VII. Szczególne korzystanie z wód

advertisement
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
INWESTOR
Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 30
2
07-300 Ostrów Mazowiecka
NAZWA INWESTYCJI
ODWODNIENIE DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA
LEŚNICZÓWKI GRUDZIE, LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO
gm. Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski
OPERAT WODNOPRAWNY
dotyczący wykonania urządzeń wodnych
do odprow adz ani a wód i ścieków opadów
z terenu osady leśnej Budy Grudzie i Kalinowo
i szczególnego korzystania z wód,
polegającego na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków do ziemi
Przedsiębiorstwo Usług Projektowych
i Geodezyjnych
ul. Sielska 57
07-300 Ostrów Mazowiecka
Projektant: inż. Arkadiusz Łojewski
Ostrów Mazowiecka, październik 2011 r.
1
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
INWESTOR
Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 30
1
07-300 Ostrów Mazowiecka
NAZWA INWESTYCJI
ODWODNIENIE DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA
LEŚNICZÓWKI GRUDZIE, LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO
gm. Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski
OPERAT WODNOPRAWNY
dotyczący wykonania urządzeń wodnych
do odprow adz ani a wód i ścieków opadów
z terenu osady leśnej Budy Grudzie i Kalinowo
i szczególnego korzystania z wód,
polegającego na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków do ziemi
Przedsiębiorstwo Usług Projektowych
i Geodezyjnych
ul. Sielska 57
07-300 Ostrów Mazowiecka
Projektant: inż. Arkadiusz Łojewski
Ostrów Mazowiecka, październik 2011 r.
2
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
SPIS TREŚCI................................................................................................................strona
I.
Wprowadzenie ............................................................................................................................. 2
II.
Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.................................................................................. 2
III.
Podstawa opracowania ................................................................................................................ 2
IV.
Jednostka ubiegająca się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ............................................. 3
V.
Charakterystyka ogólna inwestycji .............................................................................................. 3
V.1. Lokalizacja ........................................................................................................................................ 3
V.2. Charakterystyka funkcjonalna obszaru …........................................................................................ 4
V.3. Środowisko geograficzne i przyrodnicze …………………………………………………………………………............ 5
V.4. Charakterystyka wód w rejonie inwestycji ..................................................................................... 11
V.5. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu …………………………………………………... 12
VI.
Projektowane urządzenia wodne ................................................................................................. 12
VI.1. Drenaż odwadniający – opaskowy ................................................................................................. 12
VI.2. Kanalizacja deszczowa …................................................................................................................ 14
VII.
Zakres szczególnego korzystania z wód ....................................................................................... 15
VII.1. Ilość powstających ścieków deszczowych i wód odprowadzanych w wyniku odwodnienia
terenu ......................................................................................................................................... 15
VII.2. Stan i skład powstających ścieków deszczowych ......................................................................... 17
VII.3. Jakość wód z odwodnienia terenów biologicznie czynnych ......................................................... 19
VIII.
IX.
Opis instalacji i urządzeń służących do zbierania, oczyszczania i odprowadzania wód i ścieków
….................................................................................................................................................... 19
Jakość oczyszczonych ścieków deszczowych odprowadzanych do ziemi .................................... 21
X.
Charakterystyka odbiornika ścieków i wpływ odprowadzanych ścieków na odbiornik ............... 22
XI.
Sposób zagospodarowania osadów ściekowych .......................................................................... 23
XII.
Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz częstotliwość wykonywania analiz ..................................... 23
XIII.
Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii
oraz sposób korzystania z wód w tych sytuacjach ..................................................................... . 23
XIV.
Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania
z wód............................................................................................................................................. 24
XV.
Obowiązki wobec osób trzecich wynikające ze szczególnego korzystania z wód…………………..... 24
XVI.
Wnioski końcowe ....................................................................................................................... 25
3
ODWODNIENIE
I.
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
Wprowadzenie
Niniejszy operat wodnoprawny został opracowany w celu wypełnienia obowiązków wynikających
z ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) dla
planowanej inwestycji, która wiąże się z wykonywaniem urządzeń wodnych i wkracza w ramy
szczególnego korzystania.
Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
- szczególne korzystanie z wód,
- wykonywanie urządzeń wodnych.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 19 lit. f) w związku z art. 122 ust. 1 pkt. 3 cytowanej ustawy, wyloty
urządzeń kanalizacyjnych oraz inne urządzenia mające wpływ na kształtowanie stosunków wodnych i
służące do wprowadzania ścieków lub wód do ziemi, wód lub urządzeń wodnych są urządzeniami
wodnymi, których wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 19, ust. 2 pkt. 1 lit. a), art. 70 ust. 1 i ust. 2, art. 73 ust. 1 pkt. 1 lit. a) w
związku z art. 122 ust. 1 pkt. 3 cytowanej ustawy, do budowy drenowania służącego do regulacji
stosunków wodnych w tym odwadniania terenu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące
urządzeń wodnych, których wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 1 i art. 37 pkt. 2 ww. ustawy Prawo wodne, wprowadzanie ścieków do
wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód, na które wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne.
II.
Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie elementów odwodnienia zagospodarowanego terenu
Leśniczówki Grudzie i Leśniczówki Kalinowo usytuowanych na działce o numerze ewidencyjnym 66/962
w miejscowości Budy Grudzie obręb Kalinowo, gm. Ostrów Mazowiecka.
Jednocześnie przedmiotem opracowania jest odprowadzanie wód i ścieków deszczowych do ziemi,
co wskazuje na planowane szczególne korzystania z wód tj. odprowadzania do wód poprzez staw
znajdujący się na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1186 w miejscowości Budy Grudzie
obręb Kalinowo, powstających wód i ścieków deszczowych z terenu zagospodarowanej nieruchomości.
Celem opracowania jest przedstawienie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do wód, deszczówki z terenu
osady leśnej. Operat ma na celu zebranie i przedstawienie niezbędnych materiałów oraz określenie
warunków, jakie należy spełnić dla uzyskania ww. pozwolenia.
Operat zawiera w swym zakresie między innymi:




określenie ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
określenie planowanych do realizacji urządzeń wodnych,
określenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wody,
stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz
obowiązki wobec osób trzecich wynikające ze szczególnego korzystania z wód,
określenie ilości, stanu i składu wód deszczowych,
charakterystykę urządzeń służących do odprowadzania wód opadowych,
niezbędne rysunki.



III.
Podstawa opracowania
Operat wodnoprawny został opracowany na podstawie następujących materiałów:

wizja lokalna,
4
ODWODNIENIE


DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
mapa ewidencyjna i sytuacyjno – wysokościowa terenu,
„Projekt budowlany ODWODNIENIA DRENAŻOWEGO ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ LEŚNICZÓWKI GRUDZIE, LEŚNICZÓWKI
KALINOWO W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO” wykonany przez inż. Arkadiusz Łojewski, październik 2010 r.
informacje uzyskane z Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka,
literatura.


Operat wodnoprawny wykonano w oparciu o:


ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).
IV.
Jednostka ubiegająca się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Jednostką ubiegającą się o pozwolenie wodnoprawne jest:
Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 30
07-300 Ostrów Mazowiecka
V.
Charakterystyka ogólna inwestycji
V. 1. Lokalizacja
Realizowana inwestycja, tj. odwodnienie zagospodarowanego terenu Leśniczówki Grudzie i
Leśniczówki Kalinowo usytuowana jest w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 66/962 i w
miejscowości Budy Grudzie obręb Kalinowo, gm. Ostrów Mazowiecka.
Planowane odprowadzenie wód i ścieków deszczowych do ziemi, będzie odbywać się poprzez staw
znajdujący się na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1186 w miejscowości Budy Grudzie
obręb Kalinowo, powiat ostrowski.
Omawiany teren inwestycji położony jest w południowej części miejscowości Budy Grudzie, na
obszarze oddalonym o ok. 1 km od zwartej zabudowy wsi w otoczeniu zwartych kompleksów leśnych
„Puszczy Białej”. Jedynie od strony wschodniej, przyległe tereny użytkowane są rolniczo. Od strony
północnej w odległości ok. 120 m za terenem leśnym, rozciąga się pas gruntów uprawianych rolniczo. W
okolicy nie występują płynące wody powierzchniowe. Nieruchomość, na której, znajduje się leśniczówka
posiada dogodne połączenie komunikacyjne gminnymi drogami żwirowymi.
Działka położona jest na terenie płaskim, uzbrojona w własną sieć wodociągową, własną sieć
kanalizacji sanitarnej / tzw. przydomowa oczyszczalnia ścieków/, oraz sieć energetyczną.
Gmina Ostrów Mazowiecka posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzony Uchwałą Nr XV/157/04 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 29.10.2004r., z którego
wypis i wyrys stanowi załącznik do niniejszego operatu. Lokalizacja projektowanej przebudowy, jak
również charakter zagospodarowania otoczenia terenu inwestycji, będą zgodne z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego gminy.
W bezpośrednim sąsiedztwie ani w rejonie zakładu nie znajdują się natomiast obiekty będące w
Rejestrze Zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ani inne chronione na podstawie
przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z póź. zm.).
5
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
V. 2. Charakterystyka funkcjonalna obszaru
Odwodnienie terenu leśniczówki w Leśnictwie Grudzie obejmującej działkę o numerze ewid.
66/962 i ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów znajdujących się na tym
terenie oraz podniesienie wrażeń estetycznych i ekologicznych leśnictwa. Do planowanego odwodnienia
wykorzystano naturalne walory terenu tj. naturalny spadek terenu oraz urozmaicone ukształtowanie
(staw).
Na terenie Leśniczówki znajduje się budynek (bliźniak), służący za mieszkanie leśniczemu i
będący jednocześnie siedzibą leśnictwa. Leśniczówka, adaptowana jest częściowo na obiekt hotelowy,
jednak zasadniczo posiada status administracyjny śródleśnej osady skierowanej na działanie ku
trwałemu korzystaniu z naturalnych sił wytwórczych działających w lesie. Swym działaniem obejmuje
funkcje zagospodarowania, pielęgnowania, ochrony, użytkowania oraz odnawiania lasów w celu stałego
pozyskiwania drewna i innych użytków leśnych oraz wykorzystania zdrowotnych i ochronnych
właściwości lasów.
Teren ten, będąc przestrzenią użytkowaną przez ludzi w różnorodnych formach, tworzy
przestrzeń społeczną i powinny spełniać potrzeby swoich użytkowników. Publiczne tereny otwarte
powinny zostać tak zagospodarowane, aby spełniały właściwie swoją funkcję.
Obszar objęty opracowaniem stanowi wydzieloną funkcjonalnie część działki 66/962
zagospodarowaną na potrzeby funkcjonowania leśniczówki. Jest to powierzchnia płaska o rzędnych
126,7 – 126,5 m n.p.m. z naturalnym spadkiem ok. 1 – 1,5 % w kierunku północno – zachodnim. W
obrębie opracowania znajduje się budynek osady leśnej dwurodzinnej, jako bliźniak z osią symetrii po
granicy środka zagospodarowania działek oraz podwójny budynek gospodarczy z wiatą. Zaopatrzenie w
wodę z własnego ujęcia. Odprowadzenie ścieków bytowych, do ziemi poprzez drenaż, po oczyszczeniu w
mechaniczno - bologicznej oczyszczalni NEVEXPOL o przepustowości do 5,0 m3 dla każdego z budynków.
