III. Synteza uwarunkowań rozwoju gminy Babimost.

advertisement
ZMIANA STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY
BABIMOST
CZĘŚĆ B - UWARUNKOWANIA ROZWOJU
ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr XXXV/203/13
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 28 października 2013 r.
ZIELONA GÓRA 2013
P R O
L
A
N
PRO-PLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNA
Iwona Czaplińska
65-124 Zielona Góra, ul. Kmicica 5
NIP 973-011-83-45, Reg. 080062852
Tel. 0684522931
e-mail: [email protected]
Konto bankowe: 39 1090 1535 0000 0001 0556 8016
Marek Czapliński – projektant, członek ZOIU, Z-246
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY BABIMOST
CZĘŚĆ B - UWARUNKOWANIA ROZWOJU
Zespół projektowy
mgr inż.arch. Ryszard Pluciński
mgr inż. arch. Marek Konikowski
mgr inż. Antoni Przybylski
mgr Dariusz Tarkowski
tech. bud. Renata Dobra
Agata Przybylska
Warszawa – Gorzów Wlkp. , grudzień 1999 r.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
2
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Spis treści
ZMIANA …………………………………………………………………………………….6
WSTĘP ..................................................................................................................... 7
I.
UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ROZWOJU GMINY BABIMOST ....... 9
I.1
Uwarunkowania wynikające z opracowań o charakterze planistycznym,
studialnym i strategicznym ................................................................ 9
I.1.1
I.1.2
I.1.3
I.1.4
I.2
Powiązania gminy Babimost z regionem .......................................... 17
I.2.1
I.2.2
I.2.3
I.2.4
I.2.5
I.3
Związki przyrodnicze gminy Babimost z terenami sąsiednimi .................... 17
Powiązania w zakresie działalności administracji rząd. i samorząd ........... 19
Stan obecny................................................................................................. 19
Związki w zakresie infrastruktury społecznej .............................................. 19
a Służba zdrowia ...................................................................................... 19
b Oświata ................................................................................................. 20
Związki w zakresie infrastruktury technicznej ............................................ 20
a Komunikacja ......................................................................................... 20
b Energetyka ............................................................................................ 23
c Telekomunikacja ................................................................................... 23
d Gazownictwo ......................................................................................... 23
Działalność gospodarcza w regionie ........................................................... 24
Ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów na
terenie gminy wynikające z obowiązujących przepisów ............... 25
I.3.1
I.3.2
II
Uwarunkowania rozwoju gminy Babimost wynikające z zapisu projektu
"Studium zagospodarowania przestrzennego woj. Zielonogórskiego" ……..11
Uwarunkowania wynikające z opracowania "Sieć ECONET-Polska" ......... 13
Uwarunkowania wynikające z Krajowego Sytemu Obszarów Chronionych.13
Uwarunkowania rozwoju gminy Babimost wynikające ze „Strategii
Rozwoju Województwa Lubuskiego 1999-2002" ........................................ .14
Ograniczenia w użytkowaniu terenów ......................................................... 25
a Ochrona przyrody ................................................................................. 25
b Ochrona ludzi i środowiska przed szkodliwym promieniowaniem
niejonizującym ........................................................................................ 26
c Ochrona ujęć wody ............................................................................... 27
Ograniczenia w zmianie przeznaczenia terenów ........................................ 28
UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ROZWOJU GMINY BABIMOST ....... 30
II.1
Środowisko przyrodnicze gminy Babimost ............................................................. 31
II.1.1
Rzeźba terenu ............................................................................................. 31
II.1.2
Hydrografia .................................................................................................. 32
a Charakterystyka jezior .......................................................................... 34
b Charakterystyka rzek ............................................................................ 34
II.1.3
Budowa geologiczna ................................................................................... 35
II.1.4
Warunki hydrogeologiczne .......................................................................... 36
II.1.5
Surowce mineralne ...................................................................................... 37
II.1.6
Gleby ........................................................................................................... 38
II.1.7
Klimat ........................................................................................................... 38
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
3
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
II.1.8
II.1.9
II.2
Część B Studium
Szata roślinna .............................................................................................. 39
a Roślinność potencjalna ......................................................................... 39
b Roślinność istniejąca ............................................................................ 39
c Charakterystyka kompleksów leśnych na terenie gminy Babimost ...... 40
Ochrona środowiska przyrodniczego .......................................................... 40
a Rezerwat przyrody ................................................................................ 40
b Obszary Natura 2000 ............................................................................ 41
c Obszary chronionego krajobrazu .......................................................... 41
d Pomniki przyrody .................................................................................. 42
e Projektowane użytki ekologiczne .......................................................... 43
f
Lasy ochronne ...................................................................................... 43
g Ostoje gatunków chronionych ............................................................... 44
Środowisko kulturowe................................................................................................ 44
a Cmentarze ............................................................................................ 44
b Stanowiska archeologiczne .................................................................. 45
c Obiekty architektoniczne ....................................................................... 53
II.2.1
Jednostki osadnicze .................................................................................... 53
II.2.2
Walory krajobrazowe gminy Babimost ....................................................... 54
II.3 Osadnictwo, demografia, zatrudnienie, bezrobocie ......................... 55
II.3.1
II.3.2
II.3.3
II.3.4
Sieć osadnicza ............................................................................................ 55
Demografia .................................................................................................. 55
Zatrudnienie ................................................................................................. 57
Bezrobocie ................................................................................................... 57
II.4 Infrastruktura społeczna..................................................................... 57
II.4.1
II.4.2
II.4.3
II.4.4
Służba zdrowia i opieka społeczna ............................................................. 57
Oświata ........................................................................................................ 57
Kultura ......................................................................................................... 58
Straż pożarna,policja,poczta ....................................................................... 58
II.5 Infrastruktura techniczna ................................................................... 59
II.5.1
II.5.2
II.5.3
II.5.4
II.5.5
II.5.6
II.5.7
II.5.8
Zaopatrzenie w wodę .................................................................................. 59
Gospodarka ściekowa ................................................................................. 59
Gospodarka odpadami stałymi .................................................................... 60
Zaopatrzenie w energię elektryczną ............................................................ 60
Telefonizacja ............................................................................................... 60
Gazownictwo ............................................................................................... 61
Ciepłownictwo .............................................................................................. 61
Komunikacja ................................................................................................ 61
a Drogownictwo ...................................................................................... 61
b Drogi rowerowe ……………………………………………………………..63
c Kolejnictwo ............................................................................................ 64
d Komunikacja publiczna ......................................................................... 64
e Szlaki turystyczne................................................................................. 65
f
Lotnictwo................................................................................................66
II.6 Działalność gospodarcza..................................................................... 66
II.6.1
II.6.1
Użytkowanie gruntów w gminie Babimost ........................................................ 67
Rolnictwo .......................................................................................................... 67
a Ogólna charakterystyka gminy Babimost.............................................. 67
b Warunki produkcyjne gminy ..................................................................67
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
4
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
II.6.3
II.6.4
II.6.5
II.6.6
II.6.7
III
Część B Studium
c Produkcja zwierzęca .............................................................................68
d Infrastruktura wsi ..................................................................................69
e Zakłady przetwórstwa rolnego oraz placówki współpracujące z
rolnictwem........................................................................................... ........70
Leśnictwo ....................................................................................................... 71
Działalność produkcyjna ................................................................................ 71
Usługi i handel ............................................................................................... 71
Turystyka ....................................................................................................... 72
Podmioty gospodarcze ................................................................................. 72
SYNTEZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU GMINY BABIMOST .................... 73
III.1 Waloryzacja ......................................................................................... 76
III.1.1
III.1.2
III.1.3
III.1.4
Waloryzacja przyrodnicza ........................................................................... 74
a Kryteria oceny kompleksów leśnych ..................................................... 74
b Kryteria oceny jezior ............................................................................. 75
c Kryteria oceny terenów rolniczych ........................................................ 76
d Wyniki waloryzacji przyrodniczej gminy Babimost ............................... 76
Waloryzacja kulturowa ................................................................................ 78
a Kryteria oceny elementów środowiska kulturowego ............................. 78
b Kryteria oceny jednostek osadniczych .................................................. 78
c Wyniki waloryzacji kulturowej obszaru gminy Babimost ....................... 78
Waloryzacja turystyczna .............................................................................. 79
a Kryteria oceny kompleksów leśnych ..................................................... 79
b Kryteria oceny jeziora ........................................................................... 80
c Kryteria oceny terenów rolniczych ........................................................ 81
d Kryteria oceny jednostek osadniczych...................................................81
e Wyniki waloryzacji turystycznej gminy Babimost .................................. 82
Waloryzacja przydatności do produkcji rolniczej i leśnej ............................. 83
a Kryteria oceny kompleksów leśnych ..................................................... 83
b Kryteria oceny rolniczych przestrzeń produkcyjnej ............................... 83
c Wyniki waloryzacji przydatności do produkcji leśnej ............................ 84
d Wyniki waloryzacji przydatności do produkcji rolnej ............................. 84
III.2 Stopień wyposażenia w infrastrukturę techniczną i rozwoju
działalności gospodarczej w poszczególnych miejscowościach ... 85
III.2.1
III.2.2
Wyposażenie w infrastrukturę techniczną -synteza .................................... 85
Działalność gospodarcza - synteza ............................................................. 86
III.3 Analiza mocnych i słabych stron oraz problemów i zagrożeń rozwoju
gminy Babimost .................................................................................. 86
III.3.1
III.3.2
III.3.3
III.3.4
Analiza mocnych i słabych stron oraz problemów i zagrożeń
środowiska przyrodniczego w gminie Babimost .......................................... 87
Analiza mocnych i słabych stron oraz problemów i zagrożeń
środowiska kulturowego .............................................................................. 88
Analiza mocnych i słabych stron oraz problemów i zagrożeń
rozwoju turystyki............................................................................................90
Analiza mocnych i słabych stron oraz problemów i zagrożeń
rozwoju funkcji rolniczej i leśnej w gminie Babimost ................................... 92
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
5
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
ZMIANA:
Na podstawie uchwały nr X/43/11 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 20 czerwca 2011r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost w obrębach: Podmokle Wielkie, Nowe
Kramsko i Podmokle Małe, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.).
Przedmiotem zmiany studium jest zmiana funkcji i zasad zagospodarowania terenów:
1) położonych w obrębie wsi Podmokle Wielkie z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniowe
i usług towarzyszących mieszkalnictwu,
2) położonych w obrębie wsi Nowe Kramsko z przeznaczeniem na funkcje usług
turystycznych,
3) położonych w obrębie wsi Podmokle Małe z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniowe i
usług towarzyszących mieszkalnictwu.
Zmiana studium uwzględnia ponadto:
1) aktualny przebieg obwodnicy miasta Babimost,
2) planowana drogę „Regionu Kozła”,
3) aktualizację ustaleń części tekstowej,
4) aktualizację ustaleń wynikających z opinii i uzgodnień uprawnionych organów.
Zmianę funkcji terenów położonych na rysunku studium oznaczono kolorami opisanymi w
legendzie studium.
Na rysunku studium wprowadzono obszary chronione oraz udokumentowane złoża.
W części tekstowej studium wprowadzano zmiany oznaczone czcionką niebieską.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
6
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
WSTĘP
Niniejsze opracowanie stanowi część analityczną studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost, składającego się z następujących części:
A Dokumentacja
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Babimost,
B Uwarunkowania rozwoju gminy Babimost (niniejsze opracowanie),
C Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Babimost.
Gmina Babimost położona jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego i
graniczy z następującymi gminami: Sulechów, Kargowa, Zbąszynek i Szczaniec w
województwie lubuskim oraz Zbąszyń i Siedlec w województwie wielkopolskim.
Gmina Babimost jest gminą wiejską. Jednostkę miejską stanowi Babimost, natomiast jednostki
wiejskie to: Zdzisław, Janowiec, Kuligowo, Kolesin, Laski, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe,
Nowe Kramsko, Stare Kramsko.
Dominującymi funkcjami w gminie jest rolnictwo i leśnictwo, a towarzyszącymi są: funkcja
turystyczna, rekreacyjna, mieszkaniowa, obsługi rolnictwa, obsługi leśnictwa i produkcyjna.
Powierzchnia gminy wynosi 92,75 km2, co stanowi jedynie 2,2% powierzchni
województwa lubuskiego.
Struktura użytkowania gruntów jest następująca: 43,3% grunty orne, 6,1% trwałe użytki zielone i
35,3 % lasy i grunty leśne, pozostałe 15,3 % i różni się znacznie od średniej w województwie
(odpowiednio: 33%, 18% i 31%).
Populacja gminy Babimost wynosi 6 500 osób co stanowi 1,6% populacji województwa
lubuskiego. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 70 osób na km2, przy średniej w województwie
46 osób na km2.
Ośrodek gminny, którym jest miejscowość Babimost leży w pobliżu lotniska cywilnego /5
km / w odległości 25 km od drogi krajowej nr 669 Świecko-Poznań i znajduje się około 34 km od
miasta Zielona Góra.
Gmina położona jest na wysoczyźnie morenowej lekko falisto-pagórkowatej i na płaskiej
równinie doliny rzeki Gniła Obra, kończącej swój bieg w stosunkowo blisko położonym
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
7
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
rynnowym jeziorze Wojnowskim. Nizinny charakter tej krainy uformowany został przez lodowce.
Region jest stosunkowo czysty ekologicznie, na obszarze którego brak jest kopalin, natomiast
wyróżnia się zdecydowanym charakterem rolniczym.
W pobliżu terenu gminy przebiegają ważne szlaki komunikacji samochodowej Zielona Góra Poznań oraz zelektryfikowana linia kolejowa Zielona Góra - Zbąszynek i dalej do Poznania.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
8
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
I.
Część B Studium
UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ROZWOJU
GMINY BABIMOST.
Uwarunkowania zewnętrzne rozwoju gminy Babimost zostały rozpoznane w oparciu o
powiązania gminy z regionem w zakresie funkcjonowania przyrodniczego, funkcjonowania
infrastruktury technicznej i społecznej, działalności gospodarczej oraz działalności administracji
rządowej i samorządowej.
Dla określenia zewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy Babimost rozpoznano także szereg
nadrzędnych opracowań o charakterze planistycznym, studialnym i strategicznym, które w
swych ustaleniach określają zasady i kierunki rozwoju województwa lubuskiego.
I.1.
Uwarunkowania
wynikające
z
opracowań
o
charakterze
planistycznym, studialnym i strategicznym.
Analizie poddano przede wszystkim te opracowania, których ustalenia zostały przekazane
gminie w formie wniosków i wytycznych do studium przez organy je opiniujące na mocy art.18
ust. 2 pkt. 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
I.1.1. Uwarunkowania rozwoju gminy Babimost wynikające z zapisu
projektu
"Studium
zagospodarowania
przestrzennego
województwa lubuskiego ".
Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy Babimost wynikające z projektu
"Studium" związane są z priorytetami rozwoju województwa lubuskiego, z przyjętej polityki
przestrzennej województwa w odniesieniu do gminy, a także z rozpoznanych uwarunkowań
rozwoju województwa.
Główne zasady, uznane za wiodące dla rozwoju województwa lubuskiego jako całości wiążą się
z koniecznością otwarcia na Europę i wykorzystania płynących stąd możliwości i korzyści oraz z
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
9
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
koniecznością przyjęcia we wszystkich formach działalności gospodarczej i przestrzennej
zasady ekorozwoju.
W odniesieniu do obszaru gminy polityka przestrzenna województwa związana jest przede
wszystkim z określeniem wiodącej funkcji dla gminy Babimost jako produkcji rolnej
oraz
wyznaczeniem pasma przyspieszonego rozwoju na kierunku Zbąszyń - Babimost - Zbąszynek,
charakteryzującego się intensywnymi procesami urbanizacyjnymi i zwiększoną aktywnością
gospodarczą. Poza tym dla występujących na terenie gminy obszarów podwyższonej ochrony
środowiska przyrodniczego i kulturowego zalecane jest uzgodnienie zasad zagospodarowania
na tych obszarach z Wojewódzkim Konserwatorem i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Warunki rozwoju gminy w aspekcie rozpoznanych uwarunkowań rozwoju województwa
lubuskiego przedstawiają się następująco:
a)
w zakresie środowiska przyrodniczego i kulturowego:
-
występowanie przyrodniczych obiektów i obszarów chronionych (obszarów
chronionego krajobrazu, stref ochronnych ujęcia wód powierzchniowych,
pomników przyrody, lasów ochronnych),
-
projektowane obszary chronione (sieć ekologiczna ECONET-u),
-
położenie środkowo-południowej części gminy w obszarze ochrony Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych,
b)
występowanie obiektów objętych ochroną konserwatorską;
w zakresie rolnictwa:
-
wspieranie działań zmierzających do wielokierunkowego rozwoju rolnictwa,
rozwoju bazy przetwórczej i magazynowej, łączenie produkcji rolnej z
przetwórstwem i agroturystyką,
-
uwzględnianie ekorozwoju w działaniach zmierzających do wykorzystania
rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
-
uwzględnianie możliwości trwałego zagospodarowania zasobów Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa, i Agencji Mienia Wojskowego
-
wykorzystanie warunków naturalnych do rozwoju hodowli ryb,
-
zalesienie
gruntów
nieprzydatnych
dla
rolnictwa
ze
szczególnym
uwzględnieniem granicy rolno-leśnej;
c)
w zakresie rozwoju turystyki i wypoczynku:
-
duża atrakcyjność turystyczno-wypoczynkowa wynikająca z położenia w
rejonie jezior Bruzdy Zbąszyńskiej,
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
10
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
-
Część B Studium
turystyka i wypoczynek jednym z elementów rozwoju gminy, przy czym
należy określić chłonność i pojemność terenów predystynowanych do rozwoju
turystyki i wypoczynku; tworzyć bazę turystyczno-wypoczynkową stałą i
sezonową o standardzie odpowiadającym normom europejskim, lokalizować
zabudowę
letniskową
w
obrębie
istniejącej
zabudowy
wiejskiej,
z
jednoczesnym zapewnieniem powszechnego dostępu do jeziora poprzez
wyznaczanie publicznych kąpielisk,
-
rozwój turystyki kwalifikowanej wędrówkowej i kajakowej z możliwością
uzupełnienia o rozwój wypoczynku stacjonarnego na bazie agroturystyki i pól
golfowych; do form turystyki wędrówkowej kwalifikowanej zaliczyć należy
turystykę kajakową na szlaku Jeziora Wojnowskiego oraz turystykę
rowerową, dla której zaprojektowano ścieżki rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym (poza granicami gminy), międzyregionalnym i regionalnym
z uzupełniającym punktem obsługi turystycznego ruchu rowerowego w
mieście Babimost;
d)
w zakresie transportu i infrastruktury technicznej:
-
modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 304 Okunin - Nowe Kramsko – Babimost
- Kosieczyn, z budową obejścia wsi Nowe Kramsko i Podmokle Wielkie
-
modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 303 Świebodzin – Brudzewo – Babimost
-
budowa obwodnicy Podmokli Wielkich w ramach
realizacji
Obwodnicy
Regionu Kozła z bezkolizyjnym dojazdem do autostrady A-2
-
modernizacja pozostałych dróg wojewódzkich i gminnych,
I.1.2. Sieć ECONET-PL.
a)
Wprowadzenie.
Jednym z głównych zadań Paneuropejskiej Strategii Różnorodności Biologicznej i
Krajobrazowej jest utworzenie sieci ekologicznej w poszczególnych krajach, które następnie
utworzą Europejską Sieć Ekologiczną ECONET na całym kontynencie. ECONET ma być
spójnym przestrzennie i funkcjonalnie systemem obszarów reprezentatywnych i najlepiej
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
11
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
zachowanych pod względem różnorodności biologicznej i krajobrazowej Europy. Celem
utworzenia ECONET jest ochrona, wzmocnienie bądź odtworzenie obszarów ważnych dla
zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej kontynentu europejskiego.
Sieć ECONET w Polsce tworzy z założenia ciągły system o strukturze wyznaczonej przez
obszary węzłowe i korytarze ekologiczne rangi międzynarodowej i krajowe, które stanowią o
specyfice przyrody Polski.
b)
Ogólne zasady wyznaczania elementów sieci ECONET-PL.
Obszary węzłowe zostały wyznaczone na podstawie następujących kryteriów:
-
(1) stopień naturalności lub obecność układów seminaturalnych,
-
(2) różnorodność (siedliskowa, gatunkowa, form użytkowania),
-
(3) reprezentatywność siedlisk w regionie,
-
(4) rzadkość występowania form, siedlisk i gatunków,
-
(5) wielkość obszarów zapewniająca trwałe zachowanie różnorodności
biologicznej i krajobrazowej.
Wytyczając korytarze ekologiczne brano pod uwagę wskazania dla zachowania spójności i
systemu (długość i szerokość korytarzy), zgodność siedliskową korytarzy z obszarami
węzłowymi, rozmieszczenie naturalnych systemów korytarzowych (dolin rzek, pradolin),
przestrzenne zróżnicowanie struktury użytkowania ziemi.
c)
Sieć ECONET-PL a obszar gminy Babimost.
W otoczeniu i na terenie gminy Babimost znajdują się następujące elementy sieci
ECONET-PL:

Na północ od gminy znajduje się obszar Międzyrzecki (numer 05M) o powierzchni
1.915
km2 zaliczany do obszarów węzłowych o znaczeniu międzynarodowym. Najcenniejszy
fragment tej strefy (tzw. biocentrum) to obszar Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
znajdujący się ok. 20 km od północnej granicy gminy.

Na zachód od gminy znajduje się obszar Puszczy Rzepińskiej (01K), o powierzchni ogólnej
1.038 km
2
zaliczany do obszarów węzłowych o znaczeniu krajowym. Na tym bardzo słabo
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
12
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
rozpoznanym terenie planuje się powołanie 3 parków krajobrazowych, które na tym etapie
uznano za potencjalne biocentra.

Na południe od terenu gminy znajduje się
powierzchni całkowitej ok.978 km
2
obszar Pojezierza Leszczyńskiego (04K) o
także zaliczany do obszarów węzłowych o znaczeniu
krajowym. Najcenniejsze fragmenty tego węzła to park krajobrazowy o powierzchni
214
km², 4 rezerwaty przyrody oraz jeziora eutroficzne, torfowiska niskie i przejściowe.
Wyróżniono 3 biocentra, obejmujące park krajobrazowy i ostoje ptaków.

Na
południowy–zachód
od
gminy
biegnie
korytarz
ekologiczny
o
znaczeniu
międzynarodowym (dolina Odry) łączący obszar Doliny Środkowej Odry (17M) o znaczeniu
międzynarodowym i obszar Puszczy Rzepińskiej (01K) o znaczeniu krajowym.

W końcu, sam obszar gminy położony jest w obrębie korytarza ekologicznego o znaczeniu
krajowym, łączącego obszar Pojezierza Leszczyńskiego (04K) o znaczeniu krajowym z
obszarem Międzyrzeckim (05M) o znaczeniu międzynarodowym.
Kontynuacją prac nad strategią były:

Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska określająca zasady
wdrożenia ECONET-PL oraz gospodarowania zasobami przyrody na terenach objętych
siecią.

