliczone z zaproponowanego modelu
wartości częstotliwości i współczynnika tłumienia były jak najbliższe wartościom
uzyskanym z identyfikacji. Na rysunku 4.9 przedstawiono wykres względnego błędu
dopasowania proponowanego modelu do danych pomiarowych dla różnych wartości
promienia membrany czujnika. Wynika z niego, że najlepszą zgodność częstotliwości
drgań własnych uzyskuje się dla promienia membrany czujnika ok. 12.4 [mm],
natomiast najlepsza zgodność współczynnika tłumienia jest przy promieniu
ok. 13 [mm]. Jednak błąd dopasowania modelu ze względu na współczynnik tłumienia
jest dużo większy od błędu dopasowania ze względu na częstotliwość drgań własnych.
Ostatecznie przyjęto jako promień czynny membrany czujnika wartość R=12.75 [mm].
Na podstawie tak wyznaczonego modelu wyliczono częstotliwości drgań własnych
dla długości rurki, doprowadzającej ciśnienie do czujnika, zmieniającej się w granicach
od 5 [cm] do 41 [cm]. Otrzymane wartości częstotliwości, wraz z wartościami
uzyskanymi z modelu producenta (4.2) oraz z identyfikacji, porównano i przedstawiono
na rysunku 4.10.
- 53 -
1,0
względny błąd dopasowania
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
częstotliwość rezonansowa f0
0,1
współczynnik tłumienia Z
0,0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
promień membramy R [mm]
Rys. 4.9. Wykres względnego błędu dopasowania modelu czujnika (4.3) do danych pomiarowych, dla
różnych wartości promienia membrany czujnika.
1600
model producenta (4.2)
wynik identyfikacji
model proponowany (4.4)
częstotliwość rezonansowa f0 [Hz]
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
długość rurki [m]
Rys. 4.10. Zależność częstotliwości drgań własnych czujnika od długości rurki doprowadzającej
powietrze do czujnika.
Z przeprowadzonych badań oraz z wyznaczonego modelu czujnika wynika, że wartości
częstotliwości własnej uzyskane na podstawie przyjętego modelu (4.4) są zgodne
z wynikami uzyskanymi z identyfikacji dynamicznych właściwości stosowanego
czujnika ciśnienia. Wartości współczynnik tłumienia z (4.5), dla przyjętego zakresu
zmienności długości rurki doprowadzającej powietrze, zawierają się w przedziale od
0.03 do 0.08 (wartości uzyskane z pomiarowej identyfikacji zawierały się w przedziale
od 0.06 do 0.1).
- 54 -
100
wzmocnienie
dla l = 0.05 m
dla l = 0.41 m
10
1
0,1
10
100
1000
częstotliwość f [Hz]
Rys. 4.11. Wykres charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej modelu czujnika ciśnienia dla
długości rurki doprowadzającej powietrze do czujnika 5 [cm] i 41 [cm].
300
0.1 %
0.25 %
0.5 %
1%
2.5 %
5%
10 %
20 %
30 %
maksymalna częstotliwość
pracy czujnika [Hz]
250
200
150
100
50
0
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
długość rurki l [m]
Rys. 4.12. Maksymalny zakres pracy czujnika w funkcji długości rurki doprowadzającej powietrze do
czujnika ciśnienia dla różnej wartości odchyłek od wartości dla f=0 [Hz].
Przyjęty model (4.4) posłużył do wyznaczenia charakterystyk częstotliwościowych
czujnika odpowiadających różnym długościom rurki doprowadzającej powietrze. Na
podstawie otrzymanych charakterystyk wyznaczono maksymalną częstotliwość pracy
czujnika, rozumianą jako częstotliwość, poniżej której charakterystyka nie odbiega od
wartości określonej dla częstotliwości bliskiej zero, więcej niż o przyjętą wartość
odchyłki.
Na rysunku 4.11. przedstawiono przykładowe charakterystyki amplitudowo częstotliwościowe dla długości rurki doprowadzającej powietrze do czujnika równych
- 55 -
5 [cm] i 41 [cm], natomiast na rysunku 4.12 pokazano wpływ przyjętej wartości
odchyłki na wartość maksymalnej częstotliwości pracy czujnika.
Ostatecznie, w przyjętym do badań symulacyjnych modelu czujnika (4.3), przyjęto
długość rurki doprowadzającej powietrze do czujnika ciśnienia równą 20 [cm], co daje
częstotliwość jego drgań własnych równą 300 [Hz].
4.1.4.
Model czujnika przepływu
Czujniki przepływu do zastosowań w pomiarach medycznych są budowane w postaci
oporników pneumatycznych przeznaczonych do współpracy z różnicowymi czujnikami
ciśnienia [69]. Na podstawie opracowań udostępnianych przez producentów (np. Hans
Rudolph Inc.) [69], przepływomierz zamodelowano w postaci oporu, którego wartość
ustalono na 0.3 [cmH2O·s·l-1] dla stanu spokojnego oddechu i na 2.2 [cmH2O·s·l-1]
w trakcie trwania wymuszającego ujemnego impulsu ciśnienia. Parametry modelu
czujnika współpracującego z pneumotachometrem, przyjęto następujące: długości rurki
doprowadzającej powietrze do czujnika ciśnienia równą 40 [cm], co daje częstotliwość
drgań własnych równą 180 [Hz].
4.1.5.
Model multipleksera
Multipleksery analogowe modeluje się jako sterowane dzielniki napięcia o wielu
wejściach, przy czym sterowanie odbywa się na drodze zmian wartości rezystancji
dzielników. Wykorzystywane są dwa rodzaje dzielników napięcia: symetryczne
i niesymetryczne względem punktu odniesienia układu [75].
Model multipleksera został stworzony jako sterowany dzielnik napięcia o dwóch
wejściach (rys. 4.13). Dodatkowo model ten uwzględnia pojemność C0 odpowiedzialną
za powstawanie stanów przejściowych po przełączeniu kanałów multipleksera.
Rk1
Rk2
U1
U2
Uo
Rm
Ro
Co
Rys. 4.13. Multiplekser jako sterowany dzielnik napięcia o dwóch wejściach.
Działanie powyższego modelu opisane jest równaniem różniczkowym (4.10):
dU o (t )
= − β ⋅ U o (t ) + α k 1 ⋅ U 1 (t ) + α k 2 ⋅ U 2 (t )
dt
- 56 -
(4.10)
gdzie α i β zdefiniowane są jako:
β=
Rko ⋅ Rkz + Rko ⋅ Rm + Rkz ⋅ Rm + Rko ⋅ Ro + Rkz ⋅ Ro
C o ⋅ Ro ⋅ ( Rko ⋅ Rkz + Rko ⋅ Rm + Rkz ⋅ Rm )
(4.11)
α ko =
Rkz
C o ⋅ ( Rko ⋅ Rkz + Rko ⋅ Rm + Rkz ⋅ Rm )
(4.12)
α kz =
Rko
C o ⋅ ( Rko ⋅ Rkz + Rko ⋅ Rm + Rkz ⋅ Rm )
(4.13)
Parametrami modelu są:
Rko
Rkz
Rm
Ro
Co
fp
– rezystancja klucza otwartego,
– rezystancja klucza zamkniętego,
– rezystancja przewodu wspólnego,
– rezystancja wyjściowa multipleksera,
– pojemność wyjściowa multipleksera,
– częstotliwość przełączania kluczy.
Opierając się na danych katalogowych oraz pomiarach przyjęto następujące wartości
parametrów modelu: Rko=10 [MΩ], Rkz=45 [Ω,] Rm=20 [Ω], Ro=100 [kΩ], Co= 100 [pF].
8
Napięcie Uo [V]
6
4
2
0
-2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
czas [ms]
Rys. 4.14. Napięcie wyjściowe Uo multipleksera, przy przełączaniu kanałów sygnałem
o częstotliwości 50 [kHz]. Sygnały wejściowe: U k 1 = 3 + 5 ⋅ sin ( 2 ⋅ π ⋅ 1000 ⋅ t) [V], U k 2 = 1 [V].
Na rys. 4.14 przedstawiono sygnał wyjściowy multipleksera dwukanałowego
otrzymany ze zmultipleksowanych, z częstotliwością 50 [kHz], sygnałów: stałego
- 57 -
o wartości 1 [V] i sinusoidalnego o amplitudzie 5 [V], częstotliwości 1 [kHz] i składowej
stałej 3 [V].
Ponieważ w zakresie częstotliwości przełączania stosowanych w omawianym systemie
pomiarowym pojemność wyjściowa Co nie ma widocznego wpływu na jakość sygnału
wyjściowego ( rys. 4.15), można ja pominąć otrzymując prosty model statyczny
w postaci zależności (4.14):
U o (t ) =
(U 1 (t ) ⋅ Rk1 + U 2 (t ) ⋅ Rk 2 ) ⋅ Ro
R ko ⋅ Rkz + Rko ⋅ R m + R kz ⋅ R m + R ko ⋅ Ro + Rkz ⋅ Ro
(4.14)
5
Napięcie U0 [V]
4
3
2
1
0
0
5
10
15
20
czas [µs]
Rys. 4.15. Wpływ pojemności Co na pracę multipleksera, przy przełączaniu kanałów sygnałem
o częstotliwości fp=100 [kHz]. Sygnały wejściowe: Uk1= 5 [V], Uk2=0 [V].
4.1.6.
Model przetwornika A/C
Przetwornik analogowo - cyfrowy zamodelowany został za pomocą funkcji
matematycznej, według której dokonuje się przetwarzania sygnału wejściowego. Taki
funkcjonalny sposób modelowania pozwala uniknąć, nieistotnych z punktu widzenia
działania całego toru pomiarowego, właściwości przetwornika związanych z określoną
strukturą i sposobem przetwarzania sygnału pomiarowego. Przyjęta model opisuje
operację kwantyzacji i wyraża się zależnością (4.15).
y=

U
UZ
⋅ C  we ⋅ 2 Nb + 0.5 
Nb
2

 UZ
gdzie
– wyjściowy sygnał cyfrowy,
y
Uwe – wejściowy sygnał ciągły,
Uz – zakres napięcia przetwarzanego,
- 58 -
(4.15)
Nb
C
– liczba bitów,
– cecha liczby (wartość całkowita).
Przykładowy sygnał cyfrowy uzyskany z analogowego sygnału sinusoidalnego
o amplitudzie A=5 [V] i częstotliwości 1 [Hz], przedstawiono na rysunku 4.16.
Przetworzenia dokonano za pomocą funkcji kwantyzacji (4.15) z rozdzielczością trzech
bitów i o zakresie przetwarzania 10 [V]. Na rysunku 4.17 przedstawiono sygnał cyfrowy
po kodowaniu.
6
sygnał wejsciowy
cyfrowy sygnał wyjściowy
4
Amplituda [V]
2
0
-2
-4
-6
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
czas [s]
Rys. 4.16. Wejściowy sygnał analogowy o amplitudzie A=5 [V], oraz sygnał spróbkowany
z częstotliwością 100 [Hz] zdyskretyzowany w czasie i w wartościach z rozdzielczością 3 bitów.
9
8
7
wartość cyfrowa
6
5
4
3
2
1
0
-1
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
czas [s]
Rys. 4.17. Sygnał cyfrowy po kodowaniu.
- 59 -
1,0
Dla potrzeb budowanego modelu systemu pomiarowego przyjęto wartości parametrów
przetwornika A/C na podstawie danych katalogowych karty pomiarowej PCL-818, to
jest zakres przetwarzanego napięcia wejściowego 20 [V] i rozdzielczość przetwornika
12 bitów.
4.1.7.
Model układu oddechowego wyznaczany w procesie identyfikacji
Jako model wyznaczany przyjęto najczęściej stosowany w praktyce klinicznej do opisu
mechanicznych właściwości układu oddechowego, zaproponowany przez DuBois,a i in.
[31] model o sześciu współczynnikach, którego strukturę przedstawiono na rysunku
4.18. Jego podstawową zaletą jest to, że jest on na tyle prosty aby estymacja jego
współczynników była wiarygodna, a równocześnie dostatecznie rozbudowany, aby
umożliwić opis podstawowych zjawisk pneumatycznych i mechanicznych
zachodzących w układzie oddechowym.
V1
Raw
Law
V2
Rt
Lt
V3
Cg
p(t)
pg(t)
Ct
pt(t)
Rys.4.18. Model układu oddechowego o sześciu elementach. Raw – rezystancja dróg oddechowych,
Law - inertancja dróg oddechowych, Rt – rezystancja tkanek, Lt – inertancja tkanek, Ct – podatność tkanek,
Cg – ściśliwość gazu pęcherzykowego charakteryzująca tzw. czynnościową objętość gazu zalegającego,
to jest objętość gazu pozostającą w płucach po spokojnym wydechu.
Przyjęty model opisuje układ czterech równań różniczkowych:
•
d V1 (t )
1
=
dt
Law
•


−
⋅
p
(
t
)
R
V
aw
1 (t ) − p g (t ) 


(4.16)
•
•
d V3 (t ) 1 

=  p g (t ) − pt (t ) − Rt ⋅ V3 (t )
dt
Lt 

dp g (t )
dt
=
1
Cg
•
•

−
V
(
t
)
V
1
3 (t ) 


dp t (t ) 1 •
= V3 ( t )
dt
Ct
(4.17)
(4.18)
(4.19)
Transmitancja operatorowa powyższego modelu jest postaci:
•
V ( s)
E ⋅ s3 + F ⋅ s2 + G ⋅ s
=
Z ( s) = 1
P( s) A ⋅ s 4 + B ⋅ s 3 + C ⋅ s 2 + D ⋅ s + 1
- 60 -
(4.20)
gdzie:
A = Law ⋅ Lt ⋅ C g ⋅ Ct
B = Lt ⋅ C g ⋅ C t ⋅ Raw + Law ⋅ Rt ⋅ C g ⋅ C t
C = Rt ⋅ C g ⋅ C t ⋅ Raw + Law ⋅ C t + Law ⋅ C g + Lt ⋅ C t
D = Raw ⋅ C t + Raw ⋅ C g + Rt ⋅ C t
E = Lt ⋅ C g ⋅ C t
F = Rt ⋅ C g ⋅ C t
G = Ct + C g
W celu określenia właściwości modelu wyznaczanego przeprowadzono badanie
wrażliwości sygnału wyjściowego modelu na zmianę wartości jego współczynników.
Miarę wrażliwości Sy określono za pomocą ogólnej zależności (4.21) [106].
SY =
Y (u , k + δk ) − Y (u , k )
Y (u , k ) ⋅
(4.21)
δk
k
gdzie
– sygnał wyjściowy modelu,
– wymuszenie pobudzające model,
– wartość wyróżnionego parametru,
– odchyłka wartości parametru,
– norma.
0,6
wrażliwość syg. wyjściowego [%/%]
Y
u
k
δk
|.|
0,5
0,4
0,3
Law
Lt
Raw
0,2
Rt
Cg
0,1
Ct
0,0
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
względna zmiana parametru
Rys. 4.19. Zmienność miar wrażliwości sygnału wyjściowego
w funkcji zmiany wartości parametrów.
- 61 -
1,2
Na rysunku 4.19 przedstawiono wyniki badań wrażliwości wyjścia modelu na zmianę
jego parametrów. Wynika z niego, że dla nominalnych wartości współczynników,
model jest najbardziej wrażliwy na zmianę oporu tkanek Rt oraz inertancji Law i oporu
Raw dróg oddechowych, a najmniejszą wrażliwością odznacza się na zmiany inertancji
tkanek Lt.
Wraz ze wzrostem wartości oporu dróg oddechowych rośnie również wrażliwość
wyjścia modelu na zmianę tego parametru. Warto również zauważyć wzrost
wrażliwości wyjścia modelu na zmianę podatności Ct przy zmniejszaniu jej wartości.
Tak wiec w stanach patologicznych, gdy mamy do czynienia z kilkakrotnym
zwiększeniem oporu dróg oddechowych (zaburzenia o charakterze obturacyjnym)
i zmniejszeniem podatności (zaburzenia o charakterze restrykcyjnym), model jest
bardziej wrażliwy na zmianę tych parametrów w porównaniu do stanu nominalnego.
4.1.8.
Algorytm identyfikacji
Identyfikacja obiektu została przeprowadzona według algorytmu strojonego modelu
AMT (Adjusted Model Technique) (rys. 4.20). Współczynniki identyfikowanego
modelu są estymowane w procesie strojenia i za wynik identyfikacji przyjmuje się takie
ich wartości, którym odpowiada minimalna wartość funkcjonału J (4.22).
• ob
V 1 (tk )
OBIEKT
p(t )
Funkcjonał
błędu
MODEL
J
• m
V 1 (tk )
p m (wsp. modelu)
Algorytm przestrajania
współczynników modelu
Rys. 4.20. Schemat blokowy ilustrujący metodę strojonego modelu AMT (Adjusted Model Technique).
• m

 • ob
 V 1 (t ) − V 1 (t ) 
J = ∑

• ob
k =1 

V 1 (t )


2
N
(4.22)
gdzie:
• ob
−
przepływ zmierzony u wylotu dróg oddechowych w odpowiedzi na
zadane wymuszenie (w badaniach symulacyjnych przepływ
wyliczony na podstawie modelu odniesienia),
V 1 (t k )
−
N
−
przepływ wyliczony na podstawie modelu wyznaczanego dla
aktualnych wartości jego współczynników i dla tego samego
wymuszenia,
liczba próbek.
V 1 (t k )
• m
- 62 -
Poszukiwanie minimum kryterium J (4.22) odbywa się przy wykorzystaniu procedury
minimalizacji funkcji celu zmiennych fminu zawartej w pakiecie Matlab for
WindowsTM. W celu poprawienia efektywności poszukiwania, w początkowej fazie
procesu strojenia, wykorzystano algorytm Monte Carlo (1000 iteracji).
