badania koniunktury w transporcie samochodowym

advertisement
Iwona Balke
Instytut Transportu Samochodowego
BADANIA KONIUNKTURY W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM
JAKO METODA POZYSKIWANIA INFORMACJI
O KONDYCJI FIRM PRZEWOZOWYCH W POLSCE
Badania koniunktury w polskim ciężarowym transporcie samochodowym prowadzone od
1997 r. w Instytucie Transportu Samochodowego bazują na danych pozyskiwanych
z ankiet rozsyłanych czterokrotnie w ciągu roku do 1500 przedsiębiorstw krajowego
i międzynarodowego transportu samochodowego ładunków.
Prezentowane wyniki, stanowiące 54 edycję badań koniunktury, są źródłem cennych,
trudno dostępnych informacji, dotyczących kondycji krajowych firm przewozowych.
Respondenci zwracają uwagę na bariery utrudniające rozwój i sprawne funkcjonowanie
przedsiębiorstw transportu samochodowego.
RESEARCH INTO BUSINESS ACTIVITY IN ROAD TRANSPORT
AS THE METHOD OF LOGGING INFORMATION
ABOUT CONDITION OF POLISH TRANSPORT COMPANIES
Research into business activity in road transport in Poland conducted since 1997 by Motor
Transport Institute are based on data gained over from polls sent out four times a year
to 1500 companies of domestic and international road transport of goods.
The results presented in the article are 54th edition of the research into business activity
and are the source of valuable, hard accessible information regarding the condition
of Polish transport companies.
The respondents pay a special attention to barriers that make their development more
difficult and are limiting efficient functioning of the transport companies.
Transport Samochodowy 3-2010
Wstęp
Pojęcie „koniunktura” może być postrzegane dwojako. Z jednej strony odzwierciedla
ono istnienie i oddziaływanie różnych czynników, które kształtują stan gospodarki kraju
lub wybranego jej sektora. Koniunkturę traktujemy wówczas jako element nadrzędny
i utożsamiamy ją z okolicznościami, warunkami i zdarzeniami, mającymi wpływ na dany
stan rzeczy, a charakter tego wpływu przeświadcza o tym, czy koniunktura jest korzystna
czy nie. Istniejąca koniunktura warunkuje decyzje poszczególnych podmiotów, przez co
wywiera wpływ na funkcjonowanie gospodarki kraju. Rejestrowanie zmian
poszczególnych czynników, ich przetwarzanie i ocena pozwala na określanie przebiegu
i przyczyn wahań koniunkturalnych.
Z drugiej strony, od stanu gospodarki lub poszczególnych jej sektorów uzależniony jest
charakter i ewentualne wahania koniunktury. Funkcjonowanie kraju kształtuje koniunkturę
poprzez działania podejmowane przez konkretnych uczestników rynku. W ten sposób
rozumiana koniunktura jest następstwem ogólnej sytuacji gospodarczej.
Prawidłowy rozwój gospodarki jest uwarunkowany m.in. korzystną i stabilną sytuacją
na rynku transportowym. Badania koniunktury stanowią jedną z metod pozyskiwania
informacji o kondycji firm przewozowych.
Celem badań koniunktury w polskim ciężarowym transporcie samochodowym
prowadzonych od 1997 r. w Instytucie Transportu Samochodowego (ITS) jest
systematyczne monitorowanie stanu w tak istotnym dla gospodarki sektorze, jakim
jest transport.
1. Metoda badania koniunktury w ciężarowym transporcie samochodowym
W badaniach koniunktury prowadzonych w ITS wykorzystywana jest metoda testu
koniunktury bazująca na informacjach pozyskiwanych z ankiet, rozsyłanych czterokrotnie
w ciągu roku do 1500 przedsiębiorstw krajowego i międzynarodowego transportu
samochodowego. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą różnorodnych, ale jednocześnie
najbardziej podstawowych aspektów działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa
transportowe i zostały dobrane w taki sposób, aby poprzez ich weryfikację jak najpełniej
można było oddać przebieg procesów koniunkturalnych.
Podstawowe obszary uwzględniane w badaniach koniunktury, to przede wszystkim:
wielkość krajowych i międzynarodowych przewozów ładunków oraz liczba
zaangażowanych w nie pojazdów, ogólna i finansowa sytuacja w przedsiębiorstwach
prowadzących działalność transportową, a także działalność inwestycyjna i poziom
zakupów ciężarowego taboru samochodowego. Badaniu podlega zadłużenie
przedsiębiorstw przewozowych, opóźnienia w regulowaniu należności przez klientów,
poziom zatrudnienia, tendencje w kształtowaniu się cen za przewozy, a także nasilenie
konkurencji.
Przedmiotem badania jest wyłącznie kierunek subiektywnie postrzeganych zmian, jakie
zaszły zdaniem respondentów w kwartale bieżącym w stosunku do kwartału poprzedniego
oraz kierunek zmian przewidywanych w kwartale następnym w stosunku do kwartału
bieżącego. Pytania zawarte w ankiecie nie wymagają udostępniania danych liczbowych,
co ułatwia ankietowanym udzielanie odpowiedzi. Przedsiębiorcy, wskazując na poprawę,
pogorszenie lub brak zmian, dostarczają cennych informacji wyprzedzających rzeczywisty
poziom zjawisk, co pozwala na szybsze i sprawniejsze pozyskiwanie danych niezbędnych
do prowadzonych badań.
32
Badania koniunktury…
Ankieta dostarcza także informacji charakteryzujących badane przedsiębiorstwa
przewozowe, m.in. pod względem formy własności, liczby zatrudnionych osób,
eksploatowanych pojazdów, kierunków geograficznych realizowanych międzynarodowych
przewozów ładunków, województwa, w którym znajduje się przedsiębiorstwo
i ewentualnych rodzajów wykonywanej działalności dodatkowej (działalność spedycyjna,
magazynowanie, prace ładunkowe, itp.).