Uszczegółowianie ECONET-PL na etapie opracowywania studium zagospodarowania
przestrzennego województw, w tym także województwa lubuskiego.
Zalecenia Strategii wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska
będą w miarę
możliwości, wykorzystywane w pracach nad studium.
I.1.3. Krajowy system obszarów chronionych.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 1991r., Nr 114, poz. 492 z
późniejszymi zmianami) krajowy system obszarów chronionych tworzą: rezerwaty, parki
narodowe, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000 i obszary chronionego krajobrazu.
Teren gminy Babimost stanowi fragment powyżej opisanego systemu, ponieważ na jej terenie
znajdują się:

obszar chronionego krajobrazu obejmujący południową część gminy (obszar jeziora
Wojnowskiego, fragment doliny Leniwej
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
Obry oraz fragment Bruzdy Zbąszyńskiej) oraz
grudzień 1999
marzec 2013
13
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
zachodnią i północną część gminy (kompleksy leśne strefy krawędziowej wysoczyzny
morenowej),

rezerwat przyrody (rezerwat florystyczny) „Laski” obejmujący siedliska bardzo bogate i
typowe dla gatunków liściastych (łącznie występuje tam 18 gatunków drzew w tym 6 jako
gatunek panujący).
Powyższe obszary chronionego krajobrazu zostały ustanowione uchwałą WRN w Zielonej
Górze. Zasady gospodarki przestrzennej na obszarach chronionego krajobrazu
zostały
określone Rozporządzeniem Nr 6 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1996r. i
ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Zielonogórskiego Nr 12, poz. 117 z dnia
26 lipca 1996 r. (zmiana: Rozporządzenie nr 10 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca
1998 r. – Dziennik Urzędowy Województwa Zielonogórskiego Nr 12, poz. 109 z dnia 21 lipca
1998 r.). Wymienione w powyższym rozporządzeniu zasady zostaną uwzględnione w procesie
projektowania studium dla gminy Babimost.
Na terenie gminy Babimost występują obszary Natura 2000: „Jeziora Pszczewskie i
Dolina Obry” PLB080005 i „Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry” PLH080002. Zachodzi
konieczność ochrony wysokich wartości środowiska przyrodniczego, co w pierwszej kolejności
odnosi się do przestrzegania przepisów i związanych z tym odpowiednich ograniczeń i rygorów
obowiązujących na terenach objętych ustawową ochroną prawną.
W bezpośrednim sąsiedztwie gminy Babimost znajdują się rezerwaty przyrody i parki
krajobrazowe.
Na rysunku diagnozy stanu istniejącego w skali 1:20 000 (synteza) zamieszczonym w
dokumentacji Studium oraz na planszy podstawowej Studium w skali 1:10 000 przedstawiono
system obszarów chronionych w obrębie gminy Babimost.
I.1.4. Uwarunkowania
rozwoju
gminy
Babimost
wynikające
ze
„Strategii rozwoju województwa lubuskiego 2020".
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, została przyjęta w dniu 19.11.2012r.
przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą Nr XXXII/319/12 w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, określa główne cele polityki przestrzennej, społecznej
i gospodarczej wynikające z analizy stanu województwa oraz z przemian zachodzących w kraju
związanych m. in. z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
14
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Głównym zadaniem zapisanym w „Strategii” jest społeczno-ekonomiczne ożywienie
województwa
poprzez
rozwój
środowiska do rozwoju turystyki
przedsiębiorczości,
wykorzystanie
naturalnych
walorów
oraz uczynienie atutów z niekorzystnego peryferyjnego, a
jednocześnie transgranicznego położenia województwa.
Strategiczne cele i najważniejsze zadania ujęte w „Strategii Rozwoju Województwa
Lubuskiego 2020” to:

tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza
małych i średnich przedsiębiorstw:
 ustalenie kierunków rozwoju przedsiębiorczości,
 tworzenie skutecznego systemu wspierania MŚP,
 tworzenie systemu obsługi inwestorów,
 komercjalizacja i prywatyzacja pozostałych przedsiębiorstw państwowych,

rozwój produktu turystycznego województwa:
-
rozwój infrastruktury turystycznej,
-
tworzenie markowych produktów turystycznych regionu, pod kątem
wydłużenia sezonu turystycznego,

-
tworzenie systemu promocji i informacji,
-
tworzenie systemu instrumentów i zachęt aktywizujących rozwój turystyki,
wszechstronne wykorzystanie atutów położenia transgranicznego i tranzytowego:
-
partnerska współpraca transgraniczna współpraca z Niemcami - przede
wszystkim sąsiednim krajem związkowym Brandenburgią,
-
lubuskie euroregiony: “Pro Europa Viadrina” i “Sprewa - Nysa - Bóbr”.
Unii Europejskiej,
-
umacnianie funkcji województwa, jako pośrednika między Wschodem i
Zachodem oraz Północą i Południem,
-
przygotowanie społeczności regionu do kontaktów transgranicznych i
międzyregionalnych,

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich:
-
tworzenie dla wsi nowych szans,
-
zorientowanie zmian w rolnictwie na procesy przyszłościowe, wynikające
z aktualnych zadań w polityce rolnej UE oraz handlu światowym,
-
rozwój badań i doradztwa rolniczego,
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
15
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,

Część B Studium
rozwój infrastruktury technicznej:
-
rozwój i modernizacja sieci transportowej,
-
rozwój i modernizacja sieci telekomunikacyjnej oraz informacyjnej,
-
rozwój
systemu
energetycznego
w
województwie,
wykorzystanie
regionalnych źródeł energii, w tym złóż gazu

rozbudowa i modernizacja infrastruktury granicznej,
rozwój infrastruktury społecznej:
-
rozwój systemu kształcenia z uwzględnieniem potrzeb regionu,
-
rozwój bazy rekreacyjno-sportowej,
-
poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych,
-
poprawa funkcjonowania systemu opieki społecznej,
-
kształtowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej oraz
ochrona dziedzictwa kulturowego,
-
stworzenie sprawnego systemu bezpieczeństwa publicznego na obszarze
województwa i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, w szczególności
na obszarach przygranicznych,

ochrona i zagospodarowanie zasobów środowiska naturalnego:
-
ochrona wód podziemnych i powierzchniowych,
-
zabezpieczenie ilości, jakości wód podziemnych do celów gospodarstw
domowych i przemysłu,
-
ochrona powierzchni ziemi - zagospodarowanie odpadów,
-
ochrona powietrza i ochrona przed hałasem,
-
ochrona zasobów naturalnych,
-
ochrona przyrody,
-
edukacja ekologiczna.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
16
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
I.2.
Część B Studium
Powiązania gminy Babimost z regionem.
I.2.1. Powiązania
przyrodnicze
gminy
Babimost
z
terenami
sąsiednimi.
W sferze powiązań przyrodniczych najważniejszym elementem jest system wodny.
Jakość środowiska wodnego zależna od sposobu zagospodarowania zlewni przesądza w wielu
przypadkach o możliwościach rozwoju funkcji turystycznej, a także różnorodności biologicznej
terenu. Teren gminy Babimost prawie w całości znajduje się na obszarze zlewni: rzeki Obrzycy,
która składa się (na obszarze gminy) głównie ze zlewni rzeki Gniłej Obry wraz z jeziorem
Wojnowskim.
Gniła Obra składa się z następujących zlewni cząstkowych:

Główny Kanał do Lubnicy (pow. 69,3 km²) – zlewnia III. Jako początek Gniłej Obry
przyjęto uregulowany ciek zwany Kanałem Głównym lub Głównym Odpływem. Dolina
jest wyraźnie wcięta w wysoczyznę zbudowaną przeważnie z glin zwałowych i piasków.
Dno doliny jest zabagnione i zatorfione. Dolina częściowo zmeliorowana. Obecnie
obszary te wykorzystywane są rolniczo i ze względu na rodzaj występujących tu gleb,
użytkowanie to prawdopodobnie zostanie utrzymane.

Lubnica (pow. 80,5) – zlewnia IV. Lubinica nazywana jest także Kanałem Lubinicą lub
Młyńskim jest uregulowana. W obszarze zlewni znajduje się Jezioro Zamecko Lubinickie
o powierzchni 0,8 km² i średniej głębokości 2,5 m. Obszar zlewni wykorzystywany jest
przede wszystkim rolniczo, dlatego nie ma większego negatywnego wpływu na jakość
wód Lubinicy.

Gniła Obra od Lubinicy do Kanału Gniła Obra włącznie (pow. 31,0 km²) – zlewnia III.

Gniła Obra od Kanału Gniła Obra do mostu drogowego w Kuligowie bez dopływu (p) ze
Smardzewa (pow. 100,8 km²) – zlewnia III. Kanał Gniłej Obry nazywany jest także
Leniwą Obrą.

Dopływ ( ze Smardzewa (pow. 51,6 km²) – zlewnia IV.

Gniła Obra od mostu drogowego w Kuligowie do wodowskazu Wojnowo (pow. 60,7 km²)
– zlewnia III. W obrębie zlewni cząstkowej Jezioro Wojnowskie (wschodnie o powierzchni
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
17
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
0,8 km² i średniej głębokości 1,5 m i zachodnie o powierzchni 1,5 km² i średniej
głębokości 4,3 m).

Gniła Obra od wodowskazu Wojnowo do ujścia do Obrzycy (pow. 18,3 km²)
–
zlewnia III.
Innymi elementami systemu wodnego wpływającymi na jakość środowiska przyrodniczego
gminy Babimost są:
 teren bagien porośniętych lasem i typową roślinnością bagienną pomiędzy kompleksem
bagiennym i
Jeziorem Liny (Linie), poprzez niewielkie jeziorko bez nazwy i Jezioro
Wąchabskie do Jeziora Wielkowiejskiego w rynnie Bruzdy Zbąszyńskiej.
 częściowo zmeliorowane, ulegające wtórnej sukcesji, tereny podmokłe w zlewni Gniłej
Obry i Kanału Gniła Obra (środkowo – północna część gminy), posiadające podstawowe
znaczenie dla jeziora Wojnowskiego i dopełniające obszar węzłowy Bruzdy Zbąszyńskiej,
 Jezioro Wojnowskie stanowiące obszar węzłowy dla południowej części gminy.
Innym elementem przyrodniczym bezpośrednio wpływającym na
funkcjonowanie
przyrodnicze obszaru gminy, są kompleksy leśne. Ponad 35% powierzchni gminy zajmują lasy.
Są to lasy iglaste z przewagą sosny. Lasy gminy Babimost (wraz z kompleksami „wspólnymi” z
gminami sąsiednimi) objęte są działaniem Nadleśnictwa Babimost, które nadzoruje także lasy
innych właścicieli. Połączenie poprzez kompleksy leśne istnieje z:
-
gminą Kargowa,
-
gminą Sulechów,
-
gminą Szczaniec.
Patrząc z dalszej perspektywy należy powiedzieć, że obszar gminy Babimost leżąc
prawie w całości w zlewni rzeki Obrzycy posiada znaczenie dla jakości wód tej rzeki, a tym
samym ustanowionych tu obszarów ochrony pośredniej ujęcia wody pitnej dla Zielonej Góry. Ze
względu na znaczną gęstość zaludnienia, jak i na intensywny
charakter gospodarki
prowadzonej na obszarze gminy, jej wpływ na te obszary jest znaczny.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
18
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
I.2.2. Powiązania w zakresie działalności administracji rządowej i
samorządowej.
Stan obecny.
Gmina
Babimost
położona
jest
w
środkowo-wschodniej
części
województwa
lubuskiego, które pod względem terytorialnym jest jednym z mniejszych województw Polski.
Powierzchnia województwa wynosi 13 984 km2, a liczba ludności ponad 1.020 tys. osób.
Pod względem administracyjnym województwo podzielone jest na 83 gminy, w tym 9 miejskich,
33 miejsko-wiejskich i 41 wiejskie. W województwie wydzielono ponadto 13 powiatów o
zróżnicowanym zasięgu działania.
Gmina Babimost należy do powiatu administracyjnego Zielona Góra.
W powiecie tym znajdują się ponadto gminy:
Zielona Góra oraz Nowogród Odrzański,
Świdnica, Czerwieńsk, Sulechów, Trzebiechów, Bojadła, Zabor i Kargowa.
Miasto Zielona Góra jest drugim co do wielkości miastem w województwie Lubuskim,
poza Starostwem Powiatowym swoją siedzibę mają tu także Powiatowy Urząd Pracy i Sąd
Rejonowy.
I.2.3. Związki w zakresie infrastruktury społecznej.
a)
Służba Zdrowia.
Podstawowe usługi medyczne w gminie Babimost świadczone są przez Gminny
Ośrodek Zdrowia w Babimoście
i jego jednostka terenowa w Nowym Kramsku . Usługi
specjalistyczne i szpitalne są świadczone przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze,
który posiada 2 szpitale (łączna liczba łóżek - 422, bez łóżek dla noworodków) i 17 placówek
ambulatoryjnych, z czego 2 to przychodnie specjalistyczne, 2 przychodnie innego typu oraz 1
poradnia, 1 poliklinika i 1 ambulatorium. Zespół ten świadczy usługi zdrowotne także dla
mieszkańców gmin: Zielona Góra, Nowogród Odrzański, Świdnica, Czerwieńsk, Sulechów,
Trzebiechów, Bojadła, Zabor i Kargowa oraz miasta Zielonej Góry. Tak więc, świadczy on usługi
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
19
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
łącznie dla 84 500 osób. Liczba osób przypadających na jedno łóżko szpitalne wynosi około
200. Gminny Ośrodek Zdrowia prowadzi działalność w ramach N.F.Z.
Oświata.
b)
Szkolnictwo podstawowe znajduje się w gestii Urzędu Gminy Babimost. Pod względem
merytorycznym nadzorowane jest ono przez Delegaturę Kuratorium Oświaty i Wychowania w
Zielonej Górze.
Szkoły specjalne obejmujące swoim zasięgiem gminę Babimost zlokalizowane są w Zielonej
Górze i Sulechowie.
Ludność
gminy
Babimost
może
kontynuować
naukę
w
następujących
szkołach
ponadpodstawowych:
-
4 licea ogólnokształcących dla młodzieży w Zielonej Górze i Sulechowie,
-
5 liceach dla osób dorosłych w Zielonej Górze i Sulechowie,
-
W szkłach zawodowych, w tym:
-
10 szkołach zasadniczych prowadzących zajęcia dla młodzieży i dorosłych w
Zielonej Górze i Sulechowie,
-
28 szkołach średnich i policealnych dla młodzieży w Zielonej Górze i
Sulechowie,
-
12 szkołach średnich i policealnych dla dorosłych w Zielonej Górze i
Sulechowie.
1.2.4.
a)
Związki w zakresie infrastruktury technicznej.
Komunikacja.
Drogownictwo.
Województwo
Lubuskie
jest
województwem
przygranicznym,
graniczy
z
województwem zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i Republiką Federalną
Niemiec.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
20
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Gmina Babimost leży w powiecie zielonogórskim i graniczy z gminami Kargowa i
Sulechów (powiat zielonogórski), Zbąszynek (powiat świebodziński), Wolsztyn (województwa
wielkopolskie).
Na terenie województwa lubuskiego znajduje się obecnie 7 drogowych przejść
granicznych: Kostrzyn, Słubice, Świecko , Gubin, Olszyna, Łęknica i Przewóz.
Drogi krajowe nr 2, 3, 12, 22, 24, 32, 34, 118, 132, 133, 137, 274, 275, 283, 284, 298 są
głównymi
ciągami
komunikacyjnymi
łączącymi
województwo
lubuskie
z
ościennymi
o
znaczeniu
województwami.
Przez
teren
województwa
międzynarodowym, jest to
lubuskiego
przebiega
Autostrada
główna droga wschód – Zachód
A-2
, w okolicach Sulechowa
przebiega także modernizowana aktualnie droga S-3 - północ – południe.
Wyżej wymienione drogi charakteryzują się wysokim natężeniem ruchu samochodowego , i
tworzą bezkolizyjny przejazd tranzytowy głownie na wschód.
Drogi wojewódzkie tworzą podstawową sieć drogową gminy:
-
droga nr 303 - Świebodzin – Brudzewo – Babimost - Powodowo – łącząca
drogę krajową nr 3 z drogą krajową nr 32,
-
droga nr 304 – Okunin – Nowe Kramsko – Babimost – Kosieczyn - łącząca
drogę krajową nr 32 z drogą wojewódzką nr 302, prowadząca w kierunku
Zbąszyna i Nowego Tomyśla,
-
droga nr 313 – Babimost – Kargowa – Klenica - łącząca Babimost z drogą
krajową nr 32.
Drogi wojewódzkie są administrowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej
Górze, podległy Marszałkowi Województwa.
Drogi powiatowe są uzupełnieniem sieci dróg wojewódzkich:
-
droga nr 428 – Podmokle Małe – Nowe Kramsko,
-
droga nr 429 - Nowe Kramsko - Wojnowo
-
droga nr 431 – Podmokle Małe – Babimost,
-
droga nr 432 – Kolesin – Janowiec
-
droga nr 433 – Kolesin – Wojnowo,
-
droga nr 464 – Podmokle Wielkie – Nowa Wieś Zbąska,
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
21
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
-
Część B Studium
droga nr 465 – Kosieczyn – Nowa Wieś
Drogi powiatowe są administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Zielonej Górze, podległy
Staroście Powiatu Zielonogórskiego.
Komunikacja publiczna.
Gmina Babimost posiada regularne połączenia autobusowe z miejscowościami
województwa lubuskiego:
-
Zielona Góra,
-
Świebodzin,
-
Gubin,
-
Kargowa,
-
Zbąszynek,
-
Sulechów,
oraz połączenia autobusowe z miejscowościami województwa wielkopolskiego:
-
Poznań,
-
Grodzisk,
-
Nowy Tomyśl,
-
Zbąszyń,
-
Wolsztyn.
Kolejnictwo.
Przez województwo lubuskie przebiegają 3 ważne szlaki kolejowe:
- trasa E 40 z Europy Zachodniej, przez Berlin, Frankfurt, Poznań Warszawę do Rosji,
- trasa Berlin – Kostrzyn – Tczew – Kaliningrad (dawna Ostbahn – Kolej Wschodnia),
- Nadodrzańska Magistrala Kolejowa ze Szczecina przez Kostrzyn, Zieloną Górę, Wrocław na Ś
ląsk.
Przez teren gminy z zachodu łukiem przez Babimost na północ przebiega
zmodernizowana linia kolejowa normalnotorowa o trakcji elektrycznej. Łączy ona Zieloną Górę
przez Babimost ze Zbąszynkiem, i dalej z Poznaniem.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
22
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Lotnictwo.
Lotnisko cywilne wybudowane w końcu lat siedemdziesiątych położone jest 5 km od
centrum Babimostu, 25 km od autostrady A-2 Świecko-Poznań, 34 km od Zielonej Góry.
Lotnisko w Babimoście ma bardzo dobre parametry techniczne:
- pas startowy o bardzo dobrej nawierzchni,
- budynek dworca pasażerskiego z bazą do przewozów towarowych,
- bogaty układ dróg wewnętrznych,
- połączenia z siecią dróg krajowych w tym autostrady A-2
- bocznica kolejowa zlokalizowana w Babimoście połączona jest z węzłem kolejowym
w Zbąszynku.
Właścicielem lotniska jest Marszałek Województwa Lubuskiego.
b)
Energetyka.
Przez gminę Babimost nie przechodzą linie wysokiego napięcia. Energia elektryczna dla
gminy
dostarczana
transformatorowych
jest
na
110/15
poziomie
kV
średniego
zlokalizowanych
napięcia
w
SN
–
15
miejscowościach
kV
ze
stacji
Wolsztyn
(woj.
wielkopolskie), Zbąszynek, Sulechów (woj. lubuskie). Stacje te stwarzają wystarczające warunki
do zasilania gminy i pozwalają na rozwój systemu. Aktualnie (rok 2013) budowany jest G.P.Z ,
który umożliwi zabezpieczenie mocy energetycznej dla rozwoju przemysłu w gminie.
c)
Telekomunikacja.
Gmina Babimost obsługiwana jest przez centralę telefoniczną zlokalizowana w
Babimoście. W ostatnich latach wybudowane zostały sieci światłowodowe , powstały stacje
telefonii komórkowych . Gmina jest zabezpieczona w dostęp do Internetu.
d)
Gazownictwo.
Przez obszar gminy przebiega magistrala gazowa wysokiego ciśnienia z Kargowej przez
Babimost do Sulechowa. Poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe w gaz zaopatrzone są wszystkie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
23
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
miejscowości gminy.
Część B Studium
Na terenie gminy nie występują problemy z przyłączeniem do sieci
gazowej.
I.2.5. Działalność gospodarcza w regionie.
Głównymi gałęziami gospodarki, jakie rozwinęły się w regionie są rolnictwo i leśnictwo
oraz towarzysząca im działalność produkcyjna.
Uprzemysłowienie regionu jest niskie i bazuje w znacznej mierze na surowcach lokalnych, a
przede wszystkim na płodach rolnych, zasobach leśnych i kruszywach mineralnych.
Babimost w ostatnich latach stał się ośrodkiem przemysłowym z takimi zakładami jak: Zakład
meblarski SWEDWOOD POLAND (koncern IKEA) , Zakład RICOSTA produkujący kapcie i
cholewki, Zakład konfekcji odzieżowej IEC, TFP Zakład Produkcji Opakowań z Poznania oraz ,
Zakład Produkcji Mebli Tapicerowanych ,, ISTE’’.
Dotychczasowy rozwój działalności gospodarczej w gminie Babimost potwierdza
tendencje rozwojowe regionu. Ze względu na brak rozwiniętej bazy przetwórczej, gmina
Babimost może odgrywać rolę producenta bazy surowcowej dla przemysłu spożywczego i
drzewnego.
Znaczące w skali regionu walory przyrodnicze spowodowały rozwój funkcji turystycznej,
która zaczyna odgrywać coraz większą rolę w rozwoju gospodarczym. Najczęściej odwiedzanym
terenem w regionie jest obszar Jeziora Wojnowskiego.
Jeziorom towarzyszą rozległe kompleksy leśne, z największym - Puszczą Piską. Kraina ta
stanowi obszar turystyczny o regionalnym znaczeniu, szczególnie w odniesieniu do turystyki
wodnej i sportów wodnych.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
24
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
I.3.
Część B Studium
Ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów na
terenie
gminy
Babimost
wynikające
z
obowiązujących
przepisów.
I.3.1. Ograniczenia w użytkowaniu terenów.
Ograniczenia w użytkowaniu terenów wynikają przede wszystkim z przepisów prawnych
dotyczących ochrony przyrody, a także z przepisów związanych z funkcjonującym lotniskiem .
a)
Ochrona przyrody.
Na terenie gminy Babimost utworzono obszar chronionego krajobrazu Rozporządzeniem
Nr 6 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1996r. (Dz. Urzędowy Województwa
Zielonogórskiego Nr 12, poz. 117 z dnia 26 lipca 1996r.; zmiany: Rozporządzenie
Nr 10
Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1998r. – Dz. Urzędowy Województwa
Zielonogórskiego Nr 12, poz. 109 z dnia 21 lipca 1998r.). Obejmuje on około 35% powierzchni
gminy. Zgodnie z art. 26 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.10.1991 r. (Dz. U Nr 114, poz.
492 z późniejszymi zmianami) „Obszar chronionego krajobrazu obejmuje wyróżniające się
krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych systemów powinni
zapewniać stan względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych”. Jednocześnie
wymieniona Ustawa w art.32 pozwala wojewodzie na wprowadzenia ograniczeń, zakazów i
nakazów przewidzianych w art.37 ust.1, a także zgodnie z ust 2 wymienionego artykułu nakłada
wymóg uzgodnień z wojewodą pozwoleń na działalność, której skutki dotyczą ograniczeń lub
zakazów wprowadzonych w odniesieniu do przedmiotów lub obszarów objętych ochroną,
wydawanych na podstawie odrębnych przepisów. Rozporządzeniem Nr 6 z dnia 10 lipca 1996
r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu (Dziennik Urzędowy j.w.)
Wojewoda Zielonogórski wprowadza szereg zakazów i nakazów, których celem jest
„zachowanie
wartości
przyrodniczych,
krajobrazowych
i
kulturowych
województwa
zielonogórskiego”. Między innymi zgodnie z wymienionym rozporządzeniem należy:
a) ograniczyć wydobywanie surowców mineralnych do niezbędnego minimum,
zapewniając jednocześnie ochronę walorów krajobrazowych,
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
25
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
b) nowo budowane linie komunikacyjne wyposażyć w przejścia lub przepusty dla
zwierząt,
c) inwestycje melioracyjne, które mogą wpływać negatywnie na stan środowiska
przyrodniczego uzgadniać z Wojewodą,
d) ograniczyć wycinanie drzew i krzewów z zadrzewień rosnących wzdłuż linii
brzegowej jezior i rzek,
e) nie projektować budowy lub rozbudowy obiektów mogących pogorszyć stan
środowiska przyrodniczego,
f)
nie projektować obiektów budowlanych nad jeziorami i rzekami naruszających
walory
krajobrazowe
środowiska
lub
uniemożliwiające
ludziom
oraz
zwierzętom dziko żyjącym dostęp do wód,
g) napowietrzne linie kablowe oraz linie komunikacyjne i inne urządzenia liniowe
wykonać w sposób zapewniający zachowanie walorów krajobrazowych,
h) obiekty turystyczne lokalizować na terenie istniejącego zainwestowania,
i)
nie przeznaczać pod zabudowę oraz urządzenia placów biwakowych gruntów
położonych: w obrębie obrzeży jezior i zbiorników wodnych o powierzchni
ponad 10 ha w pasie o szerokości mniejszej niż 100 m, na obrzeżach rzek,
kanałów, strumieni, jezior i stawów rybnych w pasie zapewniającym dogodny
przejazd wzdłuż wód.
Jednocześnie wyżej wymienionym rozporządzeniem Wojewoda określa, że: w celu
zachowania odpowiednich warunków wypoczynkowych ludności nad jeziorami zabrania się
używania łodzi z napędem spalinowym, z wyjątkiem łodzi patrolowych służb specjalnych i
gospodarstw rybackich.
Na obszarach chronionego krajobrazu obowiązują także najniższe z dopuszczalnych
natężeń hałasu w środowisku (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 r. w sprawie
ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami (Dz.U. Nr 24, poz.90).
b)
Ochrona ludzi i środowiska przed szkodliwym promieniowaniem niejonizującym.
Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie
szczegółowych wytycznych projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w
zakresie ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (M.P.Nr,
poz 24) , które dotyczą projektowania napowietrznych linii elektromagnetycznych o napięciu
znamionowym 110 kV i wyższym, ustalono dwie strefy wokół urządzeń elektromagnetycznych:
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
26
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
1. strefę ochronną pierwszego stopnia jako obszar otaczający źródło
pola
elektromagnetycznego,
w
którym
natężenie
pola
elektromagnetycznego przekracza wartości 10kV/m przy najwyższym
napięciu roboczym urządzenia;
2. strefę ochronną drugiego stopnia jako obszar otaczający źródło pola
elektromagnetycznego,
w
którym
natężenie
pola
elektromagnetycznego wynosi od 1kV do 10kV/m przy najwyższym
napięciu roboczym urządzenia.
Zgodnie z ocenami oddziaływania na środowisko stacji bazowych telefonii komórkowej
wykonanymi po ich uruchomieniu – stref uciążliwości nie wyznacza się.
c)
Ochrona ujęć wody.
Zgodnie z ostatnimi zmianami do Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska
koniecznością jest ustanawianie stref ochronnych dla źródeł i ujęć wody służącej do zbiorowego
zaopatrywania ludności w wodę do picia i potrzeb gospodarstw domowych oraz do produkcji
artykułów żywnościowych i farmaceutycznych. Zasady ustanawiania stref ochronnych źródeł i
ujęć wody określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 5 .11.1991 r. (Dz. U. Nr 116, poz.504). Rozporządzenie to wyróżnia
następujące tereny w strefie ochronnej:

ochrony bezpośredniej;

ochrony pośredniej;
-
teren wewnętrzny,
-
teren zewnętrzny.
Teren ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych obejmuje grunty, na których jest
usytuowane ujęcie wody, oraz otaczający e pas gruntu o szerokości, licząc od zarysu budowli i
urządzeń, służących do poboru wody:
a) przy studniach wierconych - 8-10 m;
b) przy studniach kopanych - 10-15 m;
c) przy studniach zbiorczych poziomych systemów drenażowych - od 10 do
15m;
d) przy ujęciu naturalnego wypływu wód podziemnych - od 15 do 20 m.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
27
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów nie
związanych z eksploatacją ujęcia.
Strefę bezpośrednią i pośrednią ustala się na podstawie dokumentacji hydrologicznej.
Zakres możliwych do wprowadzenia zakazów na terenie strefy ochronnej jest bardzo szeroki i
obejmuje tak ważne dla zagospodarowania przestrzennego elementy jak: budowa osiedli
mieszkaniowych, wydobywanie kopalin, lokalizacja zakładów przemysłowych, lokalizacja
wysypisk odpadów, urządzanie parkingów i obozowisk i wiele innych.
Na terenie gminy Babimost występuje strefa ochrony pośredniej ujęcia wody
powierzchniowej rzeki Obrzycy dla Zielonej Góry, które to ujęcie podlega ochronie poprzez
stosowanie zakazów i ograniczeń ustanowionych na podstawie Rozporządzenia Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia stref
ochronnych ujęcia wody powierzchniowej „SADOWA” z rzeki Obrzycy w km 2+880 w
miejscowości Głuchów, gmina Trzebiechów, powiat Zielona Góra, województwo lubuskie dla
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze z dnia 29-04-2005 (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr
28, poz. 622 z 27-05-2005 z późn. zm.);
I.3.2. Ograniczenia w zmianie przeznaczenia terenów.
Ograniczenia w zmianie przeznaczenia terenów dotyczą przede wszystkim gruntów
rolnych i leśnych. Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz.U Nr. 16 z późniejszymi zmianami)
ochrona gruntów rolnych polega na:
a) ograniczeniu przeznaczania na cele nierolnicze lub nieleśne,
b) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz
szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej,
c) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,
d) zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych,
natomiast ochrona gruntów leśnych polega na:
a) ograniczeniu przeznaczania na cele nieleśne lub nierolnicze,
b) zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w
drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej,
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
28
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
c) przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek
działalności nieleśnej,
d) poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich produkcyjności.
Należy podkreślić, że do gruntów rolnych zalicza się także: parki wiejskie, grunty pod
budynkami wchodzącymi w skład gospodarstw, zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych,
pracownicze ogródki działkowe, torfowisk i oczek wodnych.
Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Przeznaczenie na cele nierolnicze i leśne:
a) gruntów rolnych stanowiących użytki klasy I-III, jeżeli ich zwarty obszar
projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga
uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej;
b) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga
uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby,
c) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy IV, jeżeli ich zwarty obszar
projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1ha,
d) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy V i VI, wytworzonych z gleb
pochodzenia organicznego, oraz torfowisk i oczek wodnych, jeżeli mają być
przeznaczone na cele budowy zbiorników wodnych, eksploatacji złóż kopalin,
budowy dróg publicznych lub linii kolejowych,
e) pozostałych gruntów leśnych wymaga zgody wojewody.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
29
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE ROZWOJU
II.
GMINY BABIMOST.
Uwarunkowania wewnętrzne rozwoju gminy Babimost zostały rozpoznane w oparciu o
analizę następujących elementów:
a) w zakresie środowiska przyrodniczego:
 rozpoznanie zasobów przyrodniczych gminy,
 rozpoznanie obowiązującego zakresu ochrony prawnej środowiska przyrodniczego;
b) w zakresie środowiska kulturowego:
 rozpoznanie zasobów środowiska kulturowego,
 rozpoznanie walorów krajobrazowych,
 rozpoznanie obowiązującego zakresu ochrony prawnej środowiska kulturowego;
c) w zakresie sytuacji demograficznej:
 rozpoznanie struktury osadnictwa,
 rozpoznanie struktury wieku i płci,
 rozpoznanie struktury zatrudnienia i bezrobocia;
d) w zakresie infrastruktury społecznej:
 rozpoznanie zasobów infrastruktury społecznej
 określenie jakości życia mieszkańców;
e) w zakresie infrastruktury technicznej:
 rozpoznanie zasobów infrastruktury technicznej,
 rozpoznanie obsługi komunikacyjnej;
f)
w zakresie działalności gospodarczej:
 rozpoznanie prowadzonej w gminie działalności produkcyjnej, usługowej, handlowej,
turystycznej, rolniczej i leśnej,

określenie struktury przestrzennej funkcji;
g) w zakresie jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej:
 rozpoznanie struktury użytków rolnych w gminie,
 rozpoznanie jakości użytków rolnych,
 rozpoznanie zaplecza produkcyjnego,
 rozpoznanie struktury własności gruntów.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
30
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
II.1.
Część B Studium
Środowisko przyrodnicze gminy Babimost.
II.1.1. Rzeźba terenu.
Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej gmina Babimost należy do
makroregionu Pojezierze Lubuskie (tylko jej niewielki fragment południowy w widłach Jeziora
Wojnowskiego
położony
jest
w
makroregionie
pradolina
Warciańsko
–
Odrzańska).
Przeważający obszar gminy położony jest w obrębie mezoregionu Pojezierze Łagowskie.
Południowo - zachodni fragment gminy należy do mezoregionu Bruzda Zbąszyńska. Na
Pojezierzu Łagowskim występują zaburzone pod naciskiem lodowca osady czwartorzędowe i
trzeciorzędowe (te ostatnie zawierające pokłady węgla brunatnego), tworzące wysokie cokoły.
Na obszarze mezoregionu znajduje się wiele jezior rynnowych. Bruzda Zbąszyńska jest
szerokim obniżeniem. Wykorzystuje je Obra, która przerzuca się z Pradoliny Warciańsko –
Odrzańskiej na południu do Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej na północy. Bruzdę
Zbąszyńską charakteryzują formy martwego lodu w postaci jezior rynnowych, ozów, kemów, i
tarasów kemowych.
Obszar gminy Babimost charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu w strefie
krawędziowej wysoczyzny i spokojną, równinną rzeźbą w centralnej, dolinnej części. Dominują
tu formy akumulacji lodowcowej i rzeczno-lodowcowej z okresu zlodowacenia bałtyckiego oraz
holoceńskie formy organogeniczne. Na terenie gminy znajdują się również formy rzeźby
pochodzenia antropogenicznego. Zaliczyć do nich należy wyrobiska żwiru i piasku oraz nasypy
linii kolejowych i dróg.
Cały obszar gminy (jej centralna oś) zachowuje ogólny kierunek pochylenia z
północnego-zachodu na południowy-wschód. Najwyższe wzniesienie położone jest w odległości
ok. 1150 m na północny – północny – zachód od ostatnich zabudowań miejscowości Laski
Górny Folwark i osiąga wysokość 123,88 m n.p.m. Najniższy punkt gminy położony jest w rynnie
Jeziora Wojnowskiego na południe od wsi Stare Kramsko, jego wysokość wynosi 52,4 m n.p.m.
Przeważającym typem rzeźby w centralnej części gminy jest rzeźba płaska związana z szerokim
dnem doliny Gniłej Obry. Na wschód i na zachód wznosi się wyraźna strefa krawędziowa
wysoczyzny morenowej, sosunkowo stroma, w większości porośnięta lasem.
W zachodniej i północno - wschodniej części gminy dominuje wysoczyzna morenowa
falista wzniesiona od około 60 do 110 m n.p.m. Wysoczyzna ta charakteryzuje się niespokojną
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
31
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
rzeźbą, co potęgują liczne rozcięcia erozyjne oraz moreny akumulacyjne występujące na
przemian z terenami sandrowymi. Są to formy znacznie zdenudowane. Wysokości względne
tych wzniesień dochodzą do kilku metrów, a ich spadki wynoszą od 5% do 15 %.
Południowo – wschodnią część gminy stanowi rozległy sandr (część północna) i szeroka terasa
pradolinna (część południowa). Obie te formy są do siebie zbliżone morfometrycznie a rozdziela
je misa Jeziora Wojnowskiego. Wysokości wahają się od 55,0 do 65,0 m n.p.m. Środkową część
tego obszaru zajmuje dolina Gniłej Obry. Jest to stosunkowo wąska forma równinna o
akumulacji torfowiskowo-rzecznej, o płaskiej rzeźbie i spadkach nie przekraczających 2%.
II.1.2. Hydrografia.
Gmina Babimost leży prawie w całości na obszarze dorzecza rzeki Obrzycy (dorzecze IIego rzędu). Na obszarze gminy na dorzecze Obrzycy składa się dorzecze Gniłej Obry (dorzecze
III-ego rzędu). Skrajna, wschodnia części gminy należy do dorzecza rzeki Obry (dorzecze III-ego
rzędu).
Wododział pomiędzy tymi dorzeczami przebiega południkowo od miejscowości Kosieczyn
(Gmina Zbąszynek) przez tereny położone na wschód od miejscowości Podmokłe Małe i
Zdzisław do miejscowości Wąchabno (Gmina Siedlec). Północny przebieg działu wodnego jest
mało skomplikowany i przebiega w większości przez punkty kulminacyjne okolicznych wzniesień
wysoczyzny morenowej. Południowy przebieg jest znacznie bardziej skomplikowany, bowiem
rozdziela oba dorzecza w terenie podmokłym i zabagnionym pomiędzy Jeziorem Liny (Linie) a
Jeziorem Wąchabskim (oba położone w Gminie Kargowa).
Dorzecze Gniłej Obry zajmujące około 4/5 powierzchni gminy, stanowią zlewnie
cząstkowe III-ego i IV-ego rzędu. Działy wodne pomiędzy tymi zlewniami przebiegają
najczęściej równoleżnikowo powtarzając, nieco odchylony do osi NW – SE, przebieg działu
wodnego II-ego rzędu. Zlewnie cząstkowe Gniłej Obry w obszarze mającym wpływ na sytuację
hydrograficzną Gminy Babimost to:

Główny Kanał do Lubnicy (pow. 69,3 km²) – zlewnia III. Jako początek Gniłej Obry
przyjęto uregulowany ciek zwany Kanałem Głównym lub Głównym Odpływem. Dolina
jest wyraźnie wcięta w wysoczyznę zbudowaną przeważnie z glin zwałowych i piasków.
Dno doliny jest zabagnione i zatorfione. Dolina częściowo zmeliorowana. Obecnie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
32
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
obszary te wykorzystywane są rolniczo i ze względu na rodzaj występujących tu gleb,
użytkowanie to prawdopodobnie zostanie utrzymane.

Lubnica (pow. 80,5) – zlewnia IV. Lubinica nazywana jest także Kanałem Lubinicą lub
Młyńskim. Jest uregulowana. W obszarze zlewni znajduje się Jezioro Zamecko
Lubinickie o powierzchni 0,8 km² i średniej głębokości 2,5 m. Obszar zlewni
wykorzystywany jest przede wszystkim rolniczo, dlatego nie ma większego negatywnego
wpływu na jakość wód Lubinicy.

Gniła Obra od Lubinicy do Kanału Gniła Obra włącznie (pow. 31,0 km²) – zlewnia III.

Gniła Obra od Kanału Gniła Obra do mostu drogowego w Kuligowie bez dopływu (p) ze
Smardzewa (pow. 100,8 km²) – zlewnia III. Kanał Gniłej Obry nazywany jest także
Leniwą Obrą.

Dopływ (p) ze Smardzewa (pow. 51,6 km²) – zlewnia IV.

Gniła Obra od mostu drogowego w Kuligowie do wodowskazu Wojnowo (pow. 60,7 km²)
– zlewnia III. W obrębie zlewni cząstkowej Jezioro Wojnowskie (wschodnie o powierzchni
0,8 km² i średniej głębokości 1,5 m i zachodnie o powierzchni 1,5 km² i średniej
głębokości 4,3 m).

