Miejsce Innego II 5 kor.indd

advertisement
MIEJSCE INNEGO
WE WSPÓŁCZESNYCH NAUKACH
O WYCHOWANIU
Miejsce Innego II 5 kor.indd 1
2015-02-21 16:34:22
Miejsce Innego II 5 kor.indd 2
2015-02-21 16:34:39
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
SERIA PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA NR 217
MIEJSCE INNEGO
WE WSPÓŁCZESNYCH NAUKACH
O WYCHOWANIU
Inny w przestrzeni społecznej
pod redakcją
Beaty Jachimczak
Katarzyny Pawelczak
Anety Wojciechowskiej
POZNAŃ 2014
Miejsce Innego II 5 kor.indd 3
2015-02-21 16:34:39
Abstract. Jachimczak Beata, Pawelczak Katarzyna, Wojciechowska Aneta (eds), Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej [The Place of the Other in Contemporary
Educational Sciences: The Other in Society]. Poznań 2014. Adam Mickiewicz University Press. Seria Psychologia i Pedagogika nr 217. Pp. 508. ISBN 978-83-232-2817-2. ISSN 0083-4254. Texts in Polish.
The authors of the articles that are collected in this book deal with the theory and practice of developing
relationships with the Other in the process of education, upbringing and communication, which can (and
which often do) provide a basis for positive social change as well as for modifying people’s views and attitudes. In the course of their scholarly as well as practical and social work, they often ponder over the
role and place of the Other in contemporary society with regard to defining his/her special needs that are
related to the fulfillment of social roles, conceptual and psychological support, educational and everyday
situations as well as barriers to employment. The authors of these articles also present examples of projects
and practical solutions that are connected with education, work and rehabilitation, which may help improve the quality of life of marginalized individuals. The question about the place of the Other in society
remains open, just like the space for reflection on the condition and prospects for development of special
education in the 22nd century.
Beata Jachimczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Pracownia
Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Poland
Katarzyna Pawelczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład
Pedagogiki Specjalnej, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Poland
Aneta Wojciechowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład
Pedagogiki Specjalnej, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Poland
Recenzenci
prof. dr hab. Amadeusz Krause
prof. dr hab. Jacek Pyżalski
Publikacja dofinansowana przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014
Projekt okładki: Anna Łukaszewska
Redaktor: Adriana Staniszewska
Redaktor techniczny: Elżbieta Rygielska
Łamanie komputerowe: Reginaldo Cammarano
ISBN 978-83-232-2817-2
ISSN 0083-4254
WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 10
www.press.amu.edu.pl
Sekretariat: tel. 61 829 46 46, faks 61 829 46 47, e-mail: [email protected]
Dział sprzedaży: tel. 61 829 46 40, e-mail: [email protected]
Wydanie I. Ark. wyd. 34,00. Ark. druk. 33,00
DRUK I OPRAWA: UNI-DRUK, LUBOŃ, UL. PRZEMYSŁOWA 13
Miejsce Innego II 5 kor.indd 4
2015-02-21 16:34:39
Spis treści
Wstęp (Beata Jachimczak) .......................................................................................................
9
Część I
INNY W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ
Krystyna Barłóg
Trajektoria cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych – sens życia i szczęścia
a sens cierpienia ...........................................................................................................
13
Jarosław Bąbka
Przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością i pełnosprawnych do współpracy jako
wyzwanie dla współczesnej edukacji ..........................................................................
25
Daria Maciołek, Dariusz Poleszak
Wyzwania współczesnej edukacji wobec transformacji kulturowo-obyczajowej .........
41
Hanna Rudomska
Edukacja rodzinna i edukacja instytucjonalna a funkcjonowanie społeczne dzieci głuchoniewidomych (w narracjach rodziców i wychowawców) ....................................
53
Dorota Smetanová
Wyjątkowość komunikacji – zagrożenia w cyberprzestrzeni .........................................
67
Agnieszka Sokołowska-Kasperiuk
Koncepcja resilience a jakość psychicznego rozwoju dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych ....................................................................................................................
81
Anna Steinhagen
Inny w szkole. Odmowa chodzenia do szkoły – problem nierozpoznany .....................
101
Marcin Wlazło
(Nie)możliwy dialog z Innym – pedagog wobec radykalizmu heterologii ....................
117
Agnieszka Żyta
Rola dziadków we wspieraniu rodzin dzieci z niepełnosprawnością .............................
125
Miejsce Innego II 5 kor.indd 5
2015-02-21 16:34:39
6
Spis treści
Część II
MIEJSCE INNEGO W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ
Monika Gołubiew-Konieczna, Monika Sztolpa
Uczeń zdolny jako uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w polskiej szkole –
próba identyfikacji na podstawie wyników badań związanych z realizacją projektu
„Zdolni z Pomorza” ......................................................................................................
141
Iwona Paszenda
Nauczycielskie wspieranie ucznia w pokonywaniu progów edukacyjnych ...................
161
Izabela Kujawska
Biblioterapia jako jedna z form pracy z dziećmi doświadczającymi lęku .....................
173
Aneta Lew-Koralewicz
Wczesna diagnoza i terapia zachowań trudnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju ......
191
Barbara Olszewska
Kształtowanie kompetencji emancypacyjnych dzieci i młodzieży jako przeciwdziałanie występowaniu zachowań ryzykownych ................................................................
209
Monika Parchomiuk, Anna Prokopiak
Uczeń z zespołem Aspergera – wiedza i opinie nauczycieli ............................................
221
Teresa Serafin
Implementacja prawa oświatowego w kształceniu specjalnym ......................................
237
Emilia Śmiechowska-Petrovskij
Inny czytelnik – taka sama literatura? Wartościowanie książek literackich dla dzieci niewidomych w młodszym wieku szkolnym przez nauczycieli, wychowawców
i bibliotekarzy ...............................................................................................................
255
Franciszek Wojciechowski, Magdalena Świgost
Jednostka o nietypowym rozwoju w relacjach uczniowskich i rówieśniczych ..............
