Zaburzenia rozwoju dziecka

advertisement
Zaburzenia rozwoju dziecka
Eliza Kądziołka – Pudełko
www.psychologicznygabinet.pl
UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE
3
Upośledzenie umysłowe
• Zaburzenie powstające w okresie rozwojowym i obniżające
potencjał rozwojowy.
• Uwarunkowane jest różnymi czynnikami patogennymi Jest to
zaburzenie trwałe, zróżnicowane objawowo.
• Cechą wspólną wszystkich osób upośledzonych umysłowo
jest niedorozwój wyższych funkcji poznawczych, a o
upośledzeniu umysłowym będą świadczyły nieadekwatne do
wieku kompetencje poznawcze, społeczne i motoryczne
• Głębszemu upośledzeniu umysłowemu towarzyszy
uszkodzenie mózgu. Brak wyraźnych uszkodzeń OUN. U
niektórych osób o lekkim upośledzeniu nie wyklucza
niepełnowartowości struktur nerwowych odpowiedzialnych za
rozwój umysłowy.
4
Podstawowe objawy upośledzenia
umysłowego
•
•
•
•
•
•
Zaburzenia myślenia
Zaburzenia procesu spostrzegania
Deficyty w strukturze pamięci
Ograniczenia w komunikacji werbalnej
Deficyty w rozwoju emocjonalnym
Zaburzenia procesu uczenia
5
Zaburzenia myślenia
Niedorozwój wyższych czynności poznawczych –
myślenia abstrakcyjnego
● Problemy w klasyfikacji obiektów
● Trudności w rozumieniu relacji nadrzędności i
podrzędności
● Osoby z upośledzeniem umysłowym mają
trudności w rozumieniu przeczytanego tekstu,
trudności z operacjami matematycznymi
oderwanymi od konkretów,nie potrafią
uporządkować wiedzy w logicznie powiązany
system.
●
6
Zaburzenia procesu spostrzegania
• Trudności z analizą i uogólnianiem
spostrzeganych faktów
• Zależność sądów od pola percepcyjnego –
konkretyzm spostrzegania
• Trudność w uchwyceniu związków
przyczynowo - skutkowych zachodzących w
materiale percepcyjnym
7
Deficyty w strukturze pamięci
• Wolne tempo zapamiętywania
• Zapamiętywanie wybiórcze – mechaniczne
• Trudności lub brak możliwości zapamiętywania
logicznego
• Trudności w ustalaniu i zapamiętywaniu
związków między fragmentami tekstu
8
Ograniczenia w komunikacji
werbalnej
• Opóźniony rozwój mowy
• Mały zasób słów posługiwanie się
uproszczonymi schematycznymi i
agramatycznymi komunikatami werbalnymi
• Trudności w rozumieniu pojęć – zwłaszcza
abstrakcyjnych
9
Ograniczenia w rozwoju emocjonalnym
•
•
•
•
•
•
•
•
Zależność emocji od aktualnych wydarzeń i sytuacji
Brak myślenia o przeszłości i przyszłości
Małe zróżnicowanie przeżyć emocjonalnych
Brak delikatnych odcieni emocji,
Nieadekwatne do sytuacji przeżycia emocjonalne
Brak emocji złożonych
Nadmierna podatność na sugestie
Brak zdolności krytycznej własnych możliwości i aktualnych
zachowań
• Sztywność zachowań – mała ich plastyczność
• Trudność w korygowaniu niewłaściwych zachowań
• Trudność w przewidywaniu skutków własnych i cudzych
zachowań
10
Zaburzenia procesu uczenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wolne tempo uczenia się
Mała wrażliwość na upływający czas przeznaczony na wykonanie zadania
Niedostępność treści abstrakcyjnych
Dominacja pamięciowej formy uczenia się
Mniejszy udział czynnika werbalnego w procesie uczenia się
Mniejsza trwałość nabytych umiejętności i wiadomości
Trudniejsze wygaszanie reakcji nieakceptowanych społecznie
Trudności w dostosowaniu reakcji do zmieniających się bodźców
Większe znaczenie wzmocnień w nabywaniu i utrwalaniu pożądanych reakcji
Mniejsza zdolność wykorzystania poprzednich doświadczeń w procesie
bieżącego uczenia się
Chaos i brak planu w nabywaniu złożonych form zachowania się
Niedostępność niektórych form uczenia się – np.. uczenia się przez
rozwiązywanie problemu
Trudność w aktywizowaniu uwagi dowolnej – niezbędnej w czasie procesu
uczenia się
11
OBJAWY TOWARZYSZĄCE
12
Objawy towarzyszące
• Nie są charakterystyczne dla wszystkich osób
upośledzonych umysłowo – ich obecność
zależy od patogenezy nieprawidłowego
rozwoju
13
Objawy towarzyszące cz.1
• Wzmożona pobudliwość emocjonalna, drażliwość, wybuchy afektywne.
• Wahania nastroju bez uchwytnej przyczyny
• Rozhamowanie psychoruchowe – stany nadmiernego pobudzenia, natarczywe
zachowanie przybierające formę reakcji przymusowej
• Pobudzenie ruchowe ze stereotypowym powtarzaniem ruchów, działań
• Chaotyczne pobudzenie – zachowanie gdy każdy bodziec wywołuje reakcję
ruchową.
• Aktywność patologicznych popędów: samouszkodzenie, działania
niszczycielskie, masturbacja, jedzenie substancji, które nie są pokarmem
• Zaburzenia nastroju, leki o charakterze napadowym, wady narządu wzroku i
słuchu
• Dysplastyczna budowa ciała.
