UCHWA*A NR 1/2010

advertisement
UCHWAŁA NR 1/2013
Komisji Konkursowej ŚWIĘTOKRZYSKI RACJONALIZATOR
z dnia 24 października 2013 roku
w sprawie wyboru Laureatów i Wyróżnionych
w V edycji Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator
Na podstawie §5 ust. 8, pkt c Regulaminu Konkursu Świętokrzyski Racjonalizator,
stanowiącego załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Nr XXXIII/590/13 z dnia 16 lipca 2013 roku oraz §3 ust. 3 Regulaminu Pracy Komisji
Konkursowej Świętokrzyski Racjonalizator z dnia 7 listopada 2011 roku uchwala się,
co następuje:
§1
Przyznaje się dwie Nagrody Główne za patenty:
- na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. Piotr Słomkiewicz, dr hab. Anna Świercz, pn.:
 Sposób absorpcji amoniaku w procesie higienizacji osadów ściekowych.
- na rzecz zespołu twórców, tj.: prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, dr hab. inż.
Grzegorz Świt, prof. dr. inż. Leszek Gołaski, doc. dr inż. Barbara Goszczyńska, prof. Ono
Kanji pn.:
 Układ do diagnozowania stanu technicznego, betonowych konstrukcji zbrojonych
i sprężonych.
§2
Przyznaje się dwa Wyróżnienia za patenty:
- na rzecz zespołu twórców, tj.: Stanisław Szczepaniak, Remigiusz Szczepaniak, pn.:
 Chłodziwo do obróbki metali.
- na rzecz twórcy, tj.: Darek Łętowski, pn.:
 Sposób mycia przekładek dystansowych do szyb.
§3
Przyznaje się dziewięć Nagród za zgłoszone wynalazki:
- na rzecz twórcy, tj.: dr hab. Piotr Słomkiewicz, pn.:
 Zespół detektorów cieplno-przewodnościowego i płomieniowo-jonizacyjnych, zwłaszcza
do inwersyjnej chromatografii gazowej,
- na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. Piotr Słomkiewicz, dr hab. Anna Świercz, pn.:
 Wazon wegetacyjny do pomiarów rozwoju badanych roślin, zwłaszcza do określenia
reakcji roślin na skład, rodzaj i wilgotność podłoża gleby,
- na rzecz zespołu twórców, tj.: Stanisław Szczepaniak, Remigiusz Szczepaniak, Elwira
Szczepaniak, Dominika Szczepaniak, Monika Szczepaniak, pn.:
 Wodorozpuszczalne, stabilne kompleksy złota (III), sposób otrzymywania wodo
rozpuszczalnych, stabilnych kompleksów złota (III) i ich zastosowanie,
- na rzecz zespołu twórców, tj.: Grzegorz Kaczmarek, Robert Gawryś, pn.:
 Moskitiera zewnętrzna i system moskitiery zewnętrznej do okien dachowych,
- na rzecz zespołu twórców, tj.: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowal, dr inż. Andrzej Szychowski,
pn.:
 Urządzenie do pozyskiwania i magazynowania energii cieplnej,
- na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski, mgr inż. Stanisław
Szewczyk, pn.:
 Sposób utylizacji odpadów komunalnych na składowisku,
- na rzecz zespołu twórców, tj.: dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski, prof. dr hab. inż.
Anatoliy Stroy, mgr inż. Marianna Olenets pn.:
 Ściana do pasywnego ogrzewania z regulowanym dopływem ciepła,
- na rzecz zespołu twórców, tj.: dr inż. Norbert Radek, Rafał Pauli, pn
 Farba na bazie nitrocelulozy, zwłaszcza do ochrony sezonowej oraz sposób usuwania
powłoki lakierniczej.
- na rzecz zespołu twórców, tj.: dr inż. Paweł Łaski, dr Jakub Takosoglu, dr inż. Sławomir
Błasiak, pn.:
 Właz kanałowy, zwłaszcza studzienki kanalizacyjnej.
§4
Wykonanie Uchwały powierza się Komisji Konkursowej.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Komisji Konkursowej
Świętokrzyski Racjonalizator
Adam Jarubas
Download