Stosunkowo nieduża liczba pytań zawartych w ankiecie, jak również przejrzysta forma
i uproszczony sposób udzielania odpowiedzi, powodują, że wypełnienie ankiety nie jest
czynnością uciążliwą. Anonimowy udział w badaniu daje poczucie bezpieczeństwa
w rozumieniu ochrony danych i zachęca do współpracy z ośrodkiem badawczym.
Wyniki uzyskiwane są poprzez obliczenie procentowego udziału odpowiedzi na
poszczególne pytania ankiety (poprawa, pogorszenie, brak zmian), z uwzględnieniem wag,
czyli zróżnicowanego znaczenia przypisywanego poszczególnym odpowiedziom ze
względu na niejednorodność podmiotów, od których pochodzą. Zastosowanie wag polega
na podzieleniu respondentów na grupy w zależności od liczebności posiadanego przez nich
taboru (grupa I - do 5 pojazdów; grupa II – 6 do 10 pojazdów; grupa III – 11 do 50
pojazdów; grupa IV – 51 do 100 pojazdów; grupa V – powyżej 100 pojazdów). Większą
wagę przypisuje się przedsiębiorstwom dużym, które znacznie silniej niż małe oddziałują
na sytuację w całej zbiorowości. Odpowiedzi ankietowanych firm pozwalają, po
odpowiednim uogólnieniu wyników, wnioskować o zachowaniach dominujących w całej
populacji przedsiębiorstw transportowych.
Wyniki kolejnych edycji badań koniunktury w polskim ciężarowym transporcie
samochodowym są publikowane w wydawanym przez ITS raz na kwartał Biuletynie
„Koniunktura w transporcie”. Wyniki prezentowane są w różnych przekrojach,
np. w ujęciu przestrzennym (z podziałem na 5 regionów Polski: nadmorski, środkowy,
wschodni, zachodni i południowy), według formy własności przedsiębiorstw
(przedsiębiorstwa państwowe i prywatne), według wielkości przedsiębiorstw mierzonej
liczebnością posiadanego taboru (przedsiębiorstwa małe – do 5 samochodów ciężarowych
i duże – powyżej 5 samochodów ciężarowych), czy według obszaru świadczenia usług
transportowych (przedsiębiorstwa krajowe, międzynarodowe i krajowo-międzynarodowe).
Metoda testu koniunktury jest stosowana zarówno w badaniach koniunktury całej
gospodarki, jak i poszczególnych jej działów. Jej wadą jest niepewność wynikająca
z niepełnej zwrotności ankiet i anonimowego udziału respondentów w badaniach, przez co
nie ma pewności, że odpowiedzi zawsze pochodzą od tych samych firm, a to może
zaburzać porównywalność wyników. Ponadto subiektywny charakter odpowiedzi na
pytania zawarte w ankiecie powoduje, że nawet przy założeniu dobrej woli i wiedzy
ankietowanego, zawsze mogą zaistnieć zniekształcenia, które wynikną z różnej
interpretacji postrzeganego wzrostu lub spadku.
2. Mierniki badania koniunktury w transporcie samochodowym
Koniunktura oceniana jest za pomocą odpowiednio dobranych wskaźników, które są
jednocześnie najbardziej popularną formą prezentowania wyników testu koniunktury.
Wskaźniki mogą przyjmować zarówno wartości dodatnie, co świadczy o istnieniu
korzystnej koniunktury, jak i ujemne, co wskazuje na tendencje negatywne. Minimalnie
wartość wskaźnika mogłaby wynosić -100 w przypadku, gdyby wszystkie ankietowane
przedsiębiorstwa wskazały na pogorszenie sytuacji w badanym okresie i przewidywały
podobną tendencję w nadchodzącym kwartale, natomiast maksymalnie mogłaby osiągać
33
Transport Samochodowy 3-2010
poziom +100, jeśli wszyscy respondenci stwierdziliby polepszenie sytuacji. Tak skrajne
wyniki nie miały jednak miejsca w badaniach koniunktury w transporcie, prowadzonych
w ITS.
Wzrost wartości wskaźnika w danym kwartale w stosunku do kwartału poprzedniego
lub w przyszłym kwartale w stosunku do bieżącego odnotowywany jest wtedy, kiedy
zwiększa się udział przedsiębiorstw, które w swoich ankietach deklarują pozytywną
zmianę badanego zagadnienia, a spadek wartości wskaźnika ma miejsce wtedy, kiedy ich
udział się zmniejsza.
Interpretacja wyników badania koniunktury, poza monitorowaniem zmian wartości
przyjmowanych przez poszczególne wskaźniki, polega na ocenie przyczyn poszczególnych
wzrostów lub spadków.
Podstawowym miernikiem badania koniunktury w ciężarowym transporcie
samochodowym jest wskaźnik koniunktury, wyrażający istniejące i przewidywane
tendencje w zakresie podstawowej działalności przedsiębiorstw transportowych,
tj. wielkości
przewozów
ładunków,
zarówno
transportem
krajowym,
jak
i międzynarodowym. Przy jego wyznaczaniu uwzględniana jest wielkość przedsiębiorstw
transportowych, mierzona liczbą posiadanych przez nie pojazdów ciężarowych.
Innym ważnym miernikiem jest wskaźnik kondycji ekonomicznej, będący
odzwierciedleniem ogólnej i finansowej sytuacji ankietowanych przedsiębiorstw
prowadzących działalność przewozową. Istotną rolę odgrywa również wskaźnik zdolności
przewozowej, wyznaczany na podstawie odpowiedzi respondentów dotyczących zmian
w liczbie pojazdów ciężarowych zatrudnionych w przewozach ładunków oraz
zmian w poziomie zakupów tychże pojazdów (rys. 1).
