Znaczenie doboru gatunków roślin obcego pochodzenia w zieleni

advertisement
Teresa Nowak
Uniwersytet Śląski
Zieleń urządzona to obszary całkowicie ukształtowane przez człowieka pod względem
rozmieszczenia i doboru gatunków oraz stale pielęgnowane.
http://www.bryk.pl/teksty/liceum/biologia/ekologia/1001697-ekologia_miasta.html
Teren zieleni urządzonej - tereny zieleni takie jak: parki, ogrody,
zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta,
alpinaria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje.
http://www.encyklopedialesna.pl/haslo.php?id=1106
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
MOTYWACJA I FUNKCJE DOBORU ROŚLIN W URZĄDZANIU TERENÓW ZIELENI:
Estetyczna
Park zdrojowy - Ciechocinek
Skwer - Katowice
Skwer - Szczawnica
Budynek gastronomiczny
Budynek uŜyteczności publicznej
Birmingham
Katowice
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
MOTYWACJA I FUNKCJE DOBORU ROŚLIN W URZĄDZANIU TERENÓW ZIELENI:
UŜytkowa
Tereny zabudowy mieszkaniowej –
Władysławowo
Centrum miasta - Katowice
Nasadzenia przydroŜne
Ekrany ochronne - Sosnowiec
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
MOTYWACJA I FUNKCJE DOBORU ROŚLIN W URZĄDZANIU TERENÓW ZIELENI:
Naukowa i dydaktyczna
Ogród Botaniczny w Krakowie
Ogród botaniczny we Wroclawiu
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
MOTYWACJA I FUNKCJE DOBORU ROŚLIN W URZĄDZANIU TERENÓW ZIELENI:
Społeczna
Drzewo pamiątkowe - Wisła
Park miejski - Koszalin
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
POCHODZENIE LIŚCIASTYCH DRZEW I KRZEWÓW OFEROWANYCH
PRZEZ WYBRANYCH POLSKICH PRODUCENTÓW
Producent
Gatunki
rodzime
Odmiany
gatunków
rodzimych
Gatunki
obcego
pochodzenia
Odmiany
gatunków
obcego poch.
Liczba
oferowanych
taksonów
http://www.abram-szkolka.
com.pl/drzewa_i_krzewy_li
sciaste.php
8,16%
67,3%
5,1%
19,3%
98
http://www.zszp.pl/index.p
hp?id=206&klucz=2&lang=
1
0,3%
15,1%
10,6%
74,0%
331
http://www.zszp.pl/index.p
hp?id=206&klucz=11&lang
=1
13,7%
8,16%
30,7%
47,3%
306
http://www.polskierosliny.e
u/bor/
3,4%
20,4%
10,2%
65,9%
578
http://www.czyrwony.pl/ima
ges/stories/oferta/Oferta_li
sciasty.doc
2,1%
8,6%
23,9%
69,6%
46
http://www.kapias.pl/
3,3%
17,9%
13,8%
64,9%
362
-
3,3%
3,3%
93,4%
91
http://www.szkolkapawica.
pl/oferta_szkolka_drzew_i
_krzewow_pawica.pdf
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
CECHY OBCYCH GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH DECYDUJĄCE O ICH ZDOLNOŚCIACH
DO INWAZYJNEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POZA UPRAWĘ
- Szybki wzrost i rozmnaŜanie
- Zdolność do kolonizowania terenów „otwartych”
- Krótki cykl Ŝyciowy
- Produkowanie duŜej liczby diaspor
„Kodeks postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych”
Acer negundo
Heywood V., Brunel S. 2008
Echinocystis lobata
Cosmos bipinnatus
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
CECHY OBCYCH GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH DECYDUJĄCE O ICH ZDOLNOŚCIACH
DO INWAZYJNEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ POZA UPRAWĘ
-Efektywne rozmnaŜanie wegetatywne
- Zdolność do wykorzystywania lokalnych zapylaczy
- Odmienna od gatunków rodzimych fenologia
- Odporność na choroby i organizmy szkodliwe
„Kodeks postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych”
Heywood V., Brunel S. 2008
Reynoutria japonica
Mentha ×citrata subsp. citrata Kerria japonica
Helianthus tuberosus
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
„Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
gatunków inwazyjnych”
Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając A., Zając M., Danielewicz W., Urbisz A, Hołdyński C., 2012.