W niniejszym rozdziale przedstawiono metodę identyfikacji mechanicznych
parametrów układu oddechowego oraz opisano zbudowany model metody.
Jako model wyznaczany przyjęto model DeBois’a, o sześciu elementach
uwzględniający rezystancję i inertancję dróg oddechowych, rezystancję, inertancję
i podatność części tkankowej, oraz i tzw. czynnościową objętość gazu zalegającego, to
jest objętość gazu pozostającą w płucach po spokojnym wydechu.
Badania wrażliwości wyjścia modelu wyznaczanego na zmianę wartości jego
współczynników pokazały, że dla nominalnych wartości współczynników, model jest
najbardziej wrażliwy na zmianę oporu tkanek Rt oraz inertancji Law i oporu Raw
dróg oddechowych, a najmniejszą wrażliwością odznacza się przy zmianach inertancji
tkanek Lt. Natomiast wraz ze wzrostem wartości oporu dróg oddechowych rośnie
również wrażliwość wyjścia modelu na ten parametr. Warto również zauważyć wzrost
wrażliwości wyjścia modelu na zmianę podatności Ct przy zmniejszaniu jej wartości.
Można się spodziewać, że parametry, na które model jest najbardziej wrażliwy będą
dobrze mierzalne.
- 63 -
5. Badania symulacyjne metody pomiaru mechanicznych własności
układu oddechowego
Celem przeprowadzonych badań symulacyjnych jest analiza oraz ocena
podstawowych własności metrologicznych zaproponowanej metody identyfikacji
mechanicznych właściwości dróg oddechowych metodą wymuszania krótkotrwałych,
ujemnych impulsów ciśnienia. Przedmiotem oceny jest wpływ wybranych parametrów
metody pomiarowej oraz obiektu identyfikacji na błędy wyznaczenia modelu
opisującego te właściwości. Biorąc pod uwagę, że w rzeczywistości identyfikacja jest
prowadzona w warunkach probabilistycznych (sygnały pomiarowe zawierają
zakłócającą składową losową), do oceny błędów identyfikacji wykorzystano względny
błąd obciążenia, odchylenie standardowe oraz błąd skuteczny estymat każdego z sześciu
współczynników modelu wyznaczanego. Błędy te opisane są zależnościami:
b=
E [x ] − x o
xo
(5.1)
E [x − E ( x )]
xo
2
σ=
ψ = b2 + σ 2
(5.2)
(5.3)
gdzie:
b – względny błąd obciążenia,
σ – względne odchylenie standardowe.
ψ – względny błąd skuteczny,
x – estymator parametru obiektu,
xo – współczynnik modelu odniesienia (rzeczywista wartość estymowanego
parametru),
E[x] – wartość oczekiwana estymatora parametru.
Wpływ wybranych parametrów analizowanej metody pomiarowej badano
w następujący sposób. Przy ustalonych wartościach nominalnych wszystkich
pozostałych parametrów determinujących właściwości metody pomiarowej (parametry
obiektu, wymuszenia, sprzetu pomiarowego i algorytmu identyfikacji), zmieniano
w zadanym przedziale, wartość jednego wybranego parametru wpływowego. Jego
wpływ na jakość identyfikacji oceniano kryteriami (5.1 – 5.2). Przyjęto następujące
nominalne wartości parametrów badanej metody pomiarowej:
częstotliwość próbkowania sygnałów pomiarowych fp 2.5 [kHz],
czas wystąpienia impulsu wymuszającego mierzony od chwili rozpoczęcia fazy
wydechu 1.25 [s] (2.75 [s] od początku cyklu oddechowego),
czas narastania ujemnego impulsu wymuszenia 5 [ms],
czas opadania ujemnego impulsu wymuszenia 10 [ms],
amplituda impulsu wymuszającego 10 [cmH2O],
czas trwania impulsu wymuszającego 50 [ms],
- 64 -
odchylenie standardowe addytywnej składowej losowej o rozkładzie normalnym w
sygnale przepływu 0.01 [l/s],
czas obserwacji sygnałów pomiarowych od momentu wystąpienia wymuszenia
200 [ms].
Celem analizy było określenie wpływu następujących parametrów metody pomiarowej:
czasu wystąpienia impulsu ciśnienia względem początku cyklu oddechowego, czasu
trwania tego impulsu, częstotliwości próbkowania sygnałów pomiarowych, zmian
parametrów obiektu identyfikacji na błędy estymacji współczynników modelu
odniesienia (parametrów obiektu). Przeprowadzono również symulację sygnałów
pomiarowych w czasie swobodnego oddechu oraz w czasie pobudzenia obiektu
ujemnym impulsem ciśnienia,
5.1. Weryfikacja modelu odniesienia
W celu weryfikacji przyjęty model odniesienia został wykorzystany do zasymulowania
stanu spokojnego oddechu. Na rysunku 5.1 przedstawiono czasowe przebiegi ciśnienia
pęcherzykowego PA oraz ciśnienia u wylotu dróg oddechowych Pao występujących w
czasie spokojnego oddechu. Dodatkowo na rys. 5.2 pokazano przebieg ciśnienia
śródopłucnowego Ppl.
2,0
ciśnienie [cmH2O]
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
PA
-1,0
Pao
-1,5
0
2
4
6
8
10
czas [s]
Rys. 5.1. Czasowy przebieg ciśnienia pęcherzykowego PA i ciśnienia u wylotu dróg oddechowych Pao
w trakcie symulacji spokojnego oddechu.
- 65 -
ciśnienie śródopłucnowe Ppl [cmH2O]
-4,5
-5,0
-5,5
-6,0
-6,5
-7,0
-7,5
-8,0
0
2
4
6
8
10
czas [s]
Rys. 5.2. Czasowy przebieg ciśnienia śródopłucnowego Ppl, w trakcie symulacji spokojnego oddechu.
0,4
przepływ [l/s]
0,2
0,0
-0,2
-0,4
0
2
4
6
8
10
czas [s]
Rys. 5.3. Czasowy przebieg przepływu oddechowego u wylotu dróg oddechowych w trakcie symulacji
spokojnego oddechu.
Rysunek 5.3 przedstawia natomiast czasowy przebiegu przepływu oddechowego
u wylotu dróg oddechowych pacjenta, a rysunek 5.4 przebieg zmian objętości powietrza
w trakcie trwania spokojnego oddechu. Otrzymane przebiegi sygnałów są zgodne
z podawanymi w literaturze [1], [52], [53], [76] oraz bardzo zbliżone do tych
otrzymanych w trakcie badań eksperymentalnych, a wartości ciśnień i przepływu
mieszczą się w zakresie fizjologicznym.
- 66 -
0,5
objętość [ l ]
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0
2
4
6
8
10
czas [s]
Rys. 5.4. Czasowy przebieg zmiany objętości powietrza podczas cyklu oddechowego w trakcie symulacji
spokojnego oddechu.
2
1
1
0
0
-1
-1
-2
-2
-3
-3
-4
-4
-1
2
przepływ [l s ]
ciśnienie [cmH2O]
Przyjęty model odniesienia pozwala również na symulację stanu układu oddechowego
przy pobudzeniu ujemnym impulsem ciśnienia. Wymuszenie takie jest stosowane jako
pobudzenie w proponowanej metodzie pomiaru mechanicznych parametrów układu
oddechowego.
-5
ciśnienie
przepływ
-6
-7
-5
-6
-7
0
2
4
6
8
czas [s]
Rys. 5.5. Symulowane czasowe przebiegi ciśnienia i przepływu u wyloty dróg oddechowych otrzymane
podczas pobudzenia modelu odniesienia krótkotrwałym, ujemnym impulsem ciśnienia na tle
spokojnego oddechu.
- 67 -
Na rysunku 5.5 przedstawiono symulację sygnałów ciśnienia i przepływu u wylotu dróg
oddechowych podczas wystąpienia krótkotrwałego impulsu ciśnienia na tle spokojnego
oddechu. Dodatkowo na rysunkach 5.6 i 5.7 przedstawiono sygnały krótkotrwałego,
ujemnego impulsu ciśnienia oraz wywołanych nim zmian w sygnale przepływu
uzyskane podczas symulacji oraz otrzymane w trakcie eksperymentu pomiarowego.
2
0
ciśnienie
[cmH2O]
-2
-4
-6
-8
sygnał zmierzony
sygnał symulowany
-10
-12
3,65
3,70
3,75
3,80
3,85
czas [s]
Rys. 5.6. Czasowy przebieg sygnału ciśnienia otrzymanego podczas symulacji i eksperymentu
pomiarowego w trakcie pobudzenia obiektu krótkotrwałym, ujemnym impulsem ciśnienia.
2
przpływ [l/s]
1
0
-1
-2
sygnał zmierzony
sygnał symulowany
-3
3,66
3,68
3,70
3,72
3,74
3,76
3,78
3,80
3,82
3,84
czas [s]
Rys. 5.7. Czasowy przebieg sygnału przepływu otrzymanego podczas symulacji
i eksperymentu pomiarowego w trakcie pobudzenia obiektu krótkotrwałym, ujemnym impulsem
ciśnienia.
- 68 -
Przeprowadzone symulacje miały na celu zweryfikowanie zgodności modelu
odniesienia z zachowaniem się rzeczywistego obiektu pomiarów zarówno w warunkach
spokojnego oddechu jak też podczas realizacji proponowanej metody pomiarowej.
Potwierdzenie takiej zgodności jest podstawowym warunkiem wiarygodności wyników
badań symulacyjnych prowadzonym na tym modelu odniesienia. Na podstawie
przedstawionych powyżej charakterystyk należy stwierdzić dobrą zgodność przyjętego
modelu odniesienia i obiektu pomiarów reprezentowanego w badaniach symulacyjnych
przez ten model.
5.2. Wpływ czasu wystąpienia wymuszającego impulsu ciśnienia
Parametr wpływowy (czas wystąpienia wymuszonego impulsu ciśnienia, mierzony
względem początku cyklu oddechowego) był zmieniany w przedziale od 1.5 [s]
do 4 [s]. Wyniki badań przedstawiono na rysunkach 5.8 – 5.10.
0,20
Law
względny błąd obciążenia
0,15
Raw
Lt
0,10
Rt
Cg
0,05
Ct
0,00
-0,05
-0,10
-0,15
-0,20
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
czas [s]
Rys. 5.8. Wpływ czasu wystąpienia impulsu ciśnienia (względem początku cyklu oddechowego) na błąd
obciążenia estymat sześciu parametrów układu oddechowego.
Jak widać czas wystąpienia impulsu wymuszenia nie powoduje zmian błędów estymacji
poszczególnych parametrów układu oddechowego.
Ze względu na wartość błędu estymacji parametry te można podzielić na trzy grupy. Są
to opór pneumatyczny dróg oddechowych Raw i ich inertancja Law, których skuteczny
błąd estymacji waha się w granicach 6 %, opór Rt i Ct podatność tkanek, których błąd
estymacji nie przekracza 15%. Trzecią grupę stanowią podatność powietrza
pozostającego w płucach po spokojnym wydechu Cg i inertancja Lt tkanek, których błąd
estymacji przekracza 15%.
- 69 -
0,35
wzgledne odchylenie standartowe
L aw
R aw
0,30
Lt
0,25
Rt
Cg
0,20
Ct
0,15
0,10
0,05
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
czas [s]
Rys. 5.9. Wpływ czasu wystąpienia impulsu ciśnienia (względem początku cyklu oddechowego) na
odchylenie standartowe estymat sześciu parametrów układu oddechowego.
Law
0,35
Raw
Lt
względny błąd skuteczny
0,30
Rt
0,25
Cg
Ct
0,20
0,15
0,10
0,05
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
czas [s]
Rys. 5.10. Wpływ czasu wystąpienia impulsu ciśnienia (względem początku cyklu oddechowego) na błąd
skuteczny estymat sześciu parametrów układu oddechowego.
5.3. Wpływu czasu trwania wymuszającego impulsu ciśnienia
Rysunki 5.11 – 5.13 przedstawiają wpływ czasu trwania ujemnego impulsu ciśnienia na
błędy identyfikacji poszczególnych parametrów układu oddechowego. Parametr
wpływowy przyjmował wartości z przedziału 5 [ms] – 195 [ms]. Wyraźnie minimum
błędu identyfikacji występuje dla czasu trwania impulsu wymuszenia wynoszącego ok.
100 [ms]. Względny błąd skuteczny dla najtrudniej identyfikowalnego parametru, jakim
- 70 -
jest Lt, przy optymalnej wartości czasu trwania wymuszenia nie przekracza 25 %.
Parametr najistotniejszy z diagnostycznego punktu widzenia, Raw, jest estymowany
z maksymalnym błędem nie przekraczającymi 6%.
0,4
Law
względny błąd obciążenia
0,3
Raw
Lt
0,2
Rt
0,1
Cg
Ct
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
0
20
40
60
80
100 120 140 160 180 200 220 240
czas [ms]
Rys. 5.11. Wpływ czasu trwania wymuszającego impulsu ciśnienia na błąd obciążenia estymat
sześciu parametrów układu oddechowego.
względne odchylenie standartowe
0,30
Law
0,25
Raw
Lt
0,20
Rt
Cg
0,15
Ct
0,10
0,05
0,00
0
20
40
60
80
100 120 140 160 180 200 220 240
czas [ms]
Rys. 5.12. Wpływ czasu trwania wymuszającego impulsu ciśnienia na odchylenie standardowe estymat
sześciu parametrów układu oddechowego.
- 71 -
względny błąd skuteczny
0,50
0,45
Law
0,40
Raw
Lt
0,35
Rt
0,30
Cg
0,25
Ct
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
czas [ms]
Rys. 5.13. Wpływ czasu trwania wymuszającego impulsu ciśnienia na błąd skuteczny estymat
sześciu parametrów układu oddechowego.
5.4. Wpływ częstotliwości próbkowania sygnałów pomiarowych
Rysunki 5.14 – 5.16 pokazują zależność błędów estymacji poszczególnych parametrów
układu oddechowego w zależności od zmian częstotliwości próbkowania sygnałów.
Częstotliwość próbkowania zmieniana była w zakresie od 100 [Hz] do 5000 [Hz].
względny błąd obciążenia
0,6
0,5
Law
0,4
Raw
0,3
Lt
0,2
Rt
Cg
0,1
Ct
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
częstotliwość próbkowania fp [Hz]
Rys. 5.14. Wpływ częstotliwości próbkowania na błąd obciążenia estymat
sześciu parametrów układu oddechowego.
- 72 -
1,0
względne odchylenie standartowe
Law
Raw
0,8
Lt
Rt
0,6
Cg
Ct
0,4
0,2
0,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
częstotliwość próbkowania fp [Hz]
Rys. 5.15. Wpływ częstotliwości próbkowania na odchylenie standartowe estymat
sześciu parametrów układu oddechowego.
względny błąd skuteczny
1,0
0,9
Law
0,8
Raw
Lt
0,7
Rt
0,6
Cg
0,5
Ct
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
częstotliwość próbkowania fp [Hz]
Rys. 5.16. Wpływ częstotliwości próbkowania na błąd skuteczny estymat
sześciu parametrów układu oddechowego.
Wzrost częstotliwości próbkowania sygnałów pomiarowych tj. ciśnienia i przepływu
oddechowego powoduje zmniejszenie błędów estymacji każdego z sześciu parametrów
układu oddechowego. Dla częstotliwości przekraczającej 4 [kHz] błąd ten dla
najtrudniej mierzalnego parametru Lt nie przekracza 25%, natomiast dla parametru
najważniejszego z punktu widzenia diagnostyki Raw, przy częstotliwości próbkowania
powyżej 1500 [Hz], utrzymuje się na stałym poziomie i nie przekracza 5%.
- 73 -
5.5. Wpływ wartości wybranych parametrów układu oddechowego (modelu
odniesienia).
Różnice osobnicze oraz zmiany chorobowe mogą spowodować, że parametry układu
oddechowego badanego pacjenta będą się znacząco różnić od wartości przyjętych za
nominalne (tabela 4.1). Istotne jest, więc określenie ilościowego wpływu tych różnic na
błędy identyfikacji parametrów obiektu.
0,5
Law
0,4
Raw
względny błąd obciążenia
0,3
Lt
0,2
Rt
0,1
Cg
Ct
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
względna zmiana Raw
Rys. 5.17. Wpływ zmian oporności pneumatycznej dróg oddechowych Raw na błąd obciążenia estymat
sześciu parametrów układu oddechowego.
0,5
względne odchylenie standartowe
Law
Raw
0,4
Lt
Rt
0,3
Cg
Ct
0,2
0,1
0,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
względna zmiana Raw
Rys. 5.18. Wpływ zmian oporności pneumatycznej dróg oddechowych Raw na odchylenie standartowe
estymat sześciu parametrów układu oddechowego.
- 74 -
0,5
Law
Raw
względny błąd skuteczny
0,4
Lt
Rt
0,3
Cg
Ct
0,2
0,1
0,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
względna zmiana Raw
Rys. 5.19. Wpływ zmian oporności pneumatycznej dróg oddechowych Raw na błąd skuteczny estymat
sześciu parametrów układu oddechowego.
Wybrane parametry zmieniano w zakresie od – 70 % do +70 % ich wartości
nominalnych (tab. 4.1).
Wzrost oporności pneumatycznej dróg oddechowych Raw (rys. 5.19) powoduje wzrost
błędów estymacji pięciu pozostałych parametrów układu oddechowego. Jest to dosyć
oczywisty efekt, gdyż najdokładniej są zazwyczaj estymowane parametry zjawisk,
których wpływ na właściwości obiektu jest dominujący. Im mniejszy jest wpływ
danego zjawiska na właściwości obiektu, tym gorzej mierzalne są jego parametry, co
oznacza, że błędy ich estymacji są większe.
względny błąd obciążenia
0,4
Law
0,3
Raw
0,2
Lt
Rt
0,1
Cg
Ct
0,0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
względna zmiana Law
Rys. 5.20. Wpływ zmian inertancji dróg oddechowych Law na błąd obciążenia estymat
sześciu parametrów układu oddechowego.
