Mamo tato przez niepalenie spełniasz moje marzenie

advertisement
Mam
o
tato
przez
niep
aleni
e
spełn
iasz
moje
marz
enie .
Papi
eros
Papieros to jednorazowa
dawka nikotyny dymu i
substancji smolistych,
które przedostają się do
naszego organizmu po
jego spaleniu.
Przeważnie biała bibułka
z pomarańczowym
filtrem, w której
znajduje się mieszanka
tytoniowa.
Co
może
powo
dowa
c
pale
nie
papie
rosó
w?

Wiemy, że powoduje
ono raka. Wstępem do
tego wszystkiego jest
powolny spadek
kondycji, co powoduje
nasz organizm słabszym
i mniej odpornym.
Kim
jest
biern
y
palac
z?

BIERNE PALENIE to
problem tak poważny, że
doczekał się
angielskiego terminu
naukowego: "second
hand smoker", co
dosłownie oznacza:
"palacz z drugiej ręki".W
dymie tytoniowym
znajduje się ponad 3000
trujących substancji
chemicznych, które
wchłaniane do ustroju
ludzkiego w małych
dawkach, po dłuższym
czasie kumulują się
powodując liczne
następstwa patologiczne.
Ciąż
ai
papie
rosy
(cz.
1)

W czasie ciąży i
karmienia piersią
przeważająca większość
kobiet powstrzymuje się
od palenia papierosów.
To znaczy, że zdają sobie
sprawę z konsekwencji
nałogu. Niestety, aż 30
proc. palaczek zatruwa
własne dzieci jeszcze
przed narodzeniem. Czy
są aż tak pozbawione
wyobraźni? Odporne na
wiedzę? A może byłyby
zdolne np. wstrzyknąć
swojemu maleństwu
arszenik? Ależ skąd!
One są tylko tak bardzo
ubezwłasnowolnione
Ciąż
ai
papie
rosy
(cz.
2)


Gdy ciężarna zaciąga się
dymem, tętno płodu
natychmiast skacze ze
130 do 180 uderzeń na
minutę. Czy tak
obciążone w zarodku
serce ma szanse na
normalny rozwój?
Mały bierny palacz jest
nie tylko zatruwany,
narażany na kontakt z
rakotwórczymi
substancjami, ale
również otrzymuje wraz
z krwią mniej
składników odżywczych
i o 25 proc. mniej tlenu.
Ciąż
ai
papie
rosy
(cz.
3)

A zatem noworodek :
jest słabszy, występują u
niego zaburzenia układu
sercowo-naczyniowego i
przemiany materii,
miewa kłopoty z
oddychaniem,może mieć
wady wrodzone, czasami
nagle umiera (tzw. nagła
śmierć łóżeczkowa
często wiąże się z
nałogiem rodziców).
Ciąż
ai
pale
nie
(cz.
4)

poronienia,
Paląca ciężarna naraża
także siebie i musi się
liczyć ze zwiększonym
ryzykiem:

przedwczesnego porodu,
przedwczesnego
odklejenia się łożyska i
pęknięcia błon
płodowych,



urodzenia martwego
dziecka.
Dzię
kuję
za
obejr
zenie
preze
ntacj
i :)


Opracow
ał :
www.google.grafika.pl
Krzyszto
f
Uciecha



Gimnazj
um nr 3
im.
Wojciec
ha
Korfante
go w
Siemian
owicach
Śląskich
Źródła :
www.wikipediawolnaencyklopedia.pl

Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards