Zielona Góra, 05 - Urząd Marszałkowski

advertisement
Zielona Góra,5 listopada 2009 r.
DP. I. 0913-16/09
Pan
Robert Czechowski
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego
w Zielonej Górze
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Wydział
Kontroli
Departamentu
Organizacyjno-Prawnego
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego, działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa oraz regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego,
przeprowadził w Lubuskim Teatrze im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze w dniach od 27 sierpnia do
30 września 2009 roku z przedłużeniem do 6 października 2009 roku doraźną kompleksową kontrolę
w zakresie: realizacji zadań statutowych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowogospodarczej za okres 2008 i 6 miesięcy 2009 r.
Zakres kontroli został określony tezami zatwierdzonymi przez Dyrektora Urzędu Andrzeja Świdra
działającego
z
upoważnienia
Marszałka
Województwa.
Ustalenia
kontroli
zawarto
w protokole kontroli DP.I.0913-16/09, podpisanym przez kontrolujących, Dyrektora Naczelnego
i Artystycznego oraz p.o. Głównego Księgowego Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej
Górze w dniu 21 października 2009 roku.
Zgodnie z przysługującym prawem złożenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu
ewentualnych wyjaśnień do ustaleń w nim zawartych, Dyrektor Naczelny i Artystyczny Lubuskiego
Teatru w dniu 28 października 2009 roku złożył do Marszałka Województwa Lubuskiego wyjaśnienia do
ustaleń zawartych w protokole kontroli, które zostały przeanalizowane i uwzględnione w wystąpieniu
pokontrolnym. Wyjaśnienia stanowią integralną część do protokołu kontroli DP I.0913-16/2009.
Przeprowadzona kontrola wykazała uchybienia i nieprawidłowości w prowadzonej przez Teatr
działalności, które miały istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Teatru, realizację przez niego
zadań statutowych i osiągane wyniki finansowe. Za okres kontrolowany działalność Teatru
zamknęła się ujemnymi wynikami finansowymi: 2007 rok strata 40 362,39 zł., 2008 rok strata 461
159,22 zł., I półrocze 2009 roku strata około 353 000,00 zł.
I. Uchybienia i nieprawidłowości w zakresie organizacji i zarządzania Teatrem:
1. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” ( Dz. U. Nr 100, poz.908), akt
normatywny powinien być nowelizowany za pomocą innego aktu normatywnego tej samej rangi.
W kontrolowanym okresie zarządzenia wydawane przez Dyrektora Teatru nowelizowane były aneksami
do zarządzeń, a winny być również nowelizowane zarządzeniami, co nie spełnia wymagań określonych
w ww. rozporządzeniu i jest sprzeczne z powszechną praktyką konstruowania aktów prawnych.
Dla przykładu Zarządzenie Nr 16/2008 Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Lubuskiego Teatru im.
L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian Aneksem
nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Lubuskiego Teatru. Regulamin Wynagradzania,
Zarządzenie nr 17/2008 Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej
Górze w sprawie wprowadzenia zmian Aneksem nr 2 do Regulaminu Wynagradzania, gdzie Regulamin
Wynagradzania został wprowadzony zarządzeniem nr 11/2005 Dyrektora Naczelnego i Artystycznego
Lubuskiego Teatru z dnia 14 września 2005 r. W 2008 roku Dyrektor Teatru wydał 41 wewnętrznych
aktów prawnych normalizujących organizacje wewnętrzną instytucji i 18 zarządzeń wewnętrznych
w pierwszym półroczu 2009 r.
2. Od 31 marca 2008 r. Teatr nie zatrudnia Z-cy Dyrektora Lubuskiego Teatru, co może mieć wpływ na
prawidłowe zarządzanie i funkcjonowanie instytucji. W § 7 ust.3 Statutu Teatru zapisano, że „Dyrektor
Naczelny kieruje Teatrem przy pomocy zastępcy dyrektora”. Nie zatrudnia też Głównego Księgowego,
p.o. Głównego Księgowego Teatru pełni Anna Konaszyk zatrudniona na czas określony od 1 lipca 2008
r. do 30 czerwca 2009 r. i od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 roku. Dyrektor Teatru nie powierzył
pisemnie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Teatru p.o. Annie Konaszyk, stąd zgodnie z
Art.44 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104) jest
2
odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą
obowiązków w zakresie kontroli finansowej.
3. Dyrektor Teatru na sezon 2008/2009 nie powołał Rady Artystycznej. Ostatnia Rada Artystyczna
powołana zarządzeniem nr 16/2006 r. działała w sezonie 2006/2007. W Statucie Teatru, w rozdziale III
– Zarządzanie i organizacja w § 10 pkt 1 zapisano „organem doradczym Teatru jest Rada Artystyczna”.
Rada Artystyczna Teatru jako organ doradczy dla Dyrektora winna być bardzo pomocnym ciałem m.in.
w opracowaniu rocznych planów działalności merytorycznej Teatru, właściwego doboru programu
artystycznego i oceny wartości artystycznych wystawianych spektakli.
II. Uchybienia i nieprawidłowości w zakresie realizacji planów działalności merytorytorycznej.
Rok 2008.
W planie działalności merytorycznej na 2008 roku, Dyrektor Teatru zaplanował premiery n/w sztuk,
których koszty realizacji znacznie przekroczyły osiągnięte wpływy:
1. F.Durrenmatt „Wizyta starszej Pani”, premiera 29 marca 2008 r. na dużej scenie. Koszty realizacji
sztuki: 17.589,00 zł, w tym: osobowe 17.500,00 zł. Osiągnięte przychody do końca roku 2008 14.100,01 zł. Wynik finansowy (- minus) 3 498,66 zł.
2. N.LaBute „Kształt rzeczy”, premiera 27 kwietnia 2008 r. na scenie kameralnej. Koszty realizacji
sztuki – 6 598,21 zł., w tym: osobowe 6.460,00 zł. Przychody – 6 746,10 zł. Wynik finansowy (+ plus)
147,89 zł.
3. E.Schmitt „Oskar i Pani Róża”, zaplanowana sztuka nie odbyła się.
4. April de Angelis „Stworzenia sceniczne”, zaplanowana premiera w maju 2008 r. na scenie
kameralnej odbyła się 15 listopada 2008 roku. Koszty realizacji sztuki – 19 921,59 zł, w tym osobowe
16 849,13 zł. Przychody – 12 924,33 zł. Wynik finansowy (- minus) 6 997,26 zł.
5. M.Walczak „Rzeka”, zaplanowana premiera na październik/listopad 2008 r. na dużej scenie – nie
została zrealizowana.
Premiery sztuk w 2008 r. nie ujęte w planie działalności merytorycznej.
 Innamorato Mafiozo, premiera w dniu 14 luty 2008 r. Koszty realizacji sztuki – 19 839,73 zł.,
w tym osobowe – 13 114,29 zł. Przychody - 29 204,65 zł. Wynik finansowy (+ plus) 9 364,92 zł.
 Obok, premiera w dniu 28 czerwca 2008 r. Koszty realizacji sztuki – 14 267,19 zł., w tym
osobowe – 14 242,50 zł. Przychody – 7 059,81 zł. Wynik finansowy (- minus) 7 207,38 zł.
