REGULAMIN PREMIOWANIA I NAGRADZANIA

advertisement
Zarządzenie Nr 947/2008
Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 6 marca 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu premiowania
i nagradzania pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w
Radomiu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 6 ust. 1 Statutu Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej w Radomiu nadanym uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 164/2007 z
dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej w Radomiu - w celu przekształcenia w jednostkę budżetową, oraz § 4 ust. 6
zarządzenia Nr 491 /2007 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Radomiu zmienionego
zarządzeniem nr 721/2007 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 listopada 2007r.,
zarządzam co następuje:
§ 1.
Zatwierdzam regulamin wynagradzania pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
w Radomiu stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz regulamin
premiowania i nagradzania pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
§ 3.
Traci moc zarządzenie nr 629/2007 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 01 października
2007r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu premiowania
i nagradzania pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Radomia
Nr 947/2008 z dnia 6.03.2008 r.
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW
W MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W RADOMIU
z dnia 6 marca 2008 r.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
późn. zmianami).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z
późniejszymi zmianami).
3. Uchwała Nr 251/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.12.2007 r. w sprawie
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w jednostce organizacyjnej Miejska Pracownia Urbanistyczna
§ 1.
Regulamin wynagradzania określa zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej zwanej dalej MPU.
§ 2.
Dla ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego w MPU stosuje się:
1. Tabelę Stanowisk, Zaszeregowań i Wymagań Kwalifikacyjnych Pracowników MPU,
stanowiącą załącznik nr 1,
2. Tabelę Miesięcznych Stawek Wynagrodzenia Zasadniczego, stanowiącą załącznik
Nr 2,
3. Tabelę Stawek Dodatku Funkcyjnego, stanowiącą załącznik Nr 3.
§ 3.
Tabelę Miesięcznych Stawek Wynagrodzenia Zasadniczego oblicza się zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz Uchwałą Nr 251/2007 Rady
Miejskiej w Radomiu z dnia 17.12.2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w jednostce organizacyjnej - Miejska Pracownia Urbanistyczna.
§ 4.
W skład wynagrodzenia wlicza się:
wynagrodzenie zasadnicze - zał. 1 i 2,
dodatek funkcyjny – zał. nr 3,
dodatek za wysługę lat, określony w rozporządzeniu, o którym mowa w § 7 pkt 3,
premię stałą w wysokości 20%, 25% i 30% liczoną od wynagrodzenia zasadniczego
dla poszczególnych stanowisk pracowniczych zgodnie z regulaminem premiowania,
5. inne dodatkowe elementy wynagrodzenia przysługujące na podstawie obowiązujących
w MPU regulaminów i przepisów prawa pracy.
1.
2.
3.
4.
§ 5.
Pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych, za czas podróży służbowych, za czas
niezdolności do pracy wskutek choroby, itp., przysługuje wynagrodzenie na zasadach
określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa pracy, w tym w
Kodeksie pracy i rozporządzeniu, o którym mowa w regulaminie.
§ 6.
Pracownikowi przysługuje nagroda
rozporządzeniem, o których mowa w § 8.
jubileuszowa
na
zasadach
określonych
§ 7.
Pracownik nabywa prawo do jednorazowej odprawy pieniężnej w związku z przejściem na
rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę na zasadach określonych odrębnymi
przepisami (ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami), rozporządzeniem, o którym mowa w § 7.
§ 8.
Pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) według
zasad określonych ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z póżn.
zmianami).
§ 9.
1. W ramach posiadanych środków tworzy się fundusz premiowania.
2. Środki funduszu premiowania przeznaczone są na:
a) premię stałą, o której mowa w § 4 pkt.4
b) premię uznaniową do wysokości zabezpieczonych środków w planie finansowym.
3. Premia uznaniowa w wysokości do 150% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego – przyznawana jest wg odrębnego regulaminu premiowania przez
Dyrektora na wniosek zastępcy Dyrektora lub Generalnego Projektanta.
§ 10.
1. W ramach posiadanych środków funkcjonuje fundusz nagród specjalnych.
2. Nagroda specjalna w wysokości do 150% wynagrodzenia zasadniczego pracownika
uzależniona jest od kondycji finansowej MPU i przyznawana według odrębnego
regulaminu nagradzania przez Dyrektora na wniosek Zastępcy Dyrektora lub
Generalnego Projektanta.
§ 11.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa pracy.
§ 12.
Zmiany regulaminu wynagradzania mogą następować w formie aneksu do regulaminu
(Zarządzenie Dyrektora MPU zmieniające dotychczasowy regulamin) i obowiązywać z
dniem ustalonym w zarządzeniu.
§ 13.