Wykaz gatunków drzewiastych obcego pochodzenia niezalecanych
do uprawy w warunkach, w których mogą stwarzać zagroŜenie dla róŜnorodności biologicznej
Skala występowania
w Polsce
Liczba
gatunków
W całym kraju
12
Lokalnie
7
Regionalnie
39
Stopień inwazyjności
Liczba
gatunków
Inwazyjny
21
Nieinwazyjny
22
Rozprzestrzeniający się
15
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Quercus rubra – dąb czerwony
Fagaceaea - bukowate
Walor: pokrój, liście, odporność
ZagroŜenie: efektywne rozmnaŜanie generatywne
Dostępne odmiany:
Q.rubra ‘Aurea’
http://www.zszp.pl/index.php?id=203&ltr=&adv=
0&rodd=&grp=1&sco=quercus+rubra&lang=1
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Padus serotina – czeremcha amerykańska
Rosaceae - RóŜowate
Walor: kwiatostany, owoce
ZagroŜenie: intensywne rozmnaŜanie
generatywne
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Amelanchier spicata - świdośliwka kłosowa
Rosaceaea - róŜowate
Walor: kwiatostany, owoce
ZagroŜenie: intensywne rozmnaŜanie
generatywne i wegetatywne
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Fraxinus pennsylvanica – jesion pensylwański
Oleaceae - oliwnikowate
Walor: pokrój, liście
ZagroŜenie: intensywne rozmnaŜanie
generatywne
Dostępne odmiany:
F. pennsylvanica ‘Argenteomarginata’
F. pennsylvanica ‘Aucubifolia’
F. pennsylvanica ‘Crispa’
http://www.zszp.pl/index.php?id=203&ltr=&adv=0&rodd=&grp=
1&sco=fraxinus+pennsylvanica&lang=1
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Acer negundo – klon jesionolistny
Aceraceae - klonowate
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Dostępne odmiany:
A. negundo ‘Auratum’
A. negundo ‘Auromarginatum’
A. negundo ‘Aurovariegatum’
A. negundo ‘Elegans’
Walor: pokrój, szybki wzrost, pędy, owoce, odporność
ZagroŜenie: intensywne rozmnaŜanie
generatywne
A. negundo ‘Auromarginatum’
A. negundo ‘Flamingo’
A. negundo ‘Kellys Gold’
A. negundo ‘Odessanum’
A. negundo ‘Sentation’
A. negundo ‘Tadeusz Szymanowski’
A. negundo‘ Variegatum’
A. negundo ‘Winter lightening’
http://www.zszp.pl/index.php?id=203&ltr=&adv=0&rodd=&grp=1&sco=acer+negundo&lang=1
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Robinia pseudoacaccia – robinia akacjowa
Fabaceae - bobowate
Walor: pokrój, liście i kwiaty,
miododajna
ZagroŜenie: intensywne rozmnaŜanie
generatywne
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Dostępne odmiany:
R. pseudoacacia 'Aurea'
R. pseudoacacia 'Bessoniana'
R. pseudoacacia 'Frisia'
R. pseudoacacia 'Karolina Zamoyska‘
R. pseudoacacia 'Myrtifolia‘
R. pseudoacacia 'Pendulifolia Purpurea‘
R. pseudoacacia 'Pyramidalis‘
R. pseudoacacia 'Rozynskiana‘
R. pseudoacacia 'Tortuosa‘
R. pseudoacacia 'Tortuosa Nana'
R. pseudoacacia TWISTY BABY 'Lace Lady' ® PBR
R. pseudoacaccia 'Umbraculifera'
