na czas oznaczony tj. do 31.12.2018 r. w Siemirowicach,

advertisement
Gdynia, 2013 -10-28
OGŁOSZENIE Nr 96 /13
ODDZIAŁ TERENOWY BIURA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W GDYNI
działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu
niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego
(tj. Dz. U. z 2013r., Nr 712 )
w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. z 2010 Dz. U. Nr 102 poz. 651 późn. zm.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę
nieruchomości czasowo nie wykorzystywanej przez MON, a użyczonej AGENCJI MIENIA
WOJSKOWEGO,
na czas oznaczony tj. do 31.12.2018 r.
Przedmiotem dzierżawy będzie nieruchomość ujęta w wykazie Nr 40/13 ogłoszonym
w Oddziale Terenowym Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni ul. M. C. Skłodowskiej 19,
w siedzibie Urzędu Gminy Cewice oraz zamieszczonym na stronie internetowej
www.amw.com.pl, w dniach od 17.09.20113 do 08.10.2013r.
Informacja o ogłoszonym wykazie została opublikowana w Gazecie Wyborczej w dniu
17.09.2013 r.
Nieruchomość położona
w Siemirowicach,
oznaczona w ewidencji gruntów jako cz. działka o nr 130/9, o powierzchni gruntu 212 m2.,
wraz z częścią budynku nr 1 (Klub Garnizonowy ) o pow. użytkowej 89,30 m2.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr 31195 prowadzonej przez Sąd
Rejonowym w Lęborku, Wydział Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem na działalność
gastronomiczną - bufet. Lokal ten wyposażony jest w instalację : elektryczną, cieplną i
wodną- kanalizacyjną .
Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie w cz. budynku nr 1, o pow. 89,30 m2 wraz z
przynależnym gruntem o pow. 212 m2., przystosowany do prowadzenia bufetu z zapleczem
kuchennym.
Przedmiotowe pomieszczenie obejmuje :
1. Sala konsumpcyjna o pow. 66,20 m2
2. Bar- 12,20 m2 zaplecze kuchenne o łącznej pow. 9,60 m2
2
3. WC -1,30 m2 – dla przyszłego dzierżawcy
Minimalna wywoławcza miesięczna wysokość opłat z tytułu czynszu
dzierżawnego (bazowego) wynosi: 250,00 zł
Wadium: 340,00 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego netto
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nieruchomość jest położona na „ terenie zamkniętym „
Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje miesięcznego czynszu dzierżawnego
bazowego wyższego o co najmniej jedno postąpienie od czynszu wywoławczego lub nikt nie
wpłaci wadium, przetarg zakończy się wynikiem negatywnym
Przyszły dzierżawca, zobowiązany będzie płacić za dzierżawę miesięczny czynsz netto
składający się z czynszu bazowego, podatku od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd
nieruchomości.
Do czynszu netto doliczany będzie podatek od towarów i usług VAT - zgodnie z ustawą z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) wg stanu
prawnego na dzień zawarcia umowy dzierżawy.
Oprócz czynszu dzierżawcy, będą opłacali należności za dostarczane do przedmiotu
dzierżawy media komunalne : energię elektryczną cieplną woda i ścieki ( ryczałt %),wywóz
nieczystości stałych we własnym zakresie.
Aktualizacja wylicytowanego miesięcznego czynszu bazowego dokonywana będzie
w okresach rocznych wg średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych, publikowanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Waloryzacja dokonywana będzie jednostronnie poprzez pisemne zawiadomienie Dzierżawcy
o zmianie wysokości czynszu.
Podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd nieruchomości będą uaktualniane
jednostronnie poprzez pisemne zawiadomienie Dzierżawcy o zmianie ich wysokości.
Opłaty z tytułu dzierżawy powiększone o podatek VAT przyszły dzierżawca wnosić będzie
miesięcznie, w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury.
W przetargu mogą uczestniczyć krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
Celem ustalenia listy uczestników przetargu:
• osoby fizyczne zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej, dokument
potwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki
cywilnej, a podmioty objęte przepisami nakładającymi na nich obowiązek uzyskania
wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego – aktualny odpis z KRS .
• pełnomocnicy zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej – pełnomocnictwo
oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów –
ich notarialne poświadczenie);
3
•
osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) będące
w związku małżeńskim i posiadające umowną lub ustawową wspólność majątkową
zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego
zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości po wylicytowanym czynszu
(bazowym) przez współmałżonka przystępującego do przetargu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do :
• złożenia oświadczenia, że zapoznały się z warunkami przetargu oraz ze wzorem
umowy dzierżawy i przyjmują go bez zastrzeżeń;
• złożenia oświadczenia, że zapoznały się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
i nie wnoszą z tego tytułu oraz z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu
przetargu ,żadnych zastrzeżeń
• złożenia w dniu przetargu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez OT AMW w Gdyni w związku z prowadzonym przetargiem na
dzierżawę nieruchomości (art. 23 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.
zm.).