 W amfiteatrze Dionizosa, premiera w dniu 2 grudnia 2008 r. Koszty realizacji sztuki – 12
180,67 zł., w tym osobowe – 11 438,00 zł. Przychody – 16 998,18 zł. Wynik finansowy (+ plus)
4 817,51 zł.
3
 Bar Moskwa, premiera w dniu 31 grudnia 2008 r. Koszty realizacji sztuki – 47 293,64 zł., w tym
osobowe - 33 345,00 zł. Przychody - 58 146,69 zł. Wynik finansowy (+ plus) 10 853,05 zł.
 O rybaku i złotej rybce, premiera w dniu 13 kwietnia 2008 r. Koszty realizacji sztuki – 51
599,15 zł., w tym osobowe - 47.300,00 zł. Przychody – 61 251,40 zł. Wynik finansowy (+ plus)
9 652,25 zł.
 W dniu 12 września 2008 roku Dyrektor Teatru zawarł umowę o dzieło nr 200/2008 na
reżyserię sztuki „Chmury” w reżyserii Marcina Grota. Sztuka nie była ujęta w planie
działalności na 2008 r. Zgodnie z zawartą umowa nr 200/2008 wynagrodzenie za całkowite
wykonanie prac wynosiło 14 000,00 zł. Dnia 10 października 2008 r. nastąpiło rozwiązanie
umowy o dzieło z reżyserem za porozumieniem stron. Teatr wypłacił reżyserowi Marcinowi
Grota za reżyserię sztuki kwotę 7 000,00 zł. Opiekę reżyserską przejął Teatr (reżyseria
zbiorowa). Sztuka została wystawiona, za zgodą autora, pod nazwą
„W amfiteatrze
Dionizosa”. Premiera odbyła się w dniu 2 grudnia 2008 r.
 W dniu 31 października 2008 r. Dyrektor Teatru zawarł umowę o dzieło nr 238/2008 z autorem
Przemysławem Grzesińskim na napisanie tekstu sztuki teatralnej „Cięta riposta”. Umowa
została zawarta na kwotę 8 000,00 zł. Autorowi wypłacono wynagrodzenie w wysokości
4 000,00 zł. Sztuka nie była ujęta w planie działalności na 2008 r. Premiera sztuki nie odbyła
się.
 W dniu 9 grudnia 2008 r. Dyrektor Teatru zawarł umowę o dzieło nr 290/2008 z reżyserem
Sławomirem Batyra na wykonanie scenariusza i reżyserii sztuki „Kaspar Hauser”. Umowa za
reżyserię została zawarta na kwotę 18 500,00 zł. i za scenariusz na kwotę 2.500 zł.. Premiera
sztuki odbyła się 15 marca 2009 r. Reżyser przerwał prace nad sztuką i opiekę reżyserską objął
Robert Czechowski Dyrektor Teatru. Teatr wypłacił Sławomirowi Batyra kwotę 550,00 zł za
scenariusz, i za reżyserię 9 700 zł.
W zawieranych przez Teatr umowach o dzieło, w § 5 pkt 1 umowy zapisano: „W razie niewykonania
prac w ustalonym przez strony terminie z winy reżysera, Teatr może wyznaczyć reżyserowi dodatkowy
termin do wykonania prac, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić. Reżyser jest w takim
przypadku zobowiązany do zwrotu na rzecz Teatru wszelkich otrzymanych kwot”. W urządzeniach
księgowych Teatru brak jest zapisów stwierdzających zwrot wypłaconych wcześniej kwot. Brak jest
również dokumentów finansowych potwierdzających takie zwroty.
4
Rok 2009
Plan działalności merytorycznej Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego na 2009 r. zakładał realizację
10 premier. W okresie kontrolowanym tj. od stycznia do czerwca 2009 r. Teatr wystawił 6 premier
z tytułu których osiągnął następujące wskaźniki ekonomiczne:
1. Koci, koci łapci – przedstawienie lalkowe, premiera odbyła się w dniu 8 lutego 2009 r. Koszty
realizacji sztuki – 37 919,08 zł., w tym osobowe – 31 264,00 zł. Przychody – 40 216,81 zł. Wynik
finansowy (+ plus) 2 297,73 zł.
2. Tektonika uczuć, premiera odbyła się w dniu 28 lutego 2009 r. Koszty realizacji sztuki – 42 668,59
zł., w tym osobowe – 21 441,82 zł. Przychody – 19 054,24 zł. Wynik finansowy (- minus) 23 614,35 zł.
3. Kaspar Hauser, premiera odbyła się w dniu 21 marca 2009 r. Koszty realizacji sztuki – 79 810,45 zł.,
w tym osobowe – 58 299,00 zł. Przychody – 16 211,22 zł. Wynik finansowy (- minus) 63 599,23 zł.
4. Niebieski Piesek, premiera obyła się w dniu 26 kwietnia 2009 r. Koszty realizacji sztuki – 50 753,55
zł., w tym osobowe – 37 640,00 zł. Przychody – 44 949,55 zł. Wynik finansowy (- minus) 5 804,00 zł.
5. Teraz na zawsze, premiera obyła się w dniu 31 maja 2009 r. Koszty realizacji sztuki – 70 888,64 zł.,
w tym osobowe – 64 583,00 zł. Przychody – 3 487,88 zł. Wynik finansowy (- minus) 67 400,88 zł.
6. Liście w pomidorach, premiera obyła się w dniu 19 czerwca 2009 r. Koszty realizacji sztuki – 20
840,14 zł., w tym osobowe – 17 721,00 zł. Przychody – 489,71 zł. Wynik finansowy (- minus) 20 350,43
zł.
III. Uchybienia i nieprawidłowości związane z zatrudnieniem pracowników Teatru.
1. Zatrudnienie w Teatrze na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiło 77 osób, w tym zespół aktorski liczył
30 osób. Na dzień 1 stycznia 2009 r. Teatr zatrudniał 83 pracowników, w tym zespół aktorski liczył 36
osób. Na dzień kontroli tj. 28 sierpnia 2009 r. zatrudnionych w Teatrze było 77 osób, w tym zespół
aktorski liczył 34 osób. Wszyscy pracownicy zatrudnieni byli na umowę o pracę. W równoważnym
systemie czasu pracy w Teatrze pracują pracownicy Działu Technicznego i Transportu – 12 osób. Teatr
pracuje w ramach pięciodniowego tygodnia pracy w danym okresie rozliczeniowym. Dni wolne
od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy ustalane są w harmonogramach. W podstawowym
systemie czasu pracy dniem wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy jest poniedziałek.