• Wady rozwoju kończyn np.. ich brak lub nieprawidłowy rozwój
• Wady rozwoju układu kostnego
• Wady układu sercowo – naczyniowego
14
Objawy towarzyszące cz.2
• Wady rozwoju narządów płciowych
• Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe
• Zaburzenia funkcji ośrodków wegetatywnych międzymózgowia –
wzmożone pragnienie, wielomocz, zaburzenia łaknienia
• Trudności w wykonywaniu ruchów precyzyjnych
• Zaburzenia koordynacji ruchów
• Trudności w nabywaniu złożonych wzorców ruchowych
• Wolne tempo ruchów dowolnych
• Zaburzenia tempa, rytmu, płynności ruchu
• Niedorozwój ruchów wyrazowych – uboga mimika i gestykulacja
• Zubożenie i stereotypowość wykonywanych ruchów, ich monotonność,
nierytmiczność
• Niepokój ruchowy, nadruchliwość, zaburzenia lokomocji – chód
ociężały, o zaburzonej dynamice
15
Okres niemowlęcy i poniemowlęcy
• O upośledzeniu umysłowym może świadczyć
obecność wad rozwojowych:
•
•
•
•
Brak zainteresowania otoczeniem
Brak lub opóźnione pojawienie się uśmiechu
Brak zróżnicowanej reakcji na matkę i osoby obce
Opóźniony rozwój czynności siadania, przyjmowania postawy
wyprostowanej, lokomocji dwunożnej
• Opóźniony rozwój komunikacji werbalnej
16
Okres przedszkolny
• O upośledzeniu umysłowym może świadczyć
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Apatia, mała aktywność
Nadmierna ruchliwość
Trudności w koncentracji uwagi
brak zdolności przechowywania i wykorzystywania wcześniejszych
doświadczeń
Niedorozwój mowy
Brak funkcji znaczeniowej mowy
Trudności w rozumieniu związku między nazwą i przedmiotem
Naśladowczy charakter wykonywanych czynności
Nieadekwatne posługiwanie się zabawkami
Trudności w rozumieniu obowiązujących reguł zabawy
Jednostronność i monotonność zabaw
Brak ciekawości poznawczej i pytań typu Po CO, DLACZEGO
17
Okres szkolny
• O upośledzeniu umysłowym może świadczyć
– Trudności i niepowodzenia dydaktyczne
– Mały zasób wiadomości ogólnych i programowych
– Trudności w zakresie opanowania umiejętności pisania, czytania i
liczenia
– Trudności w rozumieniu reguł gramatycznych i reguł matematycznych
– Słaby rozwój myślenia pojęciowego
18
KLASYFIKACJA UPOŚLEDZENIA
UMYSŁOWEGO
19
Ilorazy inteligencji wg skali Wechslera
Iloraz inteligencji
Ocena poziomu rozwoju/
Stopień upośledzenia umysłowego
85-100
Rozwój przeciętny
70-84
Rozwój niższy niż przeciętny
55-69
Lekkie upośledzenie umysłowe
40-54
Umiarkowane upośledzenie umysłowe
25-39
Znaczne upośledzenie umysłowe
0-24
Głębokie upośledzenie umysłowe
20
Lekkie upośledzenie umysłowe
• Osoby mogą się uczyć
• Poziom intelektualny może być podobny do
obserwowanego u przeciętnego dziesięciolatka
• Przystosowanie społeczne może by zbliżone do
przystosowania osób zdrowych wchodzących w fazę
dojrzewania.
• Wymagają pewnego stopnia dozoru
• Ograniczona zdolność przewidywania własnych
zachowań
• Osoby mogą opanować podstawy wiedzy szkolnej i
nauczyć się nieskomplikowanego zawodu, osiągnąć
duży stopień samodzielności
21
Lekkie upośledzenie umysłowe
• Spostrzeganie
• Zbliżone do osób w normie
• Nieprecyzyjne, trudności z wyróżnieniem istotnych szczegółów
• Uwaga
• Uwaga dowolna dobrze skoncentrowana na materiale konkretnym
• Krótka i słaba koncentracja na treściach abstrakcyjnych
• Pamięć
•
•
Dobra pamięć mechaniczna, zdarzają się przypadki pamięci fotograficznej,
Słaba pamięć logiczna i dowolna, uczenie się bez zrozumienia, wolne tempo
uczenia
• Mowa
•
•
•
•
•
Opóźniony rozwój mowy
Posługiwanie się pojedynczymi wyrazami
Trudności z wypowiadaniem myśli i formułowaniem wypowiedzi
Agramatyzmy, częste wady wymowy
Mały zasób słownictwa
22
Lekkie upośledzenie umysłowe
• Procesy intelektualne - myślenie
• Dominuje myślenie konkretno - obrazowe
• Upośledzone abstrahowanie, uogólnianie, porównywanie, rozumowanie
przyczynowo skutkowe, wnioskowanie i tworzenie pojęć
• Mała samodzielność myślenia, zwolnione tempo
• Mała płynność i plastyczność,
• Ograniczona zdolność do samokontroli, słaby krytycyzm
• Dobrze definiuje pojęcia konkretne, nie potrafi podać pojęć abstrakcyjnych
• Maksymalny poziom rozwoju
• W wieku 15-25 lat osiąga wiek inteligencji 8-12 lat
• Pomoc
• W oddziaływaniach rewalidacyjnych celem jest pomoc w opanowywaniu
takich umiejętności jak czytanie i pisanie, opowiadanie, liczenie, mnożenie,
dzielnie, dodawanie, odejmowanie, wykonywanie działań na ułamkach,
przygotowywanie do wykonywania23pracy zawodowej
Umiarkowane upośledzenie umysłowe
• Osoby mogą się nauczyć w ograniczonym zakresie czytać i pisać
• Potrafią nabyć umiejętności obsługiwania siebie i werbalnego
komunikowania się, wykonywania prostych czynności
zawodowych
• W okresie życia dorosłego uzyskują poziom intelektualny nie
przekraczający poziomu dziecka zdrowego 4-7 lat
• Zdarzają się, że ujawniają dobrze opanowane fragmentaryczne
umiejętności oraz wykazują fragmentaryczne uzdolnienia
• Ich wygląd zewnętrzny często wskazuje na różnego typu
pojedyncze lub złożone nieprawidłowości
• Mogą osiągnąć częściową samodzielność w codziennych
czynnościach oraz akceptowany społecznie sposób zachowania
24
Umiarkowane upośledzenie umysłowe
•
Spostrzeganie
• Zmniejszona sprawność spostrzegania
• Spostrzega rzeczy konkretne, nie odróżnia cech ważnych
•
Uwaga
• Trudności z koncentrowaniem uwagi dowolnej
• Dobrze koncentruje uwagę wykonują czynności proste, mechaniczne i na
interesujących przedmiotach
• Dominuje uwaga mimowolna
•
Pamięć
•
•
•
Dobra pamięć mechaniczna, zdarzają się przypadki pamięci fotograficznej,
Ograniczony zakres pamięci, bardzo wolne tempo uczenia się
Mowa
•
•
•
•
•
•
Znacznie opóźniony rozwój mowy
Posługiwanie się pojedynczymi wyrazami
Używanie prostych zdań
Trudności z wypowiadaniem myśli i formułowaniem wypowiedzi