271
Grzegorz Wójcik
Wirtualność i subwersja. Nienormatywna tożsamość płciowa współczesnego nastolatka na przykładzie filmu Sala samobójców Jana Komasy ...........................................
287
Štefánia Ferková
Cyberbullying – opportunities of prevention and intervention in elementary schools
301
Część III
WYZWANIA INNOŚCI – MODELE – ROZWIĄZANIA
Bogusław Śliwerski
Inny jako niespodzianka, czyli o kulturowych idiomatołach .........................................
Miejsce Innego II 5 kor.indd 6
313
2015-02-21 16:34:39
Spis treści
7
Jacek Bylica
Kwestia romska w Republice Macedonii według przedstawicieli wybranych organizacji pozarządowych ........................................................................................................
321
Łukasz Kwadrans
Wspieranie i wspomaganie ucznia dwukulturowego oraz pedagoga/nauczyciela w procesie edukacji ................................................................................................................
335
Beata Cytowska
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w zakładzie pracy – z doświadczeń trenera pracy .........................................................................................................................
349
Jacek Zbigniew Górnikiewicz
Obcy/Inny w świecie niejasnych wartości i dowolnie używanych znaczeń ....................
365
Teresa Gumuła
O miejsce dla dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny – na przykładzie działalności
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kielcach ......................
383
Grażyna Gunia, Agnieszka Ochman
Osoba z zaburzoną zdolnością komunikacyjną w przestrzeni społecznej ....................
393
Agnieszka Kowalczyk
Dialog Ja – Ty w relacji więzień – funkcjonariusz a proces resocjalizacji w izolacji społecznej ...........................................................................................................................
405
Danuta Mucha
„Inni” bohaterami powieści Tomasza Manna Czarodziejska góra ...............................
417
Beata Szabała
Zasoby studentów z niepełnosprawnością wzrokową – analiza empiryczna poziomu
samooceny i kompetencji społecznych .......................................................................
425
Teresa Wejner-Jaworska
Inność – różne aspekty funkcjonowania dorosłych osób z dysleksją .............................
445
Hanna Żuraw
Inność – perspektywa kobiety niepełnosprawnej ............................................................
457
Marzenna Zaorska
Pedagogika specjalna w XXII wieku? ...............................................................................
483
Joanna Konieczka
Rebel in the social space. The functioning of today’s youth in the face of chaos of values and the authorities ...............................................................................................
501
Miejsce Innego II 5 kor.indd 7
2015-02-21 16:34:39
Miejsce Innego II 5 kor.indd 8
2015-02-21 16:34:39
Wstęp
Po raz szósty oddajemy w Państwa ręce publikację z serii „Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu”, która nosi tytuł: Inny w przestrzeni społecznej.
Autorzy zebranych w niej tekstów odnieśli się do teorii i praktyki relacji z Innym
w kontekście procesu kształcenia, wychowania i komunikacji, które mogą być i często
są podstawą korzystnych zmian społecznych, zmian poglądów i postaw. Podejmując
ponownie dyskusję na temat Innego, zastanawialiśmy się, czy dyskurs ten nadal jest
aktualny, czy też został wyczerpany i nie wywołuje już nowych pytań oraz konieczności poszukiwania nowych rozwiązań w naukach o człowieku. Jednak różnorodność
zaprezentowanych analiz rozwiała nasze obawy. Okazało się, że pomimo deklaracji
zawartych w humanistycznych koncepcjach podkreślających konieczność pełnego
uczestnictwa każdego człowieka we wszystkich wymiarach życia społecznego nadal
istotne wydają się pytania o to, jak ten udział każdego (w tym Innego) realizować.
Odpowiedzi poszukiwano w kontekście zmian społecznych i uznania różnorodności świata, w którym funkcjonujemy. W książce znalazły się analizy autorów, którzy w swojej pracy naukowej oraz działalności praktycznej i społecznej
zastanawiają się nad rolą i miejscem Innego we współczesnym społeczeństwie,
w zakresie definiowania jego specjalnych potrzeb związanych z wypełnianiem ról
społecznych, wsparcia merytorycznego i psychologicznego, sytuacji edukacyjnej
i życiowej, barier w zatrudnieniu.
Chcielibyśmy, aby lektura tekstów stała się dla Państwa inspiracją do poszukiwania rozwiązań, które pomogą w budowaniu kompetencji osobistych Innego
w obszarze samoświadomości, samoregulacji i motywacji, dzięki którym będzie on
mógł w pełni funkcjonować w życiu społecznym. Dla nas, podejmujących tematykę
inności, istotne jest także uświadomienie sobie, że wychowawcy, nauczyciele, terapeuci nie mogą we współczesnym świecie działać samodzielnie. Powinni szukać możliwości pracy w zespołach interdyscyplinarnych, dzięki którym projektowanie drogi
życiowej Innego będzie efektywniejsze i odpowiadające jego złożonym potrzebom.
Mamy nadzieję, że uda nam się pobudzić refleksję i kreatywność tych wszystkich,
którzy na co dzień wspomagają osoby ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi,
edukacyjnymi i społecznymi.
Beata Jachimczak
Poznań – Łódź, 23 września 2014 r.
Miejsce Innego II 5 kor.indd 9
2015-02-21 16:34:39
Miejsce Innego II 5 kor.indd 10
2015-02-21 16:34:39
Część I
INNY W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ
Miejsce Innego II 5 kor.indd 11
2015-02-21 16:34:39
Miejsce Innego II 5 kor.indd 12
2015-02-21 16:34:40
Krystyna Barłóg
Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Specjalnej
Trajektoria cierpienia rodziców dzieci
niepełnosprawnych –
sens życia i szczęścia a sens cierpienia
1. Cierpienie i jego trajektoria
Aby zrozumieć cierpienie rodziców w sytuacji pojawienia się dziecka z niepełnosprawnością, należy zdefiniować najpierw pojęcie cierpienia. Jan Szczepański
w książce pt. Sprawy ludzkie napisał m.in, że trzeba zwrócić uwagę na „sprawy
»świata wewnętrznego« człowieka, »czystej indywidualności«, możliwości życia
ludzkiego, budowanego w »cywilizacji poza dążeniem i działaniem« i in. […].
