Krzyż. Społeczna biografia, użycia i recepcja przedmiotu

advertisement
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
SOCJOLOGIA
Dorota Maria Grzegorek
Krzyż. Społeczna biografia, użycia i recepcja przedmiotu.
The cross – social biography, uses and reception of the object.
Praca magisterska
napisana pod kierunkiem
dr hab. prof. UAM Marka Krajewskiego
Poznań 2010
Poznań, dnia 30.06.2010
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana Dorota Maria Grzegorek, studentka Wydziału Nauk
Społecznych im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oświadczam, że przedkładaną pracę
dyplomową pt.: Krzyż. Społeczna biografia, użycia i recepcja przedmiotu, napisałam
samodzielnie. Oznacza to, że przy pisaniu pracy, poza niezbędnymi konsultacjami, nie
korzystałam z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałam opracowania rozprawy
lub jej części innym osobom, ani nie odpisywałam tej rozprawy lub jej części od innych
osób.
Oświadczam również, że egzemplarz pracy dyplomowej w formie wydruku
komputerowego jest zgodny z egzemplarzem pracy dyplomowej w formie elektronicznej.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało
się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta.
Wyrażam zgodę na to, aby po egzaminie dyplomowym dołączyć przedstawioną przeze
mnie pracę dyplomową do baz systemu Plagiat.pl, gdzie będzie ona wykorzystywana
wyłącznie w celach porównywania jej z innymi pracami powstającymi na uczelniach
stosujących system antyplagiatowy Plagiat.pl.
2
Spis treści
1.
Wprowadzenie. .......................................................................................................................... 4
2.
Materialność symboli. ................................................................................................................ 6
3. Społeczna biografia krzyża. .......................................................................................................... 14
4.
Współczesne użycia krzyża. ...................................................................................................... 23
4.1.
Poza— chrześcijańskie użycia krzyża................................................................................ 27
4.2.
Krzyż jako znak nienawiści................................................................................................ 29
4.3.
Krzyż jako znak oporu wobec władzy politycznej............................................................. 33
4.4.
Krzyż w kulturze popularnej. ............................................................................................ 37
4.5.
Krzyż jako tatuaż............................................................................................................... 47
4.6.
Krzyż w designie. .............................................................................................................. 48
4.7.
Krzyż w reklamie............................................................................................................... 55
4.8.
Krzyż w sztuce współczesnej. ........................................................................................... 57
4.9.
Krzyż jako dewocjonalia. .................................................................................................. 59
4.10.
5.
Krzyż w dyskursie publicznym. ..................................................................................... 61
Założenia metodologiczne badań własnych. ............................................................................ 65
5.1.
Cele badania. .................................................................................................................... 65
5.2.
Metody i techniki badawcze. ........................................................................................... 66
5.2.1.
Analiza ilościowa materiału wizualnego. ................................................................. 66
5.2.2.
Badania jakościowe. ................................................................................................. 68
5.3.
Przyporządkowanie pytań do problemów badawczych. .................................................. 69
5.4.
Dobór próby. .................................................................................................................... 72
5.5.
Organizacja i przebieg badań. .......................................................................................... 74
6.
Prezentacja wyników badań..................................................................................................... 76
7.
Zakończenie. ........................................................................................................................... 112
8.
Bibliografia. ............................................................................................................................ 114
9.
Aneks. ..................................................................................................................................... 119
3
1. Wprowadzenie.
Będąc uczestnikami społecznego świata, niejako intuicyjnie, uświadamiamy sobie,
iż składa się on zarówno ze sfery materialnej, jak i symbolicznej. Otaczającym nas
przedmiotom przypisujemy różnorodne idee, wartości. Materialne formy przedmiotów
często łączą w sobie nadaną im społecznie symbolikę.
Podjęte w poniższej pracy rozważania dotyczą przedmiotu nietypowego, którego znaczenie
użytkowe uległo dekonstrukcji oraz przeniesione zostało na poziom symboliczny.
Mianowicie, zawarte w opracowaniu rozważania, przypuszczenia, analizy odnoszą się do
krzyża, będącego jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli religijnych w świecie
kultury zachodniej. Zwłaszcza uświadomienie sobie przez badaczkę wszechobecności
materialnej formy krzyża w kontekście polskim (w różnych sferach), skłoniło ją do
bliższego zainteresowania się zagadnieniem.
Prezentowana praca stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczeń
współcześnie nadawanych krzyżowi i ich zróżnicowania w zależności od kontekstu
występowania krucyfiksu.
Pierwszy rozdział zwraca uwagę na istotność łączenia tego, co materialne, z tym,
co znaczeniowe. Podkreślona w nim została rola symboli w życiu ludzkich wspólnot.
Przedstawione zostało również znaczenie przedmiotów jako mediów, obiektów
stanowiących oś rytuałów, totemów, fetyszy. Następnie, opisane zostały dwie powszechnie
znane teorie dotyczące znaku, symbolu. Pierwsza z nich to semiologia, której
przedstawicielem był Ferdinand de Saussure. Druga to semiologia pragmatyczna, za
twórcę której uchodzi Charles Peirce. W rozdziale poznajemy również istotne dla życia
społecznego funkcje symboli.
W rozdziale drugim zaprezentowana została społeczno- kulturowa biografia krzyża,
która dowodzi występowania oraz kultu znaku krzyża w różnych kulturach przed
chrześcijańskich. Krzyż jawi się zatem jako znak uniwersalny. Ponadto, już w kontekście
chrześcijaństwa poznajemy wielość form materialnych krzyża oraz ich bogatą symbolikę.
Ze współczesnymi użyciami krzyża można zapoznać się w rozdziale trzecim.
Co istotne, wybrane zastosowania krzyża- przedmiotu pochodzą głównie z innych
4
kontekstów, niż religijny, a przynajmniej innych, niż chrześcijański. Zazwyczaj w sposób
jawny naruszają zinternalizowane sposoby odczytywania symbolu krzyża. Opisy dotyczyć
będą krzyża jako znaku nienawiści oraz oporu wobec władzy politycznej, obecności krzyża
w kulturze popularnej (wideoklipy, gadżety, moda), krzyża jako tatuażu. Ponadto,
poznamy przykłady zastosowania krzyża w designie (będącego swoistą próbą
przywrócenia formie krzyża użytkowego znaczenia), w subkulturze, użycie symbolu
krzyża w reklamie społecznej oraz sztuce współczesnej. W tej części również wspomniano
o sferze „sacrobiznesu” oraz dyskursie publicznym dotyczącym zasadności występowania
krzyży w przestrzeni publicznej.
Kolejny rozdział stanowi opis metodologiczny przeprowadzonych badań. Obok
problemów badawczych, zaprezentowano zastosowane metody i techniki. Dodatkowo,
poznajemy wyniki ilościowej analizy materiału wizualnego oraz schemat postępowania
przy przeprowadzaniu wywiadów jakościowych: pytania do wywiadów i dobór próby, a na
koniec organizację i przebieg badań.
W rozdziale następnym znajduje się szczegółowa analiza materiału zebranego
podczas wywiadów. Opis oraz próba interpretacji dostępnego materiału służą znalezieniu
odpowiedzi na postawione wcześniej pytania badawcze.
Rozdział ostatni natomiast jest krótkim podsumowaniem uzyskanych wyników.
5
2. Materialność symboli.
Oczywistością jest twierdzenie, że żyjemy w świecie rzeczy. Przez dekady jednak
owa sfera była bagatelizowana, niepoddawana refleksji teoretycznej oraz stawiana
w opozycji do sfery idei/ symbolu. W rezultacie pojawił się rozdźwięk, dualistyczny
podział na to co materialne i to co społeczne. Pewnym wytłumaczeniem tego zjawiska
może być fakt, iż rzeczy towarzyszą ludziom na co dzień, są nieodzownym elementem
ludzkiej codzienności i przez to nie skupiamy na nich swojej uwagi. Zazwyczaj uznajemy
je za coś zupełnie normalnego i zwyczajnego. Co więcej, w kontekście naszej codzienności
zwykle nie przypisujemy im ważnej roli, za wyjątkiem ich funkcjonalności. Przedmioty
postrzegamy jako narzędzia, instrumenty, których rola redukowana jest do realizacji
naszych działań. Traktujemy je często jedynie jako środki ułatwiające przystosowanie do
środowiska naturalnego. Przedmioty przypisywane są kulturze materialnej- są tym, co da
się dotknąć, zobaczyć, poczuć.1 Tymczasem, przedmioty łączą w sobie aspekt materialny,
kulturowy oraz społeczny. Płynność i zmienność wpisana jest w kulturę materialną, która
łączy naturę i kulturę- wzajemne oddziaływanie człowieka i środowiska. Rola kultury
w kształtowaniu natury i społecznej rzeczywistości obecna jest choćby w totemizmiezespole wierzeń, praktyk religijnych i instytucji społecznej opartej na mistycznej więzi
danej grupy społecznej z „totemicznym przodkiem”. Totemem mogło być zwierzę lub
roślina. Objęte były zakazem zabijania i spożywania ze względu na wiarę, że są
totemicznym przodkiem i opiekunem danej społeczności. Powyższe stwierdzenie wskazuje
na metafizyczno- magiczną moc świata materialnego, która znana była we wszystkich
kulturach. Totemizm porządkuje relacje natury i kultury poprzez ich połączenie. Podobnie,
rzeczy formowały tożsamość w fetyszyzmie, który polegał na oddawaniu czci
przedmiotowi naturalnemu, bądź sztucznemu ze względu na przekonanie, iż zawiera on w
sobie moc magiczną. Przedmiotowi przypisywana jest jakaś właściwość, zdolność do
czegoś.2 Dant pisze: „(…) sam proces przypisywania mocy sprawia, że może ona znaleźć
manifestację w przedmiocie: wyjątkowość, z jaką przedmiot się traktuje, czyni ją
wyjątkową. Fetyszyzowany przedmiot będzie na przykład wpływał na życie swych
ludzkich czcicieli, determinując niektóre z ich działań oraz zmieniając ich wierzenia.
1
2
T. Dant, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej, s. 22.
Tamże, s. 54.
6
W tym procesie przedmiot staje się pośrednikiem mocy przypisanych mu przez
wiernych.”3
Rozwój kultury sprzyja wzrastaniu znaczenia rzeczy, lub używając pojęcia Maxa
Webera ich „sensotwórczej” roli. Przedmioty w kulturze znajdują się między tym co
materialne,
a tym co symboliczne. Badanie kultury materialnej nie oznacza zatem odwrócenia się od
badania aspektu symbolicznego i duchowego kultury, ale połączenie tych aspektów. Nasze
zainteresowanie badaniem kultury materialnej skupiać się zatem powinno zarówno na
formie materialnej przedmiotów, jak i na wartości symbolicznej- przekazywanych przez
przedmiot znaczeniach.
Rzeczy
mogą
„uobecniać”
rzeczywistość
nadzmysłową/
pozaludzką/
transcendentną- co widać we wszystkich religiach. Nośnikami znaczeń w tym wypadku
będą wszelkie obiekty związane z kultem religijnym, na przykład przedmioty obrzędowe,
przedstawienia bóstw, szaty liturgiczne, relikwie- służące podtrzymaniu mistycznego
związku. Owe przedmioty wskazują na obecność bóstwa, dzięki czemu ułatwiają kontakt
z tym co nadzmysłowe. Zagadnieniem, rozszerzającym powyższe rozważania, jest retoryka
magiczna rzeczy. Opiera się na pierwotnym braku rozdziału między słowem, a rzeczą.
Wynika stąd wzajemne determinowanie się obu tych sfer. Dodatkowo „retoryka (słowo)
domaga się istnienia rzeczy (w tym ludzkich zachowań), które ją uzasadniają i zawsze
takie uzasadnienia znajdzie.”4 Rzecz w połączeniu z innymi elementami oraz kontekstem,
podobnie jak słowo, konstytuuje pewien stan rzeczy- na przykład krzyż odpędzający
demony. Rzecz, powiązana z określonym miejscem i czasem, może wyrażać znaczenie,
coś komunikować. Przedmiot posiada swego rodzaju moc sprawczą- może wpływać na
postawy i zachowania ludzi. Rzeczy przekazują także informacje o danej kulturze, o jej
praktykach, regułach, ukazywać mogą również jej cele, ideały. Same podlegają kulturowej
konstrukcji, bardziej poprzez działanie niż język. Treść przekazu zależy od kodu- pojawia
się zatem potencjalna możliwość nieskończonej ilości interpretacji. Ilość odczytań zawsze
przekroczy ilość intencjonalnie sformułowanych znaczeń. Jak podkreśla Barański z jednej
strony znaczenie rzeczy jest usankcjonowane przez rytuał, z drugiej natomiast każdy rytuał
wyraża jakieś znaczenie.5 „W rytuale świat w formie, w jakiej go przeżywamy, zlewa się,
3
Tamże, ss. 54- 55.
J. Barański, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, s. 159.
5
J. Barański, dz. cyt., s. 111.
4
7
dzięki działaniu konkretnego zestawu form symbolicznych, ze światem wyobrażonymrytuał sprawia, że te dwa światy okazują się jednością.”6 Wymiar indywidualny łączy się
z wymiarem zbiorowym, rzeczywistość materialna z rzeczywistością symboliczną. Relacja
człowiek- rzecz posiada zatem charakter rytualny- zwłaszcza w odniesieniu do funkcji
znaczeniowej, jest nośnikiem informacji. Informują także co do zastosowanej formy.
Rytuały podtrzymują znaczenia, są odpowiedzialne za ich cyrkulację. Można stwierdzić, iż
w działaniu rytualnym zarówno jednostka stwarza świat, jak i sama jest przez niego
stwarzana. Spełnienie rytualnych czynności, zachowań, użycie danych przedmiotów
konstytuuje i potwierdza pewien stan rzeczy. Dlatego w działaniach rytualnych
(religijnych, państwowych etc.) przykłada się wielką wagę do atrybutów materialnych. Jak
pisze Barański „(…) rytuał pozbawiony materialnych komponentów nie miałby żadnej
mocy sprawczej.”
7
Podobnie zauważa Kępiński: „Symbol pozbawiony podłoża
materialnego, tj. tego, czego jest symbolem, pozbawiony oparcia w świecie zewnętrznym,
przestaje być symbolem, staje się złudą, majakiem, sennym marzeniem”. 8 Jak widać,
odniesienie
do
sfery
materialnej
jest
niezbędne
w konstruowaniu
znaczenia
symbolicznego.
Kilkakrotnie już wspomniana została sfera symboliczna. Czym zatem jest symbol?
Jak jest konstruowany? W jaki sposób powstaje znaczenie? Według encyklopedycznej
definicji symbol jest znakiem umownym, pełniącym zastępczą funkcję wobec pewnego
przedmiotu (pojęcia, stanu rzeczy) i przywodzący ów przedmiot na myśl (budzący
związane z nim reakcje). Symbol zatem łączy i pośredniczy, łamie ograniczenia
przestrzenne i czasowe. Według Antoniego J. Nowaka: „Świat symboli, zdolność do
symbolizowania jest zasadniczym wyrazem religijnej natury człowieka. Symbol bowiem
sięga poza i ponad doświadczenia czysto zmysłowe.”9 Człowiek posługuje się symbolem
w sytuacji, gdy nie potrafi określić danej rzeczy przy użyciu języka twierdzeń . Zdaniem
Nowaka, język twierdzeń jest wtórny w stosunku do symbolu.10 Choć symbol może być
bodźcem dla zmysłów, wskazuje na wartości, które są poza zmysłowym poznaniem. 11
6
C. Geertz, Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków 2005a[1973],
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 134.
7
J. Barański, dz. cyt. s. 121.
8
A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1987, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 44.
9
A. J. Nowak OFM, Symbol. Znak. Sygnał., Lublin 2000, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, s.22.
10
Tamże, s. 55.
11
Tamże, ss. 22- 23.
8
Z powyższych stwierdzeń wynika, iż symbol spaja w sobie świat materialny ze światem
duchowym.12 Co więcej, „(…) symbol jest zawsze związkiem podmiotu z przedmiotem
lub z drugim podmiotem (…)”. 13 Warto zaznaczyć, iż pierwotnie symbolem nazywano
przedmiot materialny (kość do gry lub inny przedmiot np. odcisk pieczęci, który dzielono
na dwie części. Po połączeniu obu części stanowił znak rozpoznawczy oby stron
uczestniczących w jakimś działaniu. Według Dorothei Forstner symbole oznaczają rzeczy,
które dzięki jakiemukolwiek podobieństwu określają coś duchowego, znaczą więcej niż
słowa. Zwraca ona uwagę na różnorodność pogańskich form kulturowych, które pod
różnymi nazwami skrywały takie same treści. Autorka ta wskazuje także na przenikanie,
po uprzedniej zmianie sensu, niektórych treści do świata symboliki chrześcijańskiej. Dalej
konstatuje, że w starożytności wizerunki bogów były tożsame z nimi samymi.14 Symbole
zatem nie tyle wskazywały, co uobecniały. Z konkretnym działaniem symbolu Forstner
łączy pojęcie magii- pewne przedmioty, znaki, bądź nazwy służyły za środek do
osiągnięcia konkretnego celu. Sztuka chrześcijańska, bądź przetworzyła istniejące
wcześniej już symbole, bądź stworzyła swoje własne poprzez zapożyczenie form ze świata
stworzonego i nadanie im treści pochodzących ze świętych tajemnic. „Sztuka symboliczna
uwydatnia w swoim obrazie zaczerpniętym z przyrody tylko to, co jest konieczne do
wskazania na treść duchową. Dzięki tej stylizacji chce ukazać, że rzeczy zostały oderwane
od przyrody, aby wyrazić to, co wyższe. Mimo całego kamuflażu, który jest właściwy dla
symbolu, sens symbolu musi być zrozumiały dla wtajemniczonego i możliwy do
określenia dzięki miejscu i otoczeniu, w którym się pojawia dany motyw, bądź dzięki
porównaniu go z innymi symbolami.” 15 Zjawiska otaczającego świata nie są zatem
ujmowane w kategoriach jednoznacznych pojęć, a z perspektywy wieloznacznych symboli.
Symbol pozwala zaistnieć wspólnej rzeczywistości. Pojęcie symbolu jest nierozerwalnie
związane z wyobrażeniami i praktykami zbiorowymi, mającymi charakter społeczny.
Świadomość zbiorowa wyrażana jest poprzez wspólne symbole- traktowane jako znaki
trwałe i zewnętrzne w stosunku do indywidualnych stanów świadomościowych, które
umożliwiają komunikację między ludźmi. Aspekt symboliczny wchodzi w zakres faktu
12
Tamże, s. 41.
Tamże, s. 44.
14
D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa
1990, Instytut Wydawniczy PAX, ss. 8- 10.
15
Tamże, s. 11.
13
9
społecznego. 16 Jak twierdzi Marcel Mauss: „W wypadku wyobrażeń zbiorowych nie
chodzi o jednorazowe wyobrażenie czegoś jedynego, lecz o wyobrażenie mniej lub
bardziej arbitralnie wybrane w celu oznaczenia innych wyobrażeń i nakazania
odpowiednich zachowań.” 17 Symbol przekazywany jest świadomie, co sprzyja jego
odtwarzalności i powtarzalności. Środkiem wyrażającym symboliczne znaczenie jest
często przedmiot materialny. Bez wymiaru materialnego nie jesteśmy w stanie zrozumieć
danego społeczeństwa: interakcji społecznych, form oraz stosunków społecznych.18 Dant
pisze: „Kultura materialna wiąże nas z innymi ludźmi w naszym społeczeństwie,
podsuwając środki umożliwiające podzielanie tych samych wartości, czynności i stylów
życia (…)”
19
Przedmiot materialny posiadać może zatem charakter symboliczny
i społeczno- kulturowy (sieć społecznych znaczeń). Przedmioty materialne umożliwiają
komunikację oraz wyrażają poczucie kulturowej więzi. Jeśli zatem traktujemy przedmioty
jako swego rodzaju komunikaty, na zasadzie analogii możemy im przypisać niektóre
funkcje języka, które określone zostały przez Romana Jacobsona. Przedmiot posiadać
może: funkcję przedstawieniową (symboliczną), w której uwaga skupiona jest na
kontekście, funkcję fatyczną- służącą podtrzymaniu kontaktu między nadawcą, a odbiorcą
(podtrzymanie wyobrażeń społecznych), funkcję ekspresywną- nastawienie na odbiorcę
oraz funkcję konatywną polegającą na wywieraniu wpływu na partnera interakcji.
Warto także przypomnieć ustalenia semiologii- nauki o znakach, której
przedstawicielem był Ferdinand de Saussure. Znak- według de Saussure’a to zjawisko,
które jest ważne ze względu na to do czego odsyła wyobraźnię, sam posiada charakter
transparentny. Znak posiada strukturę bilateralną: formę oznaczającą i treść oznaczaną.
Jego znaczenie wynika ze związku formy oznaczającej z treścią oznaczaną, a wartość
znaku
z
jego
związku
z
innymi
znakami
w
ramach
danego
systemu.
Znak będąc częścią systemu komunikacji jest intencjonalny, choć umownie określony
poprzez konwencję, będącą swego rodzaju umową społeczną. Czy jest tak, że przedmiot,
dzięki swojej formie, odnosi się do treści symbolicznej ukonstytuowanej kulturowo
i społecznie, czy sam w sobie zawiera formę oznaczającą i treść oznaczaną?
Znaki dzielą się na symptomy (oznaki) oraz sygnały (znaki właściwe). Oznaki są znakami
16
M. Mauss, Socjologia i antropologia, przeł. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, Warszawa 2001, Wydawnictwo
KR, s. 319- 320.
17
Tamże, s. 320.
18
T. Dant, dz. cyt., s. 14.
19
Tamże.
10
naturalnymi połączonymi związkiem przyczynowo- skutkowym ze swoim desygnatem, na
przykład dym, który jest oznaką ognia. Na ich podstawie można wysnuć wniosek
o obecności danej rzeczy/ zjawiska. Sygnały z kolei dzielą się na znaki ikoniczne- znaki
umotywowane, wykazujące naturalne podobieństwo do oznaczanego oraz sygnały
arbitralne- znaki nieumotywowane- oparte na konwencji między formą, a treścią. Posiadają
one charakter intencjonalny. Jeśli powyższą klasyfikację (bądź jej warianty) zastosujemy
do wszystkich przedmiotów/ zjawisk wystąpić może pansemiotyzm- pogląd sugerujący, że
wszystko może być znakiem. Inną, słynną perspektywę stanowi pragmatyczna semiologia
Charlesa Peirce’a. Twierdził, że wszystko, co myślimy i mówimy dokonujemy za pomocą
znaków. Poznanie i wiedza zawarte są zatem w znakach. Znak według Peirce’a jest czymś
co dla kogoś oznacza coś pod pewnym względem. Za najważniejsze formy znaku Peirce
uznał: symbol, znak ikoniczny oraz indeks. Pierwszy z nich jest znakiem arbitralnym,
umownym, konwencjonalnym- powstałym dzięki umowie społecznej. Żadnej z rzeczy nie
można przypisać jednej tylko jakości semantycznej. Znak ikoniczny z kolei przypomina
daną, oznaczaną przez siebie rzecz i jest używany jako ten znak. Indeks natomiast
„podlega oddziaływaniu Przedmiotu, ma on z konieczności wspólną z nim jakość” 20
Indeks wskazuje na dany przedmiot. „Indeksy to znaki, w wypadku których element
znaczący zależy od konkretnego znaczonego (…). Indeksy to znaki, w których element
znaczący i znaczony pozostają w związku przyczynowym, a nie jak w wypadku symboluumownym czy znaku ikonicznego- poprzez podobieństwo.”21 W żadnym z przypadków
szczegółowych znaku: symbolu, znaku ikonicznego i indeksu rzecz nie ma przypisanej
jedynej właściwej jakości semantycznej. Symbol i znak wpisane są w porządek metafory,
indeksowi przypisana jest relacja metonimii (styczności, wynikania). Warto zaznaczyć, iż
w celu poprawnego zrozumienia danego znaku i jego właściwej interpretacji niezbędne
wydaje się posiadanie właściwej kompetencji kulturowej.
Innym ciekawym, choć charakteryzującym się płynnością granic rozróżnieniem jest
podział na ekspresję o charakterze intencjonalnym lub nieintencjonalnym. Innymi słowy,
mamy do czynienia z dwiema formami znaczenia: z komunikacją, bądź z sygnifikacją. Tu
znów powrócimy do Ferdinanda de Saussure’a oraz Charlesa Peirce’a. Dla pierwszego
z nich znaczenie zawiera się w warstwie komunikowania, która jest intencjonalna. Drugi
badacz skupia się na sygnifikacji obejmującej całość kulturowych form znaczenia, w tym
20
C.S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, przeł. R. Mirek, A.J. Nowak, 1997, Warszawa: Polskie
Towarzystwo Semiotyczne, s. 138.
21
J. Barański, dz. cyt., s. 120.
11
nieintencjonalnych. W tym ujęciu symbol będzie nośnikiem komunikacji, natomiast indeks
i znak ikoniczny choć mogą spełniać funkcje komunikacyjne, spełniają zazwyczaj funkcje
sygnifikacji.
Jak już wcześniej wspomniano określony kontekst, może mieć wpływ na przemieszczanie
znaczenia od komunikacji do sygnifikacji i na odwrót- znaczenie nie jest raz na zawsze
przypisane. Zmienność znaczeń zależy także od znaczenia rzeczy i znaczenia działań z ich
użyciem. Tworzenie, nadawanie znaczenia jest procesem myślowym, zależnym od
kontekstu kulturowego i kontekstu danego użytkownika znaczenia. Jak wiadomo,
społeczeństwo składa się zarówno z ludzi, jak i z rzeczy. Ludzie pozostają z rzeczami
w interakcji, zatem kontekstem właściwym w którym możemy rzeczy obserwować
i interpretować są owe związki. 22 Pomiędzy ludźmi, a materialnymi przedmiotami
występują relacje wzajemnego wpływu. Rzeczy są niekiedy postrzegane jako społeczni
aktorzy, posiadający wymiar kulturowy. Oznacza to, że coś komunikują, określają,
przenoszą znaczenia, wyrażają cele. W tym kontekście zasadne wydaje się stwierdzenie, że
rzeczy mają większy wpływ na człowieka, niż człowiek na rzeczy. Wynika stąd społeczna
ważność rzeczy oraz istotność ich znaczenia semantycznego. Wytwory materialne
i ludzkie zachowania są ze sobą połączone, wzajemnie się warunkują- „(…) zachowania są
zrozumiałe tylko w kontekście rzeczy, te zaś nie posiadają znaczenia bez stosownych
zachowań.”
23
Przedmioty zatem spełniają potrójną funkcję: przenoszą znaczenia,
zarządzają działaniami oraz wywołują emocje.
Świat rzeczy, a więc świat specyficznych bytów, obiektów materialnych, których
możemy doświadczać za pomocą naszych zmysłów 24 wskazuje na wielofunkcyjność
i wieloaspektowość przedmiotów. Istnieje wiele rozróżnień, rozgraniczeń, podziałów
przypisanych rzeczom. Już nie tylko istotna jest ich praktyczna użyteczność, ale i funkcja
ekspresyjna- nośnik wartości indywidualnych, zbiorowych oraz nadzmysłowych. Tim Dant
zaznacza: „(…) rzeczy nie tylko są naszymi produktami, zaprojektowanymi po to, by nam
pomóc w zaspakajaniu podstawowych potrzeb biologicznych, lecz są również sposobem
na wyrażenie tego, kim i czym jesteśmy, co z kolei wpływa na kształt społeczeństwa.”25
Dalej, Dant wskazuje, że rzeczy mogą służyć wyrażaniu naszej indywidualnej, bądź
zbiorowej tożsamości. To właśnie one pośredniczą w międzyludzkich kontaktach, są
22
Tamże, s. 18.
Tamże, s. 20.
24
T. Dant, dz.cyt., s. 23.
25
Tamże, s. 24.
23
12
nośnikiem tego co społeczne, przenosząc znaczenia- są istotne w społecznym kontekście.26
Rzeczom, za Baudrillardem,
przypisać również można wartość symboliczną oraz
znakową. Wielość znaczeń rzeczy- w warstwie konotacyjnej-
zależeć będzie od
kontekstów kulturowych.
Rzeczywistość kulturowa nie składa się ze sztywnych struktur, konwencji, lecz jest
rzeczywistością, w której ludzie oddziałują wzajemnie na siebie za pomocą symboli.
Rzeczy mogą być zatem partnerami interakcji. O obecności rzeczy jako narzędzi i symboli
świadczy ich materialność, pośrednicząca między nami- ludźmi, a rzeczywistością.
Przedmiot- będący zbiorem różnych znaczeń- staje się aktorem na historycznej, społecznej,
czy religijnej scenie; wywołuje określone reakcje w zależności od czasu, akcji, czy też
miejsca. Raz jeszcze powiedzmy, że rzeczy posiadać mogą rolę sprawczą. Ich działanie
zakłada istnienie relacyjnego charakteru dynamicznego związku, relacja agent- patient.27
Czy pomimo to, można stwierdzić czy symbol w pewnym stopniu pozostaje niezniszczalny
i ponadczasowy? Czy raczej znaczenie rzeczy (pomimo na przykład zachowania jej formy
materialnej) zmienia się w zależności od kontekstu występowania, przypisywanej im
funkcji społecznej, odbioru przez różne osoby?
W powyższych rozważaniach jedynie nakreślona została bogata tematyka związana
ze znaczeniem i rolą symboli w życiu społecznym i życiu jednostek. Pokazano, że żadna ze
sfer (materialność, kultura, relacje społeczne) nie jest niezależna od pozostałych. Tematyka
ta zyska rozwinięcie w toku dalszej pracy.
26
Tamże.
A. Gell, Art. And Agency. An Anthropological Theory, 1998, Clarendon Press: Oxford, s. 13, 22.
27
13
3. Społeczna biografia krzyża.
Współcześnie
krzyż
uznawany
jest
za
jeden
z
najstarszych
symboli
geometrycznych posiadających bogatą treść semantyczną. Warto jednak pamiętać, iż
początkowo, obok kół kresek i spiral, krzyż- będąc kombinacją prostych linii- należał do
pierwotnych form ozdób, które nie posiadały znaczenia symbolicznego.28 Stosowany był
zatem w charakterze czysto ornamentalnym. Krzyż jako ornament znaleźć można między
innymi na różnego rodzaju ozdobach, na przykład: wisiorach, agrafach, oraz na
narzędziach i broni.29 Należy jednak podkreślić, iż zdaniem Kobielusa, znak krzyża niesie
w sobie wieloznaczność, a brak wyraźnych kryteriów utrudnia rozróżnienie zastosowania
krzyża jako ornamentu od jego symbolicznego użycia.30
Krzyż jest centralnym „prasymbolem” ludzkości. Stanowi uniwersalny obraz kosmosu.
Dwie przecinające się linie tworzące krzyż wyznaczają cztery kierunki oraz środek. Krzyż
określa przestrzeń: stronę lewą i prawą, górę i dół oraz porządek- centrum życia i siły.31
Ramiona krzyża wskazują (w zależności od interpretacji) na cztery strony świata, cztery
rodzaje wiatrów, cztery fazy księżyca lub na czterech wielkich bogów żywiołów.32 Belka
pozioma (horyzontalność) odnosi się do tego, co profaniczne- ziemskie. Belka pionowa
(wertykalność) odnosi się to, co sakralne- niebo/ piekło. Symbol krzyża może mieć zatem
jakiś związek z wyobrażeniami dotyczącymi natury wszechświata.
O uniwersalności krzyża świadczy jego występowanie w różnych kulturach oraz
rozpowszechniony kult w czasach przed chrześcijaństwem, bądź u ludów nie znających
chrześcijaństwa. W starożytnych cywilizacjach świata krzyż znany był jako znak, symbol,
przedmiot, gest, amulet. Krzyż łączono z wyobrażeniami o wszechświecie, życiu
i szczęściu, jego zadaniem było również wyrażanie pewnych prawd o świecie i człowieku.
Krzyż w dawnych czasach symbolizował głównie otoczone czcią Słońce i życie. Tak było
chociażby w Babilonii (znak krzyża utożsamiany z drzewem życia widnieje na
babilońskich pieczęciach cylindrycznych). 33 Znane są również wyobrażenia mitycznego
28
W. Ziehr, Krzyż. Symbol i rzeczywistość, przeł.: E. Jeleń, Warszawa- Kraków 1998, Wydawnictwo WAM
i Wydawnictwo Naukowe PWN SA, ss. 9- 10.
29
S. Kobielus, Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Warszawa 2000, Instytut
Wydawniczy PAX, ss.13- 16.
30
Tamże, s. 13.
31
W. Ziehr, dz. cyt., s. 8.
32
J. Tresidder, Słownik symboli. Ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach obrazowych, znakach
ikonicznych i emblematach., Warszawa 2001, Wyd. RM, s. 100.
