pft ritmo - PutzSystem

advertisement
PFT RITMO Pompa mieszająca
Stan 03.2004
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
00 06 64 89
POMPA MIESZAJĄCA
PFT RITMO
DBAMY O PŁYNNOŚĆ PRACY
Knauf PFT GmbH & Co. KG
1
PFT RITMO Pompa mieszająca
Stan 03.2004
Knauf PFT GmbH & Co. KG
2
PFT RITMO Pompa mieszająca
Stan 03.2004
Szanowny Kliencie,
przyjmij od nas serdeczne gratulacje z okazji Twojego zakupu. To dobry wybór, bo oparty na
szacunku do wysokiej jakości markowego wyrobu od solidnego producenta.
Konstrukcja pompy mieszającej PFT RITMO odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy technicznej.
Została stworzona w sposób tak funkcjonalny, że może być dla Państwa prawdziwym
pomocnikiem w trudnych warunkach budowy.
Instrukcja użytkowania powinna być zawsze przechowywana w miejscu stosowania urządzenia i
być w każdej chwili dostępna. Informuje ona Państwa o jego zróżnicowanych funkcjach. Przed
uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z jej treścią - nie możemy brać
odpowiedzialności za wypadki i straty materiałowe, spowodowane nieodpowiednią obsługą.
Przy prawidłowym użytkowaniu i starannym obchodzeniu się, pompa mieszająca PFT RITMO
będzie dla Państwa prawdziwą pomocą przy pracy.
Rozpowszechnianie niniejszego wydawnictwa, także we fragmentach, bez naszej pisemnej zgody
jest zabronione. Wszystkie dane techniczne, rysunki, zdjęcia itp. podlegają przepisom o ochronie
praw autorskich. Wszystkie prawa, omyłki i zmiany są zastrzeżone.
Pierwszy przegląd po dostawie
Wszyscy monterzy, którzy wysyłają maszynę tynkarską PFT RITMO, zobowiązani są do
sprawdzenia jej ustawień po zakończeniu pierwszego cyklu natrysku. W trakcie pierwszego cyklu
roboczego mogą ulec zmianie ustawienia fabryczne. W przypadku, gdy nie zostaną one w
odpowiednim czasie, bezpośrednio po ich wystąpieniu skorygowane, możliwe jest wystąpienie
zakłóceń w funkcjonowaniu urządzenia.
Zasadniczo każdy monter, po przekazaniu pompy mieszającej PFT RITMO i instruktażu, a więc po
około dwu godzinach pracy, zobowiązany jest do dokonania następujących czynności kontrolnych
lub regulacyjnych:
 kontrola wodnego wyłącznika ciśnieniowego
 kontrola ciśnienia pompy, ciśnienia zwrotnego
 kontrola reduktora ciśnienia
Knauf PFT GmbH & Co. KG
3
PFT RITMO Pompa mieszająca
Stan 03.2004
Zakres stosowania
6
Opis działania
6
Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
7
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
8
Przegląd RITMO
10
Przegląd Szafka sterownicza
11
Przegląd Armatura wodna / powietrzna
12
Kontrola wartości ustawień (Ustawienia fabryczne)
13
Grupa elementów Wirnik / Stojan / Manometr ciśnienia zaprawy
14
Uzytkowanie jako pompy (do materiałów w formie pasty)
16
Uzytkowanie jako pompy mieszającej (do gotowych, suchych zapraw)
17
Przerwy w pracy
19
Czynności przy przerwach lub zakończeniu pracy
19
Usterka – Przyczyna - Sposób usunięcia
20
Usuwanie zatorów węży
22
Czynności przy przerwach w zasilaniu
22
Czynności przy przerwach w dopływie wody
22
Czynności przy zagrożeniu wystąpieniem mrozów
22
Transport
23
Transport
24
Konserwacja
24
Osprzęt
24
Osprzęt
25
Silnik i kratka ochronna - widok
26
Silnik i kratka ochronna - wykaz części zamiennych
27
Zasobnik materiału - widok
28
Zasobnik materiału - wykaz części zamiennych
29
Rama - widok
30
Rama - wykaz części zamiennych
31
Szafka sterownicza - widok
32
Szafka sterownicza - wykaz części zamiennych
33
Armatura wodna - widok
34
Armatura wodna - wykaz części zamiennych
35
Schemat
36
Schemat
37
Wartości ustawień parametrów przetwornicy częstotliwości Yaskawa typ 606 V7
38
Usuwanie nieprawidłowości pracy przetwornicy częstotliwości
39
Lista kontrolna dla rocznej kontroli rzeczoznawcy (wzór dokumentu)
47
Dane techniczne
48
Knauf PFT GmbH & Co. KG
4
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Knauf PFT GmbH & Co. KG
5
Stan 03.2004
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Zakres stosowania
PFT RITMO jest pracującą w trybie ciągłym pompą mieszającą do przygotowanych fabrycznie i
odpowiednich do podawania mechanicznego suchych zapraw o uziarnieniu do 2 mm. PFT RITMO
można także stosować do pompowania materiałów w formie past. Urządzenie jest skonstruowane
do pracy przy długotrwałym ciśnieniu roboczym wynoszącym maks. 15 bar. Należy zawsze
przestrzegać wytycznych wykonawczych producenta materiału.
Opis działania
Pompa PFT RITMO przeznaczona jest do napełniania materiałami workowanymi. Mieszadło i
pompa napędzane są silnikiem przekładniowym. Liczba obrotów silnika pompy może być płynnie
regulowana w zakresie od 170 do 650 obr./min. W strefie mieszania suchy materiał zostaje
połączony i wymieszany z wodą. Ilość wody należy ustawić ręcznie za pomocą zaworu iglicowego.
Kontrola wielkości przepływu możliwa jest za pomocą wodomierza. Wyłącznik ciśnieniowy
kontroluje ciśnienie przepływu wody. W przypadku spadku ciśnienia poniżej wartości 1,9 bar
maszyna zostaje automatycznie wyłączona. Można temu zapobiec przez podłączenie pompy
podwyższającej ciśnienie (osprzęt).
Wymieszana zaprawa pompowana jest dalej za pomocą podłączonej do mieszadła pompy
ślimakowej.
Na zakończeniu węża tłocznego (osprzęt) można zamontować urządzenie natryskowe (osprzęt).
Ciśnienie potrzebne do wykonania natrysku uzyskiwane jest za pomocą sprężarki powietrza
(osprzęt).
Urządzenie RITMO można także stosować do pompowania materiałów w formie past. W tym
przypadku zbędne jest podłączenie wody. Elektryczne sterowanie pozwala pominąć wodny
wyłącznik bezpieczeństwa.
Maszyna zbudowana jest z przenośnych elementów, które przy swoich niewielkich, poręcznych
wymiarach i niskim ciężarze umożliwiają szybki, wygodny transport.
Przy eksploatacji urządzenia należy zwrócić uwagę na następujące punkty:






połączenie - zasilanie – szafka sterownicza
połączenie – szafka sterownicza - silnik
połączenie – instalacja wodna - armatura wodna
połączenie – rura mieszania – manometr ciśnienia zaprawy
połączenie - manometr ciśnienia zaprawy – wąż do zaprawy
połączenie – wąż do zaprawy – końcówka natryskowa
Knauf PFT GmbH & Co. KG
6
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Podstawowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
W instrukcji użytkowania stosowane będą następujące oznaczenia lub znaki dla szczególnie
ważnych informacji:
WSKAZÓWKA:
Informacje szczególnie ważne z punktu widzenia ekonomicznego użytkowania urządzenia.
UWAGA!
Szczególnie ważne informacje, nakazy lub zakazy, związane z zapobieganiem wystąpieniu
szkód.
UWAGA!
Maszynę należy użytkować wyłącznie w nienagannym stanie technicznym, zgodnie z
wymaganiami instrukcji użytkowania oraz warunkami bezpieczeństwa pracy! Szczególne
znaczenie ma niezwłoczne usuwanie usterek, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obsługi.
Celem ułatwienia obsługi naszych urządzeń chcielibyśmy pokrótce zapoznać Państwa z
najważniejszymi zasadami, dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. Przestrzegając ich,
będziecie Państwo mogli długo użytkować nasze urządzenia w sposób bezpieczny i
gwarantujący odpowiednią jakość.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
7
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
1. Należy przestrzegać wszystkich, umieszczonych na urządzeniu wskazówek, dotyczących
bezpieczeństwa i zagrożeń i utrzymywać je w stanie czytelnym!
2. Zgodnie z Instrukcją użytkowania należy przestrzegać procedur włączania i wyłączania,
wskazań urządzeń kontrolnych i lampek sygnalizacyjnych!
3. Urządzenie należy ustawić w poziomie w sposób stabilny i zabezpieczyć je przed
niepożądanymi ruchami. Należy je zabezpieczyć przed przechylaniem lub przesunięciem.
Miejsce ustawienia powinno zabezpieczać urządzenie przed spadającymi przedmiotami.
Należy zapewnić swobodny dostęp do elementów obsługi.
4. W czasie każdej zmiany roboczej należy co najmniej jednokrotnie dokonać przeglądu
urządzenia z punktu widzenia widocznych z zewnątrz uszkodzeń i braków! Szczególnej uwagi
wymagają przewody elektryczne, złącza, wtyki, instalacje powietrzne, wodne i tłoczne.
Widoczne usterki wymagają natychmiastowego usunięcia.
5. Części zamienne muszą spełniać określone przez producenta wymogi techniczne. Warunek
ten jest zawsze zachowany w przypadku oryginalnych części PFT!
6. Urządzenie można podłączyć wyłącznie do budowlanej rozdzielni elektrycznej z wyłącznikiem
zabezpieczającym FI (30mA). W przypadku, gdy sterowanie urządzenia zawiera 3-fazową
przetwornicę częstotliwości, wyłącznik zabezpieczający (30mA) musi być uniwersalny.
7. Urządzenia mogą obsługiwać jedynie przeszkoleni i wprowadzeni pracownicy. Należy
dokładnie sprawdzić kwalifikacje personelu dotyczące obsługi, składania, konserwacji i
utrzymania sprzętu!
8. Pracownikom szkolonym, przyuczającym się, wprowadzanym lub znajdującym się w trakcie
szkolenia ogólnego wolno obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem doświadczonego
pracownika!
9. Prace przy wyposażeniu elektrycznym urządzenia mogą wykonywać wyłącznie
wykwalifikowani elektrycy lub przyuczone osoby pod nadzorem wykwalifikowanego elektryka,
zgodnie z zasadami wykonywania robót elektrotechnicznych.
10. W trakcie prac konserwacyjnych, gdy urządzenie jest całkowicie wyłączone, należy
zabezpieczyć je przed nieoczekiwanym uruchomieniem! (np. zamknąć główny przełącznik
nawrotny i wyciągnąć kluczyk lub zawiesić na przełączniku tabliczkę ostrzegawczą).
11. W przypadku konieczności wykonywania prac przy elementach znajdujących się pod
napięciem należy zapewnić obecność drugiej osoby, mogącej w razie potrzeby przerwać
dopływ prądu.
12. Przed otwarciem złączy instalacji tłocznych należy doprowadzić je do stanu bezciśnieniowego!
13. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia za pomocą strumienia wody, należy
zabezpieczyć wszystkie otwory, do których woda nie powinna się dostać ze względów
dotyczących bezpieczeństwa i funkcji (np. silniki elektryczne i szafki sterownicze). Po
oczyszczeniu, zabezpieczenia należy usunąć.
14. Stosować wyłącznie oryginalne bezpieczniki o odpowiednich parametrach!
15. Nawet w przypadku niewielkich zmian w ustawieniu urządzenia należy odłączyć je od
wszelkich zewnętrznych źródeł zasilania. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy je
prawidłowo podłączyć do sieci zasilającej.
16. Transport urządzenia za pomocą żurawia dopuszczalny jest zasadniczo wyłącznie wtedy, gdy
jest ono odpowiednio zamocowane do palety typu euro. Wcześniej należy zdemontować
wszystkie zdejmowane części. Nie wolno przebywać w strefie niebezpiecznej żurawia. Należy
przedsięwziąć wszelkie czynności, zapobiegające upadkowi jakichkolwiek części.
17. Nie należy zmieniać położenia urządzeń zabezpieczających, np. wyłączników
przechyleniowych, kratek ochronnych itp. Przed rozpoczęciem pracy należy je oddzielnie
sprawdzić.
18. Przy dłuższych przerwach w pracy należy liczyć się ze związaniem (stwardnieniem) materiału,
powodującym zakłócenia w pracy urządzenia. Z tego powodu w takich przypadkach należy
zawsze doprowadzić do „pustego” biegu urządzenia i oczyścić je (włącznie z końcówką
natryskową i wężami tłocznymi).
19. Do zasobnika suchego materiału lub zasobnika pompy nie wolno wkładać żadnych
przedmiotów.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
8
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
20. W przypadku przekroczenia poziomu długotrwałego hałasu o wartości 85 dB (A) należy
zapewnić stosowanie odpowiednich środków ochronnych.
21. Rokrocznie urządzenie powinno zostać sprawdzone przez rzeczoznawcę. Dokument kontrolny
powinien zawierać następujące punkty: kontrola widocznych usterek, kontrola działania,
kontrola urządzeń zabezpieczających, kontrola szafki sterowniczej znajdującej się pod
wysokim napięciem.
22. W przypadku wystąpienia temperatur ujemnych uszkodzeniu mogą ulec ważne elementy
zabezpieczające. Z tego względu konieczne jest wcześniejsze opróżnienie urządzenia z wody.
23. Należy dotrzymywać harmonogramu smarowania i konserwacji urządzenia, w przeciwnym
przypadku wygasa gwarancja.
24. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w urządzeniu zmian. Prowadzą one do wykluczenia
odpowiedzialności Knauf PFT GmbH & Co. KG.
25. W przypadku pomp i pomp mieszających należy dodatkowo przestrzegać poniższych
wskazówek bezpieczeństwa. Przy pracach natryskowych stosować odpowiedni sprzęt
ochronny: okulary, rękawice, obuwie ochronne, odzież robocza, ewent. krem ochronny i maska
ochronna.
Przy usuwaniu zatorów obsługujący pracownicy muszą ustawić się w taki sposób, by nie
znaleźć się na linii wytryskującego materiału. Poza tym konieczne jest stosowanie okularów
ochronnych. Inne osoby nie powinny znajdować się w trakcie tych czynności w bezpośrednim
otoczeniu urządzenia!
Dopuszczone do stosowania są wyłącznie węże tłoczne o dopuszczalnym ciśnieniu użytkowym
wynoszącym min. 40 bar. Wartość ciśnienia rozrywającego musi wynosić co najmniej 2,5 –
krotną wartość ciśnienia roboczego. Nie wolno użytkować urządzenia bez manometru ciśnienia
zaprawy.
Przed otwarciem węży tłocznych do zaprawy należy doprowadzić je do stanu
bezciśnieniowego. Przy zdalnej obsłudze za pomocą końcówki natryskowej lub urządzenia do
zdalnego sterowania maszynę można w każdej chwili włączać lub wyłączać, bez konieczności
przebywania przy niej obsługującej osoby.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
9
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Przegląd RITMO
1.
3.
5.
7.
9.
Zasobnik materiału
Mieszadło
Pompa (wirnik / stojan)
Armatura wodna – Zawór iglicowy
Zasilenie elektryczne silnika
przekładniowego
2.
4.
6.
8.
10.
Kratka ochronna z nacinaczem worków
Zasilanie armatury wodnej
Manometr ciśnienia zaprawy
Szafka sterownicza
Silnik przekładniowy
Knauf PFT GmbH & Co. KG
10
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Przegląd Szafka sterownicza
1.
Przycisk dopływu wody
2.
3.
Przełącznik pracy - pompa – pompa
mieszająca
Kierunek obrotów silnika LEWO/PRAWO
Przewód zasilający silnika
Główny przewód zasilający maszyny
Wtyka zaworu magnetycznego
Podłączenie zdalnego sterowania
4.
Lampka kontrolna urządzenia Gotowość
do pracy
WŁĄCZNIK
6.
8.
10.
12.
Regulacja liczby obrotów/ilości materiału
Przyłącze zasilania głównego
Wtyka wyłącznika ciśnieniowego wody
Wtyka zwierająca
5.
7.
9.
11.
13.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
11
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Przegląd Armatura wodna / powietrzna
1.
3.
5.
7.
9.
Instalacja wodna do rury mieszania
Podłączenie wody z sieci wodociągowej
Kurek spustowy
Zawór magnetyczny
Reduktor ciśnienia
2.
4.
6.
8.
Czujnik ciśnienia wody
Manometr ciśnienia początkowego wody
Zawór iglicowy dopływu wody
Wodomierz
Knauf PFT GmbH & Co. KG
12
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Kontrola wartości ustawień (Ustawienia fabryczne)
Wyłączniki zabezpieczające wody:
Włączenie urządzenia przy ciśnieniu 2,2 bar
Wyłączenie urządzenia przy ciśnieniu 1,9 bar
Zawór reduktora ciśnienia:
1,9 bar przy maksymalnym przepływie (1000l/h)
Dodatkowa Końcówka natryskowa:
(PFT artykuł nr 00057901 Końcówka natryskowa 25mm ze złączem Geka i
dyszą 14mm)
Odległość między rurą dyszy powietrza i dyszą tynkarską powinna zawsze
być równa średnicy otworu dyszy;
np.: dysza 14 mm = odległość14 mm.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
13
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Grupa elementów Wirnik / Stojan / Manometr ciśnienia zaprawy
Wirnik / Stojan
Pompa mieszająca PFT RITMO jest wyposażona seryjnie w system pompy
B4-1,5L.
Wirnik i stojan są zużywalnymi częściami wymiennymi, wymagającymi
regularnej kontroli.
Nowe części pompy, przed i po pierwszym cyklu roboczym, przy długości
węży tłocznych wynoszącej 4,5 m, powinny umożliwiać uzyskanie ciśnienia
ok. 15 bar (ok. 20 bar przy tłoczeniu wody, ok.15 bar - zaprawy)
UWAGA!
Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy konieczne jest
stosowanie manometru ciśnienia zaprawy.
Manometr ciśnienia zaprawy
Stosowanie manometru ciśnienia zaprawy PFT pozwala na szybką i łatwą
kontrolę odpowiedniej do tynkowania konsystencji zaprawy.
Manometr ciśnienia zaprawy wchodzi w zakres firmowego programu
dostaw
Zalety manometru ciśnienia zaprawy:
 stała kontrola odpowiedniej wartości ciśnienia tłocznego
 wczesne rozpoznawanie powstawania zatoru lub przeciążenia silnika
pompy