Proponuję więc refleksję nad cierpieniem i sobą samym, nad samotnością i wiarą,
obojętnością i nadzieją, człowieczeństwem i losem”1.
Dostrzegając potrzebę refleksyjnego spojrzenia na cierpienie i osoby nim dotknięte, przyjmuje się postawę pokory wobec wielkości człowieka, jego egzystencji
i cierpienia również poza zasięgiem wzroku czy słuchu.
Cierpiąc, człowiek musiał także zapytać siebie: dlaczego cierpię? Czy to cierpienie prowadzi
do czegoś? Ma jakiś cel? Ma jakiś sens? Twierdzę więc dalej, że poszukiwanie celu i sensu
życia jest także pochodną cierpienia. Więcej – nie tylko sensu życia, także sensu istnienia
świata nieożywionego, świata rzeczy, które mogą zadawać cierpienie. Czy świat ma swój sens
pozaludzki? To nas tu nie interesuje, zostawmy to filozofom przyrody. Sprawą ludzką jest
szukanie sensu swojego życia, działalności, a zatem także nabywania rzeczy, radzenia sobie
ze światem rzeczy. Szukamy sensu ludzkiego, który niekoniecznie musi być racjonalną teorią
tłumaczącą nam logikę życia i logikę istnienia świata. Daleko więcej skonstruowano poglądów
mistycznych, metafizycznych, religijnych, daleko więcej praktyk magicznych zapewniających
realizację upragnionego sensu niż teorii naukowych i racjonalnych technik działania. Może
dlatego, że człowiek więcej ufa nagłym błyskom intuicji niż racjonalnym konstrukcjom…2
1
2
J. Szczepański, Sprawy ludzkie, Czytelnik Warszawa 1984, s. 6-7.
Tamże, s. 16-17.
Miejsce Innego II 5 kor.indd 13
2015-02-21 16:34:40
14
Krystyna Barłóg
Pojęcie „trajektoria” definiowane jest przez wiele dyscyplin z perspektywy
nauk o człowieku i jego egzystencji. Dotyczy zachowań chaotycznych, nieuporządkowanych, powodujących szok, ból, cierpienie, rozpacz, świadomość klęski
i nieszczęścia3, pozwalając na umiejscowienie tego zjawiska w określonej tradycji
socjologicznej.
Życie człowieka jest procesem zmian rozwojowych, w którym jest miejsce zarówno na sukcesy, radość i zadowolenie, jak i zdarzenia, które powodują cierpienie,
niosą trudne informacje lub sytuacje: porażkę, chorobę, wypadek, niepowodzenie.
Życie ludzkie, na pozór spokojne i monotonne, może się radykalnie zmienić w sytuacji nagłego, traumatycznego wydarzenia, takiego jak: utrata sprawności, śmierć,
cierpienie czy informacja o niepełnosprawności własnego dziecka, do której to
sytuacji rodzice nie są przygotowani.
Koncepcja trajektorii jako następujących po sobie dynamicznych zmian, na które
człowiek czy rodzina nie ma wpływu, początkowo stosowana była do opisu procesu
umierania. Obejmuje ona każde traumatyczne wydarzenie, które burzy dotychczasowe życie. Narastanie potencjału trajektoryjnego jest jednak równocześnie pracą
nad poszukiwaniem sensu życia. Przyjęcie w tym poszukiwaniu stanowiska, że
mimo wszystko „życie ma jeszcze sens”, może przyczynić się do przeformułowania
dotychczasowych celów i wartości, a nawet doprowadzić do zmiany światopoglądu.
Życie ludzkie zazwyczaj toczy się rutynowym trybem, w którym można odnaleźć
różnorodne doświadczenia, ale gdy zmienia swój przebieg w wyniku nagłego wydarzenia, przynosi wiele negatywnych przeżyć. Każde takie nagłe, często traumatyczne,
wydarzenie powoduje cierpienie. Koncepcja trajektorii jest obecnie coraz częściej
stosowana do analizy różnych problemów: cierpienia, ale i trudnych doświadczeń
związanych z pracą zawodową, edukacją, życiem osobistym czy przeżyciami wojennymi bądź emigracyjnymi.
Za twórców koncepcji trajektorii uznaje się Barneya G. Glasera i Anselma
L. Straussa, których zainteresowania teoretyczno-metodologiczne koncentrują się
wokół tego zagadnienia. Natomiast jako kontynuatorów podaje się niemieckich
socjologów: Gerharda Riemanna i Fritza Schütze. Pojęcie trajektorii wyodrębnione
zostało z koncepcji teorii ugruntowanej, a jak pisze Elżbieta Zakrzewska-Manterys,
„jest to pewien szczególny przypadek tworzenia takiej teorii w szczególnych okolicznościach”4. Rok po opublikowaniu swej teorii Glaser i Strauss przedstawili kolejne
spostrzeżenia w bulwersującej wówczas książce pt. Time for Dying, ukazując drogę
chorego człowieka jako rodzaj „kariery szpitalnej”. Podczas gdy kategoria trajektorii
umierania odnosiła się do „postrzeganych przebiegów umierania, a nie rzeczywistych przebiegów”, w Social Organisation of Medical Work została zdefiniowana jako
3
K. Nowak-Lipińska, Mam upośledzoną matkę – rzecz o trajektorii cierpienia, w: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin, red. T. Sołtysiak, T. Gołębiowska, Wyd. WSHE, Włocławek 2007.
4
E. Zakrzewska-Manterys, Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia, Semper,
Warszawa 1995.
Miejsce Innego II 5 kor.indd 14
2015-02-21 16:34:40
Trajektoria cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych – sens życia i szczęścia a sens cierpienia
15
„nie tylko fizjologiczny rozwój choroby pacjenta, lecz jako całościowa organizacja
pracy wykonywanej w związku z tym przebiegiem, plus wpływ na osoby włączane
w tę pracę i jej organizowanie”5.