Gniła Obra od wodowskazu Wojnowo do ujścia do Obrzycy (pow. 18,3 km²) – zlewnia III.
Zlewnia Obry obejmuje jedynie peryferyjny, wschodni fragment części gminy tj. okolice położone
na wschód od linii Kosieczyn (Gmina Zbąszynek) – Wąchabno (Gmina Kargowa). Jej
powierzchnia na terenie gminy wynosi ok. 1/5 obszaru.
Dorzecze rzeki Obry w obszarze mającym znaczenie dla układów hydrograficznych Gminy
Babimost składa się ze zlewni cząstkowych:
-
Obra od wodowskazu Kopanica do wypływu z jeziora Chobienickiego
Dźwińskiego (l)
bez Kanału
i Grabarskiego rowu (pow. 36,8 km²) – zlewnia III. Od Kopanicy do
Międzyrzecza, Obra już jako ciek naturalny, przepływa przez rozległą Bruzdę Zbąszyńską
wysłaną piaskami i żwirami akumulacji rzecznej i lodowcowej. Obra przepływa przez kilka
dużych jezior,
-
Obra od wypływu z Jeziora Chobienickiego do wodowskazu Zbąszyń bez Szarki (p) (pow.
94,3 km²) – zlewnia III. Część wody z Jeziora Zbąszyńskiego odpływa bocznymi rowami do
Obry poniżej wodowskazu Zbąszyń.
Dział wodny pomiędzy wymienionymi zlewniami jest skomplikowany, bowiem przebiega
miejscami w poprzek rynny z ciągiem jezior. Na północy wododział ten przebiega
równoleżnikowo zaś na południu przebiega on południkowo.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
33
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
a)
Część B Studium
Charakterystyka jezior .
Na obszarze gminy Babimost, w jej granicach administracyjnych znajduje się północna
część ramienia zachodniego Jeziora Wojnowskiego (ok. 30% powierzchni całego jeziora).
Niemniej jednak dostęp do jeziora z terenów gminy jest większy, bo ciągnie się od skrajnych
północnych zabudowań Starego Kramska do Wojnowa (Gmina Kargowa), tj. ok. 2,8 km linii
brzegowej.
Jezioro Wojnowskie Zachodnie posiada 1,5 km² powierzchni i jest średnio 4,3 m
głębokie. Jezioro Wojnowskie Wschodnie ma 0,8 km² powierzchni a średnia głębokość wynosi
1,5 m. Już z tego zestawienia widać, że bardziej stabilną pod względem przyrodniczym częścią
jest część zachodnia posiadająca typowy rynnowy charakter. Część wschodnia wykazuje daleko
idące objawy procesu naturalnego zanikania i przechodzenia w fazę bagna i torfowiska. Do tego
naturalnego procesu przyczynia się dodatkowo funkcja estuarium dla wód Gniłej Obry. Tą drogą
przede wszystkim dostają się do jeziora wszelkie zanieczyszczenia i substancje biogenne.
Jezioro Wojnowskie na terenie gminy należy do Skarbu Państwa i jest obecnie
dzierżawione przez Polski Związek Wędkarki. Na zbiorniku tym prowadzona jest ekstensywna
gospodarka rybacka.
W bliskiej odległości od wschodnich granic gminy położone są duże jeziora rynnowe:
Wielkowiejskie i Chobienickie. Pierwsze z nich ma powierzchnię 0,8 km² i średnią głębokość 2,0
m a drugie 2,4 km² powierzchni i 1,8 m średniej głębokości.
Jezioro
Wojnowskie
i
sąsiednie
jeziora
położone
w
Bruździe
Zbąszyńskiej
(Wielkowiejskie i Chobienickie) pełnią funkcje zbiorników wodnych o dużym znaczeniu
wypoczynkowo – rekreacyjnym i turystycznym.
b)
Charakterystyka rzek.
Najważniejszą rzeką przepływającą przez teren Gminy Babimost jest Gniła Obra, prawy
dopływ Obrzycy. Na terenie Gminy Babimost znajduje się jej końcowy bieg. Rzeka Gniła Obra
jest szlakiem wodnym o łącznej długości 39,8 km. Przepływa przez szeroką formę dolinną
zbudowaną generalnie z piasków i żwirów oraz fragmentami z utworów organicznych i mineralno
– organicznych.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
34
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Jako początek Gniłej Obry przyjęto uregulowany ciek zwany Kanałem Głównym lub
Głównym Odpływem. Dolina jest wyraźnie wcięta w wysoczyznę zbudowaną przeważnie z glin
zwałowych i piasków. W górnym biegu dolina jest całkowicie zmeliorowana.
W 1998r. w obrębie Gminy Babimost oddano do eksploatacji 5 drewnianych jazów
piętrzących na ponad 11 km odcinku rzeki Gniła Obra. Ich zadaniem jest utrzymanie
odpowiedniego poziomu wody i
niedopuszczenie
do przesuszenia łąk torfowych przy
minimalnych opadach atmosferycznych w okresie intensywnego wzrostu roślin.
Na terenie gminy Babimost brak jest urządzeń rekreacyjnych związanych z obsługą
szlaku wodnego. Rzeka Gniła Obra przepływa przez (lub w pobliżu) miejscowości Podmokle
Małe i Podmokle Wielkie, oraz przez miasto Babimost
Jakość wody w rzece w dużej mierze jest uzależniona od zanieczyszczeń dopływających z
miejscowości położonych w górnej części zlewni. Gniła Obra przyjmuje zrzut ścieków
oczyszczonych z oczyszczalni w Babimoście (poniżej miasta).
II.1.3. Budowa geologiczna.
Obszar gminy Babimost zbudowany jest z utworów czwartorzędowych pochodzenia
plejstoceńskiego i holoceńskiego. Miąższość utworów czwartorzędowych jest znaczna i
kształtuje się w granicach 100 m.
Zarówno we wschodniej jak i zachodniej części gminy, wśród utworów plejstoceńskich
dominują gliny zwałowe. Morfologicznie odpowiadają im obszary wysoczyzn morenowych
falistych i płaskich Pojezierza Łagowskiego i Bruzdy Zbąszyńskiej. Towarzyszą im utwory
akumulacji czołowolodowcowej w postaci piasków gliniastych, glin piaszczystych z domieszką
żwirów i kamieni lub glin pylastych i ciężkich.
Znaczną część gminy stanowią także utwory akumulacji rzeczno-lodowcowej, które
morfologicznie związane są z równinami sandrowymi. Tworzą je głównie piaski drobno i
średnioziarniste oraz piaski z domieszką żwirów i lokalnie żwirów bądź pyłów piaszczystych.
Miąższość utworów sandrowych wynosi ok. 4,5 m.
Utwory plejstoceńskie należą do gruntów o korzystnych właściwościach technicznobudowlanych.
Utwory holoceńskie występują w obrębie tarasu zalewowego rzeki Gniła Obra oraz w
dolinkach
cieków
lokalnych,
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
a
także
w
obniżeniach
terenowych
i
grudzień 1999
marzec 2013
zagłębieniach
35
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
bezodpływowych. Wykształcone są one w postaci piasków torfiastych , torfów, osadów
jeziornych oraz piasków aluwialnych. Miąższość utworów holoceńskich waha się w granicach od
kilkunastu centymetrów do kilku metrów.
Utwory holoceńskie pod względem techniczno-budowlanym zaliczane są do gruntów
słabonośnych i nie nadają się do bezpośredniego posadowienia budynków.
Pod względem
stratygraficznym
piaski fluwioglacjalne (budujące powierzchnie
sandrowe) oraz gliny zwałowe (budujące tereny wysoczyzny morenowej) należą do osadów fazy
leszczyńskiej zlodowacenia bałtyckiego. Piaski budujące terasę pradolinną i wyższe terasy
rzeczne (dolina Gniłej Obry) należą do osadów fazy pomorskiej zlodowacenia bałtyckiego.
Utwory piaszczyste, mineralno – organiczne i organiczne (budujące terasę zalewową i dno
doliny rzecznej) należą do holocenu zamykającego czwartorzęd. Występujące bardzo
sporadycznie i na niewielkich powierzchniach eluwia glin zwałowych i piaski eoliczne w
wydmach powstały na przełomie plejstocenu i holocenu (w tzw. strefie peryglacjalnej.
II. 1.4.
Warunki hydrogeologiczne.
Na terenie gminy Babimost można wyróżnić trzy obszary charakteryzujące się
odmiennymi warunkami występowania wód gruntowych.
Pierwszy z nich znajduje się w południowo – wschodniej części gminy i związany jest z
równiną sandrową i terasą pradolinną. Zmienność miąższości, uziarnienia i warunków odpływu
powierzchniowego na omawianym obszarze sandrowym i terasowym, powoduje, że teren ten
charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem wód gruntowych. Amplituda jego wahań
uzależniona jest w dużej mierze od opadów atmosferycznych. Występująca tu warstwa
wodonośna pozbawiona jest przeważnie nieprzepuszczalnego nadkładu, zalega płytko pod
powierzchnią terenu (1-5 m), co powoduje zagrożenie zanieczyszczenia tych wód.
Obszar drugi obejmuje tereny wysoczyzn morenowych położonych we wschodniej i
zachodniej części gminy. Wody gruntowe nie mają tutaj jednolitego poziomu wodonośnego.
Charakteryzują się one napiętym zwierciadłem, a głębokość ich zalegania uzależniona jest w
dużej mierze od głębokości położenia stropu glin oraz intensywności opadów atmosferycznych.
Wody te przeważnie występują na głębokości od 2 do 4,5 metra lub lokalnie głębiej. Występują
w małych ilościach i mogą być łatwo odprowadzone.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
36
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
W obrębie doliny rzeki Gniłej Obry i w dolinkach cieków lokalnych, wody gruntowe
charakteryzują się występowaniem swobodnego zwierciadła wód. Utrzymują się one w torfach,
namułach, piaskach oraz lokalnie żwirach. Woda zalega tu na głębokości od 0,5 do 1,5 metra.
Amplituda wahań tych wód uzależniona jest od poziomu wody w rzece.
Na terenie gminy Babimost znajdują się dwa plejstoceńskie poziomy wodonośne
przedzielone pokładami glin lub iłów. Pierwszy z nich występuje na głębokości 5-12 m, drugi na
głębokości 50-80 m. Obszar gminy Babimost pod względem zasobności warstw wodonośnych
zaliczyć można do jednego rejonu hydrogeologicznego, charakteryzującego się wydajnością 30
– 60 m3 / h.
Wody podziemne województwa Lubuskiego są w większości przypadków głównym
źródłem zaopatrzenia w odę pitną ludności oraz mają znaczący udział w produkcji wód
technologicznych dla przemysłu. Podstawowy udział mają ujęcia zlokalizowane w obrębie piętra
czwartorzędowego. Generalnie na terenie województwa występują dwa typy zbiorników wód
podziemnych. Pierwszy z nich obejmuje warstwy wodonośne występujące w obrębie pradolin,
współczesnych dolin rzecznych
i utworów sandrowych. Drugi typ zbiorników podziemnych
obejmuje warstwy wodonośne występujące w obrębie utworów wodnolodowcowych lub
interglacjalnych.
Północno – wschodnia część gminy Babimost położona jest w obrębie Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych o numerze 144. Jest to właśnie drugi typ zbiornika, który
charakteryzuje się zwierciadłem napiętym, często subartezyjskim, zalegającym na różnej
głębokości. Cechą charakterystyczną tego zbiornika jest również częściowa lub całkowita
izolacja od powierzchni utworami słaboprzepuszczalnymi, przeważnie glinami lub iłami.
Zasilanie tego zbiornika odbywa się przez infiltrację wód opadowych na wychodniach utworów
piaszczystych oraz przez okna hydrogeologiczne, obejmujące obszary, w których warstwy
izolujące glin czy iłów są nieciągłe. Przez okna hydrogeologiczne może następować kontakt
głębszych poziomów wodonośnych z wodami gruntowymi i mieszanie się, co nie zawsze jest
korzystne dla ich jakości.
II.1.5. Surowce mineralne.
Do surowców mineralnych występujących na terenie gminy Babimost zaliczyć należy
przede wszystkim, piaski, gliny a także żwiry i złoża gazu.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
37
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Na terenie miasta i gminy Babimost występują udokumentowane złoża kopalin: gazu
ziemnego oraz złoża kruszywa naturalnego „Babimost” oraz kruszywa naturalnego –, „Babimost
A”, „Babimost 1” i „Babimost – Zamczysko”.
II.1.6. Gleby.
Według podziału na regiony przyrodniczo-rolnicze, gmina Babimost należy do regionu
zaliczanego do gleb średnich i ciężkich. Najważniejszymi skałami macierzystymi gleb
występujących na terenie gminy są gliny, iły i piaski, z których wykształciły się gleby brunatne
właściwe i bielicowe.
Na terenie gminy na gruntach ornych dominują gleby brunatne właściwe wytworzone z
glin średnich, glin lekkich, pylastych glin lekkich.
W południowej i środkowej części gminy występują przeważnie gleby brunatne kwaśne
i wyługowane wytworzone z piasków luźnych, żwirów gliniastych, piasków gliniastych lekkich i
mocnych. Występują tu także czarne ziemie właściwe.
Na użytkach zielonych dominują gleby torfowe, murszowo-torfowe i mułowo-torfowe. W
mniejszej ilości pojawiają się tu także gleby murszowo-mineralne i murszowate, czarne ziemie
właściwe i gleby torfowo-mułowe.
II.1.7. Klimat.
Pod względem klimatycznym obszar gminy Babimost zaliczany jest do typu klimatu
pojeziernego z wpływem bałtyckim. Klimat tej krainy jest mało zróżnicowany. Obok rozległych
terenów leśnych występują także znaczne areały użytkowane rolniczo, zwłaszcza w rejonie
Kargowej i wzdłuż doliny Odry, zawierające gleby piaszczysto – gliniaste lub mady i mursze.
Jednym z kryterium wydzielenia tej krainy są wyższe temperatury okresu wegetacyjnego, który
jest tam najcieplejszy w całym województwie (średnio do 16,1°C w okresie V – VII i do 14,6°C w
okresie IV – IX). W związku z tym występuje w niej największa w województwie liczba dni
gorących (średnio do 36 dni) i najdłużej trwające lato (średnio do 99 dni). Drugim kryterium
wydzielenia to niższe opady atmosferyczne, które są, zwłaszcza w okresie wegetacyjnym,
większe jak na otaczających obszarach. W sumie jednak nie pokrywają zapotrzebowania roślin
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
38
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
rolniczych na wodę nawet w lipcu i sierpniu, kiedy to występują dla ziemniaków niedobory
wodne rzędu 7 – 8 mm. W tej krainie zaobserwowano największą w województwie częstość
okresów bezopadowych (średnio 4,1 - 4–3 przypadki w okresie IV – X ). Zagrożenie przez
przymrozki, podobnie jak w sąsiednich dolinnych krainach jest średnie na glebach jaśniejszych
wyżej położonych, a duże – na nisko położonych glebach ciemnych.
II.1.8. Szata roślinna.
a)
Roślinność potencjalna.
Na terenie gminy Babimost dominującym typem siedliskowym są grądy ubogie i grądy
żyzne. Zajmują one wschodnią i zachodnią część gminy i związane są z wysoczyznami
morenowymi.
Na obszarze równiny sandrowej i terasy pradolinnej dominuje siedlisko boru
sosnowego. Z terenami dolin cieków i lokalnych obniżeń terenu związane są siedliska łęgowe i
olsowe.
b)
Roślinność istniejąca.
Na terenie gminy Babimost dominujący udział powierzchni zajmują grunty orne, które
stanowią około 43,3% powierzchni całej gminy. Trwała roślinność związana jest tu przede
wszystkim z lasami, które stanowią ok. 35,3% powierzchni gminy, łąkami i pastwiskami,
stanowiącymi 6,1% powierzchni gminy i nieużytkami, oraz innymi terenami, które stanowią ok.
15,3 % powierzchni gminy Babimost.
Wśród trwałych użytków zielonych dominują łąki świeże. W dolinach cieków i
obniżeniach terenu, zwłaszcza na gruntach pochodzenia organicznego pojawiają się także łąki
wilgotne. W obniżeniach terenu występują także duże grupy zarośli wierzbowych związane z
terenami podmokłymi lub okresowo podmokłymi. Tereny te zostały najczęściej zaklasyfikowane
jako nieużytki.
Na terenach leśnych dominują drzewostany sosnowe, które stanowią ponad 90%
drzewostanów w gminie. Towarzyszą im najczęściej drzewostany bukowe świerkowe, dębowe i
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
39
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
brzozowe. Na terenach okresowo wilgotnych i podmokłych pojawiają się także drzewostany
olszowe i jesionowe.
c)
Charakterystyka kompleksów leśnych na terenie gminy Babimost.
Lasy zajmują ponad 35% powierzchni gminy Babimost i występują zazwyczaj w postaci
dużych zwartych kompleksów o powierzchniach od kilkudziesięciu do kilkuset hektarów.
Największe kompleksy leśne znajdują się w zachodniej i wschodniej części gminy. Duży, zwarty
kompleks leśny obejmuje również południowo – wschodnią część gminy.
Lasy gminy Babimost zostały scharakteryzowane w pracach analitycznych studialnych
za pomocą następujących cech: rodzaju siedliska, drzewostanu, zgodności drzewostanu z
siedliskiem, wieku drzewostanu, powierzchni, rozrzeźbienia linii brzegowej, występowania w
kompleksach terenów podmokłych, jezior i oczek śródleśnych, a także polan śródleśnych i
siedlisk ludzkich, ukształtowania powierzchni.
Lasy Gminy Babimost objęte są działaniem Nadleśnictwa Babimost, w gestii którego
znajduje się również obszar gmin sąsiednich. Powierzchnia ogólna nadleśnictwa wynosi 15.707
ha (zalesiona 15.168 ha) w tym lasy Gminy Babimost stanowią ponad 17% powierzchni
Nadleśnictwa.
Poza działalnością w lasach państwowych Nadleśnictwo Babimost nadzoruje lasy
innych właścicieli. Na terenie Gminy Babimost lasy niepaństwowe wynoszą ogółem 716 ha, w
tym Skarbu Państwa 22 ha, lasy prywatnych właścicieli 694 ha u 252 osób.
II.1.9. Ochrona środowiska przyrodniczego.
Problematyka ochrony przyrody w gminie Babimost przedstawiona jest na planszy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost.
a)
Rezerwat przyrody.
Na terenie gminy Babimost, w kierunku NN – W od miasta Babimost, znajduje się leśny
rezerwat przyrody „Laski”. Charakteryzuje się on występowaniem 3 typów gleb: Gleby brunatne,
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
40
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
czarne ziemie, gleby murszowe. Są to siedliska bardzo bogate i typowe dla gatunków
liściastych. Łącznie występuje tam 18 gatunków drzew w tym 6 jako gatunek panujący. Są tam
piękne okazy dębów, buka, grabu, wiązu,
jesionu i olszy. Wiele z nich zostało
zakwalifikowanych, jako pomniki przyrody. Najokazalszym pomnikiem jest „Dąb Kazimierz”,
który rośnie przy leśniczówce Laski.
b)
Obszary Natura 2000
Na terenie gminy Babimost występują obszary Natura 2000: „Jeziora Pszczewskie i
Dolina Obry” PLB080005 i „Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry” PLH080002. Zgodnie z przyjętą
zasadą zrównoważonego rozwoju gminy, podstawową rolę w realizacji tego zamierzenia
spełniać będą działania wynikające z konieczności ochrony wysokich wartości środowiska
przyrodniczego, co w pierwszej kolejności odnosi się do przestrzegania przepisów i związanych
z tym odpowiednich ograniczeń i rygorów obowiązujących na terenach objętych ustawową
ochroną prawną.
c)
Obszary chronionego krajobrazu.
Na terenie gminy Babimost znajduje się obszar chronionego krajobrazu „17-Rynny
Obrzycko – Obrzańskie” powołany Rozporządzeniem Nr 6 Wojewody Zielonogórskiego z dnia
10 lipca 1996r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urzędowy
Województwa Zielonogórskiego Nr 12 z dnia 26 lipca, poz. 117). Zmiany w tym Rozporządzeniu
wprowadza Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1998r. (Dz.
Urzędowy Województwa Zielonogórskiego Nr 12, poz. 109 z dnia 21 lipca 1998r.).
Obszar chronionego krajobrazu na terenie Gminy Babimost stanowi bardzo rozległy
terytorialnie kompleks. Obejmuje całą południową część gminy (kompleks lasów w obrębie
terasy pradolinnej i powierzchni sandrowej, łącznie z Jeziorem Wojnowskim), część zachodnią
(zalesione tereny wysoczyzny morenowej) i część północno – zachodnią (strefę krawędziową
wysoczyzny). Obszar chronionego krajobrazu został powołany w celu ochrony wyjątkowych
walorów krajobrazowych, charakterystycznych dla tej strefy regionalnej oraz w celu ochrony
zaplecza rekreacyjnego, wypoczynkowego i turystycznego dla mieszkańców gminy i regionu.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
41
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
d)
Część B Studium
Pomniki przyrody.
Na terenie gminy Babimost znajduje się szereg pomników przyrody. Są to bardzo
wartościowe pomnikowo drzewa. Ich zestawienie prezentuje poniższa tabela.
REJESTR POMNIKÓW PRZYRODY
REJESTR POMNIKÓW PRZYRODY
Stan aktualny na grudzień 2010 r.
położenie geograficzne
Lp.
1.
nazwa
Klon jawor
/Acer
pseudoplatanus/
data
utworzenia
wojew.
powiat
gmina
lubuskie
zielonogórski
Babimost
wielkość
obręb
ewid.
działka
ob.wód
wysokość
obr.
ewid
Nowe
Kramsko
dz.nr
62/1
350
cm
20 m
obr.
ewid
Podmokle
Małe
dz.nr
36/1
432
cm
ok.
28 m
2
Dąb
Szypułkowy
/Quercus
robur/
lubuskie
zielonogórski
Babimost
3
Wiąz
szypułkowy
/Ulmus
laevis/
lubuskie
zielonogórski
Babimost
obr.
ewid
Kolesin
dz.nr
95/12
335
cm
29 m
4
Klon
zwyczajny
/Acer
platanoides/
lubuskie
zielonogórski
Babimost
obr.
ewid
Kolesin
dz.nr
95/12
290
cm
28 m
5
Wiąz
Szypułkowy
/Ulmus
laevis/
lubuskie
zielonogórski
Babimost
obr.
ewid
Kolesin
dz.nr
95/12
360
cm
31 m
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
opis formy ochrony
przyrody
własność:
Skarb
Państwa w
zarządzie
N-ctwa
Babimost
obr. leśny
Kargowa,
L-ctwo
Wąchabno,
oddz. 62 b
własność:
Skarb
Państwa w
zarządzie
N-ctwa
Babimost
obr. leśny
Kargowa,
L-ctwo
Laski, oddz.
36 i.
Własność
IEC-PH
Sp. z o.o.,
Warszawa ul.
Niedzwiedzia 39 b.
Drzewo
rośnie w
parku przy
pałacu
w Kolesinie
Własność
IEC-PH
Sp. z o.o.,
Warszawa
Drzewo
rośnie w
parku przy
pałacu
w Kolesinie
Własność
IEC-PH
Sp. z o.o.,
Warszawa
Drzewo
rośnie w
parku
z tyłu budynku
gospodarczego
w Kolesiniw
plan
ochrony
ochrona
miedzynarodowa
-
-
R.W.L
Nr 31
z 19
maja
2006
-
-
R.W.L
Nr 24
z 19
maja
2006
-
-
R.W.L
Nr 24
z 19
maja
2006
-
-
-
-
akt
prawny
R.W.L
Nr 39
z 19
maja
2006
R.W.L
Nr 24
z 19
maja
2006
grudzień 1999
marzec 2013
42
mapa
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
6
7
Dąb
Szypułkowy
/Quercus
robur/
lubuskie
Lipa szerokolistna
/Tilia
platyphyllos
Drzewo
zrośnięte z
2 pni
lubuskie
e)
zielonogórski
zielonogórski
Babimost
Babimost
obr.
ewid
Kolesin
dz.nr
69/4
370
cm
ok.
20 m
obr.
ewid
Kolesin
dz.nr
95/12
770
cm
26 m
Część B Studium
własność:
Skarb
Państwa w
zarządzie
N-ctwa
Babimost
obr. leśny
Szczaniec,
L-ctwo
Kolesin,
oddz. 69A g
własność:
Sp. PrzemysłowoHandlowa
IEC z siedzibą w
Warszawie ul.
Niedzwiedzia 39b,
Rośnie w parku przy
Pałacu tuż obok
jeziora
Wojnowskiego
-
-
-
-
R.W.L
Nr 32
z 19
maja
2006
R.W.L
Nr 39
z 19
maja
2006
Projektowane użytki ekologiczne.
Projektowany użytek ekologiczny wynika z przeprowadzonych analiz ekologicznych
zespołu projektowego niniejszego studium. Propozycja ta w swym zamierzeniu wskazuje
najcenniejsze pod względem przyrodniczym obszary leśne w obrębie bardzo cennego
biologicznie ekosystemu bagiennego. Na terenie gminy Babimost, w zasięgu działania
nadleśnictwa Babimost wskazany został, jako najcenniejszy, obszar bagien do wyłączenia z
zabiegów gospodarczych o łącznej powierzchni ok. 30,0 ha. Bagna te znajdują się w południowo
– wschodniej części gminy, między Jeziorem Liny (Linie) a Jeziorem Wąchabskim.
f)
Lasy ochronne.
Lasy ochronne, zgodnie z ustaleniami Planów Urządzenia Lasu nadleśnictwa Babimost,
zajmują około 15% ogólnej powierzchni leśnej na terenie gminy. W południowej części gminy są
to lasy wodochronne, położone w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Wojnowskiego, w
południowej części gminnego obszaru chronionego krajobrazu.
W centralnej części gminy, lasy ochronne zawdzięczają swój status położeniu w
bezpośrednim sąsiedztwie miasta Babimost o liczbie ludności powyżej 4.100 mieszkańców.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
43
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
g)
Część B Studium
Ostoje gatunków chronionych.
Na terenie gminy Babimost, dotychczas nie udokumentowano ostoi gatunków zwierząt
chronionych odpowiednimi dokumentacjami ekologicznymi. Niemniej jednak, jak wynika z
analizy dotychczasowego stanu środowiska, w kompleksach leśnych nad Jeziorem Wojnowskim
mogą znajdować się ostoje bobrów.
II.2.
Środowisko kulturowe.
Na obszarze gminy Babimost dominują formy współczesne krajobrazu kulturowego.
Nieliczne formy historyczne zachowały się głównie w centralnej części gminy. Do
najcenniejszych elementów środowiska kulturowego należą obiekty architektoniczne, a wśród
nich przede wszystkim:
-
Kościół parafialny pw. Św Wawrzyńca w Babimoście wzniesiony w XVIII w. ,barokowy o
charakterze bazyliki; we wnętrzu XV-wieczny gotycki ołtarz,
-
Kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętrzej Marii Panny w Nowym Kramsku z 1769 r.,
-
Kościół cmentarny pw. Św. Jacka w Babimoście, zbudowany w połowie XVIII w.,
-
dawny kościół ewnagelicki w Babimoście z XVIII w.
Istotnym elementem środowiska kulturowego gminy są 2 cmentarze. Wszystkie z nich to
cmentarze przykościelne.
Środowisko kulturowe gminy Babimost stanowią również liczne kapliczki przydrożne.
Elementy środowiska kulturowego przedstawione są na planszy nr II (Zasoby środowiska
przyrodniczego i kulturowego).
a)
Cmentarze .
Obecnie, w gminie, użytkowane są 2 cmentarze, w Babimoście i Nowym Kramsku. Są to
cmentarze parafialne.
Charakterystykę cmentarzy w gminie przedstawia poniższa tabela.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
44
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Lp*
Miejscowość
1.
Babimost
2.
Laski
Data
założenia
2 poł. XIX w.
2 poł. XIX w.
Groby o
znaczeniu
historycznym
część
Nagrobki
ewangelickafragmenty z 2
część
rzym- poł.XIX w.
katol.
dawny
ewangelicki
Wyznanie
Część B Studium
Stan
zachowania
zniszczony
dobry
Uwagi
Nieczynny
Czynny
3.
Nowe Kramsko 2 poł. XIX w.
I
dawny
ewangelicki
zdewastowa
ny
porośnięty
lasem
zdewastowa
ny
4.
Nowe Kramsko 2 poł. XIX w.
II
rzym-katol.
zniszczony
5.
Nowe Kramsko koniec XIX w.
III
dawny
ewangelicki
obecnie
rzym-katol.
dobry
Nieczynny
Nieczynny
Nieczynny
Czynny
*numer kolejny odpowiada numeracji na planszy nr II (zasoby środowiska przyrodniczego i
kulturowego)
b)
Stanowiska archeologiczne.
Teren gminy Babimost należy do stosunkowo dobrze przebadanych pod kątem
rozpoznania
zasobu
stanowisk
archeologicznych.
Poza
badaniami
sondażowymi
nie
prowadzono tu poważniejszych archeologicznych prac wykopaliskowych. Wzdłuż całej linii
brzegów Leniwej (Gniłej) Obry, znajdują się gęsto rozmieszczone pozostałości osadnictwa z
okresu pradziejowego i wczesnego średniowiecza. Ze względu na niekorzystne warunki
terenowe, obszar ten nie został jeszcze w pełni zweryfikowany pod kątem obecności stanowisk
archeologicznych a do ostatnio odkrytych stanowisk archeologicznych na tym obszarze nie
założono kart azp. W archiwum Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Zielonej Górze po
wstępnej weryfikacji przeprowadzonej na potrzeby niniejszego opracowania znajdują się dane o
stanowiskach archeologicznych. W tabeli zamieszczono spis stanowisk, które zostały ujęte w
planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Zdecydowana większość z tych, które
znalazły się w spisie to stanowiska nie posiadające w archiwum dokładnej lokalizacji, bądź
stanowiska bardzo ubogie, (zawierające 1-2 zabytki) w postaci śladów osadnictwa
zarejestrowane w trakcie badań powierzchniowych AZP.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
45
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Do obiektów najcenniejszych należą :
Dane z badań na obszarach AZP:
L.P.
6
MIEJSCOWOŚĆ
Podmokle Małe
GMINA
gmina Babimost – obszar 56 - 17
NR
M
NR
O
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6
Podmokle Wielkie
4
5
6
8
9
21
22
23
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
FUNKCJA
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
osada
pkt.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
CHRONOLOGI
A
OWR
Średn.
OWR
Wcz.średn.
Średn.
Kt
Wcz.średn.
Wcz.średn.
Średn.
KAK
Kt
OWR
Wcz.średn.
Średn.
OWR
wcz.średn.
Kt
Średn.
wcz.średn.
OWR/ wcz.średn.
c
OWR
epoka kam.
średn.
epoka kam.
epoka kam.
średn.
OWR
wcz.średn.
średn.
Kt
OWR
średn.
Kt
wcz.średn.
Kt
średn.
grudzień 1999
marzec 2013
46
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
24
25
39
40
41
Dane z badań na obszarach AZP:
L.P.
8
MIEJSCOWOŚĆ
Laski
Nowe Kramsko
GMINA
śl.osad.
śl.osad.
osada
pkt.osad.
pkt.osad.
grób
sch.neol.
OWR
wcz.średn.
średn.
wcz.EB
Kt archiw.
gmina Babimost –obszar 57 - 16
NR
M
NR
O
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
Część B Studium
FUNKCJA
znal.luźne
znal.luźne
?
cment.ciałop.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
CHRONOLOGI
A
EK
N
M
III EB
M
St
PŚ-NŻ
PŚ-NŻ
PŚ-NŻ
St
PŚ-NŻ
St
HaD
Wś F.D-E
PŚ
HaD-IaA
PŚ
St
EB-Ha
PŚ-NŻ
PŚ-NŻ
St
St
St
PŚ
St
PŚ
grudzień 1999
marzec 2013
47
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Dane z badań na obszarach AZP:
L.P.
MIEJSCOWOŚĆ
Babimost
GMINA
gmina Babimost –obszar 57 - 17
NR
M
NR
O
39
44
45
46
47
48
60
40
49
41
50
51
4
59
55
56
57
52
53
42
58
43
54
5
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
Część B Studium
FUNKCJA
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
smolarnia
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
osada
śl.osad.
osada
pkt.osad.
cment.ciałop.
śl.osad.
śl.osad.
znal.luźne
znal.luźne
znal.luźne
znal.luźne
cment.
cment.ciałop.
cment.ciałop.
śl.osad.
śl.osad.
znal.luźne
śl.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
cment.ciałop.
śl.osad.
śl.osad.
CHRONOLOG
IA
mezolit
mezolit
mezolit
PŚ
mezolit
mezolit
mezolit
EB
WŚ
EB
WŚ
mezolit
EB
St
PŚ-NŻ
mezolit
WŚ
EK
WŚ f.C-D
PŚ-NŻ
Pla OR
Pla OR
PŚ-NŻ
PŚ
Pla OR
PŚ
Ś
PŚ
III EB
III EB
IV-VEB
PŚ-IVŻ
PŚ
mezolit
St
WŚ
PŚ
III EB
III EB
mezolit
PŚ-NŻ
grudzień 1999
marzec 2013
48
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
6
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
Część B Studium
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
cment.
osada
pkt.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
osada
osada
śl.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
osada
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
osada
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
WŚ
PŚ-NŻ
WŚ f.A-B
PŚ-NŻ
Kt
WŚ f.B-C
WŚ f.E
PŚ-NŻ
St
PŚ
VEB
neolit
St
PŚ-NŻ
Ha
St
PŚ
St
PŚ
St
PŚ
EB
St
PŚ-NŻ
Ha
WŚ f.C-E
PŚ
LaA
POR
St
PŚ
mezolit
St
PŚ-N
OR
WŚ f.O
St
PŚ
WS
PŚ
EK
EB
WŚ f.O-E
PŚ-NŻ
St
PŚ
śl.osad.
śl.osad.
LaA
PŚ
grudzień 1999
marzec 2013
49
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
2
3
Nowe Kramsko
Podmokle Małe
8
9
7
10
11
61
Zdzisław
Dane z badań na obszarach AZP:
L.P.
MIEJSCOWOŚĆ
1
Kolesin
2
Kolesin
3
Kolesin
4
Nowe Kramsko
GMINA
Babimost
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
Część B Studium
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
smolarnia
pkt.osad.
St
PŚ-N
PŚ
PŚ-NŻ
PŚ
Ha
PŚ-NŻ
Ha
PŚ-NŻ
St
PŚ-NŻ
PŚ-NŻ
PŚ-NŻ
mezolit
PŚ-NŻ
St
WŚ f.E
WŚ f.E
PŚ-NŻ
WŚ f.E
PŚ-NŻ
St
PŚ
PŚ-NŻ
PŚ-XIII/XIV
KŁ
gmina Babimost – obszar 58 - 16
NR
M
NR
O
1
25
„
2
26
„
3
27
1
24
FUNKCJA
Osada
Osada
śl.osadnictwa
śl.osadnictwa
śl.osadnictwa
pkt.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
CHRONOLOG
IA
OR
N
Ś
WŚ
PS
Ś
WŚf D-E
PŚ -NŻ
EB Kł
WŚ
grudzień 1999
marzec 2013
50
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
5
Stare Kramsko
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
Część B Studium
osada
pkt.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
śl.osadn.
śl.osadn.
śl.osadn.
obozow.
śl.osadn.
śl.osadn.
śl.osadn.
śl.osadn.
obozow.
osada
obozow.
śl.osadn.
pkt.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
osada
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
osada
osada
pkt.osad.
śl.osad.
WŚ VIII-X w.
PŚ
M
M
EK
Ś
PŚ
M
M
PŚ
M
M
M
WS f.D
M
M
EB
Kt
WŚ f.D-E
Ś
M
EB Kt
WŚ
M
M
EB Kt
WŚ
WŚ f.D-E
Ś
PŚ
M
PŚ
WŚ
WŚ f.A
Ś
PŚ-NŻ
1
41
2
37
3
35
4
40
5
42
6
7
34
33
8
32
9
31
10
30
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
osada
śl.osad.
pkt.osad.
M
EB Kt
PŚ
OR
WŚ f.A-B
WŚ f.D-E
PŚ
11
39
śl.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
M
EB Kt
Ś
PŚ
grudzień 1999
marzec 2013
51
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
12
38
13
36
14
28
15
29
Dane z badań na obszarach AZP:
L.P.
MIEJSCOWOŚĆ
Babimost
GMINA
śl.osad.
obozow.
śl.osadn.
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
M
M
Ś
M
M
PŚ-NŻ
WŚ f.DE
Ś
PŚ-NŻ
WŚ f.C
Ś
PŚ-NŻ
gmina Babimost –obszar 58- 17
NR
M
NR
O
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
Część B Studium
FUNKCJA
CHRONOLOG
IA
śl.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
smolarnia
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
zn.luźne
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
osada
pkt.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
M
M
M
WŚ
PŚ
M
M
N
Kt-EB
M
N
KŁ-EB
PŚ
M
N
WB
WŚ
M
śl.osad.
pkt.osad.
grób
zn.luźne
śl.osad.
M
N
Pla/OR
PŚ
M
grudzień 1999
marzec 2013
52
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
74
75
76
77
2
Leśniki
c)
Część B Studium
pkt.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
śl.osad.
pkt.osad.
śl.osad.
osada
Pla-OR
M
Pla-OR
M
M
KŁ-EB
M
PŚ
Obiekty architektoniczne.
Na terenie gminy Babimost mają znaczenie lokalne i należą do nich przede wszystkim
obiekty sakralne, a także mieszkalne oraz gospodarcze. Charakterystykę najcenniejszych
obiektów architektonicznych w gminie Babimost przedstawia poniższa tabela.
Obiekty zabytkowe i wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego.
L.P
OBIEKT
1
2
3
4
5
6
7
8
Dom
Kaplica cment.pw św.Jacka
Kościół par.pw św.Wawrzyńca
Miasto Babimost
Ratusz
Chata nr 19
Dwór
Wiatrak koźlak XIX w.
9
Dzwonnica
10
Kościół par.NMP
MIEJSCO
WOŚĆ
GMINA
ADRES
BABIMOST
BABIMOST
BABIMOST
Babimost
Babimost
Babimost
Kościelna nr 3
BABIMOST
KOLESIN
KOLESIN
NOWE
KRAMSKO
STARE
KRAMSKO
NOWE
KRAMSKO
Babimost
Babimost
Babimost
Babimost
NUMER
REJEST
RU
1930
1928
47
88
1929
3188
1942
3169
Babimost
1948
Babimost
31
CHRONOLOGIA
Szach.2 poł.XVIII w.
Mur.ok.poł.XVIII w.
Mur.1734-1740 r.
Zespół urbanist.Babimost
Mur ok. poł.XIX w.
Drewn.pocz. XIX w.
Mur pocz.XIX w.
Drewn. XIX w.
DATA
REJEST
RU
21.04.71
21.04.71
10.06.54
16.04.58
21.04.71
03.08.81
21.04.71
19.06.80
Drewn.XIX w.
21.04.71
12.06.53
II.2.1. Jednostki osadnicze.
Większość miejscowości na terenie gminy to jednostki osadnicze powstałe samorodnie.
Posiadają one przeważnie układ przydrożnicy skupionej lub zwartej, wyjątek stanowi miasto
Babimost o zabudowie zwartej wielodrożnicowej.
Dominującym typem zabudowy w gminie jest zabudowa zagrodowa, pojawia się ona we
wszystkich jednostkach osadniczych. Wyjątek stanowi tu osiedle Wojskowej Agencji
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
53
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Mieszkaniowej w Babimoście. Wsie o przeważającym typie zabudowy zagrodowej to: Kolesin,
Laski, Podmokle Wielkie, Stare Kramsko.
W miejscowościach, gdzie swoją siedzibę miały państwowe gospodarstwa rolne, w
układzie przestrzennym wsi pojawiają się zabudowania wielorodzinne. Wsie o przeważającym
typie zabudowy wielorodzinnej to: Nowe Kramsko , Podmokle Małe.
Rozwój funkcji wypoczynkowej spowodował pojawienie się, w najbardziej atrakcyjnych
miejscowościach, zabudowy letniskowej, dotyczy to w szczególności wsi: Stare Kramsko i Nowe
Kramsko (część południowo-zachodnia).
W Babimoście obok zabudowy zagrodowej rozwinęła się zabudowa jedno- i
wielorodzinna.
W miejscowościach powstałych samorodnie, charakteryzujących się zabudową zagrodową, przeważa zabudowa, z charakterystycznym domem mieszkalnym o konstrukcji
murowanej lub ryglowej na wysokim podpiwniczeniu i spadzistym dachem oraz zabudowaniami
gospodarczymi, w których wykorzystywano konstrukcję drewnianą lub cegłę. Zabudowania te są
duże, szczególnie w części zachodniej i północnej gminy. W części południowej, na terenach
mniej sprzyjających intensywnej produkcji rolnej, siedlisk praktycznie brak. Stan techniczny
zabudowań jest dobry, a w miejscowościach leżących przy głównych traktach komunikacji
drogowej bardzo dobry .Tylko jednostkowe przypadki mają stan - zły lub bardzo zły .
Pod względem architektonicznym, nie ma wyraźnego zróżnicowania w poszczególnych
miejscowościach, bowiem dominuje tutaj architektura murowana o dachach dwuspadzistych,
zarówno domów mieszkalnych jak i zabudowań gospodarczych.
Wśród miejscowości wyróżniają się miasto Babimost z zabudową wielorodzinną
przedwojenną oraz typowymi blokami mieszkalnymi 70-tych i wieś Nowe Kramsko z zabudową
wielorodzinną przedwojenną, którym towarzyszą drobne zabudowania gospodarcze i ogródki
działkowe.
Charakterystykę jednostek osadniczych w gminie przedstawia tabela II/9. Elementy
charakterystyki jednostek osadniczych znajdują się także na planszy II (Zasoby środowiska
przyrodniczego i kulturowego).
II.2.2. Walory krajobrazowe gminy Babimost.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
54
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Opisane w części II.1 zróżnicowanie poszczególnych komponentów środowiska (rzeźba
terenu, sieć hydrograficzna, roślinność) oraz różnorodny sposób użytkowania gruntów,
modyfikowany intensywnością ich gospodarczego wykorzystania, a także różna geneza
powstania jednostek osadniczych, powodują, że na terenie gminy Babimost wyróżnić można
kilka, odmiennych pod względem fizjonomicznym, krajobrazów.
W północnej i północno-zachodniej części gminy (od zachodnich granic gminy do osi
tworzonej przez miejscowości Kolesin,Laski-Górny Folwark) dominują jednostki osadnicze o
układzie przydrożnicy skupionej powstałe samorodnie. Skala miejscowości, przeważający typ
zabudowy oraz występujący starodrzew sprawiają, że są one dobrze wpisane w otaczający je
pagórkowaty krajobraz, który buduje mozaika drobnych pól, łąk i pastwisk z licznymi ciekami,
zadrzewieniami oraz lasami.
W południowym fragmencie obszaru gminy /Stare Kramsko/ zaobserwować można
zjawisko deformacji układów przestrzennych wsi wynikające ze skali i formy powstającej tu
zabudowy letniskowej.
II.3.
Osadnictwo, demografia, zatrudnienie, bezrobocie.
II.3.1.
Sieć osadnicza.
Gmina Babimost położona jest w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego i
graniczy z następującymi gminami: Sulechów, Kargowa, Siedlec, Zbąszyń, Zbąszynek
i
Szczaniec w województwie lubuskim oraz Grajewo, Rajgród i Szczuczyn w województwie
wielkopolskim.
Gmina Babimost jest gminą miejsko-wiejską. Jednostkę miejską stanowi Babimost, natomiast
jednostki wiejskie to: Kolesin, Laski, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Nowe Kramsko, Stare
Kramsko.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
55
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
II.3.2. Demografia .
Zestawienie porównawcze gęstości zaludnienia i wskaźnika urbanizacji na tle kraju
i wybranych województw przedstawia tabela:
Nazwa województwa
Gęstość zaludnienia - osób/ km2% osób zamieszkałych w
miastach
Uwagi
POLSKA
124
61,9
X
LUBUSKIE
73
64,8
X
Dolnośląskie
150
71,7
Województwo sąsiednie
Wielkopolskie
112
57,6
Województwo sąsiednie
Zachodniopomorskie
76
69,8
Województwo sąsiednie
Śląskie
398
79,8
Województwo o najwyższej
60
59,6
Województwo o najniższej
gęstości zaludnienia
Warmińsko- Mazurskie
gęstości zaludnienia
MIESZKAŃCY STALI I CZASOWI
Stan na dzień 31-12-2012
wiek
Przedpr. Prod.
miejscowość
stały
czasowy
stały+czasowy
kobiety
mężczyźni
BABIMOST
3924
157
4081
2092
1989
792
2614
675
JANOWIEC
50
1
51
27
24
11
34
6
KOLESIN
235
0
235
130
105
39
161
35
KULIGOWO
11
1
12
5
7
0
11
1
LASKI
90
1
91
45
46
22
50
19
LASKI
DOLNE
35
0
35
20
15
10
22
3
LEŚNIKI
10
2
12
6
6
3
8
1
NOWE
KRAMSKO
836
11
847
433
414
156
540
151
PODMOKLE
MAŁE
445
7
452
230
222
111
281
60
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
Popr.
56
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
PODMOKLE
WIELKIE
STARE
KRAMSKO
Część B Studium
277
8
285
140
145
68
171
46
280
4
284
142
142
65
167
52
ZDZISŁAW
58
1
59
26
33
14
42
3
Razem
6251
193
6444
3296
3148
1291
4101
1052
II.3.3.
Zatrudnienie.
W ostatnich latach
podstawowym rynkiem pracy stał się przemysł , a nie jak w okresie
poprzednim rolnictwo , zatrudnienie znalazły także kobiety , co pozytywnie zostało odebrane
przez społeczność lokalną.
II.3.4.
Bezrobocie.
Wskaźnik bezrobocia w Gminie Babimost od lat wynosi 2-3% i jest on jednym z najniższych
wskaźników bezrobocia na terenie województwa , problemem dla pracodawców jest brak
nowych pracowników. Gmina stała się rynkiem pracy dla miejscowości okolicznych.
II.4. Infrastruktura społeczna.
II.4.1. Służba zdrowia i opieka społeczna.
Na terenie gminy Babimost funkcjonuje Gminny Ośrodek Zdrowia – świadcząc usługi w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach N.F.Z.
W skład G.O.Z wchodzą Ośrodek w Babimoście oraz filia w Nowym Kramsku.
Zatrudnieni są lekarze interniści, pediatra, oraz zespół pielęgniarek i położn
II.4.2. Oświata.
W Gminie Babimost w systemie oświatowym funkcjonują trzy zespoły oraz przedszkole:
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
57
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
1) Zespół Szkół w Babimoście w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa, Publiczne
Gimnazjum.
2) Zespół Edukacyjny w Nowym Kramsku w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa,
Przedszkole Publiczne w Nowym Kramsku z oddziałem przedszkolnym w Starym
Kramsku.
3) Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych w skład którego wchodzą: Szkoła
Podstawowa, Przedszkole Publiczne w Podmoklach Wielkich.
Do szkół i przedszkoli uczęszcza 726 dzieci.
Na terenie Gminy Babimost funkcjonuje, również Przedszkole Niepubliczne, do którego
uczęszcza 118 dzieci.
Wszystkie pracują w systemie jednozmianowym.
Ludność gminy Babimost może kontynuować naukę w następujących szkołach
ponadpodstawowych:


4 licea ogólnokształcących dla młodzieży w Zielonej Górze i Sulechowie,

5 liceach dla osób dorosłych w Zielonej Górze i Sulechowie

szkołach zawodowych, w tym:
w szkołach zasadniczych prowadzących zajęcia dla młodzieży i dorosłych w Zielonej Górze
i Sulechowie,

w szkołach średnich i policealnych dla młodzieży w Zielonej Górze i Sulechowie,

w szkołach średnich i policealnych dla dorosłych w Zielonej Górze i Sulechowie.
II.4.3. Kultura.
Rolę centrum kulturalnego pełni Gminny Ośrodek Kultury
w Babimoście, gdzie
prowadzone są zajęcia w sekcjach nauki na gitarze, gry na keyboardzie, lekcje języka
angielskiego, zajęcia rytmiczno-muzyczne, studio piosenki ,szachy, zespół folklorystyczny,
czterogłosowy chór mieszany.
Gminny Ośrodek Kultury ma do dyspozycji obiekt z salą widowiskową na 250 miejsc , obiekt w
najbliższym czasie będzie poddany modernizacji.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
58
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
II.4.4. Straż pożarna , policja , poczta.
Na terenie gminy znajduje się posterunek Policji, obiekt Poczty Polskiej ,
Siedzibą Powiatowej Straży Pożarnej jest miasto Zielona Góra .
II.5. Infrastruktura techniczna.
II.5.1. Zaopatrzenie w wodę.
Zlokalizowana w Babimoście Automatyczna Stacja Uzdatniania Wody zaopatruję w wodę
miasto Babimost , wieś Podmokle Wielkie i Podmokle Małe , wieś Nowe Kramsko i Laski.
Wieś Stare Kramsko i Kolesin posiadają indywidualne stacje uzdatniania wody.
Indywidualne ujęcia wody znajdują się w pozostałych miejscowościach gminy:
- Leśniki
W ostatnich latach na terenie całego miasta Babimost wybudowana została od podstaw
sieć wodociągowa , następnie wybudowano Automatyczną Stację Uzdatniania Wody , która
zaopatruje w wodę miasto Babimost oraz wsie Podmokle Małe , Podmokle Wielkie , Nowe
Kramsko.
Po wykonaniu tej inwestycji wyłączone zostały z użytkowania wyeksploatowane
ujęcia lokalne , a jakość wody uległa zasadniczej poprawie. Obecnie (rok 2013) przygotowana
jest budowa nowej automatycznej stacji uzdatniania wody w m. Kolesin , która zapewni dostawę
wody do wsi Stare Kramsko, Kolesin, Nowe Kramsko i Janowiec.
Wydajność istniejących ujęć wody jest wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb
istniejących i perspektywicznych.
II.5.2. Gospodarka ściekowa.
W latach dziewięćdziesiątych
sanitarnej w
od podstaw wybudowana została sieć kanalizacji
mieście Babimost , jednocześnie powstała oczyszczalnia ścieków. Kolejnym
etapem realizowanym w latach 2006-2011 wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej we
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
59
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
wsiach Podmokle Wielkie , Podmokle Małe , Nowe Kramsko , Stare Kramsko , Kolesin ,
Janowiec. Wybudowane sieci zostały połączone ze zmodernizowaną oczyszczalnią ścieków w
Babimoście.
II.5.3. Gospodarka odpadami stałymi.
Na terenie gminy Babimost zamknięte zostały wszystkie wysypiska śmieci , aktualnie
prowadzona jest ich
rekultywacja. Gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z
obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi .
II.5.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną.
Przez gminę Babimost nie przechodzą linie wysokiego napięcia. Energia elektryczna dla
gminy
dostarczana
transformatorowych
jest
na
110/15
poziomie
kV
średniego
zlokalizowanych
napięcia
w
SN
–
15
miejscowościach
wielkopolskie), Zbąszynek, Sulechów (woj. lubuskie). Stacje te stwarzają
kV
ze
stacji
Wolsztyn
(woj.
pozwalają na rozwój
systemu.
Jednostki osadnicze (wsie i przysiółki) na terenie gminy zasilane są magistralnymi liniami
nawietrznymi SN – 15 kV /L-110, L-114, L-117, L-118) podbudowanymi na konstrukcjach
żelbetowych z przewodami 3 x AFL 70mm2 i 3 x AFL 50 mm2, natomiast odgałęzienia z
przewodami 3 x AFL 35 mm2 i 3 x AFL 25 mm2.
Na terenie gminy zlokalizowanych jest 18 stacji transformatorowych, w tym:
- 7 szt. murowanych wieżowych do 400 kVA,
- 11 szt. słupowych typu STSa – 20/250.
W 2013 roku rozpoczęta została budowa Głównego Punktu Zasilania wraz z liniami
zasilającymi, po realizacji tej inwestycji gmina będzie posiadała rezerwę mocy umożliwiającą
dalszy rozwój terenów przemysłowych.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
60
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
II.5.5. Telefonizacja.
Gmina Babimost obsługiwana jest przez cyfrową centralę telefoniczną. Wszyscy chętni
mieszkańcy mają zapewniony dostęp do telefonii stacjonarnej. Na terenie gminy zlokalizowane
są przekaźniki telefonii komórkowej , co zapewnia bezproblemowy dostęp do sieci operatorów
komórkowych.
II.5.6. Gazownictwo.
Przez obszar gminy przebiega magistrala gazowa wysokiego ciśnienia z Kargowej przez
Babimost do Sulechowa. Poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe w gaz zaopatrzone są wszystkie
miejscowości gminy. Przebiegająca sieć zapewnia także dostawę gazu dla celów produkcyjnych
firm zlokalizowanych na terenie gminy.
II.5.7. Ciepłownictwo.
Na terenie gminy nie ma zbiorczego systemu grzewczego zasilającego znaczącą grupę
obiektów. W
ostatnich latach wyłączona została z użytkowania duża kotłownia wojskowa
opalana węglem. Istniejące obiekty usługowe i produkcyjne ogrzewane są z lokalnych źródeł
ciepła.
Wszystkie obiekty podległe Samorządowi są ogrzewane paliwem gazowym.
II.5.8. Komunikacja.
a)
Drogownictwo.
Drogi wojewódzkie tworzą podstawową sieć drogową gminy:

droga nr 303 - Świebodzin – Brudzewo – Babimost - Powodowo – łącząca drogę krajową
nr 3 z drogą krajową nr 32,

droga nr 304 – Okunin – Nowe Kramsko – Babimost – Kosieczyn - łącząca drogę
krajową nr 32 z drogą wojewódzką nr 302 prowadząca w kierunku Zbąszyna i Nowego
Tomyśla do zjazdu na autostradę A2.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
61
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium

droga nr 313 – Babimost – Kargowa – Klenica - łącząca Babimost z drogą krajową nr 32.