- 75 -
0,5
względne odchylenie standartowe
Law
Raw
0,4
Lt
Rt
0,3
Cg
Ct
0,2
0,1
0,0
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
względna zmiana Law
Rys. 5.21. Wpływ zmian inertancji dróg oddechowych Law na odchylenie standartowe estymat sześciu
parametrów układu oddechowego.
Law
0,6
Raw
Lt
względny błąd skuteczny
0,5
Rt
0,4
Cg
Ct
0,3
0,2
0,1
0,0
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
względna zmiana Law
Rys. 5.22. Wpływ zmian inertancji dróg oddechowych Law na błąd skuteczny estymat
sześciu parametrów układu oddechowego.
Podobny jest wpływ inertancji dróg oddechowych Law . Jej wzrost powoduje
pogorszenie dokładności identyfikacji pozostałych parametrów przy równocześnie
stałych błędach estymacji tego właśnie parametru (rys. 5.22).
Uzyskane wyniki są zgodne z oczekiwaniami, co do charakteru oczekiwanych
wpływów. Przeprowadzone badania pozwalają natomiast określić ten wpływ pod
- 76 -
względem ilościowym to jest określić zakres zmian błędów identyfikacji wywołanych
zmianami parametru wpływowego. Na podkreślenie zasługuje również fakt, ze wyniki
identyfikacji wszystkich poszukiwanych parametrów układu oddechowego są obciążone
a udział błędu obciążenia w błędzie skutecznym jest porównywalny z udziałem losowej
zmienności wyników, mierzonej ich odchyleniem standardowym.
W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań
symulacyjnych mających na celu określenie podstawowych własności metrologicznych
zaproponowanej metody. Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski:
• Na podstawie przebiegów ciśnień i przepływów uzyskanych na drodze symulacji
stanu spokojnego oddechu oraz symulacji pobudzenia obiektu ujemnym impulsem
ciśnienia należy stwierdzić dobrą zgodność przyjętego modelu odniesienia i obiektu
pomiarów reprezentowanego w badaniach symulacyjnych przez ten model.
• Biorąc pod uwagę niepewność identyfikacji, parametry dróg oddechowych dzielą
się na trzy grupy. Opór Raw i inertancja Law dróg oddechowych są parametrami najlepiej
mierzalnymi. Względny błąd skuteczny identyfikacji tych parametrów nie przekracza
10%. Drugą grupę stanowią parametry tkankowe Lt, Rt oraz Ct. Względny błąd
skuteczny identyfikacji tych parametrów waha się w granicach 15 – 30% i od
właściwości obiektu. Trudno mierzalnym parametrem jest podatność gazu
pęcherzykowego Cg.
• Moment wystąpienia impulsu wymuszenia w fazie wydechu, liczony względem
początku cyklu oddechowego nie ma istotnego wpływu na błędy identyfikacji
parametrów układu oddechowego. Uzyskane wyniki wskazują, że optymalny czas
trwania impulsu ciśnienia wynosi ok. 100 [ms].
• Wzrost częstotliwości próbkowania powoduje zmniejszenie błędów pomiaru
wszystkich parametrów obiektu. Błąd pomiaru parametru Raw najważniejszego z punktu
widzenia diagnostyki, utrzymuje się na stałym poziomie i nie przekracza 5% przy
częstotliwości próbkowania powyżej 1500 [Hz].
• Wzrost wartości któregoś z parametrów obiektu (należy to interpretować jako
skutek zmian chorobowych) powoduje pogorszenie dokładności identyfikacji
pozostałych parametrów układu oddechowego
Wnioski sformułowane powyżej na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych
posłużyły do odpowiedniego doboru parametrów eksperymentów pomiarowych
opisanych w następnym rozdziale.
- 77 -
6. Eksperymenty pomiarowe
W poprzednim rozdziale przedstawiono podstawowe właściwości proponowanej
metody pomiarową określone na podstawie badań symulacyjnych przeprowadzonych
przy wykorzystaniu zbudowanego modelu matematycznego systemu pomiarowego.
W tym rozdziale przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych
w rzeczywistym systemie pomiarowym. Przeprowadzone badania były dwojakiego
rodzaju. Pierwsze z nich polegały na wykorzystaniu sygnałów zarejestrowanych
w rzeczywistym systemie pomiarowym w trakcie badania zdrowej osoby. Badania te
miały na celu:
• identyfikację parametrów układy oddechowego modelami o większej liczbie
współczynników,
• dobór częstotliwości granicznej filtra dolnopasmowego ograniczającego wpływ
zakłóceń występujących w sygnałach pomiarowych,
• dobór czasu obserwacji sygnałów pomiarowych użytych w procesie identyfikacji,
przeprowadzenie identyfikacji przy estymowanej i nie estymowanej podatności i Cg.
Drugi rodzaj badań opisanych w tym rozdziale polegał na przeprowadzeniu
zaplanowanych eksperymentów pomiarowych mających na celu określenie konkretnych
cech metody. Eksperymenty te dotyczyły:
• doboru odpowiedniej wielkości wymuszenia,
• sprawdzenia charakteru zależności przepływu od wielkości wymuszenia oraz
identyfikacji modelem z nieliniowym oporem dróg oddechowych Raw,
• porównania jakości identyfikacji w przypadku znajomości parametru Cg
(identyfikacja obejmuje pozostałe parametry) oraz w przypadku gdy identyfikowane
są wszystkie parametry układu oddechowego opisane przez przyjęty model,
• wpływu dołączonego dodatkowego oporu symulującego zwiększoną wartość oporu
dróg oddechowych,
• pomiarów z maska i podtrzymywaniem policzków w celu wyeliminowania wpływu
podatności policzków.
Badania eksperymentalne przeprowadzono w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rabce, gdzie znajduje się zbudowany system pomiarowy.
6.1. System pomiarowy
System pomiarowy do diagnozowania układu oddechowego metodą ujemnych impulsów
ciśnienia został w całości zaprojektowany i wykonany w Katedrze Metrologii Akademii
Górniczo – Hutniczej w Krakowie.
System ten składa się z dwóch zasadniczych części (rys. 6.1.) [24], [98]:
• toru pomiaru ciśnienia, zawierającego różnicowy (pomiar względem ciśnienia
atmosferycznego) czujnik ciśnienia serii MP45-871 o zakresie pomiarowym
88.0 [ cm H 2 O ], firmy Validyne,
• toru pomiaru objętościowego przepływu oddechowego, w którym zastosowano
pneumotachometr typ 3700A firmy Hans Rudolph Inc., współpracujący
z różnicowym czujnikiem ciśnienia serii MP45-871 o zakresie pomiarowym
2.25 [ cm H 2 O ].
- 78 -
ciśnienie
1
4
przepływ
3
2
5
Rys. 6.1. Schemat systemu do pomiaru mechanicznych parametrów płuc metodą ujemnych impulsów
ciśnienia [24]. 1 - czujnik ciśnienia wydychanego powietrza, 2 - przepływomierz, 3 - układ
umożliwiający generowanie ujemnych impulsów ciśnienia, 4 - układy kondycjonowania sygnałów
pomiarowych, 5 - komputer wraz z kartą pomiarową i oprogramowaniem.
Tabela 6.1. Parametry pneumotachometru [69], [24].
Kalibrowany zakres przepływu
Objętość (martwa) pomiędzy
końcówkami pneumotachometru
Współczynnik kalibracji
Błąd wyznaczenia współczynnika
kalibracji
0 - 2.666 l s
14.16 ml
0.10
<1%
0.3/16
2.2/80
7.0/160
Opór pneumatyczny
cmH 2 O
l min
Ponadto w systemie zastosowano aparat Venturiego, umożliwiający generowanie
ujemnych impulsów ciśnienia, elektrozawór sterujący przepływem sprężonego
powietrza, układy kondycjonowania sygnałów pomiarowych oraz komputer wraz
z kartą pomiarową i oprogramowaniem, jako urządzenie sterujące i rejestrujące dane
pomiarowe. Schemat systemu pomiarowego przedstawia rys. 6.1, natomiast na
rys. 6.2 przedstawiono zdjęcie zbudowanego stanowiska pomiarowego. Podstawowe
parametry użytych czujników zestawiono w tabelach 6.1 i 6.2.
Tabela 6.2. Parametry czujników ciśnienia [24].
2.25 cm H 2 O
Zakres pomiarowy
Maksymalny błąd pomiaru
Histereza
88.0 cm H 2 O
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie
+/- 0.5% zakresu
0.25%
200% zakresu lub 200 cm H 2 O
Zakres temperaturowy
0 C - 85 C
Temperaturowy wsp. zera
0.02% zakresu / C
temperaturowy wsp. wzmocnienia
0.04% / C
objętość pomiarowa czujnika
0.16 cm 3
o
o
o
- 79 -
o
4
7
2
5
6
1
3
Rys. 6.2. Stanowisko pomiarowe do diagnozowania układu oddechowego [24].1 - czujnik ciśnienia
wydychanego powietrza, 2 - przepływomierz, 3 - aparat Venturiego umożliwiający generowanie
impulsów ciśnienia, 4 - czujnik ciśnienia współpracujący z pneumotachometrem, 5 - elektrozawór
sterujący przepływem sprężonego powietrza, 6 - doprowadzenie sprężonego powietrza, 7 - ustnik.
Oprogramowanie sterujące systemem umożliwia dobór wartości następujących
parametrów eksperymentu pomiarowego: czasu obserwacji Tob, czasu trwania ujemnego
impulsu ciśnienia tNEP a także czasu opóźnienia wystąpienia ujemnego impulsu
ciśnienia, liczonego od początku fazy wydechu cyklu oddechowego tW. Czas obserwacji
sygnałów pomiarowych jest jednocześnie czasem zbierania danych i może być
zmieniany od 4 [s] do 16 [s]. Ustawienie wybranej wartości czasu obserwacji
determinuje wybór częstotliwości próbkowania każdego z rejestrowanych sygnałów
(odpowiednio od 4 [kHz] na kanał do 1 [kHz] na kanał). Takie rozwiązanie zapewnia
stałą długość ciągów danych wykorzystywanych w późniejszej analizie równą 16000
próbek. Zakres zmian czasu trwania ujemnego impulsu ciśnienia NEP zawiera się
w przedziale od 5 [ms] do 2 [s], a o momencie jego wystąpienia, względem początku
cyklu oddechowego, decyduje zmienny parametr zwany czasem opóźnienia,
regulowany w zakresie od 0 [ms] do 1000 [ms]. Istnieje również możliwość ręcznego
wyzwalania ujemnego impulsu ciśnienia (ustawienie tW=0 [ms]), którego dokonuje
operator na podstawie obserwacji zmiennego w czasie przepływu oddechowego
pacjenta. System umożliwia także regulację amplitudy impulsów NEP w zakresie do
10 [cmH2O], poprzez zmianę ciśnienia powietrza doprowadzanego do aparatu
Venturiego. Czas narastania impulsu NEP zależy od charakterystyki użytego
elektrozaworu i w omawianym systemie nie przekracza 5 [ms].
Przed przystąpieniem do wykonywania pomiaru należy wykonać następujące czynności
wstępne [24], [98]:
• nagrzewanie systemu przez okres 20 - 30 minut po załączeniu do zasilania w celu
stabilizacji warunków pracy czujników i współpracujących z nimi układów
elektronicznych,
• uruchomienie (poprzez wywołanie nazwy pliku) oprogramowania sterującego
systemem oraz zbierającego dane pomiarowe, pracującego w środowisku DOS.
- 80 -
• zerowanie obydwu torów pomiarowych (toru pomiaru ciśnienia i przepływu).
Procedura zerowania odbywa się automatycznie,
• kalibrację toru pomiaru ciśnienia polegającą na podaniu ustalonej wartości ciśnienia
na wejście czujnika za pomocą kalibratora ciśnienia,
• kalibrację toru pomiaru przepływu, przy użyciu wzorcowej pompki o objętości
równej 1 [l], polegającą na dwukrotnym (jeden wdech i jeden wydech) pompowaniu
powietrza do systemu (kalibracja służy wyznaczeniu współczynników przeliczeniowych
pozwalających przyporządkować wartościom napięcia wyjściowego układów
kondycjonowania sygnałów w obu torach pomiarowych, odpowiednio jednostek
ciśnienia [cmH2O] oraz jednostek przepływu [l/s]),
• ustawienie czasu obserwacji Tob,
• ustawienie czasu trwania ujemnego impulsu ciśnienia (NEP) tNEP,
• ustawienie czasu wystąpienia ujemnego impulsu ciśnienia licząc od początku fazy
wydechu tW (opcjonalnie gdyż jest możliwość ręcznego wyzwalania impulsu),
• ustawienie wartości amplitudy ujemnego impulsu ciśnienia (następuje poprzez
ustawienie ciśnienia doprowadzonego ciśnienia),
• wpisanie danych identyfikacyjnych badanego pacjenta., tj. imię i nazwisko, data
urodzenia, numeru pacjenta, a także zamieszczenie krótkiej noty dotyczącej historii
choroby pacjenta.
Po wykonaniu powyższych czynności wykonywane jest badanie w trakcie, którego
rejestrowane są w pamięci komputera przebiegi sygnałów ciśnienia i przepływu.
Rejestrowane przebiegi czasowe ciśnienia i przepływu są wizualizowane na bieżąco na
ekranie komputera.
Rys. 6.3. Pacjent w trakcie badania metodą krótkotrwałych, ujemnych impulsów ciśnienia
Na rysunku 6.3 przedstawiono pacjenta w trakcie badania stanu układu oddechowego.
Rysunek 6.4 pokazuje zarejestrowane u wylotu dróg oddechowych sygnały przepływu
i ciśnienia powietrza podczas spokojnego oddechu. Na rysunku 6.5 przedstawiono
zarejestrowane u wylotu dróg oddechowych sygnały odpowiedzi obiektu w postaci
przepływu powietrza, oraz wymuszenia w postaci ujemnego impulsu ciśnienia,
natomiast rysunek 6.6 przedstawia te same sygnały na tle spokojnego oddechu.
Sygnały te są podobne do tych uzyskanych na drodze symulacji zarówno, co do kształtu
jak i wartości.
- 81 -
1,4
1,4
1,2
1,2
1,0
1,0
0,8
0,8
0,6
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2
0,0
0,0
-0,2
-0,2
-0,4
-0,4
-0,6
-0,6
-0,8
-0,8
-1,0
-1,0
przepływ
ciśnienie
-1,2
przepływ [l/s]
ciśnienie [cmH2O]
Pierwsze eksperymenty pomiarowe przeprowadzone na ochotnikach pokazały, że
wyznaczony w trakcie badań symulacyjnych optymalny czas 100 [ms] trwania impulsu
pobudzającego jest zbyt długi i powoduje w niektórych przypadkach reakcję mięśniową
badanego. Kolejne eksperymenty wykazały, że poddany badaniu pacjent dobrze reaguje
na ujemny impuls ciśnienia, jeżeli jego wartość nie przekracza 10 [cmH2O]. Dlatego
w dalszych badaniach eksperymentalnych ograniczono czas trwania wymuszenia
do 50 [ms] a wartość amplitudy do 10 [cmH2O]. Częstotliwość próbkowania sygnałów
pomiarowych ciśnienia i przepływu ustalono na 2 [kHz] by zwiększyć czas obserwacji
sygnałów do 8 [s].
-1,2
-1,4
-1,4
0
2
4
6
8
czas [s]
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
-10
przepływ
ciśnienie
-12
4,20
przepływ [l/s]
ciśnienie
[cmH2O]
Rys. 6.4. Zarejestrowane u wylotu dróg oddechowych sygnały przepływu powietrza, oraz ciśnienia
podczas spokojnego oddechu.
4,25
4,30
4,35
-12
4,40
czas [s]
Rys. 6.5. Zarejestrowane u wylotu dróg oddechowych sygnały odpowiedzi obiektu w postaci przepływu
powietrza, oraz wymuszenia w postaci ujemnego impulsu ciśnienia, b) te same sygnały na tle spokojnego
oddechu
- 82 -
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
przepływ [l/s]
[cmH2O]
ciśnienie
2
-10
przepływ
ciśnienie
-12
0
2
4
6
-12
8
czas [s]
Rys. 6.6. Zarejestrowane u wylotu dróg oddechowych sygnały odpowiedzi obiektu w postaci przepływu
powietrza, oraz wymuszenia w postaci ujemnego impulsu ciśnienia na tle spokojnego oddechu
6.2. Identyfikacja parametrów układu oddechowego przy wykorzystaniu różnych
modeli
W celu oceny jakości identyfikacji parametrów układu oddechowego, prowadzonej
z modelami innymi niż sześcioelementowy przeprowadzono identyfikacje parametrów
układu oddechowego z czterema modelami, wykorzystując w tym celu dziesięć
sygnałów pomiarowych, zarejestrowanych podczas badania zdrowej osoby.
Modelami tymi były: czteroelementowy model Otis’a (2.19) (rys. 2.6) [28], model
siedmioelementowy (2.21) (rys. 2.8) [30], model sześcioelementowy (2.22) (rys. 2.9)
[31] i model dziewięcioelementowy (2.23 – 2.26) (rys. 2.10) [33], [34].
0,6
względny błąd dopasowania
0,5
0,4
4
6
7
9
0,3
elementowy
elementowy
elementowy
elementowy
0,2
0,1
0,0
0
2
4
6
8
10
12
numer eksperymentu
Rys. 6.7. Wykres błędu dopasowania odpowiedzi poszczególnych modeli do sygnału pomiarowego.