Zdaniem Mirosława Góreckiego „koncepcja trajektorii odnosi się do badania
cierpienia i bezładnych procesów społecznych. Zatem umożliwia ona naukowy opis,
diagnozę i wyjaśnienie zjawisk, które jawią się jako nieuporządkowane, chaotyczne, niedostępne klasycznej aparaturze socjologicznej”6. W teoretycznych ujęciach
wyodrębnia się pewne prawidłowości prowadzące do powstania szczególnego
typu trajektorii. Natomiast ujęcie przedmiotowe dotyczy procesu zmiany statusów,
przykładem którego jest proces umierania.
2. Trudna diagnoza – pierwsza informacja
o niepełnosprawności dziecka
Przebieg ludzkiego życia ma charakter indywidualny i niepowtarzalny. Zdarzają się
chwile czy sytuacje, gdy w przebiegu tym pojawiają się doświadczenia traumatyczne,
a radość życia przeistacza się w szok, wstrząs i przerażenie. Szczególnie ważny jest
wtedy sposób przekazania trudnej informacji, który wyzwala wiele negatywnych
odczuć. Przekazywanie trudnych wiadomości jest szczególnym wyzwaniem dla
lekarza, który zwykle nie jest tego przygotowany. Wielu lekarzy stara się więc ominąć taką sytuację, odwlekając ją w czasie lub podejmując inne działania. Zdaniem
Marii Bujanowskiej-Fedak i współautorów „zła wiadomość nie jest równoważna
innej złej wiadomości, na ciężar gatunkowy każdej z nich składa się bowiem wiele
czynników: treść, kontekst, konsekwencje, jakie ze sobą niesie, doświadczenie
życiowe, i oczekiwania pacjenta. Stopień ciężkości złych wiadomości może być
więc całkowicie odmienny”7.
W trakcie przekazywania pierwszej trudnej wiadomości lekarz powinien dać
czas pacjentowi i jego rodzicom na oswojenie się z nią. Zazwyczaj jednak lekarze
stosują uniki, obawiając się negatywnej reakcji na przekazaną informację. Należą
do nich:
„– zasypywanie pacjentów medycznymi szczegółami,
– wielomówstwo w celu uniknięcia złowrogiej ciszy,
5
G. Riemann, F. Schütze, Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia
i bezładnych procesów społecznych, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 2, s. 89.
6
M. Górecki, Trajektoria, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red.
D. Lalak, T. Pilch, Żak, Warszawa 1999, s. 313.
7
M. Bujanowska-Fedak, M. Domański, A. Steciwko, Sztuka przekazywania złych wiadomości.
Psychologiczne aspekty śmierci i umierania, w: Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie.
Materiały XIII Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej i V Bałtyckiego Sympozjum
Balintowskiego, red. J. Łazowski, G. Dolińska-Zygmunt, Wyd. AWF, Wrocław 1997, s. 81.
Miejsce Innego II 5 kor.indd 15
2015-02-21 16:34:40
16
Krystyna Barłóg
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
wykonywanie wielu nieuzasadnionych badań dodatkowych,
wysyłanie do lekarzy specjalistów,
postawa obronna,
oskarżanie pacjenta,
obwinianie siebie,
uniemożliwienie pacjentowi wyrażenia jego reakcji na złą wiadomość,
brak empatii, zrozumienia dla stanu pacjenta,
stwarzanie nierealnych nadziei,
minimalizowanie negatywnych aspektów,
nadmierne maksymalizowanie pozytywnych aspektów”8.
Przekazywanie pierwszych trudnych informacji powinno łączyć się z uszanowaniem emocji i reakcji osób, do których jest kierowane. W literaturze przedmiotu
wskazuje się kilka faz postępowania lekarskiego w sytuacji przekazywania takiej
informacji:
„1. Przekazanie złej wiadomości (udzielenie rzeczowej informacji).
2. Stawienie czoła reakcji pacjenta na otrzymaną wiadomość:
a) ujawnienie odczuć pacjenta,
b) okazanie mu pełnego zrozumienia, empatii,
c) zasygnalizowanie gotowości do wsparcia pacjenta,
d) ujawnienie własnych przeżywanych w związku z tym emocji”9.
Pierwsza informacja jest niezwykle frustrująca dla pacjenta, a także dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością, gdyż burzy plany na przyszłość, choć lekarze
próbują podtrzymać w nich nadzieję. Przekazanie tej informacji wymaga uczciwości i czasu, nadziei i zrozumienia dla emocji, gdyż przyswajanie sobie tak trudnej
wiadomości jest zwykle bardzo bolesne.
3. Etapy cierpienia
W literaturze prezentującej przebieg cierpienia w sytuacji pojawienia się pierwszej
trudnej wiadomości mowa jest o procesualnym charakterze jego trajektorii. Według
Riemanna i Schütze każda trajektoria ma sekwencyjny porządek, który wyznaczają
następujące po sobie stadia:
1. Stopniowe gromadzenie się potencjału trajektoryjnego – oznacza powolne
kształtowanie się trajektorii, która rzadko rozpoczyna się nieoczekiwanie. Jednostka
dostrzega pewne jej symptomy i najczęściej skupia uwagę na jednym z nich.
2. Nagłe przekroczenie granicy uaktywnienia potencjału trajektoryjnego – potencjał ten uaktywnia się, dynamizuje, konkretyzując się w splot wydarzeń. Jed8
9
Tamże, s. 83-84.
Tamże, s. 84.
Miejsce Innego II 5 kor.indd 16
2015-02-21 16:34:40
Trajektoria cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych – sens życia i szczęścia a sens cierpienia
17
nostka uświadamia sobie, że znalazła się we władaniu zewnętrznych sił i nie może
reagować, stosując znane sobie strategie, gdyż nie sprawdzają się one w nowej
sytuacji i nie pozwalają prowadzić życia takiego jak dotychczas.