 uzyskiwanie stanu bezciśnieniowego
 zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa obsługi urządzenia
 zwiększenie trwałości części pompy
UWAGA!
Przy montażu / demontażu pompy do zaprawy należy zwracać uwagę na
konieczność odłączenia urządzenia od zasilania elektrycznego. Wszystkie
lampki kontrolne na szafce kontrolnej powinny być wyłączone.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
14
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
WSKAZÓWKA:
Należy także pamiętać, że:
 nowy stojan i wirnik powinny dopasować się wzajemnie a rzeczywiste wartości ciśnienia można
określić dopiero po zakończeniu pierwszego cyklu natrysku.
 części pompy, które nie pozwalają na uzyskanie odpowiednich wartości ciśnienia tłocznego ani
na utrzymanie wymaganego ciśnienia zwrotnego, są zużyte i wymagają wymiany.
Kontrola ciśnienia tłocznego i zwrotnego:
 podłączyć wąż tłoczny dł. 7,5 m,
 na końcu węża podłączyć urządzenie do kontroli ciśnienia z kurkiem spustowym,
 otworzyć zawór kulowy urządzenia kontrolnego,
 włączyć maszynę i pozwolić na przepływ wody (bez suchego materiału), aż do momentu jej
wypłynięcia z kurka spustowego (odpowietrzenie węża),
 zamknąć zawór kulowy kurka spustowego,
 pozwolić na pracę pompy przy zamkniętym zaworze, aż do momentu zatrzymania się wzrostu
ciśnienia,
 wyłączyć maszynę,
 w przypadku nie osiągnięcia wymaganego ciśnienia roboczego należy wymienić bezobsługową
pompę.
WSKAZÓWKA:
Przy kontroli pracy urządzenia przy użyciu wody, ciśnienie powinno wynosić o około 5 bar więcej
niż oczekiwane ciśnienie zaprawy!
W przypadku niekorzystnego ustawienia ślimaka w płaszczu, woda wpływa z głośnym bulgotaniem
na powrót do zasobnika. Poprzez ponowne włączenie i wyłączenie urządzenia należy znaleźć
położenie, w którym pompa ślimakowa ulegnie uszczelnieniu. W razie potrzeby czynność należy
ewentualnie kilkakrotnie powtórzyć.
 Nie należy przekraczać wartości ciśnienia roboczego, wynoszącej 15 bar.
 Możliwa odległość podawania zależy w znacznym stopniu od stopnia płynności zaprawy.
Zaprawy ciężkie, zawierające kruszywo o ostrych krawędziach, posiadają złe właściwości
podawcze. Materiały rzadkie, masy szpachlowe, płynne jastrychy itp., posiadają dobre
właściwości podawcze.
 W przypadku przekroczenia przez ciśnienie robocze wartości 15 bar należy zmniejszyć
długość węży do zapraw.
 Dla uniknięcia zakłóceń w pracy urządzenia oraz zwiększonej zużywalności silnika, wału
pompy i samej pompy, należy stosować oryginalne części zamienne:
wirniki PFT
stojany PFT
mieszadła PFT
węże tłoczne do zaprawy PFT.
Są one wzajemnie dostosowane do siebie i, wraz z maszyną, tworzą jedną konstrukcyjną całość.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
15
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Użytkowanie jako pompy (do materiałów w formie pasty)
2
3
1 Podłączenie elektryczne
Dziesięciobiegunową wtykę przewodu zasilającego silnika (1) włożyć do
gniazda (2) przy silniku.
Podłączyć szafkę sterowniczą (3) do rozdzielni elektrycznej, wyposażonej
w odpowiedni wyłącznik zabezpieczający FI (30mA). Trójżyłowy przewód
zasilający o długości 25 m z wtyką ochronną CEE należy do zakresu
dostawy.
1
1
3
1
2
3
1
1
Wcisnąć włącznik (1) w położenie EIN - zapala się zielona lampka (2).
Przełącznik „Praca z dopływem wody / bez dopływu wody“ ustawić w
położenie „bez wody”. Odłączyć wąż wodny od rury mieszania i obydwa
otwory wlotowe zamknąć kołpakiem typu Geka.
Można napełnić zasobnik materiałowy materiałem w formie pasty.
Maszyna jest gotowa do pracy.
W razie potrzeby węże do zaprawy należy wstępnie nasmarować a
następnie podłączyć do manometru ciśnienia zaprawy.
Na końcu węża do zaprawy podłączyć odpowiedni pistolet do kleju, wałek
malarski lub końcówkę natryskową. Maszyna jest gotowa do pracy.
Maszynę można włączać i wyłączać bezpośrednio przy szafce sterowniczej
lub za pomocą przewodu zdalnego sterowania. Przy stosowaniu
sprężonego powietrza może być także włączana i wyłączana poprzez
dodatkowe sterowanie ciśnieniowe.
UWAGA!
W czasie przygotowywania i pracy maszyny nie wolno zdejmować z niej
kratki ochronnej.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
16
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Użytkowanie jako pompy mieszającej (do gotowych, suchych zapraw)
2
3
1
1
1
Podłączenie elektryczne
Dziesięciobiegunową wtykę przewodu zasilającego silnika (1) włożyć do
gniazda (2) przy silniku.
Podłączyć szafkę sterowniczą (3) do rozdzielni elektrycznej, wyposażonej
w odpowiedni wyłącznik zabezpieczający FI (30mA).
3
1
2
1
1
1
Podłączenie wody
Podłączyć wąż ¾“ do sieci wodociągowej. Otworzyć zawór dopływowy,
przepłukać wąż dla usunięcia zanieczyszczeń. Po odpowietrzeniu węża
zawór dopływowy ponownie zamknąć.
Podłączyć wąż wodny do armatury wodnej (1) maszyny. Podłączyć wąż
wodny (2) armatury wodnej do wlotu wody rury mieszania. W przypadku,
gdy ciśnienie przepływu w sieci wodociągowej jest niższe od 2,2 bar,
należy podłączyć pompę podwyższającą ciśnienie (patrz Zalecany
osprzęt).
UWAGA!
Pompę RITMO można zasilać także wodą ze zbiornika. Należy przy tym
zastosować kosz ssący z sitkiem filtrującym (artykuł nr 00 00 69 06) oraz
pompę podwyższającą ciśnienie.
2
1
Doprowadzenie wody do strefy mieszania
Przełącznik „Praca z dopływem wody / bez dopływu wody“ ustawić w
położenie „z dopływem wody”. Wcisnąć przycisk (2) w ustawienie EIN,
następnie krótko nacisnąć przycisk dopływu wody (1).
Przy uruchomieniu urządzenia w strefie mieszania musi znajdować się tyle
wody, by przykrywała ona głowicę wirnika (zwracać uwagę na ubytki wody,
mogące wynikać ewent. z uszkodzenia pompy ślimakowej lub konieczności
zmiany jej położenia).
Knauf PFT GmbH & Co. KG
17
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Ustawienie ilości wody
Ustawić wymaganą ilość wody na zaworze iglicowym (3). Należy
przestrzegać wytycznych producenta materiału.
W trakcie pracy: każda przerwa procesu natrysku powoduje zmianę
konsystencji materiału, która ulega samoczynnej regulacji po krótkiej pracy
maszyny. Z tego powodu nie należy w każdym przypadku zmiany
konsystencji regulować ilości dopływającej wody, lecz odczekać do powrotu
jej odpowiedniej konsystencji na końcówce natryskowej.
3
4
5
4
3
1
Ustawienia
Włączyć urządzenie (4) (zapala się zielona lampka).
Wyregulować liczbę obrotów (5) - (ustawienie lewe = min. liczba obrotów,
ustawienie prawe = maks. liczba obrotów).
Włożyć wtykę zwierającą zdalnego sterowania. Urządzenie zostaje
uruchomione i jest gotowe do pracy. Można dokonać kontroli konsystencji
zaprawy na wylocie kołnierza tłoczenia. W razie potrzeby należy zmienić
ustawienie na zaworze iglicowym. W przypadku zmiany liczby obrotów
urządzenia należy dokonać także odpowiedniej zmiany ustawień zaworu
iglicowego. Wyższa liczba obrotów oznacza większą, niższa – mniejszą
ilość wody. Po ustawieniu odpowiedniej konsystencji zaprawy można
podłączyć wąż do zaprawy.
Podłączenie węża do zaprawy
Węże do zaprawy należy wstępnie nasmarować i podłączyć manometr
ciśnienia zaprawy (3). Mocno dokręcić złącze ciśnieniowe Geka.
Do drugiego końca węża do zaprawy podłączyć odpowiednią końcówkę
natryskową lub pistolet do klejenia.
Przy stosowaniu pistoletu do klejenia nie jest wymagane stosowanie
sprężarki powietrznej. Przy stosowaniu końcówki natryskowej potrzebna
jest zewnętrzna sprężarka, np. PFT LK 402 (patrz Zalecany osprzęt).
Praca ze sprężarką:
Do sterowania maszyną potrzebne jest dodatkowe ciśnieniowe urządzenie sterujące - patrz
Zalecany osprzęt. Końcówkę sterowania ciśnieniowego włożyć w element V złącza EWO poniżej
szafki sterowniczej. Usunąć 4-ro biegunową wtykę zwierającą w szafce sterowniczej i podłączyć w
tym miejscu wyłącznik ciśnieniowy. Można podłączyć czarny wąż powietrzny (dł. 1 m) do sprężarki.
Pozwala to na sterowanie pracą maszyny za pomocą sprężonego powietrza. Otwarcie
powietrznego zaworu kulowego na końcówce natryskowej powoduje uruchomienie maszyny,
zamknięcie zaworu – jej zatrzymanie.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
18
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Przerwy w pracy
7
4
Bezwarunkowo należy przestrzegać wytycznych producentów materiału,
dotyczących długości przerw w pracy. Przed dłuższymi przerwami
zalecane jest oczyszczenie pompy, mieszadła, strefy mieszania,
manometru ciśnienia zaprawy, węża i końcówki natryskowej.
UWAGA!
Przed demontażem maszynę należy wyłączyć. Należy bezwarunkowo
przestrzegać wymogu doprowadzenia pompy i węży do stanu
bezciśnieniowego (kontrolować wskazania manometru ciśnienia zaprawy
7).
Czynności przy przerwach lub zakończeniu pracy
Na zakończenie pracy maszyny opróżnić zasobnik materiału i rurę
mieszania, następnie wyłączyć ją wyłącznikiem głównym 1 (wcisnąć „0“).
Wyciągnąć przewód zasilający z szafki sterowniczej (2).
1
4
1
4
UWAGA!
Sprawdzić, czy wąż do zaprawy znajduje się pod ciśnieniem. Odłączenie
możliwe jest wyłącznie przy stanie bezciśnieniowym. Węże podłączyć za
pomocą złącza Geka do sieci wodociągowej i oczyścić za pomocą
nasączonej wodą gąbkowej kuli. Czynność tę należy powtórzyć co najmniej
dwukrotnie. Za pomocą strumienia wody opłukać końcówkę natryskową i
manometr ciśnienia zaprawy.
Czyszczenie wirnika i stojana
Oczyścić części pompy. W tym celu należy poluzować ściągi śrubowe (2),
usunąć pompę, wycisnąć wirnik ze stojana i starannie oczyścić. Oczyścić
kołnierz tłoczenia. Po całkowitym oczyszczeniu wszystkich części pompę
ponownie złożyć i przygotować do następnego użycia.
1
2
Knauf PFT GmbH & Co. KG
19
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Usterka – Przyczyna – Sposób usunięcia
Jak można unikać problemów przy użytkowaniu pompy mieszającej PFT RITMO lub je szybko
usuwać?
Sposób usunięcia
Sprawdzić doprowadzenie
wody.
Przełącznik ustawiony w położeniu Ustawić przełącznik w
„praca z wodą”.
położenie „praca bez wody”.
Zbyt niskie ciśnienie wody lub
Oczyścić sitko i podłączyć
manometr wskazuje wartość
pompę podwyższającą
poniżej 2,2 bar.
ciśnienie.
Maszynę zasilić wodą ze
zbiornika.
Zwiększyć przekrój węża, co
najmniej do ¾‘.
Maszyna zatrzymuje się po Zanieczyszczone sitko
Sitka oczyścić lub wymienić.
krótkim czasie działania.
Maszyna wyłącza się lub
Nieprawidłowo ustawiony lub
Powrócić do ustawień
nie można jej włączyć.
uszkodzony wyłącznik
fabrycznych lub wymienić
zabezpieczający wody.
wyłącznik.
Pomimo prawidłowego
Nie otwiera się zawór
Skontrolować drożność otworu
doprowadzenia wody brak magnetyczny.
w membranie zaworu
wskazania wodomierza.
magnetycznego. Sprawdzić
działanie cewki zaworu
magnetycznego. W razie
potrzeby wymienić membranę
lub cały zawór magnetyczny.