Traci moc dotychczasowy Regulamin Wynagradzania Pracowników MPU z dnia
01.10.2007 r. zatwierdzony Zarządzeniem Nr 629/2007 Prezydenta Miasta Radomia z dnia
1.X.2007 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania oraz regulaminu
premiowania i nagradzania pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu i
Zarządzenie Nr 14/2007 Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z dnia 31.12.2007
r. w sprawie zmiany wynagrodzenia pracowników MPU.
§ 14.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2008 r.
Załącznik nr 1
TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ
KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW MPU
Lp.
1
2
1
2
Dyrektor jednostki
Zastępca dyrektora w
jednostce
Główny księgowy w
jednostce
3
LP.
1
1
STANOWISKO
STANOWISKO
2
1
222 2
Radca prawny
Generalny projektant
KWOTA
WYNAGRODZENI
A ZASADNICZEGO
DO
3
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
KWOTA DODATKU
FUNKCYJNEG0 DO
WYKSZTAŁCENIE
4
5
LICZBA LAT
PRACY
6
3560
3340
1510
1300
wyższe
wyższe
6
6
3340
1300
wyższe
6
WYMAGANIA
KWALIFIKACYJNE
LICZBA
WYKSZTAŁCENIE
LAT
PRACY
KATEGORIA
ZASZEREGOWANIA
STAWKA
DODATKU
FUNKCYJNEGO
DO
3
XII-XVII
4
6
XVI-XVIII
7
wyższe
5
5
6
wg odrębnych przepisów
3
Główny projektant
XV-XVI
5
wyższe
5
4
Starszy projektant
X-XV
-
wyższe
5
5
Starszy specjalista
X – XV
-
wyższe
5
6
Informatyk
IX – XIV
-
wyższe
4
7
Projektant
IX – XIV
-
wyższe
5
8
Samodzielny referent
VII-XIII
-
wyższe
2
9
Starszy referent
VI – XII
-
wyższe
-
10
Starszy asystent
XI – XII
-
11
Asystent
VIII – X
-
wyższe
średnie
średnie
3
5
-
12
Planista
V-XI
-
średnie
-
13
Kosztorysant
V-XI
-
średnie
-
14
Referent
V – XI
-
średnie
-
15
Archiwista
V-X
-
średnie
1
16
Sekretarka
IV-IX
-
Średnie
-
Załącznik Nr 2
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK
WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
KATEGORIA
ZASZEREGOWANIA
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
LICZBA PUNKTÓW
najniższe wynagrodzenie
zasadnicze – 20
1 060 zł
21 – 35
36 – 50
51 – 65
66 – 80
81 – 95
96 – 110
111 – 125
126 – 140
141 – 160
161 – 180
181 – 200
201 – 220
221 – 240
241 – 260
261 – 280
281 – 300
301 – 320
321 – 340
341 – 365
366 - 390
WARTOŚĆ
PUNKTÓW
(1 punkt = 8 zł)
- 1000
1 228 – 1 340
1 348 – 1 460
1 468 – 1 580
1 588 – 1 700
1 708 – 1 820
1 828 – 1 940
1 948 – 2 060
2 068 – 2 180
2 188 – 2 340
2 348 – 2 500
2 508 – 2 660
2 668 – 2 820
2 828 – 2 980
2 988 – 3 140
3 148 – 3 300
3 308 – 3 460
3 468 – 3 620
3 628 – 3 780
3 788 – 3 980
3 988 – 4 180
Załącznik Nr 3
TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
Stawka dodatku
funkcyjnego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Procent najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
do 35
do 50
do 65
do 80
do 95
do 110
do 125
do 150
do 175
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Radomia
Nr 947/2008 z dnia 6 marca 2008r.
REGULAMIN PREMIOWANIA I NAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W
MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ
z dnia 6 marca 2008r.
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Zakładowy Regulamin Premiowania zwany dalej „Regulaminem” określa zasady,
formy i warunki przyznawania premii i nagród pracownikom.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
- Pracodawca – Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
- Pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę
- MPU lub Pracownia – Miejska Pracownia Urbanistyczna
- Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze – wynagrodzenie ustalone w treści umowy o
pracę, stanowiące sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu
liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w tabeli,
stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagradzania, zatwierdzonych przez
Radę Miejską w Radomiu Uchwałą Nr 251/2007 z dnia 17.12.2007 r.
- Dodatek funkcyjny – procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego według
tabeli procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącej załącznik nr 3 do
Regulaminu Wynagradzania.
§ 2.
Zakładowy regulamin premiowania dotyczy wszystkich pracowników MPU
wynagradzanych na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.
§ 3.
Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisu § 10 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U.Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.).
Rozdział II.
Zasady przyznawania i wypłacania premii.
§ 4.
4. W ramach posiadanych przez MPU środków tworzy się fundusz premiowania.
5. Środki funduszu premiowania przeznaczone są na:
c) premię stałą, o której mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu Wynagradzania w wysokości
20%, 25% i 30%, liczoną od wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych
stanowisk pracowniczych wg załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu,
d) premię uznaniową w wysokości do 150% w miarę posiadanych przez MPU na ten
cel środków.