Liczne agramatyzmy, wadliwa i niewyraźna wymowa
Ograniczony zasób słownictwa, brak pojęć abstrakcyjnych
25
Umiarkowane upośledzenie umysłowe
• Procesy intelektualne - myślenie
•
•
•
•
•
Dominuje myślenie konkretno - obrazowe
Znacznie upośledzone rozumowanie przyczynowo skutkowe
Brak samodzielności myślenia, bardzo wolne tempo myślenia
Brak zdolności do samokontroli, brak krytycyzmu
Definiuje pojęcia poprzez opis przedmiotu i materiał z którego jest zrobiony lub
przez użytek
• Maksymalny poziom rozwoju
• W wieku 15 lat osiąga wiek inteligencji do 7- 8 lat
• Pomoc
• W oddziaływaniach rewalidacyjnych celem jest pomoc w opanowywaniu takich
umiejętności jak samodzielne ubieranie się, mycie, przygotowywanie i
spożywanie pokarmu, ścielenie łóżka, robienie drobnych zakupów,
przekazywanie informacji o zaistniałych zdarzeniach, posługiwanie się prostymi
narzędziami i urządzeniami technicznymi, czytanie i pisanie pojedynczych słów i
prostych komunikatów, odliczanie przedmiotów, wykonywanie prostej pracy w
warunkach chronionych
26
Znaczne upośledzenie umysłowe
• Najczęściej są uzależnione od innych
• Występują u nich wielozakresowe zaburzenia –
sensoryczne, motoryczne, zdolności werbalnego
komunikowania się
• Opanowują w ograniczonym stopniu
umiejętności związane z przestrzeganiem higieny
osobistej, wykonywanie podstawowych czynności
samoobsługowych
• Wymagają opieki i wnikliwego nadzoru
27
Znaczne upośledzenie umysłowe
•
Spostrzeganie
• Znacznie zmniejszona sprawność i szybkość spostrzegania
• Spostrzeżenia niedokładne, trudności z rozpoznawania przedmiotów, wyodrębnienia
elementów z całości
•
Uwaga
• Brak uwagi dowolnej, dominuje uwaga jedynie mimowolna
• Koncentruje uwagę na przedmiotach służących zaspokajaniu potrzeb, wyróżniających
się np. barwą
•
Pamięć
•
•
Znikomy zakres pamięci, mała trwałość pamięci, zapamiętywanie wybitnie utrudnione,
potraf zapamiętać powtarzające się bodźce i zdarzenia
Mowa
•
•
•
•
•
•
Głębokie opóźnienia rozwoju mowy
Posługiwanie się pojedynczymi wyrazami lub monosylabami
Brak budowania prostych zdań
Brak odmiany przez przypadki
Wymowa bełkotliwa
Minimalny zasób słownictwa, brak pojęć abstrakcyjnych
28
Znaczne upośledzenie umysłowe
• Procesy intelektualne - myślenie
• Dominuje myślenie sensoryczno - motoryczne
• Głęboko upośledzone myślenie słowno – pojęciowe
• Maksymalny poziom rozwoju
• W wieku 8-10 lat osiąga wiek inteligencji do 3 lat
• Osoby dorosłe nie przekraczają poziomu intelektualnego dziecka wieku 5-6
lat
• Pomoc
• W oddziaływaniach rewalidacyjnych celem jest pomoc w opanowywaniu
takich umiejętności umiejętność porównywania dwóch przedmiotów,
zdolność dostrzegania różnic i podobieństw, dostrzegania i wskazywania
relacji wielkościowych czy estetycznych, komunikowania się za pomocą
prostych zdań, wykonywania takich czynności jak sprzątanie mycie,
ubieranie, czesanie, samodzielne poruszanie się po okolicy
29
Głębokie upośledzenie umysłowe
• Wymagają stałego wspierania w podstawowych
czynnościach życiowych
• Występują u nich głębokie deficyty rozwoju
uniemożliwiające wykonywanie najbardziej
elementarnych czynności
• Umiejętność werbalnego komunikowania często
ogranicza się do kilku zniekształconych słów
• Powszechne są deformacje fizyczne, patologia
ośrodkowego układu nerwowego, niedobory
wzroku, napady drgawkowe, deficyty słuchu
30
Głębokie upośledzenie umysłowe
• Spostrzeganie
• Głęboko zaburzona sprawność i szybkość spostrzegania
• W niektórych przypadkach nie udaje się wywołać koncentracji uwagi na
przedmiocie, reakcje dotyczą głównie bodźców sygnalizujących pokarm
• Uwaga
• W niektórych przypadkach brak objawów koncentracji uwagi mimowolnej
• Pamięć
•
Zapamiętywanie i uczenie się zniesione lub widoczne tylko w
opanowywaniu prostych reakcji ruchowych lub reakcjach odszukiwania
schowanego przedmiotu
• Mowa
• Mowa niewykształcona
• Opanowuje dwa lub trzy wyrazy i rozumie kilka prostych poleceń
31
Głębokie upośledzenie umysłowe
• Procesy intelektualne - myślenie
• Myślenie niewykształcone
• Maksymalny poziom rozwoju
• Brak
• Pomoc
• W oddziaływaniach rewalidacyjnych celem jest pomoc w opanowywaniu
takich umiejętności jak zdolność koncentracji uwagi, spostrzegania
przedmiotów – czynności – zdarzeń, porozumiewania się trzywyrazowymi
zdaniami, utrzymywania w pamięci określonych treści zdarzeń, nauka żucia
i gryzienia pokarmu, przemieszczania się, specyficznego manipulowania
przedmiotami, ekspresji potrzeb psychicznych, sygnalizowania i
zaspokajania potrzeb fizjologicznych, wykonywania elementarnych
czynności samoobsługowych
32
SPECYFICZNE TRUDNOŚCI SZKOLNE W
OPANOWYWANIU CZYTANIA I PISANIA
Trudności szkolne
• Szerokie ujęcie – wszelkiego rodzaju trudności
w uczeniu się – niezależnie od przyczyny ich
powstania
– Diagnoza dokonywana wyłącznie na podstawie
objawów
• Wąskie ujęcie – trudności ujawniające się,
mimo prawidłowego rozwoju intelektualnego i
sprzyjających warunków środowiskowych
Specyficzne trudności szkolne
• Zaburzenia, które przejawiają się znaczącymi
trudnościami w nabywaniu i używaniu takich
umiejętności jak słuchanie, mówienie, czytanie,
pisanie, liczenie.
• Zaburzenia te mają związek z dysfunkcjami
ośrodkowego układu nerwowego
• Mogą współwystępować z innymi problemami
rozwojowymi jak: deficyty sensoryczne (wady
wzroku, słuchu)
• Mogą występować razem ze środowiskowymi
problemami np. nieprawidłowe metody nauczania,
różnice kulturowe lub warunki socjo-ekonomiczne
Definicja specyficznych trudności w
czytaniu i pisaniu
• W 1896 roku opisano pierwszy przypadek chłopca
mającego trudności z rozpoznawaniem liter mimo
prawidłowego rozwoju umysłowego, przez okulistę,
który nazwał objawy „wrodzoną ślepota słowną”.