33
S. Kobielus, dz. cyt., s. 16.
14
ptaka Słońca trzymającego w rozpostartych skrzydłach tarczę z krzyżem- będącym w tym
wypadku symbolem gwiazd.34 Ponadto, asyryjscy królowie nosili zawieszone krzyże, a na
jednym z asyryjskich reliefów widniej ołtarz z tarczą, na której widać krzyż z gwiazdsymbol Słońca i władzy królewskiej.35
Szeroko rozpowszechniony kult krzyża miał także miejsce w Ameryce Północnej
i Środkowej. Jak pisze Ziehr: „Aztekowie wyobrażali sobie, że wszechświat opiera się na
czterech obszarach świata. Na rysunkach tworzyły one krzyż, w którego środku
umieszczano boga ognia. Na każdym zaś z czterech ramion krzyża znajdowało się drzewo
świata, w którego koronie przebywały ptaki niebieskie.”36 W prekolumbijskim Meksyku
krzyż był atrybutem bogów wiatru i deszczu, Quetzalcoatla (Pierzastego Weża) i Tlaloca.37
Quwtzalcoatla uchodził także za boga poranka i wieczoru, był boskim herosem i dawcą
kultury. 38 Krzyż symbolizuje również boga słońca w dawnej kulturze peruwiańskiej.
Podobnie jak w mitologii azteckiej, kosmologiczna zasada poczwórności obecna jest
w wyobrażeniach staroindyjskich. Wśród wysoko rozwiniętych kultur na Półwyspie
Indyjskim znany był znak krzyża pod postacią sumeryjskiego wzoru liniowego, który
symbolizował długowieczność, bądź swastyki. „W Mezopotamii i na Dalekim Wschodzie
swastyka była symbolem słońca. Dla Indoaryjczyków oznaczała prawdopodobnie święty
ogień i żywe płomienie.” 39 Swastyka jest starożytnym emblematem energii kosmicznej
i zasady cykliczności. W religii hinduskiej i buddyzmie symbolizuje stopy Buddy, klucz do
raju oraz Koło Prawdy. Z kolei w Chinach swastyka oznacza pomyślność, szczęście,
długowieczność
oraz
dobrobyt.
40
Dodatkowo,
w
Chinach
ziemia
i stabilność
symbolizowane były poprzez krzyż wpisany w kwadrat. Krzyż także był symbolem
całości.41
Wśród starożytnych form krzyża istotne miejsce zajmuje staroegipski znak anch (klucz
życia). Był starożytnym hieroglifem. Ze znakiem anch przedstawiani byli egipscy
faraonowie oraz bogowie- na przykład amulety na których widnieje bóg Amon- Re
trzymający anch. Dodatkowo, w ikonografii egipskiej anch występował głównie
34
W. Ziehr, dz. cyt., s. 19.
Tamże, s. 19.
36
Tamże, s. 22.
37
J. Tresidder, dz. cyt., s. 100.
38
W. Ziehr, dz. cyt., s. 23.
39
Tamże, ss. 23- 24.
40
Tamże, s. 24.
41
J. Tresidder, dz. cyt., s. 100.
35
15
w czynnościach rytualnych łączonych z nadzieją. 42 Znak anch jako przeciwieństwo
śmierci, symbolizuje nieśmiertelność i życie. Najprawdopodobniej właśnie owa symbolika
pomogła w późniejszych czasach kościołowi koptyjskiemu wprowadzić ten znak do
chrześcijaństwa jak symbol opieki.43 Koptyjscy chrześcijanie stosowali anch jako symbol
życia wiecznego otrzymanego dzięki śmierci Zbawiciela. Dodatkowo, złączone z krzyżem
koło symbolizowało doskonałość. 44 Ponadto, ze względu na prześladowanie chrześcijan
w Egipcie, nosili oni znak anch jako symbol krzyża Chrystusa.45
Znak krzyża występował też na obszarach Afryki, gdzie oznaczał ochronę, kosmiczną
jedność oraz najwyższą władzę (krzyż wpisany w okrąg). W Skandynawii z kolei krzyże
runiczne mogły nawiązywać do mocy zapładniającej młota boga Thora. 46 Również
Celtowie, Słowianie i ludy germańskie posługiwały się tym znakiem.
Także w antycznym Rzymie można było spotkać symbol krzyża. Krzyż wpisany
w pierścień lub zbudowany ze słów „antiqua” i „ postiqua” zdobił rzymskie świątynie.47
W Starym Testamencie Żydzi stosowali znak krzyża jako wyraz ich przynależności do
Jahwe.48
Jak widać krzyż, jako uniwersalny znak i symbol, występował niemal powszechnie
w różnych stronach świata. Przede wszystkim nawiązywał do kosmosu i słońca,
symbolizował życiodajne siły oraz porządkował wyobrażany przez ówczesnych ludzi
wszechświat.
Oprócz symbolicznego użycia, krzyż stosowany był jako narzędzie uśmiercania.
Znane są na przykład azteckie obrazy ofiarniczego ukrzyżowania. 49 Ukrzyżowanie było
sposobem zadawania śmierci występującym w świecie rzymskim, perskim i żydowskim.
Przypadki ukrzyżowania obecne są w Starym Testamencie. Dodatkowo, Księga
Powtórzonego Prawa mówiła: „Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci,
zostanie stracony i powiesisz go na drzewie – trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc,
42
S. Kobielus, dz. cyt., s. 148.
W. Ziehr, dz. cyt., s. 30.
44
S. Kobielus, s.149.
45
W. Ziehr, dz. cyt., s. 200.
46
J. Tresidder, dz. cyt., s. 100.
47
W. Ziehr, dz. cyt., s. 28.
48
S, Kobielus, dz. cyt., s. 217.
49
J. Tresidder, dz. cyt., s. 100.
43
16
lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo wiszący jest przeklęty przez Boga.
Nie zanieczyścisz swej ziemi, danej ci przez Pana, Boga twego, w posiadanie.”50
Ukrzyżowanie należało do najbardziej brutalnych egzekucji. Stosowano je między
innymi wobec „(…) osób pozbawionych statusu obywateli- niewolników, piratów,
cudzoziemskich agitatorów politycznych i innych przestępców.”51
W Palestynie ukrzyżowanie było przede wszystkim formą kary za bluźnierstwo. Wieszanie
ciał przestępców w miejscach publicznych spełniało również funkcje swego rodzaju
kontroli społecznej – służyło odstraszeniu od popełniania przestępstw. Sami Żydzi
w czasach przed Chrystusem doświadczyli kary ukrzyżowania. Około 90 roku przed
Chrystusem ośmiuset faryzejskich buntowników zostało skazanych na ukrzyżowanie przez
machabejskiego króla Aleksandra Janneusza.
52
Stosowaniu kary śmierci przez
ukrzyżowanie jednoznacznie sprzeciwiał się znany konsul rzymski- Marek Tuliusz
Cyceron. Zarzucał on wykształconym Rzymianom stosowanie tak haniebnego narzędzia
kary śmierci.53 W zależności od okresu historycznego w państwie rzymskim istniały trzy
rodzaje krzyżowania. „(…) Mogło być urzędową formą kary śmierci znaną z legendarnych
czasów królewskich i stosowaną wobec wolnego obywatela. (…) W niektórych
przypadkach krzyżowanie mogło mieć charakter egzekucji pontyfikalnej, gdy dotyczyło
stracenia mężczyzny. (…) I wreszcie ostatnia forma kary, sięgająca wprawdzie czasów
najdawniejszych, lecz w okresie późniejszym, za czasów republiki, stosowana tylko wobec
niewolników za poważne przestępstwa i uznawana za szczególnie hańbiącą.”54 Rzymianie
na śmierć przez ukrzyżowanie skazywali głównie nie- Rzymian i niewolników, ale
w przypadku zdrady państwa stosowano je również wobec obywateli.55
Istnienie kary krzyżowania w czasach Chrystusa potwierdza odkrycie w 1968 roku
w Jerozolimie szczątków młodego mężczyzny pochodzących z pierwszej połowy I wieku,
który został ukrzyżowany.56
Jak wynika z powyższych zdań, kara krzyża była oznaką upokorzenia i hańby. Nie
powinien zatem dziwić fakt, że w pierwszym okresie rozwoju chrześcijaństwa „ (…) krzyż
50
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań- Warszawa 1988, Wydawnictwo Pallottinum, (Pwt
21, 22- 23).
51
J. Tresidder, dz. cyt., s. 101.
52
W. Ziehr, dz. cyt., s. 32.
53
Tamże, s. 34.
54
S. Kobielus, dz. cyt., s. 22.
55
W. Ziehr, dz. cyt. s. 44.
56
S. Kobielus, s. 18.
17
nie mógł być emblematem zdolnym przysporzyć chrześcijaństwu wielu wyznawców.”57
I choć pierwsi chrześcijanie pisali o krzyżu i o śmierci krzyżowej, to nie przedstawiali ich
w formie graficznej. W zamian, chcąc uniknąć śmieszności, bądź prześladowania
posługiwali się zróżnicowanymi formami crux dissimulata. Cruces dissimulatae to inaczej
krzyże zastępcze i ukryte, używane zanim krzyż zaczęto stosować jako znak męki
Chrystusa.58
Jednym z crux dissimulata był monogram chrystologiczny- powstały z dwu lub kilku liter
jakiegoś słowa. Najbardziej upowszechnił się chryzmon- monogram powstały z liter chi- X
oraz rho- P. Kolejnym przykładem jest siekiera- ascia, w tradycji pitagorejskiej
utożsamiana z narzędziem interwencji boskich.59 Wspomniana już wcześniej w użyciach
przedchrześcijańskich swastyka- crux gammata- stała się dla chrześcijan krzyżem
ukrytym. Swastyka widoczna była w ikonografii katakumb i na szatach postaci.60
Z kolei krzyż Św. Andrzeja- crux decussata- swoim wyglądem nawiązuje do rzymskiej
liczby dziesięć- X oraz greckiej litery chi- X. Warto zaznaczyć, że liczba dziesięć
utożsamiana była z liczbą wszechświata, symbolem Boga jako Stwórcy i Początku.61
Innymi przykładami krzyży ukrytych były: ryba, lira, pług i jarzmo, kotwica i wędka.
Także trójząb z rybą lub oplecionym wokół delfinem był znakiem krzyża z wiszącym na
nim
Chrystusem.
62
Podobnie
było
z
okrętem
i
masztem.
„W
tekstach
wczesnochrześcijańskich okręt mógł być rozumiany albo jako symbol tego, co zostało
zbawione, albo jako figura narzędzia zbawienia, czyli krzyż.”63
Obok stosowania różnych form crux dissimulata wskazywano na występujące
powiązania, paralele między krzyżem Chrystusa, a konkretnymi przedmiotami lub
wydarzeniami w Starym Testamencie. Wśród starotestamentowych figur zapowiadających
lub nawiązujących do krzyża znalazły się: arka Noego, osoba Izaaka, rogi byka
i jednorożca, laska, drzewa, wąż miedziany, drabina Jakuba, tłocznia mistyczna, uniesione
do góry ręce, siekiera, pług i jarzmo, koszyk Mojżesza oraz drewno wdowy z Sarepty.64
Jak pisze Ziehr: „Pierwsi chrześcijanie musieli rozumieć śmierć Chrystusa
w kontekście ofiar całopalnych składanych Panu Bogu. Jednakże mimo tej naczelnej
57
J. Tressider, dz. cyt., s.101.
S. Kobielus, dz. cyt., s. 139.
59
Tamże, ss. 140- 143.
60
Tamże, s. 144.
61
Tamże, s. 148.
62
Tamże, s. 156.
63
Tamże, s. 158.
64
Tamże, ss. 29- 67.
58
18
zasady wiary i mimo znajomości słów Chrystusa, jeszcze długo odczuwali ciężar krzyża
i Ukrzyżowania.” 65 Przełom w rozumieniu krzyża nastąpił wraz z naukami głoszonymi
przez św. Pawła- krzyż z symbolu hańby zmienił się w symbol chwały.
Mimo to,
w Cesarstwie Rzymskim aż do IV wieku krzyż nie był znakiem rozpoznawczym
chrześcijan- dużo bardziej popularnym symbolem była ryba.66
Prawdopodobnie, sytuacja zaczęła się zmieniać wraz z wydaniem w 313 roku przez
cesarza Konstantyna Wielkiego Edyktu Mediolańskiego, który zrównywał chrześcijaństwo
z innymi kultami i zaliczał je do religii Cesarstwa. Wraz z ogłoszeniem chrześcijaństwa
religią państwową- symbolika krzyża i jej interpretacja przybrały na intensywności, stały
się powszechne. Krzyż stał się znakiem siły, zwycięstwa i triumfu.67
Czerpiąc z tradycji orientalnej i starożydowskiej, chrześcijaństwo wykorzystało motyw
krzyża jako drzewa życia. Drzewo życia (wyrosłe na miejscu grobu Adama) dające
nieśmiertelność, dotykające nieba- to drzewo na którym umarł Chrystus.68 W ikonografii
zaczęły pojawiać się przedstawienia krzyża jako kwitnącego i owocującego drzewa życia.
Oprócz tego, drzewo krzyża przynoszące życie przeciwstawiano sprowadzającemu śmierć
drzewu rajskiemu.69
Krzyż stawał się wśród wyznawców Chrystusa symbolem znanym i uznawanym za święty,
znakiem objawienia i nadziei na zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Chrześcijanie
korzystając z wcześniejszych tradycji i znaków krzyża nadali im nowe znaczenie„odkupienie dzięki ofierze Jezusa Chrystusa”.70
Z czasem, krzyż w chrześcijaństwie zajął centralne miejsce. Stał się symbolem pewności
zbawienia oraz tryumfu Chrystusa nad śmiercią.
Poza tym nawiązano do funkcji porządkowania przez krzyż wszechświata. „Rozpięte na
krzyżu w czterech kierunkach ciało Chrystusa wytyczało tym samym granice Kosmosu
i wskazywało na wszechobecność Boga. W ten sposób krzyż stawał się znakiem
oddziaływania śmierci Chrystusa na wszystkie strony świata, a przede wszystkim
w czterech głównych kierunkach, które św. Augustyn połączył z imieniem pierwszego
człowieka- ADAM rozumianego jako Mikrokosmos.”71
65
W. Ziehr, dz. cyt., s. 36.
Tamże, ss. 40- 43.
67
Tamże, ss. 80- 81.
68
Tamże, s. 18.
69
S. Kobielus, dz. cyt., ss. 78- 79.
70
J. Tresidder, dz. cyt., s. 101.
71
S. Kobielus, dz. cyt. ss. 207- 208.
66
19
W sztuce przedstawienia krzyża przechodziły metamorfozy i często zależały nie
tylko od czasu historycznego i związanych z nim nurtów artystycznych, ale również od
tradycji chrześcijańskiej. Już za czasów pierwszych chrześcijan pojawił się spór o to, czy
należy przedstawiać Chrystusa na obrazach. 72 Początkowo przedstawiano krzyż, bez
postaci Chrystusa. Później pojawiły się schematyczne wizerunki Jezusa wiszącego na
krzyżu. W VI wieku pojawiły się krzyże z przybitym do drzewa ciałem Chrystusa, na
których postać w białej tunice zaprezentowana jest w postawie triumfującej. Podobnie było
w epoce romańskiej. 73 Od około X wieku bardziej realistyczne przedstawienia łączone
były z bogatą symboliką- „(…) wokół umierającego Zbawiciela grupuje się symboliczne
postacie słońca i księżyca, Kościoła i Synagogi. Zwycięstwo symbolizuje pokonany wąż
leżący u stóp krzyża, ofiarę miłości- pelikan karmiący własną krwią swoje pisklęta.”74
W przeciwieństwie do tradycji prawosławnej, w chrześcijaństwie zachodnim z biegiem
czasu przedstawienia Chrystusa zaczęły przybierać różne formy i były kształtowane
głównie przez artystów. Z jednej strony obecne były bardzo naturalistyczne wizerunki
Chrystusa cierpiącego i umierającego, z drugiej strony był on ukazywany jako
„ucieleśnienie helleńskiego ideału piękna.”75
Krzyż jako emblemat wiary chrześcijańskiej przybierał różne formy graficzne.
Poniżej zaprezentowane zostaną najbardziej popularne i rozpowszechnione formy. Do
najbardziej znanych należy krzyż łaciński- crux immissa, którego belka pionowa znajduje
się pośrodku poprzeczki i wznosi się ponad jej ramionami.76
Inną formę posiada crux quadrata- krzyż grecki wpisany, bądź nie w koło i nawiązujący
do przedchrześcijańskich przedstawień. 77 Znany także jako krzyż św. Jerzego posiada
poprzeczkę pośrodku pionowej belki.78 Z kolei charakterystycznym elementem dla krzyża
prawosławnego jest umieszczenie w dole ukośnej belki (podpory nóg skazańca). 79
Kolejnym rodzajem jest crux commissa w kształcie dużej litery T, zwany inaczej Tau lub
krzyżem św. Antoniego. Crux decussata w kształcie greckiej cyfry X przypominać ma
72
W. Ziehr, dz. cyt., s. 112.
D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł.: W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa
1990, Instytut Wydawniczy PAX, s. 17.
74
Tamże, s. 17.
75
W. Ziehr, dz. cyt., s. 150.
76
J. Tresidder, dz. cyt., s. 101.
77
D. Forstner, dz. cyt., s. 14.
78
J. Tresidder, dz. cyt., s. 101.
79
D. Forstner, dz. cyt., s. 15.
73
20
natomiast swoim kształtem krzyż na którym męczeńską śmiercią zginął św. Andrzej. 80
Inne formy krzyża to: nawiązujący do drzewa życia krzyż widlasty w kształcie litery Y,
posiadający trzy stopnie na dole belki krzyż Kalwarii, krzyż patriarchów z dwiema
poprzeczkami oraz krzyż papieski posiadający trzy równe poprzeczki. Ponadto, odwrócony
krzyż łaciński- nazywany również krzyżem św. Piotra, krzyż teutoński zbudowany
z czterech stykających się ze sobą trójkątów, krzyż templariuszy z ostrzami topora. 81
Dodatkowo można spotkać się także z krzyżem laskowanym, krzyżem jerozolimskimlaskowanym z czterema krzyżykami między ramionami dużego krzyża (symbolizującego
pięć ran Chrystusa) czy krzyżem maltańskim (osiem rozwidleń symbolizuje osiem
błogosławieństw).82 Innym rodzajem jest krzyż litewski (jagielloński) w kształcie dwóch
krzyży greckich złączonych wspólnym pionowym promieniem czy krzyż trójlistny.83
Uprzywilejowanym miejscem występowania krzyży były kościoły. Obecne w nich krzyże
wskazywały na odkupienie jako główną prawdę wiary, odgrywały rolę w liturgii i miały
funkcję czysto dewocyjną.84 Krzyż był umieszczany nie tylko we wnętrzach świątyń, ale
również na kościelnych wieżach czy ratuszach. W późniejszych czasach krzyże zaczęto
również stawiać poza murami świątyń, co miało służyć sakralizacji przestrzeni. 85
W krajobrazie pojawiły się między innymi krzyże przydrożne lub krzyże stawiane na
szczytach wzniesień.86
Obok form graficznych, można również mówić o krzyżu jako geście. Postać
przedstawiana na stojąco z rozłożonymi rękami symbolizowała figurę krzyża. Ta
modlitewna poza znana jeszcze z czasów przedchrześcijańskich- w chrześcijaństwie
również była popularna. Osoby modlące się w ten sposób nazywano orantami. 87 Innym
symbolicznym gestem było tak zwane leżenie krzyżem czyli leżenie na ziemi z twarzą
skierowaną w dół oraz z rozłożonymi rękami. Gest ten wyrażał oddanie czci i hołdu,
adorowanie.88 Kolejnym gestem jest praktyka znaczenia siebie samego znakiem krzyża,
bądź czynienie znaku krzyża na czole.89 Kreślenie znaku krzyża na osobach, przedmiotach
80
J. Tresidder, dz. cyt.,, s. 101.
Tamże, s. 101.
82
D. Forstner, dz. cyt., s. 15.
83
W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 554.
84
S. Kobielus, dz. cyt. 226.
85
Tamże, s. 224.
86
W. Ziehr, dz. cyt., ss. 164- 168.
87
Tamże, ss. 28- 29.
88
D. Forstner, dz. cyt., s. 18.
89
S. Kobielus, dz. cyt., s. 221.
81
21
i sobie samym związane było/ jest z obroną przed demonami i pokusami, umocnieniem
wiary i jej publicznym wyznaniem.
90
Znak krzyża wiąże się również z gestem
błogosławieństwa i odgrywa ważną rolę w liturgii.91
Jak można zauważyć, wielość form, funkcji i znaczeń krzyża wynikać może z jego
obecności w różnych kulturach już w czasach przedchrześcijańskich. Chrześcijaństwo
dokonało swoistego rodzaju adaptacji formy krzyża, przy równoczesnym nadaniu mu
nowego znaczenia związanego z wiarą w Chrystusa. W kulturze zachodniej krzyż jest
znakiem powszechnie rozpoznawalnym. Powstaje jednak pytanie czy jest symbolem
łączonym z chrześcijaństwem? Jakie współcześnie spełnia funkcje? Jak jest prezentowany?
90
91
D. Forstner, dz. cyt., s. 19.
Tamże, s. 19.
22
4. Współczesne użycia krzyża.
Jak już zostało wspomniane wcześniej, obecność krzyża, będącego jednym
z najstarszych symboli geometrycznych odnotowana została w różnych kulturach, również
tych przedchrześcijańskich. Następnie, krzyż jako znak utożsamiany był przede wszystkim
z chrześcijaństwem i jego wartościami, a charakteryzował się trzema rodzajami
przedstawień ukrzyżowania. „(…) Ukrzyżowanie liturgiczne- umieszczane najczęściej
w rękopiśmiennych mszałach (…). Ukrzyżowanie historyczne- z ukazanymi osobami
wymienionymi w Ewangeliach kanonicznych: św. Janem Apostołem, Matką Bożą,
legionistami Longinem i Stephatonem, setnikiem, Marią Magdaleną i innymi postaciami,
i wreszcie Ukrzyżowanie dewocyjne- sam krzyż z postacią Chrystusa. Ta ostatnia forma
przyjęła się powszechnie jako przedmiot kultu.” 92 Powszechna rozpoznawalność krzyża
w kulturze zachodniej teoretycznie nie dziwi. Z drugiej strony, współczesne różnorodne
formy stosowania krzyża jako przedmiotu oraz konteksty jego występowania- szczególnie
te pozareligijne- skłaniają do refleksji nad statusem tego obiektu oraz wartościami, które
on przywołuje.
Nasza rzeczywistość wypełniona jest rzeczami materialnymi. Również krzyż
przybiera formę materialną. W przypadku krzyża jako przedmiotu, nie interesuje nas
jednak jego instrumentalny czy techniczny poziom, a przypisywane mu społecznie
znaczenia oraz „(…) zasady, na jakich (…) funkcjonuje w społecznościach oraz jak
wpływa na ich spójność i stabilność.”93
Jak pisze Marek Krajewski: „przedmioty stanowią system (…) są materializacją
i obiektywizacją istniejących w danej kulturze systemów wartości (…), ich używanie
wytwarza społeczną i kulturową rzeczywistość (…), aktualizuje jej zasady.”94 Podkreślone
tutaj zostaje społeczne znaczenie przedmiotów. Autor kontynuuje, iż używanie
przedmiotów: „(…) nie sprowadza się do stosowania ich jako narzędzi, ale przenoszą one
znaczenia i je chronią, że są funkcjoznakami, obiektami przejściowymi, że reprezentują
92
S. Kobielus, dz. cyt., ss. 254- 255.
M. Żakowski, Życie społeczne przedmiotów w kulturze popularnej, [w:] W. Godzic, M. Żakowski, Gadżety
popkultury, Warszawa 2007, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 7.
94
M. Krajewski, Wstęp, [w:] M. Krajewski (red.), M. Brzozowska, W stronę socjologii przedmiotów, Poznań
2005, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 8.
93
23
tożsamości zbiorowe i indywidualne (…).”95 Między światem społecznym a przedmiotami
istnieje wzajemny wpływ- jedno kształtuje drugie.
Z jednej strony, rzeczy uzyskują społecznie nadawane znaczenia, a ich forma ulega
konwencjonalizacji, co może być próbą „(…) zamrażania asocjowanych z przedmiotem
znaczeń i użyć- tych znaczeń i użyć, które przetrwały proces odrywania przedmiotu od
jego pierwotnego kontekstu.”96 Z drugiej strony, cechą charakterystyczną dla współczesnej
rzeczywistości staje się polisemiczność i niestabilność znaczeń. 97 Również materialna
forma krzyża staje się wieloznaczna, swoistej transgresji poddane zostają jej odniesienia
kulturowe i społeczne. Niegdyś utożsamiana przede wszystkim z kontekstem religijnym
reprezentowała zjawiska niematerialne, porządek nadprzyrodzony związany z wierzeniami
chrześcijan. Obecnie, zakres semantyczny krzyża- przedmiotu ulega rozszerzeniu i staje się
chwiejny.
Tak dzieje się nie tylko z krzyżem, ale również z innymi symbolami. Zmiana zakresu
semantycznego wynikać może z wieloaspektowych przemian społecznych, które z kolei są
wynikiem pojawienia się nowych nurtów myślowych, braku jasnych reguł opisu
charakterystycznych na przykład dla ponowoczesności.98 Postmodernizm oznacza w tym
wypadku tworzenie nowej jakości społecznej oraz dekonstrukcję tradycyjnych wartości
czy hierarchii społecznych. Odrzuceniu podlega obiektywność jako taka, „(…) jednostka
uwięziona jest już nie w kręgu bezpośrednich doznań, ale znaczeń.”99 Jak pisze Sztompka,
w ponowoczesności: „(…) panuje obraz, spektakl, wizja, gra znaków i w efekcie chaos
wrażeń i fantazji.”100 Ponadto, reguły kulturowe ulegają modyfikacji, zmieniają się także
oczekiwania społeczne na temat właściwego, czy może lepiej- dopuszczalnego społecznie
działania. Współcześnie, przyzwolenie społeczne na niekonwencjonalne użycie różnego
typu symboli jest większe. Symbole podlegają relatywizacji, znaczenie, które z sobą niosą
zależy od kontekstu i od tego, kto ich używa. Sam relatywizm kontestuje istnienie jedynej
prawdy, a za równoprawne uznaje poszczególne, zróżnicowane stanowiska.101 Dodatkowo,
95
Tamże.
M. Brzozowska, Talizman- magiczny przedmiot osobistego użytku, [w:] M. Krajewski (red.), M.
Brzozowska, W stronę socjologii przedmiotów, Poznań 2005, Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 98.
97
M. Bogunia- Borowska, Portfel. Charakterystyka produktu, [w:] W. Godzic, M. Żakowski, Gadżety
popkultury, Warszawa 2007, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 97.
98
A.A. Szafrański, Nowa antropologia wobec dawniejszych koncepcji religii i magii, Kraków 2000, Zakład
Wydawniczy NOMOS, s. 102.
99
E. Gellner, Postmodernizm, rozum i religia, przeł. Maciej Kowalczuk, Warszawa 1997, Państwowy Instytut
Wydawniczy, s. 52.
100
P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, Wyd. Znak, s. 574.
101
E. Gellner, dz. cyt., s. 5.
96
24
w kontekście sekularyzacji o której mowa będzie poniżej, jako cecha nowoczesnych
społeczeństw, pojawia się pluralizm. Oznacza to, że społeczeństwa stają się coraz bardziej
złożone, różnorodne, kierują się często niespójnymi czy wręcz przeciwstawnymi
wartościami.
W przypadku krzyża natomiast, dodatkowo, przemiany jego znaczeń i użyć wiążą się
z przemianami jakim podlega sfera religijna. Należy pamiętać, że łączy się ona jednak
także z kontekstem społeczno- kulturowym oraz społeczną modernizacją. Ważnym
i zauważalnym współcześnie procesem jest sekularyzacja, czyli uniezależnienie od
wpływów religii i Kościoła oraz poddanie się wpływom świeckim. Sekularyzacja to
zaprzeczenie: „(…) jednoznacznej, wielopoziomowej, strukturalnej i funkcjonalnej,
dominującej roli religii.”102 Z jednej strony mamy do czynienia ze zmianami roli i pozycji
Kościoła w społeczeństwie, z drugiej strony mowa o ponownym przebudzeniu
religijnym.103
Kiedy mowa o polskim społeczeństwie i jego religijności ciekawa i znacząca wydawać się
może wielość istniejących oraz konkurujących ze sobą hipotez. Zdaniem Janusza
Mariańskiego są to: hipoteza imitacji i konwergencji (połączona z tezą sekularyzacyjną),
hipoteza niezmiennej religijności w zmieniającym się społeczeństwie, hipoteza kryzysu
religijności i upadku Kościoła ludowego w Polsce, rewitalizacja religijności dokonująca
się w warunkach desekularyzacji i akcji ewangelizacyjnej Kościoła oraz hipoteza
wielokierunkowych przemian religijności.
104
Ta ostatnia, zwana inaczej hipotezą
transformacji, jest według Mariańskiego najbardziej pomocna przy opisie społeczeństwa
polskiego. Jak pisze autor: „ (…) w przemianach wartości, norm i wzorów życia
religijnego mieszają się pozytywne i negatywne aspekty, a niekiedy zaznaczają się nawet
sprzeczne tendencje. (…) Można raczej mówić o swoistej ambiwalencji przemian (…),
o poszerzającej się sferze przyzwolenia społecznego na postawy i zachowania
dezaprobowane w modelu religijności głoszonej w Polsce przez Kościół katolicki.”105
Z kolei Władysław Piwowarski pisze o przejściu od „kościoła ludu” do „kościoła wyboru”.
Zmiana ta charakteryzuje społeczeństwa wysoko rozwinięte i związana jest z obecnym
102
I. Borowik, T. Doktór, Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań, Kraków 2001, Zakład
Wydawniczy „Nomos”, s. 14.
103
J. Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy
socjologicznej, Kraków 2004, Zakład Wydawniczy „Nomos”, s. 15.
104
J. Mariański, dz. cyt., ss. 17- 23.
105
J. Mariański, dz. cyt., s. 23.
25
w nich pluralizmem. „Kościół stanowi tylko jedną z sił społecznych, która może
konkurować lub współpracować z różnymi siłami i instytucjami społecznymi w realizacji
celów bardziej ogólnych.”106
Innym istotnym dla zmian w dziedzinie religii jest proces indywidualizacji oraz
religijności pozainstytucjonalnej, rozproszonej. Instytucja Kościoła katolickiego (czy też
innych kościołów) oraz jego legitymizacja ulegają kontestacji. Autorytet Kościoła traci na
znaczeniu. „We współczesnym świecie autorytety przypisujące sobie wiedzę o ty, co jest
w postawach i zachowaniach ludzkich właściwe (słuszne) bądź niewłaściwe (niesłuszne),
są kwestionowane, a nawet w krańcowych przypadkach bezwzględnie odrzucane.
Obowiązki związane z podporządkowaniem się autorytetom przekształcają się w zmienne
i nietrwałe opcje oraz swobodne wybory.”107
Religijność określana jako kościelna przeistacza się w religijność zindywidualizowaną,
kierującą się na przykład subiektywnie dobranymi zasadami wiary czy moralności.
Pojawiają się również elementy religijnego synkretyzmu: „(…) Bierze się wówczas trochę
treści z chrześcijaństwa, trochę z innych religii czy ideologii, dodaje się do tego nieco
własnych pomysłów. (…) Czasem nazywa się ją religijnością ponowoczesną
(postmodernistyczną).”108
Pluralizm światopoglądowy ułatwia kształtowanie
postaw selektywnych
i niekoherentnych. Ważna staje się autonomia i niezależność jednostki. Religijność staje
się swoistą mozaiką, gdzie tradycyjne znaczenia symboli poddane zostają erozji. Warto
nadmienić, że choć sekularyzacja zazwyczaj utożsamiana jest z oddzieleniem Kościoła czy
szerzej religii od państwa, to proces ten dotyczy wszystkich sfer życia społecznego, na
przykład sztuki.109
Poniżej przedstawione zostaną wybrane użycia krzyża- przedmiotu w kontekstach
innych niż religijny, a przynajmniej innych niż chrześcijański. Prezentowane przykłady
w żadnym wypadku nie stanowią kompletnej i skończonej listy użyć materialnej formy
krzyża. Poniższa część ma charakter deskryptywny, a nie wyjaśniający. Ze względu na
ogrom dostępnego materiału, należy być świadomym tego, że mamy tu do czynienia
z informacjami skróconymi, a przez to uproszczonymi. Różnorodne i często znane
106
W. Piwowarski, Socjologia religii, Lublin 1996, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, s. 194.
107
J. Mariański, dz. cyt., s. 362.
108
J. Mariański, dz. cyt., ss. 317- 318.
109
I. Borowik, T. Doktór, dz. cyt., s. 14.
26
egzemplifikacje poza religijnego zastosowania krzyża dobrane zostały w sposób
subiektywny. Wymóg reprezentatywności, a więc wnioskowania o całości na podstawie
części, zastąpiony został pojęciem reprezentacji. Istnienie różnych społecznych
subświatów niejako uniemożliwia zachowanie reprezentatywności. Zasadne natomiast
wydaje się przyjrzenie się kuriozom, wyjątkom czy odstępstwom, które pomogą
w identyfikacji procesu jakim jest poza religijne użycie krzyża. Zaprezentowane poniżej
użycia pochodzą ze Stanów Zjednoczonych oraz Europy (w tym z Polski). Przeplatanie się
przykładów „lokalnych” z „obcymi” jest zarówno wynikiem jak i potwierdzeniem istnienia
globalnej sieci przepływu informacji oraz wzorów kulturowych. Jak pisze Bauman:
„Centra wytwarzania znaczeń i wartości są dzisiaj eksterytorialne i wyzwolone z więzów,
które narzuca lokalność (…).”110
4.1.