- 83 -
Na rysunku 6.7 przedstawiono wykres błędu dopasowania odpowiedzi poszczególnych
modeli do odpowiedzi obiektu. Rysunek 6.8. przedstawia natomiast sygnały przepływu
wyliczone na podstawie przyjętego modelu, przy najlepszym jego dostrojeniu do
odpowiedzi obiektu. Z rysunków tych wynika, że z pośród zaproponowanych modeli
najgorszą jakość dopasowania uzyskuje się dla czteroelementowego modelu Otis’a.
Rezultaty te w sposób znaczny odbiegają od wyników dostrojenia pozostałych modeli,
które są do siebie zbliżone.
Wyniki identyfikacji parametrów układu oddechowego dla pozostałych modeli
przedstawiono w tabeli 6.3. Wynika z niej, że najlepsze wyniki otrzymano dla modelu
sześcioelementowego. Wyliczone wartości współczynników tego modelu są najbliższe
tym podawanym w literaturze [1], [53], [70], [81], [96], uzyskanym innymi metodami
pomiarowymi. Jednocześnie dla tego modelu (z wyjątkiem parametru Cg) osiągane są
najmniejsze odchylenia standardowe poszczególnych parametrów. Dalsze badania
eksperymentalne prowadzono, zatem z tym modelem. Tabela nie zawiera wyników dla
modelu Otis’a, który został odrzucony jako nieprzydatny dla tej metody.
1,0
0,5
0,0
przepływ [l/s]
-0,5
-1,0
-1,5
sygnał pomiarowy
4 elementowy (otis)
6 elementowy
7 elementowy
9 elementowy
-2,0
-2,5
-3,0
2,50
2,55
2,60
2,65
2,70
2,75
2,80
czas [s]
Rys. 6.8. Sygnały przepływu wyliczone na podstawie przyjętego modelu przy najlepszym jego
dostrojeniu do sygnału pomiarowego (linia ciągła).
Tabela 1. Zestawienie wyników identyfikacji dla poszczególnych modeli.
Model
parametr
Law
Raw
Cg
Ct (1)
Lt (1)
Rt (1)
Ct (2)
Lt (2)
Rt (2)
[cmH2O·2s·l -1]
[cmH2O·s·l-1]
[l·cmH2O -1 ]
[l·cmH2O -1 ]
[cmH2O·2s·l -1]
[cmH2O·s·l-1]
[l·cmH2O -1 ]
[cmH2O·2s·l -1]
[cmH2O·s·l-1]
9 element.
wz.std
średnia
[%]
0,01966
6,67
2,48648
28,34
0,0045
34,75
-0,4723
365,74
0,0018
79,67
6,8409
20,64
0,0275
135,41
0,9809
75,38
-8,3409
82,03
6 element.
wz.std
średnia
[%]
0,01917
5,93
2,0352
23.18
0,00287
35,81
0,02438
23,70
0,00301
61,12
5,68532
12,43
- 84 -
7 elementowy
wz.std
średnia
Parametr
[%]
0,01965
5,99
LD
2,08631 25,27
RD+Rw
0,01994 101,0
Cw
41,6838 33,49
Cp
0,00165 56,02
Rp
0,00235 18,41
CD
6.3. Wpływ częstotliwości granicznej filtra
Zgodnie z przyjętym algorytmem identyfikacji w celu ograniczenia wpływu zakłóceń
zarejestrowane sygnały pomiarowe są wstępnie filtrowane cyfrowym filtrem
dolnopasmowym. Analiza wpływu częstotliwości granicznej filtra na wynik
identyfikacji poszczególnych parametrów została przeprowadzona przy wykorzystaniu
modelu sześcioelementowego, a jej wyniki przedstawiono na rysunku 6.9.
4,0
0,020
3,0
-1
[cmH2O l s]
0,016
0,014
Raw
Law
-1 2
[cmH2Ol s ]
3,5
0,018
0,012
2,5
2,0
1,5
1,0
0,010
0
50
100
150
200
250
0
300
50
100
f [Hz]
0,12
6,0
0,10
5,5
0,08
200
250
300
250
300
5,0
-1
[cmH2O l s]
-1 2
Lt [cmH2Ol s ]
150
f [Hz]
0,06
Rt
0,04
4,5
4,0
0,02
3,5
0,00
0
50
100
150
200
250
3,0
300
0
50
100
f [Hz]
150
200
f [Hz]
0,008
0,035
0,007
Cg [l cmH2O ]
0,006
-1
-1
Ct [l cm H2O ]
0,030
0,025
0,020
0,005
0,004
0,003
0,015
0,002
0,010
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
f [Hz]
0
50
100
150
200
250
300
f [Hz]
Rys. 6.9. Wykres zależności wartości ocen estymowanego parametru układu oddechowego od
częstotliwości granicznej filtra wygładzającego wyniki pomiaru ciśnienia i przepływu, dla identyfikacji
prowadzonej z modelem sześcioelementowym.
- 85 -
Z powyższych wykresów wynika, że jeżeli częstotliwość graniczna filtra jest większa
niż 160 - 170 [Hz], to nie ma on wpływu na jakość identyfikacji. Oznacza to, że
w widmie sygnałów pomiarowych powyżej tej częstotliwości nie ma istotnej informacji
dotyczącej właściwości badanego obiektu. W dalszych badań przyjęto częstotliwość
graniczną filtra fg=200 [Hz] [99], [103], [104].
6.4. Wpływ czasu trwania sygnału pomiarowego
Innym istotnym parametrem mającym wpływ na jakość identyfikacji jest szerokość
okna czasowego decydująca o czasie obserwacji sygnałów pomiarowych użytych
w procesie identyfikacji, jak również czas obserwacji sygnału przed wygenerowaniem
impulsu ciśnienia Tob1. Tak jak poprzednio badanie zależności wyników identyfikacji od
parametrów wpływowych zostało przeprowadzone przy użyciu modelu
sześcioelementowego a wyniki zostały przedstawione na rysunkach 6.10 – 6.16.
-1 2
Law [cmH2Ol s ]
0,050
0,045
Tob1 = 75 [ms], filtr fg=180 Hz
0,040
Tob1 = 50 [ms], filtr fg=200 Hz
Tob1 = 50 [ms], filtr fg=180 Hz
0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
długość okna czasowego [s]
Rys. 6.10. Wpływ szerokość okna czasowego nałożonego na sygnały pomiarowe użyte
w procesie identyfikacji parametru Law.
- 86 -
1,8
1,6
1,4
Raw
-1
[cmH2O l s]
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
T ob1 = 75 [ms], filtr fg=180 Hz
-0,6
T ob1 = 50 [ms], filtr fg=180 Hz
T ob1 = 50 [ms], filtr fg=200 Hz
-0,8
-1,0
-1,2
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
długość okna czasowego [s]
Rys. 6.11. Wpływ szerokość okna czasowego nałożonego na sygnały pomiarowe użyte
w procesie identyfikacji parametru Raw.
0,026
0,024
T ob1 = 75 [ms], filtr fg=180 Hz
0,022
T ob1 = 50 [ms], filtr fg=180 Hz
T ob1 = 50 [ms], filtr fg=200 Hz
0,020
Lt
-1 2
[cmH2Ol s ]
0,018
0,016
0,014
0,012
0,010
0,008
0,006
0,004
0,002
0,000
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
długość okna czasowego [s]
Rys. 6.12. Wpływ szerokość okna nałożonego na sygnały pomiarowe użyte
w procesie identyfikacji parametru Lt.
- 87 -
0,40
-1
Rt [cmH2O l s]
8,0
7,8
7,6
7,4
7,2
7,0
6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
5,6
5,4
5,2
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
Tob1 = 75 [ms], filtr fg=180 Hz
Tob1 = 50 [ms], filtr fg=180 Hz
Tob1 = 50 [ms], filtr fg=200 Hz
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
długość okna czasowego [s]
Rys. 6.13. Wpływ szerokość okna czasowego nałożonego na sygnały pomiarowe użyte
w procesie identyfikacji parametru Rt.
0,09
Tob1 = 75 [ms], filtr fg=180 Hz
0,08
Tob1 = 50 [ms], filtr fg=180 Hz
Tob1 = 50 [ms], filtr fg=200 Hz
-1
[l cm H2O ]
0,07
0,06
Ct
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
długość okna czasowego [s]
Rys. 6.14. Wpływ szerokość okna czasowego nałożonego na sygnały pomiarowe użyte
w procesie identyfikacji parametru Ct.
- 88 -
0,0050
0,0045
Tob1 = 75 [ms], filtr fg=180 Hz
Tob1 = 50 [ms], filtr fg=180 Hz
-1
Cg [l cm H2O ]
0,0040
Tob1 = 50 [ms], filtr fg=200 Hz
0,0035
0,0030
0,0025
0,0020
0,0015
0,0010
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
długość okna czasowego [s]
Rys. 6.15. Wpływ szerokość okna czasowego nałożonego na sygnały pomiarowe użyte
w procesie identyfikacji parametru Cg.
0,16
względny błąd dopasowania
0,14
0,12
0,10
0,08
T ob1 = 75 [ms], filtr fg=180 Hz
0,06
T ob1 = 50 [ms], filtr fg=180 Hz
T ob1 = 50 [ms], filtr fg=200 Hz
0,04
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
długość okna czasowego [s]
Rys. 6.16. Wpływ szerokość okna czasowego nałożonego na sygnały pomiarowe użyte
w procesie identyfikacji na błąd dopasowania.
Z przedstawionych rezultatów badań wynika, że bardziej powtarzalne wyniki
identyfikacji uzyskuje się dla krótszych czasów obserwacji sygnału przed
wygenerowaniem impulsu ciśnienia Tob1, natomiast zwiększanie szerokości okna
czasowego sygnałów pomiarowych powyżej 200 [ms] nie wpływa w sposób istotny na
wynik identyfikacji parametrów obiektu [99], [103], [104].
- 89 -
Wobec powyższych wniosków przyjęto szerokość okna czasowego 200 [ms] natomiast
czas obserwacji sygnału przed wygenerowaniem impulsu ciśnienia Tob1 równy 50 [ms].
6.5. Wpływ nieliniowego charakteru rezystancji Raw na wyniki identyfikacji przy
estymowanej i nie estymowanej podatności i Cg.
Cechą charakterystyczną modeli wykorzystywanych w praktycznych zastosowaniach jest
ich liniowość. O ile w metodzie częstotliwościowej jest to podejście słuszne gdyż
amplituda wymuszającego sygnału ciśnienia nie przekracza 1 [cmH2O] co odpowiada
wartości przepływu około 0.5 [l·s-1], o tyle w badanej metodzie zakres zmian ciśnień
i przepływów jest na tyle duży, że wartości zmiennych obiektu w trakcie badań
wykraczają poza zakres zmian fizjologicznych. Ten szeroki zakres zmian ciśnienia
powoduje, że zależność miedzy ciśnieniem a przepływem może mieć charakter
nieliniowy [100], [101].
Nieliniowy model rezystancji pneumatycznej wynikający z prawa Rohrer’a [27]
przytoczono w rozdziale drugim (2.18). Model ten zastosowany został do opisu oporu
dróg oddechowych Raw (6.1) i uwzględniony w równaniach (4.16 - 4.19) opisujących
sześcioelementowy model układu oddechowego.
∗
Raw = Raw 0 + k aw ⋅ V
(6.1)
gdzie:
Raw 0 – składnik stały (liniowy) [cmH2O·s·l-1],
k aw – stały współczynnik [cmH2O·s2·l-2],
•
V
– przepływ [l·s-1].
Eksperyment pomiarowy weryfikujący hipotezę o nieliniowym charakterze
identyfikowanego obiektu przeprowadzono na osobie zdrowej w ten sposób, że
rejestrowano odpowiedzi układu oddechowego na impulsy ciśnienia o różnych
amplitudach, rozłożonych równomiernie w przedziale 1 – 10 [cmH2O]. W ten sposób
zarejestrowano 80 sygnałów przepływu odpowiadających ośmiu wybranym wartościom
amplitudy impulsu ciśnienia (10 rejestracji dla jednej wartości amplitudy). Sygnały te
wykorzystano w procesie identyfikacji parametrów układu oddechowego.
Na rysunku 6.17. przedstawiono zależność ciśnienia od przepływu wyznaczona na
podstawie zarejestrowanych sygnałów. Zależność ta jest nieliniowa można wiec,
założyć, że rezystancja dróg oddechowych jest zależna od przepływu zgodnie
z równaniem (5.1) [100], [101].
Opierając się na przesłankach i zaleceniach literaturowych [33], [35], [38] w celu
poprawienia dokładność identyfikacji, parametr Cg wyłącza się z procesu identyfikacji
uznając jego wartość za znaną.. Wartość Cg wylicza się z czynnościowej pojemności
zalegającej TGV (objętości gazu pozostającej w płucach po spokojnym wydechu)
i różnicy miedzy ciśnieniem atmosferycznym PB a ciśnieniem wysycenia parą wodną
PH O według zależności (6.2).
2
- 90 -
Cg =
TGV
PB − PH 2O
(6.2)
gdzie:
TGV – czynnościowa pojemność zalegająca [l/s],
PB
– ciśnienie atmosferyczne [cmH2O].
PH 2O – ciśnienie wysycenia parą wodna [cmH2O].
Dla dorosłego człowieka podatność ta wynosi średnio około 0.0035 [l·cmH2O –1].
10
ciśnienie [cmH2O]
8
6
4
2
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
-1
przepływ [l s ]
Rys. 6.17. Wyznaczony nieliniowy charakter zależności ciśnienia od przepływu przy użyciu metody
ujemnych impulsów ciśnienia.
Przeprowadzone w tym punkcie badania miały, więc na celu sprawdzenie słuszności
stosowania modelu o nieliniowym charakterze oporu dróg oddechowych do
identyfikacji parametrów układu oddechowego metodą ujemnych impulsów ciśnienia, a
także sprawdzenie czy wyeliminowanie pojemności Cg z procesu identyfikacji wpływa
na poprawienie dokładności wyników identyfikacji. Do procesu identyfikacji użyto
więc czterech modeli: modelu sześcioelementowego (zwanego dalej liniowym), modelu
sześcioelementowego ze znaną i nie estymowaną wartością parametru Cg, modelu
sześcioelementowego o nieliniowym charakterze oporności Raw (zwanego dalej
nieliniowym), modelu sześcioelementowego o nieliniowym charakterze oporności Raw
oraz ze znaną i nie estymowaną wartością parametru Cg .
Na rysunku 6.18. przedstawiono wykres błędu dopasowania odpowiedzi
poszczególnych modeli do odpowiedzi obiektu, mierzonego według kryterium (4.22).
Z rysunku tego wynika ze zastosowanie nieliniowego modelu oporności Raw, polepsza
nieco jakość dostrojenia odpowiedzi modelu i obiektu. Dla modelu linowego błąd
dopasowania zmienia się w granicach od 14 % do 24 % w całym zakresie zmian
wartości przepływu, podczas gdy dla modelu nieliniowego od 13 % do 16 % w zakresie
- 91 -
większych przepływów i zwiększa się w zakresie przepływów mniejszych. Przyjęcie za
znany parametr Cg pogarsza nieco stopień dopasowania. Na podkreślenie zasługuje fakt,
że dla wartości przepływu mniejszych, co do wartości bezwzględnej, od 1.5 [l/s]
w każdym przypadku następuje wzrost błędu dopasowania odpowiedzi modelu
i obiektu.
0,28
model
model
model
model
względny błąd dopasowania
0,26
0,24
liniowy
nieliniowy
niel.ze zn. Cg
lin.ze zn. Cg
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
-1
przepływ [l s ]
Raw, Raw0
-1
[cmH2O l s]
Rys. 6.18. Wykres błędu (4.22) dopasowania odpowiedzi sześcioelementowego modelu z liniowym
i nieliniowym modelem oporności Raw, przy znanej i nieznanej wartości parametru Cg, do sygnału
pomiarowego, przy różnych wartościach wymuszonego przepływu powietrza.
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
model
model
model
model
-3,0
-2,5
liniowy
nieliniowy
niel.ze zn. Cg
lin.ze zn. Cg
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
-1
przepływ [l s ]
Rys. 6.19. Wartości średnie ocen parametru Raw dla liniowego i Raw0 dla nieliniowego modelu oporu Raw,
uzyskane w wyniku identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem układu oddechowego
przy znanej i nieznanej wartości parametru Cg i przy różnych wartościach przepływu powietrza.
- 92 -
względne odchylenie standartowe Raw, Raw0
Na rysunku 6.19 przedstawiono wyniki identyfikacji oporu dróg oddechowych Raw. Dla
modelu liniowego (zarówno ze znanym jak i nie znanym Cg) widać wyraźną zależność
wartości rezystancji Raw od wartości przepływu, a tym samym od amplitudy impulsu
wymuszającego. Zastosowanie modelu nieliniowego niweluje tę zależność, co jest
widoczne w szczególności w modelu ze znaną wartością parametru Cg [100], [101].
Ponadto, odchylenie standardowe średnich wartości estymat oporności dróg
oddechowych jest mniejsze i mniej zależne od wartości przepływu dla modeli ze
znanym Cg,,a najmniejsze wartości uzyskuje dla modelu o nieliniowym charakterze
oporności i wynosi do 23 % (Rys. 6.20.) [100], [101].
0,8
model
model
model
model
0,7
0,6
liniowy
nieliniowy
niel.ze zn. Cg
lin.ze zn. Cg
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
-1
przepływ [l s ]
Rys. 6.20. Względne odchylenia standardowe ocen parametru Raw dla liniowego i Raw0 dla nieliniowego
modelu oporu Raw, uzyskane w wyniku identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem
układu oddechowego, przy znanej i nieznanej wartości parametru Cg i przy różnych
wartościach przepływu powietrza.