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIIV I II IIIIV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1997
1998
1999
2000
wskaźnik koniunktury
2001
2002
2003
2004
2005
wskaźnik kondycji ekonomicznej
2006
2007
2008
2009
2010
wskaźnik zdolności przewozowej
Rys. 1. Wskaźnik koniunktury, wskaźnik kondycji ekonomicznej i wskaźnik zdolności
przewozowej w okresie od I kwartału 1997 r. do II kwartału 2010 r. [7], [8], [9].
Fig. 1. The economic situation ratio, the economic condition ratio and the transports ability ratio
in the period from 1st quarter of 1997 to 2nd quarter of 2010 [7], [8], [9].
Zaletą długookresowych badań koniunktury jest możliwość obserwowania trendów na
podstawie wykresów wskaźników określających sytuację na polskim rynku
transportowym. Graficznie przedstawione wartości wskaźników pozwalają zauważyć
pewnego rodzaju cykliczność, polegającą na tym, że w poszczególnych badanych latach,
34
Badania koniunktury…
w pierwszych półroczach występowały tendencje wzrostowe, a w drugich półroczach
tendencje spadkowe
Kondycja ekonomiczno-finansowa branży transportowej kształtowała się w ostatnim
dziesięcioleciu w dość zróżnicowany sposób. Zdarzały się okresy zarówno bardziej, jak
i mniej sprzyjające jej rozwojowi. Wyniki badań koniunktury za rok 2006 i początek roku
2007 napawały optymizmem. Szczególną uwagę zwraca okres od połowy 2007 r. do końca
2008 r., w którym niekorzystne czynniki gospodarcze zaburzały prawidłowe
funkcjonowanie firm transportowych. Jednym z pierwszych symptomów sytuacji
kryzysowej była silna tendencja spadkowa wartości wskaźników. W IV kwartale 2007 r.
nastąpiło gwałtowne załamanie wielkości przewozów, zarówno w krajowym, jak
i międzynarodowym transporcie samochodowym. Badania koniunktury wykazały ujemną
wartość wskaźnika koniunktury. Przejawem sytuacji kryzysowej był także brak
w pierwszym półroczu 2008 r. charakterystycznego trendu wzrostowego wartości
wskaźników. Ówczesne prognozy wskazywały na sukcesywne pogarszanie się sytuacji
firm transportowych. Te z firm, które systematycznie zapoznawały się z wynikami badań
koniunktury, mogły zyskać cenne informacje odnośnie przewidywanego kryzysu, a dzięki
temu możliwość wcześniejszego opracowania środków zaradczych.
Niepomyślna i sukcesywnie pogarszająca się w 2008 r. koniunktura, przejawiająca się
znacznym spadkiem wartości wskaźników: koniunktury, kondycji ekonomicznej
i zdolności przewozowej, wynikała z negatywnego wpływu, jaki na firmy świadczące
samochodowe usługi przewozowe, wywierała trudna sytuacja gospodarcza zarówno
w kraju jak i za granicą.
Ostatni kwartał 2008 r. przyniósł wyjątkowo niską wartość wskaźnika koniunktury w
transporcie krajowym (-60,5) i międzynarodowym (-71,7). Spadek wartości wskaźnika
koniunktury spowodowany był przede wszystkim wyhamowaniem wzrostu
gospodarczego, przez co silnie odczuwalny był brak popytu na usługi przewozowe, a także
niekorzystnymi, z punktu widzenia właścicieli firm transportowych, relacjami pomiędzy
złotym, a dolarem czy euro.
W kolejnych kwartałach 2008 r. udział przedsiębiorstw transportowych, które
deklarowały w ankietach zmniejszenie wielkości przewozów ładunków zwiększał się,
a zmniejszał się udział przedsiębiorstw deklarujących zwiększenie wielkości przewozów.
Ta sytuacja uległa zmianie w 2009 r. i w pierwszym półroczu 2010 r., co potwierdzają
wyniki badań (rys. 2 i 3).
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
I
II
III
IV
I
II
2008
zmniejszenie wielkości przewozów
III
2009
brak zmian
IV
I
II
III
PROGNOZA
2010
zwiększenie wielkości przewozów
Rys. 2. Sytuacja przewozowa w transporcie krajowym w latach 2008-2010 [8], [9].
Fig. 2. The situation in domestic transport of goods in 2008-2010 [8], [9].
35
Transport Samochodowy 3-2010
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
I
II
III
IV
I
II
2008
zmniejszenie wielkości przewozów
III
2009
brak zmian
IV
I
II
III
PROGNOZA
2010
zwiększenie wielkości przewozów
Rys. 3. Sytuacja przewozowa w transporcie międzynarodowym w latach 2008-2010 [8], [9].
Fig. 3. The situation in international transport of goods in 2008-2010 [8], [9].
Od I kwartału 2009 r. stopniowo coraz więcej przedsiębiorstw transportowych
sygnalizowało w ankietach zwiększanie się wielkości przewozów ładunków, a coraz mniej
firm deklarowało spadek wielkości przewozów. Według badań przeprowadzonych
w II kwartale 2010 r., prognozy na III kwartał 2010 r. są korzystne, co wskazuje na
polepszenie sytuacji przedsiębiorstw.