Zaopatrzenie budynku w energię elektryczną, istniejącą linią napowietrzną niskiego napięcia.
Zagospodarowanie nieruchomości obejmuje teren o powierzchni ok. 6 440,0 m2, co przedstawia
załącznik graficzny. Obiekty wybudowano na podstawie pozwolenia na budowę udzielonego decyzją
Starosty Ostrowskiego Nr 367/06 z dnia 04.08.2011 r.
W trakcie użytkowania obiektu, zaobserwowano niekorzystne warunki gruntowo – wodne, które
znacznie uległy zmianie ze względu na zaistniałe warunki pogodowe, często występujące nawalne opady
i rozmiękczenie terenu. Dlatego stwierdzono potrzebę wykonania elementów osuszających i
odwadniających obszar.
Teren nieruchomości o numerze ewid. 1186, w obszarze, której będzie miało miejsce
wprowadzanie do ziemi wód odwodnieniowych i ścieków opadowych, usytuowany jest na niższych
rzędnych w stosunku do poziomu terenu odwadnianego, dzięki czemu spływ w kierunku odbiornika,
będzie odbywał się grawitacyjnie. Rzędne terenu kształtują się tu na poziomie 125,00 – 126,00 m n.p.m.
W obszarze tym znajduje się naturalne zagłębienie terenu, wypełnione wodami gruntowymi, tworząc
lokalny zbiornik retencyjny wód – staw bezodpływowy.
Przy realizacji inwestycji przyjęto następujące generalne założenia przy ustalaniu sposobu
zagospodarowania przedmiotowej przestrzeni i publicznej:
• Tereny zieleni stanowią ważny komponent struktury miejscowości i będą one pełnić funkcje
przyrodnicze (biologiczną, klimatyczną i hydrologiczną) współtworząc - wraz z układem
hydrograficznym, a także terenami o innym przeznaczeniu – system przyrodniczy wkomponowany w
istniejące zagospodarowanie terenu;
6
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
• Tereny zieleni poza funkcjami przyrodniczymi odgrywać będą ważną rolę społeczną, kulturotwórczą i
estetyczną;
• Zagospodarowanie terenu związane jest z istniejącym układem hydrograficznym - wodą stojącą
stawu, przy jednoczesnej ochronie wartości przyrodniczych i elementów eksponowanych w
krajobrazie i ma na celu spełnienie wymagań użytkowników terenu.
V.3. Środowisko geograficzne i przyrodnicze
Omawiany teren inwestycji położony jest w południowej części miejscowości Budy Grudzie w gm.
Ostrów Mazowiecka, na obszarze oddalonym o ok. 1 km od zwartej zabudowy wsi w otoczeniu zwartych
kompleksów leśnych. Teren działki znajduje się na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura
2000 „Puszcza Biała” PLB 140007 utworzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000.
W obrysie zagospodarowanego terenu leśniczówki występuje uzbrojenie podziemne i naziemne.
Nie występuje drzewostan.
Tereny gminy Ostrów Mazowiecka leżą na linii rozgraniczającej kontynent na Europę Zachodnią
i Wschodnią. Ostrów Mazowiecka leży w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego, na
skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych (droga krajowa nr 8, nr 50).
Obszar gminy Ostrów Mazowiecka według podziału fizyczno – geograficznego położony jest w
obrębie Niziny Północnomazowieckiej (mezoregion Międzyrzecze Łomżyńskie, które jest jedną z krain
regionalnych wspomniane Niziny). Według klasyfikacji typologicznej krajobrazów naturalnych Polski na
omawianym obszarze, występuje krajobraz równin peryglacjalnych który, charakteryzuje się niezbyt
wysokim występowaniem wód poziemnych w równowadze infiltracyjnej i rzadką siecią rzeczną..
Powierzchnia gminy wyniesiona jest średnio na wysokości 115 m n.p.m., a różnice wysokości dla gminy
nie przekraczają 36 m .
Miejscowość Budy Grudzie znajduje się w obrębie Kalinowo w północno - wschodniej części
gminy. Obszar ten, został zakwalifikowany do mezoregionu Międzyrzecza Łomżyńskiego, części Niziny
Mazowieckiej. Jest to południowo-zachodnia część wysoczyzny polodowcowej z pasmem wzgórz
Czerwonego Boru, gdzie wysokości terenu są nieco mniejsze i kształtują się na poziomie 132,5 – 143,8 (w
rejonie Czerwonego Boru wysokości dochodzą do 180 m n.p.m.) Spadki terenu układają się od
najwyższej od strony południowej z łagodnym spadkiem w kierunku północnym.
Do najstarszych udokumentowanych utworów występujących w gminie Ostrów Mazowiecka należą
margle wapniste górnej kredy. Nad nimi zalegają oligoceńske osady morskie o miąższości do 40 m a
górną warstwę utworów trzeciorzędowych stanowią osady śródlądowe pochodzące z miocenu o
miąższości do 30 m. Osady plioceńske zachowały się jedynie we fragmentach., w postaci kier w spągu
najstarszych zlodowaceń.
Osady czwartorzędowe mają łączną miąższość ponad 120 m. Ostatnim glacjałem na terenach gminy
było zlodowacenie środkowopolskie, którego osady na znacznej większości obszaru gminy są
powierzchniowymi utworami geologicznymi. Z północny na południe, od Zalesia poprzez Jelenie, Stare
Lubiejewo, Podborze, Ugniewo i Biel, ciągnie się przerywany, szeroki na 2-4 km pas glin zwałowych. Na
zachód od tego pasa, aż do granic gminy, oraz na wschód do linii Prosienica – Smolechy, dominującymi
utworami powierzchniowymi są piaski i żwiry akumulacji wodnolodowcowej (tzw. Sandr Puszczy Białej i
Sandr Prosienicki). Wzdłuż linii Prosienica-Smolechy ciągnie się zbudowany z piasków, żwirów i głazów
pas wzgórz moreny czołowej. Dalej na wschód przeważają piaski, żwiry i głazy lodowcowe. Inne utwory
zajmują mniejsze powierzchnie. Są to przede wszystkim utwory związane z akumulacją wodną, w tym:
- namuły rzeczne w dolinie rzeki Grzybówki
7
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
- mułki, piaski i żwiry rzeczne, występujące w dolinach pozostałych większych cieków
- pokłady torfów, występujące głównie w okolicach Zakrzewka i Pałapusa oraz na południe od Gut
Bujno
- iły, mułki i paski zastoiskowe, tworzące w okolicach Podborza wąskie strefy przejściowe między
wyniesieniami zbudowanymi z glin zwałowych a równinami sandrowymi.
Na wschód od Gut Bujno i na północ od Prosienicy zachowały się mułki i piaski akumulacji jeziorowej.
Teren gminy należy do zlewni rzek Narwi i Bugu. Przez teren gminy przepływają tylko małe cieki
wodne. Zlewnie rzek Wymakracz, Tuchełki i Strugi są zbyt małe, aby wody powierzchniowe mogły
poprzez swoje spływy zróżnicować teren. W okolicy przedsięwzięcia nie występują wody
powierzchniowe płynące – cieki wodne.
Rzeźba terenu
Rzeźba obszaru gminy jest generalnie równinna. Tereny lekko faliste, z łagodnymi wzgórzami, których
względna wysokość na ogół nie przekracza kilkunastu metrów, można spotkać głównie w pasie między
Podborzem a Ugniewem oraz w lasach w pobliżu Gut Bujno, gdzie w pasie moreny czołowej znajdują się
najwyższe w gminie wzniesienia (162 m.z.p.m.). Większość terenów gminy położona jest na
wysokościach od 110 do 140 m.n.p.m. Dość wyrazistym elementem rzeźby jest tzw. „krawędź
ostrowska”, ciągnąca się od Nowego Lubiejewa po Ugniewo. Powstała ona w wyniku zepchania przez
lądolód mułków zastoiskowych z terenów położonych bardziej na wschód (dzisiejszy kompleks leśny
między Podborzem a Kalinowem) na morenowe osady glin zwałowych.
Nasilenie procesów rzeźbotwórczych jest bardzo niewielkie. Ślady powierzchniowej erozji wodnej o
niskim lub najwyżej średnim natężeniu widoczne są najczęściej na polach uprawnych w okolicach
Podborza, Ugniewa i Nieskórza, gdzie teren jest falisty lub pagórkowaty a gleby zawierają znaczne ilości
frakcji drobnych, w tym spławianych. Aktywne, meandrujące koryto zachowała rzeka Brok. W dolinie
Broku trwają też procesy akumulacji rzecznej związane z corocznymi wylewami.
Rzeźba obszaru opracowania jest generalnie równinna, wyniesiona na rzędne 125,00 – 126,00 m
n.p.m.. Teren jest generalnie płaski za wyjątkiem lokalnych obniżeń wypełnionych wodą w obszarze
działki 1186. W obniżeniach stagnują okresowo bądź stale wody.
Warunki glebowe
Warunki glebowe w całej gminie nie są najlepsze. Na terenach leśnych, wyraźnie dominują gleby
bielicowe i pseudobielicowe, znacznie rzadziej natomiast występują gleby brunatne kwaśne lub
wyługowane. Gleby brunatne właściwe oraz gleby hydrogeniczne (torfowe, murszowe, murszowomineralne) w lasach występują sporadycznie.
Na terenach rolniczych użytkowanych jako grunty orne współdominują piaszczyste gleby
bielicowe i pseudobielicowe oraz brunatne kwaśne i wyługowane, w większości V i VI klasy bonitacji.
Gleby brunatne właściwe zajmują znaczne powierzchnie przede wszystkim we wschodniej części gminy,
tworząc dwa pasy: jeden w okolicach Komorowa, Lubiejewa, Podborza i Ugniewa oraz drugi, ciągnący się
od Gut Bujno przez Kalinowo, Jasienicę i Smolechy po Nieskórz. Na tych terenach przeważają grunty IV i
III klasy. Większość gruntów III klasy to gleby brunatne ale w tej klasie jest też trochę gleb torfowych,
użytkowanych jako łąki. Gleby hydrogeniczne są silnie związane z płytkimi dolinami cieków wodnych i
zajmują spore powierzchnie m.in. między Komorowem a Wiśniewem (dolina rzeczki Wymakracz), w
okolicach Starej Grabownicy i Kuskowizny (dolina Strugi), Nagoszewki, Nagoszewa i Przyjm k/Poręby
(dolina Tuchełki), Jelonek i Zalesia (dolina Strugi) oraz Zakrzewka. Są one w większości użytkowane, jako
łąki i niemal wszystkie są sztucznie odwadniane. Na obrzeżach dolin cieków i terenów zastoiskowych
występują m.in. gleby murszowo-mineralne, ziemie czarne właściwe i czarne zdegradowane. Ich łączny
udział w glebach gminy jest niewielki.