W systemie równoważnym dniem wolnym jest dzień ustalony w harmonogramie na dany okres przy
czym liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami
pracodawcy nie może przekraczać dla 1 pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym, a okresem
rozliczeniowym dni wolnych jest rok kalendarzowy. Analizy przestrzegania uregulowań prawnych
dotyczących czasu pracy dokonano na podstawie ewidencji czasu pracy prowadzonej przez specjalistę
ds. kadr i zatrudnienia. Z przedstawionych dla kontroli dokumentów wynika, że pracownik Teatru M.K.5
rzemieślnik teatralny, perukarka posiadała do wykorzystania (z tytułu godzin nadliczbowych za 2008) 22
dni tj. 176 nadgodzin, niewykorzystanych w okresie objętym kontrolą tj. I półrocza 2009 roku, pracownik
P.S.- realizator dźwięku, akustyk do sierpnia 2009 r. posiadał do wykorzystania 26 dni tj. 208
nadgodzin, pracownik K.W.- realizator oświetlenia, elektryk posiadał do wykorzystania, do sierpnia 2009
r. 24 dni tj.192 nadgodziny. Powyższe fakty świadczą o tym, że w Teatrze nie jest przestrzegany art.151
§ 3 Kodeksu Pracy oraz §1 i §31 pkt 5 Regulaminu Pracy Lubuskiego Teatru.
2. Stwierdzono, że Teatr nie przestrzega obowiązku pracodawcy wynikający z art. 161 Kodeksu Pracy,
który zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku
kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Stwierdzono zaległości w wykorzystaniu
urlopów za 2008 rok. Na dzień 1 kwietnia 2009 roku zaległości urlopowe posiadało 15 pracowników na
łączną ilość 114 dni z tego: 2 pracowników posiadało po 17 dni, 1 pracownik 12 dni, pozostali
pracownicy od 3 do 7 dni urlopu.
3. Kontrola wykazała, że część pracowników Teatru nie posiada aktualnego przeszkolenia bhp (dotyczy
to pracowników przeszkolonych w 2004 roku), co jest sprzeczne z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny
pracy (Dz. U. 04.180.1860 z późń. zm.), które obliguje pracodawcę do przeprowadzenia szkoleń
wstępnych i szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Kontrola wykazała, że Teatr nie przestrzega zarządzeń Marszałka Województwa Lubuskiego
porządkujących sprawę wyjazdów służbowych kierowników jednostek organizacyjnych województwa
lubuskiego.
W 2008 roku polecenia wyjazdów służbowych ( Nr 2/2008 do Łodzi, Nr 4/2008 do Łodzi, Nr 18/2008 do
Wrocławia, Nr 21/2008 do Wrocławia, Nr 25/2008 do Krakowa) dla Dyrektora Teatru podpisywała
specjalista ds. kadr i zatrudnienia, która nie posiadała pisemnego upoważnienia. Jest to niezgodne z § 1
Zarządzenia Nr 6 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie zasad
i czynności formalnych związanych z odbywaniem podróży służbowych przez kierowników
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
W 2009 roku polecenia wyjazdów służbowych ( Nr 76/2009 do Wrocławia, Nr 104/2009 do Jeleniej
Góry, Nr 105/2009 do Gorzowa Wlkp.) dla Dyrektora Teatru podpisywała specjalista ds. kadr i
zatrudnienia, mimo że pełnomocnictwo Nr 55/2009 Marszałka Województwa posiadała p.o. Głównego
Księgowego Anna Konaszyk. Jest to niezgodne z Zarządzeniem Nr 1 z dnia 5 stycznia Marszałka
Województwa Lubuskiego , określającym zasady i czynności formalne związane z odbywaniem podróży
służbowych krajowych i zagranicznych przez kierowników jednostek organizacyjnych województwa
lubuskiego.
6
Stwierdza się, że Dyrektor Teatru wyjazdy służbowe w 2008 i 2009 roku odbywał prywatnym
samochodem. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 24 stycznia
2008 r. i Zarządzenia Nr 1 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 5 stycznia 2009 r. w przypadku
odbywania przez kierownika jednostki podróży służbowej na obszarze kraju pojazdem nie będącym
własnością pracodawcy, zawiera się z kierownikiem jednostki stosowną umowę. Przy poleceniach
wyjazdów służbowych Dyrektora Teatru brak jest takich umów.
5. Nieprawidłowością jest sposób wypłaty ryczałtu samochodowego w miesiącu październiku 2008 r.
W raporcie kasowym nr 41 za okres od 24.10. do 29.10.2008 r. w poz.20,21,22,23,24,25 nastąpiła
wypłata ryczałtów samochodowych za m-c: marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2008 r. na
ogólna kwotę 585,20 zł. Sposób rozliczenia ryczałtu samochodowego w jednym miesiącu za 6
poprzednich miesięcy powoduje wypaczenie ewidencjonowania kosztów w stosunku do okresu,
w którym powstały, co jest niezgodne z art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
1994 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76,poz.694 z późn. zm).
IV. Uchybienia i nieprawidłowości związane z kosztami wynagrodzeń z tytułu zawartych przez
Teatr umów zleceń, umów o dzieło (honoraria).
Rok 2008.
Dyrektor Teatru w Zielonej Górze zawarł w 2008 r. 335 umów tj. od Nr 1/2008 do Nr 335/2008, z tego:
Umowy o dzieło
- 289 umów, w tym:
- z pracownikami Teatru
- 144
- ze współpracownikami (obce)
- 145
Umowy zlecenia
- 45 umów, w tym:
- z pracownikami
-
- ze współpracownikami (obce)
- 40
6
Na podstawie źródłowych dokumentów finansowo księgowych, zarejestrowanych w urządzeniach
księgowych Teatru, wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności statutowej Teatru za 2008 r.
wyniosły kwotę 2 461 884,49 zł., w tym honoraria wypłacone w 2008 roku dla 38 pracowników Teatru,
z tytułu zawartych umów o dzieło, wyniosły kwotę 316 799,00 zł., w tym Dyrektora Teatru 39 400,00 zł.
Honoraria obce za 2008 rok zostały wypłacone w kwocie 316 173,00 zł.
Na ogólną kwotę 74 483,00 zł. wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń w 2008 roku, koszty
wynagrodzeń z tego tytułu dla 8 pracowników Teatru wyniosły kwotę 9 500,00 zł., natomiast koszty
umów zleceń-obce zamknęły się kwotą 64 983,00 zł.
7
Uwagi kontroli do zawartych umów:
W nawiązaniu do złożonych przez Dyrektora w dniu 28 października 2009 wyjaśnień do protokołu
stwierdza się, że kontrola nie wnosi uwag co do ilości zawartych w 2008 i I półroczu 2009 roku przez
Dyrektora Teatru różnego rodzaju umów. Uwagi kontroli dotyczą uchybień merytorycznych jakie
popełniono przy ich zawieraniu, ewidencjonowaniu lub zasadności-celowości ponoszenia kosztów
z tytułu ich realizacji, m.in.:
1. Kontrola rejestru i przechowywania umów za 2008 r. wykazała w segregatorze brak umów
o numerach:49, 50, 55, 62, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 127, 138, 141, 146, 171, 263, 265, 266, 267,,
269, 270, 281, 282 oraz za 2009 rok brak umów o numerach 25 i 138. Wyjaśnienie dotyczące braku
umów p.o. Głównego Księgowego złożyła kontroli w dniu 30 września br. Wyjaśnienie stanowi załącznik
nr 26.do protokołu.
2. W umowie o dzieło 59/2008 zawartej w dniu 20 marca 2008 r. z Elżbietą Terlikowską-Misiak
z Wrocławia, w przedmiocie wykonania projektu plakatu do spektaklu „Wizyta starszej pani,” Dyrektor
Teatru zlecił w terminie od dnia 02.01.2008 do 28.02.2008 roku. Termin wykonania dzieła jest
wcześniejszy od daty zawarcia umowy.