6. Premia uznaniowa obliczana jest od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego i przyznawana przez Dyrektora na wniosek: Zastępcy Dyrektora lub
Generalnego Projektanta.
7. Premia uznaniowa jest składnikiem wynagrodzenia naliczanego za urlop
wypoczynkowy, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz dodatkowego
wynagrodzenia rocznego. Premię uznaniową pomniejsza się o czas nieobecności z
powodu choroby.
8. Premia uznaniowa wypłacana jest w miarę posiadanych środków co miesiąc, lecz nie
rzadziej jak raz na kwartał.
9. Premia uznaniowa dla Dyrektora przyznawana jest przez Prezydenta Miasta na
wniosek Zastępcy Dyrektora MPU po akceptacji Dyrektora Wydziału Architektury.
§ 5.
1. Wysokość przyznawanej premii uznaniowej zależy od szczególnego zaangażowania w
pracy oraz wyróżniających wyników i osiągnięć w wykonywaniu powierzonych zadań.
2. Dyrektor MPU każdorazowo podejmuje decyzje o przyznaniu premii uznaniowej i jej
wysokości na podstawie pisemnych wniosków Zastępcy Dyrektora lub Generalnego
Projektanta.
§ 6.
1. Dyrektor MPU comiesięcznie decyduje o przyznaniu premii dla:
- Zastępcy Dyrektora
- Generalnego Projektanta
- Głównych Projektantów
- Głównego Księgowego,
- Pracowników zajmujących samodzielne stanowiska oraz pozostałych pracowników
na wniosek jak w § 5 pkt 2.
2. Minimalna wysokość premii uznaniowej wynosi 10 % wynagrodzenia zasadniczego i
dodatku funkcyjnego, z tym że wartość premii uznaniowej nie może przekraczać
150 % podstawy określonej w § 4. pkt 2 b) dla danego pracownika.
§ 7.
1. Premia uznaniowa nie przysługuje pracownikowi, który nie przepracował w Pracowni
co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego.
2. Premia nie przysługuje w przypadku:
- nierzetelnego, nieterminowego wykonywania powierzonych zadań,
- nie przestrzegania ustalonego czasu pracy,
- samodzielnego opuszczania stanowiska pracy,
- 5 spóźnień w ciągu miesiąca,
- rażącego naruszenia przepisów prawa pracy, a zwłaszcza zasad reprezentacji
Pracowni na zewnątrz,
-
odmowy wykonania poleceń przełożonych,
naruszenia dobrego imienia i reputacji Pracodawcy,
nadużycia świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
braku pieczy i niezgodnego z przeznaczeniem używania mienia Pracodawcy,
naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy służbowej,
nie przestrzegania przepisów oraz zasad bhp i p. poż.
Rozdział III.
Zasady przyznawania nagród.
§ 8.
1. W ramach środków przewidzianych na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród
specjalnych w wysokości do 150 % wynagrodzenia zasadniczego rocznego funduszu
płac MPU.
2. Pracownicy w ramach utworzonego funduszu nagród mogą otrzymywać nagrodę
specjalną o charakterze uznaniowym za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
Podstawą decyzji o przyznaniu nagrody jest pozytywna ocena pracy pracownika.
3. Wysokość nagrody – w skali roku – może wynosić do 150 % miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
4. Przyznawanie i wypłacanie nagród zależy od możliwości finansowych pracowni,
Dopuszcza się możliwość kwartalnego sposobu wypłacania nagrody – z zastrzeżeniem,
iż łączna jej wysokość nie może przekroczyć w skali roku wysokości określonej w pkt
3.
5. Wysokość nagrody jest ustalana i zatwierdzana przez Dyrektora Pracowni na
podstawie oceny pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem:
- jakości i efektywności pracy,
- twórczego i samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z realizacją
wyznaczonych pracownikom zadań,
- kreatywności i inicjatywności pracownika.
Rozdział IV.
Postanowienia końcowe.
§ 9.
Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy aneksu sporządzonego na piśmie pod
rygorem nieważności.
§ 10.
Zasady premiowania i nagradzania określone w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie
z dniem 6 marca 2008 r.
Załącznik
do Regulaminu premiowania i nagradzania
TABELA PREMII STAŁEJ
Stanowisko lub
zaszeregowanie
pracownika
Dyrektor jednostki
Stawka premii stałej
w%
30
z-ca dyrektora
jednostki
Generalny Projektant
30
Główny księgowy w
jednostce
Główny projektant
30
Starszy projektant
25
Starszy specjalista
25
Informatyk
20
Projektant
20
Samodzielny referent
20
Starszy referent
20
Starszy asystent
20
Asystent
20
Planista
20
Kosztorysant
20
Referent
20
Archiwista
20
Sekretarka
20
30
25
Download