• Do opisu objawów stosowano określenia takie jak:
aleksja, amnezja słowna, asymbolia, strefosymbolia,
legastenia, wrodzona aleksja i agrafia. Obecnie
stosuje się termin dysleksja. Uzupełniana
określeniami rozwojowa lub wrodzona – w
odniesieniu do dzieci rozpoczynających naukę w
szkole ( w odróżnieniu od nabytej opisywanej u
dorosłych).
Dysleksja
• W Polsce termin pojawił się w 1959.
• Definicja z 1994:
– „Dysleksja jest z wielu trudności w uczeniu się. Jest
specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym,
uwarunkowanym konstytucjonalnie. Charakteryzuje się w
trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów, co
najczęściej odzwierciedla niewystarczające zdolności
przetwarzania fonologicznego. Trudności w dekodowaniu
pojedynczych słów są zazwyczaj niewspółmierne do wieku
życia oraz innych zdolności poznawczych i umiejętności
szkolnych; nie są one wynikiem ogólnego zaburzenia rozwoju
ani zaburzeń sensorycznych.
– Dysleksja manifestuje się różnorodnymi trudnościami w
odniesieniu do różnych form komunikacji językowych. Często
oprócz trudności w czytaniu dodatkowo pojawiają się
poważne trudności w opanowaniu sprawności w zakresie
czynności pisania i poprawnej pisowni.”
Mózgowa organizacja czynności
czytania i pisania
•
Czytanie i pisanie to wyższe czynności psychiczne, których mózgowe
mechanizmy nie są do końca poznane. Struktura tych funkcji jest bardzo
złożona, przebiegają z udziałem procesów percepcyjnych, pamięciowych,
myślowych, językowych i ruchowych.
– Konieczny jest odpowiedni poziom pobudzenia organizmu, zaangażowanie
procesów emocjonalnych i motywacyjnych. Wymaga udziału wielu układów
funkcjonalnych łączących zróżnicowanie struktury anatomiczne.
•
•
•
Nieco inaczej (czyli z zaangażowaniem odmiennych procesów psychicznych)
przebiega prostego znaczeniowo tekstu przez dziecko rozpoczynające naukę
szkolną, a inaczej czytanie skomplikowanego semantycznie materiału
językowego przez dobrze czytającego dorosłego.
Aktywizacja określonego rodzaju połączeń może zależeć od poziomu
umiejętności czytania, doświadczenia i wiedzy czytelnika, oraz rodzaju istotnych
trudności.
Podobne zróżnicowanie zachodzi w wypadku procesu pisania.
– Inne czynności psychiczne wykonuje się podczas pisania wypracowania (głównie
myślowe, pamięciowe, językowe i motoryczne) w porównaniu z czynnościami
przepisywania czy odwzorowywania tekstu (głównie percepcyjnie: wzrokowo,
słuchowe oraz ruchowe).
Mózgowa struktura czynności
czytania
• Czynność czytania ma strukturę sekwencyjną.
Etap 1- Aktywność percepcji wzrokowej, głównie analizy wzrokowej, która pozwala
wyodrębnić poszczególne jakości ze złożonej struktury graficznej (wyrazy ze zdań,
litery w wyrazach). Wymaga to aktywności pierwszorzędowych i drugorzędowych pól
wzrokowych zlokalizowanych w centralnych częściach płatów potylicznych.
Etap 2 – powiązanie obrazu słuchowego, czyli litery z odpowiadającym jej dźwiękiem czyli
głoską. Aktywna jest wówczas pamięć słuchowa oraz integracja słuchowo wzrokowa.
Biorą w tym udział struktury płata skroniowego i potylicznego oraz okolica styku
skroniowo- ciemieniowo- potylicznego.
Etap 3 – połączenie głosek przypisanych literom w jednostkę znaczeniową jaką jest słowo,
co wymaga syntezy słuchowej czyli sprawnego funkcjonowania drugorzędowych pól
słuchowych, w obrębie płata skroniowego zazwyczaj lewej półkuli mózgu. Ślad
słuchowy ma połączenie z leksykonem słuchowym, dzięki czemu możliwe jest
nadanie znaczenia danego słowa.
Etap 4 – podczas czytania głośnego aktywizuje się system nadawania mowy, którego
sprawny przebieg zapewnia na poziomie korowym m.in. okolica przedruchowa w
lewym płacie czołowym. Znajduje się tu obszar ruchowy mowy – okolica Broca.
Istotny jest również udział okolicy Wernickego w płacie skroniowym lewej półkuli,
umożliwiający kontrolę słuchową.
Mózgowa struktura czynności
pisania
•
Czynność pisania ma jeszcze bardziej skomplikowaną strukturę wykonawczą, ze
względu na różnorodność form pisania np. przepisywanie, pisanie z pamięci, pisanie ze
słuchu.
• Etapy pisania ze słuchu
Etap 1- Analiza sekwencji dźwięków mowy, a jej trakcie wyodrębnianie poszczególnych
zdań, słów i głosek. Dokładna analiza słuchowa jest podstawą słuchu fonemowego,
czyli zdolności do odróżniania poszczególnych dźwięków mowy. Tą zdolność
warunkuje drugorzędowa okolica słuchowa obejmująca górny zakręt lewego płata
skroniowego. Ważną rolę odgrywa też bezpośrednia pamięć fonologiczna, która
pozwala zapamiętywać kolejność odebranych dźwięków mowy.
Etap 2 – przetransponowanie głosek na odpowiadające im litery w drodze ustalania
związków między odpowiednikami fonologicznymi i graficznymi. Włączona jest tu
pamięć wzrokowa, słuchowa i integracja wzrokowo-słuchowa. Pracują wówczas
pierwszo – drugorzędowe pola słuchowe. W płatach potylicznych trzeciorzędowe
pola kojarzeniowe w okolicy styku skroniowo- ciemieniowo- potylicznego oraz
okolice ciemieniowo- potyliczne prawej półkuli mózgu.
Etap 3 – zapisywanie liter wymagające transpozycji wyobrażonego wzorca graficznego na
określone precyzyjne ruchy reki wykonywane w danej kolejności. Aktywny jest
wówczas płat czołowy. W realizacji pisania oprócz układu piramidowego i
pozapiramidowego biorą udział ośrodki podkorowe i móżdżek.
Asymetria funkcjonalna mózgu a
czynność czytania
• Lewa półkula jest związana z językiem i pracuje według
strategii językowych.
• Prawa półkula odpowiada za percepcję kształtu i
przestrzeni, wykorzystując strategie percepcyjne.
• W czynność czytania zaangażowane są różne półkule, choć
w różnym stopniu. W początkowej fazie czytania odminują
strategie percepcyjne prawopółkulowe. W miarę
doskonalenia i automatyzacji procesów percepcyjnych
maleje aktywność półkuli prawej na rzecz lewej. Dziecko
przestaje koncentrować uwagę na bodźcach wzrokowych –
bardziej istotna staje się treść. Następuje to koło ósmego
roku życia.
