Układ krwionośny człowieka

advertisement
Układ krwionośny
-budowa
serca i jego funkcje
-choroby i ich przyczyny
-podstawowe pojęcia
-różne krwiobiegi
-układ limfatyczny i związane z nim choroby
opracował Piotr Barański
Podstawowe pojęcia

Serce – narząd układu krwionośnego
kręgowców w postaci mięśniowego worka,
zapewnia obieg krwi w naczyniach. U
człowieka jest podzielone na 2 przedsionki i
2 komory i działa jak pompa ssąco-tłocząca.


naczyń chłonnych, tworzących układ naczyń
limfatycznych.

Żyły –

Tętnica – prowadzi krew z serca do
Krew – płyn ustrojowy, który za
pośrednictwem układu krążenia pełni
funkcję transportową, oraz zapewnia
komunikację pomiędzy poszczególnymi
układami organizmu.

Układ limfatyczny – otwarty układ
naczyń i przewodów, którymi płynie jeden z
płynów ustrojowych, która bierze swój
początek ze śródmiąższowego przesączu
znajdującego się w tkankach.
opracował Piotr Barański
Limfa – płyn tkankowy spływający do
wszystkie naczynia krwionośne
prowadzące krew do serca. Najczęściej jest
to krew odtlenowana. Tylko w wypadku żył
płucnych i pępowinowych jest to krew
natlenowana.
narządów ciała. Układ naczyń tętniczych jest
połączony z układem naczyń żylnych
poprzez sieć naczyń włosowatych.
Podstawowe pojęcia

Naczynia włosowate –cienkościenne
naczynia krwionośne oplatające tkanki i
docierające do niemalże każdej komórki
ciała. Zbudowane są ze śródbłonka. Ich
zadaniem jest wymiana (pod wpływem
ciśnienia) gazów, składników pokarmowych,
zbędnych produktów przemiany materii,
hormonów i witamin między krwią a tkanką.

Zastawki – różnego typu błoniaste fałdy
występujące głównie w układzie
krwionośnym i limfatycznym; warunkują
jednokierunkowy przepływ krwi.
opracował Piotr Barański

Aorta – duży pień tętniczy, którego
gałęzie doprowadzają krew tętniczą do
wszystkich tkanek. Jest największą tętnicą
człowieka.

Krążenie wieńcowe –
naczynia
krwionośne, które mają za zadanie
doprowadzenie krwi bogatej w tlen i
substancje odżywcze do komórek serca
oraz odprowadzenie dwutlenku węgla i
ubocznych produktów metabolizmu z tych
komórek.
Serce

Serce
- centralny narząd układu
krwionośnego położony w klatce piersiowej,
w śródpiersiu środkowym, wewnątrz worka
osierdziowego.

Funkcje serca :

pompuje krew do naczyń
transportowanie tlenu i substratów
odżywczych do tkanek
usuwanie dwutlenku węgla i produktów
przemiany materii ze wszystkich tkanek
organizmu
transport hormonów



opracował Piotr Barański
Ogólny schemat krążenia krwi

Żyły (prowadzą krew od tkanek i narządów) do
prawego przedsionka do prawej komory  do
tętnic płucnych  do naczyń włosowatych w
płucach do żył płucnych do lewego
przedsionka do lewej komory do aorty do
tętnic prowadzących krew do tkanek i
narządów w narządach i tkankach do naczyń
włosowatych
opracował Piotr Barański
Cykl pracy serca

1. Skurcz przedsionków tłoczy krew do komór przez otwarte zastawki
trójdzielną i dwudzielną. Zastawki półksiężycowate są zamknięte.

2. Początek skurczu komór, wzrasta w nich ciśnienie krwi, co powoduje
zamknięcie zastawek przedsionkowo-komorowych. Towarzyszy temu
pierwszy ton serca.

3. Ciśnienie krwi w komorach wzrasta, więc otwierają się zastawki
półksiężycowate i krew tłoczona jest do aorty i tętnicy płucnej. W czasie
rozkurczu komór, gdy ciśnienie w tętnicach staje się większe niż w
komorach, zastawki półksiężycowate zamykają się, czemu towarzyszy
drugi ton serca.

4. Następuje faza spadku ciśnienia krwi. Krew z żył wpływa do
rozkurczonych przedsionków i cykl powtarza się.
opracował Piotr Barański
Czynność elektryczna serca

Serce nigdy nie znajduje się w spoczynku, poza krótkimi, powtarzającymi
się okresami, kiedy komory lub przedsionki znajdują się w okresie
rozkurczu. Prawidłowa czynność serca zależy w dużym stopniu od
impulsów elektrycznych powstających w nim samym, niezależnie od układu
nerwowego. Układ nerwowy wpływa na jego czynność głównie przez
przyspieszanie, bądź zwalnianie akcji serca. Serce człowieka posiada
zdolność wytwarzania bodźców elektrycznych, które rozchodząc się w
sercu, pobudzają je do skurczu. Wyspecjalizowana w układ przewodzący
tkanka mięśnia sercowego, tzw. tkanka nerwowo-mięśniowa, układa się w
dwa węzły: zatokowy i przedsionkowo-komorowy i odchodzące od nich
włókna. W warunkach fizjologicznych bodźce do skurczów mięśnia
sercowego powstają w węźle zatokowo-przedsionkowym. Jest on głównym
rozrusznikiem serca, a impulsy w nim powstałe rozchodzą się do
przedsionków i następnie przez węzeł przedsionkowo-komorowy do komór,
pobudzając je do skurczu. Impulsy te przewodzone są również przez inne
tkanki aż na powierzchnię skóry, gdzie można je zarejestrować w postaci
elektrokardiogramu.
opracował Piotr Barański
Schemat krążenia krwi