Poza— chrześcijańskie użycia krzyża.
Współczesne
poza
chrześcijańskie
użycia
krzyża
nie
są
niczym
bezprecedensowym. W Rzymie odkryto pochodzące prawdopodobnie z około 240 roku
grafitto przedstawiające ukrzyżowaną postać z oślą głową- jest to tak zwany krzyż
szyderczy. Wizerunkowi towarzyszy napis „Alexamenos czci swego boga.” 111 Choć
wiadomo, że grafika nie jest pochodzenia chrześcijańskiego, sami badacze nie są zgodni co
do autorstwa. Jedni utrzymują, że została ona wykonana przez gnostyczną sektę setian
i przedstawia wyznawane przez nią egipskie bóstwo Seta- Tyfona z oślą głową. 112 Inni
uważają, że prawdopodobnie jest to karykatura chrystianizmu wykonana przez
przeciwników chrześcijaństwa, którzy epitet „zrodzony z osła” odnosili do Chrystusa.113
Odmiennym przedstawieniem jest datowana na II- IV wiek magiczna gemma. Na gemmie
widnieje ukrzyżowany nagi mężczyzna z rozstawionymi nogami i skręconą w lewą stronę
głową oraz podpis „Ojciec Jezusa Chrystusa”. Choć nie udało się w sposób jednoznaczny
odczytać sensu tej reprezentacji, wiadomo, że przeznaczenie gemmy było magiczne,
a pochodzenie niechrześcijańskie.114
110
Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 7.
S. Kobielus, dz. cyt., s. 249.
112
Tamże, s. 249.
113
Tamże, s. 250.
114
Tamże, ss. 250- 251.
111
27
Jaskrawym przykładem stosowania krzyża wbrew jego chrześcijańskiej symbolice,
ale nadal osadzonym w kontekście religijnym jest jego użycie w okultyzmie, bądź
satanizmie.
W satanizmie odwrócony krzyż, zwany krzyżem południa, stanowić ma zaprzeczenie
wartości symbolizujących chrześcijaństwo oraz odrzucenie krzyża Chrystusa.
115
„Odwrócony krzyż, od dawna wykorzystują zbuntowani młodzi ludzie, demonstrując
swoją niechęć do chrześcijaństwa. W odwróconej formie, krzyż zagościł w logotypach
setek zespołów, grających muzykę metalową, co skądinąd również przyczyniło się do
promocji znaku, bo przecież nie ważne co mówią, ważne, że mówią!”116
Ponadto, Jeffrey J. Steffon wskazuje na posługiwanie się przez satanistów krzyżem
satanicznym, inaczej nazywanym krzyżem Konfucjusza, który będąc starożytnym
symbolem rzymskim zaprzeczać ma ważności chrześcijaństwa czy boskości Boga. 117
Innym symbolem stosowanym, według autora, przez grupy okultystyczne jest złamany
krzyż znany powszechnie od lat sześćdziesiątych jako znak pokoju. Symbolizuje on
nadzieję na pokonanie chrześcijaństwa oraz ma służyć jego wyśmianiu.118
Podobnie, do sfery nadprzyrodzonej odnoszą się talizmany w kształcie krzyży- częstym
motywem jest tutaj egipski krzyż Anch oraz krzyż celtycki. Talizman to „przedmiot,
któremu przypisuje się magiczną moc przynoszenia szczęścia jego posiadaczowi, zwykle
noszony przy sobie.” 119 Talizman jest tym, co „(…) zmienia status rzeczy zwykłych,
lokując je w przestrzeni niezwykłej, domenie działania sił nadprzyrodzonych. (…) Tym, co
konstytuuje przedmiot jako talizman, jest wiara w jego moc sprawczą i oddziaływanie
magiczne.” 120 Ambiwalentny z natury „mediuje między sferą świętą i świecką (a także
religijną i magiczną), między światem materialnym i duchowym.” 121 Talizman nie
symbolizuje. Sam posiada moc sprawczą. Jak głosi jedna z setek zamieszczonym
w Internecie reklam talizmanów: „Egipski Krzyż Ankh jest jednym z najmocniejszych
115
J. J. Steffon, Satanizm jako ucieczka w absurd, przeł. Stanisława i Jerzy Demscy, Kraków 2001,
Wydawnictwo WAM, s. 67.
116
A.
Klementowski,
S.
Włodarczyk,
Since
33,
http://www.visualcommunication.pl
/new/pg/pl/content/sign/since_33.html (dostęp dnia 27.05.2010)
117
J. J. Steffon, dz. cyt., s. 68.
118
Tamże.
119
Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
120
M. Brzozowska, dz. cyt., ss. 101- 102.
121
Tamże, s. 104.
28
talizmanów, promieniuje bardzo silną energią, zapewnia długowieczność, zdrowie,
płodność i ochronę (…).”122
4.2.
Krzyż jako znak nienawiści.
Krzyż utożsamiany w chrześcijaństwie ze znakiem miłości, odkupienia,
poświęcenia etc. niekiedy staje się znakiem wykluczenia i nienawiści.
W tym kontekście warto wspomnieć okrytą złą sławą amerykańską organizację o nazwie
Ku Klux Klan Klan, która rozpoczęła swoją działalność po zakończeniu wojny secesyjnej.
Na Południu powszechnie określano Afro- Amerykanów jako nieodpowiedzialnych
i prymitywnych, zagrażającym białym Południowcom i ich rodzinom, a nade wszystko
białym kobietom. Zadaniem klanu od początku jego działalności była zatem obrona
białych mieszkańców przed „dzikusami” oraz ograniczanie praw obywatelskich
wyzwoleńców.
123
Z założenia patriotyczna instytucja przekształciła się szybko
w instytucję przemocy. Organizacja działała przez 7 lat. Jej rozwiązanie niestety niewiele
przyczyniło się do zmiany statusu Afro- Amerykanów.
W praktyce, południowa część Stanów Zjednoczonych nadal nie była miejscem równych
praw dla wszystkich obywateli. Zaczęto wprowadzać dyskryminujące wyzwoleńców
regulacje prawne o charakterze segregacyjnym i rasistowskim. Ważnym wydarzeniem
stymulującym nastroje społeczne było powstanie w 1915 roku filmu „Birth of a Nation”
(„Narodziny Narodu”). Film ukazujący w bardzo pozytywnym świetle Ku Klux Klan,
stanowił równocześnie apoteozę rasizmu oraz dehumanizację Afro- Amerykanów. 124
Wzbudzone ekranizacją zainteresowanie „niewidzialnym imperium”- jak nazywano Klan,
znalazło swoją kulminację w jego odrodzeniu, tym razem pod nazwą The Knights of the
Ku Klux Klan (Rycerzy Ku Klux Klanu). Jak podaje Jerzy Sobieraj: „William Joseph
Simmons wraz z piętnastoma zwolennikami udał się na szczyt Stone Mountain, wzgórza
nieopodal Atlanty, i zapalając wielki krzyż zainicjował działalność odrodzonego
<<niewidzialnego imperium>>.” 125 Klan miał szerzyć idee braterstwa. Sobieraj pisze:
„(…) celem Klanu stało się umocnienie prawdziwej amerykańskości i tym samym
122
http://allegro.talik.pl/krzyz_ankh.php (dostęp 30.04.2010)
J. Sobieraj, Ku Klux Klan, Warszawa 2004, Dom Wydawniczy „Bellona”, ss. 10- 11.
124
Tamże, ss. 49- 50.
125
Tamże, s. 51.
123
29
sprzeciwianie się napływowi obcych z Europy. Członkowie odrodzonego Klanu zaczęli
również troszczyć się o moralność zwykłego obywatela. Ostatecznie Klan oparł swą
apoteozę prawdziwego białego Amerykanina na protestantyzmie. Tym samym Żydzi oraz
imigranci z krajów tradycyjnie katolickich, takich jak Włochy, Polska czy nawet Irlandia,
byli uważani za wrogich obcych.” 126 Jak widać Klan znacznie poszerzył listę swoich
wrogów. Co ciekawe, członkowie Klanu- protestanccy mężczyźni- prześladowali między
innymi katolików. Przez członków Klanu postrzegani byli oni bowiem jako grupa, które
stanowi poważne zagrożenie dla amerykańskich instytucji, stąd ich asymilacja była
niedopuszczalna.127
Jak wiadomo, obie religie wchodzą w skład chrześcijaństwa. Obecny we wszystkich
odłamach chrześcijaństwa, a przez to poniekąd łączący je symbol krzyża, stał się
symbolem stosowanej przemocy. W żadnym wypadku jednak nie należy utożsamiać
wszystkich protestantów z ideami Klanu. Niektórzy wprost przypominali, że działalność
Klanu w sposób rażący przeczy chrześcijaństwu.128
Warto podkreślić, że płonący krzyż, nieobecny w działalności pierwszego Klanu, stał się
nieodzownym elementem i symbolem drugiego Klanu. Wykorzystywany był podczas
ceremonii oraz organizowanych akcji- płonął między innymi przed domami osób, które
działały nie po myśli Klanu. Dodatkowo, krzyż- często przyozdobiony świecącymi
żarówkami obok Biblii oraz flagi USA był ważnym rekwizytem podczas tajnych
zgromadzeń członków organizacji.129
Forsowana przez Klan ideologia była niekiedy inspiracją do tworzenia podobnych struktur
za granicą. Przytoczyć można choćby stworzony przez protestanckiego duchownego
w Niemczech tak zwany Zakon Płonącego Krzyża (który ze względu na bycie organizacją
tajną, rozwiązany został przez Hitlera).130
Pomimo podejmowania różnorodnych akcji przeciwdziałających Klanowi, do ostatecznego
rozwiązanie organizacji Rycerzy Ku Klux Klanu w roku 1944 przyczynił się, przy użyciu
Urzędu Skarbowego, amerykański rząd.131
126
Tamże, ss. 54- 55.
Tamże, s. 76.
128
Tamże, s. 81.
129
Tamże, ss. 57- 58.
130
Tamże, s. 68.
131
Tamże, s. 89.
127
30
Niestety, już w roku 1946 Klan został reaktywowany. Jak podaje Sobieraj, inicjacji
nowych zwolenników tajnej organizacji dokonano na tej samej górze Stone Mountain, co
za drugim razem, poprzez zapalenie ogromnego krzyża widocznego z dużej odległości.132
Pomimo wpisania Klanu w 1947 roku przez Prokuratora Generalnego Stanów
Zjednoczonych na listę organizacji wywrotowych, zyskiwał on nowych adeptów. 133
Również w tym okresie wrogów Klanu zastraszano widokiem płonących krzyży. Zapalano
je przed domami ofiar. Rytuał ten był powszechnie znany- zdarzały się nawet przypadki
naśladowania go przez dzieci.134
Należy zaznaczyć, że w każdym okresie działalności Klanu nie był on organizacją
jednolitą. Zazwyczaj wynikało to z walki o władzę w organizacji. Różne odłamy Klanu
istniały zwłaszcza po trzeciej reaktywacji. Paradoksalnie, rytuał palenia krzyży, należał do
jednych z najmniej niebezpiecznych. Wystarczyć wskazać na dokonywane przez członków
Klanu inne brutalne akty: mordy, lincze, gwałty, podpalenia domów, świątyń oraz pobicia.
Podpisanie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Lyndona Johnsona Civil Rights Acts
of 1964 (Ustawy o Prawach Obywatelskich) było jawnym znakiem przeciwstawienia się
Klanowi i prowadzonej przez niego kampanii anty-dyskryminacyjnej.
Mimo to, autor „Ku Klux Klanu” wspomina, że jeszcze w latach osiemdziesiątych Klan
stosował, obok przemocy- np. zamachów bombowych, zastraszanie poprzez podpalenia
krzyży.135
Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych zdarzały się przypadki powoływania do życia
organizacji wzorowanych na Ku Klux Klanie.
Sobieraj opisuje warte odnotowania zdarzenie. W roku 2003 Sąd Najwyższy Stanów
Zjednoczonych orzekł, iż: „(…) poszczególne stany mogą uznać za przestępstwo rytuał
palenia krzyży, jeśli czyn ten ma na celu zastraszanie osób.”136 Autor przywołał również
wypowiedź amerykańskiego dziennikarza, który wyjaśnia, że płonący krzyż dla Ku Klux
Klanu to symbol chrześcijańskiej czystości. W kontekście znanych wydarzeń
historycznych, ów akt palenia krzyża nie niesie ze sobą jednak niczego pozytywnego a tym
bardziej oczyszczającego.137
132
Tamże, s. 90.
Tamże, s. 92.
134
Tamże, s. 96.
135
Tamże, s. 108.
136
Tamże, s. 113.
137
Tamże.
133
31
Innym rodzajem krzyża wykorzystanym w XX wieku jako symbol organizacji
politycznej jest swastyka (uznawana za rodzaj krzyża). Należy zaznaczyć, iż swastyka
w różnych krajach symbolizuje inne wartości. Podczas gdy we współczesnych Indiach
nadal uznawana jest za symbol szczęścia, w krajach europejskich konotuje nienawiść i zło.
Warto
zatem
prześledzić
pokrótce
bezprecedensową
metamorfozę
znaczenia
przypisywanego swastyce w Europie.
W II połowie XIX wieku Schliemann swoje odkrycie swastyk w Turcji połączył
z podobnymi znaleziskami na terenie Niemiec. Jak pisze Rosa Sala Rose: „Pozwoliło mu
to powiązać ze sobą starożytnych Germanów, homeryckich Greków i wedyjskie Indie,
a także zjednoczyć pod tym samym aryjskim znakiem orientalne i zachodnie tradycje
religijne.”138 Początkowo w Niemczech „(…) swastyka była odczytywana jako emblemat
<<niezwyciężonego>> albo <<silnego człowieka przybyłego z góry>>, to znaczy zbawcy
Germanów.
W
późniejszym
okresie
Liga
Artamanów
przejęła
ów
symbol,
przeciwstawiając go chrześcijańskiemu krzyżowi i interpretując jako <<germański znak
zbawienia>> oraz <<czystości krwi i ducha>>.”
139
Używana w ezoteryce, a następnie
w literaturze niemieckiego nacjonalizmu rasowego, swastyka uznana została za „(…) znak
germańskiego odrodzenia i symbol wszystkiego, co nordyckie.”140
Swastyka jako symbolem aryjski została inkorporowana do symboliki nazistowskiej.
Należy jednak nadmienić, iż Hitler wybrał lewostronną swastykę (prawdopodobnie
dlatego, iż taką odmianą posługiwała się organizacja będąca prekursorem Niemieckiej
Partii Robotniczej. 141 Jak podaje Rose, jeszcze zanim swastyka stała się głównym
symbolem Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej, utożsamiana była ze
znakiem antysemickim. 142 Ze względu na rozpoznawalność znaku oraz długą tradycję
istnienia, swastyka jawiła się jako optymalny symbol dla NSDAP.143 Swastyka otrzymała
nową jakość- w nazistowskiej organizacji uznana została za pierwotny znak solarny.144
Od momentu uznania swastyki za główny symbol nazistów, jej obecność w przestrzeni
publicznej Trzeciej Rzeszy stała się powszechna. Wykorzystywano ją jako symbol podczas
138
R. Sala Rose, Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu, przeł.: Z. Jakubowska, A. Rurarz, Warszawa
2006, Wydawnictwo Sic!, s. 228.
139
Tamże, s. 230.
140
Tamże, s. 230.
141
Tamże, s. 231.
142
Tamże, s. 232.
143
Tamże.
144
Tamże, s. 233.
32
masowych imprez, na przykład formowano żywe swastyki z uczestników. W nakazane
przez władze dni symbol swastyki dekorował okna. Zaczęto ją także stosować
w architekturze. 145 Ciekawym przypadkiem pomysłowego zastosowania swastyki przez
zwolennika nazizmu w latach trzydziestych było zasadzenie drzew w jej kształcie- symbol
widoczny był z powietrza. Drzewa zostały ścięte dopiero w 2000 roku.146
Swastyka umieszczana była masowo na różnych produktach, na przykład na paczkach
papierosów lub tubkach pasty do zębów, „(…) aż wreszcie ustawa o ochronie symboli
państwowych Rzeszy otwarcie zakazała profanacji symboli nazistowskich; odtąd mogły
pojawiać się na obiektach, które były tego godne, jak kartki z życzeniami na Nowy Rok
czy ozdoby choinkowe.”147
W późniejszym czasie, swastyka będąca symbolem nazizmu zyskała wręcz religijne
znaczenie. Jako symbol „zwycięskiego ducha germańskiego bohatera” przeciwstawiona
została łacińskiemu krzyżowi chrześcijan (symbolizującemu uległość, ofiarę, śmierć,
upokorzenie). Dekorowano nią między innymi pomieszczenia pełniące wcześniej funkcję
szkolnych kaplic.148
Współcześnie w Europie i Ameryce swastyka kojarzona jest przede wszystkim z Trzecią
Rzeszą oraz zbrodniami dokonanymi przez nazistów. W samych Niemczech istnieje zakaz
używania symbolu swastyki. Ze względu na prowokacyjny charakter swastyki, jest ona
współcześnie używana przez ruchy kontrkulturowe, na przykład grupy neonazistów.149
4.3.
Krzyż jako znak oporu wobec władzy politycznej.
Zupełnie innym jakościowo i nie powiązanym z wcześniejszym przykładem jest
stosowanie formy krzyża jako symbolu oporu wobec nieakceptowanej władzy politycznej.
Na początku warto zaznaczyć, iż Kościół w czasach komunistycznych stanowił
organizację narodową, która często reprezentowała naród, była jego rzecznikiem i obrońcą
przed komunistyczną władzą. Dodatkowo, Kościół prowadził masowe duszpasterstwo,
a poprzez masowe rytuały (np. pielgrzymki do Częstochowy) ukazywał swoją siłę
145
Tamże.
Tamże, s. 228.
147
Tamże, s. 234.
148
Tamże.
149
Tamże, s. 237.
146
33
i pozycję.
150
Jak twierdzi José Casanova: „Wszelkie podejmowane przez władze
komunistyczne próby zerwania więzi między Kościołem katolickim a narodem kończyły
się niepowodzeniem.” 151 Jak podaje Casanowa: „Nie powiodła się próba neutralizacji
i przejęcia kontroli nad Kościołem poprzez oficjalne przyłączenie go do państwa. (…)
Zawiodła także strategia użycia przemocy. (…) Spodziewanych efektów nie przyniosła
także socjalistyczna resocjalizacja. (…) Nie powiodła się także próba zepchnięcia religii do
sfery prywatnej.”152
Kościół jako niezależna instytucja religijna, ciesząca się swego rodzaju autonomiczną
przestrzenią, skupił się na działaniach służących obronie narodu.153
Poniżej mowa o czasach formowania się i działalności ruchu opozycyjnego „Solidarność”.
Casanova wysnuwa wniosek, iż do jego powstania przyczynił się również polski
katolicyzm. 154 Ten społeczno- polityczny ruch o pluralistycznych i demokratycznym
charakterze
programowo
powoływał
się
na
etykę
chrześcijańską,
tradycje
niepodległościowe oraz idee sprawiedliwości społecznej. Współpracował z Kościołem
katolickim w zakresie tworzenia duszpasterstwa różnych środowisk. 155 Po delegalizacji
„Solidarności” Kościół stał się pewnego rodzaju schronieniem. Oferował nie tylko opiekę
duszpasterską, ale także zaplecze logistyczne do przeprowadzania dyskusji, seminariów,
wydarzeń kulturalnych promujących wartości chrześcijańskie oraz religijno- narodowe.
Zdaniem Dariusza Karłowicza, truizmem jest twierdzenie, iż Kościół i religia były
niezwykle ważnym elementem „Solidarności”. Zdaniem autora: „(…) Nie daje się tego
wytłumaczyć tylko względami praktycznymi (kościelne pomieszczenia, msze jako jedyne
legalne zgromadzenia, brak podsłuchu etc.) nie uwzględniając faktu, że chrześcijaństwo
stanowiło jedyną drogę utrzymania duchowej wspólnoty rozbitego związku.”156 Mogło to
być związane również z traktowaniem Kościoła jako jedynej, niezależnej od władzy
komunistycznej, organizacji, jak również oparciem swoistej wspólnoty przekonań na
wartościach chrześcijańskich. Bez względu na jakość czy szczerość religijnego
150
W. Piwowarski, dz. cyt., s. 268.
J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, przeł.: Tomasz Kunz, Kraków 2005, Zakład
Wydawniczy „Nomos”, s. 162.
152
Tamże, ss. 164- 165.
153
Tamże, s. 171.
154
Tamże, s. 183.
155
Encyklopedia PWN w trzech tomach, tom 3: Solidarność, Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN.
156
D. Karłowicz, Koniec snu Konstantyna, rozdział: Solidarność jako Kościół, Kraków 2004, Ośrodek Myśli
Politycznej,
źródło
elektroniczne:
http://www.teologiapolityczna.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id=1471&Itemid=130 (dostęp 15.05.2010).
151
34
zaangażowania,
członkowie
„Solidarności”
i
jej
sympatycy
posługiwali
się
charakterystycznym dla religii chrześcijańskich symbolem krzyża. Możliwe, że stosowanie
krzyża przez robotniczą u założeń Solidarność było wynikiem wcześniejszego
wyczerpania i zużycia przez partię komunistyczną uniwersum symbolicznego ruchu
robotniczego.
Dzięki przedmiotom, jak twierdzi Krajewski, stać się możemy samoświadomymi osobami,
gdyż „(…) nie tylko bowiem pozwalają one wyrażać siebie w sposób zrozumiały dla
innych, ale też porozumiewać się z samym sobą; że nie tylko oznaczają przynależność do
określonej wspólnoty, ale również bardzo często są jedynym powodem, dla którego
wspólnota się staje i trwa w czasie.”157 Publiczne przyznawanie się do krzyża było często
wyrazem sprzeciwu wobec systemu komunistycznego, a sam krzyż- znakiem
rozpoznawczym osób, którym „idee komunizmu” nie były bliskie. Co więcej, zmagania na
rzecz obecności krzyża w przestrzeni publicznej w czasach komuny były czynnikiem
konstytuującym zgromadzenia ludzi, które w innym wypadku by nie powstały.
Wystarczy choćby wspomnieć najbardziej znaną walkę o erygowanie i pozostawienie
krzyża w Nowej Hucie w 1960 roku, która z jednej strony była działaniem na rzecz
obecności krzyża w przestrzeni publicznej, z drugiej strony przejawem stricte
antykomunistycznej postawy.
Poniżej znajdują się opisy innych, nie tak powszechnie znanych, epizodów, które
z pewnością wpisują się w wielość działań przeciwko komunizmowi.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, gdy władze PRL postanowiły usunąć krzyże ze szkół
publicznych doszło do wielu incydentów. Kiedy przedstawiciele władzy krzyże ściągali,
przeciwnicy ustroju komunistycznego ponownie je zakładali. Przykładem tak zwanej
wojny o krzyże są działania młodzieży szkolnej ze wsi Miętne k. Gawrolina oraz
z Włoszczowej. W obu wypadkach, na znak protestu przeciw usunięciu krzyży z sal
szkolnych, młodzież rozpoczęła strajk okupacyjny szkoły. W Miętnie, jako wynik
kompromisu, krzyż zawisł w szkolnej bibliotece, we Włoszczowej krzyże wróciły do
szkolnych sal. Mimo to, aktywnie działający uczniowie i wspierający ich nauczyciele oraz
księża poddani zostali różnorodnym represjom.158
Innym przypadkiem było przypięcie w 1981 roku przez uczniów poznańskiego liceum
poligraficznego metalowych krzyży (blaszanych zakładek do książek) do ubrań. Jak mówi
157
M. Krajewski, dz. cyt., s. 8.
R. Gryz, Wojna o krzyże (Miętne- Włoszczowa), źródło elektroniczne: http://www.encyklopediasolidarnosci.pl/wiki/index.php?title=R01034_Wojna_o_krzy%C5%BCe (dostęp 15.05.2010).
158
35
jeden z uczestników tamtych wydarzeń: „Chodziłem z tym krzyżem po szkolnym
korytarzu i czułem, że jestem po właściwej stronie. Ten kawałek blaszki dał mi poczucie
wspólnoty, przynależności.”159
Odwoływanie się do symboli religijnych, w tym krzyża, obok funkcji tworzenia
i podtrzymywania wspólnoty, miało prawdopodobnie jeszcze kilka innych przyczyn.
Primo, oznaczać mogło jawny sprzeciw wobec dążenia ustroju realnego socjalizmu do
eliminacji religii z przestrzeni publicznej. Secundo, krzyż z jednej strony był symbolem
afirmującym wolność i niepodległość, z drugiej, stanowił znak oporu wobec komunizmu.
W miejscach odosobnień czy internowania krzyże tworzono własnoręcznie z dostępnych
materiałów. W latach
osiemdziesiątych noszono na szyi krzyżyk z orłem w koronie.
W tym wypadku, między innymi, funkcją tego obiektu mogło być pośredniczenie
w międzyludzkich interakcjach- w ich tworzeniu i podtrzymywaniu.160 Krzyżyk z orłem
w koronie jako znak oporu wobec systemu komunistycznego pozwalał na szybkie
rozpoznanie poglądów osoby go noszącej, stanowił niejako potwierdzenie jej
antykomunistycznego światopoglądu.
Krzyż z pewnością nie był przedmiotem neutralnym, przezroczystym. Symbolizował
wyraźnie zdefiniowany, a oparty na społecznej nauce Kościoła katolickiego, zespół
wartości.
Delikatne w swej formie, popularność zyskały także krzyże kwietne. Układane
w miejscach publicznych były znakiem sprzeciwu wobec politycznego systemu, a także
stanowiły wyraz solidarności z osobami przez ten system represjonowanymi. Dodatkowo,
krzyże w formie przedmiotów, stosowano podczas religijno- politycznych manifestacji,
nadając im charakter obiektów wpisanych w obrzędowość oporu.
Jak widać z powyższych rozważań, wyjście poza kontekst religijny zdaje się być nieco
problematyczne. Problemem nie jest samo zaklasyfikowanie danego użycia krzyża czy to
do sfery religijnej, czy poza religijnej, a próba odpowiedzi do czego jako symbol kieruje
myśli odbiorców, czy użytkowników. Nawet jeśli użycie krzyża dokonywane jest
w kontekście poza religijnym, nadal jest ono religijne, gdyż przywołuje wspólnotę osób,
które wierzą.
W powyższe rozważania wpisują się również pomniki w kształcie krzyży. Często taką
formę posiadają monumenty upamiętniające osoby walczące o niepodległość Polski
159
P. Reszka, Bez krzyża dżuma, Duży Format z 17.01.2010, Gazeta Wyborcza, źródło elektroniczne:
http://wyborcza.pl/1,76842,7448256,Bez_krzyza_dzuma.html?as=1&startsz=x (dostęp 30.04.2010)
160
M. Żakowski, dz. cyt., s. 10.
36
w różnych powstaniach narodowych czy dwóch wojnach światowych. Znanym
przykładem jest również pomnik „Poznańskiego Czerwca 1956”, który stoi w centrum
Poznania. Na wybór lokalizacji- pl. Adama Mickiewicza- wpłynęły dwie sprawy. Primo,
w tym samym miejscu przed II wojną światową stała figura Chrystusa Króla- wotum
wdzięczności za odzyskanie niepodległości. Secundo, to właśnie między innymi na
pl. Adama Mickiewicza odbywał się robotniczy protest w 1956 roku. Pomnik składa się
z dwóch krzyży symbolizujących śmierć i zmartwychwstanie oraz monumentu w kształcie
głowy orła. Odsłonięty został 26.06.1981 roku, w 25- tą rocznicę tragicznych wydarzeń.
Uroczystość odsłonięcia zgromadziła w centrum Poznania rzesze ludzi i miała charakter
jawnie antykomunistyczny. Drugim przykładem jest pomnik Trzech Krzyży w Gdańsku
upamiętniający śmierć stoczniowców w grudniu 1970 roku. Monument składający się
z trzech krzyży z kotwicami został postawiony w dziesiątą rocznicę wydarzeń na
pl. Solidarności. Znajduje się blisko miejsca, w którym zabito trzech pierwszych
stoczniowców. „Pomnik symbolizuje cierpienie (krzyże) oraz – poprzez użycie symboli
kotwic – nie tylko związek miasta z morzem, lecz też nadzieję.” 161 Co ciekawe, oba
pomniki upamiętniające bezpośrednie ofiary systemu komunistycznego, postawione
zostały na początku lat osiemdziesiątych, zatem w czasie panowania komuny, tuż przed
stanem wojennym. Symbolika krzyża występująca w obu przypadkach z pewnością
nawiązywała do chrześcijańskich wartości oraz do krzyża jako znaku cierpienia
i poniesionej ofiary- oddania własnego życia. I w tym wypadku, nie można wprowadzić
łatwego podziału na kontekst religijny i poza— religijny. Zdaje się, iż odczytanie sensu
zależeć będzie bezpośrednio od podejmującej się tego działania jednostki.
Formę krzyży równoramiennych przyjmują też najważniejsze odznaczenia: wojskowe- na
przykład Order Virtuti Militari, Krzyż Walecznych, odznaczenia za zasługi dla kraju
w dziedzinie sztuki, nauki, polityki, filantropii- Order Odrodzenia Polski czy odznaczenia
harcerskie- krzyż harcerski wzorowany na Virtuti Militari
4.4.
Krzyż w kulturze popularnej.
Krzyż jako przedmiot obecny jest również w kulturze popularnej. Zdaniem Marka
Krajewskiego, kultura popularna jest: „(…) kulturą dominującą- nie tylko dlatego, że
161
Katolicka
20.04.2010).
Agencja
Informacyjna,
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@pomnik_trzech_krzyzy
(dostęp
37
współcześnie to ona właśnie tworzy intersubiektywny świat (traktowany jako jedyna do
pomyślenia realność), ale również dlatego, że pośredniczy w każdej innej próbie jego
konstruowania, filtruje obce wobec niej znaczenia, reinterpretuje je i w podporządkowanej
swojej logice formie, upowszechnia, kreuje ramy interpretacji rzeczywistości, sankcjonuje
drogi jej poznania i działania w jej obrębie.” 162 Kultura popularna obejmuje codzienną
rzeczywistość, jest dynamiczna, zróżnicowana w swoich formach, zmienna, to kultura
„przeżywana i doświadczana”.163
Do powstania kultury popularnej przyczynił się proces modernizacyjny wraz ze swoją
nową koncepcją jednostki, która między innymi charakteryzuje się: niezależnością,
poczuciem odrębności- własnej autonomii, nonkonformizmem, hedonizmem.164
Szczególnym przykładem jednostki wyemancypowanej jest Madonna- ikona
światowej popkultury. Dzięki umiejętności tworzenia własnej osobowości (własnych
osobowości),
Madonna
stała
się
tematem
licznych
dyskursów
oraz
polemik.
Konstruowanie swojego wizerunku piosenkarka oparła przede wszystkim na trafnym
wykorzystaniu telewizji, zwłaszcza muzycznej stacji MTV.165
W tworzeniu własnego obrazu, Madonna często posługuje się skandalem i prowokacją.
Przede wszystkim, nie unika ona dwuznaczności o podtekście erotycznym oraz
posługiwania się symbolami religijnymi.
Już pod koniec lat osiemdziesiątych, Madonna została posądzona o obrazę uczuć
religijnych. Skandal został wywołany teledyskiem do piosenki „Like A Prayer”.
W teledysku przeplatają się ze sobą dwie narracje. W pierwszej z nich, wokalistka, ubrana
w sukienkę z dużym dekoltem oraz zawieszonym na łańcuszku krzyżem na szyi, znajduje
się w kościele. Całuje tam, ożywiony pomnik czarnoskórego Chrystusa. Scena zawiera
elementy erotyki- doznania mistyczne zostały zastąpione przez/ utożsamione z doznaniami
erotycznymi.
Druga
narracja
prezentuje
czarnoskórego
mężczyznę
niesłusznie
posądzonego o napaść na białą kobietę i uwięzionego. Madonna, jako świadek zajścia,
uwalnia go. W teledysku występują również płonące krzyże na tle których piosenkarka
tańczy. Wydaje się, iż prezentowane zajście nawiązuje do polityki dyskryminującej
162
M. Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 7.
Tamże, ss. 9- 15.
164
Tamże, ss. 46; 51- 52.
165
E.A. Kaplan, Badania feministyczne a telewizja, [w:] R.C. Allen (red.), Teledyskursy. Telewizja w badaniach
współczesnych, przeł.: Edyta Stawowczyk, Kielce 1998, Wydawnictwo Szumacher, ss. 248- 249.