Na rysunkach 6.21 (wartość) i 6.22 (odchylenie standardowe) przedstawiono wyniki
identyfikacji parametru stałego kaw. Średnie wartości estymat tego parametru oscylują
wokół pewnej stałej wartości, przy czym dla modelu ze znanym Cg zmienność ta jest
mniejsza. Odchylenie standardowe jest rzędu 45 % w zakresie większych, co do
wartości bezwzględnej, wartości przepływu i rośnie w zakresie mniejszych
przepływów.
- 93 -
1,0
0,9
z estymowanym Cg
ze znanym Cg
0,8
współczynnik kaw
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
-1
przepływ [l s ]
Rys. 6.21. Wartości średnie ocen parametru kaw dla nieliniowego modelu oporu Raw, uzyskane w wyniku
identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem układu oddechowego, przy znanej i nieznanej
wartości parametru Cg i przy różnych wartościach przepływu powietrza.
względne odchylenie standartowe
1,8
1,6
z estymowanym Cg
ze znanym Cg
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
-1
przepływ [l s ]
Rys. 6.22. Względne odchylenia standardowe ocen parametru kaw dla nieliniowego modelu oporu Raw,
uzyskane w wyniku identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem układu oddechowego,
przy znanej i nieznanej wartości parametru Cg i przy różnych wartościach przepływu powietrza.
Wyniki identyfikacji inertancji Law przedstawia rysunek 6.23. Średnie wartości estymat
tego parametru dla modelu nieliniowego z estymowanym parametrem Cg są
porównywalne z wynikami dla modelu liniowego. Zastosowanie natomiast modelu
nieliniowego ze znaną wartością podatności Cg, poprawia, w sposób znaczny, jakość
identyfikacji inertancji Law. Wartości odchylenia standardowego (Rys. 6.24) w tym
przypadku są najmniejsze (od 3 do 8% przy większych wartościach przepływu i rosną
przy jego zmniejszaniu)
- 94 -
0,019
0,017
Law [cmH2O l
-1
2
s ]
0,018
0,016
0,015
0,014
0,013
0,012
-3,0
model
model
model
model
liniowy
nieliniowy
niel.ze zn. Cg
lin.ze zn. Cg
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
przepływ [l/s]
Rys. 6.23. Wartości średnie ocen parametru Law dla liniowego i nieliniowego modelu oporu Raw,
uzyskane w wyniku identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem układu oddechowego,
przy znanej i nieznanej wartości parametru Cg i przy różnych wartościach przepływu powietrza.
względne odchylenie standartowe Law
0,26
0,24
model liniowy
model nieliniowy
model niel.ze zn. Cg
model lin.ze zn. Cg
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
-1
przepływ [l s ]
Rys. 6.24. Względne odchylenia standardowe ocen parametru dla liniowego i nieliniowego modelu
oporu Raw, uzyskane w wyniku identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem układu
oddechowego, przy znanej i nieznanej wartości parametru Cg i przy różnych
wartościach przepływu powietrza.
Na rysunkach 6.25 i 6.26 przedstawiono wyniki identyfikacji oporu tkanek Rt. Pokazują
one, że zależność tego parametru od przepływu jest mniejsza przy zastosowaniu
nieliniowego modelu oporu Raw. Zastosowanie modelu ze znaną wartością
podatności Cg, poprawia nieznacznie jakość identyfikacji oporu Rt. Wartości odchylenia
standardowego średnich wartości tego parametru zawierają się w przedziale od 10%
do 27%.
- 95 -
5,0
4,5
Rt
-1
[cmH2O l s]
4,0
3,5
3,0
2,5
model
model
model
model
2,0
liniowy
nieliniowy
niel.ze zn. Cg
lin.ze zn. Cg
1,5
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
przepływ [l/s]
Rys. 6.25. Wartości średnie ocen parametru Rt dla liniowego i nieliniowego modelu oporu Raw, uzyskane
w wyniku identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem układu oddechowego, przy znanej
i nieznanej wartości parametru Cg i przy różnych wartościach przepływu powietrza.
względne odchylenie standartowe Rt
0,7
model
model
model
model
0,6
0,5
liniowy
nieliniowy
niel.ze zn. Cg
lin.ze zn. Cg
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
przepływ [l/s]
Rys. 6.26. Względne odchylenia standardowe ocen parametru dla liniowego i nieliniowego modelu
oporu Raw, uzyskane w wyniku identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem układu
oddechowego, przy znanej i nieznanej wartości parametru Cg i przy różnych
wartościach przepływu powietrza.
Rysunki 6.27 , 6.28 oraz 6.29, 6.30 przedstawiają natomiast wyniki identyfikacji dwóch
kolejnych parametrów związanych z częścią tkankową układu oddechowego to jest
podatności Ct i inertancji Lt. Parametry te nie wykazują zależności od przepływu
i zastosowanie modelu o nieliniowym charakterze Raw nie wpływa na dokładność ich
- 96 -
identyfikacji. Zastosowanie
podatności Cg, powoduje,
przepływów powyżej 2 [l/s]
ocen parametru Lt zarówno
poziomie 150%
natomiast modelu nieliniowego ze znaną wartością
że odchylenia standardowe ocen parametru Ct dla
osiągają najmniejsze wartości. Odchylenie standardowe
dla modelu nieliniowego jak i liniowego pozostaje na
0,30
model
model
model
model
Ct [l cmH2O
-1
]
0,25
liniowy
nieliniowy
niel.ze zn. Cg
lin.ze zn. Cg
0,20
0,15
0,10
0,05
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
przep³yw [l/s]
Rys. 6.27. Wartości średnie ocen parametru Ct dla liniowego i nieliniowego modelu oporu Raw, uzyskane
w wyniku identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem układu oddechowego, przy znanej
i nieznanej wartości parametru Cg i przy różnych wartościach przepływu powietrza.
względne odchylenie standartowe Ct
2,0
model
model
model
model
1,8
1,6
liniowy
nieliniowy
niel.ze zn. Cg
lin.ze zn. Cg
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
przepływ [l/s]
Rys. 6.28. Względne odchylenia standardowe ocen parametru Ct dla liniowego i nieliniowego modelu
oporu Raw, uzyskane w wyniku identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem układu
oddechowego, przy znanej i nieznanej wartości parametru Cg i przy różnych
wartościach przepływu powietrza.
- 97 -
0,04
model
model
model
model
-1
2
Lt [cmH2O l s ]
0,03
liniowy
nieliniowy
niel.ze zn. Cg
lin.ze zn. Cg
0,02
0,01
0,00
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
przepływ [l/s]
Rys. 6.29. Wartości średnie ocen parametru Lt dla liniowego i nieliniowego modelu oporu Raw, uzyskane
w wyniku identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem układu oddechowego, przy znanej
i nieznanej wartości parametru Cg i przy różnych wartościach przepływu powietrza.
Względne odchylenie standartowe Lt
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
model liniowy
model nieliniowy
model niel.ze zn. Cg
model lin.ze zn. Cg
0,5
0,0
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
przepływ [l/s]
Rys. 6.30. Względne odchylenia standardowe ocen parametru Lt dla liniowego i nieliniowego modelu
oporu Raw, uzyskane w wyniku identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem układu
oddechowego, przy znanej i nieznanej wartości parametru Cg i przy różnych
wartościach przepływu powietrza.
Występujące w omawianej metodzie maksymalne wartości ciśnienia i przepływu
pokazują, że zależność miedzy ciśnieniem a przepływem ma charakter nieliniowy, co
powoduje, że wartość oporu dróg oddechowych Raw zależy od wartości przepływu a tym
samym od wartości amplitudy wymuszenia. Uwzględnienie tej nieliniowości
- 98 -
w przyjętym modelu poprawia wyniki identyfikacji tego parametru. Poprawienie
jakości identyfikacji wszystkich parametrów uzyskuje się dodatkowo przyjmując za
znaną wartość parametru Cg. W zakresie większych wartości wymuszeń uzyskuje
większą powtarzalność ocen estymowanych parametrów oraz ich odchylenia
standardowego w funkcji przepływu, co może być związane z tym, że w zakresie
mniejszych wartości amplitud wymuszenia, dla tej metody identyfikacji, obiekt może
nie być dostatecznie pobudzany.
W dalszych eksperymentach układ oddechowy pobudzano wymuszeniem w postaci
ujemnego impulsu ciśnienia o wartości amplitudy około 10 [cmH2O], natomiast
identyfikację mechanicznych parametrów układu oddechowego prowadzono z modelem
sześcioelementowym o nieliniowym charakterze oporu dróg oddechowych Raw
i ustalonej znanej wartości parametru Cg.
6.6. Wpływ dołączonego dodatkowego oporu pneumatycznego
Przeprowadzenie opisywanego eksperymentu, miało na celu ocenienie zdolności
metody krótkotrwałych, ujemnych impulsów ciśnienia do wykrywania zmian wartości
parametrów układu oddechowego (wzrostu oporu dróg oddechowych). Eksperyment
polegał na identyfikacji badaną metodą, pięciu parametrów układu oddechowego.
Parametrami tymi były: opór dróg oddechowych Raw, inertancja dróg oddechowych Law
oraz opór Rt, inertancja Lt i podatności Ct części tkankowej. Wartość podatności gazu
pęcherzykowego Cg przyjęto za znaną i równą 0.0035 [l·cmH2O -1].
Eksperyment przeprowadzono przy udziale czterech zdrowych osób w następujący
sposób. Dla każdej z badanych osób zmierzono i zarejestrowano po 20 sygnałów
przepływu oddechowego, z których dziesięć pierwszych pochodziło z eksperymentów
przeprowadzonych w warunkach normalnych tj. bez ingerencji we właściwości obiektu
pomiarów. Dziesięć kolejnych, to sygnały pochodzące z pomiarów, podczas których
pomiędzy wylotem dróg oddechowych badanego a ustnikiem układu pomiarowego
dołączono dodatkowy, kalibrowany opornik pneumatyczny o stałej wartości równej
5 [cmH2O·s·l-1] symulujący wzrost wartości oporu dróg oddechowych Wyniki
przeprowadzonego eksperymentu przedstawiono na rys. 6.31 – 6.33.
0,16
brak oporności dodatkowej
-1
dodatkowy opór 5 [cmH2O l s]
względny błąd dopasowania
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
1
2
3
4
numer badanej osoby
Rys. 6.31. Wykres błędu dopasowania odpowiedzi modelu do sygnału pomiarowego według kryterium
(4.22) dla kolejnych osób, przy dołączonym dodatkowym oporze o wartości 5 [cmH2O·s·l-1]
i przy jego braku.
- 99 -
Na rysunku 6.31 przedstawiono wykres błędu dopasowania odpowiedzi modelu do
sygnału pomiarowego według kryterium (4.22) dla poszczególnych osób, przy
dołączonym dodatkowym oporze o wartości 5 [cmH2O·s·l-1] i przy jego braku.
Dołączenie dodatkowego oporu powoduje poprawienie jakości dopasowania i obniżenie
wartości tego błędu. Bez dodatkowego oporu jego wartość wynosi około 12 %, podczas
gdy z dołączonym dodatkowym oporem zawiera się w przedziale od 4 do 7 %.
Przy dołączonym dodatkowym oporze obserwuje się wzrost średnich wartości ocen
wszystkich parametrów, z czego zmiana wartości oporu Raw jak i Rt następuje w taki
sposób, że suma ich przyrostów jest w przybliżeniu równa wartości oporu dodatkowego
(rys. 6.32). Jednocześnie obserwuje się zmniejszenie odchylenia standardowego ocen
oporu dróg oddechowych Raw i całkowitego oporu R (liczonego jako sumy Raw i Rt)
oraz wzrost losowej zmienności ocen pozostałych parametrów (rys. 6.30). Zjawiska te
(przedstawione na rys. 6.31 – 6.33) są spowodowane, wywołanym przez dodatkowy
opór, dominującym wpływem wypadkowego oporu w układzie oddechowym na wyniki
pomiaru odpowiedzi identyfikowanego obiektu. Również miejsce dołączenia
dodatkowego oporu (pomiędzy wylotem dróg oddechowych a ustnikiem systemu
pomiarowego) może powodować zwiększenie wpływu dróg pozatorakalnych na wyniki
identyfikacji.
12
R = (Raw+ Rt)
-1
[cmH2O l s]
11
10
9
8
brak dodatkowego oporu
-1
dodatkowy opór 5 [cmH2O l s]
7
6
5
4
0
1
2
3
4
5
numer osoby badanej
Rys. 6.32. Wartości średnie ocen oporu R przyjętego jako suma oporu dróg oddechowych Raw i oporu
tkanek Rt uzyskane w procesie identyfikacji dla poszczególnych pacjentów przy dołączonym
dodatkowym oporze o wartości 5 [cmH2O·s·l-1] i przy jego braku..
- 100 -
a)
b)
1,4
1,3
1,2
brak oporności dodatkowej
-1
dodatkowy opór 5 [cmH2O l s]
1,3
wzgledne odchylenie standartowe
względne odchylenie standartowe
1,4
brak oporności dodatkowej
-1
dodatkowy opór 5 [cmH2O l s]
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Law
Raw
Rt
Lt
Ct
R
Law
Raw
parametr
c)
Lt
Ct
R
parametr
d)
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
brak oporności dodatkowej
-1
dodatkowy opór 5 [cmH2O l s]
1,1
1,0
wzgledne odchylenie standartowe
względne odchylenie standartowe
Rt
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
brak oporności dodatkowej
-1
dodatkowy opór 5 [cmH2O l s]
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Law
Raw
Rt
Lt
Ct
R
Law
parametr
Raw
Rt
Lt
Ct
R
parametr
Rys. 6.33. Względne odchylenia standardowe ocen parametrów układu oddechowego uzyskanych
w procesie identyfikacji dla poszczególnych osób, przy dołączonym dodatkowym oporze o wartości
5 [cmH2O·s·l-1] i przy jego braku. a) osoba 1, b) osoba 2, c) osoba 3, d) osoba 4.
Przedstawione wyniki eksperymentów polegające na dołączaniu dodatkowego oporu
pneumatycznego pomiędzy wylotem dróg oddechowych a ustnikiem systemu
pomiarowego, wykazały zdolność badanej metody pomiarowej do wykrywania zmian
w parametrach dróg oddechowych.
6.7. Pomiary wykonywane w masce i z podtrzymaniem policzków w celu
ograniczenia wpływu pozatorakalnych dróg oddechowych
W trakcie badania właściwości układu oddechowego, przy wymuszeniu generowanym
u wylotu dróg oddechowych, część sygnału wymuszającego jest rozpraszana na
elastycznych strukturach policzków. Sytuacja taka występuje głównie w metodzie
oscylacji wymuszonych (FOT), gdzie mamy do czynienia z wymuszeniem
o charakterze sinusoidalnym pobudzającym obiekt w długim przedziale czasu. Jedną
z metod ograniczenia tego wpływu jest pomiar wykonany z podtrzymaniem policzków
za pomocą dłoni lub specjalnej maski.
Eksperymenty opisane w tym podrozdziale miały na celu sprawdzenie wpływu
podtrzymywania policzków i użycia maski na wyniki identyfikacji parametrów układu
oddechowego metodą krótkotrwałych, ujemnych impulsów ciśnienia.
- 101 -
W przeprowadzonych eksperymentach wzięła udział osoba zdrowa, dla której
zarejestrowano 30 sygnałów impulsu ciśnienia i przepływu. Dziesięć pierwszych
eksperymentów zostało przeprowadzonych w warunkach normalnych, dziesięć
następnych z podtrzymywaniem policzków dłońmi i dziesięć ostatnich z maską
podtrzymującą policzki. Osobę badaną w trakcie eksperymentu z wykorzystaniem
maski podtrzymującej policzki przedstawiono na rysunku 6.34.
Rys. 6.34. Badanie metodą krótkotrwałych, ujemnych impulsów ciśnienia
z wykorzystaniem maski podtrzymującej policzki w celu eliminacji wpływu elastycznych
właściwości policzków.
Tabela 6.4 Wyniki pomiaru mechanicznych parametrów układu oddechowego metodą krótkotrwałych, ujemnych
impulsów ciśnienia, wykonanego w warunkach normalnych, z podtrzymywaniem policzków dłońmi i z maską
podtrzymującą policzki.
Law
[cmH2O·2s·l -1]
średnia
Wz.
odch.
stand
Parametr układu oddechowego
Lt (1)
Raw
Rt (1)
[cmH2O·s·l-1] [cmH2O·2s·l -1] [cmH2O·s·l-1]
średnia
Wz.
odch.
stand
średnia
Wz.
odch.
stand
średnia
Wz.
odch.
stand
Ct (1)
[l·cmH2O -1 ]
średnia
Wz.
odch.
stand
normalnie 0.0193 0.1516 1.4773 0.2145 0.0015 0.6993 3.5632 0.3393 0.0350 0.3954
z dłońmi 0.0189 0.1469 1.5276 0.2238 0.0012 0.6468 3.2689 0.3498 0.0295 0.4264
z maską 0.0182 0.1488 1.4385 0.2195 0.0017 0.6898 3.3598 0.3314 0.0335 0.4137
Na rysunku 6.35 przedstawiono przykładowe sygnały przepływu zarejestrowane
u wylotu dróg oddechowych podczas badania pacjenta w warunkach normalnych,
z podtrzymywaniem policzków dłońmi oraz z maską podtrzymująca policzki.
Z rysunku tego wynika ze stosowanie maski czy podtrzymywanie policzków dłońmi nie
wpływa na kształt i wartości sygnałów. Również nie obserwuje się istotnych zmian w
wynikach pomiaru parametrów pneumatycznych układu oddechowego. Zarówno
wartości ocen parametrów jak i ich odchylenia standardowe utrzymują się na stałym
poziomie (tab. 6.4). Tak, więc podtrzymywanie policzków dłońmi jak
i używanie maski nie ma istotnego wpływu na jakość pomiaru, co może być związane z
- 102 -
krótkim czasem trwania wymuszenia. Brak zakłócającego wpływu pozatorakalnych
dróg oddechowych jest niewątpliwie dodatkową zaletą przemawiającą na korzyść
proponowanej metody pomiarowej.
