schemat replikacji i właściwości onkogenne DNA

advertisement
Zakażenie produktywne –
ogólny schemat replikacji
wirusów kręgowców
Podział procesu replikacji wirusów kręgowców
na okresy, fazy i stadia
1. Okres adsorbcji
2. Okres penetracji i obnażania genomu
3. Okres wewnątrzkomórkowej biosyntezy
fazy
a. zahamowanie syntezy komórkowego DNA, RNA i białek
- początek fazy eklipsy i początek stadium latencji
b. transkrypcja, translacja i synteza białek wczesnych
c. replikacja kwasu nukleinowego dla wirionów potomnych
d. transkrypcja z rodzicielskiego i/lub potomnego DNA
(względnie RNA) oraz translacja i synteza białek późnych i
ew. późnych enzymów
szczegóły replikacji DNA herpeswirusa ludzkiego typu 1 znajdziesz TU
szczegóły transkrypcji różnych klas genów herpeswirusa ludzkiego typu 1
znajdziesz TU
e. montowanie wirionów potomnych - koniec fazy eklipsy
4. Okres dojrzewania i uwalniania wirionów potomnych koniec stadium latencji
Poziomy oddziaływania wirus-komórka
1. Interakcje ze strukturami powierzchniowymi
komórki - adsorpcja i przenikanie
2. Interakcje z aparatem transkrypcyjnym
3. Interakcje z aparatem translacyjnym
4. Interakcje z aparatem replikacyjnym
5. Interakcje z komórkowym aparatem dojrzewania
białek
6. Wpływ wirusów na strukturę komórek
Poziomy oddziaływania wirus-komórka
1. Interakcje ze strukturami powierzchniowymi
komórki - adsorpcja i przenikanie
receptory komórkowe
Specyficzne dla wąskiej populacji komórek, np. CD4 dla HIV,
c3d dla dopełniacza dla EBV, acetylocholinowy dla wirusa
wścieklizny
Gatunkowo - specyficzne, np. dla polio występują tylko u
naczelnych
przenikanie
Fuzja otoczki z błoną komórkową - do
cytoplazmy dostaje się nukleokapsyd
otoczkowe
otoczkowe i nagie
endocytoza
Fuzja otoczki z
Trawienie błony
błoną pęcherzyka pęcherzyka przez
białko (-ka) wirusowe
2. Interakcje z aparatem transkrypcyjnym
Stymulacja aktywności komórkowej RNA-polimerazy
3. Interakcje z aparatem translacyjnym
4. Interakcje z aparatem replikacyjnym
Dodawanie nowych elementów do aparatu replikacyjnego
5. Interakcje z komórkowym aparatem dojrzewania
białek
6. Wpływ wirusów na strukturę komórek
Promocja fuzji - wirusy otoczkowe
Zmiana przepuszczalności błon
komórkowych, np. dla jonów
Depolimeryzacja cytoszkieletu
Inne oddziaływania na cytoszkielet przyłączanie białek wirusowych, dysocjacja mRNA
gospodarza, włączanie komponent cytoszkieletu do
struktur powstających w zakażonej komórce
Zakażenie nieproduktywne
1. Replikacja wirionów zahamowana
2. Ograniczona ekspresja genów
wirusowych
3. Brak objawów klinicznych
Zakażenie latentne
1. Replikacja wirionów zahamowana, ale PO
przebyciu zakażenia produktywnego i replikacji
2. Ograniczona ekspresja genów wirusowych
3. Brak objawów klinicznych
4. Wirus może być reaktywowany, co prowadzi do
„endogennego” zakażenia produktywnego
Zakażenia nieproduktywne
LATENTNE
TRANSFORMACJA
KOMÓRKI
TRANSFORMACJA
TRANSFORMACJA
TRANSFORMACJA
TRANSFORMACJA
KOMÓRKI
TRANSFORMACJA
KOMÓRKI
TRANSFORMACJA
KOMÓRKI
KOMÓRKI
TRANSFORMACJA
KOMÓRKI
KOMÓRKI
KOMÓRKI
TRANSFORMACJA
KOMÓRKI
MECHANIZMY WIRUSOWEJ
ONKOGENEZY
i
TRANSFORMACJI KOMÓRKI
„Be warned! One sneeze can generate an aerosol
of enough cold viruses to infect an entire
regiment!”
Linda Stannard
TRANSFORMACJA
KOMÓRKI
„ZMIANY BIOLOGICZNYCH FUNKCJI KOMÓRKI
KTÓRE SĄ EFEKTEM REGULACJI PROCESÓW
KOMÓRKOWYCH PRZEZ GENY WIRUSOWE I
KTÓRE NADAJĄ KOMÓRCE PEWNE CECHY
WŁAŚCIWE DLA NOWOTWORU”
Richard C. Hunt
Ogólne cechy wirusowej transformacji
komórki
1. Towarzyszy jej przetrwanie całego lub części
genomu wirusa; zwykle występuje on w formie
niezakaźnej, zintegrowany z komórkowym DNA;
nie powstają wiriony potomne
2. Towarzyszy jej ciągła ekspresja ograniczonej
liczby genów wirusowych (często 1, rzadziej
więcej niż 2)
3. Jest procesem „pojedynczego uderzenia” - do
transformacji wrażliwej komórki wystarczy jeden
wirion
Cechy komórek transformowanych
1. Zmiany w regulacji wzrostu
- brak hamowania kontaktowego
- uniezależnienie od czynników wzrostowych
- uniezależnienie (lub obniżona zależność) od
zakotwiczenia w podłożu stałym
2. Zmiany morfologiczne
- struktury cytoszkieletu
- składu powierzchniowych struktur błony
komórkowej (enzymów, receptorów etc.)
