Patronat merytoryczny - Konsultant Krajowy ds. Chirurgii Dziecięcej

advertisement
XI SYMPOZJUM INTERDYSCYPLINARNE
„POSTĘPY W LECZENIU PRZEWLEKŁYCH CHORÓB JELITA U DZIECI I
W WIEKU DOROSŁYM”
WARSZAWA, 12 GRUDZIEŃ 2014
oraz
II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWE DLA MŁODYCH
LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ
WARSZAWA, 13 GRUDZIEŃ 2014
Warszawa, 12 - 13 grudnia 2014
Patronat merytoryczny:
Krajowy Konsultant ds. chirurgii dziecięcej
Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych
Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Invest - Druk
Organizatorzy Sympozjum:
Delight Agencja Kreatywna
Fundacja Rozwoju Chirurgii Dziecięcej im. Prof. Zygmunta H. Kalicińskiego
Komitet Naukowy:
Przewodniczący:
Członkowie:
Prof. dr hab. Piotr Kaliciński
Dr n. med. Ludmiła Bacewicz
Prof. dr hab. Piotr Czauderna
Prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Dr n. med. Hor Ismail
Prof. dr hab. Artur Mazur
Prof. dr hab. Dariusz Patkowski
Prof. dr hab. Jarosław Reguła
Prof. dr hab. Grażyna Rydzewska
Prof. dr hab. Józef Ryżko
Prof. dr hab. Piotr Socha
Prof. dr hab. Grzegorz Wallner
Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Piotr Kaliciński
Dr med. Marek Stefanowicz
Dr med. Adam Kowalski
Dr n. med. Małgorzata Markiewicz-Kijewska
Dr n. med. Dorota Broniszczak-Czyszek
Lek. med. Grzegorz Kowalewski
Lek. med. Mateusz Ciopiński
Ewa Wojkowska
Ela Wojciechowska
Małgosia Zygadło
Miejsce obrad: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Hotel Boss,
Warszawa-Miedzeszyn, ul. Żwanowiecka 20
Invest - Druk
Informacje o sympozjum 12.12.2014
UWAGA- Każda sesja składa się z wykładów ekspertów oraz z prezentacji prac
zgłoszonych przez uczestników zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy z zakresu
tematyki poszczególnych sesji. Zapraszamy do aktywnego udziału w sympozjum,
prezentacji ciekawych doświadczeń i trudnych i pouczających przypadków.
Streszczenia prac prosimy przesyłać na adres: Klinika Chirurgii Dziecięcej i
Transplantacji Narządów, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka, al. Dzieci
Polskich 20, 04-730 Warszawa wyłącznie w formie elektronicznej pocztą
elektroniczną na adres: [email protected] lub adres sekretariatu Kliniki Chirurgii
CZD: [email protected] UWAGA: ostateczny termin zgłaszania prac upływa
20 października 2014 r.
Formularz zgłoszenia prezentacji można pobrać ze strony internetowej konsultanta
krajowego ds. chirurgii dziecięcej www.krajowykonsultant.pl/
Forma prezentacji: Prace mogą być prezentowane wyłącznie w programie
PowerPoint. Prosimy wykładowców i autorów prac o przekazanie do sekretariatu
sympozjum prezentacji na minimum 60 minut przed rozpoczęciem sesji. Nie będzie
możliwości korzystania z własnych komputerów przenośnych.
Informacje o konferencji dla młodych lekarzy13.12.2014
Kontynuujemy cykl spotkań naukowo-szkoleniowych przewidzianych dla wszystkich
młodych lekarzy w trakcie specjalizacji w chirurgii dziecięcej. Spotkania te mają na
celu prezentację prac oryginalnych, prac kazuistycznych, problemów do dyskusji z
zakresu całej specjalności w formie 7 – 8 minutowych wystąpień prowadzonych
przez młodych lekarzy, po których będzie miała miejsce dyskusja z udziałem
zaproszonych ekspertów, na którą chcemy pozostawić więcej czasu niż w
poprzednim roku. Spotkania będą służyć lepszemu przygotowaniu do egzaminów
specjalizacyjnych jak również przyszłej samodzielnej pracy klinicznej i naukowej.
Wszystkich uczestników konferencji w ramach tej samej opłaty rejestracyjnej
zapraszamy do udziału w sympozjum interdyscyplinarnym w dniu 12 grudnia 2014
roku. Zgłaszanie udziału na dwie części sympozjum odbywa się na jednym
formularzu.
