Leczenie systemowe, leczenie raka piersi i płuca

advertisement
Leczenie systemowe, rak
piersi i rak płuca
Aleksandra Łacko
Katedra Onkologii
Wydolność leczenia
onkologicznego
Chirurgia
RT
Chemioterapia
22/100
17/100
5/100
Leczenie skojarzone CT/Chir/RT
Leczenie celowane
Leczenie systemowe
Chemioterapia
Hormonoterapia
Immunoterapia
–
–
–
–
Przeciwciała
Immunotoksyny
Radioimmunoterapia
IL, IFN, LAK
Leczenie celowane
–
–
–
–
Inhibitory przekazu sygnału
Inhibitory angiogenezy
Przeciwutleniacze
Inhibitory metallomatriksproteinaz
Terapia genowa
Chemioterapia
CT monolekowa vs wielolekowa
Zasady doboru cytostatyków
Cel leczenia
Współczynnik ryzyko/korzyść
Toksyczność leczenia
Leczenie systemowe vs miejscowe
Leczenie systemowe + miejscowe=
leczenie skojarzone
Chemioterapia
Zasady doboru cytostatyków
– Leki o różnym mechaniźmie działania
– Leki nie dające oporności krzyżowej
– Których toksyczność nie nakłada się
– Podawane w maksymalnych tolerowanych
dawkach w odpowiednim rytmie
Chemioterapia
Cele leczenia
– Radykalna vs paliatywna
• CT choroby w stadium uogólnienia (pierwotna)
• CT uzupełniająca
Rak piersi
Rak jelita grubego
Rak jajnika
• CT neoadiuwantowa
Rak piersi
NDRP
Nowotwory u dzieci
• Skojarzona z RT
DRP
Nowotwory regionu głowy i szyi
Chemioterapia
Nowotwory, w których CT- jako
samodzielna metoda leczenia stosowana
jest z intencją wyleczenia
– Ostre białaczki
– Chłoniaki
– Choroba trofoblastyczna
– Nowotwory germinalne
– Nowotwory u dzieci
LECZENIE SYSTEMOWE
MOŻLIWOŚCI WYLECZENIA
- dzieci ± 60%
* ALL
- dorośli ± 30%
* AML
- ± 40%
* N. lite - dzieci
± 80%
* HD
* NHL
- ± 80%
- ± 30%
* N. zarodkowe ± 80%
* CCT > 90%
Chemioterapia
Nowotwory, w których CT w skojarzeniu z
innymi metodami leczenia onkologicznego
jest stosowana z założeniem radykalnym
– Rak piersi
– Rak jajnika
– Rak jelita grubego
– Mięsaki tkanek miękkich u dzieci
– DRP
– Nowotwory u dzieci
POWIKŁANIA PO CT
Kolejny cykl CT
Neutropenia Infekcje
Powikłania metaboliczne
Opóźnione N&W
Zespół śluzówkowy Niedokrwistość
Powikłania późn
CT
0(dni)
5
7
14
21 mies,lata
Toksyczność CT, CT/RT w leczeniu
nowotworów regionu głowy i szyi
Zapalenie śluzówek
– CT- 40-50%
– RT- 60%
– CT+RT- 80%
ZAPALENIE ŚLUZÓWEK JAMY
USTNEJ
Postępowanie
– Zapobieganie
– Monitorowanie
– Wczesne leczenie przeciwgrzybicze
– Inne leki
RAK PIERSI
Rak piersi
Najczęstszy nowotwór u kobiet
Rosnący trend umieralności i zachorowalności
10 981 nowych zachorowań /2000
Etiologia
–
–
–
–
–
–
–
–
Płeć
Wiek
Rodzinne występowanie r.p. w młodym wieku
Pierwsza miesiączka w młodym wieku
Późna menopauza
Długotrwała HTZ
Choroby proliferacyjne piersi
Nosicielstwo mutacji BRCA1 BRCA2
RAK PIERSI - POLSKA
EPIDEMIOLOGIA
1978
1993
1996
Zachorowalność
4860
8416
9681
 15%
 49%
Umieralność
3312
4381
4738
 8%
Rak piersi- schemat badań profilaktycznych (dla kobiet bez
objawów i dodatkowych czynników ryzyka)
WIEK
SAMOBADANIE
BADANIE
LEKARSKIE
MMG
20-40
1/ miesiąc
1/36 m
Nie
40-49
1/ miesiąc
1/12 m
Nie*
>49
1/ miesiąc
1/12 m
Co 12-24 m
Rak piersi-patomorfologia
Raki przedinwazyjne
– Rak przewodowy
– Rak zrazikowy
Raki inwazyjne (naciekające)
– Rak przewodowy
– Rak zrazikowy
– Rak rdzeniasty
– Rak śluzotwórczy
– Rak cewkowy
– Inne rzadkie typy
Rak piersi- ocena st.
zaawansowania
System stopniowania (AJCC-2003)
– T (guz)
– N (węzły chłonne)
– M (przerzuty odległe)
Rak piersi- ocena st.
zaawansowania
Tx- tu nie może być oceniony
T0- brak tu
Tis- carcinoma in situ
T1- tu < 2 cm
T2 - tu >2 cm, ale > 5 cm
T3 - tu > 5 cm
T4- tu każdej wielkości naciekający ścianę klp lub skórę
– T4a- naciek ściany klp
– T4b-obrzęk, owrzodzenie, guzki satelitarne w skórze
– T4c- T4a i T4b
– T4d- rak zapalny
Rak piersi- ocena st.
zaawansowania
Nx- regionalnych LN nie można ocenić
N0- brak przerzutów w LN
N1- przerzuty do ruchomych LN pachowych po stronie guza
N2- przerzuty do nieruchomych LN pachowych po stronie guza, lub
w klinicznie jawnych LN piersiowych wewn (jeśli przerzuty w LN
pachowych są klinicznie nie stwierdzone)
– N2a- przerzuty do nieruchomych LN pachowych po stronie guza
– N2b-przerzuty w klinicznie jawnych LN piersiowych wewn(jeśli
przerzuty w LN pachowych są klinicznie nie stwierdzone)
N3- przerzuty w LN podobojczykowych po stronie guza lub klinicznie
jawnych LN piersiowych wewn po stronie guza przy obecności klinicznie
jawnych przerzutów w LN pachy po stronie guza lub przerzuty w
Lnnadobojczykowych po stronie guza, z zajęciem lub bez zajęcia LN
piersiowych wewn lub pachowych
Rak piersi-czynniki rokownicze
Wiek
Stan menopauzalny
Typ histol. I st. złośliwości (G)
Liczba zajętych przez nowotwór węzłów
chłonnych
Stopień ekspresji ER i PgR
Stopień ekspresji receptora HER2
Rak piersi-leczenie
Przedinwazyjny rak piersi
– Rak przewodowy in situ (DCIS)
– Rak zrazikowy in situ (LCIS)
Inwazyjny rak piersi
– Operacyjny (stopień I, II część chorych w
stopniu IIIA)
– Nieoperacyjny (część chorych w stopniu IIIA,
wszystkie chore w stopniu IIIB)
Uogólniony rak piersi (stopień IV)
Rak piersi-leczenie raka
przedinwazyjnego
LCIS
– Obserwacja (ryzyko powstania raka
inwazyjnego-20% w okresie 15 lat)
Badanie kliniczne co 6-12 m przez 5 lat,
MMG co 12 m
DCIS
– Mastektomia prosta (zajęcie >2 kwadrantów)
– Oszczędzające leczenie chirurgiczne
– TAM w leczeniu uzupełniającym (ER/PgR+)
Rak piersi-leczenie raka
inwazyjnego w stopniu I, IIA i IIB
Leczenie chirurgiczne
– Mastektomia+ limfadenektomia pachowa
– Oszczędzające (wycięcie guza z marginesem
tk. zdrowych + limfadenektomia pachowa +RT
Leczenie uzupełniające
– Chemioterapia
– Hormonoterapia
– Radioterapia
Leczenie chirurgiczne
– Mastektomia+ limfadenektomia pachowa
– Oszczędzające (wycięcie guza z marginesem tk.