Nie przedstawienie komisji przetargowej wymaganych dokumentów lub oświadczeń
skutkować będzie odmowa wpisania na listę uczestników przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
•
Wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium na konto - Agencji Mienia
Wojskowego ul. Nowowiejska 26 A 00-911 Warszawa Oddział Terenowy Agencji
Mienia Wojskowego w Gdyni ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 /81-231/ Gdynia Bank
Gospodarstwa Krajowego o/Gdańsk ul. Kowalska 10 Nr: 41 1130 1121 0000 0060
0720 0029.
W tytule wpłaty wadium poza wskazaniem nieruchomości wpłacający powinien
wskazać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej uczestnikiem przetargu.
Termin wpłaty wadium upływa w dniu 2013-11-25
Za ostateczny termin wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego
AMW.
Oryginał potwierdzenia o dokonanym przelewie wystawiony przez bank należy przedstawić
komisji przetargowej w trakcie ustalania listy licytantów.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN).
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone
na poczet pierwszej opłaty z tytułu czynszu dzierżawy, po uwzględnieniu podatku VAT.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie
później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia, zamknięcia
przetargu lub jego zakończenia z wynikiem negatywnym.
Wadium przepada na rzecz AMW OT Gdynia, w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy w terminie podanym w zawiadomieniu.
Przetarg odbędzie się w dniu 2013-11-29 o godz. 11:00
w Gdyni przy ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, IV piętro, pok. 421
4
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do
Prezesa AMW, za pośrednictwem Dyrektora OT Gdynia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia
wyniku przetargu ustnego.
Organizator przetargu OT AMW w Gdyni zawiadomi uczestnika przetargu, który przetarg
wygrał, o miejscu i terminie podpisania umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
Ze wzorem umowy dzierżawy można zapoznać się w siedzibie OT AMW w Gdyni, ul. M.
Curie-Skłodowskiej 19, IV piętro, pok. 426, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 – 15.00.
Przyszły dzierżawca, zobowiązuje się celem zabezpieczenia należności z tytułu płatności
czynszu do wpłaty dwumiesięcznego wylicytowanego czynszu brutto. Kwota ta będzie
zdeponowana przez Wydzierżawiającego na wydzielonym koncie na cały okres trwania
dzierżawy. Depozyt nie rodzi roszczeń w stosunku do OT AMW w Gdyni z tytułu
oprocentowania.
Złożenie zabezpieczenia będzie warunkiem podpisania umowy dzierżawy.
Jako zabezpieczenie przyszłych zobowiązań wobec Wydzierżawiającego, przyszły
dzierżawca, zobowiązuje się, przedłożyć Wydzierżawiającemu, przed podpisaniem umowy
dzierżawy, notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1
pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz.
296 z późn. zm.) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy .
W ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy Dzierżawca zobowiązany będzie również do
przedłożenia Wydzierżawiającemu kopii dowodu ubezpieczenia nieruchomości od pożaru,
zalania oraz odpowiedzialności cywilnej i innych zdarzeń losowych (np. wybuchu gazu).
Polisa ubezpieczeniowa winna być wystawiona na wydzierżawiającego, a w uwagach należy
wpisać dane dzierżawcy.
Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy oraz warunkach
przetargu można uzyskać w Oddziale Terenowym AMW w Gdyni przy ul. M. Curie –
Skłodowskiej 19 tel. (058) 712-24-51, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800 do
1500, najpóźniej w przeddzień przetargu.
Jeżeli przetarg zostałby przeprowadzony z naruszeniem prawa Agencja odstąpi od zawarcia
umowy dzierżawy.
Agencja zastrzega sobie prawo do chwili rozpoczęcia przetargu – jego odwołania jedynie
z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie w formie właściwej dla
ogłoszenia o przetargu.
Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone w terminie od dnia 2013-10-28 do 2013-11-28 na
tablicy ogłoszeń w:
 siedzibie Urzędu Gminy Cewice
 siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni przy
ul. M. Curie - Skłodowskiej 19.
 wyciąg z ogłoszenia został zamieszczony w dniu 28-10--2013r. w Gazecie Wyborczej
 umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych
AMW – adres: www.amw.com.pl
5
Oddział Terenowy w Gdyni
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19 • 81-231 Gdynia
tel.: +48(0)58 712-24-00 • fax: +48(0)58 712-24-99
e-mail: [email protected] amw.com.pl • www.amw.com.pl
Download