8
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
Warunki gruntowe
Jak to przedstawiono w „Dokumentacji geotechnicznej” sporządzonej w obszarze osady leśnej, na
przekrojach geologiczno – inżynierskich, w otworze Nr 1 do głębokości 0,50 m ppt., występuje warstwa
nasypowa pod którą zalegają piaski średnie o stopniu zagęszczenia ID = 0.6 - 0.62. W pozostałych
otworach do głębokości 0,2 ppt. Zalega humus pod którym występują piaski średnie do głębokości średnio
1,3 m p.p.t. Pod tą warstwą do głębokości rozpoznania zidentyfikowano piasek gruby, tj. do głębokości 5.00
m ppt. we wszystkich otworach. Piaski posiadają współczynnik filtracji kf = 0,39 [m/h]
W załącznikach przedstawiono profile geotechniczne wykonanych otworów.
Warunki wodne
Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono na głębokości 1,50-1,9 m p.p.t. Możliwe jest
okresowe podnoszenie poziomu wody gruntowej o około 0.60 metra. Woda gruntowa zalega poniżej
projektowanego poziomu posadowienia wylotu . Woda w stawie znajduje się na rzędnej 124.5 m npm.
Parametry geotechniczne
Wartości parametrów geotechnicznych podano dla następujących rodzajów gruntów i ich stanów:
=> piasek drobny ID=0.58 (Pd)
=> piasek gruby, ID=0.62 (Pd)
Klimat
Podobnie jak większość Niżu Środkowopolskiego, okolice Ostrowi Mazowieckiej mają klimat przejściowy
między oceanicznym a kontynentalnym. Według Programu ochrony środowiska gminy Ostrów
Mazowiecka z 2002 r., podstawowe wskaźniki cechujące klimat są zbliżone do średnich dla Polski:
- średnia temperatura lipca: + 18,4°C
- Średnia temperatura lutego: - 3,7°C
- Średnia temperatura roku: + 7,5°C
- Czas trwania zimy termicznej (średnia temperatura dobowa < 0°C) – około 42 dni
- Okres wegetacyjny – około 210 dni
- Okres bezprzymrozkowy – około 170 dni
- Roczna suma opadów - około 550 mm
- Rozkład kierunków wiatrów roku: z zachodu 16,5%, z północnego zachodu 14,0%, z południowego
zachodu ok. 12,8%, ze wschodu 4,7%, z południa 6,2%.
Roślinność
Szacuje się, że bory mieszane świeże i bory świeże pokrywają 36% powierzchni gminy i stanowią 92% jej
powierzchni leśnej. Ich struktura gatunkowa i wiekowa jest bardzo uproszczona w stosunku do
zbiorowisk naturalnych – w nienaruszonych przez gospodarkę leśną borach mieszanych dęby mają
zwykle przewagę nad sosnami, podczas gdy w borach na terenie gminy w głównym piętrze drzewostanu
obecna jest niemal wyłącznie sosna. W wielu miejscach w podszytu rozprzestrzenia się czeremcha późna
(amerykańska), roślina inwazyjna, sztucznie wprowadzona do borów jako „gatunek biocenotyczny”.
Dominują drzewostany jednowiekowe, przy czym udział drzewostanów 100-letnich (wiek rębności w
nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka) wynosi około 3,5%.
W ramach inwentaryzacji siedlisk Natura 2000 w lasach państwowych, jako grądy wykazano ok. 480 ha
lasów w granicach gminy, przy czym w znakomitej większości są to zbiorowiska silnie przekształcone, z
dominującą sosną, w których jedynie elementy runa i podszytu, a w najlepszym razie dolnego piętra
drzewostanu, świadczą o grądowym charakterze siedlisk. Tego rodzaj zbiorowiska występują głównie na
północ od Zalesia, w okolicach Gut Bujno i na wschód od Bieli (w analizie roślinności potencjalnej część
9
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
siedlisk grądowych pod Zalesiem i Gutami Bujno uznano za siedliska, które przed melioracją były
prawdopodobnie siedliskami łęgowymi). W granicach gminy znajduje się około 530 ha lasów łęgowych w
aż 186 fragmentach, co świadczy o ich bardzo silnym rozdrobnieniu. Większe zwarte powierzchnie łęgi
zajmują jedynie w dolinach leśnych cieków, m.in. pod Dybkami, Nową Osuchową i Kuskowizną, a także
na skraju łąk pod Kalinowem i na mokradłach w Zakrzewku. Poza tym łęgi zachowały się w niewielkich
płatach pośród łąk, w wylesionych dolinach rzecznych. Wszystkie spenetrowane płaty nawiązywały
wyraźnie do zespołu Fraxino-Alnetum. Stan łęgów jest bardzo zróżnicowany. Główne kierunki
niekorzystnych zmian to:
- przesuszanie w wyniku melioracji (generalnie oznacza to zmiany w kierunku wilgotnych lasów
grądowych)
- inwazje gatunków obcych (niecierpek drobnokwiatowy, klon jesionolistny)
- utrata podszytu i runa w wyniku wypasu
- wkraczanie gatunków nieleśnych w wyniku fragmentacji i/lub wypasu
- zmiany w kierunku zbiorowisk olsowych lub obumieranie drzew w wyniku podtapiania przez bobry.
Na terenie gminy nie znaleziono dojrzałych olsów (Alnetum glutinosae), natomiast część zbiorowisk
porastających torfianki pod Zakrzewkiem wyraźnie ewoluuje w kierunku olsu porzeczkowego lub nawet
torfowcowego. Są to stale lub prawie stale podtopione młode drzewostany złożone z olszy czarnej i
brzozy omszonej, z występującymi łanowo turzycami w runie. Tego typu zbiorowiska zajmują raptem ok.
8 ha Większe płaty zarośli wierzby szarej (zespół Salicetum pentandro-cinereae) występują, mimo
rozległości systemów melioracyjnych, jedynie w dwóch okolicach, tj. na mokradłach pod Zakrzewkiem i
okresowych rozlewiskach pod Gutami-Bujno. Zbiorowiskom tym zagrażać mogą m.in. prace związane
utrzymaniem drożności rowów. Łozowiska są zbiorowiskami dość trwałymi, jednak po pewnym czasie
ewoluują w kierunku łęgów jesionowo-olszowych lub olsów.
Szuwary właściwe ze związku Phragmition (trzcinowiska i szuwary pałki szerokolistnej) zajmują
łącznie około 47 ha i są zgrupowane na stawach w Nowej Osuchowej (ok. 38 ha) oraz na mokradłach pod
Zakrzewkiem (6 większych płatów), Pałapusem (1 większy płat) i Zalesiem (1 płat). Biorąc pod uwagę
trwający od lat zastój w zakresie budowy systemów odwadniających ocenia się, że zbiorowiska te nie są
bezpośrednio zagrożone.
W czasie prac terenowych odnaleziono 31 obszarów zajętych przez szuwary wielkoturzycowe
(Magnocaricon), wilgotne łąki (Calthion, Filipendulion) i murawy zalewowe (Agropyro rumixcion-crispi).
Zbiorowiska te zajmują łącznie ok. 180 ha i zgrupowane są przede wszystkim na mokradłach pod
Zakrzewkiem i Pałapusem (80 ha) i pod Wiśniewem (35 ha) oraz na terasie zalewowej rzeki Brok pod
Nieskórzem, przy czym w tym ostatnim przypadku należałoby raczej mówić o wilgotnych łąkach z
licznymi elementami typowymi dla muraw zalewowych i turzycowisk. Jest bardzo prawdopodobne, że
części niewielkich płatów w dolinach rzecznych Wymakracza, Grzybówki i Tuchełki nie została
odnaleziona. Przetrwanie tych zbiorowisk zależy od utrzymania wysokiego poziomu wody i
okazjonalnego (raz na kilka lat) koszenia.
Większość łąk na terenie gminy to wilgotne łąki wyczyńcowe ze związku Alopecurion pratensis.
Zajmują one znaczne powierzchnie w dolinach rzek, zwłaszcza w dolnie Wymakracza, Grzybówki i
Tuchełki. Łąki te, są co roku koszone i stanowią podstawowy element bazy pokarmowej dla hodowli
bydła, w związku z czym raczej nie są zagrożone, choć zagrożeniem mogłaby być intensyfikacja produkcji
łąkarskiej, prowadząca m.in. do zubożenia struktury gatunkowej.
Pastwiska ze związku Cynosurion zajmują obrzeża większych dolin i podsuszone doliny
mniejszych cieków. W niektórych miejscach (m.in. pod Gutami Bujno) są użytkowane ekstensywnie w
związku z wysokim poziomem wód gruntowych, co prowadzi do sukcesji w kierunku mokrych łąk i/lub
łozowisk. Świeże łąki z rajgrasem wyniosłym (związek Arrhanatherion elatioris) odnaleziono jedynie w
kilku miejscach w gminie, najczęściej na obrzeżach dolin rzecznych. Wszystkie stanowiska zajmowały
10
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
bardzo małe powierzchnie i niemal wszystkie były zajęte przez zbiorowiska o bardzo uproszczonym
składzie gatunkowym w stosunku do typowych łąk rajgrasowych. Suche murawy należące do klasy
Koelerio-Coryneophoretea stanowią charakterystyczny element szaty roślinnej i krajobrazu zachodniej
części gminy. Występują zwykle w niewielkich płatach (od 0,1 do 0,5 ha, wyjątkowo 2 ha) na starych
piaszczystych odłogach. Są to zbiorowiska efemeryczne, wykształcające się po pewnym czasie po
zaniechaniu uprawy a po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach zanikające w wyniku naturalnego
odnawiania się sosny, rzadziej osiki lub jałowca.
Większość znalezionych muraw nawiązuje najsilniej do muraw szczotlichowych ze związku
Corynephorion canescens. Tylko w jednym przypadku (koło wsi Jelenie) stwierdzono płat, który można
było bezspornie zaliczyć do związku Koelerion glaucae, wymienionego w Dyrektywie Siedliskowej.
Wrzosowiska, podobnie jak suche murawy, nie są w naszych warunkach zbiorowiskami trwałymi i
podobnie jak murawy po pewnym czasie zarastają. Takie zarastające borem sosnowym wrzosowiska
znaleziono tylko koło wsi Antoniewo, w pobliżu lotniska, oraz pod Starą Grabownicą. Ich łączna
powierzchnia przypuszczalnie wynosi mniej niż 2 ha. Stanowiska we wsiach Powielarnia i Rogóźnia to
poddane silnej antropopresji płaty o znikomej powierzchni, położone wśród terenów zabudowanych.
Ważnym składnikiem szaty roślinnej gminy są towarzyszące są wczesne stadia naturalnej sukcesji lasu z
młodymi osikami, sosnami, brzozami i wierzbami. Zbiorowiska te często tworzą mozaikę z suchymi
murawami. Poza wymienionymi już zbiorowiskami szatę roślinną gminy tworzą głównie uprawy polowe i
zbiorowiska związanych z nimi chwastów (klasa Stellarietea mediae) i zbiorowiska roślin ruderalnych
(klasa Artemisietea), towarzyszące odłogom, zabudowie itp.