Uczestnictwo w sympozjum
Zapraszamy do uczestnictwa w sympozjum wszystkich chirurgów dziecięcych,
chirurgów ogólnych, gastroenterologów i gastroenterologów dziecięcych, rezydentów
chirurgii dziecięcej i pozostałych specjalności oraz personel pielęgniarski i wszystkich
innych zainteresowanych tematyką.
Zgłoszenia uczestnictwa w sympozjum prosimy przesyłać na adres Komitetu
Organizacyjnego e-mailem: DELIGHT Agencja Kreatywna ul. Barburki 32, 04-511
Warszawa, tel/fax: 22 812 17 37; e-mail: [email protected] Formularz
Invest - Druk
zgłoszenia uczestnictwa można pobrać ze strony internetowej
www.krajowykonsultant.pl/
UWAGA: Rezerwacji zakwaterowania można dokonywać w Hotelu Boss (tel: 022 51
66 100; e-mail: [email protected]). Prosimy dokonywać rezerwacji
samodzielnie. Ceny noclegów w pok. 1-o os. 250 zł/dobę i 2-u os. 270 zł/dobę. Liczba
miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Opłatę rejestracyjną za uczestnictwo w sympozjum należy wpłacać do dnia 15
listopada 2014 roku : dla lekarzy specjalistów - 300 zł; dla lekarzy w trakcie
specjalizacji – 250 zł; dla personelu pielęgniarskiego – 150 zł na konto bankowe
Agencji DELIGHT:. ALIOR Bank S.A. 80 2490 0005 0000 4500 4212 7396. Po tym
terminie opłaty wzrastają do 400 zł dla specjalistów, do 300 zł dla rezydentów i do 200
zł dla personelu pielęgniarskiego.
Opłata obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały zjazdowe, wstęp na wystawy,
poczęstunek w czasie przerw, obiady w dniach 12.12.2014 i 13.12.2014 oraz udział w
wieczorze towarzyskim w dniu 12.12.2014.
Miejsce obrad: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Hotel Boss, WarszawaMiedzeszyn, ul. Żwanowiecka 20 (dojazd z IPCZD – 5 minut; dojazd z centrum
Warszawy – 20 minut).
Invest - Druk
PROGRAM RAMOWY
XI SYMPOZJUM INTERDYSCYPLINARNE „POSTĘPY W LECZENIU
PRZEWLEKŁYCH CHORÓB JELITA U DZIECI I W WIEKU
DOROSŁYM”
12 GRUDZIEŃ 2014
8.50 - 9.00
Otwarcie sympozjum
9.00 – 11.00 Sesja I: Przewlekłe zaparcia u dzieci. Prof. Artur Mazur, Prof.
Grzegorz Wallner, Prof. Piotr Czauderna
Wykłady:
9.00 - 9.20
Epidemiologia, etiopatogeneza I diagnostyka różnicowa przewlekłych
zaparć u dzieci. Leczenie zachowawcze przewlekłych zaparć o
nieustalonej etiologii – prof. J. Ryżko
9.20 - 9.40
Leczenie zabiegowe przewlekłych zaparć o nieustalonej etiologii u
dzieci - prof. P. Czauderna
9.40 - 10.00
Leczenie zabiegowe przewlekłych zaparć o nieustalonej etiologii u
dorosłych – prof. Grzegorz Wallner
10.00 – 11.00 Prezentacje prac zgłoszonych na sympozjum:
11.00– 11.30 Przerwa
11.30 – 14.00 Sesja II: Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci i dorosłych – prof.
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, prof. Grażyna Rydzewska,
prof. Piotr Kaliciński
Wykłady:
11.30 - 11.45
11.45 - 12.05
12.05 - 12.25
12.25 - 12.45
12.40 - 13.05
13.05 - 13.20
Wskazania do leczenia chirurgicznego w NZJ u dzieci – prof. Jarosław
Kierkuś
Chirurgia NZJ u dzieci – dr Marek Stefanowicz
Postępowanie chirurgiczne u dorosłych z chorobą LeśniowskiegoCrohna – prof. Marek Durlik
Błędy i nieprawidłowości w leczeniu chirurgicznym pacjentów z NZJ –
prof. Ireneusz Krasnodębski
Jak powinna być zorganizowana opieka przejściowa nad chorymi z NZJ
– prof. Grażyna Rydzewska
Dyskusja
Invest - Druk
13.20 – 14.10 Lunch
14.10 – 15.10 Sesja II cd: Nieswoiste zapalenia jelit u dzieci i dorosłych – prof.
Piotr Socha, dr n. med. Hor Ismail, prof. Ireneusz Krasnodębski
14.10 – 15.10 Prezentacje prac zgłoszonych na sympozjum:
15.10 – 17.10 Sesja III: Organiczne zaburzenia motoryki jelita u dzieci i
dorosłych – prof. Anna Piaseczna Piotrowska, dr n. med.