zdrowych + limfadenektomia pachowa +RT
Limfadenektomia – usunięcie węzłów chłonnych piętra I, II i
III
Limfadenektomia – usunięcie węzłów chłonnych piętra I, II
– Cecha N0
– Największy wymiar guza < 3 cm
– Doświadczenie chirurgicznie
Ocena węzła wartowniczego
Rak piersi-uzupełniające leczenie
systemowe
Czynniki decydujące o wskazaniach do
systemowego leczenia uzupełniającego
–
–
–
–
–
–
–
pTNM
Liczba zajętych przerzutowo węzłów chłonnych
Cecha G
ER i PgR
Stan menopauzalny
Wiek
Choroby przebyte i współistniejące
Rak piersi-uzupełniające leczenie
systemowe, grupy ryzyka
Grupa niskiego ryzyka (wszystkie z
wymienionych)
–
–
–
–
Średnica guza <1cm
G1
ER, PgR +
Wiek >35 lat
Grupa wysokiego ryzyka (jeden z wymienionych)
–
–
–
–
Średnica guza >1cm
G2 lub G3
ER, PgR Wiek <35 lat
Rak piersi-uzupełniające leczenie
systemowe
Hormonoterapia
– TAM (20mg/dz-5 lat) w przypadku ER, PgR+
– Kastracja (Chir/RT/ aLHRH)- chore przed
menopauzą, ER, PgR+
Chemioterapia
– Kwalifikacja
pN+, ER/PgRpN0, z kategorii wysokiego ryzyka nawrotu
– Czas leczenia 4-6 miesięcy
– Schematy leczenia
CMF (cyklofosfamid, metotreksat, 5-fluorouracyl)
AC, FAC, EC, FEC (z udziałem antracyklin)
Rak piersi-uzupełniająca RT
Po chirurgicznym leczeniu
oszczędzającym
Po mastektomii
– Przerzuty w co najmniej 4 węzłach chłonnych
– W ocenie patologicznej guz> 5 cm
– Dodatnie marginesy chirurgiczne
Rak piersi-leczenie raka
inwazyjnego w stopniu IIIA i IIIB
Stadium pierwotnie operacyjnie
(T3N1M0) – leczenie jak w stopniu I i II
Stadium pierwotnie nieoperacyjne (każde
TN2M0)
1. Pierwotna CT lub HT (3-4 miesiące)
2. Leczenie lokoreginalne
a. Radykalna mastektomia lub leczenie
oszczędzające
b. Radykalna RT (brak RR lub p/wskazania do
leczenia chirurgicznego)
Rak piersi-leczenie raka uogólnionego
(st. IV) i nawrotów po leczeniu
pierwotnym
Chore z nawrotem miejscowym (wznowa)
Chore z uogólnieniem po leczeniu
pierwotnym lub uogólnieniem pierwotnym
Rak piersi-leczenie nawrotów po
leczeniu pierwotnym
Stan po pierwotnej mastektomii radykalnej
– Wycięcie zmiany w przypadkach
kwalifikujących się do leczenia chir i/lub
– RTH okolicy ściany klatki piersiowej i
okolicznych w. chł z ewentualną dodatkową
dawką na okolicę wznowy
Stan po pierwotnym leczeniu
oszczędzającym
– Mastektomia radykalna
Rak piersi-leczenie raka
uogólnionego (st. IV)
Zasady ogólne
– W pierwszej kolejności (w przypadkach
uzasadnionych) HTH
– W przypadku CT – stałe monitorowanie
odpowiedzi, działań niepożądanych, PS,
stanu ogólnego
– Paliatywna radioterapia
– Leczenie radioizotopami