3. W umowie o dzieło 128/2008 zawartej w dniu 12 maja 2008 r. z Elżbietą Terlikowską-Misiak
z Wrocławia, w przedmiocie wykonania projektu plakatu do spektaklu „Stworzenia sceniczne,” Dyrektor
Teatru zlecił wykonanie w terminie od dnia 28.04.2008 r. do 28.06.2008 r. Termin wykonania dzieła
jest wcześniejszy od daty zawarcia umowy.
4. W umowie o dzieło 147/2008 zawartej w dniu 19 czerwca 2008 r. z Wojciechem Stefaniakiem
z Kalisza, w przedmiocie wykonania projektu scenografii, kostiumów i plakatu do spektaklu pt. „Obok”
w terminie od dnia 15.05.2008 r. do 27.06.2008 r. Termin wykonania dzieła jest wcześniejszy od daty
zawarcia umowy.
5. Umowa o dzieło 53/2008 zawarta w dniu 18 marca 2008 r. z „Kuszy” Kultura i Sztuka Szymon
Kuśmider z Krakowa, w przedmiocie wykonania reżyserii sztuki „Kształt rzeczy” zlecono do wykonania
w terminie od dnia 25.02.2008 do 26.04.2008 r. Termin wykonania dzieła jest wcześniejszy od daty
zawarcia umowy.
6. Umowa-zlecenie 1/2008 zawarta w dniu 03.01.2008 r. z Agnieszka Dziewa z Brzegu Dolnego,
w przedmiocie wykonania pracy „Obsługa szatni podczas odbywających się spektakli w siedzibie
Teatru” w terminie od dnia 01.12.2007 do 30.06.2008 r. Termin wykonania zlecenia jest wcześniejszy
od daty zawarcia umowy
7. Umowa o dzieło 142/2008 zawarta w dniu 06 czerwca 2008 roku z Damianem Lindner z Kalisza,
w przedmiocie skomponowania muzyki do spektaklu pt. „Obok” Dyrektor Teatru zlecił do wykonania
8
w terminie od dnia 08.05.2008 r. do 27.06.2008r. Termin wykonania dzieła jest wcześniejszy od daty
zawarcia umowy.
8. Umowa o dzieło 292/2008 zawarta w dniu 12 grudnia 2008 roku z Damianem Lindner z Kalisza,
w przedmiocie skomponowania muzyki do spektaklu pt. „Kaspar Hauser” Dyrektor Teatru zlecił do
wykonania w terminie od
dnia 09.12.2008 r. do 14.03.2009 r. Termin wykonania dzieła jest
wcześniejszy od daty zawarcia umowy.
9. Umowa o dzieło 230/2008 zawarta w dniu 17 października 2008 roku z Damianem Lindner z Kalisza,
w przedmiocie skomponowania muzyki do spektaklu pt. „Stworzenia sceniczne” Dyrektor zlecił do
wykonania w terminie od dnia 13.10.2008 r. do 14.11.200 r. Termin wykonania dzieła jest wcześniejszy
od daty zawarcia umowy.
10. Umowa o dzieło 131/2008 zawarta w dniu 16 maja 2008 roku ze Zbigniewem Piotrem Najmoła
z Kędzierzyna-Koźle, w przedmiocie wykonania reżyserii sztuki pt. „Obok” Dyrektor Teatru zlecił do
wykonania w terminie od
dnia 08.05.2008 r. do 27.06.2008 r. Termin wykonania dzieła jest
wcześniejszy od daty zawarcia umowy.
11. Umowa o dzieło 224/2008 zawarta w dniu 03 października 2008 roku ze Zbigniewem Piotrem
Najmoła w przedmiocie przeprowadzenia prób wznowieniowych spektaklu pt. „Obok” zlecono do
wykonania w terminie od dnia 02.10.2008 do 03.10.2008 r. Termin wykonania dzieła jest wcześniejszy
od daty zawarcia umowy
12. Umowa o dzieło 3/2008 zawarta w dniu 16 stycznia 2008 roku z Przemysławem Grzesińskim
z Kalisza, w
przedmiocie „utworzenia struktury wydawniczej Teatru, stworzenie koncepcji
merytorycznej strony internetowej, utworzenie modelu zasad funkcjonowania współpracy Teatru z
szeroko pojętymi instytucjami kulturalnymi” Dyrektor Teatru zlecił do wykonania w terminie od dnia
02.01.2008 do 31.03.2008 r. Termin wykonania dzieła jest wcześniejszy od daty zawarcia umowy.
Wątpliwość kontroli budzi celowość zlecenia dzieła w przedmiocie jak wyżej podmiotowi z zewnętrz za
kwotę 5 400,00 zł.
13. Umowa-zlecenie 109/2008 zawarta w dniu 01.04.2008 roku z Przemysławem Grzesińskim
z Kalisza, w przedmiocie „1.Przygotowanie, wypełnianie, realizowanie, nadzorowanie realizacji,
rozliczanie wniosków dotyczących funduszy strukturalnych, pomocowych, programów operacyjnych
i innych, służących pozyskiwaniu środków pieniężnych dla Teatru. 2. Współpracowanie z pracownikami
Teatru w zakresie prawidłowej realizacji wniosków w zakresie ich dotyczących. 3. Tworzenie projektów
od strony formalnej i finansowej na podstawie merytorycznie do określonych celów (w tym: penetruje
fundusze, programy operacyjne etc.; wyszukuje najlepsze rozwiązania dla planowanych projektów)
wykonania w terminie od dnia 01.04.2008 r. do 31.09.2008 r. Stwierdzić należy bardzo skomplikowaną
9
konstrukcję przedmiotu umowy zlecenia, a wydatkowanie kwoty w wysokości 2 000,00 zł. w tym
przedmiocie osobie z zewnętrz za nieuzasadnione.
14. Umowa o dzieło 21/2008 zawarta w dniu 05 lutego 2008 roku z Janem Fręś z Katowic, Dyrektor
Teatru zlecił wykonanie dzieł w postaci:„- napisanie 8 scenariuszy spektakli edukacyjnych dla
młodzieży, - prowadzenie autorskich „lekcji teatralnych” w obiekcie Teatru dla uczniów, - prowadzenie
comiesięcznych spotkań z artystami Teatru na Scenie Kameralnej Teatru, - współorganizację premier
nauczycielskich” w terminie od dnia 01.02.2008 r. do 30.06.2008 r. Termin wykonania dzieła jest
wcześniejszy od daty zawarcia umowy, wykonanie dzieł bardzo trudne do sprawdzenia. Wątpliwość
kontroli budzi celowość zlecenia dzieła w przedmiocie jak wyżej podmiotowi z zewnętrz za kwotę
5 400,00 zł.
15. Umowa o dzieło 311/2008 zawarta w dniu 1 grudnia 2008 roku z Janem Fręś z Katowic,
w przedmiocie „napisania tekstu ośmiu scenariuszy spektakli edukacyjnych pod wspólnym tytułem
„Dzieje teatru”” Dyrektor Teatru zlecił do wykonania w terminie od dnia 03.01.2008 do 1.12.2008 r.