http://www.zszp.pl/index.php?id=203&ltr=&adv=0&rodd=&grp=1&sco=robinia+pseudoacacia&lang=1
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Ailanthus altissima – boŜodrzew gruczołkowaty
Simaroubaceae- biegunecznikowate
Walor: pokrój, pień, liście, owoce
ZagroŜenie: intensywne rozmnaŜanie
generatywne
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Parthenocissus inserta – winobluszcz zaroślowy
Vitaceae - winoroślowate
Walor: pokrój, liście,
ZagroŜenie: intensywny rozrost
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Celastrus orbiculatus - dławisz okrągłolistny
Celastaraceae – trzmielinowate (dławiszowate)
Walor: pokrój, liście, owoce
ZagroŜenie: intensywny rozrost pędów
Dostępne odmiany:
C. orbiculatus ‘Diana’
C. orbiculatus ‘Hercules’
Fot. Andrzej Purcel
http://www.zszp.pl/index.php?id=203&ltr=&adv=0&rodd=&grp=
1&sco=celastrus+orbiculatus&lang=1
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Lycium barbarum – kolcowój pospolity
Solanaceae - psiankowate
Dostępne odmiany:
L. barbarum ‘New Big’
Walor: pokrój, liście, owoce, miododajna
ZagroŜenie: intensywny rozrost pędów
http://www.zszp.pl/index.php?id=203&ltr=&adv=0&rodd=&grp=1&sco=lycium+barbarum&lang=1
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Rosa rugosa – róŜa pomarszczona
Rosaceae - róŜowate
Walor: liście, kwiaty, owoce, szybki wzrost
ZagroŜenie: intensywne rozmnaŜanie wegetatywne
i generatywne
Dostępne odmiany:
R. rugosa 'Alba‘
R. rugosa 'Larts’
R. rugosa 'Rubra‘
http://www.zszp.pl/index.php?id=
203&ltr=&adv=0&rodd=&grp=1
&sco=rosa+rugosa&lang=1
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Rhus typhina – sumak octowiec
Anacardiaceae - nanerczowate
Walor: pokrój, liście, kwiatostany,
miododajna
ZagroŜenie: intensywne rozmnaŜanie
wegetatywne
Dostępne odmiany:
R. typhina 'Dissecta‘
R. typhina TIGER EYES 'Bailtiger' ® PBR
http://www.zszp.pl/index.php?id=203&ltr=&adv=0&rodd=&grp=1&sco=rhus+typhina&lang=1
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Aster novi-belgii – aster nowobelgijski, marcinki wirginijskie
Aster ×salignus – aster wierzbolistny
Asteraceae - astrowate
Dostępne odmiany: Walor: Kwiatostany, okres kwitnienia
ZagroŜenie: intensywne rozmanaŜanie wegetatywne
A. novi-belgii 'Angela Peel‘
A. novi-belgii 'Blaue Nachhut’
A. novi-belgii 'Blütenmeer’
A. novi-belgii 'Brigitte‘
A. novi-belgii 'Crimson Brocade’
A. novi-belgii 'Dauerblau’
A. novi-belgii 'Fellowship’
A. novi-belgii 'Helene‘
A. novi-belgii 'Judith’
A. novi-belgii 'Karminkuppel’
A. novi-belgii 'Lassie’
A. novi-belgii 'Lisette’
A. novi-belgii 'Patricia Ballard’
A.novi-belgii 'Reitlingstal’
A. novi-belgii 'Royal Blue’
A. novi-belgii 'Schneeberg’
A. novi-belgii 'Schöne von Dietlikon’
A. novi-belgii 'Violetta’
A. novi-belgii 'White Ladies’
A. novi-belgii 'Winston Churchill’