– bisfosfoniany
RAK PŁUCA
RAK PŁUCA
Polska/rocznie
– Zachorowalność ~ 20 000
M ~ 16 000/ K ~ 4000
– Wskaźnik przeżyć 5-letnich <10%
RAK PŁUCA- WYNIKI
LECZENIA
Późne rozpoznanie
– Pierwotne zaawansowanie
III ~ 40%
IV ~ 40%
– Zły stan sprawności
– Choroby współistniejące
– Wiek
>65rż ~ 50%
>70rż ~ 25%
– Ograniczona dostępność RT
– Niewielki udział leczenia skojarzonego
RAK PŁUCA- POPRAWA
WYNIKI LECZENIA
Rozpoznanie i ustalenie stopnia
zaawansowania
– Optymalna kwalifikacja chorych do leczenia
– TK/MRI/PET/USG
– Mediastinoskopia/wideotorakoskopia
Leczenie chirurgiczne
Postępowanie skojarzone
Rak płuca-typy histopatologiczne
Niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP)
80%
– Rak płaskonabłonkowy
– Rak gruczołowy
– Rak wielkokomórkowy
– Inne rzadkie typy histologiczne
30%
35%
10%
5%
Drobnokomórkowy rak płuca (DRP) 20%
Rak płuca- badanie przedmiotowe
Wywiad
Objawy związane z obecnością guza i
miejscowym szerzeniem się nowotworu
Objawy ogólne
Rak płuca- badanie przedmiotowe
Wywiad
– Palenie tytoniu
– Wywiad rodzinny
– Narażenie zawodowe
Rak płuca- badanie przedmiotowe
Objawy związane z obecnością guza i
miejscowym szerzeniem się nowotworu
–
–
–
–
–
–
–
–
Kaszel
Duszność
Krwioplucie
Ból w klatce piersiowej
Nawrotowe lub przedłużające się zapalenie płuc
Chrypka
Zaburzenia połykania
Ból barku
Rak płuca- badanie przedmiotowe
Objawy ogólne
– Bóle stawów
– Osłabienie ogólne
– Ubytek masy ciała
– Podwyższenie ciepłoty ciała
– Zaburzenie czucia powierzchownego
– Objawy zakrzepowego zapalenia żył
– Inne objawy zespołów
paraneonowotworowych
Rak płuca- badanie przedmiotowe
Objawy związane ze zwężeniem lub obturacją oskrzeli
Powiększenie węzłów chłonnych
Objawy płynu w jamie opłucnowej
Objawy płynu w worku osierdziowym i naciekania
mięśnia sercowego
Objawy zespołu żyły głównej górnej
Powiększenie wątroby
Objawy paraneonowotworowe
Objawy ze strony OUN i obwodowego układu
nerwowego
Rak płuca –diagnostyka
radiologiczna
Konwencjonalna radiografia
– Obecność cienia krągłego
– Zmiana zarysu wnęki
– Zaburzenia powietrzności o charakterze
zarówno rozedmy, jak i niedodmy
– Zmiany naciekowe
Rak płuca – badania diagnostyczne
Badanie cytologiczne plwociny
Badanie cytologiczne popłuczyn oskrzelowych
Biopsja przez ścianę oskrzeli
Badanie cytologiczne wysięku opłucnowego lub/i biopsja
opłucnej
Biopsja zmienionych węzłów chłonnych
Mediastinoskopia
Bronchofiberoskopia fluorescencyjna z biopsją
Torakoskopia
Biopsja ogniska przerzutowego
Torakotomia (po wyczerpaniu wszystkich możliwości!!!)