Pogorszenie kondycji przedsiębiorstw transportowych obserwowane od 2007 r.
znalazło odzwierciedlenie również w znacznym osłabieniu działalności inwestycyjnej,
a w tym, w obniżeniu wielkości zakupów ciężarowego taboru samochodowego. Ważone
saldo odpowiedzi na pytanie o prowadzoną działalność inwestycyjną obniżało się
stopniowo od połowy 2007 r. W najgorszym, I kwartale 2009 r. wyniosło -19,7.
W II kwartale 2010 r. saldo polepszyło się do poziomu 4,7 (9,9% badanych
przedsiębiorstw transportowych sygnalizowało poprawę sytuacji, 37,0% brak zmian w tym
zakresie, 5,2% pogorszenie w obszarze działalności inwestycyjnej, a 47,9% badanych
przedsiębiorstw, stwierdziło, że działalność taka nie miała miejsca w badanym kwartale).
Ważną kwestią jest także stopień wykorzystania posiadanych środków transportu,
bowiem niski stopień tego wykorzystania oznacza istnienie rezerw przewozowych, co
jednocześnie zniechęca do podejmowania inwestycji, natomiast wysoki stopień
wykorzystania posiadanych środków transportu sugeruje konieczność zwiększenia
inwestycji taborowych.
O zdolności przewozowej decyduje między innymi wiek, stan i liczebność taboru
ciężarowego posiadanego przez przedsiębiorstwo transportu samochodowego. Wzrostowi
popytu na przewozy powinien towarzyszyć wzrost zdolności przewozowej.
Przedsiębiorstwa
transportu
samochodowego
zatrudnione
w
krajowych
i międzynarodowych przewozach ładunków w Polsce dysponują zdolnością przewozową
przewyższającą zapotrzebowanie na przewozy, czyli posiadają rezerwy jeśli chodzi
o możliwości, podczas gdy popyt na przewozy jest niewystarczający. W pewnym sensie
jest to zjawisko pozytywne, ponieważ oznacza, że transport nie jest czynnikiem
hamującym dla rozwoju gospodarki kraju, a przedsiębiorstwa w każdej chwili są w stanie
zrealizować ewentualny wzrost zadań przewozowych. Z drugiej strony taka sytuacja nie
wpływa korzystnie na skłonność do inwestowania w ciężarowy tabor samochodowy.
36
Badania koniunktury…
Niedobór zleceń zniechęca do zakupu środków transportu. Respondenci zwracają uwagę
na istnienie trudności związanych z pozyskiwaniem kredytów, co również ogranicza
inwestycje, a konsekwencje tego mogą mieć negatywne skutki, m.in. na strukturę wieku
użytkowanych pojazdów.
3. Charakterystyka badanej zbiorowości przedsiębiorstw transportowych
Systematyczna i wieloletnia kontynuacja badań koniunktury w transporcie umożliwia
obserwowanie prawidłowości charakteryzujących przedsiębiorstwa uczestniczące
w badaniach m.in. odnośnie struktury ich wielkości. W 1997 r. małe firmy (posiadające
od 1 do 5 samochodów ciężarowych), stanowiły ponad 80% ogółu populacji biorącej
udział w badaniu, a duże (posiadające powyżej 5 samochodów ciężarowych), niespełna
20%. Restrukturyzacja transportu oraz dynamiczne zmiany w tym zakresie przyczyniły się
do fluktuacji wśród małych, zazwyczaj rodzinnych firm transportowych. Wiele z firm nie
przetrwało próby czasu i upadło, a w ich miejsce pojawiły się nowe. Inne firmy
wykorzystały sprzyjającą sytuację na rynku transportowym i rozwinęły się.
Obecnie struktura wielkości przedsiębiorstw uczestniczących w badaniach koniunktury
kształtuje się odmiennie w porównaniu z sytuacją sprzed lat. Małe firmy stanowią około
40%, duże prawie 60%, jednak ze względu na anonimowy charakter ankiet, będących
podstawą badania, nie jest możliwe zweryfikowanie, czy opisana zmiana struktury badanej
zbiorowości pod względem wielkości, wynika z ogólnej zmiany struktury wielkości firm
w Polsce, czy też związana jest jedynie ze zmieniającą się próbą badawczą zaangażowaną
w badania (rys. 4).
90
80
70
60
Udział
50
przedsiębiorstw
40
(%)
30
20
10
0
I IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIVI IIIIIIV
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
przedsiębiorstwa małe (do 5 szt. taboru ciężarowego)
przedsiębiorstwa duże (6 szt. i więcej taboru ciężarowego)
Rys. 4. Struktura wielkości przedsiębiorstw uczestniczących w badaniach koniunktury
w okresie od I kwartału 1997 r. do II kwartału 2010 r. [7], [8], [9].
Fig. 4. The quantity structure of companies participating in the research into business activity
in the period from 1st quarter of 1997 to 2nd quarter of 2010 [7], [8], [9].
Struktura własności przedsiębiorstw uczestniczących w badaniach koniunktury
w transporcie, nie ulegała na przestrzeni lat tak wyraźnym zmianom, jak struktura ich
wielkości. Udział przedsiębiorstw państwowych w całej próbie nie przekraczał nigdy 20%.
Zdecydowaną większość stanowiły i stanowią przedsiębiorstwa prywatne.
37
Transport Samochodowy 3-2010
Zróżnicowanie obszaru świadczenia przez firmy usług transportowych, skłania do
wyróżnienia trzech grup przedsiębiorstw: prowadzących przewozy ładunków wyłącznie
wewnątrz kraju, realizujących wyłącznie przewozy międzynarodowe oraz takich, które
zajmują się jednocześnie przewozami krajowymi i międzynarodowymi.