Termin wykonania dzieła jest wcześniejszy od daty zawarcia umowy. Wątpliwość budzi celowość
zlecenia w/w dzieła za kwotę 7 500,00 zł.
16. Umowa-zlecenia 223/2008 z dnia 15 września 2008 r. z Krystyną Wieczorek z Mroczenia,
w przedmiocie „Konsultacje dot. Projektu „Rewitalizacja i modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona
Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Przygotowanie do przeprowadzonej pełnej inwentaryzacji” w terminie
od 15 września 2008 r. do 26 września 2008 r. za kwotę 1 500,00 zł. Kontrola stwierdza, że przedmiot
umów-zleceń dla Wieczorek Krystyny, o ile zaszła konieczność i celowość realizacji tych tematów,
winny być wykonane w ramach bieżącego funkcjonowania i wykonywania zadań statutowych Teatru
przez zatrudnionych pracowników
17. Umowa-zlecenia 236/2008 z dnia 14 września 2008 r. z Krystyną Wieczorek z Mroczenia,
w przedmiocie „Przygotowanie do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji. Szkolenie Komisji
Inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych” w terminie od 14 października 2008 r. do 24 października
2008 r. za kwotę 1 500,00 zł. Kontrola stwierdza, że przedmiot umowy-zlecenie dla Wieczorek Krystyny,
o ile zaszła konieczność i celowość realizacji tych tematów, winny być wykonane w ramach bieżącego
funkcjonowania i wykonywania zadań statutowych Teatru przez zatrudnionych pracowników
18. Umowa-zlecenia 236/2008 z dnia 17 listopada 2008 r. z Krystyną Wieczorek z Mroczenia,
w przedmiocie „Przygotowanie rozliczenia dotacji za 2008 r”. w terminie od 17 listopada 2008 r. do 28
listopada 2008 r. za kwotę 1 500,00 zł. Kontrola stwierdza, że przedmiot umowy-zlecenie dla Wieczorek
Krystyny winien być wykonany w ramach bieżącego funkcjonowania i wykonywania zadań statutowych
Teatru przez zatrudnionych pracowników.
10
19. Umowa-zlecenia 310/2008
z dnia 8 grudnia 2008 r. z Krystyną Wieczorek z Mroczenia,
w przedmiocie „Rozliczenia dotacji za 2008 r i przygotowanie materiałów do zmiany regulaminu
wynagradzania”. w terminie od 8 grudnia 2008 r. do 19 grudnia 2008 r. za kwotę 1 500,00 zł. Kontrola
stwierdza, że przedmiot umowy-zlecenie dla Wieczorek Krystyny winien być wykonany w ramach
bieżącego funkcjonowania i wykonywania zadań statutowych Teatru przez zatrudnionych pracowników
I półrocze 2009
W okresie od stycznia do 30 czerwca 2009 Teatr w Zielonej Górze zawarł 159 umów, tj. od 1/2009 do
159/2009 z tego:
Umowy o dzieło
- 146 umów, w tym:
- z pracownikami Teatru
- 89
- ze współpracownikami (obce)
- 57
Umowy zlecenia
- 13 umów, w tym:
- z pracownikami
-
4
- ze współpracownikami (obce)
-
9
Wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności statutowej Teatru za I półrocze 2009 r. wyniosły kwotę
1 518 426,55 zł, w tym kwota wypłaconych honorariów za I półrocze 2009 roku 573 321,09 zł.
Honoraria wypłacone dla pracowników Teatru z tytułu zawartych umów o dzieło wyniosły kwotę 329
406,09 zł., w tym Dyrektora Teatru 20 700,00 zł. Honoraria obce za I półrocze 2009 rok zostały
wypłacono w kwocie 243 915,00 zł.
Na ogólną kwotę 34 837,00 zł. wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za I półrocze 2009 roku,
koszty wynagrodzeń z tego tytułu dla 7 pracowników Teatru wyniosły kwotę 12 510,00 zł., natomiast
koszty umów zleceń-obce zamknęły się kwotą 22 327,00 zł.
Wybrane przypadkowo koszty wynagrodzeń poniesione przez Teatr w I półroczu 2009 roku z tytułu
zawartych umów z twórcami obcymi:
Stefaniak Wojciech z Kalisza - 42 000,00 zł, wg umów: Nr 11/2009 z dnia 14.01.2009 r. za projekt
scenografii, kostiumów i plakatu do sztuki „Tektonika uczuć” kwotę 12 000,00 zł, Nr 40/2009 z dnia
26.02. 2009 za projekt scenografii i jej realizacja sztuki „Pół żartem, pół serio” kwotę 16 000,00
zł.,117/2009 z 04.06.2009 za projekt scenografii, kostiumów i plakatu „Przyjazne dusze” kwotę
14 000,00 zł.
Najmoła Zbigniew Piotr z Krakowa – 12 675,00 zł., wg umów: Nr 262/2008 z 2.12.2008 r.za reżyserię
sztuki „Tektonika uczuć” kwotę 12 375,00 zł., umowa Nr 29/2009 z 12.02.2009 za próbę wznowienia
sztuki ”Obok” kwotę 300,00 zł.
11
Grzesiński Przemysław z Kalisza – 9 000,00 zł., wg umowy Nr 238/2008 z 31.10.2008 r. za napisanie
tekstu do sztuki „Cięta Riposta” kwotę 2 000,00 zł., Nr 33/2009 z 02.02.2009 za adaptację baśni
„Kościej Nieśmiertelny” kwotę 7 000,00 zł.
Polivka Jan z Warszawy – 12 500,00 zł., wg umowy Nr 255/2008 z 06.11.2008 za projekt scenografii
„Koci, Koci Łapci” kwotę 4 500,00 zł., Nr 60/2009 z 31.03.2009 za projekt scenografii „Teraz na zawsze”
kwotę 8 000,00 zł.
Terlikowska-Misiak Elżbieta z Wrocławia – 25 100,00 zł., wg umów: Nr 26/2009 z 26.01.2009 za
projekt kostiumów do sztuki „Kasper Hauser” kwotę 8 000,00 zł., Nr 21/2009 z 06.02.2009 za
scenografię, projekt kostiumów i lalek do sztuki „Niebieski Ptaszek” kwotę 12 000,00 zł., Nr 57
z 26.01.2009 za aranżację przestrzeni spektaklu „Kaspar Hauser” kwotę 1 100,00 zł., Nr 87/2009
z 06.04.2009 za projekt kostiumów i nadzór do spektaklu „Teraz na zawsze” kwotę 4 000,00 zł.
Uwagi kontroli do w/w umowy:
1. Umowa o dzieło na wykonanie projektów kostiumów i nadzór do spektaklu pt. ”Teraz na zawsze”
zawarto 06 kwietnia 2009 roku z terminem wykonania od 01 kwietnia 2009 do 30 kwietnia 2009 r.
Batyra Sławomir z Brwinowa – 9 700,00 zł. wg umów: Nr 290/2008 z 09.12.2008 za scenariusz i
reżyserię sztuki „Kaspar Hauser” kwotę 5 000,00 zł. oraz z tytułu porozumienia 84/2009 z 02.03.2009
do umowy Nr 290/2008 kwotę 4 700,00 zł.