Skontrolować przewód do
zaworu magnetycznego.
Pomimo prawidłowego
Zawór iglicowy całkowicie
Odkręcić zawór iglicowy w
doprowadzenia wody brak zakręcony.
kierunku przeciwnym do ruchu
wskazania wodomierza.
wskazówek zegara.
Pomimo prawidłowego
Zatkany wlot wody w strefie
Oczyścić wlot za pomocą
doprowadzenia wody brak mieszania.
szpikulca.
wskazania wodomierza.
Nie można uruchomić
Brak dopływu prądu.
Wezwać elektryka, zlecić
maszyny.
usunięcie usterki.
Sprawdzić rozdzielnię
elektryczną, bezpieczniki i
zasilanie elektryczne.
Maszyna wyłącza się lub
Rozłączony wyłącznik
Zlecić elektrykowi kontrolę
nie można jej włączyć.
zabezpieczający FI.
przewodu uziemiającego lub
izolacji.
Nie można uruchomić
Wciśnięty lub uszkodzony
Włączyć wyłącznik główny lub
maszyny.
włącznik główny.
zlecić elektrykowi jego
wymianę.
Maszyna wyłącza się lub
Uszkodzone zabezpieczenie.
Zlecić elektrykowi kontrole lub
nie można jej włączyć.
w razie potrzeby wymianę
zabezpieczenia.
Maszyna wyłącza się lub
Uszkodzone bezpieczniki.
Zlecić elektrykowi kontrole lub
nie można jej włączyć.
w razie potrzeby wymianę
bezpieczników.
Usterka
Nie można uruchomić
maszyny.
Nie można uruchomić
maszyny w trybie pompy.
Nie można uruchomić
maszyny.
Przyczyna
Brak wody.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
20
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Usterka
Nie można uruchomić
maszyny za pomocą
zdalnego sterowania
powietrznego.
Nie można uruchomić lub
zatrzymać maszyny za
pomocą zdalnego
sterowania powietrznego.
Nie można uruchomić
maszyny.
Przyczyna
Brak dostatecznej różnicy
ciśnienia w urządzeniu zdalnego
sterowania, spowodowany
zatkaniem instalacji powietrznej
lub rury dyszy powietrza.
Nieprawidłowe ustawienie lub
uszkodzenie wyłącznika
zabezpieczającego powietrza.
Zbyt wiele zaschniętego materiału
w leju lub strefie mieszania.
Stan 03.2004
Sposób usunięcia
Sprawdzić drożność instalacji
powietrznej. Oczyścić rurę
dyszy powietrza.
Przywrócić ustawienia
fabryczne lub wymienić
wyłacznik.
UWAGA!
Przed rozpoczęciem usuwania
usterki wyłączyć wyłącznik
główny i wyciągnąć wtykę.
Lej opróżnić do połowy i
ponownie uruchomić maszynę
lub całkowicie oczyścić lej i
strefę mieszania.
Nie można uruchomić
Stwardniały materiał zablokował
UWAGA!
maszyny.
jednostkę wirnika/stojana pompy. Przed rozpoczęciem usuwania
usterki wyłączyć wyłącznik
główny i wyciągnąć wtykę.
Pompę zdemontować i
zamontować nową.
Przerywany wypływ
Nieprawidłowa mieszanka w rurze Dodać więcej wody.
zaprawy.
mieszania.
Zmiany konsystencji
Zaprawa ulega zbryleniu i
Oczyścić mieszadło, strefę
zaprawy („gęsta - rzadka“). zmniejsza przekrój wlotu rury
mieszania i kołnierz tłoczenia.
mieszania. Ewent. zużycie
Sprawdzić mieszadło i części
mieszadła lub pompy.
pompy, w razie potrzeby
wymienić.
Zmiany konsystencji
Nieprawidłowe ustawienie lub
Na ok. ½ minuty ustawić
zaprawy („gęsta - rzadka“). uszkodzenie zaworu reduktora
dopływ wody na wartość o 10%
ciśnienia.
wyższą a następnie powoli
ponownie zakręcić. Przywrócić
fabryczne ustawienia zaworu
reduktora ciśnienia.
Podnoszenie się poziomu Ciśnienie zwrotne w wężu
Sprawdzić drożność końcówki
wody w rurze mieszania w zaprawy jest wyższe od ciśnienia natryskowej lub węża do
trakcie działania
tłocznego
zaprawy, w razie potrzeby
oczyścić je.
Uwaga! Stosować środki
zabezpieczające, np. okulary
ochronne.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
21
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Usuwanie zatorów węży
UWAGA!
Zgodnie z przepisami stowarzyszenia zawodowego, dotyczącymi
zapobiegania wypadkom przy pracy, przy usuwaniu zatorów pracownicy
muszą ustawić się w taki sposób, by nie znajdować się na drodze
wytryskującego materiału. Konieczne jest poza tym stosowanie okularów
ochronnych. W trakcie tych czynności w bezpośrednim otoczeniu
urządzenia nie powinny znajdować się inne osoby.
Wywołać pracę maszyny w kierunku wstecznym (1), do uzyskania spadku
ciśnienia na manometrze zaprawy do wartości 0.
Lekko odkręcić dwie nakrętki na kołnierzu tłoczenia tak, by całkowicie
usunąć występującą ewent. pozostałość ciśnienia.
Odkręcić złącze węża i oczyścić sam wąż.
1
2
Czynności przy przerwach w zasilaniu
W przypadku, gdy nie jest znany czas trwania lub przyczyna przerwy w zasilaniu, zalecane jest w
każdym przypadku całkowite oczyszczenie maszyny, węży i końcówki natryskowej. W przeciwnym
wypadku związany materiał może spowodować poważne uszkodzenie maszyny. Sposób dalszego
postępowania patrz „Czynności przy przerwach lub zakończeniu pracy.“
UWAGA!
Przed otwarciem złączy należy upewnić się, że węże nie znajdują się pod
ciśnieniem (kontrola wskazań manometru zaprawy!)
Czynności przy przerwach w dopływie wody
Zapewnić dopływ czystej wody do maszyny ze zbiornika za pomocą kosza ssawnego (artykuł nr
00 00 69 06) oraz pompy podwyższającej ciśnienie.
Czynności przy zagrożeniu wystąpieniem mrozów
2
Po oczyszczeniu maszyny przerwać dopływ wody i całkowicie odkręcić
zawór iglicowy (1) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Otworzyć zawór spustowy wody (2) na armaturze wodnej.
1
Knauf PFT GmbH & Co. KG
22
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
4
4
4
Najbardziej skutecznym sposobem zabezpieczenia maszyny przed
skutkami mrozu jest całkowite usunięcie z niej wody za pomocą sprężarki
powietrza.
Sposób postępowania:
Zamocować wąż powietrza do wlotu wody (3).
Połączyć armaturę wodną z wlotem wody na rurze mieszania (4).
Włączyć sprężarkę.
3
4
3
Nacisnąć przycisk dopływu wody (7).
Sprężone powietrze wypchnie teraz wodę z armatury i węży! (przy ciśnieniu
1,5 bar - ok. 1 minuta). Maszyna została w ten sposób całkowicie
opróżniona z wody, włącznie z najmniejszymi ilościami wewnątrz pompy
ślimakowej. Mimo to następne uruchomienie maszyny należy wykonać
bardzo ostrożnie.
7
4
Transport
Wyciągnąć przewód zasilający (1), następnie rozłączyć wszystkie inne
połączenia przewodów.
1
3
Odłączyć podłączenia wody (3).
Odłączyć węże do zaprawy.
UWAGA!
Przed otwarciem złączy upewnić się, że w wężach nie występuje ciśnienie
(kontrola wskazań manometru ciśnienia zaprawy).
4
5
Maszyna PFT RITMO składa się z kilku jednostek (rura mieszania /
zasobnik materiału, kratka ochronna, podwozie), które mogą być
transportowane oddzielnie.
Odkręcić śruby (4), zdjąć kratkę ochronną.
Otworzyć boczne zasuwki obrotowe (5), przechylić do przodu i
odłączyć zasobnik materiału. Przedtem odłączyć wąż wodny od rury
mieszania. Części zapakować bezpiecznie na palecie typu euro i
przetransportować za pomocą żurawia.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
23
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Transport
UWAGA!
Transport za pomocą żurawia dozwolony jest
wyłącznie w zabezpieczony sposób na palecie typu
euro. Zabronione jest przebywanie w strefie
zagrożonej.
Konserwacja
Sitko do zanieczyszczeń w reduktorze ciśnienia należy co najmniej raz na dwa
tygodnie wyjąć i oczyścić, w razie potrzeby - wymienić.
Codziennie kontrolować sitko we wlocie wody
Zasuwki obrotowe do mocowania zasobnika materiału należy smarować co najmniej raz na cztery
tygodnie.
Wszystkie uszczelki należy co 6 miesięcy kontrolować i w razie potrzeby - wymienić.
Osprzęt
00051306
Wałek malarski - zestaw z przedłużaczem 25 cm
kpl. (1)
składający się z:
1
00051303
Wałka malarskiego z pistoletem i przedł. 25 cm
00008478
Węża do farby 1/2" 15 m 2 x złączki ciśn.
00010411
Kuli gąbkowej śr. 17 mm do węża 10 mm
Zalecany osprzęt
00010743
Manometr kontaktowy
00051305
Wałek malarski – zestaw teleskopowy 100-180 cm
kpl. (2)
składający się z:
2
00051301
Wałka malarsk. z pistolet. i przedł. teleskop. 180cm
00008478
Węża do farby 1/2" 15 m 2 x złączki ciśn.
00010411
Kuli gąbkowej śr. 17 mm do węża 10 mm
Zalecany osprzęt
00010743
Manometr kontaktowy
Knauf PFT GmbH & Co. KG
24
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Osprzęt
00054434
Zestaw natryskowy do zaprawy składający się z:
00008479
Zestawu natryskowego w walizce
20210500
Kuli gąbkowej o śr. 30 mm
00053748
Węża do zaprawy 1" 7,5 m złączka ciśn.
00053749
Węża zbrojonego z PCV 9 x 3 mm 7,5 m ze zł. EWO
Zalecany osprzęt
00054174
Sprężarka powietrza LK 402 RAL2004
00001795
Przewód zdalnego sterowania 25 m
00067062
Zestaw natryskowy do środka Betokontakt
składający się z:
00056674
Końcówki natrysk. do Betokontakt z główką M20
00008521
Węża zbrojonego z PCV 9 x 3 mm dł. 15 m ze zł. EWO
00008478
Węża do śr. Betokontakt 1/2" dł. 15 m 2 x złączk. ciśn.
00010411
Kuli gąbkowej śr. 17 mm do węża 10 mm
Zalecany osprzęt
00047722
Sprężarka powietrza DT4.16 230V 50/60Hz
00010743
Manometr kontaktowy do farby kpl
00057921
Zestaw do tynku wierzchniego składający się z:
00057901
Końcówki do tynku wierzchniego 25 mm, złącze Geka,
dysza 14 mm, krótka
00053748
Węża do zaprawy 1" 7,5 m złączka ciśn.
00053749
Węża zbroj. z PCW 9 x 3 mm dł. 7,5 m ze zł. EWO
20210500
Kuli gąbkowej śr. 30 mm
Zalecany osprzęt
00047722
Sprężarka powietrza DT4.16 230V 50/60Hz
00057901
Końcówka tynkarska 25 mm zł. Geka, dysza 14 mm
krótka
00067103
Wyłącznik ciśnieniowy RITMO
00067104
Zestaw do zapraw zalewowych//jastrychów/mas
szpachlowych
składający się z:
00008522
Węża do zaprawy 1" 15 m 2 x złącze ciśn.
00001795
Przewodu do zdalnego sterowania 25 m bez uchwytu
00008606
Zestaw natryskowy do farb dyspersyjnych
00008478
Wąż do farby 1/2" 15 m 2 x złącze ciśn.
00008521
Wąż zbrojony z PCW 9 x 3 mm 15 m ze zł. EWO
00008588
Pistolet natryskowy do farby
00010411
Kula gąbkowa śr. 17 mm do węża 10 mm
Zalecany osprzęt
00054174
Sprężarka powietrza LK 402 RAL2004
Knauf PFT GmbH & Co. KG
25
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Silnik i kratka ochronna - Widok
Knauf PFT GmbH & Co. KG
26
Stan 03.2004
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Silnik i kratka ochronna - Wykaz części zamiennych
Poz.
Ilość
Art. nr
1
2
20 20 71 02
Śruba z łbem sześciokątn. M6 x 10 DIN 933 ocynk.
2
1
00 06 63 37
Blacha osłony silnika RITMO RAL2004
3
1
00 05 96 06
Silnik przekładniowy1,3KW 336U 230/400V RAL2004
4
1
20 42 98 22
Wkład nóżk. wąski 10 – biegun. HAN 10A
5
1
00 06 69 82
Nakrętka zabezpieczająca EMV M20 x 1,5
6
1
00 06 69 80
Złącze gwintowane EMV M20 x 1,5
7
1
20 10 80 39
Kołpak z PCW 3/4" (okrągły, czarny)
8
1
00 06 52 17
Kratka ochronna z kołn. siln. RITMO RAL2004
9
1
20 20 63 22
Śruba z łbem grzybkowym M8 x 20 DIN 603 ocynk.
10
1
00 06 59 79
Nakrętka z kołnierzem M8 DIN 6331 ocynk.
11
2
00 02 32 71
Śruba z łbem sześciokątn. M 8 x 40 DIN 931 ocynk. ~
12
6
20 20 72 00
Nakrętka zabezpieczająca M8 DIN 985 ocynk.
13
1
00 06 18 58
Zaczep zabieraka odlew G 4 z okrągłym gniazdem