163
38
czarnoskórą ludność, a palące się krzyże odnoszą się bezpośrednio do Ku Klux Klanu.
Sam wideoklip natomiast ma silnie antyrasistowski wydźwięk.
Pomimo tego faktu, teledysk „Like a Prayer” wywołał konsternację wśród niektórych,
przede wszystkim chrześcijańskich, środowisk. Połączenie symboli religijnych i erotyki
uznano za antyreligijną prowokację, a wideoklip za bluźnierczy.166
Nie był on z resztą jedynym teledyskiem MTV odnoszącym się do symboliki krzyża. Jak
podaje Urszula Jarecka: „Krzyż w całej gamie kształtów— łącznie z krzyżem maltańskim,
egipskim krzyżem ankh oraz swastyką— jest najczęściej pojawiającym się w klipowych
miniaturach klasycznym symbolem (…).”167 Klipowe przedstawienia, choć wykorzystują
symbole powszechnie znane, oferują szerokie możliwości interpretacyjne. 168 Wielość
kontekstów występowania krzyża w teledyskach utrudnia klasyfikację jego użyć oraz
rozgraniczenie na sferę religijną i pozareligijną.169 Jako przykład Jarecka podaje teledysk
grupy U 96, „Heaven” przedstawiający specyficzne wyobrażenie nieba.170 Krzyż znajduje
się na wewnętrznej ścianie dziwnego wehikułu, którym najprawdopodobniej przemieszcza
się istota boska. Z kolei w wideoklipie grupy Ace of Base „The Sign” wielokrotnie
pojawia się popularny krzyż ankh przy wtórze słów: “I Saw the sign and it opened up my
eyes…”171
Znaczenie zdaje się nie być obecne w samym znaku, zależy raczej od kontekstu jego
wystąpienia czy doświadczeń jednostki dokonującej interpretacji.
172
Podsumowując,
oprócz wykorzystania krzyża w teledyskach grup heavy metalowych, pojawia się on
ponadto „(…) w miniaturach tworzących odniesienia do stereotypowych wyobrażeń nieba,
nawiązujących do modlitwy i wiary, jak i w kontekstach seksualnych czy zabawowych.”173
166
M.
Pęczak,
Rozbieranie
Madonny,
Polityka.pl,
http://www.polityka.pl/kultura
/ludzie/298907,1,madonna.read (dostęp 18.04.2010).
167
U. Jarecka, Świat wideoklipu, Warszawa 1999, Oficyna Naukowa, s. 158.
168
Tamże, s. 155.
169
Tamże, s.158.
170
Tamże.
171
Tamże, s. 159.
172
Tamże, ss. 155- 156.
173
Tamże, s. 158.
39
Wracając jednak do Madonny, innym
przykładem
wzbudzającym
kontrowersje
była trasa koncertowa artystki promująca
album „Confessions On a Dancefloor”
w 2006 roku. Przedmiotem kontestacji stał
się fragment koncertu, mianowicie sposób
wykonania piosenki „Live to tell”. Podczas
śpiewania tego utworu wokalistka rozpięta
była na krzyżu i miała na głowie cierniową
koronę. 174 W tle pokazywane były zdjęcia
dzieci z Afryki chorych na AIDS oraz scena
z Jezusem głoszącym Kazanie na Górze. 175
Przeświadczenie o antyreligijnej prowokacji
zostało
z
wzmocnione
koncertów
odbył
faktem,
iż
się
Stadionie
na
jeden
Olimpijskim w Rzymie (niedaleko Watykanu).
Znając
plany
Madonny,
Rysunek 1
http://muzyka.onet.pl/_i/galerie/m/madonna3/11d.jpg
przedstawiciele trzech wspólnot religijnych:
rzymsko katolików, włoskiej Ligii muzułmańskiej i Rzymskiej Wspólnoty Żydowskiej,
sprzeciwili się wykorzystaniu symbolu krzyża. Bezskutecznie. Równie bezowocne próby
odwiedzenia fanów od pójścia na koncert Madonny w Moskwie podjęli przedstawiciele
prawosławia i rosyjskich Żydów. 176 Użycie przez Madonnę krzyża podczas jej show
określono jako bluźniercze. Wydaje się, że krytyka Madonny przyniosła odmienny rezultat
od zamierzonego-w rzeczywistości przysporzyła artystce rozgłosu.
Oprócz wykorzystywania symboli religijnych w swoich teledyskach, Madonna
znana jest z noszenia ekstrawaganckich kolczyków w kształcie krzyży, dużych krzyży
zawieszonych na seksownie odsłoniętym dekolcie oraz z zawieszonych na szyi różańców.
Uznane za prowokującą ozdobę, często wzbudzają sprzeciw środowisk osób wierzących.
174
http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/pozostale-ciekawostki,madonna-zawisla-na
krzyzu,16650,2,1,1.html (dostęp 22.04.2010).
175
M.
Pęczak,
Rozbieranie
Madonny,
Polityka.pl,
http://www.polityka.pl/kultura/
ludzie/298907,1,madonna.read (dostęp 18.04.2010).
176
http://www.polskapartianarodowa.org/tp/index.php?option=com_content&id=193&ltemid=1 (dostęp
24.04.2010).
40
Owe ozdoby mogą być dla artystki, obok zmian i destabilizacji konstrukcji płci, jeszcze
jednym sposobem na wykorzystanie swojego ciała jako tekstu.177
Image Madonny „(…) stanowi obszar semiotycznej walki między patriarchalnymi siłami
kontroli a feministycznym sprzeciwem wobec kapitalizmu i podporządkowania (…) Walka
o władzę społeczną toczy się równocześnie z semiotyczną walką o znaczenie.” 178
Seksualność prezentowana przez Madonnę odbiega od dominujących definicji męskości
i kobiecości. 179 Madonna posługuje się odmiennymi dyskursami. W tym wypadku,
w przeciwieństwie do ideologii panującej, następuje zwiększenie znaczeń.180
Fiske pisze o Madonnie: „Wykorzystanie przez nią ikonografii religijnej nie jest ani
religijne, ani świętokradcze. Madonna dąży do jej wyzwolenia z ideologicznych opozycji,
cieszy się nią, wykorzystuje ją dla własnej przyjemności, a nie w imię dominującej
ideologii (…). Krzyż również nie jest ani religijny, ani świętokradczy- jest piękny.” 181
Madonna wykorzystuje przedmioty, które tradycyjnie należą do kontekstu religijnego. Jak
zauważa Fisk: „Piosenkarka nosi religijne ikony (i używa religijnego imienia) nie po to, by
podkreślać lub atakować rolę chrześcijaństwa w społeczeństwie patriarchalnym
(i kapitalizmie), ale dlatego, ponieważ uważa, że są to piękne, seksowne ornamenty.”182
Z drugiej strony jednak, ten sam autor pisze: „Wykorzystanie przez Madonnę krzyża jako
pięknego ornamentu kobiecego ciała oraz charakterystyka zakonnic jako seksownychwszystko
to
stanowi
część
jej
krytycznego
testowania
patriarchalnej
tradycji
chrześcijańskiej, która nadaje znaczenie miłości przez moralne przeciwstawienie
duchowości dziewicy pożądaniu prostytutki.”183
Madonna (jako osoba sprzedająca znaczenia oraz czerpiąca z tego korzyści) swoimi
działaniami aktywnie uczestniczy w procesie nadawania znaczeń- tworzeniu popkultury.184
Przykładem wykorzystywania znaku religijnego z polskiego gruntu popkultury może być
wokalista zespołu „Ich troje”- Michał Wiśniewski- który także wykorzystywał krzyż do
tworzenia swojego imagu. Piosenkarz posługiwał się zdekontekstualizowanymi znakami
religijnymi, które stawały się elementami nowych całości charakteryzujących się
177
E.A. Kaplan, dz. cyt., s.256.
J. Fiske, Brytyjskie badania kulturowe, [w:] R.C. Allen (red.), Teledyskursy. Telewizja w badaniach
współczesnych, przeł.: Edyta Stawowczyk, Kielce 1998, Wydawnictwo Szumacher, ss. 282- 283.
179
Tamże, s. 284.
180
Tamże, s. 292.
181
Tamże, s. 287.
182
Tamże, s. 290.
183
Tamże, s. 292.
184
Tamże, s. 297.
178
41
kiczem.185 Wiśniewski występował : „(…) obwieszony religijnymi symbolami- na białej
koszulce nadrukowany ma wielki, obramowany czerwienią krzyż, taki sam znak nosi na
plecach swojej białej skórzanej kurtki, a na szyi zwisa mi łańcuch z kolejnym, wielkich
rozmiarów krzyżem.”186
Między innymi, to za sprawą Madonny, noszenie krzyży jako ozdób (na szyi czy
w uszach) stało się modne. Do dnia dzisiejszego krzyż stosowany jako biżuteria jest
popularny. Co więcej, oferta uległa rozszerzeniu i zróżnicowaniu. Obok kolczyków do
uszu w kształcie krzyża (hitu lat 90- tych) pojawiają się na przykład kolczyki do brody, tak
zwane labrety.
Krzyże będące prowokującą ozdobą pojawiają się także w niektórych subkulturach.
Wisiory z krzyżami noszone są na przykład przez gotów. Jeśli mowa o stylu, to jest to
subkultura bardzo zróżnicowana. Goci w swoim ubiorze zarówno stylizują się na XIXwieczną arystokrację, jak i noszą futurystyczne, lateksowe stroje o silnych kolorach.
Ponadto, niektóre podgrupy gotów ubierają charakterystyczne, długie, skórzane płaszcze
oraz łańcuchy z potężnymi krzyżami- jednym z bardziej popularnych wśród gotów
symboli religijnych jest krzyż celtycki187 (współcześnie bardziej utożsamiany z grupami
okultystycznymi niż chrześcijańskimi).
Popkultura dość często posługuje się symbolem krzyża, który umieszczany jest na
jakimś towarze/ przedmiocie materialnym. Za jeden z lepszych przykładów służyć może
t-shirt. Ten rodzaj koszulki od lat 30- tych XX wieku robi zawrotną karierę wśród
użytkowników pochodzących z różnych warstw społecznych na całym świecie.188 Ponoć
pierwowzorem t-shirtu była noszona pod mundurem przez europejskich żołnierzy
bawełniana bielizna. Wkrótce potem, koszulki stały się również elementem stroju
amerykańskich żołnierzy.
189
Z kolei koszulki wyprodukowane na początku lat
trzydziestych dla drużyny futbolowej Uniwersytetu Południowej Karoliny cieszyły się tak
wielką popularnością, iż były podkradane sportowcom. Działanie to wymusiło otwarcie
185
P. Kowalski, Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji,
Kraków 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 127.
186
Tamże.
187
K. Fiedorowicz, Goci w Polsce: antropologiczna analiza grupy subkulturowej, praca magisterska napisana
pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Waldemara Kuligowskiego, Poznań 2009, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza, s. 21.
188
K. Szajewska, T- shirt. Moda, sport, komunikacja [w:] W. Godzic, M. Żakowski, Gadżety popkultury.
Społeczne życie przedmiotów, Warszawa 2007, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ss. 144- 147.
189
Tamże, s. 144.
42
uniwersyteckiego sklepu z koszulkami (współcześnie większość uczelni sprzedaje koszulki
z własnym logo).190
Obecnie często miano t-shirtu przypisuje się różnym rodzajom koszulek. Obok
podstawowego kroju w kształcie litery T, z krótkim rękawem i bez kołnierzyka, spotkać
można koszulki typu polo posiadające kołnierzyk zapinany na kilka guzików. Choć
wymyślone przez francuskiego tenisistę Lacoste polo (bardziej elegancka odmiana t-shirtu)
początkowo skierowane było do sportowców, szybko stało się popularne w szerszych
kręgach odbiorców.191 Innym znanym rodzajem jest koszulka bez rękawów- tak zwany:
wifebeater/ muscle shirt/ A-shirt. Ten rodzaj t-shirtu utożsamiany jest często
z mężczyznami stosującymi przemoc.192
Popularność t-shirtów wpłynęła na próbę analizy ich znaczenia. Wyróżnić można między
innymi: funkcję użytkową, stosowanie koszulki jako funkcjo—znaku, określającego status
społeczny czy materialny (w zależności od metki), funkcję komunikacyjną koszulki
(określającą tożsamość społeczną osób je noszących). Kolejne znaczenie to próba
modyfikacji i zabawy tożsamościami oraz posługiwanie się koszulką jako przestrzenią
reklamową. Ponadto, stosuje się koszulki jako żarty czy też gry słowne oraz produkuje się
kopie koszulek, które dostępne są na całym świecie.193
Współcześnie stosowanie koszulki ulega ewolucji: ze zwykłego elementu ubioru staje się
środkiem przekazu. Szajewska przytacza niekonwencjonalne użycia koszulek: stworzenie
książki składającej się ze stron- koszulek na których różni artyści umieścili własne,
tematyczne grafiki (Surface2Air- projekt Heavy Change) czy wydawanie w formie t-shirtu
szwedzkiej gazety „T-Post” reklamowanej jako „The first magazine you can wear!”194 Na
stronie internetowej „T-Post” twórcy określają t-shirt jako najlepsze popkulturowe medium
służące dzieleniu się ważnymi czy ciekawymi informacjami.195 Interesujące jest również
wykorzystanie t-shirtów jako głównego motywu obecnego w teledysku grupy Basement
Jaxx „Do your thing”.196 Koszulki z tekstem wykonywanej przez zespół piosenki noszone
są tam przez młodzież, dzieci, zabawki czy nawet psy. Ciekawe, że jedynym elementem
190
Tamże.
Tamże, s. 147.
192
Tamże.
193
Tamże, ss.151- 152.
194
Tamże, s. 154.
195
http://www.t-post.se/ (dostęp 29.04.2010).
196
K. Szajewska, dz. cyt., s. 154.
191
43
graficznym nie będącym słowami piosenki jest umieszczony na jednym z t-shirtów znak
krzyża (prawdopodobnie celtyckiego).
Dodatkowo, umieszczanie na koszulkach napisów zaczęło służyć nie tylko jako
darmowa przestrzeń reklamowa dla korporacji czy firm, ale także jako środek do
wyrażania własnych poglądów czy opinii dotyczących wszystkich sfer życia. „Często
koszulki pokazują (…) wsparcie dla konkretnych spraw społecznych czy politycznych,
grup, organizacji. Wybierając ubranie, zajmujemy stanowisko.” 197 Ubierając w sposób
świadomy określony t-shirt przyjmujemy konkretną tożsamość, decydujemy o sposobie,
w jaki inni ludzie będą nas postrzegać. Co więcej, „Autorzy t-shirtów z nadrukami są (…)
przywiązani do wypracowanej przez siebie wizji podmiotowości i dlatego starają się ją
chronić przed zalewem nowych propozycji tożsamościowych.”198 Jaworski konkluduje, iż
„(…) okrywanie ciała T-shirtem z nadrukiem będzie wyrazem procesu samodefiniowania
się podmiotu, który nie tyle ozdabia ciało koszulką z emblematem, co naznacza ją nową
<<skórą>> mającą chronić, ukrytą w ciele, samodzielnie wypracowaną tożsamość.” 199
Koszulka z emblematem może dodatkowo przypominać noszącej ją jednostce o wybranej
już przez nią tożsamości.200 Z drugiej strony spełnia niekiedy formę dialogu wewnętrznego
(poszukiwania i utrwalania własnej tożsamości) lub dialogu z osobami postronnymi. 201
Może także być „(…) wyrazem demonstrowanych postaw ideowych, przynależności do
rozmaitych ugrupowań społecznych, subkultur czy związków religijnych.”202
197
Tamże, s. 153.
M. Jaworski, Kultura popularna i refleksyjny projekt tożsamości, [w:] A. Gromkowska- Melosik (red.),
Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, Poznań- Leszno 2007, Wyższa Szkoła Humanistyczna
w Lesznie, ss. 467- 468.
199
Tamże, s. 469.
200
Tamże, s. 480.
201
Tamże, s. 488.
202
Tamże, s. 482.
198
44
Ze względu na fakt, iż noszenie t-shirtów z określonym sloganem czy logotypem stało się
popularnym sposobem na prowadzenie pewnego rodzaju narracji tożsamościowej,
powierzchnię t-shirtów zaczęto także używać do promocji haseł chrześcijańskich. Obecnie
w Internecie znaleźć można wiele sklepów wysyłkowych oferujących dziesiątki wzorów
nadruków związanych z religijnym kontekstem. Obok zabawnych komiksowych
historyjek, znaków ryby itd. znaleźć można „czystą” formę krzyża. Koszulki tego typu
noszone są często przede wszystkim przez grupy młodzieży przynależące do
chrześcijańskich wspólnot, ludzi dopiero co nawróconych lub osoby działające w ruchach
tak
zwanej
Poprzez
nowej
noszenie
ewangelizacji.
t-shirtu
młodzi
przyznają się do wyznawanej przez
siebie wiary, stają się dla innych
czytelnymi. Koszulka pomaga im
w publicznej manifestacji własnej
tożsamości.
Krzyż
w
ogóle
wykorzystywanym
jest
znakiem
przez
branżę
odzieżową stosunkowo często.
Wystarczy wspomnieć kilka kolekcji.
Rysunek 2
http://www.cafepress.com/cp/moredetails.aspx?showBleed=fal
se&ProductNo=152149129
Zaprojektowane przez firmę Teenage
Millionaire w 2002 roku koszulki
z hasłami: „Jesus is my Homeboy”
i „Mary is my Homegirl” nadal są popularne. Wśród kilku wzorów znaleźć można wersję
na której widnieje krzyż łaciński i hasło „Jesus is my Homeboy”. Koszulki sprzedawane
były w znanym sieciowym sklepie młodzieżowym Urban Outfitters. Oprócz młodzieży,
pokazały się w nich gwiazdy popkultury: Madonna, Brad Pitt, Pamela Anderson. 203
„Niektórych koszulki te bulwersowały, ale twórcy tłumaczyli się, mówiąc że Jezus jest ich
zdaniem jedną z największych ikon popkultury.”204
Warto zauważyć, iż powszechność występowania t-shirtów z jednej strony pozwala na
manifestację swojej indywidualności, z drugiej jednak, przeciwnie, służy ukryciu własnej
203
204
K. Szajewska, dz. cyt., s. 150.
Tamże.
45
tożsamości. Dodatkowo, medium jakim jest w przypadku noszenia koszulek ludzkie ciało
może wyrażać/ nieść sprzeczne czy też wykluczające się treści i znaczenia.
Innym przykładem elementu stroju wykorzystującym motyw krzyża jest linia torebek „Our
Lord& Saviour” zaprojektowana przez Jasona Salsteina, a będąca częścią kolekcji
Olympus Teneo na sezon jesień/ zima 2010. Torebki typu kopertówki, wykonane ze skóry
krokodyla lub węża, zamykane są na klamrę w kształcie dużego metalowego krzyża
z postacią Jezusa. Umieszczenie krzyża na torebce projektant wyjaśniał chęcią zbudowania
marki nawiązującej do tradycji i historii oraz chęcią odniesienia się do gotyckiej kultury
i estetyki.205
Rysunek 3
http://www.figa.pl/Kupilybyscie-torebke-z-ukrzyzowanym-Jezusem-a315
Ponadto, w niektórych firmowych sklepach odzieżowych można było kupić różańce.
Przedmiot ten jest wspomniany, gdyż składa się z krzyża oraz paciorków. Znana sieć
sklepów H&M sprzedawała własne różańce ze specjalnym zapięciem umożliwiającym
przypięcie „ozdoby” do spodni. 206 Z kolei, firma Dolce& Gabbana wyprodukowała
elegancki naszyjnik w kształcie różańca. Podobnie Pull& Bear, w swojej kolekcji umieścił
205
P. Stefańczuk, Kupiłybyście torebkę z ukrzyżowanym Jezusem?, http://www.figa.pl/Kupilybyscie-torebkez-ukrzyzowanym-Jezusem-a315 (dostęp 16.04.2010).
206
A.
Klementowski,
S.
Włodarczyk,
Since
33,
http://www.visualcommunication.pl/
new/pg/pl/content/sign/since_33.html (dostęp 26.05.2010)
46
naszyjnik- łańcuszek z paciorkami zakończony krzyżykiem z postacią Chrystusa. 207
Powszechność znaku krzyża w Europie czy Ameryce została wykorzystana przez firmykrzyż stał się kolejnym elementem popkultury. Użycie symboli religijnych jako modnych
gadżetów czy ozdób zdaje się być doskonałym pomysłem firm odzieżowych na uzyskanie
rozgłosu, przez co stanowi darmową reklamę produktów. To pewnego rodzaju „chwyt
marketingowy” przyciągający uwagę potencjalnych klientów.
4.5.
Krzyż jako tatuaż.
Obecny w różnych kulturach od tysięcy lat, a do niedawna utożsamiany ze światkiem
przestępczym, współcześnie tatuaż stał się modnym elementem popkulturowym.
Z pewnością tatuaż swój sukces zawdzięcza gwiazdom muzyki i procesowi
naśladownictwa, którym kierują się ich fani. Z drugiej strony jednak, tatuaż może stanowić
przemyślany element „autokreacji podmiotu w oparciu o kategorię ciała”208 oraz sposób na
wykreowanie własnej tożsamości. W permanentnie zmieniającej się rzeczywistości tatuaż
jawi się jako stały rezultat twórczej aktywności. Jaworski zaznacza, iż: „Człowiek
współczesny (przynajmniej ten uformowany w kręgu oddziaływania kultury Zachodu)
uznaje za rzecz zupełnie naturalną fakt, iż jego ciało jest jego <<własnością>>. Przyjmuje
za pewnik, że to właśnie on jest jedynym dysponentem swojego ciała, a nie tradycyjne
instytucje państwowe lub religijne. Odczuwa też nieskrępowaną niczym wolność w jego
formułowaniu (…).”209
Wśród różnorodnych wzorów tatuaży spotkać można także tatuaże w kształcie krzyży.
Tatuowanie krzyża przybiera pewną postać „krzyżowania”. Wcześniej, to ciało było
przybijane do krzyża, teraz krzyż jest umieszczany na ciele. W obu wypadkach istniał
ścisły związek między ciałem i krzyżem- trwałość, ostateczność, nieodwracalność.
Połączenie ciała i krzyża w jedno może być zarówno wyrazem utożsamiania się
z chrześcijaństwem, lub przeciwnie, trwałego oporu.
207
http://www.groszki.pl/groszki/1,95942,7034858,Naszyjnik_Pull_and_Bear.html (dostęp 26.05.2010)
M. Jaworski, dz. cyt., s. 466.
209
Tamże, s. 472.
208
47
Tatuaże
są
emblema-
tami niosącymi wieloznaczność.
Ten
sam
tatuaż może konotować
co innego, w zależności
od wzoru, osoby go
noszącej oraz miejsca
jego
umiejscowienia.
Zazwyczaj tatuaże w kształcie
krzyży zdobią całe plecy,
Rysunek 4
http://www.tatuaze.org/media/artykuly/146.jpg
klatkę piersiową, ramiona.
Pojawiają
się
także
w miejscu pachwin, przez co często zyskują erotyczny wydźwięk. Mogą stanowić znak
rozpoznawalny dla wtajemniczonych. Ponoć tatuaż, w kształcie krzyża z łacińskim
napisem „Co mnie żywi, niszczy mnie”, który nosi na przykład aktorka Angelina Joli jest
znakiem rozpoznawczym dziewczyn popierających anoreksję. 210 Ciało współcześnie
uzyskuje nowy status. Z jednej strony, poprzez formowanie ciała- tożsamości podmiot
stwarza niejako siebie. 211 Z drugiej, „(…) ciało- tożsamość można uznać za społeczny
konstrukt, którego aktualna <<zawartość>> zależy w dużym stopniu od dynamicznych
interakcji podmiotu z otoczeniem.”212
4.6.
Krzyż w designie.
Oczywistością jest, iż pierwotne użycie krzyża jako narzędzia śmierci nie jest
współcześnie stosowane. Mimo to, dzięki projektom designerskim, nadal możemy mówić
o krzyżu jako przedmiocie użytkowym. Nowoczesny design czerpiąc inspirację
z symboliki religijnej oraz łącząc w sobie sfery sacrum i profanum, jednocześnie dąży do
210
http://nie-anoreksji.blog.onet.pl/Kim-sa-motylki,2,ID266306743,n (dostęp 28.05.2010)
M. Jaworski, dz. cyt., s. 490.
212
Tamże, s. 479.
211
48
funkcjonalności. 213 Poniżej zaprezentowano kilka przykładów ze strony internetowej
domosfera.pl.
Legowisko, którego podstawę stanowi masywny krzyż opleciony lekko porwaną siatką to
projekt szwedzkiej grupy Humans Since 1982. Zdaniem twórców ich projekt wskazuje na
praktyczne zastosowanie krzyża.
Rysunek 5
http://www.domosfera.pl/wnetrza/51,101999,7899918.html?i=1
Wieszak na lekkie rzeczy ze stali w kształcie ukrzyżowanego Chrystusa- studio Pulpo.
Choć nie widnieje tu znak krzyża, przywodzi go na myśl poza w jakiej przedstawiona jest
postać Jezusa.
213
http://www.domosfera.pl/wnetrza/1,101999,7899918,Symbole_religijne_w_nowoczesnym_designie.ht
ml (dostęp 23.05.2010)
49
Rysunek 6
http://www.domosfera.pl/wnetrza/51,101999,7899918.html?i=4
Kosmos Projekt stworzyli odbiornik radiowy w kształcie krzyża. Radio nie posiada
żadnych pokręteł czy guzików. W celu włączenia odbiornika, należy klasnąć w dłoniegest podobny do złożenia rąk do modlitwy. Jedyną odbieraną stacją jest „Radio Maryja”.
Rysunek 7
http://www.domosfera.pl/wnetrza/51,101999,7899918.html?i=10
50
Z kolei studio Man Works Design zaprojektowało odtwarzacz mp3 w kształcie krzyża.
Funkcyjne przyciski rozmieszczono na ramionach, przez co zyskano większą czytelność,
a co za tym idzie łatwość w obsłudze.
Rysunek 8
http://www.domosfera.pl/wnetrza/51,101999,7899918.html?i=7
Dima Loginoff wykonał lampę o znaczącym tytule „Bless you”. Diody lampy ułożone
zostały w kształcie krzyża, a ona sama rzuca lekko rozproszone światło poprzez które
stwarzana jest atmosfera mistycyzmu.214
214
http://www.domosfera.pl/wnetrza/1,101999,7899918,Symbole_religijne_w_nowoczesnym_designie.ht
ml (dostęp 23.05.2010).
51
Rysunek 9
http://www.domosfera.pl/wnetrza/51,101999,7899918.html?i=9
Firma Donkey Products wykorzystała metalowe kontury w kształcie ukrzyżowanego
Jezusa jako foremkę do ciasta.215
Rysunek 10
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/5,80530,7175463,Marsz_do_kosciola.html?i=9
215
Tamże.
52
Ponownie figura ukrzyżowanego Chrystusa zastosowana jako wieszak na rzeczy, tym
razem do przedpokoju to pomysł projektanta Erica Morela. Przedmiot „(…) w założeniu
miał nie tylko nie obrażać uczuć religijnych, ale być ich wyrazem. Miał też prowokować
pytanie o miejsce duchowości w konsumpcyjnym świecie.”216
Rysunek 11
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/5,80530,7175463,Marsz_do_kosciola.html?i=6
216
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/5,80530,7175463,Marsz_do_kosciola.html?i=4
(dostęp 7.04.2010)
53
Rysunek 12
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/5,80530,7175463,Marsz_do_kosciola.html?i=5
Zastosowanie symboli religijnych (w tym wypadku chrześcijańskich) w nowoczesnym
designie wydaje się być spowodowane przede wszystkim chęcią zwrócenia uwagi na
własne prace. Prawie zawsze, użytki tego typu wywołują konsternację wśród osób
wierzących, często są początkiem skandalu, a przynajmniej publicznej debaty na temat
pozareligijnych użyć symboli wiary. Co za tym idzie, uwaga zwrócona jest nie tylko na
poszczególne przedmioty, ale również na samą postać designera. Za pomocą
przedstawionych powyżej prac, designerzy chcieli zwrócić uwagę na pragmatyczne użycie
formy krzyża współcześnie. Nie znając prawdziwych motywacji twórców, można tylko
przypuszczać, iż stworzone przez nich przedmioty w niektórych wypadkach mogły być
otwartą prowokacją, w innych z kolei próbą refleksji nad religią i jej powiązaniem
z życiem codziennym. Poza tym, zaprojektowanie przedmiotów w kształcie krzyża mogło
wiązać się zwyczajnie z pewnym trendem w sztuce współczesnej wykorzystującej symbole
religijne jako sprzeciw wobec tradycjonalizmu. Ponadto, przeciwnie, stworzone prace
mogą być również odczytywane jako chęć połączenia tego, co tradycyjne, z tym, co
nowoczesne.
54
4.7.
Krzyż w reklamie.
Do formy krzyża odwołują się niekiedy również reklamy. Dwuznaczność jaką rodzi
wykorzystanie
tego
symbolu
w
tekstach
promocyjnych często budzi sensację i protesty
przeciw naruszaniu uczuć religijnych. W tym
wypadku
warto
choćby
wspomnieć
plakat
reklamujący film Miloša Formana „Skandalista
Larry
Flynt”.
Poster
w charakterystycznej
przedstawia
pozie
mężczyznę
ukrzyżowania,
„rozpiętego” na kobiecym łonie.
Innym
przykładem
walczącej
organizacji
o
jest
prawa
PETA
reklama
zwierząt
(„People
for
społeczna
amerykańskiej
the
Ethical
Treatment of Animals). Organizacja posiada zasięg
Rysunek 13
http://www.kapitalizm.org/images/6233.jpg
międzynarodowy. W kampanii pod hasłem „ Be
an Angel for Animals. Always adopt. Never buy” z roku 2009 posłużono się
chrześcijańskimi symbolami religijnymi. Na dwóch plakatach półnaga modelka- Joanna
Krupa przedstawiona została jako anioł ze skrzydłami i aureolą. Na pierwszym plakacie
Krupa w ramionach tuli własnego psa, z jej prawej ręki zwisa długi różaniec. Drugi plakat
prezentuje całą postać modelki znajdującą się prawdopodobnie w jakiejś świątyni. U nóg
nagiego anioła jakim jest Krupa widoczne są psy. Piersi modelki i części intymne
przesłonięte zostały ogromnym metalowym krucyfiksem. Należy wspomnieć, iż PETA
w swoich reklamach często posługuje się erotyką. W przypadku omówionej kampanii,
wydaje się, że właśnie połączenie elementów erotycznych z symbolami religijnymi
wzbudziło największe emocje wśród oponentów.
Podobnie jak w przypadku plakatu „Skandalista Lary Flynt” owa dwuznaczność, uznana
przez jednych za pomysłową, przez innych traktowana jest jako bluźnierstwo.
Również kościoły chrześcijańskie sięgają po reklamę. Korzystanie z kampanii
reklamowych jest wynikiem relacji między popkulturą, a religią. Andrzejczak zauważa:
„(…) z uwagi na dominację kultury popularnej— tracą na znaczeniu cenne wartości,
normy i prawdy religijne, które w świecie premodernistycznym stanowiły trzon tożsamości
55
człowieka.”217 Stosowanie reklamy przez kościoły chrześcijańskie może być zatem próbą
wykorzystania popkultury do celów informacyjnych czy też promocyjnych.
Chrześcijanie zaczynają wykorzystywać dostępne środki przekazu w swojej misji
ewangelizacyjnej.
„Nowym w naszej kulturze zjawiskiem jest wykorzystanie środków reklamy do
prowadzenia ewangelizacji. Mówienie o religii może zostać zaaranżowane tak, by
odwołało się do gier językowych odległych od religii. Robi się to np. przez wykorzystanie
figur dyskursu współczesnej kultury.”218 Doskonałym przykła-dem ilustrującym powyższe
stwierdzenie jest kampania „Emerging Spirit” reklamująca Zjednoczony Kościół Kanady.
Wśród sześciu layoutów z 2006 roku znajduje się plakat z ułożonymi w kształcie krzyża
skrętami marihuany. Pod zdjęciem widnieje napis „Does it matter how you achieve your
spiritual high? Join the discussion.” (Czy to ważne w jaki sposób osiągasz duchowe
wyżyny? Dołącz do dyskusji).
Kampania bazuje na zaskoczeniu, pewnego
rodzaju niedomówieniu. Z pewnością jest
intrygująca.
Efektywność
przekazu
polegająca na łączenie w sobie elementów
sacrum i profanum może być skuteczna,
ale też „(…) prowadzić może do zatarcia
różnic przedmiotowych; to, co religijne, i
to, co merkantylne, niebezpiecznie zbliży
się do siebie, aż wreszcie- po raz kolejnywymiesza w potocznym odbiorze.”219
Stosując język reklamy można stwierdzić,
iż krzyż przez 2000 lat stał się szeroko
rozpoznawalnym
przede
Rysunek 14
http://www.kampaniespoleczne.pl/images/zdjecia/zdjecie_
20090922210257_146.jpg
logotypem
wszystkim
z
łączonym
działalnością
kościołów chrześcijańskich. Krzyż jednak
nie jest znakiem zastrzeżonym przez
217
J. Andrzejczak, Fragmentaryzacja zbawienia- o (pop)kulturowych konstrukcjach religii w Stanach
Zjednoczonych, [w:] A. Gromkowska- Melosik (red.), Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, PoznańLeszno 2007, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, s. 368.