Rośliny i zwierzęta chronione
W czasie prac terenowych w 2010 r., mających na celu rozpoznanie przyrodnicze terenów gminy na
potrzeby planowanych zmian planu zagospodarowania przestrzennego, odnaleziono 5 gatunków roślin
objętych ścisłą ochroną gatunkową i 5 gatunków objętych ochroną częściową. Odnalezione gatunki
chronione to:
- kosaciec syberyjski Iris sibirica (ochrona ścisła), stwierdzony w dwóch miejscach pod Zakrzewkiem, na skrajach
łęgów olszowych
- przylaszczka pospolita Hepatica nobilis (ochrona ścisła), znaleziona w grądzie pod wsią Budy Grudzie
- kukułka krwista Dactylorhiza incarnata (ochrona ścisła), odnaleziona na bogatym (kilkaset osobników)
stanowisku na mokrych łąkach i turzycowiskach pod Pałapusem oraz na znacznie uboższych
stanowiskach pod Zakrzewkiem i Nagoszewem
- kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis (ochrona ścisła), towarzysząca kukułce krwistej na
stanowisku pod Pałapusem
- widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum (ochrona ścisła), znaleziony na bogatym (ok. 100m2) stanowisku w
borze pod Dybkami; biorąc pod uwagę rozpowszechnienie siedlisk borowych i bardzo słaby stopień ich
spenetrowania w ramach prac terenowych można być pewnym, że gatunek ten ma jeszcze wiele innych
stanowisk na terenie gminy
- konwalia majowa Convallaria majalis (ochrona częściowa)
- kalina koralowa Viburnum opulus (ochrona częściowa)
- kruszyna pospolita Frangula alnus (ochrona częściowa)
- porzeczka czarna Ribes nigrum (ochrona częściowa)
- kocanki piaskowe Helichrysum arenarium (ochrona częściowa)
Brak jest potwierdzonych informacji o występowaniu na terenie gminy bezkręgowców podlegających
ochronie gatunkowej. Gmina znajduje się w geograficznym zasięgu występowania dwóch chronionych
motyli – czerwończyka nieparka i szlaczkonia szafrańca. Brak jest też potwierdzonych informacji o
występowaniu na terenie gminy krągłoustych i ryb podlegających ochronie gatunkowej. Gmina znajduje
się w geograficznym zasięgu występowania czterech gatunków – minoga strumieniowego, minoga
11
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
ukraińskiego, kozy i piskorza. Na terenie gminy stwierdzono natomiast występowanie następujących
płazów objętych ścisłą ochroną gatunkową:
- ropucha szara
- ropucha zielona
- ropucha paskówka
- grzebiuszka ziemna
- kumak nizinny
- żaba moczarowa
- żaba trawna
- żaba wodna
- żaba jeziorkowa
- traszka zwyczajna
- traszka grzebieniasta.
Na terenie gminy stwierdzono również występowanie jaszczurki zwinki. Można przypuszczać, że gminę
zasiedlają ponadto następujące, dość rozpowszechnione w kraju gatunki gadów, objętych ścisłą ochroną:
jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata, zaskroniec, padalec.
Na terenie gminy wstępują następujące gatunki ssaków objęte ochroną gatunkową:
- wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris (ochrona ścisła)
- jeż wschodni Erinaceus roumanicus (ochrona ścisła)
- bóbr europejski Castor fiber (ochrona częściowa)
- wydra Lutra lutra (ochrona częściowa).
Gminę zamieszkują też nietoperze, których wszystkie gatunki podlegają ścisłej ochronie gatunkowej.
Ponadto, gminę zasiedlają następujące gatunki chronione, jako zwierzęta łowne
- borsuk Meles meles
- dzik Sus scrofa
- jeleń szlachetny Cerwus elapsus
- jenot Nyctereutes procyonoides
- kuna domowa Martes foina
- kuna leśna Martes martes
- lis Vulpes vulpes
- łoś Alces alces (objęty od 2001 r. całorocznym okresem ochronnym)
- norka amerykańska Mustela vison
- piżmak Ondarta zibethica
- sarna Capreolus capreolus
- tchórz Mustella putorius
- zając szarak Lepus capensis
W 2010 r. na terenie gminy obserwowano następujące gatunki ptaków: bażant, białorzytka, błotniak
łąkowy, błotniak stawowy, błotniak zbożowy, bocian biały, bogatka, brzęczka, cierniówka, czajka, czapla
siwa, czarnogłówka, czernica, czubatka, derkacz, droździk, dudek, dymówka, dzięcioł czarny, dzięcioł
duży, dzięcioł zielony, dzięciołek, dziwonia, dzwoniec, gajówka, gawron, gąsiorek, gęś białoczelna, gęś
gęgawa, gęś zbożowa, gil, gołąb miejski, grzywacz, jastrząb, jerzyk, kapturka, kawka, kokoszka zwyczajna,
kopciuszek, kormoran, kos, kowalik, krętogłów, krogulec, kropiatka, kruk, krzyżówka, kszyk, kukułka,
kulczyk, kuropatwa, kwiczoł, lelek, łabędź niemy, łozówka, łyska, makolągwa, mazurek, modraszka,
myszołów zwyczajny, oknówka, ortolan, paszkot, pełzacz leśny, perkozek, piecuszek, piegża,
pierwiosnek, pleszka, pliszka siwa, pliszka żółta, pokląskwa, pokrzywnica, potrzeszcz, potrzos,
przepiórka, pustułka, rokitniczka, rudzik, rybitwa czarna, samotnik, sierpówka, sieweczka rzeczna, sikora
uboga, siniak, skowronek, słonka, słowik szary, sosnówka, sójka, sroka, srokosz, strumieniówka,
szczygieł, szpak, śpiewak, świergotek drzewny, świergotek łąkowy, świergotek polny, świerszczak,
świstunka leśna, trzciniak, trzmielojad, trznadel, wilga, wodnik, wrona, wróbel, zaganiacz, zięba,
zimorodek, żuraw. Znaczna większość z nich to gatunki lęgowe a jednie nieliczne (grzywacz, kaczkowate,
bażant, słonka, kuropatwa, krukowate) nie są objęte ochroną gatunkową.
12
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
W 2007 r. prowadzono inwentaryzację terenową siedlisk leśnych, której wyniki dotyczące obszaru
stanowiącego przedmiot opracowania, stanowią załącznik do niniejszego operatu.
Należy podkreślić, że dla obszarów Natura 2000 nie zostały ustanowione zakazy, tak jak dla
innych form ochrony, np. parków narodowych rezerwatów przyrody. Natura 2000 nie może
wywoływać obaw społecznych, szczególnie właścicieli i użytkowników tych obszarów, nie narusza ona
prawa własności. Jedynym wskazaniem jest, aby stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin
i zwierząt, dla których ustanowiono obszar Natura 2000 nie uległ pogorszeniu.
Reasumując powyższe należy stwierdzić, że wystąpienie ewentualnych zagrożeń dla sieci Natura
2000 jest niezależne od realizacji przedmiotowej inwestycji, jego realizacja nie ograniczy przestrzeni
życiowej ptaków, nie wpłynie więc ujemnie na utrzymanie się istniejącego stanu ważnych dla Europy
gatunków ptaków.
Zgodnie z art. 36 ustawy o ochronie przyrody, nawet wszelka działalność gospodarcza nie podlega
ograniczeniu, jeżeli nie zagraża zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt, oraz nie
wpłynie w sposób istotny negatywnie na gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony
obszar Natura 2000.
V.4. Charakterystyka wód w rejonie inwestycji
Wody powierzchniowe
Gmina Ostrów Mazowiecka leży w obszarze wododziałowym pomiędzy Narwią a Bugiem. Wododział
przebiega mniej więcej wzdłuż linii Dybki – Ostrów Mazowiecka – Prosienica. Takie położenie oznacza, że
na terenie gminy nie ma dużych cieków wodnych. Dopływem Narwi jest Wymakracz, odwadniający
zachodnią część gminy, od Stoku i Starego Lubiejewa po Wiśniewo. Cześć północną (okolice Zalesia,
Nowego Lubiejewa, Pałapusa, Prosienicy) odwadniają niewielkie cieki uchodzące do rzeki Orz,
uchodzącej do Narwi koło Różana. Pozostała część gminy leży w zlewni Bugu. Wschodnie krańce gminy,
od Gut Bujno po Nieskórz, są odwadniane przez rzeczki Węgordę i Strugę, które są prawobrzeżnymi
dopływami Broku, uchodzącego do Buga w miejscowości Tartowizna. Na odcinku ok. 5 km rzeka Brok
stanowi południowo-wschodnią granicę gminy. Położone na południu gminy wsie Stara Grabownica i
Kuskowizna, leżą nad rzeczką Grzybówką, której źródła znajdują się w Ostrowi Mazowieckiej a ujście do
Broku – pod Starym Kaczkowem. Południowo-zachodnią część gminy, od Nagoszewa po Dybki i Przyjmy
k. Poręby, odwadnia rzeka Tuchełka, wpadająca do Broku pod Tuchlinem. Jedynie okolice wsi Turka
znajdują się w zlewni rzeczki Turki, która uchodzi do Broku w miejscowości Brok.
Wymienione cieki i ich dopływy mają w większości charakter mniejszych lub większych rowów,
których koryta i brzegi zostały silnie przekształcone przez człowieka. Wyjątkiem jest rzeka Brok, która
posiada naturalne, meandrujące koryto. Sieć rzeczna została w sposób sztuczny rozbudowana o liczne
rowy melioracyjne, odwadniające użytki zielone. Nieliczne zbiorniki wód stojących mają w większości
sztuczny charakter. Są to przede wszystkim stawy w pobliżu Nowej Osuchowej, o powierzchni około 47
ha (na rzece Tuchełce) i zbiornik powyrobiskowy w pobliżu wsi Jelonki, który jednak w większości
znajduje się poza granicami gminy.
Obserwacje terenowe świadczą o tym, że dość znaczne powierzchnie w granicach gminy narażone są na
wiosenne podtopienia a niektóre tereny są stale podtopione przy czym terenów takich przypuszczalnie
przybywa w związku z rozprzestrzenieniem się bobrów, a także w wyniku zaniedbań w konserwacji
systemów melioracyjnych. Analiza map geologicznych i glebowych pozwala dość precyzyjnie określić
obszary potencjalnie narażone na zalewanie – są to te obszary, na których występują młode utwory
akumulacji wodnej i/lub gleby hydrogeniczne.
Wody podziemne
13
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
Na większości obszaru gminy pierwszy poziom wodonośny zalega nie więcej niż 5 m pod powierzchnią
terenu i jest pozbawiony izolacji. Wyjątkiem są obszary występowania glin zwałowych w pasie ZalesieOstrów – Biel oraz w pasie Guty Bujno – Jasienica – Nieskórz, gdzie pierwszy poziom wodonośny
położony jest 5 – 20 m p.p.t. a gdzieniegdzie (Nieskórz) nawet głębiej. Część tych terenów posiada dobrą
izolację pierwszego poziomu wodonośnego od powierzchni. Pierwszy poziom użytkowy położony jest na
wysokości 100 – 110 m n.p.m., conodpowiada głębokości 30 – 80 m p.p.t. Wydajność ujęć na ogół waha
się w granicach od 30 do 70 m3/h a niższa jest jedynie w okolicach Komorowa, Jelonk i Antoniewa na
północy gminy oraz Kalinowa, Jasienicy i Smolechów na południowym wschodzie. Na terenie całej gminy
pierwszy poziom użytkowy posiada pełną izolację od powierzchni. Na zachód od linii Biel – Podborze –
Jelonki pod pierwszym poziomem użytkowym znajduje się jeszcze drugi czwartorzędowy poziom
wodonośny (prawdopodobnie jest to poziom wykazany jako GWZP 221 – por. niżej).