3. Próba odzyskania równowagi i radzenia sobie z życiem codziennym – wstrząs
i następujący po nim stan zamętu mogą zostać przezwyciężone. Jednostka jest
bowiem zdolna do wytworzenia względnej równowagi, choć równowaga ta nie
jest stała, a jej ceną jest ogromny wysiłek. Stanowi jednak próbę pokonania tego,
co zachwiało jej dotychczasowym życiem.
4. Destabilizacja równowagi i radzenia sobie z życiem codziennym – działania
wynikające z próby przekroczenia granicy trajektorii powodują, że jednostka zużywa energię na odzyskanie równowagi, konsekwencją czego jest skumulowany
nieład10.
5. Zaburzenie organizacji życia codziennego i orientacji wobec samego siebie –
następuje utrata kontroli nad sobą i otoczeniem, gdyż nagromadzenie problemów
powoduje całkowite załamanie dotychczasowego planu życia codziennego. Jednostka uznaje siebie za niezdolną do jakiegokolwiek działania, społecznej relacji
i relacji z samą sobą oraz ma poczucie beznadziejności11.
6. Próby racjonalizacji trajektorii i pogodzenia się z nią – oznacza redefinicję
swojej sytuacji życiowej, własnego cierpienia i próbę odnalezienia jego źródła.
Przyjęcie nowej definicji własnego życia może jednak pozbawić jednostkę odwagi
życia.
7. Praca nad trajektorią oraz uzyskanie nad nią kontroli i uwolnienie się od jej
węzłów – to ostatni, najtrudniejszy etap procesu. Jednostka, która początkowo ucieka od problemu, nie przyjmuje go do wiadomości, ostatecznie włącza go w swoją
sytuację życiową i całkowicie reorganizuje własne życie12.
Przebieg trajektorii w przypadku każdej jednostki jest indywidualny i ma odpowiednie dla niej etapy. Paweł Wolski wyodrębnia poszczególne stadia przeżyć
i cechy je charakteryzujące13 (tabela 1).
Przedstawione cechy kolejnych etapów traumatycznych przeżyć dotyczą osoby
w sytuacji nagłej utraty sprawności, ale i poczucia straty, które jest charakterystyczne
dla cierpienia rodziców niepełnosprawnego dziecka. Utrata sprawności oznacza
utratę na wielu polach i prowadzi do zmiany w zakresie samooceny, zasobów, celów
życiowych, zdrowia, relacji społecznych, możliwości, ról społecznych, zainteresowań, nowego „ja” i całego dotychczasowego światopoglądu14.
10
M. Górecki, Trajektoria, dz. cyt.
F. Schütze, Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii imperatywnej, „Studia Socjologiczne” 1997, nr 1.
12
M. Górecki, Trajektoria, dz. cyt.
13
P. Wolski, Utrata sprawności. Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa, Scholar, Warszawa 2010, s. 29-39.
14
Tamże, s. 26.
11
Miejsce Innego II 5 kor.indd 17
2015-02-21 16:34:40
18
Krystyna Barłóg
Tabela 1. Stadia przeżyć i cechy je charakteryzujące
Etap I szok i zaprzeczanie
Etap II
gniew
Etap III
Etap IV
Etap V
targowanie się
depresja
akceptacja
cechy charakterystyczne
szok
rozżalenie
powrót nadziei
obniżenie nastroju adaptacja do
nowych warunków
zaprzeczanie
gniew
zewnątrzsterowreakcja depresyjna dostrzeżenie
ność
nowych
możliwości
wyznaczenie
stres
frustracja
poszukiwanie
poczucie
lepszej diagnozy
nieodwracalności nowych celów
własnego stanu
żal do świata
złość na świat
poszukiwanie
rezygnacja
podejmowanie
nowych metod
z działań
aktywnych działań
leczenia
obrona ja idealnego złość na siebie
postanowienia
wycofanie z relacji powrót do relacji
prozdrowotne
społecznych
społecznych
nierealny optymizm poczucie
konflikt
poczucie braku
wygaszenie
bezradności
kognitywnosensu życia
negatywnych
-afektywny
emocji
racjonalizacja
poczucie porażki
ucieczka w wiarę
poczucie
rekonstrukcja
bezwartościowości poczucia
tożsamości
lęk
postawa
oczekiwanie cudu obniżenie
dyspozycyjny
roszczeniowa
samooceny
optymizm
Ź r ó d ł o: P. Wolski, Utrata sprawności. Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa, Scholar, Warszawa
2010, s. 29-39.
Jak pisze Wolski:
[…] w obliczu przekreślonych możliwości, szans i planów pojawia się konieczność przeformułowania celów rozwojowych. W literaturze przedmiotu ten proces został nazwany „strefą
utraconego rozwoju” […]. Zaprzepaszczone szanse na realizację krótko- i długofalowych
planów, w tym związanych z rolami społecznymi, mogą powodować poczucie bezradności
i braku sensu życia. Własny światopogląd trzeba zacząć kształtować od początku. Stan ten
przypomina z jednej strony okres młodzieńczy czy nawet dziecięcy, kiedy nabywa się umiejętności i podstaw koniecznych do określenia własnej tożsamości. Z drugiej strony można
go porównać do okresu starości, kiedy potencjał rozwojowy został wyczerpany i konkretne
ograniczenia uniemożliwiają osiągnięcie niezrealizowanych do tej pory celów. Dostrzeżenie
swoich nowych możliwości, odkrycie wcześniej niedocenianych zasobów i ich wykorzystanie
do nadania nowego sensu własnemu funkcjonowaniu wymaga czasu, ujętego w złożony
proces radzenia sobie z utratą sprawności15.
15
Tamże, s. 27.
Miejsce Innego II 5 kor.indd 18
2015-02-21 16:34:40
Trajektoria cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych – sens życia i szczęścia a sens cierpienia
19
4. Sens życia czy poczucie beznadziejności
u rodziców dzieci z niepełnosprawnością
W odniesieniu do rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem sens życia może być
rozważany zarówno w wymiarze społecznym, jak i indywidualnym. Egzystencjalne pytania dotyczące sensu życia czy jego beznadziejności są przejawem ludzkich
potrzeb, kryzysu tożsamości, poczucia zagubienia oraz bezradności. „Sens w ujęciu
filozoficznym odnosi się zawsze do jakichś wartości lub systemu wartości. Sensowne jest bowiem to, co jest wartościowe”16. Na przykład Viktor E. Frankl sens
życia traktuje jako stan podmiotowej satysfakcji, związanej z celowym działaniem
ukierunkowanym na wartości17. Jest to subiektywne, indywidualne przeżywanie
życia w sposób własny, osobisty.