14
1
20 10 29 01
Rura ochronna do zaczepu zabieraka G4
15
2
20 20 78 01
Śruba z łbem sześciokątn. M 8 x 35 DIN 933 ocynk.
16
2
20 20 78 00
Śruba z łbem sześciokątn. M 8 x 30 DIN 933 ocynk.
Nazwa
Knauf PFT GmbH & Co. KG
27
Stan 03.2004
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Zasobnik materiału – Widok
Knauf PFT GmbH & Co. KG
28
Stan 03.2004
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Zasobnik materiału - Wykaz części zamiennych
1
1
00 05 60 28
Lej zasobnika materiału RITMO RAL9002
2
1
00 06 62 40
Wał mieszania RITMO RAL2004
3
1
00 06 62 69
Wał czyszczaka RITMO RAL2004
4
1
00 06 62 65
Czyszczak rury mieszania RITMO RAL2004
5
1
00 05 85 73
Kołnierz ssania A3-2L MINIJET II RAL2004
6
1
00 04 78 92
Wirnik A3-2L QUICKLI
7
1
00 04 78 93
Stojan A3-2L QUICKLI
8
1
00 05 65 76
Kołnierz tłocz. 4 l RAL2004
9
1
00 00 87 26
Manometr ciśnienia zaprawy Swing
10
1
00 01 04 80
Manometr 0 - 40 bar 1/2" z przekaźnikiem ciśnienia
11
1
00 01 04 79
Trójnik 3/4" 1/2" 3/4" gw. wewn. nr 130 VA
12
1
20 20 16 81
Złącze ciśnieniowe 3/4" gw. zewn. z uszczelką
13
1
20 20 12 00
Złącze Geka 3/4" gwint wewn.
14
1
00 00 88 99
Kolano 3/4" 90° gwint zewn. nr 3 ocynk.
15
1
00 02 35 81
Złączka mosiądz 1 1/4" gwint zewn. 3/4" gwint wewn. nr 241 ocynk.
16
2
20 20 78 00
Śruba z łbem sześciokątn. M 8 x 30 DIN 933 ocynk.
17
1
00 05 65 78
Kołnierz tłocz. 8 l RAL2004
18
1
00 04 85 66
Stojan B4-1,5L MINIJET II (8 l)
19
1
00 04 85 65
Wirnik B4-1,5L MINIJET II (8 l)
20
2
20 20 99 66
Śruba z łbem sześciokątn. M12 x 90 DIN 933 ocynk.
21
1
00 05 70 02
Kołnierz ssania B4-1,5L MINIJET II RAL2004
22
1
20 20 69 00
Nakrętka sześciokątn. M12 DIN 934 ocynk.
23
1
00 05 70 53
Pierścień uszczeln. 87 x 5 DIN 3770- kauczuk nitrylowy 70
24
1
00 05 70 11
Wkładka dyszy z tworzywa sztuczn. z kołn. D14 x 70
25
1
20 20 13 00
Złącze Geka 1/2" gwint wewn.
26
1
00 05 80 46
Kołpak Geka igła MINIJET II kpl
27
1
00 05 80 48
Igła kołpaka Geka
28
1
20 20 82 00
Nakrętka sześciokątn. M4 DIN 934 ocynk.
29
5
20 20 17 00
Uszczelka złącza Geka (opak. = 50 szt.)
30
1
00 05 80 47
Kołpak Geka z otworem
31
1
00 01 99 00
Zabezpieczająca nakrętka kołpakowa M4 DIN 986 ocynk.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
29
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Rama - Widok
Knauf PFT GmbH & Co. KG
30
Stan 03.2004
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Rama - Wykaz części zamiennych
1
1
00 06 50 50
Rama RITMO RAL2004
2
2
20 44 47 02
Kołpak (PCW) 20 x 40
3
1
00 06 50 83
Osłona podwozia RITMO RAL2004
4
8
20 20 72 00
Nakrętka zabezpieczająca M8 DIN 985 ocynk.
5
6
20 20 93 14
Podkładka ząbkowana A 8,4 DIN 6798 ocynk.
6
6
20 20 78 02
Śruba z łbem sześciokątn. M8 x 50 DIN 933 ocynk.
7
1
20 20 20 00
Złącze EWO część M 1/4" gwint zewn.
8
1
00 05 80 53
Złącze EWO część V 1/4" gwint wewn.
9
2
00 06 60 22
Nóżka z tworzywa sztucznego 20° 40x20 RITMO
10
2
00 00 82 54
Kółko zapasowe 230x85 osłona RAL 2004
11
2
20 20 86 03
Szybkozłącze z kołpakiem 20s x N 2 7
12
1
00 06 49 62
Osłona z tworzywa sztucznego lewa RITMO RAL2004
13
2
20 20 61 00
Śruba z łbem sześciokątn. M8 x 20 DIN 933 ocynk.
14
2
20 20 93 20
Podkładka 8,4 x 25 x 1,5 ocynk.
15
1
20 20 72 00
Nakrętka zabezpieczająca M8 DIN 985 ocynk.
16
1
00 06 49 63
Osłona z tworzywa sztucznego prawa RITMO RAL2004
Knauf PFT GmbH & Co. KG
31
Stan 03.2004
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Szafka sterownicza - Widok
Knauf PFT GmbH & Co. KG
32
Stan 03.2004
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Szafka sterownicza - Wykaz części zamiennych
1
1
00 04 63 79
Bezpiecznik automatyczny C 0,5A 1-biegun.
2
1
20 44 81 20
Przekaźnik dołączający 42V 2 zestyk przełączny
3
1
20 46 20 10
Optoizolator Typ 50032/10-35V DC
4
1
00 06 69 73
Filtr EMV do przetwornicy częstotliwości 1,5KW
5
1
00 06 69 78
Uchwyt do filtra EMV 1,5KW ocynk.
6
1
00 03 63 44
Transformator sterujący 230V-42V EV10 0,07A
7
1
00 03 77 73
Przetwornica częstotliwości 230V 3Ph 1,5kW SWING II
8
1
00 06 53 14
Obudowa RITMO RAL9002
9
1
20 42 86 04
Obudowa 4/5-biegun., HAN 3A/HA 4
10
1
20 42 86 06
Wkład wtyk. 4-biegun. HAN 3A
11
1
20 42 86 06
Wkład wtyk. 4-biegun. HAN 3A
12
1
20 42 86 05
Obudowa wkładu 4 + 5-biegun. kątowa
13
1
00 01 25 77
Wtyka sprzętowa CEE 3 x 16A 6h niebieska
14
1
00 06 69 80
Gwintowane złącze przewodu EMV M20 x 1,5
15
1
00 06 69 82
Nakrętka zabezpieczająca EMV M20 x 1,5
16
1
00 04 06 71
Obudowa wkładu 10-biegun. HAN 10 E 16A
17
1
20 43 22 00
Wkład gniazda 10-biegun. HAN 10E
18
1
20 42 34 20
Przewód zasilający 3 x 2,5 25 m z wtyką zabezpieczającą i złączem CEE 3 x
16A 6
19
1
00 05 07 83
Potencjometr 4,7 kOhm z napędem złącze gwintowane
20
2
00 05 38 35
Element zestykowy 1 zwierny M22
21
3
00 05 38 36
Element zestykowy 1 rozwierny M22
22
4
00 05 38 34
Złączka mocująca do elementów włącznika
23
1
00 05 38 78
Uchwyt przełącznika /przycisk. 0 zatrzask. M22
24
1
00 06 59 78
Uchwyt przełącznika ustaw. V zatrzask.M22
25
1
00 05 38 39
Przycisk bez płytki M22
26
1
00 05 38 42
Płytka przycisku czarna/ ciecz M22
27
1
00 05 38 30
Membrana okrągła do przycisku IP 67
28
1
00 05 38 86
Element opornika wstępnego LED do 42V
29
1
00 05 38 73
Nakładka lampki sygnalizacyjnej zielona M22
30
1
00 05 38 83
Element lampki sygnalizacyjnej czerwony 85-264V
31
1
00 05 95 93
Przełącznik 230V z wyzwalaczem podnapięciowym
32
1
20 44 45 00
Klucz do szafki sterowniczej
33
1
20 44 46 00
Zamek do szafki sterowniczej / rozdzielczej
Knauf PFT GmbH & Co. KG
33
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Armatura wodna - Widok
Knauf PFT GmbH & Co. KG
34
Stan 03.2004
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Armatura wodna - Wykaz części zamiennych
1
1
00 06 62 55
Uchwyt wodomierza RITMO RAL2004
2
1
20 20 36 10
Kolano 1/2" IG-AG Nr. 92 ocynk.
3
1
20 19 04 10
Złącze gwintowane węża 1/2" gwint zewn. tuleja 1/2"
4
2
20 20 25 01
Zacisk węża 20-23
5
1
20 20 15 00
Złącze Geka 1/2" tuleja
6
1
20 21 36 02
Wąż wodny / powietrzny 1/2" x 400 mm
7
1
20 44 76 50
Wyłącznik ciśnieniowy PS3/AF1 HMRS, 1/4" 1,9 bar
8
1
20 20 53 00
Złączka redukcyjna 1/2" gwint zewn. 3/8" gwint wewn. nr 241
9
1
20 20 17 00
Uszczelka złącza Geka (opak. = 50 szt.)
10
1
20 20 13 00
Złącze Geka 1/2" gwint wewn.
11
1
00 02 33 73
Podkładka U B 23 DIN 125 ocynk.
12
1
20 20 34 20
Przedłużka zaworu 1/2" x 20 MS DIN 3523
13
1
20 19 04 10
Złącze węża gwintowane 1/2" gwint zewn. tuleja 1/2"
14
1
20 21 35 03
Wąż wodny /powietrzny 1/2" x 160 mm
15
2
20 20 31 05
Złączka 1/2" stożkowa z nakrętką złączkową 3/4" do art. nr 20157700
16
1
20 20 51 12
Złączka redukcyjna 3/8" gwint zewn. 1/4" gwint wewn. nr 241
17
1
00 02 01 80
Kolano 1/4" 90° gwint wewn. – zewn. nr 1 ocynk.
18
1
00 01 99 13
Manometr 0 - 16 bar 1/4" tylny, D = 50mm
19
1
00 03 92 86
Blok armatury mosiądz DK 06 FN-1/2" E
20
1
20 15 61 00
Zakrętka z pierścieniem uszczelniającym R 1/4" do D06FN
21
1
00 04 04 28
Zawór spustowy Bloku armatury mosiądz
22
1
00 04 05 80
Uchwyt do zaworu regulacyjnego mosiądz
23
1
24
1
25
1
00 04 04 26
Wkład zaworu regulacyjnego kpl. mosiądz
26
1
02 01 83 40
Stożek (WDFM typ 1500)
27
1
20 18 31 00
Rura z tworzywa sztucznego 100-1000 l/h
28
1
20 18 32 00
Pierścień uszczelniający 28 x 3,5 DIN 3771- kauczuk nitrylowy 70
29
2
20 18 33 10
Złączka redukcyjna 1" gwint zewn. - 1/2" gwint wewn. tworzywo sztuczne
30
1
20 18 30 00
Wodomierz 100 - 1000l/h kpl.
Pierścień uszczelniający 6 x 1,5 DIN 3771- kauczuk nitrylowy 70
Pierścień uszczelniający 18 x 2,5 DIN 3771- kauczuk nitrylowy 70
Knauf PFT GmbH & Co. KG
35
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Schemat
Knauf PFT GmbH & Co. KG
36
Stan 03.2004
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Schemat
Knauf PFT GmbH & Co. KG
37
Stan 03.2004
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Wartości ustawień parametrów przetwornicy częstotliwości Yaskawa typ 606
V7
Parametr
Funkcja
Wartość
ustawienia
Wskazówki
Przy ustawianiu parametrów ustawić
na 4, następnie na 0
001
Hasło
0
002
Wybór typu sterowania
0
003
Wybór żądanej wartości roboczej
1
004
Wybór żądanej wartości częstotliwości
2
005
Wybór procedury zatrzymywania
1
008
Wybór żądanej wartości częstotliwości
1
011
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
87
Hz
012
Maksymalne napięcie
230
V
014
Średnia częstotliwość wyjściowa
10
Hz
015
Średnie napięcie częstotliwości
wyjściowej
48
V
016
Minimalna częstotliwość wyjściowa
1,5
Hz
019
Czas rozbiegu 1
2,5
sec.
020
Czas zatrzymania 1
1,5
sec.
024
Żądana wartość stała 1
50
Hz
034
Żądana wartość stała dolna wartość
graniczna
25
%
036
Prąd znamionowy silnika
4,8
A (przy silniku 1,3 kW)
037
Elektroniczne zabezpieczenie termiczne
038
Zabezpieczenie termiczne wyłącza za
039
Wentylator
1
058
Wyjście wielofunkcyjne wybór 2
4
060
Wzmocnienie analogowej żądanej
wartości
87
%
061
Offset analogowej żądanej wartości
18
%
090
Czas przy zatrzymaniu
0,5
sek.
093
Ograniczenie prądu przy rozbiegu
190
%
095
Poziom wykrywalności częstotliwości
20
Hz
105
Kompensacja momentu obrotowego
25
106
Poślizg nominalny silnika
3,3
0
Wł.
1 min.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
38
Praca ciągła
Hz
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Usuwanie nieprawidłowości pracy przetwornicy częstotliwości
ROZDZIAŁ 8 - Usuwanie usterek
8 Usuwanie usterek
W tym Rozdziale przedstawione są wskazania usterek przetwornicy częstotliwości oraz
błędy w pracy urządzenia, spowodowane nieprawidłową obsługą silnika/maszyny oraz
odpowiadające im sposoby ich usuwania.
Diagnozy błędów i sposoby ich usuwania
W tym Rozdziale przedstawiono wskazania alarmowe i wskazania błędów oraz stany,
wywołane nieprawidłową obsługą urządzenia VS-606V7 oraz objaśniono sposoby ich
usuwania.
<Sposoby usuwania w przypadku wersji z gładką pokrywą>
1.
Wykonać resetowanie albo wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie urządzenia.
2.
W przypadku, gdy nie doprowadzi to do usunięcia błędu, należy postępować wg
następującej kolejności:
(1) Wyłączyć zasilanie elektryczne i sprawdzić podłączenia zewnętrzne
(2) Wyłączyć zasilanie elektryczne i wymienić pokrywę gładką na wersję z pulpitem
cyfrowym tak, by widoczne były sygnały błędów. Błędy powinny zostać wskazane po
ponownym włączeniu zasilania.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
39
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
<Usuwanie błędów w przypadku wersji z pulpitem cyfrowym>
: WŁĄCZONE
: migające
: WYŁĄCZONE
Meldunki alarmowe i ich znaczenie
Wskazanie
Cyfrowy
pulpit
PRACA
(zielony)
ALARM
(czerwony)
Stan przetwornicy
częstotliwości
migające
Ostrzeżenie
migające
migające
migające