obwodnica Babimostu.
Drogi wojewódzkie są administrowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej
Górze, podległy Marszałkowi Województwa.
Drogi powiatowe są uzupełnieniem sieci dróg wojewódzkich:

droga nr 428 – Podmokle Małe – Nowe Kramsko,

droga nr 429 - Nowe Kramsko – Wojnowo,

droga nr 431 – Podmokle Małe – Babimost,

droga nr 433 – Kolesin – Wojnowo,

droga nr 464 – Podmokle Wielkie – Nowa Wieś Zbąska,

droga nr 465 – Kosieczyn – Nowa Wieś
oraz ulice powiatowe w Babimoście:
-
ul. Gagarina,
-
ul. Dworcowa,
-
ul. I-go Maja,
-
ul. Ogrodowa,
-
ul. Żwirki i Wigury,
-
ul. Łąkowa.
Drogi powiatowe są administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Zielonej Górze, podległy
Staroście Powiatu Zielonogórskiego.
Babimost – w Babimoście
krzyżują się drogi wojewódzkie nr 303, 304 i 312 realizujące
połączenia w kierunkach: Świebodzin, Sulechów, Kargowa, Wolsztyn, Nowy Tomyśl.
Wybudowana
w 2011 roku obwodnica
Babimostu
wyprowadziła
ruch ciężkiego taboru
samochodowego z miasta , co w zasadniczy sposób wpłynęło na warunki bezpieczeństwa i
życia mieszkańców.
Intensywny rozwój gospodarczy oraz turystyczny regionu, charakteryzujący się między
innymi wysokim wskaźnikiem ruchu
drogowego, szczególnie na kierunkach Zielona Góra
Wolsztyn - Nowy Tomyśl , problem związany z dużym natężeniem ruchu drogowego został
rozwiązany po wybudowaniu obwodnicy Babimostu. Struktura kierunkowa ruchu zewnętrznego
krótszego i dalszego zasięgu w oparciu o istniejącą sieć dróg wojewódzkich każe szukać
rozwiązań w części wschodniej miasta łącząc drogi 303 i 304. Analizując kierunki i intensywność
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
62
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
rozwoju miasta uwzględniono niezbędne tereny pod funkcje miejskie, ze szczególnym
uwzględnieniem produkcji i usług generujących i absorbujących ruch drogowy.
Trasa obejścia miasta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 304 uwzględnia trendy rozwojowe
miasta, lokuje skrzyżowania na najistotniejszych połączeniach zewnętrznych i wewnętrznych.
Miasto Babimost kształtuje swój rozwój w układzie niesymetrycznym w oparciu o
położoną w części zachodniej linię kolejową, oraz wybudowaną obwodnica miasta prowadzącą
na wschód w kierunku Wolsztyna i Kargowej , Zbąszynka , Trzciela do autostrady A2. Brak
jednoznacznie wykształconej sieci dróg powiatowych nie tworzy nie tworzy alternatywnego
rozwiązania dla dróg wojewódzkich.
W mieście Babimost istniejące ulice powiatowe uzupełniono o nowoprojektowany
odcinek, położony pomiędzy ul. Kargowską a ul. Ogrodową , oraz o zmodernizowane ulice:
Ogrodową i Młynisko z wykorzystaniem istniejącego mostu na Kanale Obry. Pozwoli to
przekształcić obecny ćwierćpierścień od ul. Piłsudskiego do ul. Wolsztyńskiej do półpierścienia
do ul. Sulechowskiej, co zdecydowanie usprawni funkcjonowanie miasta oraz stworzy nowe
możliwości lokalizacji funkcji miejskich.
Poprowadzenie obejścia od strony północnej powoduje konieczność przejazdu przez
miejscowości Nowe Kramsko i Kolesin w kierunku portu lotniczego oraz terenów rekreacyjnych
(Stare Kramsko, Wojnowo).
Obszar położony po zachodniej stronie miejscowości posiada niekorzystne warunki
gruntowo-wodne na dużej szerokości doliny. Droga odcina grunty przyzagrodowe od
zabudowań gospodarskich.
Wieś Kolesin ułożona jest poprzecznie do drogi wojewódzkiej nr 304, a w związku z tym
obchodzenie jej drogą wydłuża trasę projektowanego obejścia nie przynosząc żadnego efektu
przestrzennego ani komunikacyjnego.
Projektowane obejście Nowego Kramska zlokalizowane po wschodniej stronie
miejscowości:
- eliminuje z miejscowości ruch w kierunku portu lotniczego i terenów rekreacyjnych,
- wykorzystuje naturalny układ warstwicowy,
- skraca i prostuje trasę obejścia.
Zaprojektowano obejście Nowego Kramska w ciągu drogi wojewódzkiej 304 (Okunin –
Kosieczyn) w klasie Z, w liniach rozgraniczających 20 m. Dostępność drogi tylko poprzez
wskazane skrzyżowania.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
63
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
b) Drogi rowerowe.
Położenie gminy oraz związki przyrodnicze, turystyczne i kulturowe z innymi gminami
woj. lubuskiego oraz Wielkopolski zmuszają do poszukiwań połączeń rowerowych:

w kierunku północnym do Zbąszynka wzdłuż drogi nr 304, ciąg rekreacyjny i turystyczny
regionu Pszczewskiego Parku krajobrazowego, Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego i
międzynarodowej drogi rowerowej R 1,

w kierunku wschodnim do Wolsztyna wzdłuż drogi nr 303, ciąg komunikacyjny
ponadregionalny o przewadze ruchu turystycznego prowadzącego na pojezierze
wolsztyńskie,

w kierunku południowym do Kargowej wzdłuż drogi nr 313,

w kierunku południowo-zachodnim do Sulechowa wzdłuż drogi nr 304,

do Wojnowa wzdłuż dróg prowadzących z miejscowości: Kolesin, Nowe Kramsko,
Leśniki,

wykorzystanie korpusu ziemnego nieistniejącej linii kolejowej Babimost – Zbąszynek.
Gmina posiada opracowany plan miejscowy dla budowy ścieżek rowerowych. Zgodnie z
tym planem aktualnie zrealizowany jest odcinek ścieżki rowerowej Babimost – Linie , obecnie
jest budowana ścieżka na odcinku Babimost – Nowe Kramsko , Kolesin –Janowiec , Babimost –
ulica Sulechowska , Babimost – Podmokle Wielkie.
Gmina posiada opracowane projekty budowlane na budowę ścieżek rowerowych między
Babimostem , a Podmoklami Małymi .
W 2011 roku oddana została do użytkowania
obwodnica miasta Babimost , która
wyprowadziła ruch ciężkiego taboru samochodowego z miasta. Gmina Babimost
wspólnie z
Gminami Zbąszynek i Zbąszyń opracowała koncepcję budowy obwodnicy Regionu Kozła ,
która w powiązaniu z obwodnicą miasta Babimost stworzy bezkolizyjny dojazd do autostrady
A-2 - węzeł Trzciel. Inwestycja ta została wprowadzona do planu województwa Wielkopolskiego
i Lubuskiego. Aktualnie (rok 2013) zakończone zostały prace projektowe budowy obwodnicy
Nowego Kramska, co ma w przyszłości usprawnić dojazd z Zielonej Góry do portu lotniczego.
c) Kolejnictwo.
Przez teren gminy z zachodu łukiem przez Babimost na północ przebiega linia kolejowa
normalnotorowa o trakcji elektrycznej. Łączy ona Zieloną Górę przez Babimost z Poznaniem.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
64
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
W gminie Babimost jest jedna stacja kolejowa , oraz bocznica kolejowa prowadząca na lotnisko.
d) Komunikacja publiczna.
Gmina Babimost posiada regularne połączenia autobusowe z miejscowościami
województwa lubuskiego:
- Zielona Góra,
- Świebodzin,
- Kargowa,
- Zbąszynek,
- Sulechów,
oraz połączenia autobusowe z miejscowościami województwa wielkopolskiego:
- Poznań,
- Grodzisk,
- Nowy Tomyśl,
- Zbąszyń,
- Wolsztyn.
Stacja kolejowa Babimost poprzez stację węzłową Zbąszynek posiada połączenia kolejowe ze
szlakami kolejowymi:
e) Szlaki turystyczne.
Szlak turystyczny wędrówek pieszych.
Mając na uwadze położenie jeziora Wojnowskiego w bliskiej odległości od Babimostu
wprowadzono ciąg pieszy o znaczeniu rekreacyjnym. Prowadzi on ulicą Młyńsko, przecina
planowaną obwodnicę miasta i kieruje się w stronę Pogwizdowa. Następnie przebiega przez
tereny leśne, prowadzi wzdłuż obszaru lotniska do Kuligowa, drogą w kierunku Wojnowa nad
jezioro Wojnowskie. Długość szlaku pieszego wynosi 6 km.
Szlak turystyki wodnej.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
65
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Jezioro Wojnowskie położone jest w południowej części gminy Babimost. Z uwagi na
wydłużony i rozwidlony jego układ zaproponowano szlak wodny prowadzący z miejsca, gdzie
dochodzi do niego ciąg pieszy o znaczeniu rekreacyjnym. Szlak wodny prowadzi pod mostem
położonym w ciągu drogi Nowe Kramsko – Wojnowo i dalej do Nowego Kramska. Długość
szlaku wodnego wynosi 7 km.
f)
Lotnictwo.
Lotnisko cywilne wybudowane w końcu lat siedemdziesiątych położone jest 5 km od
centrum Babimostu, 25 km od autostrady A2 , 34 km od Zielonej Góry.
W obszarze izochrony 40 min. dojazdu mieszka około 385 tys. osób będących potencjalnymi
pasażerami.
Lotnisko w Babimoście ma bardzo dobre parametry techniczne:
-
pas startowy o długości 2,5 km o bardzo dobrej nawierzchni,
-
budynek dworca pasażerskiego z bazą do przewozów towarowych,
-
bogaty układ dróg wewnętrznych,
-
połączenia z siecią dróg krajowych w tym Autostrady A-2
-
bocznica kolejowa połączona z węzłem kolejowym .
Właścicielem obiektu jest PP “Porty Lotnicze”.
Podstawowym walorem lotniska jest obok położenia niedaleko zachodniej granicy
państwa, bliskiego położenia względem
autostrady
A-2 , a także korzystnego położenia
względem głównych korytarzy powietrznych – bardzo dobry stan pasa startowego oraz
infrastruktury lotniskowej.
II.6. Działalność gospodarcza.
Najważniejsze sektory gospodarki narodowej w gminie Babimost to:
1.
Rolnictwo,
2.
Leśnictwo,
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
66
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
3.
Przemysł,
4.
Handel i usługi,
5.
Turystyka.
Część B Studium
II.6.1. Użytkowanie gruntów w gminie Babimost.
Gmina Babimost zajmuje obszar o łącznej powierzchni 9.275 ha (w tym miasto
Babimost – 362 ha), z czego grunty orne zajmują 3.925 ha (w tym w mieście 143 ha) co stanowi
42,3% ogólnej powierzchni gminy, użytki zielone 509 ha (w tym w mieście 59 ha) co stanowi
5,5% ogólnej powierzchni gminy, lasy i zadrzewienia zajmują 3.266 ha (w tym w mieście 4 ha)
co stanowi 35,2%, pozostałe tereny 1.575 ha (w tym w mieście 156 ha) co stanowi 17% ogólnej
powierzchni gminy. W tej ostatniej kategorii znajdują się nie zaorane i nie obsiane odłogi w ilości
45 ha, co stanowi 0,5% powierzchni ogólnej gminy.
II.6.2.
a)
Rolnictwo.
Ogólna charakterystyka gminy.
Na terenie gminy Babimost zamieszkuję 6.427 osób, w tym w mieście 4.025 osób a
2.402 osoby w sześciu sołectwach. Wsiami sołeckimi są: Stare Kramsko, Nowe Kramsko,
Kolesin, Laski, Podmokle Małe i Podmokle Wielkie. Gmina Babimost jest gminą rolniczą.
Rolnictwo indywidualne odgrywa decydującą rolę w sektorze gospodarki rolnej gminy. Na
terenie gminy znajduje się 426 indywidualnych gospodarstw rolnych.
Struktura gospodarstw wg grup powierzchniowych przedstawia się następująco:
- do 5 ha
- 182 gospodarstwa,
- od 5 do 10 ha
- 44 gospodarstwa,
- od 1 do 15 ha
- 60 gospodarstw,
- powyżej 15 ha
- 140 gospodarstw.
Przeciętna powierzchnia gospodarstwa wynosi 13,09 ha.
b)
Warunki produkcyjne gminy.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
67
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Warunki produkcyjne w rejonie Gminy Babimost są znacznie zróżnicowane. Na
gruntach ornych dominują gleby średniej i słabej oraz średnio dobrej jakości. W strukturze gleb
ornych udział klas bonitacyjnych przedstawia się następująco:
I
- 0,
II
- 1 ha
IIIa
- 193 ha (co stanowi 4,9%),
IIIb
- 445 ha (co stanowi 11,3%),
IVa
- 871 ha (co stanowi 22,2%),
IVb
- 745 ha (co stanowi 19,0%),
V
- 945 ha (co stanowi 24,1%),
VI
- 725 ha (co stanowi 18,5%).
(co stanowi 0,03%),
W strukturze gleb użytków zielonych udział klas bonitacyjnych przedstawia się następująco:
I
- 0,
II
- 0,
III
- 31 ha (co stanowi 5,4%),
IV
- 393 ha (co stanowi 69,2%),
V
- 131 ha (co stanowi 24,0%),
VI
-
8 ha (co stanowi 1,4%).
Pod względem przydatności rolniczej gleb gmina należy do rejonu gleb średnich, w
których przeważa kompleks gleb żytnich słabych. Rolnicy Gminy Babimost użytkują na terenie
gmin sąsiednich 759 ha, w tym 501 ha użytków rolnych.
Z mapy bonitacyjnej gleb wynika, że:

w części północno-zachodniej oraz wschodniej gminy występują większe zwarte kompleksy
gleb żyznych III i IV a;

enklawy gleb klasy IV b występują na terenie całej gminy w mniejszych kompleksach,
szczególnie w jej części środkowej;

