Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest jednym z 39

advertisement
Dr n. med. Beata Całyniuk
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Identyfikacja oraz wybór najlepszych praktyk pomiędzy państwami
uczestniczącymi w JANPA pozwala:
oszacować koszty ekonomiczne związane z nadwagą i otyłością
udoskonalić wdrażanie zintegrowanych działań promujących zdrowe odżywianie i
aktywność fizyczną ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży i rodzin z małymi
dziećmi
wspomóc kreowanie lepszych warunków opieki nad dzieckiem w rodzinie, przedszkolu i
szkole
poprawić sposób gromadzenia i wykorzystywania przez organy zdrowia publicznego,
interesariuszy i rodziny informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych
W Europie liczba dzieci z nadwagą lub otyłością
jest coraz większa: obecnie dotyka aż 1 z 3
dzieci w wieku 6-9 lat. Otyłość jest związana z
różnymi schorzenia i stanowi obciążenie nie
tylko dla zdrowia, ale także dla systemu
opieki społecznej.
Długofalowe podejście
jest konieczne, ponieważ
promowanie zdrowego
odżywiania I aktywności
fizycznej rozpoczyna się
już w okresie
prenatalnym i
wczesnodziecięcym.
Wdrażane polityki i działania
wymagają podejścia
multisektorowego, w tym
lepiej skoordynowanych
działań na szczeblu
rządowym pomiędzy
sektorem społecznym,
zatrudnienia, edukacji,
zdrowia, rolnictwa,
transportu i sektorem
prywatnym. Żywienie i
aktywność fizyczna związane
są z warunkami społecznymi.
Zmniejszenie nierówności
społecznych uważane jest za
kluczowy aspekt projektu.
Mobilizacja społeczna i polityczna ułatwi podejmowanie spójnych działań na
wszystkich poziomach dotyczących poprawy odżywiania i aktywności fizycznej
wśród dzieci w Europie. Konieczne jest zawiązywanie partnerstw przede wszystkim
pomiędzy ekspertami z zakresu zdrowia publicznego, władzami regionalnymi i
samorządowymi, instytucjami oświaty, społecznościami, uniwersytetami,
przedstawicielami przemysłu żywnościowego, organizacjami trzeciego sektora.
Cele szczegółowe:
Zdefiniowanie
najlepszych praktyk w
zakresie
kompleksowego
działania w
zapobieganiu oraz
ograniczaniu nadwagi i
otyłości u dzieci
Przeprowadze
nie analizy
dobrych
praktyk z
udziałem
interesariuszy
z różnych
sektorów
Zebranie
krajowych
dobrych
praktyk
według
znormalizowa
nego
protokołu
Opracowanie
wytycznych i
zestawu
narzędzi dla
decydentów,
organizatorów
oraz
realizatorów
Dokonanie
przeglądu i
analizy
zebranego
materiału
Na podstawie kwerendy literatury
sklasyfikowano ogółem 47 kryteriów dobrych
praktyk w zakresie zapobiegania otyłości u
dzieci skategoryzowanych w 3 obszarach:
forma interwencji, wdrażanie oraz
monitorowanie i ewaluacja.
Działanie, które zastosowane w praktyce przynosi
wymierne pozytywne rezultaty (m.in. w oparciu o
przeprowadzoną ewaluację) i może być
zastosowane jako model. Jest efektywnym
przedsięwzięciem z klarownymi celami oraz jasno
określoną grupą odbiorców. Działanie to
wykorzystuje istniejące struktury i wszystkie kanały
dotarcia do docelowej populacji. Może być również
przekazywane oraz wdrażane przez większą grupę
osób.
Forma
interwencji
• Działanie jest efektywne (z sukcesem oddziałuje na jednostki lub całe
społeczeństwa)
• Cele są przejrzyste i określone zgodnie z regułą SMART
• Grupa docelowa jest jasno określona (m.in. wiek, płeć, status socjoekonomiczny)
Wdrażanie
• Działanie wykorzystuje istniejące struktury
• Działanie przyczynia się do wzmocnienia grupy odbiorców poprzez
podnoszenie ich poziomu edukacji, wiedzy, umiejętności, kompetencji
oraz umożliwienie podejmowania niezależnych decyzji)
• Wsparcie na wszystkich poziomach
Monitoring
i ewaluacja
• Przeprowadzona ewaluacje wskazuje na duże oddziaływanie działań na
grupę docelową w pożądanym kierunku
• Realizacja zaplanowanych działań oraz osiągnięcie założonych celów
• Efektywność finansowa
Zbieranie i analiza istniejących rozwiązań
politycznych i programów na poziomie
krajowym, projektów, inicjatyw i działań
mających na celu poprawę żywienia i / lub
aktywności fizycznej lub zapobiegania otyłości u
dzieci w przedszkolach i szkołach.
2 główne dokumenty:
1. Charakterystyka kraju
2. Formularz zbierania danych dotyczących
dobrych praktyk
Na podstawie zebranych danych (zadanie 6.2)
przeprowadzenie oceny skuteczności oraz
efektywności wykorzystania zasobów i środków
w działaniach dotyczących prewencji otyłości u
dzieci w oparciu o dwa narzędzia:
1. Kwestionariusz internetowy (na poziomie
podstawowym)
2. Wywiad wśród interesariuszy (przedstawicieli
wiodących organizacji i decydentów )
Opracowanie wyników w postaci przewodnika
oraz narzędzia internetowego dla
decydentów, planistów i realizatorów
programów prewencji otyłości u dzieci i
młodzieży.
Kierownik Projektu:
Dr hab. n. farm.
Elżbieta Grochowska-Niedworok
Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach
Ul. Piekarska 18
41-902 Bytom
www.janpa.eu
Skład zespołu JANPA-SUM:
Dr n.med. Beata Całyniuk
Dr n.med. Elżbieta Szczepańska
Dr n.med. Agata Kiciak
Mgr Katarzyna Brukało
Download