1,0
0,5
przepływ [l/s]
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
normalnie
z dłońmi
z maską
-3,0
-3,5
2,76
2,78
2,80
2,82
2,84
2,86
2,88
2,90
2,92
czas [s]
Rys. 6.35. Przykładowe sygnały przepływu zarejestrowane u wylotu dróg oddechowych podczas badania metoda
krótkotrwałych, ujemnych impulsów ciśnienia przeprowadzonego w warunkach normalnych, z podtrzymywaniem
policzków dłońmi i z maską podtrzymująca policzki.
Z przeprowadzonych eksperymentów pomiarowych opisanych w tym rozdziale
wynikają następujące wnioski:
• Zarejestrowane u wylotu dróg oddechowych sygnały przepływu i ciśnienia podczas
spokojnego oddechu są podobne do tych uzyskanych w badaniach symulacyjnych.
Różnice co do kształtu i charakterystycznych wartości wynikają z indywidualnych cech
osobniczych badanych osób, a także ze sposobu i tempa oddychania podczas badania.
• Badany dobrze reaguje na wymuszający impuls ciśnienia, jeżeli wartość jego
amplitudy nie przekracza ok. 10 [cmH2O], a czas trwania wynosi ok. 50 [ms]. Dłuższy
czas trwania impulsu (stosowany w badaniach symulacyjnych) powoduje w niektórych
przypadkach reakcję mięśniową badanego.
• Zależność między ciśnieniem a przepływem podczas stosowania opracowanej
metody ma charakter nieliniowy, co powoduje, że wartość oporu dróg oddechowych
Raw zależy od zmian przepływu a tym samym od wymuszenia.
• Przyjęcie nieliniowego modelu oporu dróg oddechowych Raw poprawia wyniki
identyfikacji tego parametru.
• Lepsze wyniki identyfikacji wszystkich parametrów uzyskuje się dodatkowo
przyjmując za znaną wartość parametru Cg.
• W zakresie większych wartości wymuszeń uzyskuje się lepsze wyniki identyfikacji
(większa stałość wartości estymowanych parametrów, jak i mniejsze odchylenie
standartowe w funkcji przepływu), co może być związane z tym, że w zakresie
mniejszych wartości amplitud wymuszenia, obiekt może nie być dostatecznie
pobudzany.
- 103 -
• Otrzymane w procesie identyfikacji średnie wartości ocen parametrów układu
oddechowego są zgodne z podawanymi w literaturze ([1], [53], [70], [81], [96])
a zmierzonymi innymi metodami pomiarowymi. Obserwowane zróżnicowanie
tych ocen wynika z indywidualnych cech osobniczych osób biorących udział
w poszczególnych eksperymentach.
• Najlepiej identyfikowalnym parametrem jest inertancja dróg oddechowych Law.
Odchylenia standardowe ocen tego parametru zawierają się w przedziale od 8%
do 15 %. Następną grupę parametrów stanowią opory Raw i Rt których odchylenia
standardowe nie przekraczaj 30 %. Odchylenie standardowe podatności tkanek Ct nie
przekracza 50 %. Najgorzej identyfikowalnym parametrem jest inertancja części
tkankowej Lt. Względne odchylenie standardowe ocen tego parametru przekracza 70%.
• Dołączenie między ustnikiem urządzenia pomiarowego a wylotem dróg
oddechowych badanego dodatkowego oporu symulujacego wzrost wartości oporu dróg
oddechowych powoduje wzrost wartości wszystkich parametrów, z czego zmiana
wartości oporu Raw jak i Rt następuje w taki sposób, że suma ich przyrostów jest w
przybliżeniu równa wartości oporu dodatkowego.
• Symulowany wzrost oporu Raw powoduje zmniejszenie odchylenia standardowego
ocen oporu dróg oddechowych Raw oraz całkowitego oporu R (liczonego jako sumy Raw
i Rt) i wzrost losowej zmienności ocen pozostałych parametrów
• Użycie maski podtrzymującej policzki jak i podtrzymywanie policzków w celu
eliminacji wpływu dróg pozatorakalnych nie ma istotnego wpływu na jakość pomiaru,
co jest zaletą opracowanej metody pomiarowej.
Ponadto, na podstawie analizy sygnałów pomiarowych stwierdzono że:
• Jeżeli
częstotliwość graniczna
filtra
dolnoprzepustowego filtrującego
zarejestrowane sygnały pomiarowe nie przekracza 180 [Hz] to nie ma on wpływu na
wyniki identyfikacji i oznacza to, że w widmie częstotliwościowym sygnałów
pomiarowych mieszczącym się powyżej tej częstotliwości nie ma istotnej informacji
pomiarowej dotyczącej właściwości identyfikowanego obiektu. Informacja ta jest
zawarta w paśmie niższych częstotliwości.
• Długość okna czasowego sygnałów użytych do identyfikacji parametrów układu
oddechowego nie wpływa na wyniki identyfikacji jeżeli nie jest mniejsza niż 200 [ms].
Powyższe wnioski zostały wykorzystane przy przeprowadzaniu eksperymentu
dotyczącego badania czułości i swoistości metody pomiarowej ujemnych impulsów
ciśnienia, przedstawionego w następnym rozdziale.
- 104 -
7. Czułość i swoistość metody pomiarowej
Opisane w tym rozdziale eksperymenty pozwalają ocenić czułość i swoistość
proponowanej w tej pracy metody pomiaru mechanicznych parametrów układu
oddechowego. Czułość metody pomiarowej oznacza zdolność do wyłonienia z grupy
badanych, osób chorych natomiast swoistość określana jest jako zdolność do wyłonienia
z pośród badanych osób zdrowych. Tak więc czułość i swoistość metody oznacza
możliwość dokonania selektywnego podziału na chorych i zdrowych, a więc
przeprowadzenia klasyfikacji badanych osób. Podstawą tej klasyfikacji w przypadku
proponowanej w tej pracy metody są wyznaczone w procesie identyfikacji parametry
układu oddechowego.
Opierając się na bogatej literaturze medycznej np. [1], za jedno z podstawowych
kryteriów klasyfikacji można przyjąć wartość oporu układu oddechowego, która
w przewlekłych obturacyjnych stanach chorobowych znacznie wzrasta oraz wartość
podatności płuc, której obniżenie jest charakterystyczną cechą zaburzeń wentylacji
o charakterze restrykcyjnym
Eksperymentem pomiarowym objęto czternaście osób w tym siedem zdrowych
i siedem chorych. Grupę osób zdrowych stanowili mężczyźni w wieku od 25 do 50 lat.
Grupę osób chorych stanowili pacjenci Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce
w Rabce, chorzy na mukowistydozę, w wieku od 14 do 20 lat w tym cztery kobiety
i trzech mężczyzn. Badania tej grupy zostały przeprowadzone przez pracowników
IGiChP w Rabce. Dla każdego pacjenta, przy ustalonej wartości amplitudy
wymuszającego impulsu ciśnienia (około 12 [cmH2O]) zmierzono i zarejestrowano po
15 sygnałów przepływu oddechowego, z których wybrano po dziesięć poprawnych
(jako kryterium poprawności przyjęto powtarzalność kształtu sygnałów pomiarowych)
w każdym przypadku. Sygnały te wykorzystano do identyfikacji parametrów układu
oddechowego [102], [103], [104], [105], [106].
1,5
1,0
0,5
przepływ [l/s]
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
3,86
3,88
3,90
3,92
3,94
3,96
3,98
4,00
4,02
4,04
czas [s]
Rys. 7.1. Przykładowe przebiegi sygnału przepływu powietrza zarejestrowanego u wylotu dróg
oddechowych zdrowej osoby w kolejnych eksperymentach.
- 105 -
1,5
1,0
przepływ [l/s]
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
4,74
4,76
4,78
4,80
4,82
4,84
4,86
4,88
4,90
4,92
czas [s]
Rys. 7.2. Przykładowe przebiegi sygnału przepływu powietrza zarejestrowanego
u wylotu dróg oddechowych zdrowej osoby w kolejnych eksperymentach.
Na rysunkach 7.1 i 7.2 przedstawiono po cztery przykładowe przebiegi sygnału
przepływu powietrza, zarejestrowane u wylotu dróg oddechowych osób zdrowej
i chorej, wywołane ujemnym impulsem ciśnienia. Rysunki te pokazują, że przebiegi
przepływu dla tej samej osoby zarówno zdrowej jak i chorej są powtarzalne [102].
Obserwowane są natomiast znaczne różnice pomiędzy zdrowymi i chorymi.
2
0
ciśnienie [cmH2O]
-2
zdrowy
-4
-6
-8
-10
-12
chory
-14
0
50
100
150
200
250
300
numer próbki
Rys. 7.3. Przykładowe przebiegi sygnału ciśnienia zarejestrowanego u wylotu dróg oddechowych dla
osoby zdrowej i chorej.
- 106 -
2,0
1,5
1,0
chory
przepływ [l/s]
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
zdrowy
-2,5
-3,0
0
50
100
150
200
250
300
numer próbki
Rys. 7.4. Przykładowe przebiegi sygnału przepływu powietrza zarejestrowanego
u wylotu dróg oddechowych dla osoby zdrowej i chorej.
Rysunki 7.3 i 7.4 przedstawiają przebiegi sygnałów ciśnienia oraz przepływu powietrza,
zarejestrowane u wylotu dróg oddechowych osoby zdrowej i chorej, wywołane
ujemnym impulsem ciśnienia. Można zauważyć, że różnice występują nie tylko
w kształcie sygnału przepływu, ale także w wartościach minimalnych tych sygnałów.
Dla pacjentów ze stwierdzonym stanem chorobowym płuc obserwujemy wyraźne
ograniczenie przepływu wydychanego powietrza, a także zwiększenie minimalnych
wartości impulsu wymuszającego [103], [104], [105], [106].
-6
osoby zdrowe
osoby chore
wartość średnia
impulsu ciśnienia [cmH2O]
-7
-8
-9
-10
-11
-12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
numer badanego
Rys. 7.5. Wartości średnie sygnału ciśnienia powietrza zmierzonego u wylotu dróg oddechowych dla
osób zdrowych i chorych.
- 107 -
-0,2
osoby zdrowe
osoby chore
wartość średnia przepływu [l/s]
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
-1,4
-1,6
-1,8
-2,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
numer badanego
.
Rys. 7.6. Wartości średnie sygnału przepływu powietrza zmierzonego u wylotu dróg oddechowych dla
osób zdrowych i chorych.
W celu porównania w sposób ilościowy sygnałów ciśnienia i przepływu pochodzących
od osób zdrowych i chorych, wyznaczono wartości średnie tych sygnałów za czas
trwania impulsu wymuszającego to jest 50 [ms]. Otrzymane wyniki, przedstawione na
rysunkach 7.5 i 7.6 pozwalają w sposób jednoznaczny wydzielić grupę osób z wyraźnie
zmniejszoną wartością przepływu, (co do wartości bezwzględnych) od grupy osób
zdrowych [102], [103], [104], [105], [106]. Rozdzielenie tych grup jednocześnie ze
względu na wartości średnie ciśnienia i przepływu pokazano na rysunku 7.7 [103],
[104].
-6
osoby zdrowe
osoby chore
wartość średnia
impulsu ciśnienia [cmH2O]
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
wartość średnia przepływu [l/s]
Rys. 7.7. Rozdzielenie grupy osób zdrowych i chorych ze względu na średnie wartości przepływu
i ciśnienia.
- 108 -
4,5
osoby zdrowe
osoby chore
wartość średnia Raw [cmH2O l
-1
s]
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
numer badanego
Rys. 7.8. Wartości średnie parametru Raw dla osób zdrowych i chorych uzyskane
w wyniku identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem dróg oddechowych.
Na rysunku 7.8 przedstawiono wyniki identyfikacji parametru Raw związanego
z oporem dróg oddechowych [106]. Średnie wartości tego parametru dla grupy osób
zdrowych zawierają się w przedziale od 1.2 do 1.9 [cmH2O·s·l-1] i są zgodne z
podawanymi w literaturze [53], [70], natomiast w grupie osób chorych obserwuje się
wyraźne zwiększenie tego parametru (od 2.5 do 4.5 [cmH2O·s·l-1]).
osoby zdrowe
osoby chore
wartość średnia Rt
[cmH2O l
-1
s]
25
20
15
10
5
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
numer badanego
Rys. 7.9. Wartości średnie parametru Rt dla grupy osób zdrowych i chorych uzyskane w wyniku
identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem dróg oddechowych.
- 109 -
Rysunek 7.9 przedstawia wyniki identyfikacji parametru Rt reprezentującego opór
tkanek oraz klatki piersiowej. Jego średnie wartości w grupie osób zdrowych utrzymują
się na stałym poziomie ok. 3 [cmH2O·s·l-1], natomiast w grupie osób chorych parametr
ten zwiększa swoją wartość nawet ośmiokrotnie [106].
osoby zdrowe
osoby chore
wartość średnia R [cmH2O l
-1
s]
30
25
20
15
10
5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
numer badanego
Rys. 7.10. Wartości średnie oporu R dla osób zdrowych i chorych uzyskane
w wyniku identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem dróg oddechowych.
osoby zdrowe
osoby chore
-1
wartość średnia Ct [l cm H2O ]
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
0
2
4
6
8
10
12
14
numer badanego
Rys. 7.11. Wartości średnie parametru Ct dla grupy osób zdrowych i chorych uzyskane w wyniku
identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem dróg oddechowych.
- 110 -
Rysunek 7.10 przedstawia wyniki identyfikacji parametru R, przyjętego jako suma
oporu dróg oddechowych Raw i oporu tkanek Rt. Wartości średnie oporu R, dla osób
zdrowych utrzymują się na stałym poziomie około 5 [cmH2O·s·l-1]. Wartość tego oporu
dla grupy osób ze stwierdzonymi zmianami chorobowymi układu oddechowego jest
kilkakrotnie większa i przekracza 10 [cmH2O·s·l-1]. Zróżnicowane wartości parametru R
w tej grupie mogą świadczyć o stopniu zmian chorobowych [102], [105], [106].
Na rysunku 7.11 przedstawiono wyniki identyfikacji drugiego parametru, który
w sposób jednoznaczny różnicuje pacjentów zdrowych i chorych, to jest podatności Ct.
Średnie wartości tego parametru dla grupy osób zdrowych zawierają się
w przedziale od 0.02 [l·cmH2O–1] do 0.05 [l·cmH2O–1], natomiast dla grupy pacjentów
ze stwierdzonymi zmianami w układzie oddechowym są wyraźnie obniżone
i osiągnęły wartość poniżej0.001 [l·cmH2O–1] [102], [105], [106].
Rysunek 7.12 przedstawia wyniki identyfikacji inertancji tkankowej Lt. Średnie
wartości tego parametru dla grupy osób zdrowych utrzymują się na stałym poziomie
(z wyjątkiem dwóch ostatnich osób) ok. 0.0005 [cmH2O·s2·l-1]. Dla grupy pacjentów ze
stwierdzonymi zmianami w układzie oddechowym wartości tego parametru ulegają
zwiększeniu i osiągnęły wartości od 0.0017 do 0.0033 [cmH2O·s2·l-1].
0,004
0,003
wartość średnia Lt [cmH2O l
-1
2
s ]
osoby zdrowe
osoby chore
0,002
0,001
0,000
-0,001
0
2
4
6
8
10
12
14
16
numer badanego
Rys. 7.12. Wartości średnie parametru Lt dla grupy osób zdrowych i chorych uzyskane w wyniku
identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem dróg oddechowych.
Na rysunku 7.13 przedstawiono wyniki identyfikacji inertancji Law. Parametr ten nie
wykazuje zmian swoich średnich wartości, pod wpływem zmian chorobowych układu
oddechowego.
- 111 -
osoby zdrowe
osoby chore
0,022
wartość średnia Law [cmH2O l
-1
2
s ]
0,024
0,020
0,018
0,016
0,014
0,012
0
2
4
6
8
10
12
14
16
numer badanego
Rys. 7.13. Wartości średnie parametru Law dla grupy osób zdrowych i chorych uzyskane w wyniku
identyfikacji prowadzonej z sześcioelementowym modelem dróg oddechowych.
Na rysunkach 7.14, 7.15, 7.16 przedstawiono dodatkowo wykresy rozdzielenia
badanych na osoby zdrowe i chore ze względu na dwa wybrane parametry: przepływ
i opór R, przepływ i podatność Ct, oraz opór R i podatność Ct [102], [105], [106].
wartość średnia R [cmH2O l
-1
s]
30
osoby zdrowe
osoby chore
25
20
15
10
5
-2,0
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
przepływ [l/s]
Rys. 7.14. Rozdzielenie grupy osób zdrowych i chorych ze względu na wartości przepływu i oporu R.
- 112 -
0,050
osoby zdrowe
osoby chore
-1
wartość średnia Ct [l cm H2O ]
0,045
0,040
0,035
0,030
0,025
0,020
0,015
0,010
0,005
0,000
-2,0
-1,8
-1,6
-1,4
-1,2
-1,0
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
przepływ [l/s]
Rys .7.15. Rozdzielenie grupy osób zdrowych i chorych ze względu na wartości przepływu
i podatności Ct.
0,06
osoby zdrowe
osoby chore
-1
wartość średnia Ct [l cm H2O ]
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
5
10
15
20
25
wartość średnia R [cmH 2O l
-1
30
35
s]
Rys. 7.16. Rozdzielenie grupy osób zdrowych i chorych ze względu na wartości
oporu R i podatności Ct.
