Genetyka I - Zadania i odpowiedzi - porcelainlucy

advertisement
Genetyka I.doc
(1370 KB) Pobierz
DZIAŁ: GENETYKA I
1.Podać pełne nazwy kwasów nukleinowych
DNA – kwas deoksyrybonukleinowy, RNA – kwas rybonukleinowy.
2.Określić funkcje kwasów nukleinowych – DNA,RNA,t-RNA,m-RNA,r-RNA
DNA zawiera informację genetyczną dotyczącą budowy białek komórkowych,,w procesie replikacji
przekazuje informacje genetyczną z pokolenia na pokolenie,
RNA- umożliwia realizację informacji genetycznej zawartej w DNA
m-RNA – messenger RNA ,matrycowy, informacyjny, stanowi bezpośrednią matrycę do syntezy
białka, zawiera kodony kompementarne do t -RNA ( kopia robocza genu)
r RNA –rybosomalny ,buduje rybosomy, odpowiedzialny za tworzenie wiązań peptydowych między
aminokwasami.
t RNA – transportujący, dostarcza aminkowas do rybosomu, posiada pętlę antykodonową za pomocą
których rozpoznaje kodony na m RNA
3.Określić budowę podstawowej jednostki kwasu nukleinowego – nukleotydu
Nukleotyd to podstawowa jednostka budulcowa kwasu nukleinowego
Każdy nukleotyd zbudowany jest z:
a. reszty kwasu fosforowego,
b. Cukru – pentozy
( w DNA – deoksyrybozy, w RNA – rybozy )
c. Zasady azotowej
( dwupierścieniowe to puryny – adenina ,guanina
Jednopierścieniowe to pirymidyny – cytozyna, tymina )
4.Opisać budowę nukleotydu adeninowego
Nukleotyd adeninowy zbudowany jest adeniny ,cukru pentozy ( deoksyrybozy lub rybozy),
reszty kwasu fosforowego.
5.Wskazać na schemacie główne elementy budujące kwas nukleinowy
Jest to fragment cząsteczki DNA
zbudowany z dwóch łańcuchów polinukleotydowych
Nici są zbudowane z nukleotydów
Nić komplementarna ma polarność
5 '→ 3'
Nić kodująca ma polarność 3 '→ 5'
.
6.Policzyć, ile nukleotydów buduje przedstawiony na schemacie fragment DNA
Fragment DNA zbudowany jest z 7 par nukleotydów czyli z 14 nukleotydów.
7.Rozpoznać na schemacie elementy nukleotydu
8.Rozpoznać rybozę i dezoksyrybozę
Do drugiego atomu węgla w rybozie przyłączony jest H i OH
Do drugiego atomu węgla w deoksyrybozie przyłączony
jest H i H
9.Wymienić nazwy 4 zasad budujących kwas DNA
adenina, guanina, tymina , cytozyna .
10. Wymienić nazwy 4 zasad budujących kwas RNA
adenina, guanina, uracyl , cytozyna .
11.Wymienić zasady purynowe
Puryny to zasady azotowe dwupierścieniowe – adenina ,guanina
Wymienić zasady pirymidynowe
Pirymidyny to zasady azotowe jednopierścieniowe – cytozyna, uracyl, tymina.
12.Podać liczbowo stosunek ilościowy zasad:
Adeniny- tyminy,
Guaniny - cytozyny
Stosunek liczbowy adeniny i tyminy jest zawsze stały i wynosi 1:1
A : T albo ...... A: T
25 : 25 albo ......143: 143 zawsze jest tyle adeniny co tyminy.
Stosunek liczbowy guaniny i cytozyny jest zawsze stały i wynosi 1:1
G : C albo ..... G : C
14: 14 albo ..... 321:321 zawsze jest tyle guaniny co cytozyny.
13. Rozpoznać na schemacie zasady :
a) Purynowe,
adenina posiada grupę –NH2
guanina posiada O
b) pirymidynowe
Cytozyna posiada grupę aminową NH2,
tymina i uracyl atom tlenu O.
14. Wskazać różnice
między tyminą i uracylem
Tymina posiada grupę CH3
Uracyl nie posiada grupy CH3
15. Wyjaśnić pojęcia: nukleotyd, nukleozyd
Wymienić rodzaje nukleotydów
Nukleotyd zbudowany jest z trzech elementów: reszty kwasu fosforowego, cukru ( pentozy),zasady
azotowej ( adeniny, guaniny tyminy ,cytozyny ).Np.: nukleotyd adeninowy, nukleotyd cytozynowy.
Nukleozyd zbudowany jest zasady azotowej i cukru ( pentozy – rybozy, deoksyrybozy)
Np.: nukleozyd – adenozyna, cytydyna