W II kwartale 2010 r. przedsiębiorstwa realizujące wyłącznie przewozy ładunków
wewnątrz kraju stanowiły 30,7% ogółu badanych firm. Udział przedsiębiorstw
prowadzących jedynie przewozy międzynarodowe wynosił 13,0%, a firmy wykonujące
zarówno przewozy krajowe, jak i międzynarodowe, stanowiły 56,3% (rys. 5).
przewozy krajowe
30,7%
przewozy krajowe
i międzynarodowe
56,3%
przewozy
międzynarodowe
13,0%
Rys. 5. Struktura obszarów świadczenia usług przewozu ładunków przez badane przedsiębiorstwa
w II kwartale 2010 r. [9].
Fig. 5. The areas of realizing transport services structure referring to companies participating
in the research into business activity in II quarter of 2010 [9].
W ujęciu geograficznym ankietowane przedsiębiorstwa transportu międzynarodowego
wykonywały w badanych latach najwięcej jazd w kierunku zachodnim, a najmniej
w kierunku północnym. W II kwartale 2010 r. przewozy ładunków w kierunku zachodnim
stanowiły 53,5%, na południe 20,3%, a na wschód 16,1%. Najmniej przewozów, 10,1%
odbyło się w kierunku północnym (rys. 6).
północny
10,1%
południowy
20,3%
zachodni
53,5%
wschodni
16,1%
Rys. 6. Struktura kierunków geograficznych przewozu ładunków w transporcie międzynarodowym
wykonywanym przez badane przedsiębiorstwa w II kwartale 2010 r. [9].
Fig. 6. The geographical direction structure referring to international transport of goods
by companies participating in the research into business activity in II quarter of 2010 [9].
38
Badania koniunktury…
4. Bariery w transporcie samochodowym
Na koniunkturę, w sektorze ciężarowego transportu samochodowego wywierają wpływ
warunki ekonomiczne, sytuacja gospodarcza zarówno w kraju jak i na świecie oraz
różnorodne czynniki determinujące kondycję firm transportowych. O koniunkturze
decydują między innymi: popyt i podaż usług transportowych, koszty prowadzenia
działalności przewozowej, w tym ceny paliw, sytuacja na rynku pracy, konkurencja wśród
przewoźników, system prawny i podatkowy, itp.
Wśród barier najczęściej wymienianych w minionych latach zdecydowanie przeważały
relatywnie wysokie koszty prowadzenia działalności przewozowej. W 2008 r. wskazywało
na ten fakt średnio 79,8% respondentów, w 2009 r. średnio 78,6%, a w dwóch pierwszych
kwartałach 2010 r. średnio 79,6%.
Pewne znaczenie miały w tym zakresie podwyżki cen paliw, szczególnie w II kwartale
2008 r. (rys. 7).
5,00
4,50
cena (zł/l)
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
I
II
III IV
V
VI VII VIII IX
X
XI XII
I
II
III IV V
2008
VI VII VIII IX
X
XI XII
2009
ON
PB 95
LPG
Rys. 7 Średnie miesięczne ceny paliw w okresie od stycznia 2008 r. do grudnia 2009 r. [14].
Fig. 8. Average monthly prices of fuels since January 2008 till December 2009 [14].
Porównanie średniej ceny oleju napędowego w całym 2007 r. na poziomie 3,75 zł/l,
w stosunku do średniej ceny w roku 2008, która wynosiła 4,24 zł/l, wskazuje na wzrost
o ponad 13%, co potwierdza opinię ankietowanych o odczuwanym wzroście kosztów
w przedsiębiorstwach transportowych. W kolejnym 2009 r. średnia cena oleju napędowego
kształtowała się już na znacznie niższym poziomie 3,68 zł/l.
Istotny wpływ na funkcjonowanie firm transportowych wywierały także niekorzystne
wahania wartości złotego w stosunku do walut obcych szczególnie euro i dolara (rys. 8).
39
Transport Samochodowy 3-2010
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
2007-12-31
2008-03-31
2008-06-30
2008-09-30
2008-12-31
2009-03-31
2009-06-30
2009-09-30
2009-12-31
2010-03-31
2010-06-30
wartość złotego wyrażona w dolarach amerykańskich
wartość złotego wyrażona w euro
wartość złotego wyrażona we frankach szwajcarskich
wartość złotego wyrażona w funtach szterlingach
Rys. 8 Wartość złotego wyrażona w walutach obcych na podstawie średnich kursów według NBP
w latach 2008-2010 r. [13].
Fig. 8. The value of zloty expressed in other currencies on the basis of average courses
according to National Bank of Poland in years 2008-2010 [13].
Utrzymywanie się mocnej pozycji złotego oznacza m.in., że frachty ustalane
z klientami zagranicznymi w euro, po przeliczeniu na krajową walutę stają się mniej
korzystne. Firmy transportowe nie są w stanie negocjować podwyżek frachtów w takim
zakresie, aby rekompensowały one niekorzystne zmiany kursów walut czy wzrost innych
kosztów, którym zostają dotknięci.
W pierwszej połowie 2008 r. mieliśmy w Polsce do czynienia z niekorzystnym dla
przewoźników umacnianiem się złotego, w III kwartale obserwowano zróżnicowane
wahania kursów walut obcych, natomiast IV kwartał 2008 r. przyniósł zdecydowane
osłabienie wartości złotego, co jednak w ogólnym bilansie w znaczący sposób nie
wpłynęło na polepszenie ogólnej kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw transportowych.
Rok 2009 przyniósł nieznaczne umocnienie złotego, I kwartał 2010 r. również, jednak
w II kwartale 2010 r. odnotowano osłabienie krajowej waluty.