Pytania egzystencjalne dotyczące sensu życia pojawiają się często w sytuacji
trudnych życiowych doświadczeń, często traumatycznych, zagrożenia dla egzystencji i przyszłości. Sens życia należy do podstawowych potrzeb egzystencjalnych
człowieka, obejmuje również potrzeby: bezpieczeństwa, samorealizacji i uznania.
Jednocześnie gwarantuje normalne życie, gdyż jest osobistym doświadczeniem
i sygnalizuje jego stan psychiczny: „poczucie sensu życia może się wiązać zarówno
z satysfakcją własnego życia, jak również z akceptacją cierpienia i śmierci”18.
Natomiast poczucie bezsensu życia, na które składają się stany pesymizmu życiowego i beznadziejności, łączy się z sytuacjami kryzysowymi człowieka, które są
spowodowane przez nagłe okoliczności życiowe, cierpienie19. Urodzenie niepełnosprawnego dziecka może powodować takie stany, jak: poczucie bezsensu, poczucie
beznadziejności, brak możliwości realizacji własnych celów i zamierzeń. Radykalnie
zmienia się wtedy sytuacja rodziców oraz całej rodziny. U rodziców z niepełnosprawnym dzieckiem pojawia się poczucie straty, żalu, bezsilności, goryczy i smutku.
5. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością
wobec pierwszej trudnej informacji i trajektorii cierpienia
W rezultacie zastosowania metody jakościowej do analizy wypowiedzi rodziców
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną można jednoznacznie stwierdzić, że
wstępna informacja, przekazana przez lekarza, o niepełnosprawności dziecka była
najtrudniejszym momentem w ich życiu, a nawet nadal jest. Niełatwo zaakcepto16
J. Szczepański, Zapytaj samego siebie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986, s. 15.
V.E. Frankl, Psychoterapia dla każdego, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1978, s. 15-18.
18
J. Meissner-Łozińska, Poczucie sensu i bezsensu życia u wychowanków domów dziecka, Wyd.
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
19
Tamże.
17
Miejsce Innego II 5 kor.indd 19
2015-02-21 16:34:40
20
Krystyna Barłóg
wać to, że oczekiwane dziecko będzie niepełnosprawne intelektualnie. Rodzicom
towarzyszy wiele pytań: dlaczego?, czy tak musi być?, kto zawinił?, czym będzie ta
niepełnosprawność dla nich i dla ich dziecka?, z czym się to wiąże?, jak zmieni się
ich życie?, czy można tę sytuację jakoś zmienić?
Tego rodzaju pytania budzą w nich lęk i niepokój. Z wypowiedzi rodziców wynika, że towarzyszy im strach, przerażenie, niepewność, szok, dezorientacja, brak
zaufania do lekarzy i służb medycznych. Matki dostrzegają konieczność zmiany
dotychczasowego trybu życia, schematu codziennego postępowania, potrzeby rehabilitacji i opieki. Sami rodzice potrzebują dużo czasu, aby pogodzić się z faktem,
że ich dziecko jest niepełnosprawne. Wielu z nich długo sobie z tym nie radzi, choć
starają się rozmawiać na ten temat ze specjalistami i poszukują wsparcia.
6. Macierzyństwo matek dzieci z niepełnosprawnością
Trudno określić, czym dla matki jest urodzenie dziecka z niepełnosprawnością. Ciągle mało jest badań i analiz w tym zakresie, zwłaszcza dotyczących odczuć, emocji,
przeżyć matki w sytuacji uzyskania pierwszej informacji o niepełnosprawności
dziecka. Co czują te matki, jaką rolę przyjmują w sytuacji natychmiastowych zmian
i konieczności przeorganizowania swego życia? Niewątpliwie ich macierzyństwo
jest traumatycznym doświadczeniem, pełnym rezygnacji, choć może być także
macierzyństwem dającym chwile satysfakcji i radości.
W sytuacji pogodzenia się ze stratą i zakończenia bolesnego etapu matki mogą
odczuwać również chwile zadowolenia. Uważają, że „najważniejsze, aby moje
dziecko wyrosło na dobrego człowieka”, uczestniczą więc w jego wychowywaniu,
powoli akceptując je takim, jakie jest, i przyjmując do wiadomości jego niepełnosprawność. Z innych wypowiedzi wynika, że również takie macierzyństwo może
dać matce wiele spełnień. Jak stwierdza jedna z nich: „nie wyobrażam sobie życia
bez dzieci, one są całym moim życiem. Żyjemy w symbiozie i ja nie mogę bez nich
żyć, a one beze mnie. Przez to czuję się potrzebna i spełniona”20.
7. Pedagog specjalny a trajektoria cierpienia
rodziców dzieci niepełnosprawnych
Aby przebyć całą trajektorię cierpienia, rodzice, którzy napotykają wiele trudności
i problemów, stawiając pytania i poszukując sensu, oczekują pomocy i wsparcia.
W literaturze przedmiotu wyróżnia się wiele rodzajów pomocy i wsparcia: ekono20
Z. Zagroba, Trajektoria cierpienia matek dzieci z porażeniem mózgowym [niepubl. praca magisterska], Uniwersytet Rzeszowski, 2012, s. 106.
Miejsce Innego II 5 kor.indd 20
2015-02-21 16:34:40
Trajektoria cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych – sens życia i szczęścia a sens cierpienia
21
miczne, instrumentalne, materialne, psychologiczne, informacyjne, emocjonalne,
wartościujące. W trudnych przeżyciach rodziców szczególnie ważne jest dla nich
wsparcie duchowe21.