218
P. Kowalski, dz. cyt., s. 140.
219
Tamże.
56
chrześcijan. Z tego względu, z jego popularności korzystają współcześnie również inne
organizacje czy firmy.220
Za pomocą krzyża, będącego swoistą figurą retoryczną, promują nowe treści i wartości.
4.8.
Krzyż w sztuce współczesnej.
Charakter prowokacyjny przyjmują również współczesne instalacje artystyczne.
Najbardziej znanym przykładem (skutkującym sporem między zwolennikami „wolności
sztuki/ słowa”, a obrońcami „uczuć religijnych”) jest instalacja Doroty Nieznalskiej pod
tytułem „Pasja” (wystawiona na przełomie 2001 i 2002 roku w Gdańsku). Instalacja
przedstawiała krzyż na którym umieszczono zdjęcie męskich genitaliów. Dodatkowo, w tle
krzyża, znajdował się ekran. Wyświetlany na nim film pokazywał twarz mężczyzny
ćwiczącego na siłowni. Według Taraszkiewicz- Zwolickiej: „<<Pasja>> jest instalacją,
w której zestawione zostały obdarzony atrybutami płci, symbol męki oraz zapisany na
taśmie video graniczący z cierpieniem trening ciała. Wzajemna relacja tych narzędzi tortur,
narzędzi przynależnych mężczyznom i ich wyborom dotyczy także miejsca kobiety. (…)
W najnowszej pracy <<Pasja>> najwyższa ofiara dokonuje się poprzez wolny wybór.
Wybór, którego dokonanie ludzkość przeznaczyła mężczyźnie.” 221 Karol Sienkiewicz
wskazywał z kolei na podwójne wykorzystanie terminu pasja: „(…) jako cierpienia (Męki
Pańskiej) oraz zapału/entuzjazmu. Dzięki temu jej praca [Nieznalskiej] podejmowała
problem przemocy wobec męskiego, dyscyplinowanego ciała oraz opresyjnego charakteru
obowiązujących paradygmatów męskości.”222
Określone zestawienie symboli odczytane zostało przez niektóre środowiska jako
obrażające uczucia religijne i prześmiewcze względem wartości chrześcijańskich. Do dziś
„Pasja” przez jednych odbierana jest jako oryginalna ekspresja artystyczna, przez drugich
jako pseudoartystyczna prowokacja.
220
A.
Klementowski,
S.
Włodarczyk,
Since
33,
http://www.visualcommunication.pl/
new/pg/pl/content/sign/since_33.html (dostęp 26.05.2010).
221
M. Taraszkiewicz- Zwolicka, Pasja, http://www.nieznalska.art.pl/foto.html#foto (dostęp 4.05.2010).
222
K. Sienkiewicz, Dorota Nieznalska, http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_nieznalska_dorota
(dostęp 4.05.2010).
57
Podobne, sprzeczne opinie wzbudziła inna instalacja
autorstwa Jacka Markiewicza. Jak pisze Grzegorz
Kowalski, w pracy dyplomowej Markiewicza: „Widz
mógł wybierać między wejściem do wnętrza [instalacji]
i obserwacją filmu: pieszczenia figury ukrzyżowanego
Chrystusa przez nagiego Markiewicza, bądź pozostać na
zewnątrz
i obserwować reakcję widzów na film, nie widząc filmu.
(…) Pewne jest, że Markiewicz wykonuje je przed kamerą
i upublicznia, wręcz eksponuje narcystyczno-artystowski
charakter swoich zabiegów wobec rzeźby, będącej
Rysunek 15
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/t
humb/d/de/Piss_Christ_by_Serrano_Andres_
%281987%29.jpg/200pxPiss_Christ_by_Serrano_Andres_%281987%29
.jpg
przedmiotem
kultu.
(…)
Prowokacja
Markiewicza
sprowadza się w gruncie rzeczy do tego, że jego działanie
nosi
cechy
zarazem
adoracji
i
bluźnierstwa,
że
niebezpiecznie zbliżył, jeśli nie wręcz nałożył na siebie
dwa przeciwieństwa.”223
Innym przykładem zastosowania krzyża we współczesnej
sztuce
jest
fotografia
Andreasa
Serrano
z 1989 roku pt. „Piss Christ”. Zdjęcie przedstawia
plastikowy
krzyż
z
figurą
Chrystusa
zanurzony
w pojemniku wypełnionym moczem artysty. Praca Serrano
miała na celu przekroczenie granicy między sacrum,
a profanum. Podobnie jak malarz używa określonego koloru
farby jako reprezentacji czegoś, Serrano użył naturalnej
substancji płynnej- uryny.224
Z kolei praca niemieckiego artysty Martina Kippenbergera
„Zuerst di Fusse” (Nogami do przodu) prezentowana
Rysunek 16
http://art.blox.pl/resource/frogg2.jpg
w muzeum w Bolzano składa się z dużego krzyża
i umieszczonej na niej żaby. Żaba dodatkowo w jednej ręce trzyma kufel piwa, w drugiej
zaś dzierży jajko.
Ponoć rozpięta na krzyżu żaba ma być uosobieniem lęku
223
G. Kowalski, http://csw.art.pl/new/2000/markiewicz.html (dostęp 29.04.2010).
D.
Casey,
Sacrifice,
Piss
Christ,
and
http://dlibrary.acu.edu.au/staffhome/dacasey/Serrano.htm (dostęp 28.05.2010).
224
liberal
excess,
58
towarzyszącego artyście.
225
Inna interpretacja głosi, że praca przedstawia ludzki
niepokój.226
Opisane powyżej wykorzystania symbolu religijnego jakim jest krzyż spotkały się z falą
protestów środowisk osób wierzących, zostały uznane za prowokacyjne, a niekiedy
również za obsceniczne czy bluźniercze. Zawsze wywoływały emocje. Zdaniem
Kowalskiego dojście do konstruktywnych wniosków w debacie o wolności artystycznej
i obrazie uczyć religijnych staje się coraz mniej realne: „Obrońcy wolności sztuki, prawa
do wolności wypowiedzi ostro występują przeciw wszelkim nakładanym na artystów
ograniczeniom. Argumenty strony przeciwnej dotyczą ich przeżyć towarzyszących
odbiorowi sztuki, czyż jednak spór nie staje się coraz bardziej jałowy, nie ujawnia erozji
sztuki jako społecznej instytucji, która zdobywa się na desperackie gesty, by zaświadczyć
o swoim istnieniu?227
Niezależnie od prawdziwych motywów twórców korzystających z formy krzyża, odbiorcy
dzieł mogą odczytywać/ nadawać im zupełnie inne znaczenia. Pomimo faktu, że
współczesna sztuka jest wyrazem poszukiwań artysty, nie jest powiedziane, iż odbiorcy
dotrą do sensu, który chciał przekazać nadawca.
W tym wypadku, wykorzystanie symboliki religijnej „narusza głęboko zinternalizowane
sposoby odczytywania sensu pewnych znaków (…) może wywołać gwałtowne reakcje
w niektórych sytuacjach” 228 Rozstrzygnięcie czy złamanie zasady decorum w danym
użyciu było religijną deklaracją, przejawem złego smaku, celowym bluźnierstwem,
instrumentalnym wykorzystaniem jest prawie niemożliwe.229
Krzyż jako symbol czytelny i zrozumiały, gwarantujący komunikatywność, stosowany jest
we współczesnej sztuce jako nośnik nowych znaczeń i treści.
4.9.
Krzyż jako dewocjonalia.
Również religie chrześcijańskie, na przykład katolicyzm stosują się do zasad
rynkowych sprzedając różnego rodzaju dewocjonalia. W tym kontekście krzyż traktowany
225
http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-watykan-oburzony-zaba-na-krzyzu,nId,230799
(dostęp
28.06.2010).
226
Włochy:
ukrzyżowana
żaba
z
piwem
nie
zniknie
z
muzeum,
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,5639120,Wlochy__ukrzyzowana_zaba_z_piwem_nie_zni
knie_z_muzeum.html (dostęp 28.05.2010).
227
P. Kowalski, dz. cyt., s. 126.
228
Tamże.
229
Tamże, s. 127.
59
jest jako produkt. Branża sakralna (niekiedy nazywana sakro biznesem) jest obecnie
bardzo dobrze rozwinięta. W Internecie znaleźć można setki ofert firm sprzedających
produkty używane później w sferze sakralnej- produkcja dewocjonaliów stała się masowa.
Część z nich jest wykonana bardzo gustownie i estetycznie. Inne, niestety, podlegają pod
kategorię kiczu. Kiczowata sztuka religijna, choć wpływa na emocje odbiorców, nie
posiada walorów estetycznych oraz artystycznej spójności, stoi w opozycji do tak zwanej
sztuki wyższej. 230 Ponadto, sfera religijna ulega komercjalizacji. „(…) reguły rządzące
dotąd kulturą popularną i konsumpcją stają się wszechobecne i stają się regułami innych
gier- edukacji, sztuki, polityki, religii, nauki. Wszystkie te dziedziny ulegają
utowarowieniu.”231
Jako
przykład
rozwoju
i
dobrej
koniunktury
branży
sakralnej
służyć
może
Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej
i Dewocjonaliów SACROEXPO, organizowana w Polsce od jedenastu lat.
Jaki status posiadają dewocjonalia? Czy są zwykłym towarem czy odnoszą się do tego co
„poza czasem”? Cieszące się dużą popularnością przedmioty przedstawiające symbole
religijne mogą być na przykład zwykłą pamiątką z miejsca uznawanego za święte.
„Z punktu widzenia myśli teologicznej i wymogów liturgii dewocjonalia (…) zmieniają
swój status w chwili konsekracji, która jest niezbędnym warunkiem nasycenia rzeczy
właściwościami sakralnymi.”
232
O wiele prościej zaakceptować fakt, iż estetyczne
wykonane przedmioty sakralne- w tym wypadku krzyże- stanowią swoistego rodzaju
reprezentację wyznawanych wartości. „(…) symbol zastępuje, gdy reprezentuje,
tj. pozwala czemuś na bezpośrednią obecność. Tylko dlatego, że symbol prezentuje w ten
sposób obecność tego, co sam zastępuje, jest darzony szacunkiem, jaki przysługuje temu,
co przez ten symbol symbolizowane.
233
Z drugiej strony, jak zauważa Kowalski:
„Plastikowe gadżety i seryjnie produkowane święte precjoza (różańce, srebrne i złote serca
gorejące, ryngrafy itp.) mogą jednak także zostać uświęcone przez rytuały konsekracyjne.
Awansują wtedy do rangi wzoru przedmiotów kultu, będą z większą skutecznością
standaryzować oczekiwania, a więc rozstrzygać o kształcie potocznego gustu. (…) Czym
230
M. Wierzbicka, A. Wiśniewska, Współczesna Biblia Pauperum. Z badań nad katechizującą funkcją kiczu
religijnego, [w:] Kultura popularna 2009 nr 1 (23), ss. 109- 110.
231
M. Krajewski, Kultury…, s. 91.
232
P. Kowalski, dz. cyt., s. 118.
233
H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł.: B. Baran, Kraków 1993, Inter
Esse, s. 164.
60
jednak są wizerunki świętych i wszelkie dewocjonalia, przywożone z sanktuariów, gdy
włączone zostaną w praktyki życia codziennego, będąc długopisem, breloczkiem (…).”234
4.10. Krzyż w dyskursie publicznym.
Warto też zwrócić uwagę na dyskurs społeczny toczący się wokół obecności krzyża
w przestrzeni publicznej. Tuż po odzyskaniu w 1989 roku przez Polskę niepodległości,
krzyże- będące symbolem zbiorowej tożsamości- zostały wprowadzone do miejsc
użyteczności publicznej.
Obecnie krzyże znajdują się między innymi w szkołach, szpitalach, niektórych miejscach
pracy, czy sklepach. Od 1997 roku, krzyż znajduje się również w polskim parlamenciezawieszony tam po zwycięstwie koalicji AWS przez jej posłów (dla jednych posiada
znaczenie religijne, zobowiązanie moralne, dla innych odnosi się do historii narodu, bądź
jest znakiem tożsamości kulturowej).
Co pewien czas, przy różnych okazjach w środkach masowego przekazu powraca debata
na temat miejsca krzyża w przestrzeni publicznej. Zajęcie określonego stanowiska (za lub
przeciw) wiąże się przede wszystkim z wyznawanym przez daną jednostkę
światopoglądem oraz uznawanymi koncepcjami państwa. Z jednej strony postulowana jest
światopoglądowa bezstronność, laickość państwa, z drugiej strony bronione jest
stanowisko, iż kultura europejska, w tym polska, opiera się na wartościach
chrześcijańskich, których znakiem jest właśnie, między innymi, krzyż. Przyczyną sporu są
także odmienne wizje nowoczesnego państwa. Ostatnio ponowną debatę dotyczącą
symboli religijnych wywołał wyrok Trybunału Praw Człowieka w sprawie Soile Lautsi
versus Republika Włoska. Trybunał stwierdził, iż obecność krzyży we włoskich szkołach
zaprzecza prawu rodziców do wychowywania własnych dzieci zgodnie ze swoimi
przekonaniami oraz jest sprzeczne z prawem dzieci do wolności religijnej. 235 Decyzja
Trybunału rozpoczęła medialną dyskusję. Poniżej zaprezentowane zostaną trzy
przykładowe stanowiska dotyczące obecności krzyża w przestrzeni publicznej. Służyć
mają
ukazaniu
zróżnicowanej
argumentacji,
która
jest
wynikiem
różnic
światopoglądowych. Zarzewie sporu stanowić może konflikt ideowy wynikający z kwestii
234
P. Kowalski, dz. cyt., s. 120.
European Court of Human Rights- sprawa Lautsi/Włochy,
http://www.rpo.gov.pl/pliki/12589712320.pdf (dostęp 29.05.2010), s. 16.
235
Pismo
nr
30814/06,
61
traktowania krzyża jako, po pierwsze, tylko symbolu religijnego, po drugie, tylko symbolu
kulturowego, lub- po trzecie- przypisywania mu symboliki religijnej, kulturowej
i obywatelskiej w jednym.
I tak, zdaniem Tadeusz Bartosia: „Świeckie państwo nie chce preferować żadnej religii,
nie odrzuca jednak religii jako takiej i bynajmniej nie tworzy aksjologicznej próżni.
Przeciwnie, tworzy istotną wartość, jaką jest ochrona pokoju społecznego będącego
rezultatem równego traktowania wszystkich obywateli. Jak to zrobić- oto właściwy
przedmiot sporu. Idzie bowiem o zapewnienie harmonijnego współistnienia ludziom
o niekiedy skrajnie odmiennych poglądach. (…) Odstawienie na bok sensu religijnego
krzyża ma istotny walor praktyczny w prowadzonej polemice. Jeśliby bowiem zgodzić się,
że krzyż jest przede wszystkim znakiem śmierci Chrystusa dla okupienia wszystkich ludzi,
wtedy ujawniłby się faktyczny konflikt ideowy i być może niestosowność obecności
krzyża w miejscach, które z definicji mają być wspólną przestrzenią dla katolików
i niekatolików. Znak religijny konstytuuje przestrzeń religijną.” 236 Według Bartosia,
Kościół
katolicki
nie
zrezygnuje
z
obrony
obecności
znaków
religijnych:
„(…) przedstawiciele rzymskiego katolicyzmu nie chcą oddać ani skrawka, ustąpić
w niczym na centymetr, choćby z szacunku dla ludzi, którym religia i jej symbole są obce,
źle się z nimi czują, bo uważają je za obrazę rozumu czy uczuć..”237
Z kolei, ks. Andrzej Draguła zwraca uwagę na niebezpieczeństwo wypływające
z przesunięcia krzyża jako artefaktu religijnego w kierunku artefaktu kulturowego, czy
społeczno- politycznego. Według niego, jest to miecz obosieczny, którym posługiwać się
mogą także twórcy obrazoburczych, według środowiska chrześcijańskiego, aktów.
Powszechność krzyża jako znaku kulturowego, a nie religijnego, stanowić może w tym
wypadku obronę ich działań.238
Dalej autor sugeruje, że „moralna nieskuteczność” krzyża w miejscach publicznych nie
może służyć jako argument za usunięciem symboli religijnych z przestrzeni publicznej.
Draguła konstatuje także, że: „Istota problemu to pytania o prawo do obecności znaków
religijnych w przestrzeni publicznej, a szerzej - prawo do wyznawania swoich przekonań
236
T. Bartoś, Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość, Gazeta Wyborcza z dnia 20.11.2009, wersja
elektroniczna:
http://wyborcza.pl/1,75515,7274559,Zaprzestan_gniewu_i_porzuc_zapalczywosc.html?as=2&startsz=x
237
Tamże.
238
A. Draguła, Wyrok nietolerancyjny, Gazeta Wyborcza z dnia 7.12.2009, wersja elektroniczna:
http://wyborcza.pl/1,90705,7331935,Wyrok_nietolerancyjny.html
62
w tej przestrzeni.”239 Przytacza dwa przykłady rozwiązania dylematu. Pierwszy, to model
państwa laickiego reprezentowany przez Francję, gdzie zakazano używania tak zwanych
ostentacyjnych znaków wiary (chust/krzyżyków/ jarmułek) w takich miejscach jak: szkoła,
szpital, urząd państwowy, miejsce pracy. Drugi, to model kanadyjski, który „opiera się na
założeniu, że tożsamość religijna jest elementem tożsamości obywatelskiej, tzn. nie można
zmusić, by wierzący wkraczając w przestrzeń publiczną, wyrzekł się swojej wiary
i w żaden symboliczny sposób jej nie demonstrował.”240 W odpowiedzi na postulowaną
przez Bartosia ochronę prawa mniejszości- w tym wypadku ateistów, Draguła stawia
retoryczne pytania: „Czy jednak pod płaszczem zapewnienia równości wszystkich nie
tworzy się państwa wyznaniowego a rebours, tzn. takiego, gdzie jedynym preferowanym
„wyznaniem” staje się ateizm, który - inaczej niż religia - ma prawo być manifestowany
nie tylko prywatnie, ale także publicznie czy politycznie? Czy sprawiedliwe jest, by
w szkole, gdzie zdjęto krzyż, komfortowo czuł się jedynie ten, kto krzyża „nie znosi”?
A co z tymi, co wierzą i chcą, by ich dzieci były wychowywane religijnie?”241
I wreszcie trzecia, bezkompromisowa opinia podkreślająca, że: „ (…) żadne symbole –
o ile nie wzywają do nienawiści i przemocy – nie mogą być uznane za obrażające czyjeś
uczucia religijne czy narodowe.”242 Dziedzina zauważa, iż ludzkie życie zorganizowane
jest wokół jakichś symboli, a „ich obecność w przestrzeni publicznej nie narusza wolności
mniejszości, które wyznają inne wartości. (…) Zakaz używania jakichkolwiek symboli
religijnych jest uprzywilejowaniem światopoglądu bezwyznaniowego.” 243 Odnosząc się
bezpośrednia do decyzji Trybunału, dziennikarz sugeruje, że jest ona próbą budowania
„społeczeństwa achrześcijańskiego”. Według niego: „krucyfiks jest zarówno symbolem
włoskiej historii i kultury, a w konsekwencji włoskiej tożsamości narodowej, jak
i symbolem równości, wolności i tolerancji. Nie stoi zatem w sprzeczności z zasadą
świeckości państwa.”244
Jak można zauważyć, argumenty każdej ze stron zdają się być racjonalne. Równocześnie,
są nie do pogodzenia. Sprzeczność wynika z odmiennych preferencji. Przede wszystkim,
239
Tamże.
Tamże.
241
Tamże.
242
J. Dziedzina, Krzyż zawieszony, Gość Niedzielny nr 46/2009 z dnia 15.11.2009, wersja elektroniczna:
http://goscniedzielny.wiara.pl/index.php?grupa=6&art=1258364431&dzi=1207812935&idnumeru=125795
7466
243
Tamże.
244
Tamże.
240
63
popierane (forsowane) są odmienne modele państwowości. Punktem sporu jest również
relacja na linii państwo- Kościół, zasada laickości, koncepcje religii.
Nasze poparcie dla którejś ze stron debaty zależeć będzie od preferowanego
światopoglądu.
Rozdział ten miał na celu zwrócenie uwagi na wielość współczesnych zastosowań
krzyża i rozmaitość podejmowanych względem niego działań oraz różnorodność
dyskursów, w których jest on obecny jako temat, bądź przedmiot sporu. Różnorodność
kontekstów występowania materialnej formy krzyża skłania do zastanowienia się, jakie
niesie on obecnie znaczenia, do czego się on odwołuje.
W kontekście wielości zastosowań formy krzyża, a co za tym idzie cyrkulacji jego znaczeń
niosącej często kontestację, zasadne jest stwierdzenie, iż: „ O tym, czym jest dany obiekt,
zjawisko, proces, nie przesądzają bowiem jego istotowe własności, to, czym on jest, jak
wygląda, z czego jest wykonany, ale sposób, w jaki jest on postrzegany, i sposób, w jaki
wobec niego działamy, a więc znaczenia, jakie mu przypisujemy w procesach
poznawczych i praktyce społecznej.”245
O tym jakie znaczenia ludzie przypisują krzyżowi traktuje część badawcza niniejszej
pracy.
245
Krajewski, s. 20.
64
5. Założenia metodologiczne badań własnych.
5.1.
Cele badania.
Po zapoznaniu się z biografią krzyża jako przedmiotu, po przeanalizowaniu zmian
zachodzących w materialnej formie krzyża w czasie i w przestrzeni (w różnych kulturach)
oraz po przybliżeniu współczesnych materialnych użyć krzyża w Europie i Stanach
Zjednoczonych, należało podjąć próbę znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące
symboliki oraz przenoszonych przez krzyż wartości.
Podstawowym celem niniejszego badania było poznanie współczesnych znaczeń
przypisywanych przez ludzi krzyżowi.
Tym samym, główny problem badawczy brzmi: Jakie są współczesne znaczenia
krzyża?
Szeroki zakres powyższego problemu został zawężony poprzez następujące problemy
szczegółowe:
I Co tradycyjnie dla respondentów oznacza krzyż?
II Jakie znaczenia są współcześnie przypisywane materialnej formie krzyża?
III W jakich kontekstach według badanych występuje dziś krzyż?
IV Jakie, poza religijnym, konteksty występowania krzyża są zauważalne przez
badanych?
V Czy kontekst występowania krzyża wpływa na jego znaczenie?
VI Czy materialna forma krzyża odsyła do tego co „tu i teraz”, czy do tego co
„poza czasem”?
VII Jakie działania (prywatnie) są współcześnie podejmowane względem krzyża?
VIII W jaki sposób działania względem krzyża różnią się w zależności od
kontekstu jego występowania?
IX Przez kogo krzyż używany jest w kontekstach poza— religijnych?
X Czy według respondentów tradycyjne (religijne) znaczenia krzyża można
odseparować od innych znaczeń nadawanych mu dziś?
XI Jakie społeczne reakcje wywołuje używanie krzyża poza kontekstem
religijnym?
Sformułowanie problemów szczegółowych pozwoliło na stworzenie pytań, które w toku
badań zadawane były respondentom. Lista pytań znajduje się w Aneksie.
65
5.2.
Metody i techniki badawcze.
Celem doboru odpowiednich metod i technik badawczych jest przełożenie problematyki
badawczej na język pytań oraz uzyskanie poszukiwanych informacji.
5.2.1. Analiza ilościowa materiału wizualnego.
Etap formułowania szczegółowych problemów badawczych poprzedziła analiza ilościowa
materiału wizualnego pochodzącego z Internetu przeprowadzona w marcu 2010 roku.
Przed przystąpieniem do tej części znałam niektóre sfery pozareligijnego użycia krzyża.
Przeprowadzenie analizy ilościowej umożliwiło mi jednak poznanie kolejnych kontekstów,
w których wystąpiła materialna forma krzyża, a przez to wzbogacenie materiału
wyjściowego przed stworzeniem problemów badawczych.
Źródłem materiału była wyszukiwarka grafiki Bing (www.bing.com). Przy wyszukiwaniu
hasła krzyż włączona została opcja pokaż wszystko przy równoczesnym wyłączeniu
bezpiecznego wyszukiwania.
W kategoriach takich jak rozmiar, układ, kolor, styl, osoby, zaznaczono opcję wszystko.
Liczba wyświetlonych rezultatów wynosiła 92 400.
150 pozycji, wyświetlonych w pierwszej kolejności, posłużyło za próbę przy analizie
ilościowej. Najprawdopodobniej to właśnie te grafiki/ obrazy widzą i najczęściej
wykorzystują użytkownicy wyszukiwarki Bing. Następnie dokonałam klasyfikacji
uzyskanego materiału wizualnego. Główny podział przebiegał na linii zastosowań krzyża
w kontekście sakralnym/ religijnym (związanym z tradycją chrześcijańską) oraz użyć
krzyża w kontekstach pozareligijnych. Na podstawie próby materiału wizualnego
wyodrębniłam szczegółowe użycia krzyża i przyporządkowałam im poszczególne zdjęcia.
Dokonanie kategoryzacji nie było sprawą oczywistą. Ze względu na brak znajomości
kontekstu niektórych zdjęć prezentujących krzyż, przypisywałam je niejako intuicyjnie do
danej kategorii. Kontekst „krzyż jako talizman” zakwalifikowałam do użyć pozareligijnych
ze względu na fakt, iż nie wpisują się w tradycję chrześcijańską.
66
Krzyże w kontekście sakralnym/ religijnym
Liczba
obrazów
Krzyże przydrożne w formie kapliczek/ wokół kościołów/ krzyże
28
misyjne
Ikony krzyża
4
Krzyże do zawieszenia na szyję
6
Krzyż na szacie liturgicznej
1
krzyże jako dewocjonalia do postawienia/ powieszenia na ścianie/
17
używane w liturgii
grafika krzyża, kontekst religijny
4
obrazy pasyjne
6
Krzyże w kontekście poza— sakralnym
Liczba
obrazów
Krzyż jako towar: gadżet, clipart, biżuteria, krzyż nagrobny (reklama)
4
Krzyż w miejscach wypadków
1
Krzyż jak odznaczenie/ order/ herb
23
Krzyż jako tatuaż
3
Krzyż w malarstwie/ sztuce
3
Krzyż jako pomnik (upamiętniający jakieś wydarzenia historyczne)
2
Krzyż jako znak graficzny organizacji/ firmy
5
Krzyż jako talizman (Nerona, krzyż celtycki)
5
Razem:
112
Choć próba badanych zdjęć/ grafik wynosiła 150, znak krzyża w formie grafiki, symbolu,
przedmiotu materialnego wystąpił na 112 fotografiach.
Analiza ilościowa pozwoliła na dostrzeżenie wielości kontekstów występowania znaku
krzyża. Przyczyniła się do poszerzenia listy szczegółowych problemów badawczych oraz
stała się punktem wyjścia do realizacji badań jakościowych.
67
5.2.2. Badania jakościowe.
Przypomnijmy, iż głównym problemem badawczym było odkrycie współczesnych znaczeń
krzyża. Skoro symboliczne znaczenia danych przedmiotów są im nadawane przez ludzi, to
tym bardziej przez ludzi owe znaczenia są odczytywane. Próba dotarcia do wielorakich
poglądów, sposobów widzenia danych zagadnień i opinii oraz chęć refleksji zdecydowały
o doborze metody badawczej, w tym wypadku jakościowego wywiadu badawczego.
Wywiad jest pewnym rodzajem interakcji między ludźmi. Choć bardzo zbliżony do
zwykłej rozmowy, jest mniej lub bardziej ustrukturyzowany oraz posiada cel. Jak podaje
Kvale, celem wywiadu: „(…) jest uzyskanie interpretacji sensów opisu świata przeżyć
osoby udzielającej wywiadu.” 246 Chęć poznania subiektywnych znaczeń nadawanych
przez jednostki krzyżowi zadecydowała o zastosowaniu przeze mnie tej czasochłonnej, ale
umożliwiającej pozyskanie interesujących informacji metody.
W celu zachowania spójności i ułatwienia przeprowadzania wywiadów został stworzony
preferowany plan wywiadu wraz ze wzorami pytań. Aby uprościć późniejszą analizę,
szczegółowym problemom badawczym przypisano konkretne pytania.
Często jedno pytanie dawało odpowiedź na kilka problemów badawczych, stąd niektóre
problemy zostały ze sobą połączone.
246
S. Kvale, Inter Views. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego., przeł.: S. Zabielski,
Białystok 2004, Trans Humana, s. 17.
68
5.3.
Przyporządkowanie pytań do problemów badawczych.
Szczegółowe problemy badawcze:
Pytania:
I Co tradycyjnie oznacza krzyż?/ II
1. Czym jest krzyż dla ludzi?
Jakie znaczenia są współcześnie
2. Co krzyż upamiętnia?
przypisywane materialnej formie
3. Jaka, według Pana/ Pani, jest
symbolika krzyża?
krzyża?/ VI Czy materialna forma
krzyża odsyła do tego co „tu i teraz”
4. Jakie Pana/ Pani zdaniem wartości
może symbolizować krzyż?
czy tego co „poza czasem”?
5. Co dla Pana/ Pani oznacza krzyż?
(Z jakimi sferami życia kojarzy Pan/
Pani krzyż?)
III W jakich kontekstach według
badanych występuje dziś krzyż?
IV Jakie, poza religijnym, konteksty
występowania krzyża są zauważalne
przez badanych? (w razie potrzeby
uzupełnienie punktu III)
V Czy kontekst występowania krzyża
wpływa na jego znaczenie?
1. W jakich miejscach umieszczane są
krzyże?
2. Gdzie może Pan/ Pani spotkać się z
tym przedmiotem?
3. W jaki sposób określiłby Pan/ Pani
dane
użycia?
(pomysłowe,
niekonwencjonalne,
nietypowe,
obrazoburcze)
4. Dlaczego
krzyż
jest
tak
wszechobecny? Kto o tym decyduje?
Co?
5. Czy Kościół powinien mieć wpływ
na to, jak używany jest dziś krzyż?
1. Gdzie poza budynkiem kościoła czy
kaplicy zauważa Pan/ Pani krzyż?
2. Z jakimi poza religijnymi użyciami
krzyża spotkał się Pan/ Pani?
3. W jaki sposób by je Pan/ Pani
określił?(pomysłowe,
niekonwencjonalne,
nietypowe,
obrazoburcze)
1. Co myśli Pan/ Pani o obecności
krzyża w przestrzeni publicznej, nie
sakralnej (np. parlament, szkoła,
szpital)?
2. Jakie Pana/ Pani zdaniem znaczenie
ma w tym kontekście krzyż? (np.
tożsamość
kulturowa,
zobowiązanie
moralne,
znaczenie
religijne, znaczenie narodowohistoryczne)
3. Co Pan/ Pani uważa na temat
69
umieszczania krzyży w miejscach
śmiertelnych wypadków?
4. Czemu one Pana/ Pani zdaniem
mają służyć?
5. Do czego się odwołują?
6. Co uważa Pan/ Pani o biżuterii
wykorzystującej motyw krzyża, np.
kolczyki w kształcie krzyża?
VII Jakie działania (prywatnie) są
współcześnie podejmowane względem krzyża?
1. Czy zna Pan/ Pani osoby, w których
domu znajduje się krzyż?
2. Jaką Pana/ Pani zdaniem pełni on
w tym wypadku funkcję?
3. Czy Pana/ Pani zdaniem istnieje
różnica
między
krzyżem
poświęconym, a niepoświęconym?
4. Czy w Pana/ Pani domu znajduje się
krzyż?
5. Jaką pełni funkcję?
6. Czy jest poświęcony?
7. Jak określiłby Pan/ Pani osobę,
która nosi krzyżyk na łańcuszku?
8. Dlaczego Pana/ Pani zdaniem ktoś
nosi krzyżyk na łańcuszku?
9. Czy w Pana/ Pani najbliższym
otoczeniu są takie osoby?
10. Czy Pan/ Pani nosi krzyżyk na
łańcuszku?
11. Dlaczego?
12. W
jakich
okolicznościach
sprezentowałby Pan/ Pani komuś
krzyż?
13. Co według Pana/ Pani ludzie robią
dziś z krzyżem- jak i do czego go
wykorzystują?
VIII W jaki sposób działania
względem krzyża różnią się w
zależności
od
kontekstu
jego
występowania?/ IX Przez kogo krzyż
używany jest w kontekstach poza
religijnych?
1. Z jakimi pozareligijnymi użyciami
krzyża spotkał się Pan/ Pani?
2. Kto Pana/ Pani zdaniem używa
dzisiaj krzyża poza sferą religijną?
(Jakie przestrzenie/ konteksty/
miejsca?)