Rodzaje nukleotydów:
16.Wyjaśnić, w których miejscach nukleotydu powstaje wiązanie:,
Wiązanie N- glikozydowe
zostało utworzone przy C1 pentozy
- pomiędzy grupą O-H
( hydroksylową) oraz N-H
(zasady azotowej)
.
Fosfodiestrowe,
Wiązanie fosfodiestrowe łączy dwa sąsiednie nukleotydy w DNA ,RNA.
Reszta kwasu fosforowego łączy węgiel C3 pentozy z pierwszego nukleotydu z węglem C5 pentozy
z drugiego nukleotydu.
Nukleotyd I - C3 –reszta kw.fosforowego – C5 –nukleotyd II –reszta kw.fosforowego –
Nukleotyd III - C3 –reszta kw.fosforowego – C5 –nukleotyd IV –reszta kw.fosforowego –
Wiązania fosfodiestrowe umożliwiają tworzenie długich, prostych łańcuchów polinukleotydowych.
wiązanie wodorowe – utrzymują przestrzenną strukturę kwasów nukleinowych,
podwójne wiązanie wodorowe
powstaje między adeniną
a tyminą
( uracylem),
potrójne wiązanie wodorowe powstaje między guaniną
a cytozyną.
17. Wyjaśnić budowę nukleotydów:
Deoksyadenozyno - 5´ - monofosforanu, Deoksycytydyno - 5´- monofosforanu
Deoksyadenozyno - 5´ - monofosforanu –-- cukier – deoksyryboza , zasada azotowa - adenina
Jedna reszta kwasu fosforowego przyłączona do 5 atomu węgla w pentozie.
Deoksycytydyno - 5´- monofosforanu --- cukier – deoksyryboza, zasada azotowa – cytozyna,
Jedna reszta kwasu fosforowego przyłączona do 5 atomu węgla w pentozie.
18. Wskazać miejsca połączeń nukleotydów w nici
polinukleotydowej
Nić polinukleotydowa jest połączona z wielu nukleotydów.
Nukleotydy w nici są połączone wiązaniami fosfodiestrowymi.
19. Wyjaśnij ,z ilu nici polinukleotydowych
zbudowana jest 1 cząsteczka DNA
Jedna cząsteczka DNA zbudowana jest z dwóch nici polinukleotydowych.
20. Podać polarność nici budujących DNA
Nić komplementarna ma polarność 5 ۢ → 3ۢ
Nić kodująca ma polarność 3ۢ → 5ۢ
21.Wyjaśnić :
a) sposób ułożenia nici w stosunku do siebie,
b) zasadę komplementarności , rodzaj wiązań występujących między zasadami
Ułożenie nici w stosunku do siebie - dwie nici polinukleotydowe ułożone antyrównolegle
(czyli biegną w przeciwnych kierunkach ) skręcone są spiralnie wokół wspólnej osi.
Zasady azotowe nukleotydów znajdują się wewnątrz spirali,a pentoza ( deoksyryboza) i grupy
fosforanowe na zewnątrz
Zasada komplementarności – sekwencja nukleotydów jednej nici ściśle wyznaczona
jest przez sekwencje drugiej. Na wprost adeniny w jednej nici jest zawsze tymina w drugiej nici -połączone podwójnym wiązaniem wodorowym. Na wprost Guaniny jest zawsze cytozyna –
połączone potrójnym wiązaniem wodorowym
22. Wyjaśnić ukierunkowanie nci nukleotydowych : 5`-→ 3`
,
3`-→ 5
Ukierunkowanie nici nukleotydowych
Nić 3`-→ 5` --- wolny trzeci atom węgla w pentozie w pierwszym nukleotydzie nici
polinukleotydowej-→ wolny piąty atom węgla w pentozie w ostatnim nukleotydzie nici
polinukleotydowej
Nić 5`-→ 3` --- wolny piąty atom węgla
w pentozie w pierwszym nukleotydzie nici polinukleotydowej-→ wolny trzeci atom
węgla w pentozie w ostatnim nukleotydzie nici polinukleotydowej
Cechy
Skład chemiczny
a)...
b)....
...
DNA
RNA
Plik z chomika:
porcelainlucy
Inne pliki z tego folderu:

Biernyۢukładۢruchu.docۢ(763 KB)
 Cytologia.doc (764 KB)
 Genetyka I.doc (1370 KB)
 Genetyka II.doc (664 KB)
 Genetyka III.doc (536 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłośۢjeśliۢnaruszono regulamin





Stronaۢgłówna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Politykaۢprywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Protisty
Download