Ze względu na zaistniałe trudności oraz konieczność sprawowania opieki nad
niepełnosprawnym dzieckiem rodzina musi poszukiwać pomocy i nawiązywać współpracę z różnymi specjalistami i instytucjami. Rodzice w sytuacji głębokiej traumy
mogą jednak przyjmować wiele negatywnych postaw. Są one opisywane następująco:
– rodzic awanturniczy – z przejawami agresywnego zachowania, który ma roszczeniowy stosunek do nauczyciela i szkoły, nie zgadza się na współpracę i przyjęcie
pomocy,
– rodzic zależno-roszczeniowy – pozornie ceni sobie relacje z pedagogiem, nauczycielem, słucha rad, ale zazwyczaj z nich nie korzysta,
– rodzic bierno-agresywny – często unika konfrontacji z nauczycielem, pedagogiem (rozmów i spotkań), a jednocześnie krytykuje działania podejmowane
przez nauczycieli,
– rodzic wielkościowy – ma wysokie poczucie własnej wartości i postrzega swoje
oddziaływania wobec dziecka jako niemal doskonałe,
– rodzic kontrolujący – stara się panować nad sytuacją, podporządkować sobie
innych, dąży do perfekcji,
– rodzic dramatyzujący – często popada w negatywne emocje, skrajne nastroje,
jest podatny na wpływy innych,
– rodzic podejrzliwy – obwinia innych za własne niepowodzenia, jest pełen uprzedzeń i nieufności, stwarza trudności w nawiązaniu konwersacji22.
Nauczyciel, pedagog specjalny wobec takich czy innych zachowań rodziców
z niepełnosprawnym dzieckiem, znając ich sytuację i przeżycia, powinien udzielić
odpowiedniej pomocy i wsparcia. W kontakcie z rodzicami przeżywającymi traumę
„po stracie” powinien wypracować pewne formy pomocy: pomóc w rozwiązywaniu
problemów, udzielić fachowych rad i wsparcia.
Często wystarczy szczera rozmowa z rodzicami, wysłuchanie ich problemów,
obdarzenie szacunkiem, powstrzymanie się od oceny ich zachowań. Rodzice
oczekują również informacji o postępach dziecka, a także empatii i zrozumienia,
uprzejmości i życzliwości. Nierzadko też potrzebują pomocy w dowartościowaniu
ich, wzmocnieniu poczucia wartości dziecka, podkreśleniu jego zalet i możliwości,
co pomaga zmniejszyć dystans między rodzicami a nauczycielem, pedagogiem23.
21
K. Barłóg, Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 120.
22
A. Kott, J. Mioduchowska, Współpraca z rodzicami dzieci przewlekle chorych, w: Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej. Poradnik dla nauczycieli
szkół ogólnodostępnych, red. T. Kott, MENiS, Warszawa 2005, s. 96, za: Z. Zagroba, A. Zawitkowska-Grad, Pedagog wobec problemów trajektorii cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych, „Edukacja
Humanistyczna” 2011, nr 2, s. 193-201.
23
Tamże.
Miejsce Innego II 5 kor.indd 21
2015-02-21 16:34:40
22
Krystyna Barłóg
Zakończenie
Widząc życie ludzkie jako ciąg sytuacji, zdarzeń, chwil czy emocji, oczekujemy sytuacji radości, zadowolenia i spełnienia. Każdy człowiek ma bowiem wiele marzeń
i przeżywa wiele spełnień. Niestety, niektóre wydarzenia go zaskakują, a w przebiegu jego życia pojawiają się nieoczekiwanie traumatyczne wydarzenia. Wówczas
zamiast radości przeżywany jest smutek, cierpienie i brak nadziei, a marzenia
zmieniają się w rozpacz, poczucie straty i beznadziejności.
Cierpienie i ból stają się przedmiotem naukowych analiz i studiów, i to zarówno
w ujęciu antropologicznym, jak i ontologicznym, filozoficznym czy teologicznym.
To pewien stan psychiczny człowieka wywołany bólem, czy to fizycznym, czy
psychicznym, stanowiący negatywną reakcję emocjonalno-uczuciową. Cierpienie
ma konkretny wymiar i odnosi się do egzystencji każdego człowieka, jest jedną
z granicznych sytuacji, wobec których musi on zająć określoną postawę. Jednocześnie pojawia się niepewność, czy będzie on w stanie sprostać tak trudnemu
doświadczeniu. Jan Paweł II napisał:
[…] medycyna nie może pozostawać obojętna wobec badań naukowych, które pomijając
wymóg prawdziwej służby człowiekowi, stają się celem samym w sobie. Zgłębianie tajemnicy
życia musi się przekładać na służbę życiu […] niezbędne jest odwołanie się do pewnych
zasad antropologicznych, do których wypracowania będzie się mógł przyczynić dialog
interdyscyplinarny24.
Jak przyjmuje Stanisław Biel, cierpienie może prowadzić do różnych postaw
u człowieka:
Jedną z nich jest orientacja na obojętność. Pod fałszywą maską odwagi kryje się brak poczucia
bezpieczeństwa i strach […]. Inni reagują na cierpienie w sposób kontestacyjny. Odrzucają
możliwość cierpienia, buntują się przeciw niemu jak Hiob. Szukają winnych i odpowiedzialnych. […] kolejną postawą wobec cierpienia może być także rezygnacja. Prowadzi ona do
bezsilnej zgody na cierpienie, które jest odbierane jako próba i zagrożenie, z którym nie
warto walczyć, ale raczej biernie się mu przyglądać. […] Właściwą reakcją na cierpienie jest
akceptacja, która jest zgodą na rzeczywistość. Związana z bólem. Akceptacja nie wyklucza
wcześniejszego buntu ani tym bardziej trudu eliminacji cierpienia25.