c)
w części środkowo - południowej przeważają gleby słabsze V i VI klasy.
Produkcja zwierzęca.
W zakresie produkcji zwierzęcej stan posiadania gminy wygląda następująco:
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
68
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
-
bydło 2.312 szt. (co daje 52 szt./100 ha),
-
w tym krów 620 szt. (co daje 14 szt./100 ha),
-
trzoda chlewna 8.306 szt. (co daje 187 szt./100 ha).
Część B Studium
Jeśli chodzi o trzodę chlewną, to w cytowanej liczbie ogólnej znajduje się 710 loch oraz 19
knurów, z których 6 jest na czterech punktach kopulacyjnych (Stare Kramsko, Nowe Kramsko,
Podmokle Wielkie i Babimost). 13 knurów na potrzeby własne rolników, którzy posiadają więcej
niż 10 loch. 10 knurów to rasy mięsne lub mieszańce w celu poprawienia mięsności tuczników
przy ograniczeniu grubości słoniny.
Na terenie gminy znajduje się 66 szt. koni, w tym dwa ogiery znajdujące się w punktach
kopulacyjnych w Laskach Dolnych i Babimoście. Konie na terenie Gminy Babimost w 96%
użytkowane są rekreacyjnie.
Ze względu na brak opłacalności zlikwidowano pogłowie owiec. Drób użytkowany jest
na potrzeby własne z niewielką sprzedażą nadprodukcji.
W sześciu oborach na terenie gminy prowadzona jest ocena wartości użytkowej
mlecznej krów, w których średnia wydajność wynosi 4.717 kg mleka przy średnim procencie
tłuszczu 3,94 oraz 186 kg tłuszczu od 1 krowy.
Na terenie gminy w dwóch chlewniach prowadzona jest reprodukcja knurów
hodowlanych oraz w pięciu reprodukcja loszek hodowlanych.
d)
Infrastruktura wsi.
Wsie Nowe Kramsko , Podmokle Małe i Podmokle Wielkie , Laski zaopatrywane są w wodę z
ujęcia wody ze stacji uzdatniania m. Babimost , pozostałe miejscowości posiadają własne
hydrofornie. Wszystkie wsie posiadają dostęp do sieci gazowej.
Na ternie całej gminy rozbudowana jest sieć telefonii stacjonarnej , która umożliwia przyłączenie
do sieci , ponadto na terenie gminy zlokalizowane są przekaźniki telefonii komórkowej , które
umożliwiają korzystanie z usług innych operatorów.
We wsi Nowe Kramsko znajduje się Ośrodek Zdrowia, który obsługuje Nowe Kramsko, Stare
Kramsko, Kolesin i Janowiec. Pozostali mieszkańcy wsi korzystają z Ośrodka Zdrowia w
Babimoście.
Przedszkole w Nowym Kramsku posiada 40 miejsc, oddział przedszkolny w Starym Kramsku 20
miejsc, natomiast oddział przedszkolny w Podmoklach Wielkich posiada 40 miejsc.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
69
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
W Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku uczy się 120 uczniów. Do szkoły podstawowej 6
klasowej w Podmoklach Małych uczęszcza 89 uczniów (uczniowie klas VII i VIII dojeżdżają do
Babimostu). Ponadto w Nowym Kramsku i Podmoklach Małych znajdują się biblioteki po 10.000
woluminów każda.
We wsiach Nowe Kramsko, Stare Kramsko, Laski, Podmokle Małe i Podmokle Wielkie znajdują
się sale wiejskie, przy których są kuchnie prowadzone przez Koła Gospodyń Wiejskich, bogato
wyposażone w sprzęt kuchenny i wypożyczalnię naczyń.
Według danych statystycznych liczba indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi 612,
natomiast liczba działek rolnych wynosi 221. Przeciętne gospodarstwo indywidualne
gospodaruje na powierzchni 21,7 ha w tym 18,7 ha stanowią użytki rolne (10.9 ha grunty orne,
7,8 trwałe użytki zielone), a lasy i grunty leśne 1,2 ha, pozostałe 1,8 ha.
e)
Zakłady przetwórstwa rolnego oraz placówki współpracujące z rolnictwem .
Na terenie gminy brak jest zakładów związanych z przetwórstwem rolnym.
Produkty rolne w stanie surowym (nieprzetworzone) wysyłane są poza teren gminy. Gminna
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Babimoście oferuje rolnikom nawozy sztuczne w cenach
fabrycznych, pasze, materiały budowlane i opał. Pasze oraz koncentraty paszowe można
nabywać w kilku punktach rozmieszczonych we wsiach.
Trzech lekarzy weterynarii leczy w razie potrzeby chore zwierzęta. Działalność doradczą w
zakresie rolnictwa na terenie gminy prowadzi ODR Kalsk.
Wsie Gminy Babimost wyposażone są w 378 ciągników (8,5 ciągnika na 100 ha użytków
rolnych), 49 kombajnów zbożowych (1,2 kombajna na 100 ha użytków rolnych), 17 sieczkarni
polowych oraz podstawowy sprzęt współpracujący z ciągnikami. Rolnicy nabywają ciągniki o
dużej mocy pow. 100 KM po byłych PGR, współpracujące z nowoczesnymi agregatami
uprawowymi.
Kontynuowane są prace przy II etapie inwestycji melioracyjnej we wsiach Podmokle Wielkie,
Podmokle Małe i w Babimoście, gdzie zmeliorowano ponad 196 ha użytków rolnych, pogłębiono
koryto rzeki Gniła Obra przebudowano dwa mosty, jeden wyremontowano. W okolicach
Babimostu rozpoczęto budowę jazów piętrzących wodę na rzece Gniła Obra. Inwestycje z
zakresu melioracji zostały podjęte przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Zielonej Górze na wniosek rolników zrzeszonych w Gminnej Spółce Wodnej w celu
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
70
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
uregulowania stosunków wodnych. Konserwacją urządzeń melioracji szczegółowej zajmuje się
Gminna Spółka Wodna w Babimoście.
Od 1994r. działa w Babimoście oczyszczalnia ścieków, do której kolektorem sanitarnym
o długości 8.215 mb, budowanym w latach 1994 – 1997 doprowadzone są nieczystości z 75%
terenu miasta.
II.6.3. Leśnictwo.
Ponad 35% powierzchni gminy zajmują lasy. Są to lasy iglaste z przewagą sosny, w tym
ok. 100 ha drzewostanu chronionego. Przewaga sosny świadczy o bardzo ubogich siedliskach.
W tym kontekście bardzo cenny jest utworzony w 1977 roku rezerwat „Laski” o powierzchni
42,31 ha. W rezerwacie tym występują trzy typy gleb: gleby brunatne, czarne ziemie i gleby
murszowe. Są to siedliska bardzo bogate i typowe dla gatunków liściastych. Łącznie występuje
w rezerwacie 18 gatunków drzew, w tym 6 jako gatunek panujący. Są tam piękne okazy dębów,
buka, grabu, wiązu, jesionu i olszy. Wiele z nich zostało zakwalifikowane, jako pomniki przyrody.
Najokazalszym pomnikiem jest prawie 200 letni „Dąb Kazimierz” przy leśniczówce Laski.
Lasy Gminy Babimost objęte są działaniem Nadleśnictwa Babimost, w gestii którego
znajduje się również obszar gmin sąsiednich. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa wynosi 15.707
ha (zalesiona 15.168 ha), w tym lasy Gminy Babimost stanowią ponad 17% powierzchni
Nadleśnictwa.
Poza działalnością w Lasach Państwowych Nadleśnictwo nadzoruje lasy innych
właścicieli. Na terenie Gminy Babimost lasy niepaństwowe wynoszą ogółem 716 ha, w tym lasy
Skarbu Państwa 22 ha, lasy prywatnych właścicieli 694 ha u 252 osób.
II.6.4. Działalność produkcyjna.
Główny ośrodek przemysłowy w gminie to Babimost z takimi zakładami jak:
-
Zakład SWEDWOOD POLAND (koncern IKEA) produkujący meble ,
-
TFP- Zakład Produkcji Opakowań
-
Zakład RICOSTA produkujący cholewki
-
Zakład Produkcji Mebli Tapicerowanych – ISTE
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
71
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
-
Nadleśnictwo Babimost
-
Zakład Stolarski Łucjan Gról
Część B Studium
II.6.5. Usługi i handel.
Wśród zarejestrowanych podmiotów głównie są to jednostki zajmujące się handlem lub
usługami :
a) 89 jednostek stanowią zakłady usługowe, głównie: instalatorstwa elektrycznego, stolarstwa,
krawiectwa, fotografii,
b) 51 jednostek to placówki handlowe,
c) 12 jednostek stanowią punkty gastronomiczne.
d) w ostatnich latach na terenie miasta rozpoczęły działalność dwa markety , co wzbogaciło
ofertę handlową dla mieszkańców gminy.
II.6.6. Turystyka.
Jeziora i rzeki oraz walory krajobrazowe stanowią o turystycznej atrakcyjności
gminy. Baza noclegowa zlokalizowana na terenie gminy zabezpiecza w pełni potrzeby.
Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście
zapewnia
atrakcyjną ofertą
wypoczynkową– możliwość korzystania z boiska, kortu tenisowego , bieżni lekkoatletycznej,
kręgielni, boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni, oraz bazy hotelowej. W ostatnich latach
rozbudowana została sieć ścieżek rowerowych , co w zasadniczy sposób wzbogaciło ofertę
turystyczną.
Przez teren gminy przebiegają szlaki turystyczne obejmujące Babimost, Podmokle
Małe i Wielkie oraz Nowe i Stare Kramsko.
II.6.7. Podmioty gospodarcze.
Według stanu na koniec 1998 roku zarejestrowanych było w Urzędzie Miejskim w
Babimoście 398 podmiotów gospodarczych ,które nie posiadają osobowości prawnej tj. spółki
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
72
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
cywilne oraz osoby fizyczne jak również znajduje się 9 podmiotów prowadzących działalność
produkcyjną i wytwórczą .
III.
SYNTEZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU GMINY
BABIMOST.
Synteza uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy Babimost zawiera następujące
elementy:
1. Waloryzację,
określającą
jakość
środowiska
przyrodniczego
i
kulturowego
oraz
predyspozycje terenów do pełnienia poszczególnych funkcji gospodarczych w tym rolniczej,
leśnej i turystycznej.
2. Stopień wyposażenia w infrastrukturę techniczną i rozwoju działalności gospodarczej w
poszczególnych miejscowościach.
3. Analizę słabych i mocnych stron, możliwości i zagrożeń środowiska przyrodniczego i
kulturowego, a także rozwoju funkcji gospodarczych terenu w nawiązaniu do predyspozycji
środowiska przyrodniczego, uzbrojenia w infrastrukturę techniczną oraz obecnie prowadzonej
działalności gospodarczej.
III.1.
Waloryzacja.
Waloryzacja została wykonana na podstawie analizy informacji zawartych w opisie stanu
istniejącego. Jej celem było rozpoznanie przydatności obszaru gminy Babimost do pełnienia
funkcji użytkowych takich jak: rolnictwo, leśnictwo i turystyka, oraz określenie jakości środowiska
przyrodniczego i kulturowego gminy.
Waloryzacja została podzielona na następujące elementy:
 waloryzację przyrodniczą kompleksów leśnych, jezior i terenów rolniczych;
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
73
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
 waloryzację środowiska kulturowego dla miejscowości oraz obiektów;
 waloryzację przydatności turystycznej dla lasów, jezior, użytków rolnych i miejscowości;
 waloryzację przydatności do produkcji rolniczej terenów użytków rolnych oraz produkcji
leśnej kompleksów leśnych.
W każdym z wymienionych elementów podstawą waloryzacji, czyli określenia jakości lub
przydatności użytkowej poszczególnych terenów, była analiza komponentów środowiska
przyrodniczego oraz kulturowego. Nie brano pod uwagę uwarunkowań wynikających z
zaopatrzenia w media, komunikacji czy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu formalnoprawnego określonych terenów. Tak więc, waloryzacja określiła potencjał poszczególnych
obszarów.
Dla każdego elementu waloryzacji określono kryteria, które były podstawą określenia
jakości lub potencjału terenów.
III.1.1.
Waloryzacja przyrodnicza .
Waloryzacja przyrodnicza obejmuje obszary kompleksów leśnych, tereny użytków
rolnych i jeziora. Została ona oparta na dostępnych materiałach źródłowych. Ze względu na
odmienną specyfikę wymienionych terenów (jezior, kompleksów leśnych obszarów produkcji
rolniczej), dla każdego z nich został opracowany odmienny zestaw kryteriów oceny, oparty o
właściwe danemu terenowi cechy charakterystyczne.
Celem waloryzacji było wyznaczenie terenów o odmiennych warunkach środowiska
przyrodniczego dla określenia prawidłowych zasad ich rozwoju i przekształceń, w tym objęcia
odpowiednią formą ochrony.
a)
Kryteria oceny kompleksów leśnych.
Waloryzację przyrodniczą lasów wykonano na podstawie analizy następujących cech
środowiska przyrodniczego:
 siedliska, w podziale na siedliska leśne: lasowe, borowe, olasowe, i porolne, przy czym lasy
na siedlisku porolnym uznano za najuboższe pod względem przyrodniczym, ponieważ cechy
środowiska abiotycznego nie pozwalają na wykształcenie się pełnych ekosystemów leśnych;
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
74
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
 zgodności siedliska z drzewostanem, która świadczy o równowadze biologicznej
ekosystemów leśnych, ich odporności na działanie czynników degradujących, różnorodności
biologicznej kompleksu leśnego oraz możliwościach odnawiania się drzewostanów;
 wieku drzewostanu, przy czym za najcenniejsze uznano tereny z drzewostanem w wieku
ponad 80 lat, ponieważ reprezentują one najpełniej wykształcone ekosystemy leśne;
 różnorodności zbiorowisk leśnych oznacza występowanie w jednym kompleksie leśnym
więcej niż jednego typu lasu, oczywiście, czym typów tych jest więcej tym kompleks jest
bardziej zróżnicowany gatunkowo;
 powierzchni kompleksu leśnego, w większych zwartych kompleksach mogą wykształcić się
ekosystemy wnętrza lasu;
 rozrzeźbienia linii brzegowej lasu, występowanie zatok i półwyspów na linii styku lasów i
terenów rolniczych czy osadniczych pozwala na wykształcenie bogatej gatunkowo strefy
ekotonowej lasu;
 sąsiedztwa, jakość wykształconej strefy ekotonowej zależy od intensywności użytkowania
terenu, który sąsiaduje z lasem;
 udziału zbiorowisk nieleśnych (związanych z występowaniem polan, bagien, rzek oraz osad
itp.) w kompleksie leśnym, tak jak w przypadku linii brzegowej, zwiększają one możliwości
wykształcenia się strefy ekotonowej, a także gatunkowego wzbogacenia zbiorowisk leśnych.
b)
Kryteria oceny jeziora.
Waloryzacja przyrodnicza jeziora została wykonana na postawie analiz następujących
czynników:
 rozrzeźbienia linii brzegowej, przy czym za najcenniejsze uznano te miejsca, gdzie powstają
zatoki, ponieważ istnieje tam potencjalna możliwość wytworzenia się różnorodnych
warunków abiotycznych w wyniku ograniczenia mieszania się wód zbiornika, który w
konsekwencji może się stać miejscem występowania różnych ekosystemów wodnych i
przywodnych,
 powierzchni zbiornika, która decyduje o wielkości ekosystemu wodnego (co decyduje o
potencjale jego samoregulacji), możliwościach wytworzenia się różnorodnych ekosystemów i
samoregulacji zbiornika,
 sąsiedztwa, przy czym za najlepsze sąsiedztwo uznano mozaikę terenów o różnym
sposobie użytkowania, nie degradującego środowiska przyrodniczego: obszary leśne, trwałe
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
75
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
użytki zielone wykorzystywane ekstensywnie, tereny trwale podmokłe; za najgorsze
sąsiedztwo
uznano
tereny
pól
uprawnych
użytkowanych
intensywnie,
okresowo
pozbawionych roślinności oraz tereny intensywnie zabudowane,
 troficzność zbiornika, które decyduje o jego unikalności w skali kraju.
c)
Kryteria oceny terenów rolniczych.
Waloryzacja przyrodnicza terenów rolniczych obejmuje następujące elementy:
a) mozaikowatość poprzez:
 analizę udziału zadrzewień śródpolnych o różnej formie od kępowych do rzędowych
towarzyszących drogom czy rowom,
 analizę sieci naturalnych cieków obudowanych trwałymi użytkami zielonymi, zadrzewieniami
i zakrzaczeniami,
 analizę występowania oczek śródpolnych
 analizę struktury rolniczego użytkowania
terenu; najwyższą oceną otrzymały tereny o
największym udziale elementów wymienionych powyżej i największym zróżnicowaniu
użytkowania tj. takie, gdzie średnia powierzchnia użytku jest niewielka;
 sąsiedztwo, przy czym tereny rolnicze sąsiadujące z lasami czy jeziorami uznano za
najlepsze, ponieważ sprzyja to występowaniu na terenach rolniczych nowych gatunków,
zwiększa bioróżnorodność tych obszarów.
Mozaikowatość krajobrazu opisana jak powyżej określa możliwości występowania na
danym terenie różnorodnych ekosystemów. Oczywiście za najgorsze uznano tereny jednolite
pod względem użytkowania, z niewielką liczbą zadrzewień, oczek śródpolnych i cieków. Pod
względem mozaikowatości za najcenniejsze uznano te obszary, gdzie wymienione elementy
stanowią drobnoziarnistą strukturę, a rzeka obudowane jest obszarami pozwalającymi na
migrację gatunków.
Sąsiedztwo ma znaczenie modyfikujące waloryzację wykonaną na podstawie analizy
mozaikowatości krajobrazu, ponieważ tereny o tej samej strukturze krajobrazu sąsiadujące z
terenami lasów czy jezior są bardziej zróżnicowane gatunkowo i posiadają większy potencjał
samoregulacji ekosystemów ze względu na migrację gatunków z terenów sąsiednich. Natomiast,
gdy w sąsiedztwie tych samych terenów, znajdują się inne tereny rolnicze o gorszej, pod
względem przyrodniczym strukturze krajobrazu, wówczas brak jest elementu wspierającego
bioróżnorodność na tych obszarach, którym jest migracja gatunków.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
76
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
d)
Część B Studium
Wyniki waloryzacji przyrodniczej obszaru gminy Babimost.
Waloryzacja obszaru gminy Babimost, wykonana w oparciu o wyżej opisane kryteria,
pozwoliła na wyodrębnienie, z każdej z opisywanych grup, terenów w trzech kategoriach: o
najwyższych walorach środowiska przyrodniczego, o znacznych walorach środowiska
przyrodniczego oraz o niskich walorach środowiska przyrodniczego. Wyniki waloryzacji
przyrodniczej zostały uwzględnione w ostatecznym określeniu kierunków rozwojowych Gminy
Babimost. Waloryzacja ma charakter względny, gdyż punktem odniesienia jest tylko obszar
gminy.
Tereny
o
najwyższych
walorach
przyrodniczych
tworzą
trzy
wielkoobszarowe
powierzchnie: środkowo – zachodnią, północno - zachodnią i południową.
Środkowo – zachodni obszar rozciąga się pasem o zmiennej szerokości ok. 300 – 600 m od
północnych obszarów Nowego Kramska, w kierunku północno – zachodnim do granicy
administracyjnej gminy. Obejmuje on dno zatorfionej rynny subglacjalnej z wyraźnymi w
krajobrazie krawędziami oraz atrakcyjny krajobrazowo kompleks leśny płożony na obu zboczach
dolinki erozyjnej. Elementem tego obszaru są także drobne kompleksy pól i łąk zlokalizowane w
ciągu rynny subglacjalnej, dolinki erozyjnej i w obrzeżach zwartych kompleksów leśnych.
Północno - zachodni stanowi bardzo urozmaiconą hipsometrycznie strefę krawędziową doliny
Gniłej Obry (zachodnia krawędź doliny). Obszar ten poprzez tereny zwartych kompleksów
leśnych porastających zbocze doliny łączy tereny wysoczyzny morenowej z rolniczymi terenami
podmokłej doliny Gniłej Obry o znacznych walorach przyrodniczych ekosystemów łąkowych.
Obszar południowy rozciąga się od zachodu na wschód wzdłuż południowej granicy
administracyjnej Gminy Babimost. Obejmuje on tereny leśne na powierzchni sandrowej i na
terasie pradolinnej, Jezioro Wojnowskie, fragment dolnego biegu Gniłej Obry, leśne tereny
bagienne
między
Wielkowiejskim.
jeziorami:
Wojnowskim,
Liny
(Linie),
Leśne tereny bagienne stanowią bogatą
bez
nazwy,
Wąchabskim
i
mozaikę hyroekosystemów,
wzbogacających biologicznie otaczające tereny.
Pomiędzy wielkoobszarowymi terenami znajduje się enklawa terenu leśnego o wybitnych
walorach przyrodniczych. Występujące tu unikalne warunki siedliskowe wraz z kompleksem
bogatego ekologicznie lasu liściastego, zostały objęte w 1977 roku ochroną rezerwatową. Są tu
przede wszystkim piękne okazy dębów, buka, grabu, wiązu, jesionu i olszy. Rezerwat ten o
nazwie „Laski” położony jest w najbliższej okolicy Babimostu, w odległości ok. 1400 m w
kierunku północno – zachodnim od centrum miasta.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
77
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
III.1.2. Waloryzacja kulturowa.
Waloryzacja
środowiska
kulturowego
gminy
Babimost
została
przeprowadzona
dwutorowo. Analizie poddane zostały pojedyncze elementy środowiska kulturowego (np. obiekty
sakralne, archeologiczne itp.), które tworzą jego zasoby; jak i poszczególne jednostki osadnicze.
Celem tej waloryzacji było wyznaczenie obszarów i obiektów o różnej wartości
środowiska kulturowego dla późniejszego określenia zasad ich zagospodarowania
oraz
ewentualnego wprowadzenia odpowiednich form ochrony.
a)
Kryteria oceny elementów środowiska kulturowego.
Podstawowym kryterium oceny poszczególnych elementów środowiska kulturowego był
ich istniejący status ochrony. Jako najcenniejsze elementy środowiska kulturowego uznano te,
które wpisane są do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Do drugiej grupy obiektów, o
znaczących walorach środowiska kulturowego, zaliczono te obiekty, które zostały wytypowane
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do wpisania do ww. rejestru.
Trzecią grupę obiektów tworzą wyróżniające się obiekty mające znaczenie historyczne i
społeczne w skali gminy.
b)
Kryteria oceny jednostek osadniczych.
Podstawowymi kryteriami oceny jednostek osadniczych były: unikalny w skali gminy
układ przestrzenny miasta, jego czytelność (stopień zachowania) oraz przeważający typ
zabudowy. Dodatkowym elementem oceny było nagromadzenie elementów środowiska
kulturowego sklasyfikowanych wg kryteriów opisanych powyżej.
c)
Wyniki waloryzacji kulturowej obszaru gminy Babimost .
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
78
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Za najcenniejsze uznano zespół urbanistyczny Babimostu w którego skład wchodzą :
1) obszar miasta lokacyjnego z kościołem parafialnym, ratuszem i zabudową mieszkalną
skupioną wokół rynku,
2) obszar Nowego Miasta z 2 połowy XVII wieku wraz z kościołem ewangelickim i zabudową
mieszkalną,
3) teren dawnych przedmieść przy ul.Sulechowskiej i Józefa Piłsudskiego z zabudową.
Jednostki osadnicze o przeciętnych walorach kulturowych ze względu na istniejący
układ przestrzenny, rodzaj zabudowy i występujące elementy środowiska kulturowego to: Nowe
Kramsko , Podmokle Małe i Podmokle Wielkie.
Pozostałe jednostki osadnicze gminy Babimost charakteryzujące się najniższymi
walorami ze względu na popegeerowską przeszłość to: Kuligowo, Stare Kramsko, Laski.
Obiekty cenne pod względem kulturowym to:
1) dom o konstrukcji szachownicowej z 2 połowy XVIII w. w Babimoście,
2) chata drewniana i dwór z początku XIX w. w Kolesinie,
3) ratusz z połowy XIX w. w Babimoście,
4) dzwonnica drewniana z XIX w. w Starym Kramsku,
5) wiatrak Koźlak z poczatku XIX w. w Nowym Kramsku,
6) kaplica cmentarna z połowy XVIII wieku w Babimoście,
7) kościół parafialny z I połowy XVIII wieku w Babimoście,
8) zabytkowy zespół urbanistyczny obejmujący obszar miasta lokacyjnego – dzisiejsze centrum
administracyjne Babimostu .
III.1.3.
Waloryzacja turystyczna gminy Babimost.
Waloryzacji turystycznej poddano: kompleksy leśne, jezioro, tereny rolne oraz jednostki
osadnicze. Celem waloryzacji było określenie przydatności obszarów do rozwoju funkcji
turystycznej. Dla każdego z wymienionych rodzajów terenów przyjęto odmienne kryteria oceny.
Zostały one opisane poniżej. Jedynym kryterium wspólnym dla wszystkich rodzajów terenu jest
„sąsiedztwo”. Kryterium to pozwala na określenie możliwości tworzenia produktów turystycznych
wzajemnie się wspomagających, ukazując jednocześnie możliwość wprowadzenia wielu różnych
form turystyki i rekreacji.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
79
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
a)
Część B Studium
Kryteria oceny kompleksów leśnych.
Waloryzację turystyczną lasów przeprowadzono w oparciu o analizę kompleksów
leśnych według następujących kryteriów:
 odporności siedliska na użytkowanie rekreacyjne, które określa liczbę osób, jaka w ciągu
jednego dnia może poruszać się po hektarze lasu, a ich obecność nie spowoduje degradacji