Błąd
Stan zestyków
nie ulega
zmianie.
Wyjaśnienie
Przyczyny i sposoby
usuwania
UV (niedomiar napięcia napięcia zasilania)
Przy wyłączonym wyjściu przetwornicy
napięcie obwodu prądu głównego spadło
poniżej wartości wyzwalania niedomiarowo napięciowego
200V: Wyłącza się przy napięciu stałym w
obwodzie prądu głównego o wartości
poniżej około 200 V (160 V
jednofazowy)
400 V: Wyłącza się przy napięciu stałym w
obwodzie prądu głównego o wartości
poniżej około 400 V
(Błąd napięcia prądu sterowania) Przy
wyłączonym wyjściu inwertera stwierdzono
błąd napięcia prądu sterowania.
OV (nadmiar napięcia w obwodzie prądu
głównego)
Przy wyłączonym wyjściu przetwornicy
napięcie obwodu prądu głównego wzrosło
powyżej wartości wyzwalania nadmiarowo napięciowego.
200 V: około 410 V lub więcej
400 V: około 820 V lub więcej
OH (nadwyżka temperatury elementu mocy)
Przy wyłączonym wyjściu przetwornicy wzrosła
temperatura powietrza na wejściu do elementu
mocy.
CAL (wstrzymana komunikacja MEMOBUS)
Przy ustawionym na 2 parametrze n003
(wybór polecenia pracy) lub ustawionym na 6
parametrze n004 (wybór wartości
częstotliwości) i włączonym napięciu zasilania,
sterowanie nie uzyskało poprawnych danych.
Sprawdzić:
 napięcie w sieci
 przyłącze prądu
sieciowego
 stan wszystkich
zacisków
Knauf PFT GmbH & Co. KG
40
Sprawdzić napięcie
zasilania
Sprawdzić
temperaturę
powietrza
Sprawdzić
urządzenia
komunikacyjne oraz
sygnały przenoszenia
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Wskazanie
Cyfrowy
pulpit
PRACA
(zielony)
ALARM
(czerwony)
Stan przetwornicy
częstotliwości
migające