Lindner Damian z Kalisza – 8 000,00 zł. wg umów: Nr 292/2008 z 12.12.2008 za opracowanie
muzyczne do sztuki „Kaspar Hausner” kwotę 5 000,00 zł., Nr 289/2008 z 04.12.2008 r. za opracowanie
muzyczne do sztuki „Tektonika uczuć” kwotę 3000,00 zł.
Wieczorek Krystyna z Mroczenia – 6 000,00 zł. wg umów-zleceń: Nr 17/2009 z 12.01.2009 za
„Aktualizacja zarządzeń dotyczących kontroli finansowej” na kwotę 1 500,00 zł., Nr 30/2009 z dnia
09.02.2009 za „Przygotowanie regulaminu wynagrodzeń” na kwotę 1 500,00 zł., Nr 49/2009 za
„Aktualizacja planu działalności na 2009” kwotę 1 500,00 zł., Nr 66/2009 z 14.04.2009 za „Aktualizacja
planu działalności na 2009 r.” kwota 1 500,00 zł.
Uwagi kontroli do w/w umowy:
1. Wyżej wymienione przedmioty umów-zleceń dla Wieczorek Krystyny winny być wykonane w ramach
bieżącego funkcjonowania i wykonywania zadań statutowych Teatru przez zatrudnionych pracowników.
V. Uchybienia i nieprawidłowości związane z realizacją gospodarki finansowej Teatru za 2008 i I
półrocze 2009 roku.
1. Zatwierdzony przez Dyrektora Teatru w dniu 15 grudnia 2008 roku plan finansowy na 2008 rok, w tym
plan wydatków w kwocie 5 217 119,00 zł. wyższy od planu przychodów 4 749 359,00 zł. bez
12
wskazania źródła i okresu pokrycia różnicy jest błędem w planowaniu i prowadzeniu gospodarki
finansowej instytucji kultury.
2. Zmiany planów finansowych w Teatrze następowały głównie wskutek zwiększenia planu dochodów i
wydatków w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92 106 dla Teatru przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Brak jest natomiast zmian w planie finansowym
(zwiększenia lub zmniejszenia) dotyczących wpływów ze sprzedaży (sprzedaż biletów i programów,
sprzedaż usług artystycznych i usług opodatkowanych), mimo że Dyrektor Teatru na podstawie art. .27
ust.3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.
U. z 2001 r., Nr 13, poz.123 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późń. zm.) oraz standardów kontroli finansowej w jednostkach
sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie Nr 13 Ministerstwa Finansów z dnia 30
czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów
publicznych” (Dz. Urz. MF Nr 7, poz.58) Zarządzeniem Nr 24/2008 z dnia 30 czerwca w sprawie
„opracowania i aktualizacji planów działalności Teatru” wydał stosowne postanowienia w tym zakresie.
3. Uwagi kontroli dotyczące wydatków i kosztów wynagrodzeń ponoszonych przez Teatr z tytułu
zawartych umów o dzieło (honoraria) i umów zleceń zostały opisane w rozdziale IV protokołu.
I półrocze 2009 r.
4. Plan Finansowy przychodów i wydatków Teatru w Zielonej Górze do I półrocza 2009 r. ulegał
zmianom. Zmiany w planach były każdorazowo zatwierdzane przez Dyrektora Teatru w kwotach:
- w dniu 15 marca 2009 r. plan przychodów i wydatków określony został na kwotę - 9 532 705,00 zł.
- w dniu 05 maja 2009 r. plan przychodów i wydatków określony został na kwotę
- 9 519 705,00 zł.
- w dniu 24 czerwca 2009 r. plan przychodów i wydatków określony został na kwotę - 10 563 705,00 zł.
5. Stwierdza się, że za I półrocze 2009 r. Teatr w Zielonej Górze niepokojąco nisko wykonał przychody
własne. Zaplanowany roczny plan przychodów w kwocie 1 797 000,00 zł. został wykonany w wysokości
681 958,00 zł., co stanowi 37,95% planu. Podstawowe źródło przychodów Teatru – dotacja przyznana
z budżetu województwa lubuskiego w wysokości 2 854 705,00 zł., na dzień 30 czerwca 2009 roku
została przekazana w kwocie 1 507 352,00 zł., co stanowi 52,80 % planu.
6. Analiza struktury kosztów, wykazała, że zaplanowane koszty działalności podstawowej na rok 2009
w kwocie 4 564 705 zł., przy czym dominującą pozycję w wykonaniu kosztów zajmują wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń, które na plan po zmianach 2 722 225,00 zł. wykonano w wysokości 1 741
619,00 zł., co stanowi 55,48% rocznych wydatków.
7. Uwagi kontroli do gospodarki kasowej. Raporty kasowe sprawdzane w dniu rozpoczęcia kontroli
tj. 27 sierpnia 2009 r. zawierają uchybienia: RK Nr 23 prowadzony za okres od dnia 22.06.do dnia
30.06 2009 nie jest opisany w poz. „Księgowano”, świadczy to o opóźnieniach ewidencjonowania
13
dokumentów finansowo-księgowych
na stosownych
kontach według przychodów i rozchodów
gotówkowych. RK Nr 26 prowadzony za okres od dnia 3.08 do dnia 21.08.2009 nie jest podpisany przez
kontrolera, świadczy to o tym jakby raport ten wraz z dowodami źródłowymi przychodów i rozchodów
gotówkowych nie był przekazany do działu księgowości. RK Nr 24 prowadzony za okres od dnia 01.07
do dnia 24.07.2009 nie jest opisany w poz. „Księgowano”, co świadczy o ponad 1 miesięcznym
opóźnieniu w księgowaniu. Nieprawidłowości i uchybienia w raportach kasowych za 2008 rok, od RK
Nr 1 z dnia 11.01.2008 do RK Nr 52 z dnia 31.12.2008 r. oraz raportach kasowych za I półrocze 2009
rok, od RK Nr 1 z dnia 9 stycznia 2009 do RK Nr 23 z dnia 30.06.2009 r. zostały omówione w rozdziale
wystąpienia pokontrolnego „ Uwagi kontroli do ewidencji finansowo-księgowa” z uwagi, że niektóre
z nich prowadzone są z naruszeniem Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późń .zm.)
8. Uwagi kontroli do ewidencji finansowo księgowej
a). ”Raporty Kasowe” oznakowane symbolem RK, ewidencjonowane w układzie rocznym, przy czym
w 2008 roku zaewidencjonowano raporty kasowe od RK Nr 1 do RK Nr 52. Za I półrocze 2009 roku
zaewidencjonowano raporty kasowe od RK Nr 1 do RK Nr 23. Kontrola raportów kasowych za 2008
roku wykazała brak, w niektórych (niżej wymienione) z nich źródłowych dowodów księgowych jako
podstawy wypłat gotówkowych:
- RK 32/8 – w dniu 29.08.2008 wypłata wg dowodu 0/VIII/1-12 osobowy f. płac
- 11 981,16 zł.
- RK 43/26 – w dniu 07.11.2008 wypłata wg lista 152 – Honorarium X.08.