runa leśnego; pod tym względem najgorsze są lasy na siedlisku borowym z drzewostanem
w wieku do 80 lat, siedliska olsowe, łęg olszowy w wieku do lat 40 i siedliska lasów
podmokłych (bór wilgotny, las wilgotny itd.), dla których odporność wynosi 3-5 osób; dla
siedlisk borowych z drzewostanem w wieku powyżej 80 lat, łęg olszowy w wieku pow. 40 lat,
siedliska lasowe z drzewostanem powyżej 80 lat, dla których odporność wynosi od 7-15
osób,
 ukształtowania terenu, przy czym teren falisty jest oceniany najwyżej, ponieważ zwiększa
on atrakcyjność krajobrazową kompleksów leśnych oraz zwiększa różnorodność doznań w
trakcie wędrówek przez las,
 powierzchni, większe powierzchnie leśne mogą być miejscem dla większej liczby form
turystyki i rekreacji w porównaniu do lasów o niewielkiej powierzchni, a także mogą przyjąć
większą liczbę turystów,
 występowania polan śródleśnych, terenów rolnych i osad, które zwiększają atrakcyjność
krajobrazową lasów, a także są potencjalnym miejscem rozwoju bazy rekreacyjnej i
wypoczynkowej,
 sąsiedztwo atrakcji turystycznych, takich jak jezioro, rzeka, zabytki, interesujące osady,
zwiększa możliwości turystycznego wykorzystania kompleksu poprzez tworzenie produktów
turystycznych opartych na kilku atrakcjach obszaru,
 wiek drzewostanu, który określa atrakcyjność i możliwości wykorzystania turystycznego
kompleksów ze względu na ich odporność, najkorzystniejsze są drzewostany dojrzałe w
wieku powyżej 80 lat ponieważ, oprócz większej odporności posiadają one wyższe walory
krajobrazowe oraz takie atuty jak runo leśne, czy pozytywne oddziaływanie na zdrowie
człowieka.
b)
Kryteria oceny jeziora.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
80
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Za kluczowe dla przydatności zbiornika wodnego dla rozwoju turystyki uznano:
 powierzchnię zbiornika, która decyduje o pojemności turystycznej zbiornika oraz o wielości
możliwych do uprawiania sportów wodnych,
 dostępność brzegów, tj. długość linii brzegowej, gdzie występują łagodne zejścia do wody
oraz swobodny dostęp do lustra wody,
 jakość wody zgodnie z danymi udostępnionymi przez Terenowego Inspektora Sanitarnego,
która decyduje o możliwościach kąpieli czy uprawiania sportów wodnych,
 sąsiedztwo atrakcji turystycznych takich jak lasy, miejsca pamięci, ponieważ zwiększają one
atrakcyjność samego zbiornika poprzez możliwości uprawiania w jego sąsiedztwie innych
form rekreacji,
 współtworzenie kompleksów jezior i rzek, które zwiększa asortyment sportów wodnych
możliwych do uprawiania.
c)
Kryteria oceny terenów rolniczych.
Waloryzacja turystyczna terenów rolniczych została przeprowadzona pod kątem
określenia atrakcyjności fizjonomicznej obszarów dla turystyki krajoznawczej czy spacerów
zarówno pieszych jak i rowerowych, konnych i motorowych, a także sąsiedztwa decydujące o
możliwości wykorzystania terenów jako wspierających dla innych form turystyki lub łączenia
produktów. Analizie poddano następujące elementy:
 falistość terenu decydująca o zmienności krajobrazowej zwiększającej atrakcyjność terenu
dla turystów,
 mozaikowatość struktur użytkowania, które decydują o atrakcyjności krajobrazowej terenu,
 sąsiedztwo atrakcji turystycznych w formie kompleksów leśnych, ciekawych wsi, czy jeziora,
które pozwala na łączenie produktów.
d)
Kryteria oceny jednostek osadniczych.
Waloryzację turystyczną poszczególnych miejscowości gminy Babimost przeprowadzono
na podstawie analizy:
 rodzaju wsi wraz z rodzajem zabudowy i zachowaniem układu, za najlepsze uznano wsie
indywidualne z wyraźnym i unikalnym układem zabudowy oraz przewagą zabudowy
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
81
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
regionalnej; natomiast za najgorsze uznano miejscowości byłych państwowych zakładów
rolnych, gdzie brak jest czytelnego układu zabudowy, a przeważa zabudowa wielorodzinna z
lat 60-siątych lub siedemdziesiątych w złym stanie technicznym,
 atrakcyjności fizjonomicznej wsi i jej wkomponowania w otaczający krajobraz,
 występowania elementów atrakcyjnych turystycznie takich jak: zabytki i miejsca historyczne,
rzeka, jezioro, parki przydworskie, starodrzew,
 sąsiedztwa atrakcji turystycznych takich jak jezioro, kompleksy leśne, zabytki czy miejsca
pamięci, przy czym decydującym czynnikiem jest odległość miejscowości od tych miejsc.
e)
Wyniki waloryzacji turystycznej obszaru gminy Babimost.
W wyniku przeprowadzonej waloryzacji obszarów Gminy Babimost, stosując wyżej
opisane kryteria oceny, wyróżniono obszar najbardziej predestynowany dla rozwoju funkcji
turystycznej.
Tworzy on wyraźnie wyodrębniającą się strefę południową gminy, w otoczeniu Jeziora
Wojnowskiego. Stanowi go zachodnia odnoga Jeziora Wojnowskiego (jezioro o charakterze
rynnowym), kompleksy leśne porastające zbocza misy jeziornej, polany śródleśne. Fakt
przebiegu granicy administracyjnej gminy po zachodnim brzegu Jeziora Wojnowskiego od
Starego Kramska do Wojnowa, daje wprawdzie dobry dostęp do jeziora ale z drugiej strony
znacznie ogranicza możliwość realizacji kompleksowego programu rekreacyjnego.
Przeprowadzona waloryzacja turystyczna pozwoliła na określenie dodatkowych obszarów, które
mogą uzupełnić obszar południowy i stworzyć pewną sieć obszarów atrakcyjnych w kontekście
rozwijania takich form turystyki i wypoczynku, jak: wędrówki piesze, trasy rowerowe czy szlaki
kajakowe.
Do wędrówek pieszych i tras rowerowych predystynowane są: ciąg drogi gruntowej od Nowego
Kramska w kierunku północno - zachodnim przez teren rynny subglacjalnej i dnem zalesionej
dolinki erozyjnej do Bukowa (Gmina Sulechów) i dalej do Świebodzina; rezerwat przyrody
„Laski” i obszar miasta Babimost; tereny wzdłuż wschodniej i zachodniej krawędzi doliny Gniłej
Obry.
Północny fragment zachodniej odnogi Jeziora Wojnowskiego (rejon Nowego Kramska)
może stanowić początek szlaku kajakowego z wykorzystaniem dolnego odcinka Gniłej Obry (do
ujścia do Obrzycy), Obrzycy i dalej
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
82
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
Waloryzacja przydatności do produkcji rolniczej i leśnej.
III.1.4.
Waloryzacja
przydatności
produkcyjnej
obejmuje:
tereny
rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej i tereny leśne. Celem waloryzacji było określenie przydatności/możliwości
prowadzenia na danym obszarze intensywnej działalności produkcyjnej.
Ze względu na odrębną specyfikę dla każdej z grup wymienionych terenów przyjęto
odmienne kryteria oceny.
a)
Kryteria oceny kompleksów leśnych.
Ocenę przydatności do pełnienia funkcji produkcyjnej lasów opracowano na podstawie
planów urządzania gospodarstw leśnych Nadleśnictwa Babimost. Wyróżniono dwie grupy lasów
w zależności od głównych funkcji jakie przypisano poszczególnym kompleksom leśnym.
Grupa pierwsza to lasy o charakterze ochronnym, w których produkcja surowca
drzewnego jest podporządkowana celom ochronnym i nie stanowi głównej funkcji lasu.
Grupa druga to lasy gospodarcze, których głównym celem jest produkcja surowca
drzewnego.
b)
Kryteria oceny rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Waloryzację przeprowadzono na podstawie analizy elementów decydujących o
produktywności
danych
obszarów,
a
także
możliwościach
stosowania
zabiegów
agrotechnicznych bez ograniczeń, są to:
 jakość gleb, przy czym naturalnie gleby o najwyższej jakości są najlepsze do prowadzenia
produkcji rolniczej,
 ukształtowania terenu, który warunkuje możliwości stosowania zabiegów agrotechnicznych i
ich mechanizacji; przy czym za najlepsze uznano tereny płaskie,
 powierzchnie kompleksów użytkowych warunkujące możliwości mechanizacji zabiegów
agrotechnicznych.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
83
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
c)
Część B Studium
Wyniki waloryzacji przydatności do produkcji leśnej.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami w grupie pierwszej, lasów ograniczonej funkcji
gospodarczej, znalazły się: lasy rezerwatu przyrody „Laski”, lasy porastające eksponowane
zbocza stref krawędziowych wysoczyzny morenowej, lasy w bezpośrednim kontakcie z wodami
jeziora Wojnowskiego i rzeki Gniłej Obry oraz lasy terenów bagiennych w ciągu jezior:
Wojnowskiego, Liny (Linie), bez nazwy, Wąchabskiego i Wielkowiejskiego w południowej części
Gminy Babimost.
Do lasów gospodarczych należą pozostałe tereny lasów czyli ok. 70% powierzchni leśnych
znajdujących się w Gminie Babimost.
d)
Wyniki waloryzacji przydatności do produkcji rolniczej.
Obszary produkcji rolniczej w Gminie Babimost charakteryzują się dosyć dużą
zmiennością. Związane to jest przede wszystkim ze znaczną mozaikowatością zarówno klas
bonitacji gleb jak i struktury użytków rolnych. W oparciu o przedstawione powyżej kryteria,
wyróżniono trzy typy terenów charakteryzujące się odmiennymi predyspozycjami do rozwoju
funkcji rolniczej.
Obszary o najlepszych predyspozycjach do produkcji rolniczej tworzą na terenie Gminy
Babimost kilka zwartych kompleksów. Największy z nich, to w miarę centralnie położony obszar
rozciągający się na północ i północny – wschód od Nowego Kramska po Laski (Górny
Folwark).Pozostałe obszary, o najlepszych predyspozycjach do produkcji rolnej, usytuowane są
w północnej części doliny Gniłej Obry, przy północnej granicy administracyjnej gminy. Są tam
duże kompleksy gruntów zmeliorowanych z możliwością regulacji stosunków wodnych.
Obszary o średniej wartości produkcyjnej zajmują stosunkowo największą powierzchnię
gminy. Zwarte ich kompleksy znajdują się w środkowej części doliny Gniłej Obry, na części
wysoczyznowej położonej na zachód od linii Nowe Kramsko – Stare Kramsko oraz na wschód
od wsi Zdzisław.
Obszary zakwalifikowane do terenów o najniższych walorach produkcyjnych usytuowane są
głównie w dolinie Gniłej Obry na terenach o braku melioracji, często podtapianych lub okresowo
nadmiernie przesuszanych, s strefach krawędziowych wysoczyzny i w rozdrobnionych
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
84
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
kompleksach przy granicy z lasami. W pozostałej części gminy obszary gleb o najniższych
wartościach produkcyjnych nie tworzą zwartych, dużych kompleksów.
III.2.
Stopień wyposażenia w infrastrukturę techniczną i rozwoju
gospodarczego w poszczególnych miejscowościach.
III.2.1.
Wyposażenie w infrastrukturę techniczną – synteza.
Gmina Babimost posiada bogate wyposażenie w infrastrukturę techniczną. Jednak stale
wzrastające potrzeby gminy w zakresie podnoszenia standardów obsługi mieszkańców oraz
dynamiczny rozwój sektora usługowo-produkcyjnego powoduje konieczność stałej rozbudowy
systemów oraz modernizację istniejących. Dotyczy to gospodarki energetycznej, wodnościekowej i rozwiązań komunikacyjnych. Istnieje również potrzeba zintegrowania miasta i wsi w
zakresie gospodarki odpadami stałymi.
W ostatnich latach na terenie gminy Babimost wybudowane zostały od podstaw sieci i
kanalizacji sanitarnej. Sieć kanalizacyjna została wybudowana na ternie wsi Podmokle Małe,
Podmokle Wielkie, Nowe i Stare Kramsko, Kolesin i Janowiec wraz z oczyszczalnią ścieków,
zapewniającą spełnienie obowiązujących wymogów. W mieście Babimost wybudowano nowe
sieci wodociągowe, co umożliwiło stworzenie nowych terenów rozwojowych.
W 2011 roku oddana do użytkowania została
obwodnica Babimostu, co w efekcie
poprawiło warunki życia mieszkańców miasta, jednocześnie ta inwestycja przyczyniła się do
stworzenia nowych terenów rozwojowych. W 2013 roku rozpoczęły się prace związane z
budową
G.P.Z w Babimoście, co
zabezpieczy
moc energetyczną niezbędna dla rozwoju
przemysłu. Obecnie (rok 2013) przygotowywana jest dokumentacja projektowa budowy
obwodnicy Nowego Kramska, co usprawni dojazd do Portu Lotniczego.
Do najważniejszych zadań zaliczyć należy:
-
rozbudowę systemów kanalizacji sanitarnej w oparciu o istniejącą oczyszczalnię ścieków w
Babimoście,
-
rozbudowę wodociągów wiejskich oraz wyposażenie ujęć wody w stację uzdatniania,
-
uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi poprzez rozbudowę i modernizację wysypiska
śmieci w Babimoście,
-
budowa obejść drogowych Babimostu i Nowego Kramska,
-
budowa systemu dróg rowerowych.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
85
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
III.2.2. Działalność gospodarcza– synteza.
Głównymi gałęziami gospodarki jakie rozwinęły się na terenie gminy Babimost są
rolnictwo, leśnictwo oraz związany z nim przemysł rolno-spożywczy i drzewny oraz przemysł
lekki. Wynika to przede wszystkim ze struktury użytkowania terenów.
47,8 % ogólnej
powierzchni gminy zajmują tereny użytków rolnych a tereny leśne 35,2 % tej powierzchni.
Leśnictwo na terenie gminy związane jest z działalnością gospodarczą Lasów
Państwowych. Struktura administracji i zarządzania dostosowana jest do rozmieszczenia
obszarów leśnych.
Pozostałe dziedziny gospodarki: działalność produkcyjna, handel i usługi są również
dobrze rozwinięte, o czym świadczy lokalizacja na terenie gminy znaczących zakładów
przemysłowych.
Słabo rozwinięte dziedziny to
turystyka, której rozkład przestrzenny jest wyraźnie
strefowy.
Centrum działalności gospodarczej gminy stanowi miejscowość Babimost. Zlokalizowane
są tutaj prawie wszystkie zakłady i placówki produkcyjne działające w gminie oraz większość
zakładów usługowych i placówek handlowych.
Innymi wyróżniającymi się wielofunkcyjnymi ośrodkami w gminie Babimost są Nowe
Kramsko, gdzie zlokalizowane jest lotnisko, placówki handlowe i usługowe, oraz Stare Kramsko,
gdzie zauważalny jest rozwój działalności turystycznej.
We
wszystkich
miejscowościach
znajdują
się
placówki
handlowe
i
usługowe
zaspakajające głównie zapotrzebowanie na dobra pierwszej potrzeby.
W pozostałych miejscowościach gminy oprócz wiodącej funkcji rolniczej nie rozwinęła się
inna działalność gospodarcza.
III.3.
Analiza słabych i mocnych stron rozwoju gminy, problemów i
zagrożeń.
Celem analizy było określenie możliwości terytorialnego rozwoju wiodących funkcji
(rolnictwa, leśnictwa i turystyki) w zgodzie ze walorami środowiska przyrodniczego i kulturowego
oraz w połączeniu z istniejącym zagospodarowaniem i prowadzoną obecnie działalnością
gospodarczą.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
86
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
III.3.1. Analiza słabych i mocnych stron, możliwości i zagrożeń
środowiska przyrodniczego w gminie Babimost.
Przeprowadzona waloryzacja przyrodnicza cech środowiska przyrodniczego potwierdza,
że najcenniejsze po względem przyrodniczym są obszary położone w granicach Obszarów
chronionego Krajobrazu.
MOCN
MOŻLIWOŚCI
MOCNE STRONY
- zwarta powierzchnia obszaru,
- wzmocnienie obszaru poprzez dolesienia
- różnorodność terenów budujących obszar:
lasy na różnych siedliskach, jezioro, dolina
rzeki
z
systemem
trwałych
na glebach słabych, które przeważają na
tym obszarze,
użytków - ochrona
obszarów
zielonych, tereny rolnicze o mozaikowatej
poprzez
strukturze użytkowania, tereny podmokłe,
ekologicznych
najcenniejszych
ustanowienie
(zgodnie
użytków
z
planem
Urządzania lasu lub zaleceniami autorów
- zachowanie łączności pomiędzy
studium),
poszczególnymi terenami,
- wykorzystanie potencjału przyrodniczego
- niska emisja zanieczyszczeń,
- ukształtowanie terenu,
terenu w obszarze otaczającym poprzez
- niski stopień antropopresji (z wyjątkiem
stworzenie ciągów migracji gatunków,
- zwiększenie retencji wody w dolinie rzeki
Babimostu i lotniska),
- silnie wykształcony i zachowany ciąg
użytkowania
Obra
zbiorników
ekologiczny Gniłej Obry,
- zachowanie
Gniła
łąkarsko-
poprzez
w
budowę
korycie
małych
rzeki
lub
wykorzystanie starorzeczy,
pastwiskowego gruntów organicznych, co
wzmacnia ich funkcję retencji wody,
- dobrze rozwiązany układ komunikacyjny
miasta
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
87
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
SŁABE STRONY
- brak
infrastruktury
Część B Studium
ZAGROŻENIA
rekreacyjnej - niekontrolowany
pozwalającej na rozwój przyjaznych dla
środowiska form rekreacji i turystyki,
- składowanie obornika bezpośrednio na
rozwój
zabudowy
letniskowej (Stare Kramsko),
- brak kanalizacji w obszarach wiejskich a w
konsekwencji zagrożenie pogorszeniem
gruncie na terenach sąsiadujących z rzeką
jakości
Gniła Obra,
podziemnych,
- zbyt
wód
mała
powierzchniowych
powierzchnia
i
działek
letniskowych,
- zmiany użytkowania terenów tworzących
obszar,
- intensyfikacja produkcji rolnej,
- rozwój funkcji turystycznej obszaru przy
braku rozwoju infrastruktury rekreacyjnej
oraz infrastruktury technicznej,
- intensyfikacja produkcji rolnej w zlewni
rzeki Gniła Obra,
- nieprzyjazny środowisku sposób rozwoju
terenów letniskowych (małe działki, brak
kanalizacji, substandard budowlany),
III.3.2.
Analiza mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń
środowiska kulturowego.
Analizę mocnych i słabych stron środowiska kulturowego, podobnie jak jego waloryzację
przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym, analizom poddano (a) jednostki osadnicze
wskazując ich mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia w skali całej gminy. Następnie
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
88
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
analogiczną analizę wykonano dla (b) elementów tworzących środowisko kulturowe gminy
Babimost.
a) Jednostki osadnicze
MOŻLIWOŚCI
MOCNE STRONY
- cenne obiekty środowiska kulturowego o - rozwój turystyki krajoznawczej
znaczeniu ponad miejscowym
(założenie - rozwój agroturystyki
urbanistyczne miasta lokacyjnego Babimostu) - adaptacja obiektów kubaturowych dla celów
- dobrze zachowany układ przestrzenny i
obsługi ruchu turystycznego
charakter zabudowy większości wsi
SŁABE STRONY
- występowanie obiektów obcych tradycyjnej
zabudowie wsi
-zaburzone układy przestrzenne w
miejscowościach gdzie były zlokalizowane
państwowe gospodarstwa rolne,
ZAGROŻENIA
- rozwój
zabudowy
o
skali
i
formie
niedostosowanej do tradycji miejsca,
- rozpraszanie zabudowy, zwłaszcza w
cennych, dobrze zachowanych układach,
- zanikanie wsi indywidualnych w części
wschodniej gminy
b) Elementy środowiska kulturowego.
MOCNE STRONY
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
MOŻLIWOŚCI
grudzień 1999
marzec 2013
89
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
- cenne obiekty środowiska kulturowego o - rozwój turystyki krajoznawczej
znaczeniu ponad miejscowym (kościół, ratusz - rozwój turystyki sentymentalnej
w Babimoście, wiatrak koźlak w Nowym
Kramsku)
SŁABE STRONY
-zły stan zachowania obiektów,
ZAGROŻENIA
obiektów -złe wyeksponowanie elementów środowiska
zespołu zabudowy założenia urbanistycznego
kulturowego
-duża ilość obiektów archeologicznych tzw.
płaskich
-postępująca dewastacja obiektów,
III.3.3. Analiza słabych i mocnych stron, możliwości i zagrożeń
rozwoju turystyki.
Z waloryzacji przydatności turystycznej obszarów w gminie Babimost, wynika, iż
predysponowany najbardziej do rozwoju tej funkcji jest obszar Jeziora Wojnowskiego w
południowej części gminy.
MOŻLIWOŚCI
MOCNE STRONY
- Jezioro
Wojnowskie
o
wysokiej - rozwój turystyki krajoznawczej i pieszej,
przydatności turystycznej (powierzchnia,
jakość wody, dostępność brzegów),
- wysokiej
przydatności
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
turystycznej
rowerowej, konnej) - na całym terenie,
- rozwój
sportów
wodnych
(pływanie,
wioślarstwo itd) ,
grudzień 1999
marzec 2013
90
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
kompleksy leśne należące do obszaru - rozwój bazy noclegowej,
chronionego krajobrazu,
- rozwój agroturystyki,
- kompleksy leśne o średniej przydatności - rozwój turystyki przyrodniczej - na całym
turystycznej (pozostałe lasy),
terenie,
- atrakcyjność krajobrazowa terenu
- atrakcyjność
przyrodnicza
(np:
- organizacja zielonych szkół i letniego
ostoje
wypoczynku dzieci i młodzieży na bazie
drobnych zwierząt czy ptaków),
szkół,
- miejscowości o wysokiej przydatności - obsługa ruchu turystycznego związanego
turystycznej:
Stare
Kramsko,
Kramsko,
Babimost
atrakcyjność
krajobrazowa,
z istniejącą siecią ścieżek rowerowych
Nowe
(położenie, zabudowa
regionalna, wsie indywidualne),
- dobra sieć dróg,
- komunikacja publiczna,
- zainteresowanie turystów terenem,
atrakcyjność przyrodnicza doliny Gniłej Obry
oraz kompleksów leśnych,
SŁABE STRONY
ZAGROŻENIA
- w małym stopniu wykorzystane lotnisko - niekontrolowany
wraz z terenami przyległymi
- mała ilość punktów gastronomicznych,
rozwój
zabudowy
letniskowej (Stare Kramsko),
- zbyt
mała
powierzchnia
działek
letniskowych - starzenie się wsi
- niska odporność siedlisk leśnych na
antropopresję
-
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
91
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Część B Studium
III.3.4. Analiza mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń
rozwoju funkcji rolniczej i leśnej w gminie Babimost.
Analizę mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń rozwoju ww. funkcji
przeprowadzono jedynie dla funkcji rolniczej. Rozwój funkcji leśnej na obszarze gminy związany
jest z działaniem i kompetencjami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
MOŻLIWOŚCI
MOCNE STRONY
- gleby II, III i IV klas bonitacji,
- nachylenie terenu (poza strefami
-
krawędziowymi) od 5-10%,
wielkołanowe pola,,
zwarte kompleksy trwałych użytków
zielonych,
wielkokubaturowe zabudowania
gospodarcze byłych PGR-ów,
duże zabudowania gospodarcze w
zagrodach rolników indywidualnych,
sieć dróg i dojazdów do pól,
tradycje rolnicze terenu,
baza ludzka,
teren w przewadze prywatny,
duże lotnisko o parametrach
międzynarodowych ośrodek
wielofunkcyjny Babimost.
SŁABE STRONY
- możliwość intensywnej produkcji rolniczej
-
roślinnej (szczególnie w centralnej części
gminy) i zwierzęcej (szczególnie w części
środkowej gminy – dolina Gniłej Obry),
wielokierunkowy rozwój wsi: rolnictwo i
turystyka,
rozwój przechowalnictwa,
przetwórstwo,
lokalizacja obiektów kubaturowych obsługi
rolnictwa, rozwój działalności produkcyjnej
w okolicach Babimostu, przede wszystkim
przemysł rolno – spożywczy oraz drzewny
i rozwój powierzchni magazynowych.
ZAGROŻENIA
- zły stan techniczny części budynków
-
- degradacja trwałych użytków zielonych,
gospodarczych, (część datuje się na okres
szczególnie w części środkowej gminy,
przedwojenny),
- degradacja gruntów organicznych przy
ograniczenie inwestycji w trwałe i ruchome
zmianie ich użytkowania na grunty orne,
środki produkcji,
- zanieczyszczenie gruntu poprzez
niewykorzystywanie części budynków
niekontrolowane zrzuty ścieków bytowych,
gospodarczych w byłych PGR-ach,
- zbyt intensywny rozwój funkcji
duże spadki terenu w strefach
przemysłowej, składowiskowej oraz
krawędziowych wysoczyzny,
turystycznej może spowodować
degradację walorów przyrodniczych i
okresowa zbyt duża podmokłość terenów
funkcji korytarzowej Gniłej Obry w
nie zmeliorowanych, brak urządzeń do
okolicach Babimostu, brak melioracji
przechowywania płodów rolnych.
spowoduje obniżenie jakości pastwisk.
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
grudzień 1999
marzec 2013
92
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Babimost,
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska,
PRO-PLAN Pracownia Urbanistyczna
Część B Studium
grudzień 1999
marzec 2013
93
Download