Przyczyn tak silnego odczuwania wysokich kosztów prowadzenia działalności
transportowej w latach 2008-2010 upatrywać należy między innymi w niedostatecznym
popycie na usługi transportowe, co wyraźnie wyszczególniali respondenci. W 2007 r. na
niedostateczny popyt na usługi przewozowe wskazywało średnio 25,6% ankietowanych,
w 2008 r. średnio 49,3%, a w 2009 r. średnio 67,5%. Było to spowodowane kryzysem
finansowym i gospodarczym, skutkującym wyraźnym spowolnieniem efektywności
światowych gospodarek, co w następstwie wpłynęło na zmniejszanie eksportu, a więc
i spadek zapotrzebowania na przewozy towarów. W dwóch pierwszych kwartałach 2010 r.
udział odpowiedzi stwierdzających niedostateczny popyt na usługi transportowe zmienił
się na korzyść i stanowił średnio 40,3%.
Spośród zagadnień związanych z badaniami koniunktury w krajowych
i międzynarodowych przewozach ładunków, szczególnej uwagi i omówienia wymaga
kwestia zadłużenia. Od końca 2007 r. odpowiedzi ankietowanych wskazywały na
pogarszającą się kondycję ekonomiczną zarówno przewoźników krajowych, jak
i międzynarodowych. W III kwartale 2008 r. saldo odpowiedzi na pytanie o zadłużenie
40
Badania koniunktury…
wyniosło -39,2 co stanowiło niekorzystną zmianę w porównaniu z II kwartałem 2008 r.
Trudności z zachowaniem płynności finansowej coraz częściej powodowały zaniechanie
działalności przez przedsiębiorstwa przewozowe. Jednym z czynników wzrostu zadłużenia
przedsiębiorstw transportowych było znaczące wydłużanie terminów regulowania
należności za usługi przewozowe przez klientów transportu. W kolejnych kwartałach
2009 r. sytuacja stopniowo ulegała poprawie. W II kwartale 2010 r. saldo odpowiedzi na
pytanie o zadłużenie wyniosło -13,4, a prognozy na III kwartał 2010 r. wskazują na dalszą
poprawę jego wartości do poziomu -7,7.
W sytuacji pogarszającej się kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw przewozowych,
wydłużanie terminów regulowania należności za usługi transportowe, będące źródłem
taniego kredytowania dla innych przedsiębiorstw, stanowiło znaczne obciążenie dla firm
transportowych. W I kwartale 2009 r. ważone saldo odpowiedzi na pytanie o opóźnienia
w regulowaniu przez klientów należności za przewóz wynosiło aż -69,0%. Kolejne
kwartały przynosiły niewielką poprawę w tym zakresie. W II kwartale 2010 r. wartość
salda poprawiła się do poziomu -45,8, a prognozy wskazują, że w III kwartale wyniesie
ono -20,5. Oznacza to, że przewoźnicy zaczęli stopniowo odczuwać zmniejszenie tychże
opóźnień i na przyszły kwartał przewidują dalszą poprawę, jednak sytuacja w tym zakresie
nie jest najlepsza.
Firmy transportowe w Polsce zmagają się z szeregiem problemów wpływających na
efektywność ich funkcjonowania. Objęte badaniami przedsiębiorstwa transportu
samochodowego wśród barier utrudniających sprawne funkcjonowanie transportu
wymieniały także trudności w pozyskiwaniu kredytów, problemy związane
z zatrudnianiem pracowników, w tym przede wszystkim kierowców i spedytorów oraz
funkcjonowanie w nadmiernie rozbudowanym systemie przepisów prawnych.
Istotne znaczenie w transporcie samochodowym odgrywa sygnalizowana przez
ankietowane przedsiębiorstwa transportowe i wciąż nierozwiązana kwestia konkurencji,
która nie zawsze ma charakter uczciwy. W II kwartale 2010 r. saldo odpowiedzi na pytanie
o istnienie konkurencji w przewozach krajowych wynosiło
-23,8. Konkurencja
w krajowych przewozach ładunków nie zmieniła się w stosunku do kwartału poprzedniego
zdaniem 55,7% ankietowanych, 28,1% stwierdziło pogorszenie sytuacji w tym zakresie,
3,1% poprawę, a 13,0% uznało, że nie dotyczy ich ta kwestia. W przewozach
międzynarodowych saldo ukształtowało się na poziomie -17,9 (48,4% oceniło, że sytuacja
nie zmieniła się, 17,7% zasygnalizowało pogorszenie, 3,1% poprawę, a 30,7%, że ich to
nie dotyczy).
Wiele przedsiębiorstw dążąc do zminimalizowania oddziaływania niekorzystnych
czynników, a jednocześnie chcąc poprawić swoją sytuację, decydowało się na zwiększenie
rozmiarów floty, ryzykując co prawda wzrostem kosztów w początkowej fazie tego typu
inwestycji, ale z drugiej strony licząc na przyszłe zyski. Przedsiębiorstwa dokonujące
inwestycji taborowych zakładały bezproblemowe wykorzystanie większej liczby
pojazdów, biorąc pod uwagę rosnący popyt na usługi przewozowe, który dawał się odczuć
jeszcze na początku 2007 r. Sytuacja jednak mocno się odmieniła pod koniec roku 2007,
a wręcz pogorszyła w trzech pierwszych kwartałach 2008 r., szczególnie w odniesieniu do
kondycji firm transportowych realizujących przewozy międzynarodowe.
Liczba ciągników siodłowych zarejestrowanych w Polsce po raz pierwszy w 2006 r.
wyniosła 24,2 tys. W 2007 r. zarejestrowano 37,5 tys., a w 2008 r. odnotowano znaczny
spadek liczby pierwszych rejestracji do 26,0 tys. pojazdów.
41
Transport Samochodowy 3-2010
Małe przedsiębiorstwa (do 5 samochodów), które dokonały „przeinwestowania”
w 2006 lub 2007 r., znalazły się później na skraju upadłości, a wiele z nich nie wytrzymało
konkurencji i zmuszonych było zawiesić działalność transportową lub z niej zrezygnować.
