Warszawa 24 kwietnia 2013

advertisement
Promowanie koordynacji w zakresie
przenoszenia świadczeń w ramach UE
Projekt: SSE-MOVE
Założenia i cele projektu
Jacek Gdański
Koordynator Projektu
Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Warszawa 24 kwietnia 2013
1
Projekt: SSE-MOVE
Projekt SSE-MOVE: podstawowe informacje
• Projekt
SSE
MOVE:
Mobilne
zabezpieczenie
społeczne/
Zabezpieczenie społeczne w ruchu: promowanie koordynacji w
zakresie możliwości przenoszenia świadczeń socjalnych między
wybranymi instytucjami zabezpieczenia społecznego UE,
• Projekt SSE-MOVE, współfinansowany był przez Komisję Europejską,
Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia
Społecznego,
• Projekt trwał od listopada 2011 roku do stycznia 2013 roku,
• Miał na celu zwiększenie wiedzy na temat możliwości przenoszenia
świadczeń socjalnych dla pracowników (i ich krewnych), korzystających
z prawa do swobodnego przepływu.
Warszawa 24 kwietnia 2013
2
Projekt: SSE-MOVE
Uczestnicy Projektu
• Projekt obejmował Włochy i cztery nowe kraje członkowskie UE,
• W centrum zainteresowania działania znaleźli się w szczególności
pracownicy przemieszczający się z Czech, Węgier, Polski i Rumunii do
Włoch - a następnie powracający do swojego kraju pochodzenia albo
osiedlający się w kraju imigracji,
• Uzasadnienie doboru krajów:
• Znaczne napływy imigracyjne z 4 krajów do Włoch (zwłaszcza z
Rumunii i Polski),
• Zróżnicowane
charakterystyki
systemów
zabezpieczenia
społecznego.
Warszawa 24 kwietnia 2013
3
Projekt: SSE-MOVE
Partner wiodący projektu:
Krajowy Zakład Zabezpieczenia Społecznego Włoch, (INPS)
Pozostali partnerzy:
Fundacja Giacomo Brodolini, (FGB) koordynator naukowy z Włoch
Centralny Urząd Krajowego Ubezpieczenia Emerytalnego z Węgier (ONYF)
Czeski Urząd Zabezpieczenia Społecznego (CSSA) oraz ERUDICIO
Wydział Socjologii i Psychologii, Uniwersytet w Timisoara z Rumunii
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Warszawa 24 kwietnia 2013
4
Projekt: SSE-MOVE
Udział w projekcie ze strony ZUS
• Departament Współpracy Międzynarodowej
Pan Jacek Gdański – koordynator Projektu
Pani Małgorzata Fluks – administrator Projektu
• Departament Rent Zagranicznych
Pan Andrzej Szybkie - ekspert
Pani Marta Kućmierz - ekspert
• Departament Zasiłków
Pani Agnieszka Ślazak - ekspert
Pani Ewa Miezien - ekspert
Warszawa 24 kwietnia 2013
5
Projekt: SSE-MOVE
Cele Projektu
• rozpoznanie głównych przeszkód w realizacji rozporządzeń (WE)
883/2004 i 987/2009,
• rozpoznanie ograniczeń w swobodnym przepływie pracowników
wynikających z różnorodności krajowych systemów zabezpieczenia
społecznego,
• wspieranie wzajemnego uczenia się między partnerami projektu
(najlepsze praktyki, strategie interwencji),
• popieranie koordynacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego
(poprawa i uproszczenie procedur administracyjnych),
• wzrost ogólnej świadomości możliwości przenoszenia świadczeń
socjalnych.
Warszawa 24 kwietnia 2013
6
Projekt: SSE-MOVE
Cztery fazy Projektu
• I faza: Analiza danych
• II faza : Ocena przenoszalności (transferability) świadczeń
emerytalnych na przykładzie pojedynczych biografii
• III faza: Proces wzajemnego uczenia się
• IV faza: Synteza i upowszechnianie wyników Projektu
Warszawa 24 kwietnia 2013
7
Projekt: SSE-MOVE
I faza: Analiza danych
• Zebranie informacji na temat:
• Głównych cech systemów zabezpieczenia społecznego,
• Implementacji nowych przepisów,
• Wewnętrznych i zewnętrznych barier w swobodnym przepływie
pracowników.
• Główne działania:
• Przegląd krajowych systemów zabezpieczenia społecznego
• Analiza rozwiązań prawnych i organizacyjnych
• Ocena ograniczeń w swobodnym przepływie pracowników
Warszawa 24 kwietnia 2013
8
Projekt: SSE-MOVE
II faza: Analiza dziesięciu biografii (opracowana przez
partnera włoskiego)
• Analiza dziesięciu konkretnych przypadków w celu dokonania
pomiaru stopnia dyskryminacji pracowników mobilnych
• Główne działania:
• Identyfikacja 10 reprezentatywnych biografii, różniących się
długością pobytu we Włoszech oraz krajem pochodzenia,
• Symulowanie uprawnień i uzyskiwanych świadczeń,
• Porównanie wyników dla czterech krajów: czy występują
różnice? Czy występują zachęty do przeniesienia się do Włoch?
Warszawa 24 kwietnia 2013
9
Projekt: SSE-MOVE
III faza: Proces wzajemnego uczenia się
•
Cztery spotkania partnerów i innych interesariuszy,
- Budapeszt 6-7 września 2012
- Praga 11-12 października 2012
- Warszawa 15-16 listopada 2012
- Timisoara 3 grudnia 2012
•
Udział dwóch przedstawicieli każdego partnera w spotkaniu,
•
Raporty robocze przygotowywane przez poszczególnych parterów na
podstawie wyników faz 1 i 2,
•
Raport syntetyczny sporządzony po każdym spotkaniu.
Warszawa 24 kwietnia 2013
10
Projekt: SSE-MOVE
IV faza: Synteza i upowszechnienie wyników
• Główne produkty Projektu (pierwsze trzy sporządzone w sześciu
językach):
• Broszury na temat działań prowadzonych w ramach Projektu,
• Strona internetowa zawierająca informacje o prawach pracowników,
• Podręcznik podsumowujący wyniki Projektu (faz 1-3) zawierający
sugestie co do zmian polityki na poziomie krajowym i UE,
• Końcowa konferencja Projektu z udziałem ekspertów, polityków i
interesariuszy - Rzym 25 stycznia 2013 r.
Warszawa 24 kwietnia 2013
11
Projekt: SSE-MOVE
Strona internetowa Projektu: www.inps.it
Warszawa 24 kwietnia 2013
12
Projekt: SSE-MOVE
Klasyfikacja zidentyfikowanych problemów z
mobilnością i transferowalnością uprawnień
• Ekonomiczne – symulacje przygotowane w ramach Projektu
wskazują na zróżnicowany poziom świadczeń i poziom życia w
poszczególnych państwach,
• Prawne – mogą zniechęcić do swobodnego przepływu osób, bariery
na poziomie prawa krajowego jak i prawa UE,
• Proceduralne – zacieśnianie współpracy między instytucjami.
Warszawa 24 kwietnia 2013
13
Dziękuję
Download