-
- RK 44/33 – w dniu 14.11.2008 wypłata R. Czechowski – honorarium
- 3 482.82 zł.
- RK 48/10 – w dniu 09.12.2008 wypłata A. Chaja-wynagrodzenie
-
- RK 48/12 – w dniu 09.12.2008 wypłata wynagrodzeń za XI.08.
- 1 805,45 zł.
- RK 48/13 – w dniu 09.12.2008 wypłata Bezosobowy f. płac-L.Włodarczyk
-
180,31 zł.
- RK 48/17 – w dniu 10.12.2008 wypłata A.Michałowska-prowizja
-
153,88 zł.
- RK 48/21 – w dniu 10.12.2008 wypłata Z.Schitter-dod.objazdowy
-
102,58 zł
- RK 15/15 – w dniu 04.04.2008 wypłata wg dowodu H/IV/36 O.Zimowski-honorarium
- 2 715,00 zł.
- RK 19/6 - w dniu 28.04.2008 wypłata wg dowodu H/IV/49 O.Zimowski-honorarium
- 2 715,00 zł.
646,60 zł.
85,74 zł.
b). Za rok 2008 brak raportu kasowego RK Nr 25 za okres od 10.06.2008 do 16.06.2008. Raport
kasowy RK Nr 24, za okres od 01.06.2008 do 09.06.2008, zawierający 33 pozycje, został przekazany
do działu księgowości (brak daty i podpisu kontrolera) ze stanem gotówki w kasie 1 296,63 zł.
Natomiast raport kasowy RK Nr 26, za okres od 12.06.2008 do 30.06.2008, zawierający 54 pozycje-2
strony, został otwarty ze stanem gotówki w kasie 2 602,03 zł.
c). Zespół kontrolny w dniu 09.09.2009 wezwał Kasjera Głównego Teatru Elżbietę Sokołowską do
pisemnego złożenia wyjaśnień w sprawie brakujących dokumentów finansowo-księgowych, a w dniu
14
11.09.2009 (w dniu 09.09.2009 przebywała na urlopie wypoczynkowym) p.o. Głównego Księgowego
Annę Konaszyk do pisemnego złożenia wyjaśnienia w sprawie brakujących dokumentów finansowoksięgowych. Pisma zespołu do w/w pracownic Teatru oraz odpowiedzi z ich strony stanowią załącznik
nr 33 do protokołu.
d). Kontrola raportów kasowych za 2009 roku wykazała brak, w niektórych (niżej wymienione) z nich
źródłowych dowodów księgowych jako podstawy wypłat gotówkowych:
- RK 5/28 – w dniu 06.02.2009 wypłata dla R. Czechowski-honorarium
- 1 265,00 zł.
- RK 8/51 – w dniu 20.02.2009 wypłata dla R. Czechowski-honorarium
- 5 459,29 zł.
- RK11/7 - w dniu 09.03.2009 wypłata dla K.Wójcicki-honorarium za m-c II
-
310,85 zł.
- RK11/8 - w dniu 09.03.2009 wypłata dla L.Schiller –honorarium za m-c II
-
603,48 zł.
- RK11/9 - w dniu 09.03.2009 wypłata dla K.Bilewicz-honoraria za m-c II
-
454,95 zł.
- RK11/14 - w dniu 09.03.2009 wypłata dla P.Przewłocka-honoraria
-
524,95 zł.
- RK11/25 - w dniu 13.03.2009 wypłata dla K.Wieczorek-um.zlecenie
-
561,65 zł.
- RK11/29 - w dniu 13.03.2009 wypłata dla R.Czechowski-honorarium
- 1 936,10 zł.
- RK13/42 – w dniu 31.03.2009 wypłata dla O.Zimowski-umowa zlecenie
-
- RK13/43 – w dniu 31.03.2009 wypłata dla L.Włodarczyk-wypł.wynagr.
- 1 185,70 zł.
- RK13/44 – w dniu 31.03.2009 wypłata dla L.Włódarczyk-um.zlecenie
-
182,31 zł.
- RK14/29 – w dniu 09.04.2009 wypłata dla D.Przewłocka-honorarium
-
359,91 zł.
- RK14/31 – w dniu 09.04.2009 wypłata dla K.Bielewicz-honorarium
-
432,44 zł.
- RK14/32 – w dniu 09.04.2009 wypłata dla M.Pawlak-prowizja za m-c III.09
-
183,28 zł.
- RK14/33 – w dniu 09.04.2009 wypłata dla A.Michałowska-prowizja za III.09
-
183,28 zł.
- RK14/34 – w dniu 09.04.2009 wypłata dla K.Wójcicki-honoraria
-
295,54 zł.
- RK14/36 – w dniu 09.04.2009 wypłata dla L.Schiller-honoraria
-
395,47 zł.
- RK14/38 – w dniu 09.04.2009 wypłata dla A.Chabowska-honoraria
-
921,51 zł.
- RK14/40 – w dniu 09.04.2009 wypłata dla K.Polus-prowizja
- 183,28 zł.
- RK14/42 – w dniu 10.04.2009 wypłata dla A.Hryniewicz-prowizja
- 183,28 zł.
- RK14/43 – w dniu 10.04.2009 wypłata dla M.Paszkier-prowizja
- 183,28 zł.
- RK14/44 – w dniu 10.04.2009 wypłata dla K.Wójcicki-honorarium
- 110,20 zł.
- RK14/45 – w dniu 10.04.2009 wypłata dla D.Przewłocka-honoraria
-
- RK15/1 - w dniu 14.04.2009 wypłata dla R.Gulaczyk-umowa o dzieło
- 387,62 zł.
- RK15/10 – w dniu 16.04.2009 wypłata dla K.Bielewicz-honoraria
-
- RK15/28 – w dniu 21.04.2009 wypłata dla R.Czechowski
- 696,71 zł.
- RK16/14 – w dniu 27.04.2009 wypłata dla R.Czechowski-um. o dzieło
- 1 936,10 zł.
- RK18/21 – w dniu 15.05.2009 wypłata dla R.Czechowski-um. o dzieło
- 929,29 zł.
15
800,15 zł.
36,26 zł.
3,43 zł.
Zespół kontrolny w dniu 11.09.2009 wezwał Kasjera Głównego Teatru Elżbietę Sokołowską oraz
p.o. Głównego Księgowego Annę Konaszyk do pisemnego złożenia wyjaśnień w sprawie brakujących
dokumentów finansowo-księgowych. Pisma zespołu do w/w pracownic Teatru oraz odpowiedzi stanowią
załącznik nr 34 do protokołu.
VI. Uwagi kontroli dotyczące gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi
1. Na podstawie źródłowych dokumentów księgowych Teatru ustalono, że ewidencja środków
trwałych prowadzona jest na bieżąco w księdze inwentarzowej środków trwałych a umorzenia
środków trwałych dokonywane są w układzie comiesięcznym i nieprawidłowości w tym zakresie nie
stwierdzono.
2. Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń do sposobu, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji
przeprowadzonej w dniach 27 października 2008 roku do 9 stycznia 2009 roku. Inwentaryzacja
została przeprowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. oraz
zarządzeniem Nr 31a/2008
z dnia 21 października 2008 r. w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji Dyrektora Teatru w Zielonej Górze.