Wartość cierpienia zawiera się w pytaniu, czy czemuś ono służy. Cierpienie
może jednak uczyć pokory, zależności od innych, wartości drugiego człowieka,
wartości egzystencji. Szukając pozytywnych aspektów cierpienia, można przyjąć, że
wprawdzie burzy ono harmonię, ale jednocześnie powoduje integrację człowieka,
24
Jan Paweł II, Medycyna jest służbą człowiekowi, całemu człowiekowi, każdemu człowiekowi,
w: Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia, red. A. Muszali, J. Binnebesel,
P. Krakowiak, M. Krobicki, Wyd. Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. J. Bożego – Bonifratrzy,
Kraków 2011, s. 57-61.
25
S. Biel, Bóg otrze z oczu każdą łzę: czy cierpienie ma sens?, WAM, Kraków 2011, s. 50-51, za:
Z. Zagroba, Trajektoria cierpienia matek…, dz. cyt., s. 21.
Miejsce Innego II 5 kor.indd 22
2015-02-21 16:34:40
Trajektoria cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych – sens życia i szczęścia a sens cierpienia
23
zmienia jego hierarchię wartości, uwrażliwia na drugiego człowieka, pozbawia
egoizmu. Przyjęcie właściwej postawy wobec cierpienia wymaga jednak wiele czasu
i refleksji, a także akceptacji i wsparcia ze strony innych.
W analizie trajektorii cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych szukano
zarówno uwarunkowań, jak i prawidłowości tego procesu. Cierpienie jest procesem,
który jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka, a szczególnie każdej
matki, która urodzi niepełnosprawne dziecko, i każdego ojca takiego dziecka. Rodzice muszą więc nadać cierpieniu jakiś sens.
Człowiek nie może pozbyć się cierpienia i nie wie nawet, czy po śmierci będzie od niego
wolny – idea piekła w takiej czy innej postaci występuje chyba we wszystkich ludzkich
kulturach – nie chce więc cierpieć bez uzasadnienia. Musi temu cierpieniu nadać jakąś
wagę, jakiś sens, musi je ulokować w przebiegu i powiązaniach swojej egzystencji, musi więc
powiedzieć sobie: moje życie nie jest cierpieniem bezsensownym, głupim i przypadkowym.
Moje życie ma sens wyraźnie określony i w tym sensownym przebiegu muszę cierpieć, by
spełniło się moje powołanie ludzkie, moje przeznaczenie…26
Czy rodzice z dzieckiem z niepełnosprawnością nie zasługują na coś więcej
aniżeli tylko litość, którą im często ofiarujemy, czy dystans społeczny, a może
i unikanie, wykluczanie, marginalizowanie? Należy skierować pytanie do całego
społeczeństwa dotyczące otoczenia pomocą i wsparciem takich rodzin w potrzebie.
Jan Szczepański pisze:
[…] sensem życia ludzkiego jest dążenie do zmniejszania cierpień innych. Każdy cierpiący
człowiek jest ostrzeżeniem dla mnie. Jeśli nie będę czynnie przeciwdziałał cierpieniom
wywodzącym się z działań innych ludzi, cierpienie dojdzie i do mnie. Ale co robić z cierpieniami przynoszonymi przez los – chorobami, cierpieniami bliskich, śmiercią bliskich.
Wobec tych cierpień jesteśmy bezradni. Te cierpienia możemy tylko przezwyciężyć, tworząc
inne wartości, przetwarzające ten ból. […] Gdyż cierpienie, będąc ważnym, bardzo ważnym
„wymiarem” człowieka, nie jest jedynym wymiarem jego życia. Na szczęście – dodajmy27.
L I T E R AT U R A
Barłóg K., Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów 2008.
Bujanowska-Fedak M., Domański M., Steciwko A., Sztuka przekazywania złych wiadomości.
Psychologiczne aspekty śmierci i umierania, w: Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu
i chorobie. Materiały XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej
i V Bałtyckiego Sympozjum Balintowskiego, red. J. Łazowski, G. Dolińska-Zygmunt,
Wyd. AWF, Wrocław 1997.
Frankl V.E., Psychoterapia dla każdego, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1978.
26
27
J. Szczepański, Zapytaj samego siebie, dz. cyt., s. 17.
Tamże, s. 20.
Miejsce Innego II 5 kor.indd 23
2015-02-21 16:34:40
24
Krystyna Barłóg
Górecki M., Trajektoria, w: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red.
D. Lalak, T. Pilch, Żak, Warszawa 1999.
Górecki M., Trajektoria, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Żak, Warszawa 2007.
Jan Paweł II, Medycyna jest służbą człowiekowi, całemu człowiekowi, każdemu człowiekowi,
w: Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia, red. A. Muszali,
J. Binnebesel, P. Krakowiak, M. Krobicki, Wyd. Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego
św. J. Bożego – Bonifratrzy, Kraków 2011.
Meissner-Łozińska J., Poczucie sensu i bezsensu życia u wychowanków domów dziecka, Wyd.
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
Nowak-Lipińska K., Mam upośledzoną matkę – rzecz o trajektorii cierpienia, w: Zagrożenia
i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin, red. T. Sołtysiak, T. Gołębiowska, Wyd.
WSHE, Włocławek 2007.
Riemann G., Schütze F., Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach
cierpienia i bezładnych procesach społecznych, „Kultura i Społeczeństwo” 1992, nr 2.
Schütze F., Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii imperatywnej, „Studia
Socjologiczne” 1997, nr 1.
Szczepański J., Sprawy ludzkie, Czytelnik, Warszawa 1984.
Szczepański J., Zapytaj samego siebie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.
Wolski P., Utrata sprawności. Radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja
zawodowa, Scholar, Warszawa 2010.
Zagroba Z., Trajektoria cierpienia matek dzieci z porażeniem mózgowym [niepubl. praca
magisterska], Uniwersytet Rzeszowski, 2012.
Zagroba Z., Zawitkowska-Grad A., Pedagog wobec problemów trajektorii cierpienia rodziców
dzieci niepełnosprawnych, „Edukacja Humanistyczna” 2011, nr 2.
Zakrzewska-Manterys E., Down i zespół wątpliwości. Studium z socjologii cierpienia, Semper,
Warszawa 1995.
Miejsce Innego II 5 kor.indd 24
2015-02-21 16:34:40
Download