Przedstawione w tym rozdziale wyniki eksperymentów pomiarowych pokazują, że
w przypadku wszystkich badanych osób zaproponowana metoda pomiarowa
krótkotrwałych, ujemnych impulsów ciśnienia pozwoliła na jednoznaczną i poprawną
klasyfikację osób zdrowych i chorych.
Klasyfikacje tę można przeprowadzić na podstawie wartości średnich przepływu jak
i czterech z pośród pięciu identyfikowanych parametrów, które wykazują zależność od
- 113 -
stanu chorobowego układy oddechowego. Wyjątek stanowią tutaj jedynie parametr Law,
który, mimo że jest jednym z najlepiej identyfikowalnych parametrów układu
oddechowego nie wykazuje żadnych zmian w zależności od stanu chorobowego.
Zarówno jednak parametr Law jak i Lt w praktyce klinicznej nie mają większego
znaczenia diagnostycznego również przy wykorzystaniu klasycznych metod
pomiarowych.
Wysoką rozdzielczość klasyfikacji można uzyskać na podstawie dwóch parametrów
układu oddechowego, to jest wartości średnich przepływu i oporu, oraz oporu
i podatności.
Omawiając uzyskane wyniki należy jednak stwierdzić, że u pacjentów Instytutu
Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce badanych tą metodą występowały znaczne zmiany
chorobowe układu oddechowego.
- 114 -
8. Podsumowamie
Niniejsza praca przedstawia metodę krótkotrwałych, ujemnych impulsów ciśnienia
polegającej na wykorzystaniu do identyfikacji mechanicznych parametrów układu
oddechowego przejściowych stanów dynamicznych w sygnale przepływu powietrza.
Stany dynamiczne wywołane są poprzez wygenerowanie u wylotu dróg oddechowych
badanego krótkotrwałego ujemnego impulsu ciśnienia.
Celem pracy było przebadanie zaproponowanej metody pod względem jej przydatności
w diagnozowaniu zmian chorobowych układu oddechowego. Cel ten osiągnięto
realizując kolejno następujące zadania:
a). Zbudowano model matematyczny i symulacyjny badanej metody pomiarowej.
Składa się on z modelu obiektu badanego, jakim są płuca, modelu systemu
pomiarowego oraz modelu algorytmu identyfikacji generującego model wyznaczany.
W skład modelu systemu pomiarowego wchodzą: model sygnału wymuszenia, modele
czujników ciśnienia i przepływu, model multipleksera analogowego oraz model
przetwornika analogowo – cyfrowego (A/C).
• Jako model odniesienia układu oddechowego przyjęto model dziesięcioelementowy,
który uzupełniono sześcioelementowym modelem górnych dróg oddechowych.
Wartości współczynników przyjęto na podstawie danych literaturowych.
• Jako model wymuszenia przyjęto impuls prostokątny o ograniczonej amplitudzie,
czasie trwania, oraz czasie narastania i opadania zboczy. Różne wartości narastania
i opadania zboczy wyliczono w procesie identyfikacji.
• Jako model czujnika ciśnienia przyjęto obiekt oscylacyjny II rzędu, którego
parametry wyliczono na podstawie danych konstrukcyjnych czujnika.
• Jako model czujnika przepływu przyjęto opór pneumatyczny o określonej wartości,
różnej dla stanu spokojnego oddechu i stanu pobudzenia krótkotrwałym impulsem
ciśnienia.
• Jako model multipleksera przyjęto sterowany dzielnik napięcia o dwu wejściach,
przy czym sterowanie odbywa się na drodze zmian wartości rezystancji dzielników.
W modelu pominięto wpływ pojemności wyjściowej multipleksera jako znikomy dla
przyjętych wartości częstotliwości przełączania kanałów.
• Jako model przetwornika A/C przyjęto funkcję kwantyzacji.
• Jako model wyznaczany w procesie identyfikacji przyjęto model DeBois’a,
o sześciu współczynnikach, uwzględniający opór i inertancję dróg oddechowych, opór,
inertancję i podatność części tkankowej, oraz tzw. czynnościową objętość gazu
zalegającego, to jest objętość gazu pozostającą w płucach po spokojnym wydechu.
Struktura przyjętego modelu jest dostatecznie skomplikowaną by uwzględnić
podstawowe zjawiska pneumatyczne i mechaniczne, a zarazem jest dość prosta by
estymacja jego współczynników była wiarygodna. Badania wrażliwości wyjścia modelu
ze względu na zmianę wartości jego współczynników pokazały, że dla nominalnych
wartości współczynników, model jest najbardziej wrażliwy na zmianę oporu tkanek Rt
oraz inertancji Law i oporu Raw dróg oddechowych, a najmniejszą wrażliwością
odznacza się przy zmianach inertancji tkanek Lt. Natomiast wraz ze wzrostem wartości
oporu dróg oddechowych rośnie również wrażliwość wyjścia modelu na ten parametr.
Warto również zauważyć wzrost wrażliwości wyjścia modelu na zmianę podatności Ct
przy zmniejszaniu jej wartości.
b). Przeprowadzono badania symulacyjne, wykorzystując wcześniej stworzony model
metody, mające na celu określenie podstawowych właściwości metody pomiarowej.
- 115 -
Badano wpływ czasu wystąpienia impulsu ciśnienia względem początku cyklu
oddechowego, wpływ czasu trwania tego impulsu, wpływ częstotliwości próbkowania
sygnałów pomiarowych, wpływ zmian parametrów obiektu identyfikacji na błędy
estymacji współczynników modelu odniesienia (parametrów obiektu). Zweryfikowano
również model odniesienia zarówno dla stanu swobodnego oddechu jak i stanu
pobudzenia krótkotrwałym ujemnym impulsem ciśnienia.
• Na podstawie przebiegów ciśnień i przepływów uzyskanych na drodze symulacji
stanu spokojnego oddechu oraz symulacji pobudzenia obiektu ujemnym impulsem
ciśnienia należy stwierdzić dobrą zgodność przyjętego modelu odniesienia i obiektu
pomiarów reprezentowanego w badaniach symulacyjnych przez ten model.
• Biorąc pod uwagę niepewność identyfikacji, parametry dróg oddechowych dzielą
się na trzy grupy. Opór Raw i inertancja Law dróg oddechowych są parametrami najlepiej
mierzalnymi. Względny błąd skuteczny identyfikacji tych parametrów nie przekracza
10%. Drugą grupę stanowią parametry tkankowe Lt, Rt oraz Ct. Względny błąd
skuteczny identyfikacji tych parametrów waha się w granicach 15 – 30% i od
właściwości obiektu. Trudno mierzalnym parametrem jest podatność gazu
pęcherzykowego Cg.
• Moment wystąpienia impulsu wymuszenia w fazie wydechu, liczony względem
początku cyklu oddechowego nie ma istotnego wpływu na błędy identyfikacji
parametrów układu oddechowego. Uzyskane wyniki wskazują, że optymalny czas
trwania impulsu ciśnienia wynosi ok. 100 [ms].
• Wzrost częstotliwości próbkowania powoduje zmniejszenie błędów pomiaru
wszystkich parametrów obiektu. Błąd pomiaru parametru Raw najważniejszego z punktu
widzenia diagnostyki, utrzymuje się na stałym poziomie i nie przekracza 5% przy
częstotliwości próbkowania powyżej 1500 [Hz].
• Wzrost wartości któregoś z parametrów obiektu (należy to interpretować jako
skutek zmian chorobowych) powoduje pogorszenie dokładności identyfikacji
pozostałych parametrów układu oddechowego
Wnioski wyciągnięte na podstawie przeprowadzonych badań symulacyjnych posłużyły
do odpowiedniego doboru parametrów eksperymentów pomiarowych
c). Wykonano szereg eksperymentów pomiarowych, na zbudowanym rzeczywistym
systemie pomiarowym, dotyczących doboru odpowiedniej wartości wymuszenia,
testowanie stopnia nieliniowości obiektu badań, identyfikacji modelem z nieliniowym
oporem dróg oddechowych Raw, porównania jakości identyfikacji w przypadku
znajomości parametru Cg (identyfikacja obejmuje pozostałe parametry) oraz
w przypadku, gdy identyfikowane są wszystkie parametry układu oddechowego opisane
przez przyjęty model, wpływu dołączonego dodatkowego oporu symulującego
zwiększoną wartość oporu dróg oddechowych, pomiarów z maska i podtrzymywaniem
policzków w celu wyeliminowania wpływu podatności policzków.
Eksperymenty te pokazały, że:
• Zarejestrowane u wylotu dróg oddechowych sygnały przepływu i ciśnienia podczas
spokojnego oddechu są podobne do tych uzyskanych w badaniach symulacyjnych.
Różnice, co do kształtu i charakterystycznych wartości wynikają z indywidualnych cech
osobniczych badanych osób, a także ze sposobu i tempa oddychania podczas badania.
• Badany dobrze reaguje na wymuszający impuls ciśnienia, jeżeli wartość jego
amplitudy nie przekracza ok. 10 [cmH2O], a czas trwania wynosi ok. 50 [ms]. Dłuższy
czas trwania impulsu (stosowany w badaniach symulacyjnych) powoduje w niektórych
przypadkach reakcję mięśniową badanego.
- 116 -
• Zależność między ciśnieniem a przepływem podczas stosowania opracowanej
metody ma charakter nieliniowy, co powoduje, że wartość oporu dróg oddechowych
Raw zależy od zmian przepływu a tym samym od wymuszenia.
• Przyjęcie nieliniowego modelu oporu dróg oddechowych Raw poprawia wyniki
identyfikacji tego parametru.
• Lepsze wyniki identyfikacji wszystkich parametrów uzyskuje się dodatkowo
przyjmując za znaną wartość parametru Cg.
• W zakresie większych wartości wymuszeń uzyskuje się lepsze wyniki identyfikacji
(większa stałość wartości estymowanych parametrów, jak i mniejsze odchylenie
standartowe w funkcji przepływu), co może być związane z tym, że w zakresie
mniejszych wartości amplitud wymuszenia, obiekt może nie być dostatecznie
pobudzany.
• Otrzymane w procesie identyfikacji średnie wartości ocen parametrów układu
oddechowego są zgodne z podawanymi w literaturze ([1], [53], [70], [81], [96])
a zmierzonymi innymi metodami pomiarowymi. Obserwowane zróżnicowanie
tych ocen wynika z indywidualnych cech osobniczych osób biorących udział
w poszczególnych eksperymentach.
• Najlepiej identyfikowalnym parametrem jest inertancja dróg oddechowych Law.
Odchylenia standardowe ocen tego parametru zawierają się w przedziale od 8%
do 15 %. Następną grupę parametrów stanowią opory Raw i Rt których odchylenia
standardowe nie przekraczaj 30 %. Odchylenie standardowe podatności tkanek Ct nie
przekracza 50 %. Najgorzej identyfikowalnym parametrem jest inertancja części
tkankowej Lt. Względne odchylenie standardowe ocen tego parametru przekracza 70%.
• Dołączenie między ustnikiem urządzenia pomiarowego a wylotem dróg
oddechowych badanego dodatkowego oporu pneumatycznego symulującego wzrost
wartości oporu dróg oddechowych powoduje wzrost wartości wszystkich parametrów, z
czego zmiana wartości oporu Raw jak i Rt następuje w taki sposób, że suma ich
przyrostów jest w przybliżeniu równa wartości oporu dodatkowego.
• Symulowany wzrost oporu Raw powoduje zmniejszenie odchylenia standardowego
ocen oporu dróg oddechowych Raw oraz całkowitego oporu R (liczonego jako sumy Raw
i Rt) i wzrost losowej zmienności ocen pozostałych parametrów
Użycie maski podtrzymującej policzki jak i podtrzymywanie policzków w celu
eliminacji wpływu dróg pozatorakalnych nie ma istotnego wpływu na jakość pomiaru,
co jest zaletą opracowanej metody pomiarowej.
d). W celu sprawdzenie czułości i swoistości proponowanej metody pomiarowej, czyli
jej zdolności do rozdzielania osób zdrowych i chorych, a tym samym udowodnienia
tezy postawionej na wstępie tej pracy przeprowadzono badania kliniczne, w których
udział wzięli zdrowi ochotnicy oraz pacjenci hospitalizowani w Instytutu Gruźlicy i
Chorób Płuc w Rabce. Badania kliniczne przeprowadzone tą metodą w na grupie osób
zdrowych, oraz chorych ze stwierdzoną mukowistydozą, wykazały, że parametrami
różnicującymi obie te grupy są głównie zwiększone, nawet kilkakrotnie, opory
oddechowe Raw oraz tkankowe Rt, a także obniżona wartość podatności tkankowej Ct..
Są to znane skutki obserwowalne przy chorobach obturacyjnych i restrykcyjnych
układu oddechowego.
Przeprowadzone badania i uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają słuszność
postawionej we wstępie tezy, że pomiar parametrów mechanicznych układu
oddechowego proponowaną metodą wymuszenia krótkotrwałych, ujemnych impulsów
- 117 -
ciśnienia umożliwia wykrywanie zmian chorobowych w układzie oddechowym
i pozwala na różnicowanie osób zdrowych i chorych.
Za swój oryginalny wkład autor rozprawy uważa:
• zaproponowanie nowej metody diagnostycznej a w szczególności określenie
wartości jej podstawowych parametrów,
• zbudowanie modelu obiektu badań, narzędzi pomiarowych wykorzystywanych
w zaproponowanej metodzie pomiarowej oraz algorytmu estymacji wartości
parametrów diagnostycznych układu oddechowego,
• przeprowadzenie szeregu badań symulacyjnych i eksperymentalnych w celu
określenia własności metrologicznych proponowanej metody diagnostycznej a także jej
czułości i swoistości.
- 118 -
Literatura
[1]
Bullok J., Boyle J., Wag M. B., „Fizjologia”, Wydawnictwo Medyczne
Wrocław 1997, rozdz. 16, str. 2310.
[2]
Brunetto A. F., Alves L. A., “Comparing peak and sustained values of maximal
respiratory pressures in healthy subjects and chronic pulmonary disease
patients”, J. Pneumologia vol.210 no.4 São Paulo July/Aug. 2003
[3]
Black L.F., Hyatt R.E., “Maximal respiratory pressures: normal values and
relationship to age and sex”. Am Rev Resp Dis 110610, 1010:6106-702.
[4]
Smyth R.J., Chapman K.R., Rebuck A.S., “Maximal inspiratory and expiratory
pressures in adolescents – Normal values”. Chest 11084;86:568-72.
[5]
Wilson S.H., Cooke NT, Edwards R.H., Spiro S.G, ”Predicted normal values
for maximal respiratory pressures in caucasian adults and children”.Thorax.
11084 Jul;310(7):535-8.
[6]
DePalo V.A., McCool F. D., “Respiratory Muscle Evaluation of the Patient
with Neuromuscular Disease”, Seminars in Respiratory and Critical Care
Medicine 23(3):201-2010, 2002.
[7]
Vincken W, Ghezzo H, Cosio MG., “Maximal static respiratory pressure in
adults: normal values and their relationship to determinants of
respiratoryfunction”. Bull Eur Physiopathol Respir 11087;23:435–4310.
[8]
Tomalak W., Radliński J., „Definicje”, Pneumonologia i Alergologia Polska,
tom 2,sup. 2, 2004, Warszawa
[9]
Tomalak W., Radliński J., „Wymaganie metrologiczne dla urządzeń
umożliwiających wykonania badania spirometrycznego”, Pneumonologia
i Alergologia Polska, tom 2, sup. 2, Warszawa, 2004.
[10]
Jaroszek B., „Metrologiczne aspekty badania czynności mechanicznej układu
oddechowego”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,
2004.
[11]
Rinqvist T., “The ventilatory capacity in healthy subjects an analysis of causal
factors with special reference to the respiratory forces”, Scand J Clin Lab Invest
I966.
[12]
Rochester D.F., Arora N.S., “Respiratory muscle failure”, Med Clin North l983;
67:573-598.
[13]
Leech J.A., Ghezzo H., Stevens D., Becklake M.R., “Respiratory pressures and
function in young adults”, Am. Rev. Respir. Dis 1983; 128:17-23.
[14]
Vincken W., Ghezzo H., Cosio M.G., “Maximal static respiratory pressure in
adults normal values and their relationship to determinant of respiratory
function”, Bull. Eur. Physiopatho I Respir. 1987;23:435.N.G.
[15]
Koulouris, P. Valta, A. Lavoie, C. Corbeil, M. Chassé, J. Braidy, J. MilicEmili,“A simple method to detect expiratory flow limitation during spontaneous
breathing”, Eur Respir J, 1995, 8, 306–313
- 119 -
[16]
Vanpee D., Swine Ch., Delwiche J.P. , Jamartz J., Delaunois L., “Does negative
expiratory pressure influence performances of spirometry in older patients?”,
Eur Respir J 2002; 20: 674–678
[17]
Volta C.A, Ploysongsang Y., Eltayara L., Sulc J., Milic- Emili J., “A simple
method to monitor performance of forced vital capacity”, J. Appl. Physiol.
1996; 80: 693–698.
[18]
D’Angelo E., Carnelli V., D’Angelo E., Milic-Emili J., “Performance of forced
expiratory manoeuvre in children”, Eur. Respir. J. 2000; 16: 1070–1074.
[19]
Valta P., Corbeil C., Lavoie A., et al., “ Detection of expiratory flow limitation
during mechanical ventilation”, Am. J Respir. Crit. Care. Med. 1994; 150:
1311–1317.
[20]
RadlińskiJ., Tomalak W., Pogorzelski A., Myszkal W., ”Limitowanie
przepływu wydechowego u dzieci chorych na mukowiscydozę — badanie
pilotowe”, Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica, 2001/3-4.