Ostrzeżenie
Błąd
Stan zestyków
nie ulega
zmianie.
migające
migające


Stan 03.2004
Wyjaśnienie
Przyczyny i sposoby
usuwania
OP  (błędy ustawienia parametrów przy
ustawianiu poprzez komunikację MEMOBUS)
OP1: Ustawione zostały dwie lub więcej
wartości dla wyboru wielofunkcyjnego
wejścia.
(parametry n050 do n056)
OP2: Odniesienie między parametrem U/f
jest nieprawidłowe
(parametry n011, n013, n016)
OP3: Wartość ustawienia prądu
znamionowego silnika jest większa od
150% prądu znamionowego
przetwornicy częstotliwości
(parametr n036)
OP4: górne/dolne wymagane stałe żądane
wartości są zamienione
(parametry n033 i n034)
OP5: (parametry n083 do n085)
OL3: (nadmierny moment obrotowy)
Prąd silnika przekracza wartość ustawioną
parametrem n089
Sprawdzić wartości
ustawień
Sprawdzić napięcie
zasilania
Sprawdzić
temperaturę
powietrza
Sprawdzić
urządzenia
komunikacyjne oraz
sygnały przenoszenia
SER (błąd sekwencyjny)
Przetwornica częstotliwości, znajdując się w
trybie wydawania, otrzymuje zdalne / lokalne
polecenie wyboru lub, poprzez zaciski
wielofunkcyjne, polecenia zmian dla zacisków
komunikacyjnych / sterowania.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
41
Zmniejszyć
obciążenie i
przedłużyć czas
rozbiegu /
zatrzymania
Sprawdzić
zewnętrzny obwód
prądu (kolejność
sygnałów)
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Wyjaśnienie
Przyczyny i sposoby
usuwania
migające
BB (zewnętrzny blok bazowy)
Na zacisku wielofunkcyjnym aktywne jest
polecenie bloku bazowego. Wyjście
przetwornicy częstotliwości jest wyłączone
(silnik obraca się do zatrzymania). Stan
zostaje usunięty, o ile nie dotrze polecenie
wejścia.
Sprawdzić
zewnętrzny obwód
prądu (kolejność
sygnałów)
migające
EF (jednoczesne poleceniu biegu w lewo i w
prawo)
W przypadku, gdy przez okres dłuższy niż 500
ms występują równocześnie polecenia biegu w
lewo i w prawo, przetwornica częstotliwości
wyłącza się zgodnie z parametrem n005.
Sprawdzić
zewnętrzny obwód
prądu (kolejność
sygnałów)
migające
STP (polecenie zatrzymania z pulpitu)
Gdy na zaciskach sterowania wstrzymane jest
polecenie biegu w lewo / prawo lub poprzez
zaciski wstrzymane jest polecenie pracy,
oznacza to, że naciśnięty został przycisk STOP .
Otworzyć polecenie
biegu w lewo / prawo
na zaciskach
sterujących
Wskazanie
Cyfrowy
pulpit
PRACA
(zielony)
ALARM
(czerwony)


lub


migające
migające
Stan przetwornicy
częstotliwości
Ostrzeżenie
Błąd
Stan zestyków
nie ulega
zmianie.
RESET
Przetwornica częstotliwości wyłącza się
zgodnie z parametrem n005. Przetwornice
częstotliwości z wyłącznikiem awaryjnym
otrzymują sygnał awarii. Przetwornica
częstotliwości wyłącza się zgodnie z
parametrem n005.
FAN (błąd na wentylatorze)
Wentylator jest zablokowany
CE (MEMOBUS) Błąd komunikacji
FBL (utrata sprzężenia zwrotnego PID)
Wartość sprzężenia zwrotnego PID spadła
poniżej poziomu rozpoznawania. Przy utracie
sprzężenia zwrotnego PID przetwornica
częstotliwości pracuje dalej zgodnie z
poleceniami w parametrze n136.
migające
Błąd komunikacji z jedną z losowo wybranych
kart
W trybie pracy, przy którym przychodzi
polecenie pracy lub stała żądana wartość
przychodzą z losowo wybranej karty, wystąpił
błąd komunikacji
Knauf PFT GmbH & Co. KG
42
Sprawdzić
zewnętrzny obwód
prądu (kolejność
sygnałów)
Sprawdzić:
 wentylator
 podłączenie
wentylatora
Sprawdzić
urządzenia
komunikacyjne i
sygnały
przekazywania
Sprawdzić system
mechaniczny i
skorygować
przyczynę lub
zwiększyć wartość
parametru n137
Sprawdzić
urządzenia
komunikacyjne i
sygnały
przekazywania
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Wskazanie
Cyfrowy
pulpit
PRACA
(zielony)
ALARM
(czerwony)
Stan przetwornicy
częstotliwości
Stan 03.2004
Wyjaśnienie
OC (prąd przeciążeniowy)
Prąd wyjściowy inwertera przekracza
krótkoterminowo 250% prądu znamionowego
Przyczyny i sposoby
usuwania









Tryb ochronny
Wyjście
przetwornicy
częstotliwości
zostaje
wyłączone, silnik
obraca się do
zatrzymania
OV (nadmiar napięcia w obwodzie głównym)
Napięcie stałe w obwodzie głównym, ze
względu na zbyt wysoką, oddaną przez silnik
energię, przekracza wartość dopuszczalną
Napięcie wyzwalające:
200V: wyłączanie, gdy napięcie stałe w
obwodzie głównym przekracza 410 V
400V: wyłączanie, gdy napięcie stałe w
obwodzie głównym przekracza 820 V.




UV1 (niedomiar napięcia w obwodzie
głównym)
Napięcie stałe w obwodzie głównym, przy
uruchomionym wyjściu przetwornicy jest
niższe od wartości dopuszczalnej
200V: włączanie, gdy napięcie stałe w
obwodzie głównym jest niższe od 200
V (160 V jednofazowo)
400V: wyłączanie, gdy napięcie stałe w
obwodzie głównym jest niższe od 400
V
Knauf PFT GmbH & Co. KG
43



zwarcie lub
doziemienie po
stronie wyjściowej
przetwornicy
zbyt wysoki
moment
bezwładności
obciążenia
zbyt krótki czas
przyspieszenia /
opóźnienia
(parametry n019
do n022)
specjalny silnik
start silnika w
czasie wybiegu
moc silnika
większa od mocy
przetwornicy
włączenie /
wyłączenie
zabezpieczenia po
stronie wyjściowej
przetwornicy
zbyt krótki czas
opóźnienia
(parametry n020
lub n022)
opuszczanie lub
inne obciążenie
ujemne (naciąg
itp.)
wydłużenie czasu
wzrostu prądu
dołączenie
dodatkowego
opornika
hamowania
obniżenie napięcia
zasilającego
przerwa fazy
napięcia
zasilającego
krótkoterminowy
zanik napięcia
Sprawdzić:
napięcie zasilania
podłączenie
okablowania
obwodu głównego
 podłączenie
zacisków


PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Wskazanie
Cyfrowy
pulpit
PRACA
(zielony)
ALARM
(czerwony)
Stan przetwornicy
częstotliwości
Stan 03.2004
Wyjaśnienie
Przyczyny i sposoby
usuwania
UV2 (błąd napięcia sterowania)
Odkryty został błąd napięcia sterowania
Wyłączyć napięcie
sieciowe i ponownie
włączyć. W
przypadku, gdy nie
powoduje to
usunięcia błędu
przetwornicę należy
wymienić.
OH (nadwyżka temperatury części mocy)
Wzrost temperatury spowodowany
przeciążeniem przetwornicy lub zbyt wysoką
temperaturą powietrza nawiewanego