Umacnianie się złotego obserwowane w 2008 r. skutkowało zmniejszeniem zarobków
przewoźników międzynarodowych, ponieważ frachty ustalane w walutach obcych po
przeliczaniu na krajową walutę stawały się mniej korzystne. Wzrost cen paliw również
oddziaływał niekorzystnie na kondycję firm transportowych. Ze względu na spadek
opłacalności eksportu towarów, krajowi producenci zaczęli wówczas ograniczać wysyłkę
swoich towarów za granicę, przez co zmniejszył się popyt na międzynarodowe usługi
transportowe, a w konsekwencji zmniejszyła się skłonność do inwestowania w nowe
ciągniki siodłowe. Skutkowało to spadkiem rejestracji ciągników siodłowych w 2008 r.
w stosunku do roku poprzedniego.
Właściciele firm transportowych ograniczyli powiększanie liczebności taboru, ale
chętnie wymieniali pojazdy „starsze” na „nowsze”. W strukturze wieku ciągników
siodłowych rejestrowanych w Polsce po raz pierwszy w latach 2006, 2007 i 2008,
występował znaczny udział pojazdów w wieku do 5 lat (70-76% wszystkich pierwszych
rejestracji ciągników siodłowych) (rys. 9).
100%
90%
80%
70%
74,3%
69,6%
76,6%
60%
do 5 lat
50%
6-10 lat
11 lat i więcej
40%
30%
20%
24,0%
28,2%
21,5%
10%
1,7%
2,2%
1,9%
I-XII 2006
I-XII 2007
I-XII 2008
0%
Rys. 9. Struktura wieku ciągników siodłowych zarejestrowanych w Polsce po raz pierwszy w 2006,
2007 i 2008 r. [1], [2], [5].
Fig. 9. The age structure of weight vehicles registered in Poland for the first time in 2006, 2007
and 2008 [1], [2], [5].
Pierwsze rejestracje ciągników siodłowych w wieku 6-10 lat stanowiły w 2006 r. 24,0%
ogółu, w 2007 r. 28,2%, a w 2008 r. ich udział zmniejszył się do 21,5%. Pojazdy w wieku
11 lat i więcej stanowiły jedynie około 2%. Struktura wieku ciągników siodłowych
rejestrowanych w Polsce uległa w latach 2006-2008 poprawie. Konkurencja, zwłaszcza na
rynku przewozów międzynarodowych, wymuszała odnowę parku, czego dowodem są
stosunkowo duże liczby pierwszych rejestracji pojazdów nowych.
Średni wiek statystycznego ciągnika siodłowego zarejestrowanego w Polsce po raz
pierwszy w latach 2005-2007 wynosił odpowiednio 3,8 lat, 3,6 lat, 3,5 lat, a w 2008 r.
2,9 lat. Sukcesywne odmładzanie parku ciągników siodłowych rejestrowanych w Polsce
42
Badania koniunktury…
po raz pierwszy spowodowane było dążeniem do sprostania standardom unijnym. Ciągniki
siodłowe w znacznym stopniu są wykorzystywane do przewozu ładunków w ruchu
międzynarodowym, gdzie bardzo rygorystycznie kontrolowane są parametry ekologiczne
pojazdów, od których uzależniona jest wysokość opłat, jakimi jest obciążany właściciel
pojazdu. Pojazd spełniający najnowsze parametry ekologiczne wprowadza mniej
substancji zanieczyszczających do środowiska, przez co opłata drogowa jest również
niższa.
5. Związki gospodarki z transportem
Gospodarka oddziałuje na transport, który pełni zarówno funkcję usługową, jak
i uzupełniającą w stosunku do wszystkich jej działów. Każdy wyrób musi być dostarczony
odbiorcy, a jego wytworzenie wymaga zaopatrzenia producenta w surowce i materiały.
Charakterystyczne jest istnienie zależności pomiędzy wykonywanymi przewozami
towarów, a wielkością produkcji. Każda zmiana wielkości produkcji wpływa na rozmiary
popytu na usługi transportowe i na wielkość przewozów, a to z kolei warunkuje rozwój
przedsiębiorstw transportowych i przeświadcza o sytuacji gospodarczej.
Ciężarowy transport samochodowy ładunków jest czułym miernikiem koniunktury,
ponieważ wzrost produkcji przyczynia się do wzrostu przewozów i analogicznie spadek
produkcji powoduje spadek przewozów. Usługi transportowe, pozostają więc
w nierozerwalnym związku z działalnością produkcyjną i przyczyniają się znacząco do
kondycji każdej gałęzi gospodarki.
Dobra kondycja transportu pobudza gospodarkę, ponieważ dzięki temu sprawnie działa
dostarczanie materiałów i surowców do produkcji i z drugiej strony dystrybucja towarów.
Kondycja gospodarki, mierzona wielkością produktu krajowego brutto, wiąże się także
z sytuacją w transporcie, a konkretnie z wielkością przewozów, i to zarówno towarowych
jak i pasażerskich. Wielkość produktu krajowego brutto w latach 2000-2008
przedstawiono na rys. 10.
1 200
1 000
800
PKB
(w mld zł)
600
400
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
lata
Rys. 10. Produkt krajowy brutto w latach 2000-2008 (w mld zł) [15].
Fig. 10. Gross Domestic Product in years 2000-2008 (in billions zl) [15].