3. Dlaczego?
4. W jakich okolicznościach to się
odbywa?
5. Jak Kościół reaguje na nowe
sposoby użycia krzyża? Dlaczego?
70
X
Czy
według
respondentów
tradycyjne
(religijne)
znaczenia
krzyża można odseparować od
innych znaczeń nadawanych mu
dziś?
1. Co oznacza krzyż użyty poza
kontekstem religijnym, co symbolizuje?
2. Jakie użycia krzyża są niedopuszczalne?
XI Jakie społeczne reakcje wywołuje
używanie krzyża poza kontekstem
religijnym?
1. Co Pan/ Pani sądzi o takim użyciu
krzyża?
2. Dlaczego Pana/ Pani zdaniem na
przedstawionych
fotografiach
została użyta forma krzyża?
3. Jakie emocje może wywoływać to
zdjęcie wśród oglądających?
4. Jakie w Panu/ w Pani wywołuje ono
emocje?
5. Co Pana/ Pani zdaniem krzyż
oznacza w poszczególnych kontekstach?
W czasie wywiadu nie byłam zobowiązana do przestrzegania kolejności poruszanych
zagadnień oraz zadawanych pytań. Kolejność tematów nie miała większego znaczenia,
przede wszystkim chodziło o zachowanie koherencji wypowiedzi. Ponadto, powyższe
pytania miały funkcję naprowadzającą mnie na poszukiwania odpowiedzi. Z drugiej
strony, nie zamykały struktury wywiadu, a stymulowały jego przebieg. Mogłam poszerzać
ich zakres oraz zadawać pytania dodatkowe, uzupełniające.
Forma tradycyjnego wywiadu została urozmaicona poprzez zastosowanie zdjęć
przedstawiających różne pozareligijne użycia krzyża. Można zatem stwierdzić, że
opisywany wywiad posiadał elementy wywiadu fotograficznego. W tym wypadku jednak
zdjęcia nie inicjowały rozmowy, a służyły podtrzymaniu sytuacji wywiadu w jego
końcowym etapie, były również niekiedy pewnego rodzaju podpowiedzią dla badanych.
Jak podaje Banks, zdjęcia wykorzystuje się „(…) aby wywołać komentarze, wspomnienia
i dyskusję. (…) mogą stanowić punkt wyjścia do wymiany zdań na temat szerszych
i bardziej abstrakcyjnych zagadnień.”
247
Zdjęcie „(…) nie tylko pobudza do
spontanicznych odpowiedzi, ale również do tych odpowiedzi, których zwykłym pytaniem
247
M. Banks, Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2009, Wydawnictwo Naukowe
PWN, s. 116.
71
byśmy nie uzyskali- jakichś pokładów wiedzy i emocji, które nie są badanym
dyskursywnie dostępne (…).”248
Rolą zastosowanych w badaniu zdjęć była stymulacja dyskusji oraz poznanie
subiektywnych opinii na temat poszczególnych pozareligijnych kontekstów występowania
formy krzyża. Polisemiczność fotografii z pewnością wpłynęła na wielość interpretacji.
Prezentowany podczas wywiadów materiał wizualny poddano klasyfikacji. Stworzone
kategorie zostały oparte częściowo o wcześniejszą analizę ilościową, częściowo dobrane
były w sposób subiektywny. Nowe kategorie były wynikiem dotarcia przeze mnie do
interesujących, niekonwencjonalnych zastosowań krzyża, których prezentacja mogła
wpłynąć na różnorodność uzyskanych od respondentów odpowiedzi.
Celowo dobrałam zdjęcia jednoznacznie pokazujące dany kontekst- miały stanowić pomoc
dla badanych przy wyrażaniu ich własnych poglądów i przekonań. Użyte w badaniu
fotografie znajdują się w Aneksie.
5.4.
Dobór próby.
Respondenci zostali wybrani do badania na zasadzie doboru celowego, tak zwanej kuli
śnieżnej. Stąd nie została zachowana zasada reprezentatywności- wyników badania nie
można przenosić na całą populację. Celem było, przeciwnie, uzyskanie reprezentacji
i poznanie subiektywnych światów badanych. Niestety, w badaniu mamy do czynienia
z dysproporcją między osobami uznającymi się za wierzące, a osobami o światopoglądzie
agnostycznym czy ateistycznym. Występowanie nadreprezentacji pierwszej grupy
spowodowane jest najprawdopodobniej doborem próby metodą kuli śnieżnej.
Cechami dystynktywnymi respondentów był wiek oraz rodzaj wykształcenia.
Wybrano dwa poziomy wykształcenia:
1. wykształcenie zawodowe/ średnie
2. wykształcenie wyższe.
Przy czym wykształcenie średnie określono jako brak studiów wyższych. W tej kategorii
znajdować się mogły zatem osoby z wykształceniem zawodowym, średnim niepełnym czy
średnim pełnym.
248
M. Frąckowiak, Zdjęcie jako rebus. Zastosowanie wywiadu fotograficznego na przykładzie badań
„Pornografia/ erotyka” pytanie o kontekst czy estetykę?”, [w:] J. Kaczmarek (redakcja naukowa), Do
zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej, Poznań 2008, Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 41.
72
Z kolei wykształcenie wyższe określono jako posiadanie co najmniej stopnia licencjata.
W tym wypadku, możliwe było także zakwalifikowanie osób posiadających wyższe
stopnie akademickie, na przykład tytuł doktora.
W doborze próby wyróżniono cztery grupy wiekowe:
1. 20 lat- 30 lat
2. 30 lat- 40 lat
3. 40 lat- 50 lat
4. 50 lat>
Podział wynikał z przeczucia, iż inne stanowisko prezentować będą osoby młodsze, stale
się kształtujące, będące pod wpływem różnych światopoglądów i idei, a inne osoby nieco
starsze, już ukształtowane.
Z każdej grupy wiekowej przebadano po dwie osoby, jedną z wykształceniem średnim,
drugą z wykształceniem wyższym, łącznie w miesiącach kwiecień, maj przeprowadzono
osiem wywiadów.
73
5.5.
Organizacja i przebieg badań.
Właściwe wywiady zostały poprzedzone badaniem pilotażowym (pierwsza połowa
kwietnia 2010). Jego celem było sprawdzenie zasadności i jakości pytań wywiadu. Pilotaż
wykazał, że niektóre pytania nie są zrozumiałe i wymagają dopowiedzi z mojej strony.
Stąd, pilotaż przyczynił się do przeformułowania tych pytań. Dodatkowo, zmieniłam
kolejność pokazywania materiału wizualnego. W pierwotnym zamyśle fotografie
pozareligijnych
użyć krzyża miały być prezentowane w połowie przeprowadzanego
wywiadu, następnie zadawane miały być pytania dotyczące niereligijnych kontekstów
występowania
krzyża.
Pilotaż
pokazał,
że
zdjęcia
zakotwiczają
badanego
na
prezentowanych użyciach- na pozostałe pytania o pozareligijne zastosowania krzyża jako
przedmiotu odpowiada w oparciu o pokazany materiał wizualny.
Z tego względu podjęta została decyzja o pokazywaniu fotografii i zadawaniu pytań do
nich na końcu wywiadu. Umożliwiło to dotarcie do znanych badanym pozareligijnych
zastosowań materialnej formy krzyża, odmiennych od tych umieszczonych na zdjęciach.
Fotografie pokazywałam wcześniej jedynie wtedy, gdy sam badany nie był w stanie podać
przykładów niekonwencjonalnych użyć krzyża. W takim wypadku, zdjęcia stymulowały
dalszą wypowiedź osób badanych.
Każdy wywiad poprzedzony był bezpośrednim kontaktem, bądź rozmową telefoniczną
z badanymi. Celem kontaktu było wyznaczenie terminu i miejsca spotkania oraz
przekazanie informacji o przedmiocie badań i potencjalnym czasie trwania wywiadu.
Żaden z wywiadów nie był przeprowadzony w bezpośredniej obecności osób trzecich.
Dwa wywiady zostały przeprowadzone w miejscach pracy osób badanych (odpowiednio:
na uczelni i w szkole). Jeden wywiad odbył się w miejscu publicznym- na skwerze.
Pozostałe wywiady miały miejsce w domach respondentów.
Wszystkie wywiady były nagrywane na dyktafon za zgodną respondentów, dzięki czemu
można było później dokonać transkrypcji potrzebnej do analizy.
Prawdopodobnie ze względu na poczucie bezpieczeństwa respondentów, uzyskiwane
w większości przypadków poprzez przeprowadzanie wywiadu w ich mieszkaniach, oraz na
podstawie pozyskanych wcześniej (poprzez osobisty kontakt czy za sprawą znajomych)
informacji o mojej osobie, każdy wywiad charakteryzował się dobrą, przyjazną atmosferą.
Respondenci byli zmotywowani do udzielania odpowiedzi. Temat badania cieszył się
zainteresowaniem z ich strony, nie był odbierany jako drażliwy.
74
Z drugiej strony, w chwili rozpoczynania wywiadu, u niektórych respondentów pojawiały
się obawy dotyczące braku własnej kompetencji w danym temacie.
Najtrudniej było uzyskać szersze informacje a propos pytań o pozareligijne użycia
materialnej formy krzyża. W takim wypadku, pomocą służył materiał wizualny.
W każdym wywiadzie miałam możliwość zadania wszystkich zaplanowanych pytań,
respondenci zawsze dysponowali czasem (wcześniej byli uprzedzeni o przeciętnej długości
trwania wywiadu).
W toku wywiadu nigdy nie zdarzyło się pytanie, na które dany respondent nie chciał
odpowiedzieć. Pojawiły się natomiast takie zagadnienia, na które rozmówcy nie potrafili
udzielić odpowiedzi. W takich wypadkach usiłowałam opisać innymi słowami pytanie,
podać przykład etc. Jeśli i to nie pomagało, przechodziłam do następnego pytania.
Zdarzało się, że w toku wywiadu badani poszukiwali potwierdzenia swoich wierzeń,
przekonań, opinii z mojej strony. Nie ujawniając własnych poglądów i opinii, a chcąc
wpłynąć na motywację badanych do kontynuowania danego wątku, niekiedy
potwierdzałam ich „słuszność”.
Wywiad rozpoczynał się od pytań wprowadzających. Następnie od zagadnień ogólnych
przechodziłam do pytań szczegółowych. Często stosowałam pytania pogłębiające dany
wątek, ich celem było dopytanie respondenta, zorientowanie się, czy prawidłowo
rozumiem przekazywany przez badanego sens.
Każdy wywiad kończony był w chwili zadania wszystkich zaplanowanych i dodatkowych
(powstałych w czasie wypowiedzi respondenta) pytań oraz po upewnieniu się, iż
respondent nie chce już niczego do swojej wypowiedzi dodać. .
Po zakończeniu wywiadu, kilkakrotnie zdarzyło się, że osoby zwróciły uwagę na trudność
zagadnienia.
Jedna z osób badanych wykazała duże zainteresowanie badanym tematem i poprosiła
o udostępnienie skończonej pracy magisterskiej.
75
6. Prezentacja wyników badań.
Przeprowadzone wywiady jakościowe miały na celu poznanie przekonań, opinii
oraz poglądów respondentów dotyczących znaczenia przypisywanego współcześnie
krzyżowi, jego obecności zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej oraz znajomości
pozareligijnych użyć materialnej formy krzyża.
Poniższa analiza ukazuje i systematyzuje zdobyte w toku badań informacje. Prezentowany
materiał uwzględnia podział na szczegółowe problemy badawcze i zachowuje ich
kolejność. Wywiady zostały zakodowane w następujący sposób: pierwsza litera to
W- wierzący lub N- niewierzący, druga litera to M- mężczyzna lub K- kobieta, a następnie
numer danego respondenta.
Co tradycyjnie oznacza krzyż? Jakie znaczenia są współcześnie przypisywane
materialnej formie krzyża? Czy materialna forma krzyża odsyła do tego co „tu
i teraz” czy tego co „poza czasem”?
Wypowiedzi respondentów zdają się potwierdzać przekonanie, iż krzyż jako
materialny przedmiot łączy również aspekt kulturowy i społeczny.
Materialna forma krzyża, zdaniem respondentów, zawiera w sobie treści symboliczne.
Krzyż utożsamiany jest przez nich z symbolem religijnym, a konkretnie z symbolem wiary
chrześcijańskiej. Według respondentów krzyż upamiętnia: śmierć Chrystusa na krzyżu,
cierpienie, mękę, odkupienie.
Respondenci uznający się za osoby wierzące uważali, iż krzyż w sposób symboliczny
wskazuje na cierpienie, zbawienie, zwycięstwo nad śmiercią, miłość Boga do człowieka,
wezwanie do odnowienia człowieczeństwa.
Jeden z respondentów, odwołując się do teologii krzyża stwierdził, że krzyż : (…) jest
takim wskazaniem teologicznym, gdzie pionowa belka wprowadza nas do nieba, a pozioma
utrzymuje nas na ziemi. Jest to jakby kwintesencja ludzkiego życia na ziemi, ale
skierowanego ku niebu (WM04).
Co ciekawe, niektórzy badani zwracali uwagę na fakt, jak zmienia się znaczenie krzyża
w zależności od tego, czy ktoś jest wierzący czy nie. Jedna z respondentek zaznaczyła, że
choć osoby są niewierzące, to dzięki posiadanemu kapitałowi kulturowemu wiedzą
76
zazwyczaj, iż krzyż dla chrześcijan jest ważnym symbolem, (…) niekoniecznie muszą ten
krzyż „lubić”, szanować. Pamiętam jaka byłam zaskoczona, jak jeden ze współczesnych
pisarzy napisał, że dla niego obnoszenie się tak z krzyżem, na łańcuszkach, w mieszkaniach
jest nie do przyjęcia, tylko dlatego, że to tak jakby ktoś chodził z gilotyną. Bo to jest
miejsce śmierci człowieka- sposób. Jego to poraża i zupełnie to odrzuca (WK06).
Z kolei inny respondent zwrócił uwagę na proces redefinicji krzyża- przejścia od znaku
hańby do symbolu zwycięstwa: Dla jednych to jest to, co symbolizuje, naszą- chrześcijandrogę, która jest naznaczona krzyżami, czyli jakimiś cierpieniami, czasem smutkiem,
ciężarem. Przede wszystkim przypomina o ofierze, którą złożył za nas Jezus Chrystus. Ale
innych właśnie ten krzyż irytuje (…) Miał być uniżony, a stał się wywyższony. Jest to więc
paradoksalnie krzyż zwycięstwa, znak zwycięstwa. A wcześniej w historii był znakiem
największego upodlenia, poniżenia (WM03).
Badani poproszeni o przypisanie krzyżowi wartości, które on ich zdaniem symbolizuje,
wskazali ogólnie na tak zwane wartości chrześcijańskie. Pod tym pojęciem, między
innymi, respondenci rozumieli: poświęcenie bliźniemu, służenie innym, ofiarowanie
własnego życia dla bliźnich, prawdziwą wiarę, życie tym, co głoszą Ewangelie, szacunek
dla innych, miłość.
Według respondentów, krzyż umożliwia grupie osób wierzących odwołanie się do
wspólnej rzeczywistości wiary- posiada zatem charakter społeczny i uspołecznia. Choć
pojawiła się wypowiedź przypisująca symbolikę krzyża tylko katolicyzmowi, to jednak
przeważnie łączony był on z chrześcijaństwem, w skład którego wchodzi katolicyzm,
protestantyzm i prawosławie. Dla mnie symbolizuje on [krzyż] to, że ja i moi najbliżsi
jesteśmy chrześcijanami, że należymy do tej grupy, właściwie katolickiej. Chociaż nie, dla
protestantów i dla prawosławnych ten krzyż też jest ważny (WK06).
Symbol krzyża łączy chrześcijan, kreuje tożsamość i świadomość wspólnoty. Dla mnie jest
czymś co pomaga mi identyfikować się z moją wiarą (WM03).
Na podstawie wypowiedzi respondentów można stwierdzić, iż krzyż jako
przedmiot związany z kultem religijnym- chrześcijaństwem, czy też w wąskim znaczeniu
katolicyzmem- „uobecnia” rzeczywistość nadzmysłową, transcendentną. Nie oznacza to,
że przedmiot zawiera w sobie bóstwo, ale, że poprzez swoją materialną formę odsyła do
tego „co poza czasem”, do tego, co pozaludzkie. Krzyż przywołuje na myśl sferę będącą
poza zmysłowym poznaniem, w tym wypadku- obraz Boga, boską rzeczywistość.
Przeczucie to zdaje się potwierdzać wypowiedź jednej z respondentek: [krzyż] jest to
77
przedmiot, który dla mnie ma właśnie taką wartość pozamaterialną. Jest związany z moim
wyznaniem. I tutaj jakby nie jest najważniejszy przedmiot sam w sobie, ale jego symbolika
(WK02).
Respondenci zapytani o to, z jakimi sferami życia łączą obecność krzyża prawie
jednogłośnie wymienili sferę religijną. Jeden z respondentów stwierdził, że występowanie
krzyża kojarzy ze wszystkim sferami w których się porusza, (…) myślę, że tak powinno to
działać, że tam gdzie są chrześcijanie, tam nie powinien nikogo dziwić krzyż (WM03).
Badani zapytani o osobiste znaczenie przypisywane krzyżowi, udzielili zróżnicowanych
odpowiedzi,
co
częściowo
można
tłumaczyć
ich
odmiennymi
życiowymi
doświadczeniami. Tylko jedna osoba uznała, iż z racji jej ateistycznego światopoglądu
krzyż nic ze sobą nie niesie. Dla pozostałych badanych krzyż to:
(…) troski, przeżycia, przykre sytuacje, choroby. Dla mnie krzyż jest tajemnicą. To dotyczy
mojej choroby. Na początku przychodzi myśl: krzyż, cierpienie. Głębokie przeżycie. Daje
poczucie wartości, nawet zadowolenia jeżeli to cierpienie jest poświęcone dla kogoś
(WK05).
No jest po prostu wiarą. (…) Przede wszystkim umacnia człowieka do wiary i przypomina
przede wszystkim modlitwę. Wzmacnia, siłowo, uczuciowo (WK07).
W moim wieku krzyż jest symbolem cierpienia, bo miałem kontakt z różnego rodzaju
cierpieniem, ze śmiercią bliskich. Oznacza konieczność zaakceptowania tego cierpienia
(WM08).
Symbol mojej wiary, mojego dzieciństwa, mojej rodziny (WK06).
Respondenci postrzegali materialną formę krzyża jako znak chrześcijaństwa,
łączyli ją ze sferą religijną. Z jednej strony jest to rezultat odpowiedniej socjalizacjiwychowania w domu wśród osób wierzących, udziału w praktykach religijnych,
uczestniczenia w ruchach chrześcijańskich czy lekcjach religii w szkole. Z drugiej strony,
jest to efekt zdobytego kapitału kulturowego, w tym wypadku odpowiedniej wiedzy
dotyczącej chrześcijaństwa, podstaw teologii, sztuki sakralnej etc. Ważność przypisywana
materialnej formie krzyża wynika z kontaktu z określonymi grupami społecznymi- ludźmi
wierzącymi (rodzina, przyjaciele, znajomi, wspólnoty). Krzyż upamiętniając sposób
śmierci Chrystusa, odwołuje się, zdaniem badanych, do takich wartości jak: poświęcenie
dla drugiego człowieka, cierpienie, miłość. Krzyż, w sposób symboliczny, uobecnia trudne
przeżycia i doświadczenia, a także sferę poza— zmysłową. Choć współcześnie dla
wierzących krzyż jest symbolem zwycięstwa nad śmiercią i zbawienia, należy pamiętać, iż
78
w początkach chrześcijaństwa łączony był z okrutną i niegodną formą śmierci. Proces,
któremu poddano krzyż nazywa się we współczesnym marketingu rebrandingiem.249 „(…)
z symbolu przeklętego, nowe logo Kościoła stało się znakiem kultu wiernych na całym
świecie (…)”.250 Krzyż w kulturze zachodniej stał się wysoce rozpoznawalnym logotypem
chrześcijaństwa. Przez wierzących jest on bezdyskusyjnie łączony z osobą Jezusa
Chrystusa. Choć respondenci uznający się za osoby wierzące byli katolikami (katolicyzm
jako dominująca religia w Polsce), łączyli przeważnie znak krzyża również z innymi
odłamami chrześcijaństwa, to jest z prawosławiem i protestantyzmem. Świadczy to
o posiadanej wiedzy, którą badani mogli nabyć poprzez kontakt z osobami innego
wyznania czy też, na przykład, zainteresowanie ruchem ekumenicznym.
W jakich kontekstach według badanych występuje dziś krzyż?
Badani poproszeni o wskazanie miejsc, w których występuje materialna forma
krzyża wymienili przede wszystkim miejsca sakralne, domy prywatne oraz miejsca
użyteczności publicznej. Kiedy mowa o przestrzeni sakralnej, krzyż, zdaniem
respondentów, znajduje się przede wszystkim w kościołach (widnieje także nad samym
budynkiem), w ośrodkach religijnych czy w salkach duszpasterskich, na cmentarzach.
Popularne nadal są przydrożne kapliczki, spotkać też można „krzyże misyjne”.
Obecność krzyży respondenci zauważają również w mieszkaniach czy domach
prywatnych. Trudno mi sobie wyobrazić katolika, który by nie miał takiego czy innego
krzyża w domu zawieszonego (WM08). Jeden z respondentów zwrócił uwagę na dawną
tradycję umieszczania pięknych krucyfiksów- swego rodzaju dzieł sztuki- na biurkach.
Współcześnie w domach prywatnych krzyże zazwyczaj są zawieszane na ścianach.
Innym miejscem, w którym występuje krzyż jako przedmiot jest każda sala lekcyjna
w szkołach. W tym wypadku niektórzy respondenci zwrócili uwagę na toczącą się od
jakiegoś czasu debatę publiczną dotyczącą stosowności wieszania krzyży w przestrzeni
szkolnej.
W szkołach- chociaż teraz już jak czytamy w gazetach czy widzimy w telewizji, z tym różnie
bywa (WK02).
249
A. Klementowski, S. Włodarczyk, Since
/pl/content/sign/since_33.html (dostęp 25.05.2010)
250
Tamże.
33,
http://www.visualcommunication.pl/new/pg
79
Ostatnio był bardzo gorący temat w telewizji dotyczący krzyży w szkole. Z tego co mi
wiadomo, krzyże znajdują się w klasach, gdzie następuje proces nauczania (NM01).
Ponadto, krzyże spotkać można w niektórych miejscach pracy: To dla mnie się nie
wyklucza, że tam gdzie się pracuje, to nie znaczy, że nie można przyznawać się do swojej
wiary (WM03). Z drugiej strony pojawił się głos: w miejscach pracy, które nie są
szkołami, to teraz chyba rzadko (WK02).
Co więcej, według respondentów, krzyż obecny jest również w szpitalach, w różnych
instytucjach, firmach prywatnych, sklepach, w miejscach pamięci, w muzeach (krzyże jako
dzieła sztuki), w miejscach uroczystości państwowych czy, w miejscach wypadków
śmiertelnych na drogach, na rozstajach dróg, na szczytach górskich (w Polsce i w Europie).
Oprócz tego, jeden z badanych wskazał na jeszcze inną formę występowania krzyża: (…)
krzyże noszone na ciele, bądź przez osoby duchowne, np. krzyż biskupi, (…) bądź krzyżyki
noszone jako medaliki, bądź w tej chwili krzyżyki jako element mody (WM08).
Inny respondent zwrócił uwagę na ciekawy kontekst- umieszczanie krzyży w środkach
komunikacyjnych. Pojawiają się jeszcze krzyże oczywiście czasami w samochodach czy
w autobusach prowadzonych przez osoby wierzące. Mam nadzieję, że nie są traktowane
jako talizmany na szczęście. Czy obrazki, czy figurki ze Św. Krzysztofem, który jest
uznawany za patrona kierowców- krzyż to symbol, który też się tam pojawia (WM03).
Sami badani w trakcie wywiadu, po wymienieniu wielu miejsc występowania krzyża
dochodzili do wniosku, iż symbol krzyża jest wyraźnie obecny w wielu dziedzinach życia.
W ogóle, wiara wyszła jakby na ulice. (…) Kiedyś nie było o tym mowy. Jest to dosyć
powszechne teraz (WK06).
Zapytani
o
przyczynę
wszechobecności
krzyża,
respondenci
udzielili
zróżnicowanych odpowiedzi. Niektórzy zwracali uwagę na chrześcijańską tradycję:
W Polsce ten krzyż spotykany jest w bardzo wielu miejscach, zresztą w Europie też.
Jesteśmy jednak krajem o
tradycji chrześcijańskiej, której częścią kultury było
upamiętnianie czy przypominanie wiary poprzez stawianie krzyży (WM08) czy historię
Polski: Sądzę, że to ma też uwarunkowanie w historii Polski, zawsze byliśmy narodem
w dużej mierze katolickim. Chociaż różnie to bywa, niektórzy ludzie odchodzą od Kościoła,
ale jednak znacząca część społeczeństwa to nadal są katolicy i stąd też czymś naturalnym
jest obecność krzyża. I też zapewne stąd pomysł na to, żeby krzyża używać też w innych
kontekstach. Wiadomo, że dla wielu ludzi to jest symbol wobec którego nie przejdą
obojętnie (WK02). Na pewno ogromną rolę, jeżeli pytasz o Polskę, odgrywa tradycja czy
80
wiara, w której zostaliśmy wychowani wszyscy (WM03). Z historycznego punktu widzenia,
Polska od wieków, od momentu chrztu, podlegała wpływom kultury zachodniej, a co za
tym idzie- chrześcijaństwa (np. w dziedzinie sztuki, religii, typów instytucji, polityki).
Respondenci
wskazali
na
powszechność
wiary
chrześcijańskiej,
w
kontekście
Polski, katolickiej, a co się z tym wiąże, rozpowszechnienie jej symbolu, krzyża,
w przestrzeni prywatnej i publicznej.
Inni z kolei łączyli powszechność występowania znaku krzyża z wpływami Kościoła
katolickiego w Polsce i jego relacjami z władzą. (…) tak naprawdę o tym czy gdzieś
powstanie miejsce gdzie [będzie] krzyż, to w dużej mierze decydują władze Kościoła, które
bardzo lobbują w parlamencie, wśród osób związanych z władzą wykonawczą i rządową
(NM01). Jedna z badanych stwierdziła, iż pomimo bycia chrześcijanką, uważa, że:
Instytucja Kościoła katolickiego się rozpycha od lat. (…) Mimo wszystko, uważam, ze
wiara jest sprawą osobistą, prywatną. I że nastąpił przechył. Myślę, że Kościół przesadzarozpychając się, wchodząc za bardzo w życie publiczne społeczeństwa. To mnie razi
(WK06). W tym wypadku również nawiązać można do kontekstu historycznego, tym
razem nie tak odległego. Chodzi o czasy komunistyczne (więcej w rozdziale dot.
współczesnych użyć krzyża) oraz o związki Kościoła katolickiego z opozycją. Kościół,
będąc pewnego rodzaju przestrzenią wolności, głosił katolicką naukę społeczną, apelując
między innymi o sprawiedliwość społeczną. Współcześnie, również obecny jest w życiu
publicznym. Instytucja ta między innymi, wypowiada się w sprawach moralności. Co
więcej, powyższa wypowiedz zdaje się wskazywać na konkretny światopoglądkonieczność oddzielenia sfer życia publicznego spod wpływu władzy kościelnej na rzecz
władzy świeckiej, czyli tak zwaną sekularyzację.
Zdaniem pozostałych respondentów, obecność krzyża w wielu miejscach związana jest
z oddolną inicjatywą osób wierzących. W tym wypadku, jest ona zewnętrzną realizacją
wewnętrznej potrzeby, by w ten sposób może zamanifestować wiarę. Żeby w jakiś sposób,
do tej codzienności ludzkiej wprowadzić Pana Boga, w ten symboliczny sposób. Czyli
chyba wiara, żywa wiara (WM03). To jest z serca. Taki instynkt człowieka (WK07). Jeden
z respondentów zwraca uwagę na to, że ludzie w posługiwaniu się krzyżem kierują się
różnymi pobudkami. Obok chrześcijaństwa, przywołuje on magię: (…) niektórzy traktują
krzyż jako amulet. Nie traktują go jako znak chrześcijaństwa i przyznania się do
chrześcijaństwa albo odniesienia swojego życia do Jezusa Chrystusa, ale jako amulet.
Jako coś co miałoby nas chronić, na tej zasadzie (WM04). Osobiste zastosowanie łączy się
81
nieodzownie z potrzebą potwierdzenia własnej tożsamości oraz jest wyrazem społecznej
identyfikacji, budowania wspólnoty osób o podobnych przekonaniach. Z kolei traktowanie
krzyża jako amuletu wiązać się może z synkretyzmem kulturowym- kontaktem z różnego
rodzaju grupami oraz przenikaniem się odmiennych światopoglądów. Dodatkowo, może
być wyrazem zainteresowania praktykami magicznymi, na przykład wiary w siłę sprawczą
przedmiotu materialnego.
Również pytanie o to, czy Kościół katolicki powinien mieć wpływ na sposoby użycia
krzyża . przyniosło różnorodne odpowiedzi. Ujawnione poglądy można przyporządkować
do dwóch kategorii: opowiadający się za wpływem Kościoła oraz przeciwnicy owego
wpływu.
Zdaniem respondentów z pierwszej grupy, krzyż jest niejako znakiem rozpoznawczym
Kościoła katolickiego: krzyż jest symbolem Kościoła, więc jak najbardziej powinien mieć
[Kościół] wpływ. (…) powiedzmy jest to firma, która promuje swoje godło (NM01).
(…) skoro krzyż dla większości społeczeństwa- nie tylko polskiego zresztą- jest symbolem
silnie związanym z religią to też uważam, że Kościół powinien tu mieć coś to powiedzenia
(WK02). Ponadto, Kościół katolicki jest uznawany za autorytet, który poprzez wskazanie
określonego stanowiska może pomóc w dokonaniu oceny: Myślę, że [Kościół] powinien
mieć wpływ, bo każdy z nas inaczej rozumie ten krzyż (WK05). Mówiąc inaczej: Kościół
ma wpływ, bo ma wpływ na swoich wyznawców (WM08).
Dodatkowo, jeden z respondentów poczynił rozróżnienie między Kościołem jako
instytucją, a Kościołem jako wspólnotą osób wierzących. Jego zdaniem to właśnie
wierzący powinni zabierać głos w przypadku niewłaściwego zastosowania krzyża. Z kolei
inna wypowiedź sugeruje, że: Kościół powinien głosić jaka jest prawda o krzyżu. Jak
powinien być krzyż wykorzystywany. Powinien to mówić, oczywiście. Myślę, że może nawet
za mało jest tych form edukacyjnych w Kościele odnośnie samego krzyża (WM04).
Z drugiej strony, według jednej z respondentek wpływ Kościoła co do użyć krzyża
powinien być ograniczony tylko do sfery sakralnej. Jeśli mowa o innych miejscach
publicznych to już niekoniecznie. Nie, bo wiara jest sprawą prywatną (WK06).
Również w tym kontekście widać różnicę między osobami, którym obecność Kościoła
katolickiego w życiu publicznym nie przeszkadza, a zwolennikami ograniczenia jego
działań do sfery religijnej. W tym wypadku oba stanowiska są reprezentowane przez
katolików, którzy jednak różnią się swoją wizją państwa i rolą Kościoła w jego obrębie.
Pomimo traktowania krzyża jako uniwersalnego symbolu chrześcijaństwa, zdaniem
82
niektórych badanych, użycie krzyża powinno być regulowane przez Kościół katolicki.
Stanowisko to wynika z faktu, że sami respondenci są katolikami, a katolicyzm
dominującą religią w Polsce. Poza tym, stanowisko to jest rezultatem nadawania
symbolowi krzyża tylko i wyłącznie znaczenia religijnego (niezależnie od kontekstu
występowania).
Jakie, poza religijnym, konteksty występowania krzyża są zauważalne przez
badanych?
Pomimo wskazania przez badanych różnorodnych sfer w których można się
spotkać z materialną formą krzyża, w zdecydowanej większości, użycia te łączone były
przez respondentów z kontekstem religijnym. Stąd badaczka postanowiła zadać
bezpośrednie pytanie o pozareligijne użycia krzyża jako przedmiotu. Choć dla większości
respondentów przywołanie przykładów nie należało do najprostszego zadania, udało się
uzyskać kilka odpowiedzi.
Wśród wypowiedzi respondentów możemy wyróżnić stosowanie krzyża jako odznaki:
krzyż odwagi, krzyż zasługi we Francji lub Victoria Cross w Anglii to one do dziś są
używane, chociaż społeczeństwa te są zsekularyzowane. Mamy Krzyż Maltański jako krzyż
takich humanitarnych działań czy Czerwony Krzyż odziedziczony też po chrześcijaństwie,
ale obecnie pozbawiony tych treści stricte religijnych (WM08). Ponadto, używanie krzyża
przez osoby powszechnie rozpoznawalne: trochę sztampowo przypominam, ale widziałem
kiedyś relację z koncertu Madonny, gdzie ona pojawiła się na początku jako ukrzyżowana.