Przemysław Kluge, dr hab. Małgorzata Kołodziejczyk
Wykłady:
15.10 - 15.25
Klasyfikacja i diagnostyka różnicowa zaburzeń motoryki jelita u dzieci
– prof. Krzysztof Fyderek
15.25 – 15.45 Współczesne zasady postępowania chirurgicznego u dzieci z
organicznymi zaburzeniami motoryki jelita u dzieci –prof. Piotr
Kaliciński
15.45 – 16.00 Zaburzenia motoryki jelita u dorosłych, rola chirurga - dr hab.
Małgorzata Kołodziejczyk
16.00 – 17.00 Prezentacje prac zgłoszonych na sympozjum:
17.00– 17.30 Przerwa
17.30 – 19.00 Sesja IV: Postępy w diagnostyce i leczeniu przewlekłych chorób
jelita u dzieci i dorosłych – prof. Piotr Albrecht, prof. Krzysztof
Paśnik, prof. Dariusz Patkowski
Wykłady:
17.30 - 17.45
Ryzyko nowotworów jelita grubego u młodych dorosłych – czy
możliwe i wskazane jest postępowanie profilaktyczne w wieku
dziecięcym? – prof. Bożenna Dembowska
17.45 – 18.00 Polipowatość rodzinna – profilaktyczna proktokolektomia u dzieci –
dr n. med. Hor Ismail
18.00 -18.15
Chirurgia nowotworów jelita grubego – prof. Krzysztof Paśnik
18.15 – 18.55 Prezentacje prac zgłoszonych na sympozjum:
18.55 – 19.00 Zakończenie sympozjum
Invest - Druk
19.30 – 24.00 Spotkanie towarzyskie w Starym
Młynie
Występ zespołu CARDIOBAND
Invest - Druk
II KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWE DLA MŁODYCH
LEKARZY SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHIRURGII DZIECIĘCEJ
13 GRUDZIEŃ 2014
Program
8.50 - 9.00
Otwarcie konferencji: Prof. dr hab. D. Patkowski, Prezes PTCHD; Prof.
dr hab. P. Kaliciński, Krajowy Konsultant ds. chirurgii dziecięcej
9.00 – 11.15 Sesja I. Prezentacje z zakresu chirurgii noworodków i niemowląt –
prof. Andrzej Kamiński, dr Anna Laszkowska-Bryk, dr Lidia Grzywacz, dr Mateusz
Ciopiński
9.00 – 9.15 Wykład: Postępy w leczeniu wrodzonej przepukliny przeponowej – prof.
Andrzej Kamiński
Prezentacje prac – 7 minut + 3 minuty dyskusja
11.15 – 11.45 Przerwa
11.45 – 14.00 Sesja II. Prezentacje z zakresu chirurgii dziecięcej ogólnej , urologii,
traumatologii i in. – prof. Marek Szymczak, dr Dorota Toliczenko-Bernatowicz, dr
Bartosz Kotkowicz, dr Adrian Litewka
11.45 – 12.00 Wykład: Sposoby rekonstrukcji przełyku u dzieci – prof. Marek
Szymczak
Prezentacje prac – 7 minut + 3 minuty dyskusja
14.00 - 15.00 Obiad
15.00 – 17.00 Sesja III. Prezentacje z zakresu onkologii i chirurgii onkologicznej u
dzieci – prof. Wojciech Górecki, dr Alina Fendryk, dr Aleksandra Wasiak, dr Paweł
Pękała
15.00 – 15.15 Wykład: Postępowanie w guzie przydatków u dzieci. Operacje
oszczędzające w chirurgii przydatków dziecięcych.
Prezentacje prac – 7 minut + 3 minuty dyskusja
17.00 – 18.00 Sesja IV. Podsumowanie konferencji: prof. dr hab. Dariusz
Patkowski, prof. dr hab. Piotr Kaliciński
17.00 – 17.20 Jak należy zaplanować badania naukowe i przygotować publikację
naukową? prof. Maciej Bagłaj
Invest - Druk
17.20 – 17.35 Przyszłość specjalizacji z chirurgii dziecięcej w Polsce – Prof. dr hab.
Piotr Kaliciński
17.35 – 17.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji, wręczenie nagrody za
najlepszą prezentację - prof. dr hab. D. Patkowski, Prezes PTCHD; prof. dr hab. P.
Kaliciński, Krajowy Konsultant ds. chirurgii dziecięcej
Invest - Druk
Download