Białystok

advertisement
Zatwierdzam
WZÓR
/szef OC/
miejscowość
.10.07
ZK.II.5222 – 4 /10
Aneks
do Planu obrony cywilnej powiatu ………………… „Plan działania obrony
cywilnej w procesie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa
OSWSGO”Nr ZK.II - z dnia
r.
Niniejszym aneksem wprowadza się następujące zmiany w ww dokumencie:
1. Nowy dokument Charakterystyka stanów gotowości obronnej państwa – jawny.
2. W załączniku do ww planu Nr DEWD-Z-237/01 w Planie łączności kierowania i
współdziałania wprowadza się:
a) nowy Schemat organizacji łączności kierowania i współdziałania – jawny;
b) nowy Schemat sieci
radiotelefonicznych
alarmowania pow. suwalskiego.
kierowania,
współdziałania i
Charakterystyka stanów gotowości obronnej.
Stany gotowości obronnej państwa zostały określone w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa
poz.2218). Zadania obrony cywilnej realizuje się w ramach
(Dz.U. Nr 219
poszczególnych stanów gotowości obronnej państwa.
Rozróżnia się następujące stany gotowości obronnej państwa:
1) stan stałej gotowości obronnej państwa;
2) stan gotowości obronnej czasu kryzysu;
3) stan gotowości obronnej czasu wojny.
Stan stałej gotowości obronnej państwa utrzymuje się w czasie pokoju, gdy nie
stwierdza się istotnych zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W tym
stanie gotowości obronnej wykonywane są zadania planistyczne, organizacyjne,
szkoleniowe i kontrolne mające na celu utrzymanie sprawności systemu obrony
cywilnej.
Stan gotowości obronnej czasu kryzysu wprowadza się w razie zaistnienia
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa wymagającego uruchomienia
wybranych elementów obrony cywilnej lub realizacji zadań ustalonych dla tego
stanu. W stanie gotowości obronnej czasu kryzysu są realizowane zadania
zapewniające
przygotowanie do przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom
bezpieczeństwa państwa oraz usuwania skutków ich wystąpienia.
Stan gotowości obronnej państwa czasu wojny wprowadza się w celu odparcia
bezpośredniej zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z
umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko
agresji. W tym stanie gotowości obronnej realizuje się zadania związane z
przeprowadzeniem mobilizacji , stanu wojennego oraz zmierzające do pełnego
rozwinięcia obrony cywilnej.
Zadania zwiane z podwyższaniem gotowości obronnej w województwie koordynuje
wojewoda. Zadania te mogą być wprowadzone w sposób niejawny.
W celu
przekazywania zadań do poszczególnych ogniw do gmin włącznie zostanie
wykorzystany utworzony w województwie system stałych dyżurów.
Zadania z wiązane z podwyższaniem gotowości obronnej państwa będą
wprowadzane
na
podstawie
ustaleń
zawartych
w
„Planie
operacyjnego
funkcjonowania powiatu/gminy ………… w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa
państwa
……………………
i
wojny
Nr…………..
przechowywany
w
Download