obwieszczenie

advertisement
Babimost, 07.04.2015 r.
BUD.6733.1.2015
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.
Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego(j.t Dz. U.
z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2012 r., poz. 647) zawiadamia się, o wydaniu
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji
transformatorowej wraz z linią kablową SN 15kV i infrastrukturą towarzyszącą na działkach
nr 1299/33, 1299/43, 1299/41, 845, 846, 844, 837, 834, 824/1 położonych w obrębie
geodezyjnym Nowe Kramsko gmina Babimost.
Z wniosku z dnia 6.03.2014 Firmy USŁUGOWO-HANDLOWEJ ,,AMPER’’ Benon
Jąder 64-200 Wolsztyn ul. Słodowa 1 występującej z upoważnienia P.H.U IMPORT –
EKSPORT Marek Ciesielski 64-214 Chobienice 7 w dniu 7.04.2015 Burmistrz Babimostu
wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego BUD.6733.1.2015 dotyczącą budowy
stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN 15kV i infrastrukturą towarzyszącą na
działkach nr 1299/33, 1299/43, 1299/41, 845, 846, 844, 837, 834, 824/1 położonych
w obrębie geodezyjnym Nowe Kramsko gmina Babimost.
Zgodnie z art. 129 § 2 kpa. Stronom przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji
w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zielonej Górze za moim pośrednictwem.
Odwołanie powinno zawierać zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać
dowody uzasadniające żądanie. W związku z powyższym Strony mogą zapoznać się z treścią
decyzji w Urzędzie Miejskim w Babimoście 66-110 Babimost ul. Rynek 3 w biurze Nr 5 .
Burmistrz Babimostu
/-/ Bernard Radny
Download