Na terenie gminy znajdują się trzy zbiorniki wód podziemnych:
– GZWP 221 – czwartorzędowy zbiornik wód podziemnych „Dolina kopalna Wyszków”, położony
między Czerwinem i Małkinią na wschodzie a Wyszkowem na zachodzie; w granicach gminy zbiornik
zajmuje tereny na zachód od Kuskowizny, Komorowa i Jelonków (Mapa 1); średnia głębokość ujęć
wody to 100 m a szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 80 tys. m3/d.
– GWZP 215 – trzeciorzędowy zbiornik wód podziemnych „Subniecka warszawska”, obejmujący
większość Mazowsza i południowe krańce Mazur; w zasięgu zbiornika znajduje się praktycznie cała
gmina Ostrów Mazowiecka; średnia głębokość ujęć wody to 160 m a szacunkowe zasoby
dyspozycyjne wynoszą 250 tys. m3/d.
– GWZP 215A – trzeciorzędowy zbiornik wód podziemnych „Subniecka warszawska – część centralna”,
obejmujący środkowe Mazowsze; w zasięgu zbiornika znajduje się południowo-zachodnia część
gminy, na południe od Wymakracza i na zachód od Nagoszewki (Mapa 1); średnia głębokość ujęć
wody to 180 m a szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 145 tys. m3/d.
V.5.
Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu
Zgodnie z wymogami ustawy – Prawo wodne, jednostkami powołanymi do bilansowania zasobów
wodnych są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW), na zlecenie których wykonywane są
bilanse wodno-gospodarcze kolejnych zlewni kraju. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy dokonano podziału Polski na regiony wodne (Dz.
U. Nr 126, poz. 878). Gmina Małkinia Górna znajduje się na terenie regionu wodnego Środkowej Wisły,
dla którego nie opracowano jeszcze warunków korzystania z wód regionu wodnego. Warunki te zostaną
sporządzone w przyszłości.
VI.
Projektowane urządzenia wodne
Inwestycja ma na celu usystematyzowanie sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu
osady leśnej, za pomocą nw. urządzeń:
VI.1. Drenaż odwadniający - opaskowy
Głównym zadaniem drenażu opaskowego jest umożliwienie odpływu wód gruntowych i opadowych z
warstwy ziemi bezpośrednio przylegającej do ścian fundamentowych budynku jak również w jego
niedalekiej odległości. Jednocześnie drenaż zapewni, szybkie i bezpieczne dla konstrukcji domu,
odprowadzenie nadmiaru wód do odbiornika.
W celu ograniczenia ilości gromadzonych wód gruntowych projektuje się drenaż odwadniający
opaskowy wraz z odprowadzeniem do przepompowni oraz przewodem tłocznym do istniejącego
14
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
zbiornika wodnego, który będzie zbierał zarówno lokalnie spiętrzane wody gruntowe jak i wody
opadowe. Pozwoli on skutecznie chronić ściany przyziemia przed naporem zastoiskowych (infiltrujących)
wód gruntowych.
Odbiornikiem wód z drenażu będzie istniejący zbiornik wodny zlokalizowany na nieruchomości o
numerze ewidencyjnym 1186.
Drenaż opaskowy (pierścieniowy) w miarę możliwości wykonany wzdłuż obrysu budynku
stanowi skuteczne zabezpieczenie przy zagrożeniu podtapianiem części podziemnych budynku wodą
zaskórną lub gruntową. Jest to rozwiązanie „awaryjne” gdyż w trakcie eksploatacji pojawiła się woda w
pomieszczeniach podziemnych budynku.
Rurociągi należy wykonać z perforowanych rur drenarskich z filtrem z włókna syntetycznego o
średnicy zewnętrznej Ø 200 mm i układa ze spadkiem min. 5 ‰ w kierunku studni S-2.
MATERIAŁY
Rura z PVC z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy 200 mm.
Rura filtracyjna opleciona filtrem o grubości około 8 mm wykonanym z cienkich włókien
polipropylenowych.
Zastosowane rury nadają się do każdego rodzaju podłoża, szczególnie do odwodnień podziemnych części
budynków i fundamentów.
Rury drenażowe odprowadzające wody gruntowe opuszczać do wykopu ręcznie. Przewody z PVC
montować przy temperaturze otoczenia od 5 O C do 30 O C. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia
przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów takich jak kawałki drewna, kamieni.
Przewody powinny być ułożone w sposób uniemożliwiający:
o zamarzanie wody w okresie zimowym,
o nadmierne nagrzewanie w okresie letnim,
o uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych.
KSZTAŁTKI MONTAŻOWE
System kształtek montażowych obejmuje zestaw kątowników, trójników prostych i kątowych, złączek,
kolan, zaślepek i elementów przyłączeniowych w pełnym wymiarze średnic. Rury i kształtki łączone są ze
sobą specjalnymi zatrzaskami. Tego typu połączenia są łatwe i szybkie w montażu.
STUDZIENKI DRENARSKIE
Projektuje się studzienki drenarskie bez osadnika, które służą do odpowietrzania i okresowego
czyszczenia instalacji. Studnię S - 1 oraz S - 2 stanowiące uzbrojenie drenażu należy wykonać z PVC ø 315,
zakończone rurą teleskopową oraz pokrywą żeliwną A 15. Studzienki rewizyjne należy umieścić na
początku odpływu rurociągów w najwyższym punkcie ułożenia drenażu oraz na odpływie z układu w
najniższym punkcie ułożenia drenażu.
o na dnie wykopu układamy warstwę posypki żwirowej grubości min. 10 cm.
o ustawiamy studzienkę.
o do otworów studzienki wsuwamy króćce i łączymy je z przewodami drenarskimi za pomocą
zacisków.
o zasypujemy wykop wokół studzienki gruntem miejscowym.
o zamykamy górę studzienki stożkiem betonowym lub teleskopem.
WARSTWA FILTRACYJNA
Projektowaną podsypkę pod drenaż wykonać z piasku gruboziarnistego warstwa 15 cm.
15
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
Na przygotowanej podsypce ułożyć rurociąg drenarski. Materiał do podsypki powinien spełniać
następujące wymagania:
o materiał nie może być zmrożony
o nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.
Stosuje się przede wszystkim filtry z materiałów mineralnych, takich jak piaski i żwiry. Na całym
obwodzie rury drenarskiej wykonujemy obsypkę. Grubość obsypki powinna wynosić- od 20 cm.
Obsypkę przewodów należy wykonać natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego
posadowienia drenażu. Obsypkę wykonać ze żwiru płukanego o frakcji 16-32 do uzyskania grubości
warstwy 30 - 50 cm z boków rury drenarskiej i 40 cm powyżej wierzchu rury drenarskiej. Obsypkę
wykonać tak, aby drenaż nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony. Zagęszczenie obsypki
zagęścić warstwami o grubości 10 – 15 mm. Drenaż należy zabezpieczyć geowłókniną.
GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA PRZEWODU DRENAŻU
Decyduje o nim głównie wymagane obniżenie poziomu wody gruntowej. Zwierciadło wody gruntowej
powinno układać się poniżej posadzek części podziemnych budynku na głębokości 0,1m /górna krawędź
rury drenażowej/ poniżej ławy budynku.
Trasy projektowanych kanałów i lokalizację studni pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w
skali 1:500.
Spadki, materiał, długość i uzbrojenie projektowanych kanałów grawitacyjnych pokazano na profilach
podłużnych w skali 1:500/100.
PRZEPOMPOWNIA
Projektuje się przepompownię wód gruntowych i deszczowych Firmy Metalchem – Warszawa Typ PMD
– 2 x 08 - 14L – 15 x 39 o następujących parametrach :
 Wysokość zbiornika 3,88 m
 Średnica 1,50 m /polibmerobeton/
 Pompa typ MS1-14L/Z moc 1,1 kW – sztuk 2
 Wydajność całkowita przepompowni 68,25 m3/h
 Rzeczywista wysokość podnoszenia 2,08 m
Konstrukcja przepompowni – studnia z polimeobetonu o średnicy Ø 1500 mm z włazem żeliwnym klasy
A-15. W komplecie dostawy przepompowni znajduje się szafka zasilająco – sterownicza oraz systemem
bezprzewodowego monitoringu. Do transmisji danych wykorzystywana jest dostępna w danym obszarze
sieć telefonii komórkowej. Komunikaty alarmowe wysyłane są jako SMS na wskazany telefon
komórkowy lub adres email (MRT-GSM, MRS-GSM).
Typ szafki zasilająco-sterowniczej ustali producent przepompowni. Wymagane zabezpieczenie
przepompowni w rozdzielni głównej w budynku gospodarczym.
Przewód tłoczny od przepompowni do studni rozprężnej wykonać z rur PV C o średnicy DN 90 mm.
Od studni rozprężnej wody grawitacyjnie spływać będą poprzez odpływ otwarty do zbiornika
wodnego znajdującego się w pobliżu nieruchomości.
Trasy projektowanych kanałów i lokalizację przepompowni oraz studni rozprężnej, wylotu do odbiornika
pokazano na planie sytuacyjno - wysokościowym w skali 1:500.
VI.2. KANALIZACJA DESZCZOWA
16
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
W celu zabezpieczenia ścian budynku przed wodą opadową pochodzącą ze spływu z powierzchni
dachu projektuje się instalację kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 o średnicy Ø 110 i 160 mm
łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Do łączenia rur należy zastosować system
kształtek montażowych obejmujący zestaw trójników prostych i kątowych, złączek i kolan.
Wody opadowe lub roztopowe z połaci dachu odprowadzane będą poprzez rynny spustowe
połączone z instalacją do odbioru tych wód. W celu uniknięcia zanieczyszczenia przyłącza częściami
stałymi /liście, patyki/rynny zaleca się wyposażyć w urządzenia zabezpieczające koszyczki i siatki oraz
czyszczaki.
Wody opadowe lub roztopowe poprzez studzienkę D-1 wykonaną z PVC ø 315, zakończone rurą
teleskopową oraz pokrywą żeliwną A 15 odprowadzane będą do osadnika. Projektuje się osadnik
zawiesin mineralnych PE – HD Firmy UGOS typu TRAP – P 0.3 o średnicy Ø 940 mm wyposażony w
defektor, który uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń do przepompowni. Wody z osadnika
trafiają poprzez przepompownię przewód tłoczny, studnię rozprężną oraz wylot otwarty do zbiornika
wodnego.
Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza powinny posiadać deklaracje zgodności i
dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania wód deszczowych.
Studnie należy montować na 10 cm dobrze zagęszczonej podsypce piaskowej, stosując się ściśle do
wymogów zawartych w instrukcji producenta. Rury należy układać w uprzednio wykonanym wykopie na
podłożu wyrównawczym z piasku o grubości 10 cm oraz zasypywać przysypką piaskową do wysokości 30
cm ponad wierzch rury, a następnie ziemią bez grud i kamieni.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01. W miejscach
kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Po
zakończeniu układania kanalizacji deszczowej przed zasypaniem należy przeprowadzić próbę szczelności
na infiltrację i eksfiltrację.
Trasy projektowanych kanałów i lokalizację studni pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w
skali 1:500.
Spadki, materiał, długość i uzbrojenie projektowanych kanałów grawitacyjnych pokazano na profilach
podłużnych w skali 1:500/100.
VII.