Rak płuca- ocena stopnia
zaawansowania klinicznego
NDRP (TNM)
–
–
–
–
–
–
–
–
0
IA
IB
IIA
IIB
IIIA
IIIB
IV
TxN0M0
T1N0M0
T2N0M0
T1N1M0
T2N1M0, T3N0M0
T1 N2 M0; T2N2M0, T3N1M0, T3N2M0
każde T, N3, M0; T4, każde N, M0
każde T, każde N, M1
DRP
– LD (stadium choroby ograniczonej)
– ED (stadium choroby rozległej)
NDRP- ocena stopnia
zaawansowania klinicznego
T
–
Tx niemożliwy do oceny
–
T0 nie stwierdza się guza
–
T1guz śr<3cm, otoczony miąższem płucnym lub opłucną, bez naciekania oskrzeli głównych
–
T2 śr>3cm lub zajęcie oskrzela gł w odległości <2cm od ostrogi gł lub naciekanie opłucnej lub towarzysząca niedodma lub
zapalenie płuc dochodzące do okolicy wnęki nie zajmując całego płuca,
–
T3 każda wielkość guza z naciekaniem: ściany klp, przepony, opłucnej śródpiersiowej, osierdzia lub guz oskrzela głównego <2cm
od ostrogi głównej lub guz z niedodmą lub zapaleniem całego płuca
–
T4 każda wielkość guza z naciekaniem: śródpiersia, serca, wielkich naczyń, tchawicy, przełyku, kręgów, ostrogi głównej lub
wysięk opłucnowy lub zmiany satelitarne w obrębie tego samego płuca co ognisko pierwotne
–
Nx niemożliwe do oceny
–
N0 nie stwierdza się przerzutów w węzłach chłonnych
–
N1przerzuty w w.chł. okołooskrzelowych i/lub wnękowych po stronie guza
–
N2 przerzuty w w.chł. śródpiersia po stronie guza i/lub w. rozwidlenia tchawicy
–
N3 przerzuty w w.chł. śródpiersia lub wnęki po stronie przeciwnej, pod m.pochyłym lub nadobojczykowych po stronie
guza
N
M
–
Mx niemożliwa do oceny
–
M0 brak przerzutów odległych
–
M1 obecne przerzuty odległe
NDRP-PRZEŻYCIA
Operacyjny NDRP-
20% 5 OS-30%
Nieoperacyjny NDRP- 80% 5 OS-3%
8,4%
NDRP- leczenie
Chirurgia
– Radykalna
– Jako element leczenia skojarzonego
Radioterapia
– Radykalna
– Jako element leczenia skojarzonego
– Paliatywna
Chemioterapia
– Jako element leczenia skojarzonego
– Paliatywna
NDRP- stadium operacyjne vs
nieoperacyjne
Stopnie zaawansowania kwalifikujące do
pierwotnego leczenia chirurgicznego
– I, II, IIIA (N1)
Stopnie zaawansowania pierwotnie
nieoperacyjne
– IIIA (N2)- CT przedoperacyjna
– IIIB- CT/RT lub RT lub CT
– IV- paliatywna CT
NDRP
Czynniki ograniczające skuteczność
leczenia chirurgicznego
– Obecność mikroprzerzutów
– Nieradykalna resekcja guza pierwotnego
NDRP
Metody zmierzające do poprawy wyników
leczenia:
– Leczenie przedoperacyjne
RT
CT
CT/RT
– Leczenie pooperacyjne
RT
CT
– Skojarzona RT+CT
NDRP
Leczenie uzupełniające (pooperacyjne)
– RT
Obecność kom. npl w linii cięcia chir.