- składu zewnątrzkomórkowego matrix
(fibronektyny, kolagenu, lamininy)
wirusy transformujące a nowotwory
DNA
Hepadnaviridae - carcinoma komórek wątrobowych
Polyomaviridae - guzy lite
Papillomaviridae - carcinoma i papilloma
Adenoviridae - guzy lite
Herpesviridae - carcinoma i lymphoma
Poxviridae - myxoma i fibroma
wirusy transformujące a nowotwory
RNA
Retroviridae - nowotwory hematopoietyczne (lymphoma,
myeloma, erythroma), sarcoma i carcinoma
Mechanizmy onkogennego
działania DNA wirusów
1. Zaburzenie transdukcji sygnałów do
wnętrza komórki
2. Interakcja z aparatem regulującym
funkcjonowanie genów komórkowych
2. Interakcja z aparatem regulującym
funkcjonowanie genów komórkowych
Na poziomie białek jądrowych
przyłączających się do DNA
Na poziomie czynników pośrednio i
bezpośrednio zaangażowanych w
regulację ekspresji genów i replikację
Erb, Fms,
Kit
Czynniki wzrostu
białka membranowe
-receptory dla
czynników wzrostu
Sis
Src, Abl, Yes
kinazy
cytoplazmatyczne
membranowe
kinazy tyrozynowe
Mos, Raf, Fps
Jun, Fos, Myc,
Myb, Rel, ErbA
białka jądrowe -czynniki
transkrypcyjne, receptor
hormonów
białko G
transdukujące
sygnały
Ras
następstwa interakcji białek wirusowych z
białkami komórkowymi
stymulacja transkrypcji
stymulacja ekspresji genów komórkowych
stymulacja replikacji komórkowego DNA
stymulacja mitozy
aktywacja protoonkogenów komórkowych
inaktywacja anty-onkogenów
modulacja apoptozy
ADENOWIRUSY
E1A
aktywator transkrypcji
trans-aktywuje transkrypcję genów komórkowych przez
RNA-polimerazę II
współdziała z ras - białkiem biorącym udział w
przekazywaniu sygnałów do komórki
stymuluje syntezę komórkowego DNA i proliferację
komórki
bierze udział w wiązaniu białka Rb
ADENOWIRUSY
E1B 19k
Homolog komórkowego białka BCL-2
hamując BAX i BAK warunkuje unieśmiertelnienie
komórek
aktywuje c-jun-kinazę i regulowaną przez c-jun
transkrypcję
E1B 55k
bierze udział w wiązaniu p53 i Rb – tumor suppressor proteins
POLYOMAWIRUSY
Antygen T - mały, średni i duży
średni
współdziała z białkiem src stymulując 10-50x jego
aktywność fosforylacyjną
stymuluje ekspresję genów komórkowych przez
fosforylację czynników transkrypcyjnych
SV-40 - antygen T mały i duży
duży
bierze udział w wiązaniu i rozplataniu DNA;
stymuluje replikację komórkowego DNA
wpływa na aktywność komórkowych
czynników transkrypcyjnych AP1 i AP2
wiąże białko Rb
SV-40 - antygen T mały i duży
mały
działa synergistycznie z innymi antygenami T
może działać mitogennie i stymulować syntezę
DNA komórkowego
trans-aktywuje promotory RNA-polimerazy II
i III
indukuje transkrypcję c-myc i c-fos
PAPILLOMAWIRUSY
E2
E7
Transaktywator, rozpoznaje i wiąże
określone sekwencje DNA
HPV-16 i HPV-18 - zdolny do aktywacji
promotora E2 ADENO; wiąże białko Rb
prowadząc do rozwoju retinoblastomy
onkoproteiny
E5
Powoduje zmianę aktywności białek
membranowych zaangażowanych w
proliferację komórek
E7
Białko o zdolnościach transformacyjnych,
podobnie do E1A
Modulator transkrypcji
Może współdziałać z
aktywowanym ras
E1 i E2 - wchodzą w interakcje z DNA-pol komórki
mają zdolność stymulacji syntezy
komórkowego DNA
i
derepresji niektórych genów
E6 i E7 - mogą tworzyć hybrydę H6/H7 - białko fuzji
indukujące fenotyp „transformowany” (w tym
uniezależnienie od podłoża)
Genom wirusa może integrować się
z genomem gospodarza, również w
okolicy c-onc, np. HPV-16, 18, 33
Download