Szczególne korzystanie z wód
Planowany sposób odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji, tj. odwodnienie terenu i
wprowadzanie zarówno wód odwodnieniowych jak i ścieków deszczowych do wód lub do ziemi, w myśl
art. 37 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)
stanowi szczególne korzystanie z wód i zgodnie z art. 122 ww. ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo
wodne, wymaga pozwolenia wodno prawnego.
VII.1. Ilość powstających ścieków deszczowych i wód odprowadzanych w wyniku odwodnienia terenu
Obliczenia ilości wód opadowych dokonano w oparciu o Zarządzenie nr 20 Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 30 czerwca 1965r. w sprawie wytycznych technicznych projektowania miejskich sieci
kanalizacyjnych i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).
Obliczenia ilości wód i ścieków deszczowych powstających w wyniku opadów deszczowych
wykonano dla powierzchni utwardzonej części komunikacji wewnętrznej terenu inwestycji i dróg
17
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
wyprofilowanych ze spadkami w kierunku projektowanych wpustów deszczowych oraz powierzchni
biologicznie czynnej w obszarze inwestycji. Wody opadowe z dachów budynków odprowadzane są na
tereny zielone.
Wykorzystanie terenu inwestycji przedstawia się następująco:
Powierzchnia zagospodarowania
Powierzchnia zabudowy
w tym: - budynek mieszkalny
- budynek gospodarczy
Powierzchnia utwardzona
Powierzchnia biologicznie czynna
- 6 640,00 m²
- 389,00 m²
- 268,40 m²
- 120,00 m²
- 1 749,00 m²
- 4 302,00 m²
Ilość ścieków deszczowych będzie nierównomierna w czasie. Została określona wg. wzoru:
Q = φ x q x F [l/s]
gdzie:
φ – współczynnik spływu powierzchniowego
q – natężenie deszczu miarodajnego l/s x h
F – powierzchnia zlewni w ha
Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu miarodajnego przyjęto raz na rok (p=100%), a czas jego
trwania t = 15 min. Natężenie deszczu miarodajnego określono wg. tabeli 30 podręcznika Jerzego
Goliszewskiego „Ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem”, dla miejscowości o średniej
wysokości opadów w granicach 600 mm i czasie trwania deszczu 15 min. Dla zlewni średnie opady,
roczne wg Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej kształtują się odpowiednio w latach 1949 –
1980 na poziomie 573,00 mm.
Dla tych warunków:
A. Ilość ścieków opadowych z powierzchni terenów utwardzonych obliczono przyjmując
współczynnik spływu - 0,9
1) Przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu 100% przyjęto:
p = 100% t = 15 min q = 15 l/s x h
Q1 = 15 [l/s x ha] x ( 0,9 x 0,1749 [ha] )
Q1 = 15 [l/s x ha] x 0,1574 [ha]
Q1 = 2,361 [l/s]
2) Przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu 20% przyjęto:
p = 20% t = 15 min q = 131 l/s x h
Q2 = 131 [l/s x ha] x ( 0,9 x 0,1749 [ha] )
Q2 = 131 [l/s x ha] x 0,1574 [ha]
Q2 = 20,619 [l/s]
B. Ilość wód odwodnieniowych z powierzchni terenów zielonych obliczono przyjmując
współczynnik spływu - 0,2
1) Przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu 100% przyjęto:
p = 100% t = 15 min q = 15 l/s x h
Q3 = 15 [l/s x ha] x ( 0,2 x 4,302 [ha] )
Q3 = 15 [l/s x ha] x 0,8604 [ha]
Q3 = 12,906 [l/s]
2)
Przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu 20% przyjęto:
p = 20% t = 15 min q = 131 l/s x h
18
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
Q4 = 131 [l/s x ha] x ( 0,2 x 4,302 [ha] )
Q4 = 131 [l/s x ha] x 0,8604 [ha]
Q4 = 112,71 [l/s]
C. Ilośc wód odwodnieniowych z powierzchni dachowych obliczono przyjmując współczynnik
spływu terenów zielonych - 0,7
1) Przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu 100% przyjęto:
p = 100% t = 15 min q = 15 l/s x h
Q5 = 15 [l/s x ha] x ( 0,7 x 0,0389 [ha] )
Q5 = 15 [l/s x ha] x 0,02723 [ha]
Q5 = 0,40845 [l/s]
2)
Przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu 20% przyjęto:
p = 20% t = 15 min q = 131 l/s x h
Q6 = 131 [l/s x ha] x ( 0,7 x 0,0389 [ha] )
Q6 = 131 [l/s x ha] x 0,02723 [ha]
Q6 = 3,567 [l/s]
VII.2. Stan i skład powstających ścieków deszczowych
Odwodnienie dróg i obiektów im towarzyszących związane jest przede wszystkim z powstawaniem
ścieków deszczowych. Wtórnymi zanieczyszczeniami, wytwarzanymi podczas eksploatacji urządzeń do
odprowadzania i oczyszczania ścieków deszczowych, są różnego rodzaju odpady.
W prawie ochrony środowiska oraz prawie wodnym – przez ścieki opadowe rozumie się wody
opadowe ujęte w systemy kanalizacyjne (otwarte bądź zamknięte) pochodzące z powierzchni
zanieczyszczonych. Bardziej szczegółowo powierzchnie zanieczyszczone zdefiniowano w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z 24.07.2006r. W myśl rozporządzenia jw. – należą do nich wszystkie powierzchnie
dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych klasy G.
Ścieki opadowe są zatem produktem transformacji opadu w spływ powierzchniowy. Źródłem
oddziaływań związanych z powstawaniem zanieczyszczeń są zarówno pasy ruchu, jak i inne elementy
infrastruktury przestrzeni publicznej: parkingi, drogi – pobocza, skarpy, obiekty inżynierskie oraz
pozostałe obiekty towarzyszące drogom (stacje paliw, miejsca obsługi podróżnych, miejsca poboru
opłat, obwody utrzymania dróg). Bezpośrednim źródłem zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych z
urządzonej infrastruktury użytkowanej przez człowieka są:
• materiały pędne, smary, oleje, dodatki organiczne do produktów naftowych,
• woski, smoły, silikony,
• gazy spalinowe (Pb, Zn, Fe, Cu, Cd, Ni, tlenki węgla i azotu oraz związki fosforu),
• produkty ścierne opon i tarcz hamulcowych (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Fe, Cd, S, kauczuk, sadza),
• resztki zużywających się elementów pojazdów,
• produkty zużywających się nawierzchni drogowych i materiałów konstrukcyjnych (pył zawierający
domieszki Si, Ca, Mg, Ni, Mn, Pb, Cr, Zn, As, popioły lotne, asfalt, organiczne składniki bitumiczne),
• środki używane do zimowego utrzymania dróg,
• skażenia wynikające z kolizji i niekontrolowanych rozlewów transportowanych substancji.
Wymienione wyżej źródła zanieczyszczeń mogą mieć charakter stały (występują przez okres całego
roku), sezonowy (np. utrzymanie zimowe) lub incydentalny (rozlewy awaryjne, itp. nieprawidłowości w
przewozie różnych substancji). Jakość i ilość wód opadowych ma istotne znaczenie dla projektowania
19
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
systemów odwadniających. Decyduje ona o rodzaju i wielkości ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych
do środowiska. Dlatego znajomość bilansu ilościowego i jakościowego jest istotną informacją dla
określenia wielkości, zasięgu i czasu trwania potencjalnych oddziaływań na środowisko. Sporządzenie
właściwej charakterystyki wód opadowych przysparza wiele problemów ze względu na różnorodność
czynników, od których zależy skład tych wód oraz losową zmienność zjawisk atmosferycznych
związanych z opadami.
Na jakość i właściwości wód opadowych odprowadzanych z utwardzonych powierzchni infrastruktury
drogowej wpływa wiele czynników, spośród których należy wymienić:
– sposób zagospodarowania i ukształtowanie zlewni,
– rodzaj nawierzchni dróg, placów,
– rodzaj i natężenie ruchu,
– sposoby utrzymania i eksploatacji nawierzchni utwardzonych;
– sposób i częstotliwość czyszczenia powierzchni utwardzonych,
– sposoby zimowego utrzymania dróg i zwalczania gołoledzi,
– sposoby i częstotliwość prowadzenia robót budowlanych i remontowych,
– zanieczyszczenia atmosfery,
– charakterystyka / przebieg danego opadu;
– rodzaj opadu (deszcz, śnieg, grad, itp.),
– długość przerwy od opadu poprzedzającego,
– natężenie opadu,
– czas trwania opadu.
Głównymi zanieczyszczeniami identyfikowanymi w spływach opadowych z dróg i obiektów
towarzyszących są:
• zawiesiny, różnego rodzaju substancje olejowe, w tym węglowodory ropopochodne oraz inne
substancje ekstrahujące się eterem naftowym (SEEN),
• metale ciężkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i in.),
• związki organiczne i nieorganiczne, określane zawartością węgla całkowitego i organicznego oraz
biochemicznym pięciodniowym (BZT5) i chemicznym (ChZT) zużyciem tlenu,
• chlorki, Na, Mg, Ca,
• zanieczyszczenia pływające grube,
• związki biogenne (azot, fosfor i potas),
• mikro zanieczyszczenia (np. węglowodory aromatyczne).
Zawiesiny ogólne stanowią główne zanieczyszczenie spływów opadowych z powierzchni dróg i
obiektów towarzyszących drogom, a ponadto są nośnikiem większości innych substancji występujących
w spływach opadowych. Drobne frakcje zawiesin (o dobrze rozwiniętej powierzchni adsorpcji) zawierają
znaczne ilość substancji biogennych i organicznych oraz metali ciężkich. Dąbrowski podaje, iż najwięcej
metali ciężkich związanych jest z frakcją zawiesin o prędkości sedymentacji 14,4÷28,8m/h .
Największe koncentracje zanieczyszczeń wykazują wody roztopowe pochodzące ze śniegu, zwłaszcza
po dłuższym jego zaleganiu na drodze lub w jej pobliżu. Charakteryzuje je szczególnie duży ładunek
chlorków i węglowodorów. Jakość wód opadowych zmienia się wraz ze zmianą natężenia przepływu i
czasu trwania deszczu. W fazie początkowej, czyli tuż po wystąpieniu opadu obserwuje się szybki wzrost
natężenia przepływu, któremu towarzyszy ogólny wzrost stężenia zanieczyszczeń. Zjawisko to jest
wywołane wynoszeniem zanieczyszczeń nie tylko z powierzchni odwadnianej, ale także zanieczyszczeń
odłożonych w urządzeniach odwadniających.
20
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
Standardy emisyjne zanieczyszczeń zawartych w ściekach opadowych odprowadzanych z dróg i
obiektów towarzyszących określone zostały dla zawiesin oraz węglowodorów ropopochodnych.
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), procesom
oczyszczania należy poddawać ścieki powstające z zanieczyszczonych powierzchni szczelnej terenów
dróg powiatowych klasy G, a także powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, tak aby zawartość wskaźników
zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu nie była większa niż:
zawiesina
100,0 mg/l
substancje ropopochodne
15,0 mg/l
VII.3. Jakość wód z odwodnienia terenów biologicznie czynnych
Zanieczyszczenia występujące w wodach opadowych pochodzą zarówno z powietrza jak i
terenów, z których wody te spływają. Opady atmosferyczne spłukują z powietrza głównie pyły i sadze
emitowane w wyniku działalności człowieka.