Klasyfikacja objawów w czytaniu i
pisaniu cz.1 .
1. Błędy dotyczące techniki czytania
• Błędy czasowe wpływające na tempo czytania – pauzy
wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe, powtórzenia różnych
elementów składowych wyrazu
• Błędy zniekształcenia polegające na odczytywaniu wyrazu innego niż
rzeczywiście zapisany – wzrokowe (odczytywany wyraz jest podobny
wizualnie do rzeczywistego np. się, cię) i semantyczne (odczytywany
wyraz jest niepodobny wizualnie do rzeczywistego, ale pasuje
znaczeniem do tekstu np. park, las)
2. Błędy w rozumieniu czytanego tekstu
Klasyfikacja objawów w czytaniu i
pisaniu cz.2 .
3. Błędy popełniane w czynności pisania wynikające z zaburzeń różnych
aspektów funkcji wzrokowo-przestrzennej.
• Zmiany kształtów liter pisanych rzadziej używanych np. f, ł
• Mylenie liter różniących się nieznacznie drobnymi detalami np. l, t, ł.
• Pomijanie drobnych elementów graficznych liter
• Odwracanie liter podobnych kształtem, a różniących się ułożeniem
przestrzennym np. s,z, n,u.
• Pismo lustrzane wynikające z błędnego kierunku zapisu liter i
wyrazów np. d,b.
• Pismo zgodne z brzmieniem – fonetyczne np. japko.
Klasyfikacja objawów w czytaniu i
pisaniu cz.3 .
4. Pisanie wynikające z zaburzeń językowych.
• Mylenie liter
• Trudności w zapisie wyrazów o skomplikowanej strukturze
fonologicznej
• Zmiany struktury wyrazów typu opuszczenie lub dodawanie liter
• Zniekształcenia zapisu wyrazów uniemożliwiające jego odczytanie
• Przestawianie kolejności liter
• Błędy w pisowni łącznej/rozdzielnej
• Nieprawidłowe dzielenie na sylaby
• Używanie niewłaściwych przedrostków np. zakąpał.
• Niewłaściwe stosowanie reguł tworzenia wyrazów pokrewnych,
pochodnych np. piecarz zamiast zdun.
• Nieprawidłowa odmiana wyrazów np. piesowi – psu.
• Syntatyczne – błędy w budowie gramatycznej zdań
• Semantyczne – nieprawidłowe użycie zdań do oddania znaczenia
Poglądy na mechanizmy zaburzeń
czytania i pisania cz.1
• Koncepcje genetyczne
– Efekt obserwacji rodzinnego występowania dysleksji.
Istnieje możliwość przenoszenia materiału
genetycznego w sposób recesywny przez matkę nie
wykazującą objawów dysleksji (M. Critchley).
– Genetyczne uwarunkowania niepełnego rozwoju
okolicy zakrętu kątowego lewej półkuli (J.
Hinshelwood).
– Badacze amerykańscy sugerują związek dysleksji z
chromosomem szóstym, choć jest mało
prawdopodobne istnienie pojedynczego genu
powodującego dysleksję. Raczej występuje wiele
miejsc ryzyka np. chromosomy 1,2,3,6,15,18
Poglądy na mechanizmy zaburzeń
czytania i pisania cz.2
• Koncepcje psychologiczne
– Główną przedstawicielką koncepcji percepcyjno –
motorycznej jest H.Spionek. Dysleksja to efekt
fragmentarycznych deficytów rozwojowych w zakresie
funkcji percepcyjnych: wzrokowych, słuchowych,
kinestetycznych i ruchowych, będących skutkiem
mikrouszkodzeń mózgu w okresie prenatalnym.
– Nawiązaniem do tej są nowsze badania Marty
Bogdanowicz nad rolą integracji percepcyjnomotorycznej w mechanizmie dysleksji. Wskazują one na
udział nieprawidłowego współdziałanie funkcji
słuchowo-językowych, wzrokowo- przestrzennych i
kinestetyczno-ruchowych w powstawaniu trudności w
czytaniu i pisaniu.
Poglądy na mechanizmy zaburzeń
czytania i pisania cz.3
• Koncepcje neuropsychologiczne
– Asymetria funkcjonalna półkul mózgowych.
– Koncepcja móżdżkowa
– Zmiany biochemiczne w mózgu
– Model dysfunkcji systemu wielkokomórkowego
Asymetria funkcjonalna półkul
mózgowych
• W dysleksji percepcyjnej prawa półkula mózgu zbyt długo
utrzymuje kontrolę czytania, co sprawia, że poziom tej
umiejętności jest niewystarczający. Dziecko czyta powoli,
stosuje technikę głoskowania i sylabizowania. Popełnia błędy
robiąc długie pauzy w czytani, wielokrotnie powtarzając
odczytywany tekst.
• W dysleksji językowej lewa półkula mózgowa zbyt wcześnie
przejmuje przewodnią rolę podczas czytania, co sprawia, że w
wykonywanie tej czynności angażują się niedojrzałe strategie
lingwistyczne. Dziecko czyta szybko niedokładnie, popełnia
wiele błędów np. myli litery podobnie graficznie i
przestrzennie, zniekształca wyrazy.
• Neuroobrazowanie mózgu wykazuje rozmiar płata
skroniowego lewego, powiększenie prawego obszaru
ciemieniowo-potylicznego.
Model dysfunkcji systemu
wielkokomórkowego
• Układ wzrokowy składa się z dwóch systemów:
– Wielkokomórkowego
– Drobnokomórkowego.
• Szlak wielkokomórkowy jest odpowiedzialny za
percepcję ruchu, głębi, lokalizacji przestrzennej.
Cechuje się dużą wrażliwością na duże zmiany
bodźca oraz na kontrast jasności – umiejętności te
są potrzebne do percepcji liter i ich różnicowania.
Wiele dzieci z dysleksją przejawia zaburzenia
wzrokowego systemu wielkokomórkowego.
Koncepcja móżdżkowa
• U dzieci dyslektycznych obserwuje się zaburzenie procesu
automatyzacji wielu czynności np. dzieci dyslektyczne
utrzymują równowagę gdy mogą skoncentrować się na tej
czynności. Gdy jednocześnie muszą wykonywać coś jeszcze,
występują utrudnienia, co świadczy o braku pełnej
automatyzacji.
• Procesy automatyzacji wiążą się z móżdżkiem. Badania
wykazały mniejsza aktywność móżdżku u osób dyslektycznych.
Stwierdzono występowanie większych komórek móżdżku, czy
też zmniejszenie prawych przednich płatów móżdżku.