Niewiarygodne oznaczenie cechy pN2
Dawka 55-65 Gy
– CT
Brak wskazań
NDRP
Leczenie przedoperacyjne- CT- pIIIA (pN2)
– 2 lub 3 cykle CT opartej o DDP
– Konieczna ocena odpowiedzi po każdym
cyklu leczenia
– Leczenie chirurgiczne po ustąpieniu objawów
toksyczności hemotologicznej i/lub 21 dni po
podaniu ostatniego cyklu CT
NDRP
Skojarzona CT/RT (IIIB)- jednoczasowa
lub sekwencyjna
– T4 i każde N lub każde T i N3
– 1 lub 2 cykle CT przed RT
– Program CT zawierający DDP (cisplatynę) +
–
–
–
–
Winorelbina lub,
Winblastyna lub,
Windezyna lub,
Etopozyd
NDRP
CT paliatywna w IV st. zaawansowania
– Dobry stan sprawności
– Ubytek masy ciała <10%
– Możliwość obiektywnej oceny odpowiedzi
RT paliatywna
– Dawka 20 Gy w 5 frakcjach lub 30 Gy w 10
frakcjach
– Obszar: guz pierwotny z marginesem 2 cm
Drobnokomórkowy Rak Płuca
20-25% wszystkich nowotworów płuca
Szybki wzrost
Wczesny rozsiew
Szybka selekcja klonów chemioopornych
Złe wyniki leczenia
Chemio i radiowrażliwość
DRP-wyniki leczenia
Leczenie
Bez leczenia
Chirurgia
RT (LD)
CT
-jednolekowa
-wielolekowa
CT/RT (LD)
CR%
0
20
35
MS(tyg)
10
20
25
2OS
0
1
2
2
50
50
20
45
45
0
5
10
Drobnokomórkowy Rak Płuca
Klasyfikacja zaawansowania
– Stadium choroby ograniczonej (LD)20-30%
– Stadium choroby rozległej (ED)-70-80%
Drobnokomórkowy Rak Płuca
LD
–
–
–
–
–
Zmiany w obrębie połowy klp oraz w
Węzłach chłonnych wnęk (jedno lub obustronnie) i
Śródpiersia (jedno lub obustronnie) i
Nadobojczykowych (po stronie guza i przeciwnej)
Wysięk opłucnowy po stronie guza
ED (zmiany nie mieszczące się w definicji ED)
DRP- stadium LD vs ED
Ocena guza
– TK, MR, Rtg, endoskopia, cytologia płynu
osierdziowego i opłucnowego
Ocena regionalnych węzłów chłonnych
– TK, MR, endoskopia, mediastinoskopia, torakoskopia,
EUS, BAC
Ocena narządów stanowiących potencjalną
lokalizację przerzutów
– USG, TK jb; scyntygrafia, TK mózgu, biopsja
szpiku, biopsja nadnerczy przy kwalifikacji do
leczenia skojarzonego
DRP-leczenie
Chemioterapia wielolekowa
Chemioterapia wielolekowa + RT klp (LD)
Chemioterapia wielolekowa + RT klp (LD)
+ RT OUN (CR)
DRP-leczenie skojarzone
Wznowa miejscowa w LD po CT >50%
CT+RT daje lepsze wyniki leczenia niż CT,
u chorych w stadium LD
– CT3OS 8.9%
– CT+RT
3OS 14.3%
(Pignon JP, Arriagada: N Eng J Med. 1992)
DRP-leczenie skojarzone
Schemat CT
Schemat RT
– Naprzemiennie
– Jednoczasowo
– sekwencyjnie
Dawki i frakcjonowanie RT
Rola PCI w leczeniu skojarzonym
DRP-leczenie skojarzone
CT+RT>CT
Perry i wsp. JCO 1999
– MOS 15m vs 11 m
– 2OS 28% vs 12%
CT+HF-RT> CT+RT
Turrisi i wsp. N Engl J Med. 2000
– 2OS 47% vs 41%
– 5OS 26% vs 16%
CT+wczesna RT> CT+późna RT
Johnson i wsp. JCO 1998
– 5OS 25% vs 16%
DRP-leczenie skojarzone
Program Turrisiego- leczenie
jednoczasowe
CT(PE)
1
2
3
4
RT (BID, 2x1,5 Gy do 45 Gy)
DRP-leczenie skojarzone
Program Arriagady- leczenie sekwencyjne
CT(PE)
1
2
3
4
5
6
RT
20Gy
20Gy
15Gy
DRP-PCI
Zmniejsza częstość nawrotów w OUN
– Zależne od dawki
Korzyści w czasie przeżycia 5%
– Nie wydają się zależne od dawki
Neurotoksyczność <10%
– Stwierdzane przed RT; +/- 50% PCI
Czas i dawki ??
DZIĘKUJĘ
Download