Zjawisko gromadzenia i spłukiwania zanieczyszczeń jest zależne od szeregu losowo
zmieniających się czynników omówionych w pkt. VI.2. Każdy opad po dłuższej przerwie (kilka dni) jest
deszczem kwaśnym, a w czasie trwającego deszczu obserwuje się zanik "kwaśnego deszczu".
Zanieczyszczenia gazowe znajdujące się w atmosferze ulegają w tym wypadku rozpuszczeniu w kroplach
deszczu i docierają na ziemię w pierwszych godzinach opadu. Przy kilkudniowym opadzie deszczu nie
zawsze obserwuje się podwyższanie odczynu pH opadu. Obserwuje się przypadki odwrotne tj. spadek
odczynu ph. Dzieje się tak na skutek zmiany kierunku wiatru. Napływ nowych przestrzennych
zanieczyszczeń powoduje pojawienie się znów opadów kwaśnych.
Potencjalne zagrożenie dla gleby i wód podziemnych stanowią głównie zanieczyszczenia wód
opadowych ujmowane w szczelne systemy kanalizacyjne z terenów przemysłowych w tym z dróg i
powierzchni placów parkingowych. Wody odpływające z terenów zielonych będą miały porównywalną
jakość jak czyste wody opadowe. Nie wymagają zatem oczyszczania.
VIII. Opis instalacji i urządzeń służących do zbierania, oczyszczania i odprowadzania wód
i ścieków
W wyniku realizacji inwestycji, usystematyzowany zostanie sposób odprowadzenia wód
opadowych z przebudowywanego obiektu i ścieków deszczowych powstających w wyniku transformacji
opadu w spływ powierzchniowy na terenach utwardzonych, stanowiących drogi gminne.
Woda opadowa z terenów biologicznie czynnych obszaru inwestycji ujmowana będzie poprzez system
drenażu odwadniającego - opaskowego. Głównym zadaniem drenażu opaskowego jest umożliwienie
odpływu wód gruntowych i opadowych z warstwy ziemi bezpośrednio przylegającej do ścian
fundamentowych budynku jak również w jego niedalekiej odległości. Jednocześnie drenaż zapewni,
szybkie i bezpieczne dla konstrukcji domu, odprowadzenie nadmiaru wód do odbiornika.
W celu ograniczenia ilości gromadzonych wód gruntowych projektuje się drenaż odwadniający
opaskowy wraz z odprowadzeniem do przepompowni oraz przewodem tłocznym do istniejącego
zbiornika wodnego który będzie zbierał zarówno lokalne spiętrzane wody gruntowe jak i wody opadowe.
21
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
Pozwoli on skutecznie chronić ściany przyziemia przed naporem zastoiskowych (infiltrujących) wód
gruntowych.
Odbiornikiem wód z drenażu będzie istniejący zbiornik wodny zlokalizowany na nieruchomości o
numerze ewidencyjnym 1186.
Drenaż opaskowy (pierścieniowy) w miarę możliwości wykonany wzdłuż obrysu budynku stanowi
skuteczne zabezpieczenie przy zagrożeniu podtapianiem części podziemnych budynku wodą zaskórną
lub gruntową. Jest to rozwiązanie „awaryjne” gdyż w trakcie eksploatacji pojawiła się woda w
pomieszczeniach podziemnych budynku. Rurociągi należy wykonać z perforowanych rur drenarskich z
filtrem z włókna syntetycznego o średnicy zewnętrznej Ø 200 mm i układa ze spadkiem min. 5 ‰ w
kierunku studni S-2.
Współrzędne geograficzne lokalizacji drenażu odwodnieniowego:
N: 52°50’ 19.63”
E: 21°57’ 13.80”
Ich zadaniem będzie przechwycenie nadmiaru wód opadowych nagromadzających się na
powierzchni terenów zielonych i nieutwardzonych i odprowadzenie do istniejącego zagłębienia terenu,
tj. stawu rekreacyjnego. Powyższe stanowi szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód do ziemi
poprzez urządzenia wodne.
Ścieki opadowe powstające w obszarze osady z placów postojowych i komunikacji
wewnętrznej oraz ze spływu z powierzchni dachowych, ujmowane będą za pomocą kanalizacji
deszczowej. Zaplanowano instalację kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 o średnicy Ø 110 i 160 mm
łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. Do łączenia rur należy zastosować system
kształtek montażowych obejmujący zestaw trójników prostych i kątowych, złączek i kolan.
Wody opadowe lub roztopowe z połaci dachu odprowadzane będą poprzez rynny spustowe
połączone z instalacją do odbioru tych wód. W celu uniknięcia zanieczyszczenia przyłącza częściami
stałymi /liście, patyki/rynny zaleca się wyposażyć w urządzenia zabezpieczające koszyczki i siatki oraz
czyszczaki.
Wody opadowe lub roztopowe poprzez studzienkę D-1 wykonaną z PVC ø 315, zakończone rurą
teleskopową oraz pokrywą żeliwną A 15 odprowadzane będą do osadnika.
Osadnik służyć będzie do gromadzenia piasku i innych zanieczyszczeń stałych spłukiwanych z
utwardzonej nawierzchni. Projektuje się osadnik zawiesin mineralnych PE – HD Firmy UGOS typu TRAP –
P 0.3 o średnicy Ø 940 mm wyposażony w defektor, który uniemożliwia przedostawanie się
zanieczyszczeń do przepompowni.
Wszystkie materiały użyte do wykonania przyłącza powinny posiadać deklaracje zgodności i
dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania wód deszczowych.
Studnie należy montować na 10 cm dobrze zagęszczonej podsypce piaskowej, stosując się ściśle do
wymogów zawartych w instrukcji producenta. Rury należy układać w uprzednio wykonanym wykopie na
podłożu wyrównawczym z piasku o grubości 10 cm oraz zasypywać przysypką piaskową do wysokości 30
cm ponad wierzch rury, a następnie ziemią bez grud i kamieni.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01. W miejscach
kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Po
zakończeniu układania kanalizacji deszczowej przed zasypaniem należy przeprowadzić próbę szczelności
na infiltrację i eksfiltrację.
22
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
Wody z osadnika trafiają poprzez przepompownię przewód tłoczny, studnię rozprężną oraz wylot
otwarty do zbiornika wodnego. Zbiornik ten usytuowany jest na nieruchomości o numerze
ewidencyjnym 1186.
W obszarze tym znajduje się naturalne zagłębienie terenu, wypełnione wodami gruntowymi, tworząc
lokalny zbiornik retencyjny wód – staw bezodpływowy. Lustro wody w stawie kształtuje się na poziomie
124,50 m n.p.m. Wylot o średnicy DN200 wykonany z klapą zwrotną zaprojektowano w skarpie, na
rzędnej 124,78 m n.p.m. Zaprojektowano wzmocnienie skarpy poniżej i powyżej wylotu narzutem
kamiennym na podsypce żwirowo – piaskowej.
Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:
N: 52°50’ 27.38”
E: 21°57’ 13.53”
Sposób wykonania i umocnienia wylotu przedstawia załącznik graficzny.
Trasy projektowanych kanałów i lokalizację studni pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w
skali 1:500.
Spadki, materiał, długość i uzbrojenie projektowanych kanałów grawitacyjnych pokazano na profilach
podłużnych w skali 1:500/100.
IX.
Jakość wód i ścieków opadowych odprowadzanych do ziemi
Skuteczność działania urządzeń oczyszczających ścieki uzależniona jest od rodzaju zastosowanych
do tego celu urządzeń oraz właściwej ich eksploatacji. Przy tak niewielkiej powierzchni terenów
utwardzonych i znikomym ruchu pojazdów mechanicznych, wystarczające jest oczyszczanie ścieków
opadowych w osadniku zawiesin. Eliminuje on ze ścieków dopływających do studzienek,
zanieczyszczenia w postaci piasku, które sedymentują na dnie. Decydującym czynnikiem jest tu prędkość
przepływu. Zatrzymanie strumienia wód deszczowych i zmniejszenie prędkości przepływu powoduje
wytrącanie się cząstek stałych i ich osiadanie. Ewentualne zanieczyszczenia olejowe zatrzymują się na
powierzchni a ścieki odpływają dalej do kanalizacji. Zanieczyszczenia ze studzienek i urządzeń
oczyszczających ścieki, usuwane są w miarę potrzeb przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą wszelkie
niezbędne uprawnienia do prowadzenia tych robót.
Zaprojektowane urządzenia dobrane zostały do charakteru i ilości powstających w zakładzie ścieków.
Prawidłowa eksploatacja tych urządzeń zapewnia osiągnięcie minimalnego stopnia redukcji zawiesin
oraz substancji ropo chodnych, które jako substancja oleista, gromadzą się na powierzchni / w górnej
części osadnika. Dla przyjętego osadnika ustalono sprawność oczyszczania w wysokości:
zawiesina
75 %
substancje ropopochodne
80 %
Podstawowe wskaźniki zanieczyszczeń w wodach opadowych jak i w ściekach technologicznych po
przejściu przez urządzenia podczyszczające będą zatem wynosiły:
zawiesina
= 0,25 x 240 mg/dm³ = 60,0 mg/dm³
substancje ropopochodne
= 0,20 x 40 mg/dm³ = 8,0 mg/dm³
Zatem ścieki deszczowe i technologiczne odprowadzane z terenu osady, będą posiadać niżej podane
wartości wskaźników zanieczyszczeń wynikające z obliczeń:
zawiesina
60,0 mg/l
substancje ropopochodne
8,0 mg/l
23
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
Prawidłowa eksploatacja tych urządzeń zapewnia osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń do wymogów
określonych § 19 i Tabeli II Załącznika Nr 3 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), tj:
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem ścieki opdowe odprowadzane do ziemi z terenu osady,
nie będą zawierać więcej niż:
Nazwa wskaźnika
Zawiesiny ogólne (mg/l)
Substancje ropopochodne (mg/l)
Wartość parametru
100.0
15.0
Wody opadowe powstające na terenach zielonych nie zawierają szkodliwych dla środowiska wodnego
zanieczyszczeń. Również wody z powierzchni dachowych nie wymagają w myśl obowiązującego prawa,
oczyszczania przed odprowadzeniem do ziemi lub wód.
X.
Charakterystyka odbiornika ścieków i wpływ odprowadzanych ścieków na odbiornik
Oczyszczone wody opadowe z powierzchni dachowych, terenów utwardzonych placów
postojowych i komunikacyjnych, wprowadzane będą do ziemi poprzez istniejący staw znajdujący się w
południowo – zachodniej części nieruchomości, za pomocą planowanego do wykonania wylotu Ø 200,
zlokalizowanego w skarpie stawu. Urządzenie wodne (staw) w obrębie szczególnego korzystania z wód
posiada głębokość ok. 2,0 m. Wprowadzanie ścieków do stawu, należy traktować jako wprowadzanie ich
do ziemi. Szczegółowe warunki środowiska gruntowo wodnego omówiono w pkt. V.4. niniejszego
opracowania.
Z przedstawionej budowy hydrogeologicznej wynika, że w podłożu do głębokości średnio 1,3 m
p.p.t. znajdują się piaski drobne na piaskach grubych, posiadające współczynnik filtracji kf = 0,39 [m/h].
