Umowa przeniesienia praw autorskich Logo CSiR

advertisement
Umowa przeniesienia praw autorskich
Zawarta w Olsztynie w dniu ……………………………………
pomiędzy:
Gminą Olsztyn – Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olsztynie
Adres siedziby: ul. Żołnierska 13a
Miasto: Olsztyn
Tel. 89 527 74 02
REGON 280563559
NIP 7393814854
reprezentowaną przez:
Jerzego Litwińskiego – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie zwanym dalej Nabywcą
a
…………………………………………………….
zamieszkałym: ……………………………………
tel. ………………………………………………..
NIP: ………………………………………………
zwanym dalej Autorem
§1
Autor oświadcza, że jest twórcą nadesłanej przez siebie pracy w organizowanym przez Nabywcę
konkursie na logo Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel” w Olsztynie dalej zwanej „dziełem”
oraz zapewnia, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa majątkowe do wskazanego
dzieła i że dzieło stanowiące przedmiot umowy nie jest obciążone prawami osób trzecich, ani nie
narusza praw autorskich osób trzecich.
§2
Autor przenosi na Nabywcę w całości i bez żadnych ograniczeń autorskie prawa majątkowe do
dzieła wymienionego w § 1 w zakresie wszystkich pól eksploatacji dzieła, a w szczególności:
a) wyłącznego używania i wykorzystania logo we wszelkiej działalności promocyjnej,
reklamowej i informacyjnej prowadzonej rzecz Organizatora i podmiotów przez niego
wskazanych,
b) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, a w szczególności: graficznymi,
fotograficznymi,
drukarskimi,
plastycznymi,
informatycznymi,
wizualnymi,
multimedialnymi, audiowizualnymi, cyfrowymi, informatycznymi,
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
d) publicznego wystawiania, odtwarzania i wyświetlania na wszelkich imprezach, spotkaniach
i konferencjach realizowanych przez Organizatora i podmioty działające na rzecz
Organizatora,
1
e) odtwarzania, nadawania i reemitowania za pomocą wizji wszelkimi technikami odtworzeń,
nadań i remisji,
f) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów
promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem logo,
g) wprowadzania do pamięci komputera i rozpowszechniania logo w Internecie,
rozpowszechniania
we
wszelakiego
rodzaju
sieciach
informatycznych,
teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, a także wszelkie publiczne udostępnianie w
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,
h) publicznego wystawiania, najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia logo,
i) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą,
j) zarejestrowania jako znaku towarowego.
3. Nabywca ma prawo wykorzystywać dzieło w dowolny sposób, w tym także dokonywać zmian,
przeróbek i dowolnych synchronizacji z innymi dziełami. Nabywcy przysługuje wyłączne prawo
do zarejestrowania dzieła w charakterze znaku towarowego (w całości lub we fragmentach) w
Urzędzie Patentowym RP oraz w innych urzędach dokonujących rejestracji znaków towarowych.
4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Autor przenosi na Nabywcę wyłączne
prawo do wykonywania i do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych oraz prawo
własności nośnika na jakim dzieło zostało złożone.
5. Autor upoważnia Nabywcę nieodwołalnie, do rozpowszechniania dzieła bez wskazywania jego
autorstwa lub do oznaczania dzieła i decydowania o jego oznaczaniu, zależnie od potrzeb
Nabywcy. Nadto Autor upoważnia Nabywcę do wykonywania w imieniu Nabywcy autorskich
praw osobistych do dzieła, w tym prawa do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu,
do wykonywania nadzoru autorskiego, ingerowania w integralność dzieła.
§3
Z tytułu przeniesienia praw do dzieła wymienionego § 1 Nabywca przekaże Autorowi nagrodę
pieniężna w wysokości 3 tys. zł.
Przed wydaniem nagrody Organizator pobierze 10% zryczałtowany podatek dochodowy, o
którym mowa w art.30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 51, poz. 307 z późn. zm).
Nagroda ta stanowi całość należności Autora z tytułu realizacji dzieła, wykorzystanych nośników i
materiałów oraz przeniesienia praw do niego na wszystkich polach eksploatacji wraz z prawami
zależnymi.
§4
Po zawarciu niniejszej umowy Nabywca wejdzie w prawo do decydowania o rozpowszechnianiu
dzieła, udzielaniu licencji na jego wykorzystanie, a także prawo do dokonywania i przekazywania
uprawnień na dokonywanie zmian, modyfikacji i adaptacji zależnych.
2
§5
Umowa niniejsza zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany
i uzupełnienia umowy muszą być dokonywane za zgodą stron na piśmie.
§6
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie, a dotyczących jej przedmiotu, mają
zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisy
kodeksu cywilnego.
§7
Spory wynikłe w związku z realizacją powyższej umowy strony będą rozstrzygać w drodze
ugodowej, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, zostaną one poddane
pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi powszechnemu.
§8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Autor
Nabywca
3
Download