http://zszp.pl/index.php?id=203&ltr=&adv=1&rodd=&grp=1&lang=1&sco=aster+novi-belgii&pco0=&pco2=0&pco3
=0&pco4=0&pco5 =0&pco6=0&pco7=0&pco8=0&pco9=0&pco10=0&pco11=0&pco12=0&pco13=0&pco14=0&pco15=0&pco16=0&pco17=0&pco18=0&pco19=0
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Lysimachia punctata – tojeść kropkowana
Primulaceae - pierwiosnkowate
Walor: kwiaty
ZagroŜenie: intensywne rozmnaŜanie
wegetatywne
Dostępne odmiany:
L. punctata 'Alexander‘
http://www.zszp.pl/?id=207&rco=Lysimachia%20
punctata%20'Alexander'&lang=1
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Solidago canadensis – nawłoć canadyjska
Asteraceae - astrowate
Walor: kwiatostany, okres kwitnienia, miododajna
ZagroŜenie: intensywne rozmnaŜanie generatywne
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Rudbeckia laciniata – rudbekia naga
Asteraceae - astrowate
Walor: kwiatostany, okres kwitnienia
ZagroŜenie: intensywne rozmnaŜanie
generatywne i wegetatywne
Dostępne odmiany:
R. laciniata "Goldquelle„
http://www.dobrepole.pl/Rudbeckia%
20laciniata%20%22Goldquelle%22_-_rudbekia%20naga_nlat_1365.html
Fot. Barbara Tokarska-Guzik
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
GATUNKI ROŚLIN OZDOBNYCH OBCEGO POCHODZENIA - PRZYKŁADY
Typha laxmanii – pałka wysmukła
Typhaceae - pałkowate
Walor: pokrój, kwiatostany, liście
ZagroŜenie: intensywne rozmnaŜanie
wegetatywne i generatywne
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
DOSTĘPNOŚĆ WYBRANYCH ROŚLIN OBCEGO POCHODZENIA NA POLSKIM RYNKU OGRODNICZYM
Status inwazyjny we florze Polski*
Acer negundo
Zadomowiony, inwazyjny
13
Ailanthus altissima
Zadomowiony, inwazyjny
11
Amelanchier spicata
Zadomowiony, inwazyjny
1
Celastrus orbiculatus
Lokalnie zadomowiony
9
Fraxinus pennsylvanica
Zadomowiony, inwazyjny
5
Lycium barbarum
Zadomowiony, inwazyjny
4
Padus serotina
Zadomowiony, inwazyjny
3
Parthenocissus inserta
Zadomowiony, inwazyjny
3
Quercus rubra
Zadomowiony, inwazyjny
28
Rhus typhina
Zadomowiony, inwazyjny
13
Robinia pseudoacacia
Zadomowiony, inwazyjny
9
Rosa rugosa
Zadomowiony, inwazyjny
27
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
* „Rośliny
liny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
uwzgl
gatunków inwazyjnych” Tokarska--Guzik i in. 2012.
** http://www.zszp.pl/
Nazwa gatunku
Liczba szkółek
oferujących
sadzonki**
DOSTĘPNOŚĆ WYBRANYCH ROŚLIN OBCEGO POCHODZENIA NA POLSKIM RYNKU OGRODNICZYM
Nazwa gatunku
Status inwazyjny we florze
Polski*
Liczba
szkółek
oferujących
sadzonki
Aster novi-belgii
Zadomowiony, inwazyjny
1**
Aster ×salignus
Zadomowiony, inwazyjny
-
Lysimachia punctata
Zadomowiony, inwazyjny
6**
Rudbeckia laciniata
Zadomowiony, inwazyjny
+***
Typha laxmanii
Zadomowiony,
potencjalnie inwazyjny
+***
* „Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
gatunków inwazyjnych” Tokarska-Guzik i in. 2012.