To też próba wykorzystania, zbicia jakiegoś kapitału czy wzbudzenia sensacji przy użyciu
krzyża (WM03), zastosowanie krucyfiksu w działaniach artystycznych: Taka głośna
sprawa była o dziewczynie z Akademii Sztuk Pięknych bodajże, która- w kontekście
artystycznym- wykorzystała krzyż wieszając na nim męskie genitalia (WK02), użycie
krzyża jako ozdoby: poza religijnym użyciem krzyża są wszystkie wisiorki czy biżuteria
zakładana na szyję tylko dlatego, że ładnie wygląda krzyż (…) uznają go za fajny gadget
(WM03), zastosowanie w ideologiach np. faszyzmie, oraz poza chrześcijańskie użycia
krzyża: satanizm, magia.
Jeden z respondentów przypomniał również kampanię społeczną organizacji działającej na
rzecz ochrony zwierząt, w której na zdjęciu widnieje polska modelka- Joanna Krupaz krzyżem przysłaniającym jej nagie ciało (patrz- rozdział Współczesne użycia krzyża).
83
Wyżej wymienione użycia wśród osób udzielających odpowiedzi budziły sprzeciw,
oburzenie, uznawane były nawet za obrazoburcze.
Jedynymi pozareligijnymi przykładami zastosowania krzyża wymienionymi przez
respondentów, które nie wzbudzały jakichś negatywnych odczuć, były odznaczenia oraz
symbole organizacji humanitarnych. Posłużenie się właśnie nimi wynika prawdopodobnie
z faktu posiadania dużej wiedzy historycznej przez jednego z respondentów oraz
powszechnej znajomości/ rozpoznawalności logo organizacji społecznych.
Pozostałe przykłady przytoczone przez badanych: „ukrzyżowanie” Madonny, instalacja
Nieznalskiej, kampania społeczna z udziałem Krupy, biżuteria w formie krzyża czy
posługiwanie się krzyżem w ideologiach wzbudzały w nich niesmak, niechęć, antypatię
oraz, niekiedy, brak zrozumienia. Trzy pierwsze użycia prezentowane były w mediach.
Wzbogacone o różnorodne komentarze, zaistniały również w Internecie. Wysoce
prawdopodobne, iż właśnie efekt medialnego nagłośnienia (informacja o danych użyciach,
sprzeciw środowisk osób wierzących, dyskusja dotycząca granic wolności artystycznej,
debata dotycząca poszanowania symboli religijnych etc.) oraz narzucania ich interpretacji
jako użyć niewłaściwych, wpłynął na wymienienie tych konkretnych zastosowań krzyża.
Z kolei wyróżnienie krzyża jako biżuterii wynika z własnych obserwacji respondentówkontaktu pośredniego czy bezpośredniego z osobami go noszącymi. Natomiast odwołanie
się do symboli w ideologiach może być wynikiem zainteresowania daną tematyką. Poza
wymienionymi powyżej, respondenci nie wskazali innych użyć krzyża.
Zdaniem badaczki taki sposób odpowiadania uwidacznia wpływ środków masowego
przekazu, które pozareligijne użycia krzyża prezentują jako gorące newsy oraz
zdecydowanej reakcji, oporu, ze strony środowisk katolickich. Bulwersujące użycia krzyża
są komentowane, zarówno przez wierzących jak i niewierzących, przez co stają się znane
szerszemu gronu odbiorców. Często, do momentu wybuchnięcia skandalu, znane tylko
małej grupie osób, później, już po nagłośnieniu sprawy, nieobce większemu gremium.
Zauważanie i przytaczanie powyższych użyć jest wyrazem niezgody na konkretne sposoby
posługiwania się krzyżem. Dla respondentów, forma krzyża użyta w kontekście nie
religijnym, dwuznacznym jest przejawem niewłaściwych, niegodnych zachowań. Nie
dotyczy to obecności krzyża w sferze publicznej, ale jego wykorzystania np. w wielkim
świeckim show, jakim był koncert Madonny, czy łączeniu krzyża z erotyką, nagością,
czego przejawem była chociażby sesja zdjęciowa Joanny Krupy. Nie ma zgody, czy
84
kompromisu między uwewnętrznionymi przez osoby wierzące sposobami odczytywania
znaczeń krzyża, a wyżej wymienionymi zastosowaniami.
Czy kontekst występowania krzyża wpływa na jego znaczenie?
Zauważalna przez respondentów obecność krzyża w sferze publicznej, w różnym
stopniu zyskała ich aprobatę. Obok zasadności oraz zgody na występowanie krucyfiksów,
pojawiła się również kwestia tolerancji- w stosunku do osób niewierzących czy
wyznawców innych religii, jak również w stosunku do samych chrześcijan.
Dla badanych uznających się za osoby wierzące obecność krzyża w przestrzeni publicznej
nie jest niczym zaskakującym, przeciwnie jawi się jako sytuacja normalna i pożądana. Ich
zdaniem, występowanie krzyża nie narusza niczyich praw. Fakt, że w społeczeństwie, które
jest tradycyjnie chrześcijańskie na ścianie będzie wisiał krzyż, czy w urzędzie czy w szkole,
niczym nie narusza praw tych innych, tych, którzy nie wierzą. Można powiedzieć, że ściana
urzędu ani nie należy do mnie, ani do niego. Nie widzę więc powodu, żeby on mi dyktował,
że w urzędzie nie będzie wisiał krzyż, skoro on tam tradycyjnie był. Większość
społeczeństwa jest jednak chrześcijańska. Nietolerancja zaczynałaby się w momencie,
gdybyśmy kazali mu, osobie niewierzącej, oddawać cześć krzyżowi. To zdecydowanie
pierwszy bym występował w ich [niewierzących] obronie. Natomiast sam fakt obecności
krzyża- na tym polega tolerancja (WM08). Niezależnie od tego, czy krzyż został
powieszony czy zdjęty ze ściany urzędu, jest ona przez konkretną grupę (wierzących/
niewierzących) w pewien sposób zawłaszczana. Osoba wierząca, argumentując obecność
krzyża zwróciła uwagę na fakt, iż Polska historycznie i tradycyjnie była krajem
chrześcijańskim. Z jednej strony można by odnieść wrażenie, że liczy się dla niej wolność
wyznania tylko dla większości- katolików. Z drugiej strony, praw tej większości broni.
Wydaje się, że również w tym wypadku mamy do czynienia z odmiennymi koncepcjami
państwa- państwem bezwyznaniowym, całkowicie świeckim oraz państwem opartym na
wartościach chrześcijańskich. Z jeszcze innej strony, można by zadać pytanie dlaczego
osoby niewierzące czy innej wiary są przeciwne obecności krzyża? Zdaje się to być
interesującym zagadnieniem, zwłaszcza, że teoretycznie wydawać by się mogło, iż dla nie
chrześcijan krzyż jako przedmiot nie niesie w sobie żadnego ponad zmysłowego
znaczenia. Wątek ten niestety nie znalazł rozwinięcia w toku wywiadów, wymagałby
nowych, zakrojonych na szerszą skalę badań.
85
(…) trochę mnie dziwią (…) różne głosy, które teraz się pojawiają w mediach, że powinno
się tego zakazać [umieszczania krzyża], bo to godzi w czyjeś tam prawa. Bo całymi latami
krzyże wisiały w szkołach i w różnych miejscach pracy i jakoś kiedyś to nikomu nie
przeszkadzało, a teraz nagle jest to widziane jako łamanie czyichś tam praw. Nie rozumiem
tego w ten sposób. Ale mówię, to jest też kwestia tego, że ja to oceniam przez pryzmat
swojego wyznania (WK02). Współcześnie w społeczeństwach zachodnich dąży się do
zmniejszenia roli religii w sferze publicznej. Zjawisko to wiąże się między innymi
z
procesami
demokratyzacyjnymi,
pluralizmem
religijnym
oraz
racjonalizacją.
Respondentka, choć świadoma przemian, jest przeciwna usuwaniu krzyży z miejsc
użyteczności publicznej.
Wśród wypowiedzi pojawił się głos o nierównym traktowaniu chrześcijan. Dzisiaj na
świecie panuje duża wolność i swoboda, więc ok. Ja się zgadzam nawet na to, żeby ktoś,
nie wyznając wiary chrześcijańskiej, nosił krzyż w uchu, to jest jego sprawa. Ale dlaczego
nie mogę powiesić krzyża u siebie w domu na ścianie? Czy w szkole, która uczy wartości
chrześcijańskich? (…) nie rozumiem, że na wiele rzeczy wolność i przyzwolenie jest, ale
nagle okazuje się, że krzyż narusza czyjąś wolność. To tak działa jakoś nierównomiernie
w obie strony (WM03). Zdaniem badanego współcześnie chrześcijanie spotkać się mogą
z przejawami dyskryminacji z powodu wyznawanej religii. Respondent za przykład podaje
zwolnienie pielęgniarki ze szpitala w Wielkiej Brytanii z powodu noszenia przez nią
krzyżyka na szyi. Jego zdaniem sytuacja jednoznacznie wskazuje na szykanowanie
chrześcijan. Zdaniem badanego, prawa chrześcijan do publicznego przyznawania się do
własnej religii są łamane. Wprowadzenie zakazu używania/ noszenia symboli religijnych
jest dla niego tożsame z ograniczeniem wolności wyznania. Możliwe, że zdanie mówiące
o niemożności powieszenia krzyża w domu odnosi się do krajów, w których chrześcijanie
są otwarcie prześladowani. Z drugiej strony, respondent nie może zrozumieć, jak
w państwach o utrwalonej demokracji może dochodzić do przejawów dyskryminacji na tle
religijnym.
Inny respondent wspomniał o walce z religią, która jego zdaniem widoczna jest we
współczesnej debacie dotyczącej obecności krzyża w miejscach użyteczności publicznej.
Jest też jakaś tam aktywna mniejszość, która walczy z tą obecnością krzyża. To jest taki
trochę wojujący ateizm, walczy z krzyżem (WM08). Z jednej strony badany w pewien
sposób stygmatyzuje przeciwników własnych poglądów jako dewiantów, z drugiej strony
zwraca uwagę na fakt, iż nie wszystkie osoby niewierzące/ innej wiary przeciwstawiają się
86
obecności krzyża. W swojej wypowiedzi wprowadza rozróżnienie na agnostyków
i ateistów. Tych drugich, dzieli na „zwykłych ateistów”- wierzących, że Boga nie ma i na
„wojujących ateistów”- usiłujących w pewien sposób zaszkodzić chrześcijaństwu,
instytucji Kościoła etc.
Pojawiła się również opinia, iż krzyż w szkole i w szpitalu powinien być obecny, natomiast
w parlamencie jest nie wskazany: Bo tam są takie tematy poruszane, polityczne, że to nie
jest wskazane. (…) różne scysje, tematy, wypowiedzi (WK07). Niestety sama respondentka
nie potrafiła wytłumaczyć dlaczego kontekst polityczny jest niewłaściwy. Prawdopodobnie
badana przypisuje krzyżowi znaczenie religijne. Jej zdaniem w żaden sposób nie można
pogodzić marnej jakości dysput parlamentarnych z wartościami chrześcijańskimi, które
krzyż ma oznaczać. Tego typu myślenie o „niestosowności” krzyża w miejscach, gdzie
ludzie nie kierują się wzajemnym poszanowaniem skutkować może całkowitym
usunięciem krucyfiksu. „Czy więc należałoby zezwolić na przystęp do krzyża, na
przebywanie w jego <<cieniu>> wyłącznie tym, którzy są katharoi, tzn. czyści?”251
Po przeciwnej stronie znaleźć możemy sugestie respondentów, iż obecność krzyża jest
naruszaniem praw nie chrześcijan. Innymi słowy, brak występowania obok krzyża innych
symboli religijnych jest utożsamiany z dyskryminacją: (…) ograniczanie formy krzyża
katolickiego wiszącego w miejscach publicznych, wyłącznie krzyża jest bardzo nie fair
w stosunku do innych. Żyjemy w państwie równym (…), a więc muzułmanin ma również
prawo do tego, aby widywać swoje symbole religijne z równą częstotliwością jak katolicy
(NM01). Paradoksalnie, źródłem demokracji jest wola większości obywateli. Z drugiej
strony, zadaniem demokratycznego państwa jest ochrona mniejszości, w tym wypadku
wyznaniowych. Wydaje się, że państwo polskie spełnia to kryterium poprzez umożliwianie
budowania obok kościołów rzymsko- katolickich, świątyń prawosławnych, protestanckich,
meczetów, synagog etc. Ciekawe byłoby przeprowadzenie badań wśród przedstawicieli
mniejszości religijnych i poznanie ich stanowiska w sprawie „dominacji” krzyża.
Inna respondentka z kolei zaznacza, iż Kościół za bardzo uczestniczy w życiu publicznym:
(…) tego krzyża jest za dużo. Jak może być prawie każda uroczystość państwowa, jakieś
tam święcenia, błogosławieństwa. Uważam to za przechył (WK06). Jej zdaniem choć
chrześcijanie są większością to, są ludzie, którzy wierzą w coś innego, albo są niewierzący
(mają do tego prawo), a my niejako narzucamy się. Jako przykład przywołuje obecność
251
A. Draguła, Wyrok nietolerancyjny, http://www.racjonalista.pl/index.php/s,4 (dostęp 25.05.2010).
87
krzyża w klasie, który może jej zdaniem razić rodziców czy dzieci wychowane w duchu
ateistycznym. W powyższej opinii, zależnie od własnego światopoglądu, dopatrzeć się
można dwóch stanowisk. Z jednej strony, może być ona przejawem tolerancji
zapewniającej równość wszystkim. Z drugiej, stanowiska zgodnie z którym „(…) jedynym
preferowanym <<wyznaniem>> staje się ateizm, który- inaczej niż religia- ma prawo być
manifestowany (…)”.252
Interesującym faktem jest przypisywanie krzyżowi w przestrzeni publicznej— nie
sakralnej, nadal znaczenia religijnego. Mówiąc ogólnie o krzyżu, zdaniem respondentów,
jest on znakiem chrześcijaństwa odwołującym się do wartości chrześcijańskich. To z kolei
pociąga za sobą konkretne zobowiązania moralne: (…) krzyż ma mi przypomnieć, że
głównym celem mojego istnienia jest miłość do Boga i do bliźniego (WM04). Inny
respondent dodał: (…) uważam, że krzyż jest symbolem, gwarantem moralności publicznej.
Moralność publiczna też opiera się na chrześcijaństwie (WM08). Krzyż, w tym wypadku,
jest wyrazem aksjologicznego monopolu wartości chrześcijańskich w przestrzeni
publicznej. Jego funkcją jest, między innymi, przypominanie o zasadach moralnych. Nie
należy się jednak spodziewać, że w jego obecności ludzie staną się automatycznie lepsi.
W przypadku obecności krzyża w parlamencie jedna wypowiedz wskazuje: Parlament,
miejsce gdzie uchwalane jest prawo, które potem przychodzi nam przestrzegać, to miejsce
gdzie krzyż powinien przypominać nam o tych wartościach chrześcijańskich, czy o tym co
niesie ze sobą wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa (WM03). Dodatkowo, jeden
z badanych zaznaczył: (…) wisząc w parlamencie [krzyż] przypomina o tym, że katolicyzm
w wielu przypadkach odgrywał bardzo pozytywną rolę, gdzie dawał poczucie wspólnoty
w ciężkich czasach: okupacji czy PRL- u (NM01). Również tutaj na pierwszy plan wysuwa
się przypominające i zobowiązujące znaczenie krzyża, by w życiu kierować się zasadami
chrześcijaństwa. Ponadto, badany odwołał się do „wolnościowego” użycia krzyża
w czasach, kiedy w Polsce panowały totalitaryzmy. Krzyż w tym wypadku jest symbolem
niepodległości, suwerenności, niezależności.
Ponadto, choć niektórzy respondenci zdecydowanie oponowali, zdaniem innych krzyż
może być również wyrazem różnych tożsamości kulturowych. W pierwszym wypadku,
nacisk został położony na identyfikację z własnymi przodkami i podążanie ich
przykładem: (…) To forma kontaktu z pokoleniami, które były wcześniej (WM08).
252
Tamże.
88
W drugiej sytuacji, skupiono się na różnorodności kulturowej i współczesnym
wielokulturowym społeczeństwie: (…) w tej pozytywnej wielokulturowości, myślę, że
chrześcijaństwo odgrywa istotną rolę i powinno ten znak [krzyż] mieć i powinien być
widoczny (WM04).
Wskazano także na historyczne znaczenie krzyża: Jeśli mówimy o Polsce to na pewno
przypomina o naszej historii (NM01) oraz na funkcję upamiętniania tragicznych,
historycznych wydarzeń. Przytaczając przykład pomników w kształcie krzyża, jedna osoba
powiedziała: I jako symbol, bez względu na to jaką wiarę wyznajemy, należy się szacunek
właśnie tym, którzy za tym symbolem stoją. W tym przypadku, robotnikom i ofiarom
czerwca. I w każdym innym wypadku- na Wybrzeżu, przy stoczni też stoją krzyże.
I w innych miejscach. Za tym krzyżem jest bardzo ważny przekaz, czy ważna pamięć, która
powinna pozostać w narodzie (WM03).
Od pewnego czasu popularną praktyką społeczną stało się stawianie krzyży przy
szosach- wielkością i formą przypominających krzyże cmentarne- w miejscach
śmiertelnych wypadków. Zjawisko to można obserwować nie tylko w Polsce, ale również,
między innymi, w Czechach czy Rosji. Krzyże stawiane są zazwyczaj przez
rodzinę/przyjaciół
osoby tragicznie zmarłej.
Jest
to
swoista tradycja oddolna
zawłaszczająca przestrzeń publiczną przez osoby prywatne. Praktyka ta nie jest
autoryzowana przez Kościół katolicki.
W badaniu zapytano respondentów o ich stosunek do „tradycji” umieszczania krzyży
w miejscach kolizji. Wśród respondentów ujawniły się dwa stronnictwa.
W pierwszej grupie znalazły się osoby, którym obecność krzyży na drodze nie
przeszkadza.
Znaczy ja osobiście nie mam nic przeciwko, w żadnym wypadku mi to nie przeszkadza
(WK02).
Jak najbardziej powinny być. Ja np. przejeżdżając i widząc krzyż odmawiam „wieczny
odpoczynek”. Jeśli on nie przeszkadza, można przejechać, przejść, to jak najbardziej
(WK05).
(…) nie zamierzam się buntować, nawoływać do zaprzestania stawiania krzyży
w miejscach śmierci. Jeżeli to pomaga osobom, które tracą bliskich w wypadkach to niech
tak robią (WM03). Powyższe wypowiedzi wyrażają zgodę na obecność krzyży
w miejscach śmiertelnych wypadków. Choć nie zawsze jest ona przez respondentów
zrozumiała, usiłują wytłumaczyć sens tej społecznej praktyki. W tym wypadku, zwrócono
89
uwagę na pewnego rodzaju „funkcję terapeutyczną” dla osób „osieroconych”. Z drugiej
strony, krzyż spełnia „funkcję informacyjną”- zdarza się, że osoby wierzące widząc krzyż
przy drodze, modlą się za ofiarę wypadku.
Respondenci z drugiej grupy byli przeciwni praktyce umieszczania krzyży na drogach. Ich
zdaniem właściwym miejscem pamięci zmarłych jest cmentarz, grób osoby zmarłej.
Dodatkowo, badani zwracali uwagę na fakt, że: (…) licząc statystycznie, co jakiś czas będą
się pojawiać te krzyże. Aż w końcu będziemy jechać drogami, gdzie wzdłuż pasa rozłożone
będą krzyże. I tu już chyba zbliżamy się do głupoty (NM01).
Bardzo mi to przeszkadza [krzyże przy drogach]. Uważam, że jeśli chcemy zaznaczyć
pamięć o zmarłym, to jest tylko jedno miejsce- cmentarz. Uważam, że chodzenie w takie
miejsca i palenie zniczy- jest dla mnie czymś nie do przyjęcia (WK06).
Uważam, że po wypadkach krzyży nie powinno być. Bo nie są poświęcone, prawda?
(…) na ulicach, moim zdaniem, nie powinno być (WK07). W tym kontekście, badani
wskazują na absurdalność praktyki stawiania krzyży w miejscach śmiertelnych wypadków.
W udzielonych wywiadach pojawiła się opinia, że jeśli krzyże stawiane są przy drogach, to
powinny być również umieszczane w innych miejscach, w których umierają ludzie. A to
już prosta droga, zdaniem tej grupy respondentów, do sytuacji groteskowej. Istotną rolę
odegrało utożsamienie cmentarza z jedynym miejscem odpowiednim dla spoczynku
i upamiętnienia osoby zmarłej. Znaczenie w tym wypadku może mieć fakt, że jest to teren
specjalnie przeznaczony dla pochówku i zachowania pamięci o zmarłych. Miejsce
uświęcone poprzez religijne praktyki grzebania.
Pytanie, które nurtowało badaczkę dotyczyło zasadności stawiania krzyży
dokładnie w miejscach tragicznych wypadków oraz ich funkcji. Według respondentów,
przyczyn jest kilka. Podstawową funkcją, zdaniem badanych, jest ostrzeżenie innych
kierowców o niebezpieczeństwie.
(…) niektórym jakoś to uświadamia, żeby czasem zdjąć tę nogę z gazu, zachować więcej
rozwagi na drodze (…) jak widzisz taki krzyż, to już wiesz, że coś w tym miejscu się działo,
że jest niebezpieczne, że musisz zachować większą ostrożność, żeby nie podzielić losu tego,
który już tam życie stracił (WK02).
Krzyż przy drodze może mi tylko przypomnieć o tym, żebym zwolnił. Że to jest takie
miejsce, gdzie człowiek zginął i powinienem zastanowić się nad tym czy odpowiednio jadę,
czy nie zagrażam innym. Ostrzegawcza. Raczej ostrzegawcza niż odniesienie do Pana
Boga. (…) raczej mnie one przerażają. (WM04). Oprócz ostrzeżenia, krzyże mogą zatem
90
wywoływać refleksję nad przyczyną zajścia, a co za tym idzie- przypominać
o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego.
Z drugiej strony, stawiane krzyże mają na celu zachowanie pamięci o osobach zmarłych,
upamiętnienie miejsca śmierci, oddanie czci. Skłonić mogą również, zdaniem niektórych
badanych, do modlitwy za zabitych.
Jeśli wierzę w zmartwychwstanie to wierzę, że jak się pomodlę za tego człowieka, który
umarł, on ma już bliżej nieba (WK05).
Podstawową funkcją, z całą pewnością, jest zachowanie pamięci, przypominanie
i zaspakajają jakieś uczuciowe potrzeby tych, którzy zostali osieroceni. Dla niektórych to
forma para modlitwy (WM08).
Respondenci uznali, że stawianie krzyży jest związane przede wszystkim ze sferą religijną.
Myślę, że to postawiły osoby wierzące i sądzę, że ta osoba zmarła też była wierząca
(WK06).
Mimo to, jeden z badanych stwierdził: (…) tutaj w stawianiu tych krzyży ta sfera religijna
jest bardzo mocno widoczna. (…) Aczkolwiek nie jest ona jedyną sferą. Myślę, że osoby
niewierzące również te krzyże stawiają (WM08). Można postawić jednak hipotezę, że
krzyże w miejscach wypadków umieszczane są niezależnie od stopnia religijnego
zaangażowania osoby zmarłej czy też jej bliskich. Krzyż w miejscu tragicznego zgonu jest
jakby drugim symbolicznym grobem zabitej osoby. Często w swojej formie nawiązuje do
krzyży cmentarnych. Ozdabia się go kwietnymi wiązankami oraz zniczami (w ten sam
sposób jak na grobach na cmentarzu).
Badani zapytani o ich stosunek do biżuterii wykorzystującej motyw krzyża, takiej,
jak na przykład ozdobne wisiory, kolczyki w kształcie krucyfiksów, przeważnie byli
sceptyczni. Pojawiły się opinie o braku szacunku do symboli religijnych, a nawet
utożsamiające takie zastosowanie z profanacją. Ucho czy duży dekolt uznawane były za
nieodpowiednie miejsca do noszenia krzyża.
Lekceważenie niż wskazywanie, że jestem chrześcijaninem (WM04).
To jest złem dla mnie. Dla mnie krzyż to jest symbol modlitwy, powiedzmy. (…) Krzyż dla
mnie powinien być przy sercu, jako medalik (WK05).
(…) jeżeli to mają być jakieś bransoletki, kolczyki to myślę, że jest to rodzaj profanacji
tego znaku. Bo na piersi to symbol wiary. A w innych miejscach, to rodzaj ozdóbki, w złym
znaczeniu tego słowa (WK06).
91
(…) krzyżyki jako element mody noszone przez kobiety. (…) To mi się akurat nie podoba,
bo wtedy krzyż jest oderwany od treści religijnych (WM08). Powyższe wypowiedzi
wskazują, że nie zawsze nasza interpretacja rzeczywistości musi być prawdziwa. Pojawia
się pytanie w jaki sposób prawidłowo można odróżnić noszenie krzyżyka na szyi jako
znaku czyjejś wiary, od traktowanie go tylko i wyłącznie jako ozdoby. Czy w każdym
wypadku dekoracyjny krzyż na odsłoniętym dekolcie posiadać będzie jedynie znaczenie
biżuteryjne? Niekoniecznie.
Mimo to, na przykład wielkie krzyże (niezależnie od prawdziwej intencji właściciela)
mogą być uznawane są za ostentacyjny przejaw mody. Podobnie, noszenie kolczyków
w kształcie krzyża czy wykorzystujących jego motyw bransoletek uznano za podążanie za
trendem. Zdaniem badanych, powyższe uczucia są przejawem braku szacunku dla symboli
religijnych. Jedynym właściwym, według respondentów, jest noszenie dyskretnego
krzyżyka na szyi, przy sercu.
Wśród opinii odrzucających wykorzystywanie krzyża jako biżuterii pojawił się jednak
odmienny głos: Jako ateista muszę powiedzieć, że jest mi to obojętne. Moda kieruje się
swoimi prawami. Wykorzystywanie motywów religijnych, czy wzorów jest na porządku
dziennym i nie wydaje mi się to być godną uwagi sprawą (NM01). W tym wypadku widać,
w jaki sposób konkretne stanowiska zależą od wyznawanego światopoglądu. Podczas gdy
osoby wierzące upatrują w krzyżu czegoś więcej niż złączonych ze sobą dwóch prostych
prostopadłych, dla osoby niewierzącej jest on tylko kolejnym wzorem.
W przypadku obecności formy krzyża w sferze publicznej, znaczenie jakie mu
przypisywano było najczęściej religijne. Nawet w przypadku rzadkiego łączenia formy
krzyża z zobowiązaniem moralnym, czy tożsamością kulturową, odwoływano się do
chrześcijańskich wartości, wynikających z kolei z chrześcijańskiej tradycji czy kultury.
Krzyż zatem, jako znak religijny, utożsamiano z wiarą. Przypisywanie głównie znaczenia
religijnego związane jest z pewnością z faktem, iż prawie wszyscy respondenci uważali się
za osoby dla których wiara katolicka ma znaczenie.
Jakie prywatne działania są współcześnie podejmowane względem krzyża?
Respondenci jednogłośni stwierdzili, iż znają osoby, w domach których znajduje
się krzyż. Również wszyscy badani posiadali materialną formę krzyża w miejscu swojego
zamieszkania. Z grupy tej nie była wyłączona nawet osoba uznająca się za ateistę:
92
(…) pochodzę z rodziny katolickiej. Mieszkam z rodzicami. Nie mogę im narzucić tego,
żeby pozdejmowali krzyże (NM01).
Jakie funkcje zatem pełni zawieszony w domu krzyż? Udzielone odpowiedzi są
równoznaczne z funkcjami jakim respondenci przypisują obecność krzyża także w swoich
domach/ mieszkaniach. Zazwyczaj, przy pytaniu o funkcje przypisywane krzyżowi we
własnym mieszkaniu, badani odwoływali się do swoich wcześniejszych odpowiedzi.
Po pierwsze, według badanych, podstawową funkcją krzyża w domu jest identyfikacja
z wiarą i wspólnotą chrześcijańską. W tym wypadku, krzyż stanowi znak rozpoznawczy
chrześcijan.
Ma symbolizować i zaznaczać- w tym domu mieszkają osoby wierzące (WK06).
Po drugie, obecność krzyża łączy się w opinii respondentów z modlitwą oraz duchowym
umocnieniem.
(…) krzyż może skłaniać do zadumy, przy krzyżu się człowiek modli (NM01).
Modlitwa. Wychodząc z domu- znak krzyża świętego, spojrzenie (WK05).
(…) krzyż musi być. To jest wyznacznik naszej religii. Znam rodzinę (to jest taka rodzina
głęboko wierząca) dla której ten krzyż jest miejscem wspólnej modlitwy (WM08).
Prawdopodobnie ma wpłynąć na świadomość (…) ludzi w chwilach słabości (NM01).
Po trzecie, obecność krzyża ma zapewniać ochronę domowi. Z wypowiedzi respondentów
wynikało jednak, że nie chodzi tutaj o wiarę w magiczne właściwości krzyża jako
przedmiotu i jego sprawczość, a raczej o symboliczne zawierzenie obecnej w katolicyzmie
Opatrzności Bożej.
(…) [krzyż] ma tak jakby zapewnić ochronę. W sensie, że Pan Bóg się opiekuje tym domem
(WK02).
(…) to jest symboliczny sposób zawierzenia tego domu Panu Bogu, Opatrzności Bożej
(WM03).
Z drugiej strony, pojawił się głos sugerujący, iż niektóre osoby uznające się za wierzące
traktują jednak krzyż w sposób magiczny: A u niektórych ma takie znaczenie magiczne, bo
powinien być, ze względu na to, że ma nas chronić (WM04). Takie zastosowanie jest
sprzeczne z wiarą katolicką. Krzyż, choć sam w sobie przenosi znaczenia i ma
symbolicznie wskazywać na postać Chrystusa, nie posiada „mocy sprawczej”.
W Kościele katolickim jest obecny obrzęd święcenia przedmiotów, który stanowi
przykład sakramentaliów. Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego: „Sakramentalia
zostały ustanowione przez Kościół dla uświęcenia pewnych posług w Kościele, pewnych
93
stanów życia, najrozmaitszych okoliczności życia chrześcijańskiego, a także użytkowania
rzeczy potrzebnych człowiekowi. (…) Zawierają one zawsze modlitwę, której często
towarzyszy jakiś określony znak, jak włożenie ręki, znak krzyża, pokropienie wodą
święconą (znak przypominający chrzest).253
Istnieje zwyczaj tak zwanej kolędy- wizyty księdza w domu parafian w okresie po
świętach Bożego Narodzenia, podczas której kapłan przy użyciu wody święconej, kropi
mieszkanie. Podobnie, przyjęło się święcić nowe mieszkania, szkoły i inne budynki
użyteczności publicznej. Badaczka spotkała się również ze święceniem samochodów.
Rozpowszechniony jest także zwyczaj święcenia różnego rodzaju dewocjonaliów:
różańców, pierwszokomunijnych książeczek do nabożeństwa, medalików czy obrazów.
Wśród grupy przedmiotów znajdują się też krzyże do zawieszenia na ścianie czy krzyżyki
do noszenia na łańcuszku. Czemu owo święcenie przedmiotów ma służyć? KKK podaje:
„Sakramentalia (…) przez modlitwę Kościoła uzdalniają do przyjęcia łaski i dysponują do
współpracy z nią. Prawie każde wydarzenie życia odpowiednio usposobionych wiernych
zostaje uświęcone przez łaskę wypływającą z Paschalnego Misterium Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Chrystusa, z którego czerpią swoją moc wszystkie sakramenty
i sakramentalia; w ten sposób niemal każde godziwe użycie rzeczy materialnych może
zostać skierowane do uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga.”254
Badanym zadano pytanie o to, czy istnieje różnica między krzyżem poświęconym,
a niepoświęconym.
Zazwyczaj respondenci odpowiadali, że różnica z pewnością istnieje, ale nie byli w stanie
jej wskazać. Nadaje pewien rodzaj mistycyzmu danej rzeczy, która została poświęcona, że
jest lepsza pod jakimś względem. Pod jakim- nie potrafię określić (NM01).
Tylko jedna osoba udzieliła precyzyjnej odpowiedzi: Krzyż poświęcony ciągnie za sobą
błogosławieństwo, które poprzez kapłana ofiaruje nam Pan Bóg. Poświęcenie
jakiegokolwiek elementu religijnego ma człowiekowi udzielić błogosławieństwa i to jest cel
(WM04).
Co więcej, przedmioty poświęcone uznane zostały przez niektórych badanych za bardziej
pewne, bezpieczne. Przekonanie to łączy się z wiarą w opętanie i działanie demonów.
(…) jeśli krzyż był poświęcony, no to jest to- jak sama nazwa wskazuje- rzecz święta
i w związku z tym wiesz co wieszasz na tej ścianie. Natomiast krzyż niepoświęcony, kupiony
253
254
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, PALLOTTINUM, 1668.