3. Zarządzeniem nr 1/2008 Dyrektora Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze
z dnia 16.01.2008 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej przedmiotów nietrwałych
powołana została komisja likwidacyjna. W § 2 zarządzenia Dyrektor Teatru ustalił procedury
likwidacyjne jakie winny być spełnione przed dokonaniem fizycznej likwidacji przedmiotów
nietrwałych. W § 3 zarządzenia określił obowiązki Komisji. Komisja powołana została na czas
nieokreślony.
Zgodnie
z w/w
zarządzeniem
Dyrektora
Teatru
Komisja
likwidacyjna
w dniu18.06.2009 r. dokonała likwidacji przedmiotów nietrwałych i środków trwałych. Protokół
likwidacji Nr 2/2009 przedmiotów nietrwałych/środków trwałych wraz z wnioskiem o likwidację
bezpośrednich użytkowników i protokołami o likwidację został podpisany przez wszystkich
członków Komisji Likwidacyjnej, a następnie zatwierdzony przez p.o. Głównego Księgowego Annę
Konaszyk i Dyrektora Teatru Roberta Czechowskiego. W sumie dokonano likwidację 13 pozycji
środków trwałych na wartość 53 588,89 zł. (wartość brutto środków trwałych) oraz 27 pozycji
przedmiotów nietrwałych na wartość 14 105,81 zł. Dokumentacja związana z
likwidacją
przedmiotów nietrwałych i środków trwałych stanowi załącznik nr 11 do protokołu i nie budzi
zastrzeżeń. Na podstawie książki rejestru kostiumów założonej i prowadzonej od dnia 30.XII.1958
r., zawierającą zapisanych pozycji od 1 do 4 780 stwierdzono, że w 2008 przeprowadzono
likwidację zniszczonych kostiumów na łączną kwotę 3 366,02 zł. Za okres od 1 stycznia do
30.06.2009 r. wartość zlikwidowanych kostiumów wyniosła kwotę 2 558,83 zł. Nieprawidłowości
nie stwierdzono.
16
Przedstawiając Panu Dyrektorowi powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli
zalecam wyeliminować w dalszej pracy nieprawidłowości i uchybienia, które wystąpiły za okres
kontrolowany:
1. Odnosząc się do art. 35 ust.3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych stanowiącym, że wydatki
publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów:
 przeanalizować i wyjaśnić zasady planowania dużej ilości premier ujmowanych w rocznych
planach działalności merytorycznej Teatru oraz premier wystawianych poza ww. planem, na
które ponoszone są wysokie nakłady finansowe w stosunku do uzyskiwanych przychodów
z wystawianych sztuk,
 w związku z powstaniem w działalności Teatru strat finansowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r.
przedstawić program naprawczy związany z przywróceniem równowagi finansowej jednostki.
 wyjaśnić nieprawidłowości i uchybienia wykazane przez kontrolę w zakresie zawartych
w 2008 r. i I półroczu 2009 r. umów, a w szczególności nieprzestrzegania § 5 pkt 1 umów
zawieranych na reżyserię, który stanowi, że w razie niewykonania prac w ustalonym przez
strony terminie z winy reżysera, Teatr może wyznaczyć reżyserowi dodatkowy termin do
wykonania prac, a po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić. Reżyser jest w takim
przypadku zobowiązany do zwrotu na rzecz Teatru wszelkich otrzymanych kwot.
2. Zgodnie z rozdziałem III – Zarządzanie i organizacja w § 10 pkt1 Statutu Teatru, powołać organ
doradczy Teatru-Radę Artystyczną.
3. Zgodnie z § 7 ust. 3 Statutu Teatru (Dyrektor Naczelny kieruje Teatrem przy pomocy zastępcy
dyrektora) powołać zastępcę dyrektora Teatru w Zielonej Górze.
4. Wprowadzając wewnętrzne akty normatywne w kierowanej jednostce przestrzegać zasad technik
prawodawczych określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 roku
w sprawie „Zasad technik prawodawczych” (Dz. U. Nr 100, poz.908).
5. Podjąć skuteczne działania w zakresie wykorzystania przez pracowników Lubuskiego Teatru
zaległych urlopów wypoczynkowych oraz przestrzegać obowiązek pracodawcy wynikający z art.
161 Kodeksu Pracy.
6. Wyjaśnić przyczynę nie przestrzegania przez Teatr Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U.04.180.1860 z późń.zm.)
7. Wyjaśnić przyczynę nie przestrzegania przez Teatr Zarządzenia Nr 6 z dnia 24 stycznia 2008 roku
oraz Zarządzenia Nr 1 z dnia 5 stycznia 2009 roku Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie
17
zasad i czynności formalnych związanych z odbywaniem podróży służbowych – krajowych
i zagranicznych przez kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego.
8. W zakresie wynajmu pomieszczeń i powierzchni użytkowych Teatru doprowadzić do aktualizacji
zawartych umów pod względem prawnym oraz spełniającym wymogi § 2 Uchwały Nr XVI/96/2000
Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2000 roku w sprawie nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości województwa lubuskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na
okres dłuższy niż 3 lata.
9. Przestrzegać zasad aby zmiany planów finansowych w Teatrze odbywały się w oparciu o art.27
ust.3 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz.123 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późń. zm.) oraz standardów kontroli finansowej
w jednostkach sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie Nr 13 Ministerstwa
Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w
jednostkach sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. MF Nr 7, poz.58) oraz wydanego na tej
podstawie Zarządzenia Dyrektora Teatru Nr 24/2008 z dnia 30 czerwca w sprawie „opracowania i
aktualizacji planów działalności Teatru”
10. Natychmiast wyeliminować w działalności Teatru wszystkie uchybienia i nieprawidłowości
związane z ewidencją finansowo-księgową Teatru, które jak wykazała kontrola są naruszeniem
i nieprzestrzeganiem Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223).
11. Przyjmując złożone wyjaśnienia do protokołu kontroli przez Dyrektora zalecam przestrzegać zasad
aby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbywało się zgodnie z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),
a w szczególności:

zwrócenie uwagi na kompletność procedur przetargowych – w tym wszelkie niezbędne
potwierdzenia i podpisy (np. potwierdzenie zabezpieczenia środków przez Głównego
Księgowego),

zarządzenie o powołaniu komisji przetargowej nie może być dokumentem potwierdzającym
zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji, z uwagi na to, że nie ma w nim
podanej wysokości środków oraz nie jest ono w żadnym miejscu parafowane przez Głównego
Księgowego.

zwrócenie uwagi na kolejność wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w tym należy zwrócić szczególną
18
uwagę na zgodność treści umów z treścią ofert złożonych w postępowaniach prowadzonych na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz merytorycznie kontrolować faktury
wystawiane przez Wykonawców z treścią ich ofert oraz umów z nimi zawartych.
12. Usunąć inne niedociągnięcia i uchybienia wykazane w protokole.
Uprzejmie proszę o informację o sposobie realizacji powyższych zaleceń, w terminie 30 dni od
daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marcin Jabłoński
Otrzymują:
1. Adresat
2. Departament Edukacji, Kultury i Sportu.
3. a/a
19
Download