43
Transport Samochodowy 3-2010
Prawidłowe funkcjonowanie transportu towarów, charakteryzujące się wzrastającą
efektywnością, umożliwia zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego. Potencjał
przewozowy transportu powinien ponadto kształtować się na takim poziomie, aby nie
powodować problemów z przemieszczaniem towarów z miejsc ich produkcji do miejsc
konsumpcji. Dlatego powinien on przewyższać aktualne potrzeby, nawet pomimo tego, że
nie zawsze będzie wykorzystywany, jednak w odpowiednim momencie taka rezerwa
umożliwi przyśpieszenie rozwoju gospodarczego.
Z niekorzystną sytuacją mamy do czynienia wtedy, kiedy popyt na usługi transportowe
zmniejsza się, co może być pośrednio spowodowane m.in. okresowym umacnianiem się
złotego względem walut zagranicznych (głównie dolara i euro). Ograniczona jest wówczas
opłacalność eksportu, zmniejszają się zamówienia eksportowe, przez co zmniejsza się
produkcja. Spadek produkcji powoduje ograniczenie wykonywanych usług
transportowych, co z kolei przekłada się na sytuację, którą można określić, jako
wyhamowywanie gospodarki.
Porównanie dynamiki zmian PKB (w zł), z dynamiką zmian wielkości przewozów
ładunków transportem samochodowym oraz ładunków ogółem (w tonach; wszystkimi
gałęziami transportu) daje pogląd na ogólne trendy zarówno w obszarze zmian PKB,
jak i zmian wielkości przewozów. Zestawienie zmian PKB wyrażonych w ujęciu
wartościowym ze zmianami wielkości przewozów wyrażonymi w ujęciu ilościowym, nie
jest prawidłowe, jednak brak jest na chwilę obecną danych, które umożliwiłyby
zastosowanie ujęć porównywalnych. Na rys. 11 przedstawiono, w jaki sposób kształtowały
się przedmiotowe zmiany w latach 2000-2009.
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Dynamika zmian Produktu Krajowego Brutto
Dynamika zmian wielkości przewozów ładunków transportem samochodowym
Dynamika zmian wielkości przewozów ładunków ogółem (wszystkimi gałęziami transportu)
Rys. 11. Dynamika zmian PKB na tle dynamiki zmian wielkości przewozów ładunków transportem
samochodowym oraz ładunków ogółem (wszystkimi gałęziami transportu)
w latach 2000-2009 (rok poprzedni = 100) [15], [16].
Fig. 11. Dynamics of the GDP changes on the background of dynamics of freight haulage changes
in road transport and freight in total (by all branches of transport)
in years 2000-2009 (previous year = 100) [15], [16].
44
Badania koniunktury…
Aby jednak w sposób rzetelny i prawidłowy móc wykazać istnienie zależności
pomiędzy wielkością przewozów, a kondycją gospodarki wyrażaną przez PKB, należałoby
określić wartość przewozów realizowanych przez ciężarowy transport samochodowy.
Następnym krokiem mogłoby być porównanie uzyskanych wyników ze zmianami PKB.
Zagadnienie to wymaga jednak dokładniejszego zbadania i przeanalizowania.
Podsumowanie
Długookresowe i cyklicznie prowadzone badania koniunktury w ciężarowym
transporcie samochodowym dostarczają cennych, trudno dostępnych lub niemożliwych do
zdobycia informacji. Respondenci zwracają uwagę na występowanie barier utrudniających
rozwój i sprawne funkcjonowanie krajowych przedsiębiorstw świadczących usługi
transportu samochodowego.
Istniejące i przewidywane tendencje w zakresie koniunktury mogą być
wykorzystywane przez właścicieli firm transportowych, jako wsparcie przy wyborze
przyszłych strategii działania.
Wnioski z wyników badań koniunktury mogą być także pomocne organom decyzyjnym
przy wyborze sposobów oddziaływania i zapobiegania negatywnym zjawiskom na rynku
transportowym.
LITERATURA:
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
Balke I., Waśkiewicz J., Balke M., Badanie struktury parku samochodowego w Polsce
z uwzględnieniem marek i wieku wybranych rodzajów pojazdów według stanu na koniec 2008
roku, Praca ITS 6904/ZBE, Warszawa 2010.
Balke I., Waśkiewicz J., Balke M., Badanie struktury parku samochodowego w 2007 r.
i analiza zmian w strukturze marek i wieku samochodów zarejestrowanych w Polsce w latach
2005-2007, Praca ITS 6803/ZBE, Warszawa 2009.
Barczyk R., Lubiński M., Marczewski K., Kąsek L., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Bentkowska-Senator K., Kordel Z., Waśkiewicz J., Transport samochodowy ładunków,
Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2009.
Centralna Ewidencja Pojazdów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dorosiewicz S., Koniunktura w transporcie. Badania i analiza wyników, Instytut Transportu
Samochodowego, Warszawa, grudzień 2006 r.
Dorosiewicz S., Dorosiewicz T., Biuletyny „Koniunktura w transporcie”, Nr 1-41, Instytut
Transportu Samochodowego, Warszawa 1997-2007.
Dorosiewicz S., Dorosiewicz T., współpraca: Balke I., Biuletyny „Koniunktura
w transporcie”, Nr 42-48, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2007-2009.
Dorosiewicz S., Dorosiewicz T., Balke I., Biuletyny „Koniunktura w transporcie”, Nr 49-54,
Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2009-2010.
Dorosiewicz S., Potoki ładunków w sieciach transportowych, Instytut Transportu
Samochodowego, Warszawa 2010.
Kowalewski G., Zarys metod badania koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków. Wydanie II poszerzone, Dom
wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2004.
Narodowy Bank Polski.
Polska Izba Paliw Płynnych.
Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej 2001-2009, Główny Urząd Statystyczny.
Transport – Wyniki Działalności (za lata 1995-2009), Główny Urząd Statystyczny.
45
Download