[21]
Koulouris NG., Valta P., Lavoie A. i inni; A simple method to detect expiratory
flow limitation during sponraneous breathing, Eur. Respir. J., 1995, nr 8,
pp. 306 - 313.
[22]
Tomalak W.; „Zastosowanie negatywnych impulsów ciśnieniowych
w wykrywaniu limitowania przepływu wydechowego”, Acta Pneumonologica
et Allergologica Pediatrica, vol. 3, nr 2, 2000.
[23]
Tomalak W., Radliński W., Pogorzelski A., Myszkal W.: „Limitowanie
przepływu wydechowego u chorych na przewlekłe choroby układu
oddechowego – doniesienie wstępne”, IV Sympozjum Modelowanie i Pomiary
w Medycynie, Krynica, 2002..
[24]
Buchała G., Gajda J., Sroka R., Żegleń T.; „System do pomiaru limitowania
przepływu wydechowego metodą NEP”, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 7/8,
2001.
[25]
Gajda J., „Eksperymenty czynne w identyfikacji parametrów dróg
oddechowych”, Środowiskowe Seminarium Fizyki Medycznej i Dozymetrii,
Kraków 2000.
[26]
Peslin R., Fredberg J. J.., „Oscillation mechanics of the respiratory system“ in:
Handbook of Physiology, Section 11. The Respiratory System, vol. III, eds P.
T. Macklem, J. Mead, Methesda MD, 1986.
[27]
Rohrer R, „Der Stromungswiderstand in den menschlichen Atemwegen und
der Einfluss der unregelmassigen. Verzweigung des bronchial Systems auf den
Atmungsverlauf in vershiedenen Lungenbezirken“, Pfluegers Arch. Gesamte
Physiol. Menschen Tiere, 162 225-99, 1915.
[28]
Otis A.B., McKenow C.B., Bartlett R.A., Mead J., McIlroy M.B., Selverstone
N.J., Radford E.P., “Mechanical factors in distribution of pulmonary
ventilation”, Journal of Applied Physiology, No. 8, 1956;
- 120 -
[29]
Mead J. “Contribution of compliance of airways to frequency - dependent
behaviour of lungs”, Journal of Applied Physiology, No. 26, 1969;
[30]
Nagels J., Landser F.J., Van der Linden L., Clement J., Van de Woestijne K.P.
“Mechanical properties of lungs and chest wall during spontaneous breathing”,
Journal of Applied Physiology, No. 49, 1980;
[31]
DuBois A.B., Brody A.W., Leuis D.H., Burgess B.F. “Oscillation mechanics of
the lung and chest in humans”, Journal of Applied Physiology, No. 8, 1956;
[32]
Peslin R., Papon J., Duvivier C., Richalet J. “Frequency response of the chest:
modelling and parameter estimation”, Journal of Applied Physiology, No. 35,
1975;
[33]
Peslin R., Duririer C., Gallina C. “Total respiratory transfer and input
impedances in humans”, Journal of Applied Physiology, No. 59, 1985;
[34]
Tomalak W. “Modele układu oddechowego do interpretacji oddechowej
impedancji skrośnej”, materiały Sympozjum MiSSP’98, Krynica G. 1998;
[35]
Peslin R., “Computer simulation of respiratory impedance and flow transfer
functions during high frequency oscillations:., Br J Anaesth. 1989;63(7 Suppl
1):91S-94S.
[36]
Rotger M., Peslin R., Duvivier C., Navajas D., Gallina C., “Density dependence
of respiratory input and transfer impedances in humans”.,J Appl Physiol. 1988
Aug;65(2):928-33.
[37]
G. Buchała, J. Gajda J., „Identyfikacja impedancji wejściowej dróg
oddechowych metodą czasową - badania symulacyjne”, I Sympozjum
Modelowanie i Pomiary w Medycynie, 19 - 23. 04. 1999.
[38]
Peslin, R. Duvivier, C., “Partitioning of respiratory mechanical impedance by
absolute anddifferential body plethysmography“, IEEE Transactions on
Biomedical Engineering, Vol. 46, No.11 1339-1345, Nov 1999.
[39]
Eyles J. G., Pimmel R. L., “Estimating respiratory mechanical parameters in
parallel compartment models.”, IEEE Trans Biomed Eng. 1981 Apr;28(4):3137.
[40]
Lorino H., Mariette C., Lorino A. M., Harf A., “Four and six parameter models
of forced random noise respiratory impedance in normals”, Eur Respir J 1989;
2: 874-882
[41]
Tomalak W., Peslin R., Duvivier C., “Respiratory tissue properties derived
from flow transfer function in healthy humans“, Journal of Applied
PhysiologyVol. 82, No. 4, pp. 1098-1106, April 1997
[42]
Jackson A C., Tennhoff W., Kraemer R., Frey U., “Airway and tissue resistance
in wheezy infants: effects of albuterol”, Am. J Respir. Crit. Care. Med. 1999
Aug;160(2):557-63.
[43]
Tomalak W., Radliński J., „Zastosowanie prostego algorytmu genetycznego
w analizie danych z pomiaru oddechowej impedancji skrośnej”, I Sympozium
Modelowanie i Pomiary w Medycynie, Krynica 1999.
- 121 -
[44]
Lutchen K. R., Costa K. D.,.”Physiological interpretations based on lumped
element models fit to respiratory impedance data: use of forward-inverse
modeling”., IEEE Trans Biomed Eng. Nov. 1990
[45]
Mead J., Whittenberger J. L.,.“Evaluation of airway interruption technique as a
method for measuring pulmonary airflow resistance”, J Appl Physiol. 1954
Jan;6(7):408-16.
[46]
Chavasse R. J., Bastian-Lee Y., Seddon P., “Comparison of resistance
measured by the interrupter technique and by passive mechanics in sedated
infants”, Eur Respir J 2001; 18: 330–334.
[47]
Von Neergaard K, Wirz K., „Die Messung der Stro¨ungswidersta¨nde in den
Atemwegen des Menschen, insbesondere bei Asthma und Emphysem“, Z Klin
Med.1927; 105: 51–82.
[48]
Jabłoński I., Polak A.G., Mroczka J., „Metody identyfikacji modelu układu
oddechowego w czasie przerwania przepływu powietrza.", Pomiary,
Automatyka, Kontrola, 8, s. 18-22, Warszawa, 2000.
[49]
Polak A.G., Mroczka J., Jabłoński I., „Badania symulacyjne modelu układu
oddechowego w czasie przerwania przepływu powietrza”, Metrologia
Wspomagana Komputerowo, Rynia, 1999.
[50]
Chavasse R. J., Bastian-Lee Y., Seddon P., “Comparison of resistance
measured by the interrupter technique and by passive mechanics in sedated
infants”, Eur Respir J 2001; 18: 330–334.
[51]
Standarization of spirometry. 1994 update. Am J Respir Crit Care Med
1995;152:1107–1136.
[52]
Jabłoński I., “Analiza metrologiczna techniki przerwanego przepływu
w badaniach właściwości układu oddechowego”, Praca doktorska, Katedra
Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej, Politechnika Wrocławska, Wrocław,
2003.
[53]
Ritz T., Dahme B., DuBois A. B., Folgering H.,. Fritz G. K., Hrver A., Kotses
H., Lehrer P. M., Ring Ch., Steptoe A., Van de Woestine K. P., “Guidelines for
mechanical
lung
function
measurements
in
psychophysiology”,
Psychophysiology, 39, 2002, 546–567. Cambridge University Press. Printed in
the USA..
[54]
Lambert R.K, Wilson T. A., Hyatt R. E., Rodarte J. R., “A computational model
for expiratory flow”, J. Appl. Physiol. 52: 44–56, 1982.
[55]
Elad D., Kamm R. D., Shapiro A. H., "Mathematical simulation of forced
expiration.", J Appl Physiol 65(1): 14-25.
[56]
Polak A. G., “A forward model for maximum expiration”, Comput Biol Med.
1998 Nov., 28(6):613-25.
[57]
Polak A. G., Mroczka J., “A metrological model for maximum expiration”,
Measurement 23 (4) (1998) pp. 265-270.
- 122 -
[58]
Quanjer P. H., Tammeling G. J., Cotes J. E., Pedersen O. F., Peslin R., Yernault
J.C., “Lung volumes and forced ventilatory flows”, Eur Respir J Suppl. 1993
Mar;16:5-40.
[59]
Polak A. G., Mroczka J., „Analiza wrażliwości modelu natężonego wydechu”,
I Sympozium Modelowanie i Pomiary w Medycynie, Krynica 1999.
[60]
http://www.drkoop.com/ency/93/imagepages/17235.html
[61]
http://training.seer.cancer.gov/module_anatomy/unit9_4_resp_passages4_bronc
hi.htm
[62]
Oostveen E., MacLeod D., Lorino H., Farre R., Hantos Z., Desager K., Marchal
F., “The forced oscillation technique in clinical practice: methodology,
recommendations and future developments”, Eur Respir J 2003; 22: 1026–
1041.
[63]
Lutchen KR, Suki B: Understanding pulmonary mechanics using the forced
oscillations technique, Bioengineering Approaches to Pulmonary Physiology
and Medicine. Edited by Khoo MCK . New York, Plenum Press, 1996, pp 227–
53.
[64]
Radliński J., Tomalak W., Mazurek H., Pogorzelski A., Myszkal W.,
„Porównanie systemów pomiaru impedancji wejścia metodą oscylacji
wymuszonych – badania pilotowe”, IV Sympozium Modelowanie
i Pomiary w Medycynie, Krynica 2002.
[65]
Michaelson E D, Grassman E D, Peters W R, “Pulmonary mechanics by
spectral analysis of forced random noise”, J Clin Invest. 1975 November;
56(5): 1210–1230.
[66]
Latawiec W., Radliński J., Tomalak W., Myszkal W,.: „Impedancja
pozatorakalnych dróg oddechowych”. V Sympozium Modelowanie i Pomiary
w Medycynie, Krynica 2003.
[67]
Radliński J., Latawiec W., Tomalak W., Myszkal W.,. ”Korekcja wartości
impedancji oddechowej za pomocą indywidualnych i średnich wartości
impedancji pozatorakalnych dróg oddechowych”, V Sympozium Modelowanie
i Pomiary w Medycynie, Krynica 2003.
[68]
Peslin R., Duvivier C., Didelon J., Gallina C., “Respiratory impedance
measured with head generator to minimize upper airway shunt”, J Appl Physiol
59: 1790-1795, 1985
[69]
Data sheet Rudolph Linear Pneumotachs,.Hans Rudolph, inc., 1999
[70]
Tomalak W., Hałuszka J., “Zależność oporu systemu oddechowego od
przepływu u dzieci z astma oskrzelową”, Alergia,Astma, Immunologia, 1999, 4
(3), 190 - `193.
[71]
Peslin R., “Computer simulation of respiratory impedance and flow transfer
functions during high frequency oscillations”, Br J Anaesth. 1989;63(7 Suppl
1):91S-94S.
- 123 -
[72]
Cauberghs M., Van de Woestijne K. P., “Mechanical properties of the upper
airway”, J Appl Physiol 55: 335-342, 1983.
[73]
Peslin R., Duvivier C., Jardin P., "Upper airway walls impedance measured
with head plethysmograph”, J Appl Physiol 57: 596-600, 1984.
[74]
Gołąb B., Traczyk W. Z., „Anatomia i fizjologia człowieka”, Państwowy
Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1997.
[75]
Gajda J., Szyper M., ”Modelowanie i badania symulacyjne systemów
pomiarowych”, Jartek.s.c., Kraków, 1998.
[76]
Jabłoński I., Mroczka J., „Ocena przydatności techniki przerwaniowej
w pomiarze nieliniowych charakterystyk układu oddechowego”, VI
Sympozium Modelowanie i Pomiary w Medycynie, Krynica 2004.
[77]
“Niosh SpirometryTraining Guide”, Unit one,Univiersities Occupational Safety
and Health Educational Resource Center, Division of Consumer Health
Education, Department of Environmental and Community Medicine, Robert
Wood Johnson Medical School, University of Medicine and Dentistry, New
Jersey, December, 2003.
[78]
Weibel E. R., “Morphometry of the human lung”. Berlin, Springer Verlag,
1963; 151.
[79]
De Kroning J. P., “Dry Powder Inhalation. Technikal and Physological Aspects,
Prescribing and Use”, Chapter 1, Rijksuniveriteit Groningen, Groningen, 2001.
[80]
Snepvangers D. A., “Respiratory mechanics in ventilated preterm infants: early
determinants and outcome“, Universiteit Utrecht , 2003
[81]
http://www.health.adelaide.edu.au/icu/qeh/files/primary/physiology/respiratory.
pdf,
[82]
http://www.resmedica.pl/astma.html
[83]
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odma
[84]
http://www.zdrowie.med.pl/uk_oddech/choroby/c_odd.html
[85]
Tamul P. C., Peruzzi W. T., “Assessment and management of patients with
pulmonary disease. Critical Care Medicine. CRITICAL SURGICAL ILLNESS:
PREOPERATIVE ASSESSMENT AND PLANNING.”, 32(4) Supplement:
s. 137-S145, April 2004.
[86]
Fauroux, B., Pigeot J., Polkey M. I., Isabey D., Clement A., Lofaso F., “In vivo
physiologic comparison of two ventilators used for domiciliary ventilation in
children with cystic fibrosis.”, Critical Care Medicine. 29(11):2097-2105,
November 2001.
[87]
Validyne Eng. Corp., “Estimating the Frequency Response of Variable
Reluctance Pressure Sensors in Gas”, http://www.validyne.com/tecnotes/
resp.htm
- 124 -
[88]
Validyne Eng. Corp., “Low Range Variable Reluctance Differential Pressure
Transducter MP45 series”, Nothidge, CA, 1999.
[89]
Wad G., „Druckwandler in hydraulischer Systemen“, DISA Information
Herlev, Denmark 1969, No. 7.
[90]
Sroka R., „Model indukcyjnego czujnika różnicy ciśnień i weryfikacja jego
własności dynamicznych”, Materiały Sympozjum Modelowanie i Symulacja
Systemów Pomiarowych, Krynica 1991, pp.182-189. (2)
[91]
Buchała G., Sroka R.; “Analyses and Correction of the Dynamic Properties of
the VALADYNETM Differential Pressure Sensor”, IEEE Instrumentation and
Measurement Technology Conference, Budapeszt, 2001.
[92]
Sroka R., Buchała G. „Modelowe i pomiarowe badania czujnika różnicy
ciśnień firmy VALIDYNE”, X Sympozjum MiSSP, Kraków 2000.
[93]
Tryliński W., „Drobne mechanizmy i przyrządy precyzyjne”, WNT Warszawa
1961.
[94]
Gajda. J., ”A New Identyfication Algorythm of the Human Respiratory
System”,IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference,
Budapest 2001.
[95]
Tomalak W., Mazurek H., „Technika oscylacji wymuszonych (FOT) w badaniu
układu oddechowego. I. Podstawy teoretyczne. Interpretacja wyników pomiaru.
Sprzęt.”, Pneumonol. Alergol. Pol. 1995, 63,11-12.
[96]
Peslin R, Ying Y, Gallina C and Duvivier C 1992 Within-breath variations of
forced oscillations resistance in healthy subjects Eur. Respir. J. 5 86-92.
[97]
Gajda J., Piotr Piwowar, „Komputerowy system do diagnozowania układu
oddechowego metodą wymuszenia ujemnych impulsów ciśnienia”, II Warsztaty
Naukowo – Szkoleniowe Informatyka i Biotechnologia w Medycynie
IBM’2002, Cieszyn, 16 listopad 2002.
[98]
Piwowar P., ”Metoda wymuszania ujemnych impulsów ciśnienia
w identyfikacji pneumatycznych parametrów układu oddechowego”,
Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM’2003, Kraków, 8-11
września 2003, str. 57-64
[99]
Piwowar P., „Identyfikacja parametrów układu oddechowego metodą ujemnych
impulsów ciśnienia przy użyciu nieliniowego modelu dróg oddechowych.”,
VI Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM’2004, Krynica, 913 maja 2004r.
[100]
Piwowar P., “Identification of Pneumatic Parameters of the Human Respiratory
System by Negative Pressure Impulses”, Proceedings of the 21th IEEE
Instrumentation and Measurement Technology Conference, 18-20 May, 2004,
Como, Italy, volume 2, pp. 1578-1583.
[101]
Piwowar P., „Zastosowanie metody ujemnego impulsu ciśnienia
w rozpoznawaniu zmian chorobowych układu oddechowego.”, VII Sympozjum
Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM’2005, Krynica 8-12 maja 2005r.
- 125 -
[102]
Piwowar P., „Metoda wymuszania ujemnych impulsów ciśnienia w pomiarach
parametrów
diagnostycznych
układu
oddechowego”,
Ogólnopolska
Konferencja Naukowa Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych
MCSB’2005, Kraków, 20-21maja 2005.
[103]
Piwowar P., „Metoda wymuszania ujemnych impulsów ciśnienia w pomiarach
parametrów diagnostycznych układu oddechowego”, Bio-Algorithms and MedSystems, Journal ed. by Coll. Medicum. Vol. 1 no. 1/2, 2005, s. 183–190.
[104]
Piwowar P., “Diagnosing human's airway disease by negative pressure impulses
method”, Proceedings of the 23th IEEE Instrumentation and Measurement
Technology Conference, 23-27 April, 2006, Sorrento, Italy.
[105]
Piwowar P., „Pomiar mechanicznych parametrów układu oddechowego metodą
wymuszania krótkotrwałych, ujemnych impulsów ciśnienia.”, VIII Sympozjum
Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM’2006, Krynica 14-18 maja 2006r.
[106]
Szyper M., “Lipschitz’s Measures of measuring systems sensitivity to
variability of parameters”, SAMS, 1998, Vol. 30, pp.45-55
- 126 -
Download