– Wpływ bezpośredni polega na zaburzeniu jakości pisania, bo pisanie
jest czynnością ruchową wymagającą koordynacji wielu mięśni.
– Wpływ pośredni polega na zmniejszeniu zdolności do automatyzacji,
a zatem do szybkiej i płynnej artykulacji głosek.
Zmiany biochemiczne w mózgu a
dysleksja
• Czynnikiem działającym uszkadzającym komórki nerwowe
może być hormon męski – testosteron. Pozwala to
wytłumaczyć wolniejszy rozwój mowy u chłopców.
Nadprodukcja tego hormonu w okresie prenatalnym
hamuje rozwój lewej półkuli. Testosteron wpływa również
negatywnie na rozwój układu odpornościowego, czego
skutkiem jest współwystępowanie z alergia i chorobami
immunologicznymi.
SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W
UCZENIU SIĘ MATEMATYKI U DZIECI
Definicja
• Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym
zaburzeniem zdolności matematycznych,
mającym swe podłoże w dysfunkcjach
(genetycznych, wrodzonych) tych części mózgu,
które są bezpośrednim podłożem anatomicznofizjologicznym dojrzewania zdolności
matematycznych odpowiednio do wieku bez
jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji
umysłowych.
• Nie można jej wyjaśnić mniejszą inteligencją i
wadliwą metodą edukacji.
Kryteria diagnostyczne
1. Poziom umiejętności dziecka powinien być
znacząco niższy od oczekiwanego ze względu na
wiek i rozwój umysłowy i etap kształcenia.
2. Umiejętności czytania i pisania powinny być
opanowane prawidłowo i odpowiadać normom
wiekowym.
3. Trudności w uczeniu się matematyki nie mogą
być bezpośrednią konsekwencją wad wzroku,
słuchu ani pochodną znacznych zaburzeń
neurologicznych np. padaczki
Specyficzne zaburzenia
umiejętności arytmetycznych
• Nie obejmują akalkulii
nabytej. Trudności w
liczeniu towarzyszących
zaburzeniom czytania i
pisania problemów z
matematyką w wyniku
niewłaściwej metody
nauczania.
Objawowe wskaźniki dyskalkulii
rozwojowej
• Trudności z rozumowaniem pojęć matematycznych
• Problemy z różnicowaniem symboli matematycznych, cyfr, znaków
operacyjnych, kłopoty z porównywaniem liczb pod względem wielkości
i porządkowanie ich w kolejności, niewłaściwa organizacją przestrzenną
rachunków liczbowych, nieprawidłowe umieszczenie przecinka w
ułamkach dziesiętnych, niemożność automatyzacji tabliczki mnożenia.
• Problemy z opanowaniem strategii i reguł liczenia zarówno pod
względem konceptualnym (idea przemienności dodawania, mnożenia)
jak i proceduralnym (zastosowanie wiedzy do dokonania obliczeń).
Mózgowa organizacja w
posługiwaniu się liczbami
• Według badaczy w mózgu ludzkim znajduje się
specjalna sieć połączeń nerwowych tworząca
moduł cyfrowo – liczbowy, umożliwiający oceny
liczebności zbioru złożonego z niewielkiej ilości
elementów bez liczenia – jednym spojrzeniem.
• Odpowiadają za nie okolice bruzd
śródciemieniowych lewej i prawej półkuli mózgu.
Systemy reprezentacji liczbowych
• Podstawowa organizacja procesów cyfrowo- liczbowych
opiera się na dwóch systemach:
1. Analogowy
–
–
Niezależny od języka, umożliwiający dokonywanie szacowań, jest
powiązany z funkcjonalno – anatomicznym podłożem procesów
percepcyjnych i przestrzennych.
Obejmuje korowe ośrodki analizatora wzrokowego prawej półkuli
mózgu
2. Językowy.
–
–
Zależny od kompetencji lingwistycznych i komunikacyjnych
uwarunkowanych kulturowo.
System jest powiązany z korowymi obszarami czuciowymi i
ruchowymi mowy w lewej półkuli mózgu. Dzieci z dyskalkulią
mają mniej istoty szarej w okolicy lewego płata ciemieniowego.
• Przetwarzanie liczb i posługiwanie się nimi wymaga
sprawnego funkcjonowania obu systemów.
Klasyfikacja dyskalkulii rozwojowej
•
•
•
•
•
•
Dyskalkulia werbalna
Dyskalkulia leksykalna
Dyskalkulia graficzna
Dyskalkulia praktognostyczna
Dyskalkulia ideognostyczna
Dyskalkulia operacyjna
Dyskalkulia werbalna
• Zaburzenia zdolności nazywania pojęć i relacji
matematycznych
• Trudności z określaniem liczby obiektów
• Problemy z nazywaniem cyfr i numerów z użyciem
liczebników głównych, porządkowych i zbiorowych.
• Postać sensoryczno-słowna – dziecko potrafi
napisać liczbę, ale nie utożsamia z nią określonej
ilości obiektów.
• Postać czynnościowo-słowna – dziecko potrafi
poprawnie odczytać liczbę, ale nie potrafi określić
jej wartości.
Dyskalkulia leksykalna
• Zaburzenie odczytywania symboli
matematycznych, cyfr i znaków operacyjnych
• Trudności w kojarzeniu symboli matematycznych
(+, -, x, :, =, <, >) z ich nazwami
• W głębszej formie zaburzenia dziecko nie potrafi
odczytywać pojedynczych cyfr, w lżejszej nie
umie czytać liczb wielocyfrowych.
Dyskalkulia graficzna
• Trudności za zapisywaniem liczb i symboli
operacyjnych
• Problemy z zapisem liczb podczas pisemnego
dodawania i odejmowania, mnożenia i
dzielenia.
• W poważniejszych przypadkach dziecko nie
potrafi napisać dyktowanych mu liczb, ani
nawet ich skopiować. Potrafi napisać liczebnik,
ale nie umie zapisać liczby symbolem
graficznym.
Dyskalkulia praktognostyczna
• Wykonawcza
• Zaburzenie manipulowania realnymi lub
obrazkowymi obiektami w celach
matematycznych np. obliczenia liczebności
zbioru, porównywanie ilości i wielkości.
• Trudności z uszeregowaniem obiektów wg
kolejności malejącej lub rosnącej
• Problemy ze wskazaniem, które z
porównywanych obiektów są większe, mniejsze,
czy równe.
