2.1. Wybrane zagadnienia z fizjologia człowieka i zwierzat

advertisement
Sylabus przedmiotu/modułu kształcenia
Kod przedmiotu
Rok akad./semestr
letni)
(zimowy,
Nazwa przedmiotu
Przedmiot do wyboru – z zakresu: fizjologii organizmów
żywych
Wybrane zagadnienia z fizjologii człowieka i zwierząt
Kierunek
Ochrona środowiska
Typ studiów
I stopnia stacjonarne
Rodzaj przedmiotu
fakultatywny
Semestr studiów
3
Punkty ECTS
3
Formy kształcenia
(wykłady/ćwiczenia/inne) liczba godz.
wykłady - 15 ; ćwiczenia - 30
Prowadzący
Prof. dr hab. Wojciech A. Zawadzki
Język
polski
Efekty kształcenia
Wiedza:
Student zna podstawowe procesy fizjologiczne
zachodzące w organizmie człowieka i zwierząt.
OŚ1_W03, OŚ1_W04, OŚ1_W09
Student zna regulacje nerwowo-humoralne zapewniające
prawidłowe funkcjonowanie organizmu. OŚ1_W02,
OŚ1_W04
Student zna znaczenie poszczególnych układów dla życia
człowieka i zwierzęcia. OŚ1_W02, OŚ1_W09,
OŚ1_W11, OŚ1_W13
Umiejętności:
Student
potrafi
ocenić
prawidłowe
czynności
poszczególnych układów organizmu. OŚ1_U02
Student potrafi wykonać podstawowe badania potrzebne
do oceny prawidłowego funkcjonowania organizmu.
OŚ1_U01, OŚ1_U06
Student potrafi korzystać
z fachowej literatury,
selekcjonować informacje i wypowiedzieć się na temat z
zakresu fizjologii człowieka i zwierząt. OŚ1_U13,
OŚ1_U14
Kompetencje społeczne:
Wymagania wstępne
Student potrafi pracować w grupie.
Rozumie konieczność śledzenia zmian dokonujących się
w nauce. OŚ1_K01, OŚ1_K03, OŚ1_K04
Student potrafi dostrzec wpływ nabytych umiejętności i
wiedzy na zapewnienie najkorzystniejszego
funkcjonowania organizmu w środowisku. OŚ1_K06,
OŚ1_K08, OS1_K09
Biofizyka, Biochemia, Biologia komórki, Żywienie
Treści kształcenia
Fizjologia
ogólna.
Układ
nerwowy.
Mięśnie.
Wydzielanie wewnętrzne. Krew i chłonka. Krążenie
krwi. Oddychanie i metabolizm energetyczny. Trawienie
i wchłanianie. Wydalanie i regulacja wodno-mineralna.
Rozród i laktacja.
Literatura
Bullock J., Boyle J., Wang M.B.: Fizjologia. Urban & partner
Wyd. Med. Wrocław, 1997.; Dejneka J.: Fizjologia zwierząt
domowych w zarysie. Wyd. AR Wrocław, 1995.; Dusza L.
(red.): Fizjologia Zwierząt z elementami anatomii.
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
Olsztyn, 2001.; Ganong W.: Fizjologia. Podstawy fizjologii
lekarskiej. Wyd. PZWL, Warszawa, 1994.; Konturek S.:
Fizjologia człowieka. Tom I-V. Wyd. Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków, 1990-1998.; Krzymowski T., Przała
J. (red.): Fizjologia Zwierząt. Państwowe Wydawnictwo
Rolnicze i Leśne Warszawa, 2005.
Metody oceny
Zaliczenie w formie pisemnej w formie testu
jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia jest
zaliczenie ćwiczeń oraz pozytywna ocena z testów.
Uwagi
Tematy wykładów
I. Somatyczny i autonomiczny układ nerwowy. Rola poznanych struktur układu
nerwowego w przekazywaniu informacji w organizmie.
II. Informacja a zmysły.
III. Funkcje gruczołów wydzielania wewnętrznego.
IV. Fizjologiczne właściwości mięśni poprzecznie prążkowanych i gładkich
V. Fizjologia serca i naczyń krwionośnych.
VI. Czynności układu oddechowego.
VII.
Skład krwi i rola, jakie spełnia w organizmie
VIII.
Zachowanie się zwierząt związane z przyjmowaniem pokarmu.
IX. Fizjologia trawienia - skład i funkcje pokarmu.
X. Budowa i funkcje układu pokarmowego monogastrycznych.
XI. Fizjologia przedżołądków przeżuwaczy i jej znaczenie dla środowiska.
XII.
Wybrane zagadnienia z przemiany materii i energii.
XIII.
XIV.
XV.
Termoregulacja.
Podstawy rozrodu zwierząt.
Funkcje układu wydalniczego.
Szczegółowa tematyka ćwiczeń:
I
1. Analiza krzywej skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego: pojedynczego,
tężcowego niezupełnego i zupełnego.
2. Analiza krzywej skurczu mięśnia gładkiego.
3. Skurcze: izotoniczny, izometryczny i auksotoniczny.
II
1. Analiza łuku odruchowego.
2. Badanie odruchów u zwierząt.
III
1. Rodzaje bodźców.
2. Badanie wybranych narządów zmysłów u człowieka.
IV
1. Cykl pracy serca.
2. Wpływ hormonów i czynnika termicznego na akcję serca.
V
1. Układ bodźczy i przewodzący serca ssaka.
2. Elektrokardiografia
VI
1.Pomiar częstości oddechów przed i po wysiłku fizycznym.
2. Pomiar pojemności życiowej płuc i jej składowych (spirometria)
VII 1. Skład krwi i jej funkcje.
2. Wpływ ciśnienia osmotycznego na erytrocyty.
VIII 1. Budowa i funkcje składników morfotycznych krwi.
2. Analiza obrazu mikroskopowego krwinek.
IX 1. Metody badania przemiany materii i energii.
2. Oznaczanie ogólnej przemiany materii u owcy metodą kalorymetrii pośredniej.
X 1. Budowa i funkcje przewodu pokarmowego ssaków.
2. Rola trzustki i wątroby
XI
1. Nerwowo-humoralna regulacja czynności przewodu pokarmowego.
XII
1Fizjologia przedżołądków.
2. Rola składników pokarmowych.
XIII
1.. Procesy biochemiczne zachodzące w żwaczu.
2. Oglądanie pierwotniaków w świeżej treści żwacza
XIV
1. Cykl płciowy.
2. Ciąża.
3. Poród.
XV
1. Badanie ogólne moczu.
Download