Pod tą warstwą do głębokości 5.00 m p.p.t. zidentyfikowano we wszystkich otworach piasek gruby.
Charakter odprowadzanych ścieków, a przede wszystkim brak w ściekach związków azotowych i
fosforowych, nie będzie dodatkowo powodował zjawiska eutrofizacji i wzmożonego zamulania i
zarastania brzegów urządzeń odprowadzających ścieki - rowów. Regularna pielęgnacja stawu i prace
zapewniające właściwe funkcjonowanie stawu, jest jednym z założeń mającym na celu zachowanie
właściwej funkcji terenu rekreacyjnego.
Granica oddziaływania
Jak wynika z powyższych rozważań, naturalne ukształtowanie terenu (spadki) oraz geometria
stawu uniemożliwia wydostanie się wody na zewnątrz w normalnych warunkach. W okresie, gdy nie
występują wzmożone opady atmosferyczne, zapewniona jest infiltracja wody opadowej do gruntu.
Obliczona ilość odprowadzanych ścieków i wód odwodnieniowych, będzie stanowiła nieznaczne
obciążenie hydrauliczne dla istniejącego stawu, w okresie wypełnienia go wodami gruntowymi z
terenów przyległych. Dlatego należy przyjąć granice oddziaływania opisanych elementów odwodnienia
jako tożsame z linią brzegową stawu. Oddziaływanie na tereny sąsiednie nie będzie występowało.
Z przedstawionej budowy hydrogeologicznej wynika ponadto, że na terenie gdzie są odprowadzane
wody opadowe, pierwszy użytkowy poziom wodonośny znajduje się na głębokości poniżej 30 m p.p.t..
24
ODWODNIENIE
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
Wody opadowe i wody z dachów mogą być odprowadzane do ziemi bez oczyszczania. Taki sposób
odprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie.
Zastosowane urządzenia oczyszczające ścieki i ich prawidłowa eksploatacja minimalizuje
prawdopodobieństwo zanieczyszczenia tych wód. Należy również pamiętać, że ścieki powstające ze
spływu wody opadowej, będą odprowadzane okresowo, jedynie po wystąpieniu opadów.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). podaje, że do wód lub do ziemi mogą
być wprowadzane wody opadowe, jeżeli zawartość wskaźników zanieczyszczeń po oczyszczeniu nie
jest większa niż:
zawiesina
100,0 mg/l
substancje ropopochodne
15,0 mg/l
XI.
Sposób zagospodarowania osadów ściekowych
Na terenie zakładu w wyniku prowadzonego procesu oczyszczania ścieków deszczowych będą
powstawały odpady w formie:



osadów z okresowego czyszczenia studzienek kanalizacyjnych,
osad w osadniku,
osady zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi w separatorze.
Studzienki należy systematycznie czyścić z nagromadzonych osadów. Proponuje się czyszczenie dwa
razy do roku. Osady te będą powstawać w ilości ok. 2 Mg/rok. Odpady te mogą być unieszkodliwiane
poprzez składowanie na składowisku odpadów komunalnych. Odbiór odpadów może być prowadzony
tylko i wyłącznie przez firmę posiadającą wymagane uprawnienia.
W separatorze będą powstawały odpady niebezpieczne. Na odbiór odpadów z separatora i jego
serwisowanie należy podpisać umowę z firmą uprawnioną do odbioru i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych.
XII.
Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz częstotliwość wykonywania analiz
Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), spełnianie
warunków dot. jakości ujętych w szczelne systemy kanalizacyjne wód opadowych z powierzchni dróg i
komunikacyjnych terenów utwardzonych, ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez
zarządzających obiektami, co najmniej 2 razy w roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń
oczyszczających. Eksploatacja tych urządzeń powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie
eksploatacji.
25
ODWODNIENIE
XIII.
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia
awarii oraz sposób korzystania z wód w tych sytuacjach
Teren ma pełnić funkcje rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne – wpływać na złagodzenie lub
eliminację uciążliwości układów urbanistycznych, wprowadzić ład przestrzenny oraz nadać specyficzny
i indywidualny charakter osadzie leślnej. Ma też na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i
ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii w trakcie eksploatacji.
W przypadku wystąpienia awarii w trakcie prowadzenia robót, wykonawca jest obowiązany
podjąć wszelkie działania ograniczające ich negatywne skutki dla środowiska. O każdym przypadku,
informowane będą odpowiednie służby ochrony środowiska oraz administrator rowu odwodnieniowego.
Powstające na terenie ścieki opadowe, przed wprowadzeniem ich do ziemi będą podczyszczane w
zamontowanych urządzeniach - osadniku. Ze względu na specyfikę tych urządzeń nie przewiduje się ich
awarii bądź zatrzymania ich pracy. Jedyną przyczyną z powodu, której mogłaby nastąpić awaria pracy
tych urządzeń, jest zaniedbanie dotyczące regularnego usuwania nagromadzonych osadów, które
mogłoby spowodować zmniejszenie pojemności użytecznej urządzeń w okresie eksploatacji.
Sytuacje takie nie mogą jednak mieć miejsca ze względu na regularne opróżnianie studzienek i
wkładu w separatorze z nagromadzonych osadów w porach bezdeszczowych, kiedy poziom wody w
urządzeniach jest najniższy. W istniejących warunkach ustalono częstotliwość czyszczenia studzienek
przynajmniej 1 raz w roku.
W przypadku zmiany przeznaczenia terenu, likwidacja powinna obejmować rozbiórkę obiektów
kubaturowych, demontaż urządzeń technologicznych i infrastrukturalnych oraz przywrócenie
standardów środowiska.
XIV.
Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód
Teren wymagający odwodnienia oraz odprowadzania wód i ścieków opadowych, usytuowany jest
w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 66/962 i 1186 w m. Budy Grudzie, obręb Kalinowo, gm.
Ostrów Mazowiecka. Wszelkie prace związane z wykonaniem urządzeń wodnych prowadzone będą w
obrębie ww. nieruchomości, stanowiących mienie wnioskodawcy.
Zakres wszelkich prowadzonych robót zostanie uzgodniony z administratorami wszelkiej
infrastruktury występującej w obrębie planowanych robót.
XV.
Obowiązki wobec osób trzecich wynikające ze szczególnego korzystania z wód
W przypadku stwierdzonego i popartego badaniami zanieczyszczenia środowiska gruntowowodnego stanowiącego własność osób trzecich, korzystający ze środowiska zobowiązany jest do
wykonania robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód, stosownie do zwiększenia tych kosztów
w wyniku realizacji tego pozwolenia.
26
ODWODNIENIE
XVI.
DRENAŻOWE ORAZ KANALIZACJA DESZCZOWA LEŚNICZÓWKI GRUDZIE I LEŚNICZÓWKI KALINOWO
W M. BUDY GRUDZIE, OBRĘB KALINOWO, GM. OSTRÓW MAZOWIECKA
Wnioski końcowe
Biorąc pod uwagę zebrane w niniejszym opracowaniu materiały w aspekcie obowiązujących przepisów
prawnych wnioskuję o udzielenie Nadleśnictwu Ostrów Mazowiecka, pozwolenia wodnoprawnego na:
A. Wykonanie
1) Drenażu odwadniającego - opaskowego z perforowanych rur drenarskich z filtrem z włókna
syntetycznego o średnicy zewnętrznej Ø 200 mm ze spadkiem min. 5 ‰, wokół obiektu osady
Leśnej Budy Grudzie i Kalinowo zlokalizowanej w południowo – wschodniej części nieruchomości
66/962 obręb Kalinowo na współrzędnych
N: 52°50’ 19.63”
E: 21°57’ 13.80”
2)
Wylotu o średnicy DN200 z klapą zwrotną, na rzędnej 124,78 m n.p.m. w skarpie stawu
znajdującego się w południowo - zachodniej części nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1186 obręb Kalinowo, do odprowadzania wód i ścieków opadowych z terenu
osady Leśnej Budy Grudzie i Kalinowo
Współrzędne geograficzne lokalizacji wylotu:
N: 52°50’ 27.38”
E: 21°57’ 13.53”
B. Szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie do ziemi, wylotem usytuowanym w skarpie stawu
znajdującego się w południowo - zachodniej części nieruchomości oznaczonej numerem
ewidencyjnym 1186 obręb Kalinowo, wód i ścieków opadowych z terenu osady leśnej Budy Grudzie
i Kalinowo, tj. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 66/962 w m. Budy Grudzie, gm. Ostrów
Mazowiecka o powierzchni:
a) utwardzonych F = 0,1749 ha
b) zielonych F = 4,302 ha
c) dachowych F = 0,0389 ha
w łącznej ilości:
Q1 = 15,6755 [l/s] przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu 100%
Q2 = 136,896 [l/s] przy prawdopodobieństwie wystąpienia deszczu 20%
o nw. wartościach wskaźników zanieczyszczeń dla odprowadzanych wód i ścieków deszczowych:
Nazwa wskaźnika
Zawiesiny ogólne (mg/l)
Substancje ropopochodne (mg/l)
Wartość parametru
100.0
15.0
pod warunkiem:
utrzymywania terenu zakładu w należytym porządku,
utrzymywania urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków w dobrym stanie
technicznym,

właściwej eksploatacji ww. urządzeń.


Wnioskuje się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w okresie
10 lat.
27
S T R E SZ C Z E N I E W J Ę Z Y K U
N IE S PE C J A L I ST Y C Z N Y M
Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka realizuje inwestycję polegającą na odwodnieniu terenu
osady leśnej Budy Grudzie i Kalinowo, gdzie w trakcie eksploatacji pojawiła się woda w
pomieszczeniach podziemnych budynku. Przedmiotem jest wykonanie drenażu opaskowego jest
umożliwienie odpływu wód gruntowych i opadowych z warstwy ziemi bezpośrednio przylegającej do
ścian fundamentowych budynku jak również w jego niedalekiej odległości. Jednocześnie drenaż
zapewni, szybkie i bezpieczne dla konstrukcji domu, odprowadzenie nadmiaru wód do odbiornika.
Wody z drenażu odwadniającego będą zbierane w szczelny, rurowy system kanalizacyjny i
odprowadzane do istniejącego zbiornika wodnego (stawu), który będzie zbierał zarówno wody
gruntowe jak i wody opadowe. Pozwoli on skutecznie chronić ściany przyziemia przed naporem
zastoiskowych (infiltrujących) wód gruntowych.
Odbiornikiem wód z drenażu będzie istniejący zbiornik wodny.
Wszystkie wody opadowe z terenu osady będą za pomocą drenażu kierowane do istniejącego
stawu znajdującego się na sąsiedniej działce leśnej, stanowiącej mienie wnioskodawcy.
Odprowadzenie będzie miało miejsce przez planowany do wykonania wylot w postaci zamkniętego
rurociągu, wykonanego w skarpie stawu.
Powyższe działania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi o ile podmiot
odprowadzający ścieki uzyska pozwolenie stosownych organów (w tym przypadku Starosty) na:
- wykonanie wylotu do odprowadzania wód / ścieków
- odprowadzanie wód / ścieków.
W pozwoleniu tym zostanie określona ilość i skład ścieków dopuszczonych do
wprowadzenia do środowiska.
Download