Dyskalkulia ideognostyczna
• Zaburzenie rozumienia pojęć matematycznych
relacji niezbędnych do dokonywania obliczeń
pamięciowych
• Trudności w dostrzeganiu zależności między
liczbami (9 to połowa 18, 9 jest o 2 większe od
7)
• Dziecko nie jest w stanie dokonać w pamięci
nawet najprostszych obliczeń
Dyskalkulia operacyjna
• Zaburzenie dokonywania obliczeń
matematycznych mimo zachowanych funkcji
wzrokowo przestrzennych oraz umiejętności
czytania i pisania liczb np. dziecko zamienia
operacje matematyczne np. dokonuje
dodawanie zamiast mnożenia
Inne zaburzenia zdolności
matematycznych
Akalkulia
całkowity brak zdolności matematycznych
Oligokalkulia
obniżony poziom zdolności związany z
globalnym opóźnieniem rozwoju
umysłowego
Parakalkulia
zaburzenia zdolności matematycznych
współwystępująca z chorobą psychiczną
Przyczyny
Mikrouszkodzenia
dzieci mają trudności z rozwiązywaniem
lewej półkuli mózgu zadań matematycznych krok po kroku, ale
często potrafią podać ogólny sposób
rozwiązania zadania i odpowiedź zbliżoną
do poprawnej
Dysfunkcje
prawopółkulowe
dzieci mają trudności ogólne. Nie pojmują
idei, ani sensu zadania, ale prowadzone
przez nauczyciela mogą rozwiązać zadania
metodą sekwencyjną
ADHD – ZESPÓŁ
NADPOBUDLIWOŚCI
PPSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM
UWAGI
Sposoby definiowania
nadpobudliwości psychoruchowej
• Szerokie znaczenie – zaburzenie diagnozowane tylko na podstawie
zespołu określonych zachowań behawioralnych, niezależnie od ich
etiologii, mechanizmów psychologicznych i neuropsychologicznych,
początku wystąpienia objawów i ich natężenia. Dla diagnozy
kryterialne jest występowanie objawów wzmożonej nadpobudliwości
w sferach: motorycznej, poznawczej i emocjonalnej, niezaleznie od
tego co takie zachowanie wywołuje. Nieistotne jest to w jakim wieku
te objawy zaczęły się pojawiać. Dlatego nadpobudliwość według tego
ujęcia może mieć charakter pierwotny jak i wtórny.
• Wąskie znaczenie – nadpobudliwość jest odrębną, ściśle określoną
jednostką nozologiczną, której kryteria diagnostyczne mieszczą się w
DSM-IV, ICD-10. w tym przypadku zaburzenie to nazywane jest ADHD.
Ma ono charakter pierwotny określony przez graniczny wiek dziecka –
7 rok życia, do którego objawy mogą się pojawić w zachowaniu po raz
pierwszy, oraz brak innych czynników mogących wpłynąć na pojawienie
się zaburzenia.
Objawy kryterialne
• Nadaktywność motoryczna
• Impulsywność
• Zakłócenia uwagi
Nadaktywność motoryczna
• Dziecko jest niespokojne, ciągle w ruchu,
zawsze biega, jest go wszędzie pełno.
Wykazuje dużą aktywność motoryczną rąk i
nóg.Preferuje zabawy ruchowe.
• Występują drobne ruchy manipulacyjne lub
najbliższego otoczenia. Pojawiają się ruchy
przymusowe oraz tiki.
Impulsywność
• Dziecko działa zgodnie z tym co aktualnie
przyjdzie mu do głowy. Brak jest refleksji na
temat adekwatności poprawności i skutków
zachowania. Występują problemy z
planowaniem, organizacją, uporządkowaniem i
kontrolą zachowania. Impulsywność może się
też przejawiać w przebiegu procesów
poznawczych.
• Wytwory myślenia i wypowiedzi ustne czy
pisemne, są chaotyczne, niestrukturalizowane, z
dużą liczbą dygresji, wyraźnie nieprzemyślane.
Zakłócenia uwagi
• Występuja trudności z koncentracja na
zadaniu. Dziecko ma problemy z długim
skoncentrowaniem się na danej aktywności –
nawet w sprzyjających warunkach. Łatwo się
męczy. Występują trudności wynikające z
podatności na dystraktory, czyli łatwe
rozpraszanie się pod wpływem innych
nieistotnych bodźców.
Objawy pozakryterialne
•
•
•
•
Sfera emocjonalna
Sfera motywacji
Sfera funkcji wykonawczych
Sfera społeczna
Sfera emocjonalna
• Nadwrażliwość przejawiająca się w łatwym
powstawaniu stanów i reakcji emocjonalnych
oraz na ich dużej sile. Reakcje emocjonalne są
niewspółmierne do bodźca, gwałtowne i trudne
do opanowania przez dziecko.
Sfera motywacji
• W trakcie zachowania celowego dziecko ma
mniejszą zdolność do samoregulacji wzbudzenia
motywacyjnego, które jest konieczne do
efektywnego zakończenia działania. Im cel jest
bardziej odległy w czasie, tym trudniej
podtrzymać wzbudzenie i kierować je na
osiągnięcie celu. Dzieci zależne są od
zewnętrznych źródeł energii, motywacji i
pobudzenia.
Sfera funkcji wykonawczych
• Dziecko jest bardziej podatne na wpływ kontekstu, czyli
działa zależnie od aktualnej sytuacji i bezpośrednio
napływających bodźców, ponieważ nie utrzymuje w
pamięci wyobrażeń o wydarzeniach z przeszłości. Jest
bardziej podatne na wpływ zdarzeń bezpośrednich i ich
konsekwencji niż na zdarzenia odległe w czasie.
• Mniejsza zdolność do planowania, słabe poczucie czasu,
zaburzona czasowa organizacja zachowania. Przerwa
powoduje pogorszenie efektywności działania. Mogą
występować problemy z naśladowaniem sekwencji działań
celowych demonstrowanych przez kogoś innego.
Informacje wydobywane z pamięci są nieuporządkowane
w czasie.
Sfera społeczna
• Trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu
satysfakcjonujące obie strony relacji społecznych.
Zachowanie wywołuje reakcje niechęci,
zniecierpliwienia u osób dorosłych, co prowadzi
do problemów we wzajemnych kontaktach.
• Dziecko z ADHD w mniejszym stopniu stosuje się
do nakazów i poleceń. W mniejszym stopniu niż
rówieśnicy jest w stanie oprzeć się zakazanym
pokusom. Zachowania zgodne z zasadami wydają
mu się trudne.
Kryteria diagnostyczne
• DSM-IV wyróżnia trzy typy ADHD:
– Typ nieuważny
– Typ nadaktywno-impulsowy
– Typ mieszany
• Obserwowane zakłócenia muszą:
– występować przez co najmniej sześć ostatnich
miesięcy w co najmniej dwóch istotnych obszarach
funkcjonowania np. w domu i w szkole,
– pojawiać się przed siódmym rokiem życia
– oraz w zasadniczym stopniu utrudniać procesy
adaptacji.