Strzałki: kierunek, w którym płynie krew
Kolor czerwony: krew utlenowana,
Kolor niebieski: odtlenowana.
D – zastawka trójdzielna
C – pnia płucnego
A – mitralna
B – aorty
opracował Piotr Barański
Krwiobieg mały

Odtlenowana krew
wypompowywana jest z prawej
komory serca przez zastawkę pnia
płucnego do pnia płucnego, który
rozgałęzia się na dwie tętnice
płucne: lewą i prawą. Te w
płucach rozgałęziają się na sieć
naczyń włosowatych oplatających
pęcherzyki płucne, tam dochodzi
do wymiany gazowej. Utlenowana
krew powraca żyłami płucnymi do
lewego przedsionka serca, a tam
przez zastawkę dwudzielną krew
wpływa do lewej komory serca.
opracował Piotr Barański
Krwiobieg duży

Krew wypływa z lewej komory
serca przez zastawkę aortalną do
głównej tętnicy ciała, aorty,
rozgałęzia się na mniejsze tętnice,
dalej na tętniczki, a następnie
przechodzi przez sieć naczyń
włosowatych we wszystkich
narządach ciała. Naczynia
włosowate przechodzą w drobne
żyłki, które przechodzą w żyły
większego kalibru i żyłę główną
górną i dolną. Krew powracająca
żyłami jest odtlenowana i
przechodzi do prawego
przedsionka serca, po czym przez
zastawkę trójdzielną wpływa do
prawej komory.
opracował Piotr Barański
Żyły i tętnice

Żyły – wszystkie naczynia
krwionośne prowadzące krew do
serca.

Tętnica – prowadzi krew z serca
do narządów ciała.
opracował Piotr Barański
Krążenie wieńcowe

Krążenie wieńcowe – naczynia
krwionośne, które mają za
zadanie doprowadzenie krwi
bogatej w tlen i substancje
odżywcze do komórek serca
oraz odprowadzenie dwutlenku
węgla i ubocznych produktów
metabolizmu z tych komórek.

Po prawej stronie tętnica wieńcowa
opracował Piotr Barański
Krążenie wrotne

Krążenie wrotne wątroby - w
którym żyła wrotna zbierająca krew z
narządów jamy brzusznej np. żołądka,
jelit, trzustki i śledziony doprowadza ją
do wątroby.

Krążenie wrotne przysadki
mózgowej - w którym parzyste żyły
wrotne długie, zbierające krew z
włośniczek podwzgórza, tworzą wtórny
układ włosowaty w obrębie
gruczołowej części przysadki
mózgowej.
opracował Piotr Barański

Fizjologiczny sens układu
wrotnego:

Krew z całego układu pokarmowego, nim
trafi do żyły głównej dolnej musi przebyć
drogę przez wątrobę

W tym narządzie magazynowany jest
chwilowy nadmiar substratów
energetycznych np. cukry
Elementy morfotyczne krwi

Elementy morfotyczne krwi –
upostaciowane składniki krwi. Wyróżnia się
następujące składniki: erytrocyty,
trombocyty, leukocyty. Elementy
morfotyczne krwi są wytwarzane w układzie
krwiotwórczym.
opracował Piotr Barański
Układ krwiotwórczy

Układ krwiotwórczy –
grupa
narządów odpowiedzialnych za
powstawanie wszystkich elementów
morfotycznych krwi.
opracował Piotr Barański
Układ limfatyczny

Układ limfatyczny – otwarty układ

Funkcje układu limfatycznego :

odpornościowa w węzłach limfatycznych
powstają niektóre białe ciałka krwi
neutralizująca zwalczanie ciał oraz
substancji obcych
odprowadzająca odprowadzenie limfy z
powrotem do krwi



naczyń i przewodów, którymi płynie limfa.
Układ naczyń chłonnych połączony jest z
układem krążenia krwi. Oprócz układu
naczyń chłonnych w skład układu
limfatycznego wchodzą także narządy i
tkanki limfatyczne. Najważniejszą funkcją
układu chłonnego jest obrona przed
zakażeniami oraz cyrkulacja płynów
ustrojowych.
Po prawej stronie układ limfatyczny
opracował Piotr Barański
Choroby układu
limfatycznego

Słoniowacizna - nasilony obrzęk
kończyn na skutek utrudnionego
odpływu chłonki (limfy). Spowodowany
zaczopowaniem pni chłonnych,
masywną niedrożnością węzłów
chłonnych lub mniejszych naczyń
limfatycznych. Najczęściej występuje
w rozległych przerzutach raka sutka
do węzłów chłonnych pachowych lub
po ich operacyjnym usunięciu.
opracował Piotr Barański

Zapalenie naczyń chłonnych to stan zapalny powierzchownych
naczyń chłonnych, spowodowany
najczęściej przerwaniem ciągłości
skóry lub powstaniem ropnia. Wokół
uszkodzonej skóry pojawia się
zaczerwienienie, a następnie pojawia
się linijne zaczerwienie o
nieregularnych obrysach, biegnące od
miejsca zakażenia w kierunku
pobliskich węzłów chłonnych.
Funkcje układu krwionośnego

transport:

gazów oddechowych
substancji odżywczych
zbędnych produktów przemiany materii
hormonów






pełni rolę odpornościową
utrzymanie stałej temperatury ciała
uczestniczy w utrzymaniu stałego pH = 7,35-7,45
opracował Piotr Barański
Choroby układu krwionośnego

Przykładami chorób układu krwionośnego są:

tętniak i żylak
miażdżyca
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
choroba Bürgera czyli zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic
zespół Takayasu
choroba Kawasaki
choroba Raynauda






opracował Piotr Barański
Download