Tryb ochronny
Wyjście
przetwornicy
częstotliwości
zostaje
wyłączone, silnik
obraca się do
zatrzymania
przeciążenie
błędne ustawienie
wartości U/f
 zbyt krótki czas
przyspieszenia
(gdy błąd
występuje przy
przyspieszaniu)
 zbyt wysoka
temperatura
nawiewu (>50 C)
 zablokowany
wentylator

Sprawdzić:
 wielkość
obciążenia
 ustawienia U/f
(stałe n011 do
n017)
 temperaturę
nawiewu
OL1 (przeciążenie silnika)
 Sprawdzić:
Zadziałało wbudowane elektroniczne
obciążenia silnika
termiczne urządzenie zabezpieczające silnika
lub ustawienia U/f
(stałe n011 do
n017)
 do parametru n036
wprowadzić prąd
znamionowy silnika
podany na
tabliczce
znamionowej
OL2 (przeciążenie przetwornicy częstotliwości)  Sprawdzić:
Zadziałało wbudowane elektroniczne
obciążenia lub
termiczne urządzenie zabezpieczające
ustawienia U/f
przetwornicy
(stałe n011 do
n017)
 sprawdzić moc
znamionową
przetwornicy
OL3 (zbyt wysoki moment obrotowy)
W trybie U/f: prąd wyjściowy przetwornicy
częstotliwości przekracza wartość ustawioną
parametrem n098.
Tryb wektorowy: prąd silnika lub moment
obrotowy przekraczają wartość ustawioną
parametrem n097 i n098. W przypadku, gdy
stwierdzony został zbyt wysoki moment
obrotowy, przetwornica częstotliwości
kontynuuje tryb pracy, zgodnie z warunkami,
określonymi z parametrem n096.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
44


Sprawdzić
napędzane
urządzenie i usunąć
błąd lub podwyższyć
wartość parametrów
n098 do najwyższej,
dopuszczonej dla tej
maszyny wartości
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Wskazanie
Cyfrowy
pulpit
PRACA
(zielony)
ALARM
(czerwony)


Stan przetwornicy
częstotliwości
Tryb ochronny
Wyjście
przetwornicy
częstotliwości
zostaje
wyłączone, silnik
obraca się do
zatrzymania
Stan 03.2004
Wyjaśnienie
Przyczyny i sposoby
usuwania
EF  (błąd zewnętrzny)
Przetwornica częstotliwości otrzymuje sygnał
błędu poprzez zaciski obwodu sterowania
EF0: zewnętrzny błąd wartości żądanej przez
komunikację MEMOBUS
EF1: zewnętrzny sygnał błędu poprzez zacisk
sterowania S1
EF2: zewnętrzny sygnał błędu poprzez zacisk
sterowania S2
EF3: zewnętrzny sygnał błędu poprzez zacisk
sterowania S3
EF4: zewnętrzny sygnał błędu poprzez zacisk
sterowania S4
EF5: zewnętrzny sygnał błędu poprzez zacisk
sterowania S5
EF6: zewnętrzny sygnał błędu poprzez zacisk
sterowania S6
EF7: zewnętrzny sygnał błędu poprzez zacisk
sterowania S7
CPF-00
Komunikacja przetwornicy częstotliwości z
pulpitem cyfrowym przy włączonym napięciu
zasilania została przerwana na dłużej niż 5s
Sprawdzić
połączenia
zewnętrzne
(kolejność poleceń)
CPF-01
Przy rozpoczęciu przekazu z pulpitem
cyfrowym wystąpił błąd przekazu na okres
dłuższy niż 5 s
CPF-04
W obwodzie sterowania przetwornicy
częstotliwości wystąpił błąd EEPROM
Knauf PFT GmbH & Co. KG
45
Sprawdzić, czy pulpit
jest prawidłowo
wbudowany a
następnie wyłączyć i
ponownie włączyć
napięcie zasilania. W
przypadku, gdy nie
spowoduje to
usunięcia błędu,
należy wymienić
pulpit lub
przetwornicę
częstotliwości
Sprawdzić, czy pulpit
jest prawidłowo
wbudowany a
następnie wyłączyć i
ponownie włączyć
napięcie zasilania. W
przypadku, gdy nie
spowoduje to
usunięcia błędu,
należy wymienić
pulpit lub
przetwornicę
częstotliwości
 Zapisać wartości
wszystkich
parametrów i
zainicjalizować je na
nowo
 Wyłączyć i ponownie
włączyć napięcie
sterowania. W
przypadku, gdy nie
spowoduje to
usunięcia błędu,
należy wymienić
pulpit lub
przetwornicę
częstotliwości
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Wskazanie
Cyfrowy
pulpit
PRACA
(zielony)
ALARM
(czerwony)


lub


Stan przetwornicy
częstotliwości
Zatrzymuje się,
odpowiednio do
wartości
parametrów
Stan 03.2004
Wyjaśnienie
Przyczyny i sposoby
usuwania
STP (wyłączenie alarmowe)
Po wejściu sygnału wyłączania alarmowego
przetwornica częstotliwości wyłącza się
zgodnie z ustawieniami parametru n005
Sprawdzić
połączenia
zewnętrzne
(kolejność poleceń)
FBL (utrata sprzężenia zwrotnego PID)
Wartość sprzężenia zwrotnego PID spadła
poniżej poziomu wykrywania. Przy utracie
sprzężenia PID przetwornica częstotliwości
pracuje dalej, zgodnie z założeniami w
parametrach n136
Sprawdzić system
mechaniczny i
skorygować
przyczynę lub
podwyższyć wartość
parametrów n137
Knauf PFT GmbH & Co. KG
46
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Lista kontrolna dla rocznej kontroli rzeczoznawcy (wzór dokumentu)
Zgodnie z ZH1/575 kontrolę rzeczoznawcy należy przeprowadzić jeden raz w roku.
Potwierdzeniem tej kontroli jest plakietka kontrolna dla maszyny i szafki sterowniczej. Protokół
badania należy okazać na żądanie.
Data
badania:
Element
Kontroler:
Podpis:
Rodzaj kontroli
Zasobnik materiału Kontrola wszystkich połączeń spawanych ze
względu na występowanie rys.
Zasobnik materiału Zniszczenie wskutek korozji lub odkształceń.
Strefa mieszania
Kontrola zużycia ścianek rury.
Minimalna grubość ścianki - 1,5mm
Mieszadło
Kontrola stopnia zużycia profilu klinowego w
strefie mieszania.
Mieszadło
Kontrola stopnia zużycia zabieraka pompy.
Kratka ochronna
Stosowanie przy pracy.
Podwozie
Kontrola wszystkich połączeń spawanych ze
względu na występowanie rys!
Podwozie
Kontrola sztywności wszystkich połączeń
skręcanych.
Podwozie
Kontrola ewent. odkształcenia elementów.
Kontrola stabilności podwozia.
Podwozie
Stan elementów z tworzywa sztucznego.
Kółka
Kontrola łatwości obracania się kółek.
Wodomierz
Kontrola przezroczystości i szczelności szkiełka.
Zawór
Kontrola funkcjonowania zaworu
magnetyczny
Zawór reduktora
Kontrola funkcjonowania, sprawdzenie ustawienia
ciśnienia
1,9 bar.
Szafka sterownicza Kontrola wzrokowa widocznych uszkodzeń
Szafka sterownicza Kontrola funkcjonowania
Szafka sterownicza Czytelność wszystkich napisów
Szafka sterownicza Kontrola przy wysokim napięciu 1000V
Szafka sterownicza Kontrola funkcjonowania wszystkich wyłączników
ochronnych.
Szafka sterownicza Kontrola funkcjonowania wszystkich lampek
kontrolnych.
Szafka sterownicza Kontrola prawidłowości wszystkich połączeń
przewodów!
Tabliczka
Stan i czytelność tabliczki
znamionowa
Instrukcja
Stan instrukcji
użytkowania
Manometr ciśnienia Kontrola funkcjonowania.
zaprawy
Knauf PFT GmbH & Co. KG
47
Numer seryjny
maszyny:
bez
zastrzeżeń
naprawa/
wymiana
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
Dane techniczne
Moc
Liczba obrotów
Zasilanie - szafka sterownicza
Pobór prądu
Bezpiecznik
Podłączenie wody
Wydajność pompy
Odległość tłoczenia*
Ciśnienie robocze
Wysokość zasypowa Zasobnik materiału
Pojemność zasobnika materiału
Długość całkowita
Szerokość całkowita
Wysokość całkowita
Ciężar zasobnika
Ciężar napędu z kratką ochronną
Ciężar podwozia z szafką sterowniczą
Ciężar mieszadła
Ciężar całkowity
Poziom długotrwałego hałasu
Badanie EMV
silnik prądu zmiennego 1,3 kW
płynna regulacja ok. 175 - 650 U/min
prąd zmienny 230V, 50 Hz
4,8 A przy 230V
16 A
¾‘, min. 2,5 bar
ok. 12 l/min
7,5 m
maks. 15 bar
900 mm
45 l
750 mm
600 mm
1350 mm
19 kg
25 kg
40 kg
2 kg
86 kg
77±1 dB(A)
Maszyna została poddana badaniu zgodnie z
EMV i spełnia surowe wymagania klasy
ochronnej B (standard gospodarstwa
domowego). Szafka sterownicza
wyposażona jest w sieciowy filtr
przeciwzakłóceniowy.
* zależnie od wysokości tłoczenia, stanu i wersji pompy, rodzaju, składu i konsystencji
zaprawy.
Knauf PFT GmbH & Co. KG
48
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Knauf PFT GmbH & Co. KG
49
Stan 03.2004
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Knauf PFT GmbH & Co. KG
50
Stan 03.2004
PFT RITMO Instrukcja użytkowania
Stan 03.2004
DBAMY O PŁYNNOŚĆ PRACY
Knauf PFT GmbH & Co.KG
Postfach 60 97343 Iphofen
Einersheimer Straße 53 97346 Iphofen
Telefon: +49 93 23/31-760
Telefax: +49 93 23/31-770
E-Mail [email protected]
Internet
www.pft.de
Knauf PFT GmbH & Co. KG
51
Download