Mechanizmy neuropsychologiczne
ADHD
• Model dysfunkcji hamowania
• Model kognitywno – energetyczny
• Model BIS i BAS
Model dysfunkcji hamowania
• Autor Russel Barkley - w ADHD możemy wyróżnić
pięć istotnych, wzajemnie od siebie zależnych
dysfunkcji:
1. Deficyt hamowania reakcji prowadzący do
wtórnych zaburzeń pamięci operacyjnej,
samoregulacji wzbudzenia, wzbudzenia
emocjonalno – motywacyjnego, internalizacji
mowy oraz rekonstrukcji. Skutkiem dysfunkcji
jest zmniejszenie kontroli zachowania
motorycznego.
2. Deficyt hamowania uwagi
• Hamowanie zachowania to pojęcie odnoszące się do
trzech wzajemnie powiązanych procesów:
– Hamowanie początkowej, przedwczesnej reakcji na
bodziec
– Zatrzymanie trwającej reakcji
– Ochrona czasu opóźnienia i reakcji samoregulacyjnych
pojawiających się w tym czasie przed zakłóceniami
poprzez konkurencyjne wydarzenia lub reakcje
• Wszystkie te trzy składowe reakcje są słabiej
zaznaczone w ADHD. Behawioralnymi przejawami
zaburzonego hamowania są częste wypowiadanie
się zarówno do innych jak i głośne do siebie, szybkie
nieprzemyślane odpowiedzi, przerywanie innym,
3. Zaburzenia pamięci operacyjnej
• Dzięki pamięci operacyjnej człowiek ma
możliwość uświadamiania sobie między
zdarzeniami przeszłymi i przyszłymi. Pojawia się
poczucie ciągłości i upływu czasu. Dzięki niej
można formułować plany i antycypować.
• Dzieci z ADHD rzadziej używają kategorii
czasowych, rzadziej odnoszą się do przeszłości, a
zwłaszcza do przyszłości. Gorsze wykonywanie
pamięciowych obliczeń arytmetycznych,
powtarzanie cyfr orz powtarzanie sekwencji
ruchów ręką.
4. Zakłócenia samoregulacji
wzbudzenia emocjonalno motywacyjnego
• Samoregulacja to umiejętność oddzielania kontekstu
emocjonalnego od treści informacji lub wydarzenia
a także odseparowania emocji od treści i formy
odpowiedzi na napływający bodziec. Dzięki temu
możliwe jest generowanie neutralnych reakcji
pomimo wydarzeń prowokujących emocjonalnie.
• Dzieci nadpobudliwe wykazują większą reaktywność
emocjonalna wobec zdarzeń o dużym ładunku
emocjonalnym. Nie potrafią przewidzieć własnych
reakcji emocjonalnych na ewentualne bodźce o
takim charakterze w przyszłości.
5. Zakłócenia zdolności rekonstrukcji
• Składają się na rekonstrukcję dwa procesy:
– Analiza – rozkładanie obserwowanych zachowań, wydarzeń,
informacji na części składowe
– Synteza – ponowne ich łączenie, nowe działania.
• Rekonstrukcja otwiera możliwość oryginalnej twórczości,
elastyczność i kreatywność. Uwidacznia się w zadaniach
płynności słownej i dyskursie. Objawy zakłóconej rekonstrukcji
to głównie symptomy w funkcjonowaniu językowym.
• Dzieci wypowiadają się krócej w odpowiedzi na pytania. Są
mniej kompetentne w werbalnym rozwiązywaniu problemów,
mniej komunikatywne w sytuacji przekazywania istotnych
informacji rówieśnikom. Ich dłuższe wypowiedzi zawierają
mniej informacji i są słabiej ustrukturyzowane.
6. Zaburzenia internalizacji mowy
• Hamowanie zachowania umożliwia wewnętrzną
dyskusję o alternatywnych reakcjach w danej
sytuacji. Dyskusja ta ma charakter językowy.
Internalizacja mowy to komunikacja z samym sobą
podczas której powstają samosterowne instrukcje
zachowania. Dzieci z ADHD często mają trudności w
opieraniu się pokusom, gorzej kierują się instrukcją
w wykonywaniu zadań i w mniejszym stopniu
stosują się do nakazów i poleceń.
7. Zakłócenia samoregulacji
• Samoregulacja to każda reakcja lub łańcuch
reakcji, który służy człowiekowi do zmiany
prawdopodobieństwa następnych reakcji na
wydarzenia, a przez to zmienia
prawdopodobieństwo późniejszych
konsekwencji związanych z wydarzeniem.
• Według Barkleya powodem ADHD są zaburzenia
w sterowaniu zachowania przez wewnętrzne
instrukcje i niemożność powstrzymania się od
niewłaściwych reakcji, czyli brak samokontroli.
8. Podłoże mózgowe deficytów
neuropsychologicznych w ADHD
• Barkley zakłada istnienie związku ADHD z
nieprawidłowościami struktury i funkcji kory
czołowej. Funkcje hamującą pełnia czołowooczodołowe kory przedczołowej oraz jej
połączenia z brzuszno-przyśrodkową częścią ciała
prążkowanego.
Model kognitywno – energetyczny
• Opracowany przez J. Sergeanta, J, Oosterlaana i J. van der Meere’a.
• Zanegowano zakładany brak zdolności hamowania. Prowadzono
badania w których dzieci z ADHD wykonywały zadania przy takich
bodźcach jak hałas, dużo bodźców wzrokowych. Ich poziom wykonania
zadań nie różnił się od dzieci z grupy kontrolnej. Dzieci nadpobudliwe
popełniały większą niż przeciętna, liczbę błędów reakcji dopiero
wówczas gdy materiał badawczy był skomplikowany badawczo.
• Słabsze wykonanie zadania może odzwierciedlać brak zgodności między
aktualnym stanem organizmu, a stanem potrzebnym do wykonania
zadania. Problemem jest zatem niewystarczająca aktywacja
mechanizmu hamowania.
• Na przebieg procesu hamowania mają wpływ czynniki energetyczne jak
aktywacja potrzebna do przygotowania i organizowania odpowiedzi
motorycznej, wysiłek umysłowy związany z takimi procesami jak
motywacja i reagowanie na wzbudzenie.
Model BIS i BAS
• Autor Gray.
• Zachowanie wyznaczane przez parcę dwóch
opozycyjnych systemów mózgowych:
– System hamowania zachowania BIS, który jest
wrażliwy na sygnał karania
– System aktywacji zachowania BAS, wrażliwy na sygnał
nagrody
• U dzieci z ADHD występuje mniejsza aktywność
BIS. System ten tworzą struktury przegrody i
hipokampa oraz ich połączenia z korą
przedczołową.
Download