** http://www.zszp.pl/
*** - dostępny w sklepach internetowych lub u producentów poza ZSZP
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE W CELU OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OBCYCH
GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH POZA UPRAWĘ – PRZYKŁADY
http://pubs.ext.vt.edu/426/426-223/426-223_pdf.pdf
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE W CELU OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OBCYCH
GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH POZA UPRAWĘ – PRZYKŁADY
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE W CELU OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OBCYCH
GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH POZA UPRAWĘ – PRZYKŁADY
http://pubs.ext.vt.edu/426/426-710/426-710_pdf.pdf
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin
gatunków obcych w ogrodnictwie" Warszawa 2012
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE W CELU OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OBCYCH
GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH POZA UPRAWĘ – PRZYKŁADY
Invasive Plants – A Horticultural Perspective
(Alex X. Niemiera, Extension Specialist, Department of Horticulture, Virginia Tech
Betsy Von Holle, Assistant Professor, University of Central Florida)
- Avoiding, Removing Invasive Plants [EPA] http://www.epa.gov/reg3esd1/garden/invas.htm
-Invasive Alien Plant Species of Virginia http://www.dcr.virginia.gov/natural_heritage/invspinfo.shtml
- Invasive and Exotic Specieshttp://www.invasive.org/
- Invasive Plants of the Eastern United States: Identification and Controlhttp://www.invasive.org/eastern/
- Managing Alien Invasive Plants in Natural Areas, Parks, and Small Woodlands
www.dcr.virginia.gov/natural_heritage/invspfactsheets.shtml
- Nature Serve Explorer www.natureserve.org/explorer/
- Plant Conservation Alliance Alien Plant Workshop www.nps.gov/plants/alien/factmain.htm
- Plant Invades of the Mid-Atlantic Natural Areas www.nps.gov/plants/alien/pubs/midatlantic/index.htm
- Species Factsheets [alien species in Virginia www.dcr.virginia.gov/natural_heritage/invspfactsheets.shtml
- Southeast Exotic Plant Pest Council www.se-eppc.org/
- The Nature Conservancy – Invasive Species www.nature.org/initiatives/invasivespecies/
- USDA – State Laws and Regulations www.invasivespeciesinfo.gov/laws/va.shtml
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE W CELU OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OBCYCH
GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH POZA UPRAWĘ – PRZYKŁADY
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE W CELU OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OBCYCH
GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH POZA UPRAWĘ – PRZYKŁADY
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE W CELU OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OBCYCH
GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH POZA UPRAWĘ – PRZYKŁADY
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE W CELU OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OBCYCH
GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH POZA UPRAWĘ – PRZYKŁADY
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE W CELU OGRANICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ OBCYCH
GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH POZA UPRAWĘ – PRZYKŁADY
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
PODSTAWOWE DZIAŁANIA SKUTECZNEJ KONTROLI ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ
OBCYCH GATUNKÓW ROŚLIN OZDOBNYCH POZA UPRAWĘ:
Badania biologii i ekologii gatunków obcego pochodzenia wprowadzanych do hodowli;
Hodowla odmian pozbawionych cech „inwazyjnych”
Rzetelna informacja o roślinie ozdobnej – prawidłowa identyfikacja taksonu;
Baza informacji o stanowiskach – moŜliwość zgłaszania nowych stanowisk;
Monitorowanie wielkości populacji w rejonach o największym zagęszczeniu stanowisk;
Likwidowanie nowych, niewielkich populacji roślin ozdobnych poza uprawą;
Edukacja na róŜnych poziomach ;
Przygotowywanie i rozpowszechnianie poradników dobrych praktyk;
WdraŜanie zaleceń i regulacji w gospodarowaniu na terenach zieleni w róŜnych
jednostkach administracyjnych;
Wskazywanie korzyści z wprowadzania do ogrodnictwa roślin rodzimych jako
alternatywy dla gatunków obcego pochodzenia.
"Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie"
Warszawa 2012
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download