Tamże, 1670.
94
gdzieś tam na bazarze, czy coś takiego. Nigdy nie wiesz z czyich rąk to wyszło i co ze sobą
przyniesie (WK02).
(…) najwyraźniej są ku temu powody, żeby do kultu religijnego używać przedmiotów
poświęconych. Poświęconych. Samo słowo niesie za sobą, że ten przedmiot jest poświęcony
kultowi Bożemu. Nie mamy informacji, chyba, że sami zrobiliśmy ten krzyż, przez kogo ten
krzyż został zrobiony, w jakim celu został tworzony. Mam na myśli to, że odcinamy wszelki
korzeń zła, który mógłby być, który niesie historia danego przedmiotu. Przykładem są
różańce, które są przygotowywane przez satanistów, czy grupy okultystyczne i które celowo
są wprowadzane na rynek, żeby utrudnić kontakt z Panem Bogiem (WM03).
W tym kontekście uwidacznia się wątek skalania. To przekonanie, że przedmioty
materialne mogą służyć praktykom magicznym, okultystycznym, a co za tym idzie
przyczynić się do wpływu demonów na daną osobę, lub w ostateczności do jej opętania.
W tym wypadku krzyż traci swoje zwyczajowe znaczenie symboliczne, a staje się
przedmiotem mogącym „przemieniać” użytkownika. W takiej sytuacji, praktyką chroniącą
przed złymi krzyżami jest ich poświęcenie. Świadczy o tym przekonanie: Jak coś jest
poświęcone- to boże (WK05). Respondentek zauważyła, że krzyż poświęcony jest bardziej
pewny, cieszy się większym szacunkiem.
W podejściu do tradycji święcenia krzyża nie miał znaczenia fakt uznawania się za
osobę wierzącą. Choć respondenci byli świadomi istnienia różnicy między krzyżem
poświęconym, a niepoświęconym, to czy przedmiot jest poświęcony nie było sprawą
pierwszej wagi. Krzyż pozostawał dla nich tak samo ważnym symbolem, niezależnie od
poświęcenia.
Dla mnie krzyż to jest zawsze krzyż. I ja patrząc na krzyż przecież nie jestem w stanie
stwierdzić, czy ten krzyż był poświęcony, czy nie- bo tego nie widzę. Więc dla mnie krzyż
jako symbol ma zawsze to samo znaczenie, bez względu na to czy był poświęcony, czy nie
(WK02).
Czy krzyż jest poświęcony, czy nie (…) to nie ma znaczenia, bo on jest krzyżem z samej
swojej istoty, funkcji. Ja nie pytam się, czy on jest poświęcony czy nie. On wskazuje na
Jezusa Chrystusa i na tą ideę. (…) Krzyż jest krzyżem (WM04).
Zdaniem niektórych osób, nie ma konieczności osobnego święcenia poszczególnych
przedmiotów skoro cały dom został poświęcony, a rytuał ten jest powtarzany regularnie
podczas kolędy.
95
Zdarzyły się wypowiedzi, które wprost powątpiewały w użyteczność/ konieczność
święcenia.
Mam dosyć mieszane uczucia jeśli chodzi o tzw. święcenia. Myślę, że różne obrzędy, które
mają miejsce w Kościele katolickim (a nie mają miejsca u protestantów czy
prawosławnych) to dorobienie ideologii (WK06).
Jest tradycja, że Kościół święci obiekt kultu i krzyże, ale nie widzę różnicy (WM08).
Możliwe, że sceptycyzm w stosunku do święcenia krzyży wynikał z nieznajomości
znaczenia
sakramentaliów w Kościele katolickim i łączenia samego obrzędu zwyczajnie z przyjętą
tradycją. Jak można jednoznacznie stwierdzić, dla badanych znaczenie ma sama forma
krzyża, niezależnie od poświęcenia czy jego braku. Niewykluczone, że poprzez
poddawanie w wątpliwość sensu święcenia przedmiotów, wierni chcieli się odciąć od
pewnego rodzaju potocznego myślenia magicznego (należy jednak pamiętać, iż Kościół
nie traktuje własnych praktyk jako magicznych).
Niektórzy respondenci z przekonaniem odpowiadali, że krzyż w ich domu jest
poświęcony. Inni nie mieli tej pewności- krzyż wisiał już od wielu lat, albo był zawieszony
przez kogoś innego.
Zapytani o znaczenie obecności krzyża w przestrzeni prywatnej, respondenci obok funkcji
wymienionych już wcześniej, wskazali między innymi na to, że przypomina on o miłości
Boga do człowieka (śmierć Chrystusa dla zbawienia świata) oraz o szacunku do drugiego
człowieka. Pojawiła się również funkcja estetyczna krzyża: Krzyż, który u mnie wisi jest
też ładnym przedmiotem. To nie jest pierwszy z brzegu, tylko wybrany tak, żeby ładnie się
komponował. Religia odwołuje się do różnych sfer życia i do estetyki też powinna (WM08).
Dbałość o estetykę dewocjonaliów jest świadomym przeciwstawieniem się zjawisku kiczu,
które, niestety, często obecne jest w „sacrobiznesie”.
Kolejnym aspektem prywatnych użyć krzyża było noszenie krzyżyka na łańcuszku.
To przejaw swoistej formy religijności wywodzącej się z religijności ludowej. Badani
zazwyczaj określali osoby z krzyżykami jako: wierzących, religijnych chrześcijan/
katolików. To zawsze jest coś takiego, że człowieka, może nie szufladkuje, ale go umieszcza
w jakiś ramach. Przynajmniej ja tak mam, że jak widzę u kogoś krzyżyk na szyi to już sobie
myślę, a to on jest na pewno, może nie katolik, ale chrześcijanin. Budzi to też moją
sympatię do osób, które noszą krzyżyki na szyi (WK02).
96
Osoby takie w oczach niektórych badanych cechowała odwaga przyznania się do własnej
wiary: Dzisiaj, widząc przykłady zwolnienia z pracy w Wielkiej Brytanii z tego powodu, że
pielęgniarka miała na szyi krzyżyk, to okazuje się, że
jest to akt odwagi cywilnej-
przyznanie się do wiary chrześcijańskiej (WM03). Łączy się to z wcześniej
zasygnalizowanym wątkiem dyskryminowania chrześcijan.
W przekonaniu jednego z badanych, noszenie krzyżyka na łańcuszku niekoniecznie musi
łączyć się z wiarą, przeciwnie- niesie wieloznaczność. Dużo ludzi otrzymuje coś takiego
w prezencie- no to noszą. Są też osoby bardziej świadome, same sobie zakupiły taką rzecz,
być może traktują to jako formę talizmanu (NM01). Wypowiedź ta przestrzega przed
szybką i prostą klasyfikacją. Nie zawsze bowiem może okazać się właściwa.
Zazwyczaj w swoim otoczeniu badani spotykali się z osobami noszącymi krzyżyk (ale nie
wszyscy).
Również wśród samych respondentów znalazły się osoby noszące krzyżyk na szyi. Służyć
miał on między innymi jako znak przynależności do chrześcijaństwa. Jedna z badanych,
nosząc „krzyżyk taizowski” chciała w ten sposób wyrazić swoje przywiązanie do
ekumenicznej wspólnoty braci z Taize. Dodatkowo, [krzyż] pomaga innym, których
spotykamy. Widzą krzyż, który albo sami noszą albo nie mają odwagi nosić. Albo na
płaszczyźnie wiary- to jest z jednej strony identyfikacja, z drugiej- wyraz zawierzenia Panu
Bogu (WM03). W tym wypadku, krzyż przyczynia się do identyfikacji społecznej,
teoretycznie ułatwia charakterystykę danej osoby i zaklasyfikowanie jej do „swoich” lub
„obcych”.
Osoby nie noszące krzyżyka na szyi w większości przypadków podawały praktyczne
przyczyny danego stanu rzeczy: alergię, zmiany chorobowe skóry, brak krzyżyka czy
zerwany łańcuszek. Inne przyczyny to brak zwyczaju noszenia czegokolwiek na szyi czy
ateistyczny światopogląd.
Możliwość sprezentowania komuś krzyża lub krzyżyka wszyscy badani
w pierwszej kolejności wiązali z uroczystościami o charakterze religijnym. Sposobność
taka jawiła się ich zdaniem podczas udzielania sakramentów w Kościele katolickim,
zwłaszcza chrztu świętego oraz I Komunii Świętej. Ponadto, krzyż można sprezentować
przy bierzmowaniu lub przy uroczystości zaślubin- parze, o której wiadomo, że jest
wierząca.
97
Inne okazje wręczenia krzyża jako upominku to pamiątka z pielgrzymki, z wyjazdu. Może
to być sytuacja, że byliśmy w świętym miejscu (…) i tam znaleźliśmy bardzo prosty i piękny
krzyż i chcemy się z osobą nam bliską tym krzyżem podzielić (WM03).
(…) ja na przykład dostałam ten krzyżyk od koleżanki, która właśnie przywiozła mi go
z Taize. Jako, tak brzydko to brzmi może, pamiątkę z wakacji (WK02).
Co istotne, ofiarowanie komuś krzyża/ krzyżyka badani wiązali z wiarą i praktykami
religijnymi. Krzyż sprezentowali by tylko osobom wierzącym, swoim bliskim lub ludziom,
którzy wyrazili by taką chęć. Powyższe stanowisko może być wynikiem przekonania, iż
wiara jest czymś osobistym. W tym wypadku nie chodzi o ograniczenie jej tylko
i wyłącznie do sfery prywatnej, ale o nienarzucanie własnych przekonań. Przejawem takiej
„przemocy” mogło by być chociażby prezentowanie wszystkim naokoło dewocjonaliów.
Widać tutaj wrażliwość i delikatność respondentów w sferze religii. Brak religijnych
podarunków dla osób niezainteresowanych z jednej strony, a z drugiej dbałość o tego typu
upominki, pamiątki z miejsc świętych dla wyznawców religii. To drugie działanie wiązać
się może z dbałością o rozwój religijny (dewocjonalia jako przedmioty ułatwiające
praktyki religijne).
Kiedy zapytano badanych o współczesne zastosowania krzyża, wśród odpowiedzi
pojawiły się między innymi opisy użyć krzyża z czasów, kiedy w Polsce panował system
komunistyczny. Poniższy głos można traktować jako uzupełnienie fragmentu rozdziału
„Współczesne użycia krzyża”. W tym wypadku znak krzyża, obok symbolu wiary, jest
tożsamy ze znakiem sprzeciwu i dążenia niepodległościowego. Z wypowiedzi jednego
z respondentów wynika, iż w stanie wojennym, kiedy zakazano prezentowania
jakichkolwiek symboli „Solidarności” popularne stało się noszenie charakterystycznego
krzyżyka. Krzyż w swojej formie- na krzyżu umieszczony orzeł- podobny był do
noszonego po przegranej Powstania Styczniowego, prawdopodobnie krzyża konfederatów
barskich. (…) zaczęto [ten krzyż] powszechnie nosić w stanie wojennym jako formę
demonstracji. (…) to był symbol, w którym łączyły się dwa wymiary: wymiar patriotyczny
i religijny (…) To była nie tylko identyfikacja z Solidarnością, ale też z polskością.
Ponieważ WRON- a była utożsamiana z obcymi interesami, jednak z Ruskimi. Ktoś mógł
być niewierzący, a mógł ten krzyżyk nosić. (WM08). W tym wypadku, wyraźnie widać
nawiązanie do wcześniejszych wydarzeń historycznych- przypomnienie, że choć Polska
przegrała Powstanie Styczniowe, w późniejszym czasie odzyskała niepodległość.
Równocześnie widać tutaj odniesienie do martyrologii. Kultywowanie pamięci ofiar
98
walczących za niepodległość ojczyzny, wolność wiary, sprawiedliwość społeczną etc.
Zdaniem respondenta, również współcześnie istotnym elementem polskiego patriotyzmu
jest martyrologia oraz silne połączenie patriotyzmu ze sferą religijną (wyznaniem
katolickim), które przejawia się choćby w sformułowaniu typu „Polak katolik”. Ponadto,
badany zwrócił uwagę na nurt mesjanizmu i postrzeganie Polski jako „Chrystusa narodu”.
Niezależnie od przekonań, według respondenta, należy zaznaczyć, iż nurt ten był bardzo
silny. Następnie, poprzez kolejne tragiczne dla Polski wydarzenia historyczne, krzyż jako
symbol cierpienia i poświęcenia dla innych, przenikał do sfery patriotyzmu, symbolizował
dramatyczną sytuację kraju, utożsamiał tych, którzy zginęli w walce o jego wolność .
Ponadto, osoba wspomniała o spontanicznej formie oporu jaką było układaniu krzyży
kwietnych czy krzyży ze zniczy w miejscach demonstracji, tragicznych zgonów czy
spotkań z papieżem. Ten krzyż przez obie strony konfliktu- przez władzę i społeczeństwobył traktowany jako forma wypowiedzenia, niezgody na stan wojenny (WM08). Podobne
znaczenie niosło za sobą tworzenie krzyży w miejscach internowania. Respondent jako
przykład podaje Gembarzewo, w którym sam był uwięziony. (…) tam praktycznie w każdej
celi ludzie robili sobie krzyż (…) W warunkach zamknięcia, stresu, niektórzy odnajdywali
w sobie te pokłady religijne. (…) Ten krzyż też w celi na ścianie był formą sprzeciwu
(WM08). Również w tych przypadkach krzyż był znakiem kwestionującym prawomocność
władzy komunistycznej.
Wśród współczesnych zastosowań krzyża wymieniono modlitwę oraz obrzędy religijne, na
przykład posługiwanie się krzyżem podczas kolędy czy wizyty księdza u chorych.
Obok użyć krzyża w katolicyzmie, respondenci wskazali na inne grupy religijne czy sekty,
niemające z chrześcijaństwem nic wspólnego.
Doszły mnie słuchy o sektach, że wykorzystują krzyż w obrzędach. Jest też forma
odwróconego krzyża, nie wiem czy to prawda. Kojarzę to z czarną mszą, z satanizmem
(NM01).
Sataniści na pewno. Oglądałam w Internecie występy Nergala z jego zespołem Behemoth.
Jakieś dziwne rzeczy robią, niszczyli Biblię na przykład. To myślę, że krzyż też chętnie by
sprofanowali (WK06).
(…) w różnego rodzaju satanistycznych rytuałach, w których niszczenie czy zniekształcanie
krzyża jakąś tam funkcję pełni (WM08).
W tym wypadku, respondenci rozgraniczają użycia krucyfiksu na, ich zdaniem, godne
i bluźniercze/ profanacyjne.
99
Ciekawym użyciem krzyża wskazanym w trakcie wywiadów jest jego wykorzystanie
podczas tradycyjnej „wróżby”, gdy dziecko kończy pierwszy rok życia. W domu jednej
z respondentek (…) dziecko wybiera między książeczką, krzyżykiem, pieniążkami. Krzyżyk
symbolizuje, że to dzieciątko będzie kontynuować wiarę w Boga. Taka przepowiednia
(WK07). Prawdopodobnie powyższy przykład jest wyrazem łączenia religii z ludowymi
zwyczajami, który przetrwał do czasów współczesnych.
Z kolei, inny głos zwraca uwagę na traktowanie krzyża jako amuletu zapewniającego
pomyślność, ochronę.
Dodatkowo, wspomniano o historycznej walce z krzyżem w systemach totalitarnych XX
wieku.
Kolejnymi współczesnym użyciami jest, według badanych, zastosowanie krucyfiksu jako
ozdoby, gadgetu.
Jeśli mowa o prywatnych działaniach względem krzyża, są one przeważnie
skupione wokół sfery religijnej, wskazują w pewien sposób na wiarę użytkowników:
wieszanie krzyży w domach, noszenie krzyżyków na szyi, darowanie krzyży z okazji
uroczystości stricte religijnych. Wobec materialnej formy krzyża podejmowane są dwa
typy działań. W pierwszym wypadku, krzyż, łączony ze sferą sacrum, jest szanowany.
W drugim wypadku dochodzi, zdaniem wierzących respondentów, do niegodnych użyć
krzyża- profanacji. Za skrajny przykład służyć może użycie krzyża w obrzędach
satanistycznych. Ich celem jest znieważenie krzyża- utożsamiane ze znieważeniem Boga.
Innym przykładem jest używanie krzyża jako amuletu. W tym wypadku, następuje
przesunięcie z wiary pokładanej w Bogu, na ufność pokładaną w przedmiocie
materialnym. Zdaniem wierzących badanych taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
W jaki sposób działania względem krzyża różnią się w zależności od kontekstu jego
występowania? Przez kogo krzyż używany jest w kontekstach poza religijnych?
Na pytanie, kto współcześnie używa krzyża w sferze pozareligijnej, respondenci
udzielili zróżnicowanych odpowiedzi. Jako jedną grupę wymieniono różnego rodzaju
artystów: malarzy, rzeźbiarzy, producentów filmowych. Wiele osób jako przykład podało
piosenkarki- Madonnę czy Dodę. W tym wypadku uwidacznia się znaczenie kultury
popularnej oraz jej dostępność dla osób pochodzących z różnych grup społecznych.
Ponadto zdaniem niektórych formą krzyża posługują się ludzie od: marketingu, tworzenia
wizerunku czy PR- u.
100
Kolejną grupą posługującą się krzyżem w kontekście nie sakralnym są osoby niewierzące.
Jeszcze inne wypowiedzi wskazywały na młodzież lub, przeciwnie, na starszych.
Podczas wywiadów usiłowałam uzyskać od respondentów odpowiedź dlaczego to
właśnie forma krzyża jest tak często używana w kontekstach pozareligijnych. Z jednej
strony wskazywano na prostotę tego znaku- skrzyżowanie dwóch prostych. Z drugiej
strony, na symbolikę, którą ze sobą niesie. Krzyż jest czymś wyjątkowym i pewnie dlatego
go wykorzystują (NM01). Ponadto, istotnym elementem, zdaniem respondenta,
w przypadku użyć artystycznych krzyża, jest chęć zdobycia rozgłosu. Choćby ta pani
Nieznalska. Ona umieściła genitalia męskie na krzyżu. Potem tłumaczyła, że nikogo nie
chciała urazić, że to miało symbolikę. Powiedzmy sobie szczerze, że ja w to nie wierzę.
Ona zrobiła to z rozmysłem, bo jest to forma w obecnym czasie dla artystów żeby się wybić
(WM08) czy innego typu performance: Jeżeli zniszczę krzyż na scenie, to wtedy zrobi się
„halo”, wtedy zwrócą na mnie uwagę (WM08). Ze względu na łączenie krzyża przede
wszystkim ze sferą religijną, prawie każdy przypadek jego niekonwencjonalnego
zastosowania spotka się ze sprzeciwem środowisk osób wierzących.
Wśród wypowiedzi respondentów mówiących o reakcji Kościoła katolickiego na
nowe sposoby użycia krzyża znalazły się przeczące sobie opinie. Kilka osób twierdziło, że
Kościół nie reaguje w sposób stanowczy i powinien podjąć jakieś działania, inne uważały,
że reakcja ze strony Kościoła katolickiego występuje. Wśród pierwszej grupy znalazły się
między innymi takie wypowiedzi:
nie widzę jakiejś wyraźniej reakcji ze strony Kościoła. (…) No moim zdaniem na niektóre
rzeczy to należałoby zareagować, powiedzieć, że się nie godzi tak robić (WK02).
Myślę, że w żaden sposób nie reaguje. Ja się nie spotkałem z czymś takim, z reakcją. Nie
słyszałem przynajmniej (WM04).
Dodatkowo, osoby twierdziły, że Kościół nie powinien pozostawać obojętnym na nowe
sposoby użycia krzyża. Księża powinni głosić katechezy odnośnie dobrego wykorzystania
znaku chrześcijańskiego. Powinien głośno powiedzieć i jasno, że są miejsca i sytuacje,
gdzie krzyż nie powinien być wykorzystany (WM04).
Z drugiej strony, wśród osób uważających, iż Kościół nie jest obojętny znalazły się opinie
twierdzące, że temat współczesnych użyć krzyża jest poruszany w prasie katolickiej. Jedna
z respondentek jako jedyną realną formę sprzeciwu podała protest.
101
Pojawił się jeszcze głos, że Kościół agresywnie reaguje na pozareligijne użycia krzyża,
między innymi dlatego, że nie czerpie z nich korzyści finansowych. Respondent niestety
nie wskazał na czym owa agresja jego zdaniem polega.
Ponadto, według jednego z badanych, w przypadku zbezczeszczenia krzyża, w Kościele
odbywają się tak zwane nabożeństwa ekspiacyjne.
Znalazł się także głos sugerujący, że reakcja Kościoła nie jest najważniejsza- każdy
powinien kierować się w codziennym życiu własnym sumieniem.
Z powyższych przykładów jasno wynika, iż zastosowanie znaku religijnego, jakim
jest krzyż nie konstytuuje przestrzeni religijnej, modlitewnej. Nie oznacza to, że
pozareligijne użycie jest od sfery sacrum całkowicie odseparowane. Zdaniem osób
wierzących, posługiwanie się krzyżem w oderwaniu od religii stanowi świadomą próbę
podważenia znaczenia wiary chrześcijańskiej. Z tego względu, zdaniem niektórych
badanych, Kościół katolicki powinien prowadzić swego rodzaju akcję informacyjną.
W tym wypadku widoczne jest przypisywanie autorytetu organizacji kościelnej.
Czy
według
respondentów
tradycyjne
(religijne)
znaczenia
krzyża
można
odseparować od innych znaczeń nadawanych mu dziś?
Podczas wywiadu poszukiwano informacji o współczesne znaczenie krzyża
użytego poza kontekstem religijnym. Niestety, respondenci zazwyczaj nie potrafili udzielić
konstruktywnych odpowiedzi. Z ubogiego w tej materii materiału można jednak
stwierdzić, że krzyż zdaniem niektórych zawsze konotuje sferę religijną. (…) nie da się tak
odseparować, że jeśli krzyż jest używany w sferze pozareligijnej to on przestaje się wiązać
z tą [religijną] sferą. On jest tak silnie zakorzeniony w wiele wyznań, że nie można sobie
tak tego odseparować i powiedzieć, że ja teraz go sobie wykorzystam np. w rzeźbie, ale to
nie ma nic wspólnego z wiarą (WK02). Z drugiej strony, pojawia się stanowisko, że krzyż
sam w sobie nie niesie znaczenia, wartości. Jest to rozpoznawalny znak. Żeby człowiek
miał świadomość, że krzyż można z czymś powiązać w swojej głowie. Krzyż jako order, np.
Krzyż Odrodzenia Polski to już potrafi sobie skojarzyć z odpowiednią wartością. (…) Po
prostu chodzi o nazwę (NM01).
To, że krzyż jest zazwyczaj łączony przez respondentów z wiarą i ich wyznaniem
zdają się potwierdzać wypowiedzi odnośnie niedopuszczalnych użyć krzyża.
Wśród niedopuszczalnych zastosowań krucyfiksów wymieniono ich bezczeszczenie, np.
podczas obrzędów satanistycznych czy niszczenie, wandalizm: (…) krzyże leżące na ziemi,
102
w takim nie poszanowaniu, to coś co wzbudza moje wątpliwości czy sprzeciw, bo
powiedziałem wcześniej, że należy się szacunek (WM03).
Jako naganne i skandaliczne posługiwanie się krzyżem uznano działania artystyczne, takie
jak „Pasja” autorstwa Nieznalskiej czy „Piss Christ” Serrano. Niedopuszczalne dla mnie są
też różnego rodzaju eksperymenty artystyczne z krzyżem. Ten słynny w Ameryce krzyż
włożony do urynału. Z naszego [wierzących] punktu widzenia to jest bluźnierstwo. Jeśli na
to spojrzeć z perspektywy osoby niewierzącej to też to nie powinno mieć miejsca ponieważ
obraża to uczucia osób wierzących. (…) Jeśli ktoś w coś głęboko wierzy, to można
dyskutować, powiedzieć, że ja w to nie wierzę. Ale nie powinno się tego wyśmiewać, ze
względu na szacunek dla innych ludzi (WM08). Na tak zwane poszanowanie uczuć
religijnych uwagę zwróciła również inna respondentka: Moim zdaniem, nawet nie tylko
użycie krzyża, ale użycie symboli religijnych, które w jakichś konkretnych wyznaniach są
otoczone czcią przez ludzi (…) budzi tylko negatywne odczucia (WK02). Widać tutaj
wyraźnie, że często zamysł nadawcy nie jest równoznaczny ze zrozumieniem oraz
wywołanymi wrażeniami, uczuciami odbiorców. Znaczenie krzyża nie dla wszystkich jest
takie samo. Stąd często wynikają nieporozumienia interpretacyjne. Z drugiej strony, zdaje
się, iż artyści- świadomi przecież znaczenia krzyża jako symbolu religijnego- posuwają się
często do umyślnej prowokacji.
Karygodne według niektórych badanych jest również noszenie krzyżyka tylko i wyłącznie
w funkcji ozdobnej- jako biżuterię, bądź traktowanie krzyża jako amuletu.
Należy zaznaczyć, iż pojawiły się głosy sugerujące, że niedopuszczalnym użyciem krzyża
jest narzucanie jego obecności w sferze publicznej. Stanowisko to łączy się
z przekonaniem, iż wiara powinna być ograniczona do sfery prywatnej, a przestrzeń
publiczna wolna od symboli religijnych (lub, w przypadku ich obecności, otwarta również
na symbole innych religii).
Zaskakującym, moim zdaniem, przykładem na niewłaściwe zastosowanie krzyża było
przytoczenie sytuacji strajku. Jak ludzie strajkują i niosą krzyż. Dla mnie to
niedopuszczalne. Do głowy człowiekowi nie przyjdzie, że coś takiego można zrobić. Ja
uważam, że krzyż to jest jakiś szacunek, to jest jednak Pan Bóg umieszczony na krzyżu,
więc nie powinno się tego wykorzystywać do wszystkiego. Strajk nie jest, żeby wziąć krzyż
i iść (WK07). Z wypowiedzi respondentki wynika jasno, że utożsamia ona przedmiot
jakim jest krzyż z postacią Boga. Użycie krzyża podczas demonstracji łączy
z instrumentalnym posługiwaniem się Bogiem. Możliwe, że dla badanej sama sytuacja
103
strajku, jako sprzeciwu, protestu wobec czegoś lub kogoś jest trudna do przyjęcia.
Respondentka, poprzez swoją wypowiedz, niejako odmawia prawa do korzystania
z symboli religijnych w wydarzeniach społecznych, ogranicza je stricte do kontekstu
religijnego.
Z powyższych wypowiedzi wynika jasno, iż pomimo różnych pozareligijnych użyć
krzyża, w świadomości osób wierzących będzie on konotował sferę religijną.
Jakie społeczne reakcje wywołuje używanie krzyża poza kontekstem religijnym?
Odpowiedzi na tak postawiony problem badawczy poszukiwane były poprzez
zaprezentowanie respondentom specjalnie dobranego materiału wizualnego- ukazującego
zastosowanie materialnej formy krzyża w kontekstach nie religijnych (patrz: Aneks) oraz
pytania do zdjęć.
Respondenci poproszeni zostali o wyrażenie własnej opinii dotyczącej danego użycia
krzyża widocznego na fotografiach. Poglądy były zróżnicowane, a reakcje oscylowały
wokół zainteresowania lub zniesmaczenia.
Krzyż jako przedmiot użytkowy:
Przenośna pamięć, tak zwany pendrive, w kształcie krzyża w większości wypadków
wzbudzał w respondentach rezerwę, bądź sprzeciw. Obok radykalnych opinii
postrzegających ten przedmiot jako przejaw profanacji, pojawiły się mniej skrajne, mimo
to odrzucające tego typu zastosowanie i wskazujące na przejaw braku szacunku. Ciekawy
zdaje się wątek dotyczący wartościowania pendrive w zależności od zawartości jaką
przenosi.
Jeżeli by tam były same Listy Apostolskie czy encykliki, to ok może. Bo to jest pytanie co ta
pamięć potem zawiera. (…) No bo jeżeli chcemy sobie filmy porno przenosić, to nie jest to
najlepsza forma do tego (WM03). Widoczny w tym wypadku jest sprzeciw wobec łączenia
krzyża (symbolu chrześcijaństwa) z treściami, którym się ono przeciwstawia, takimi jak na
przykład pornografia. Dla respondenta forma krzyża powinna „przenosić” tylko treści
adekwatne do tego, co głosi chrześcijaństwo.
Inny badany wskazuje: Jeżeli to by robiła osoba, która jest pracownikiem katolickiego
wydawnictwa, jest wierzącym praktykującym katolikiem- to niech sobie ma. Natomiast
traktowanie tego w oderwaniu jako czysto przedmiotu użytkowego- to już może
niekoniecznie, dlaczego to ma być krzyż (WM08). Z drugiej strony, pendrive w kształcie
104
krzyża zyskał u niego, dzięki swojej estetycznej formie, aprobatę. Ten sam badany dodał,
iż (…) ten krzyż jest na tyle abstrakcyjnym znakiem, że mógłbym uważać, że nie jest to nic
takiego złego (WM08). Mimo to z innych wypowiedzi badanego wynika, że znak ten
powinny nosić tylko osoby afirmujące wartości chrześcijańskie.
Pojawił się również głos, iż tego typu „gadżetomania” nie jest niczym zaskakującym.
Wręcz przeciwnie, znakomicie wpisuje się w rozpowszechniony, według badanego,
konsumpcjonizm. Użycie krzyża jako pendrive’ a jest próbą wypełnienia niszy
i przejawem chęci zarobienia pieniędzy.
Jeśli mowa o emocjach jakie to zastosowanie wzbudziło, obok pewnego rodzaju oporu,
pojawiła się wypowiedź ujawniająca rozbawienie: Krzyż jako przedmiot użytkowyżadnych uczuć nie mam w stosunku do tego obrazka. Rozbawił mnie. Obciach. (…) No
i żeby uwidaczniać przez noszenie w kształcie krzyża, to że jest się katolikiem (NM01).
Interesujące, że badany użycie tego typu gadżetu przypisał tylko katolikom. Jego zdaniem
to kolejny sposób na manifestację wiary katolickiej, a tę traktuje jako coś „nie na czasie”.
Krzyż jako dewocjonalia:
Użycie krzyża jako dewocjonaliów nie było dla żadnego z badanych zaskakujące.
Przeciwnie, uznawano je za normalną reakcję rynku na zapotrzebowanie konsumentów
(…) przecież ktoś musi produkować krzyże. Ktoś musi sprzedać, żeby ktoś mógł kupić, jeśli
potrzebuje (WM03). Prawdopodobnie wiąże się to z faktem, że sami respondenci kupowali
dewocjonalia przy różnego typu okazjach. Wspomniano o potrzebie święcenia
dewocjonaliów (możliwe, że uwidocznił się w tym wypadku wpływ wcześniejszych
pytań).
Dodatkowo,
jedna
z respondentek
przy
okazji
omawiania
zagadnienia
dewocjonaliów zwróciła uwagę na ich często złą jakość wykonania. Krzyż jako produkt- tu
mam mieszane uczucia. (…) dewocjonalia to jest taki kicz, takie badziewie. Jest mnóstwo
strasznych rzeczy. Ta produkcja jest dla mnie czymś potwornym (WK06). Skoro
dewocjonalia mają poprzez swoją materialność pomagać człowiekowi w kontemplowaniu
tego, co niematerialne, zdaniem badanej, powinny reprezentować wysoki poziom
wykonania.
Oprócz poczucia niesmaku ze względu na wątpliwej jakości estetykę, jeden z badanych
stwierdził: (…) to jest takie troszeczkę naciąganie ludzi. (…) że człowiek stanie się lepszy
jak kupi coś takiego. Jakieś to takie, głupie to kupowanie krzyży (NM01). Wydaje się
jednak, że zadaniem dewocjonaliów, poprzez ich namacalność, jest raczej pomoc
105
w praktykach religijnych niż kreowanie sytuacji, w której bezrefleksyjne posiadanie krzyża
ma zmieniać ludzi na lepsze.
Natomiast według innego respondenta, użycie krzyża jako dewocjonaliów zobowiązuje
(funkcja przypominająca). Poza tym, obok obojętności, ta forma krzyża odbierana była
pozytywnie (prawdopodobnie między innymi dzięki prostocie i estetyce prezentowanego
na zdjęciu krucyfiksu).
Krzyż jako ozdoba:
W tym wypadku zauważyć można było sprzeciw respondentów, który był potwierdzeniem
ich wcześniejszych wypowiedzi na temat ozdób. Zwrócono uwagę, że to użycie nie łączy
się z religią, a zatem prezentowane krzyże są tylko przedmiotem. W niektórych badanych
niesmak wywołał właśnie fakt, że symbol ich wiary użyty został w kontekście oderwanym
od religii.
To wykorzystanie, jeśli ktoś chce się ozdobić tymi krzyżami, dla mnie to jest wybieganie
wbrew znakowi. Dla mnie to jest złe wykorzystywanie krzyża. Nie myślę, żeby ktoś, kto
byłby wierzącym chrześcijaninem ubrałby sobie kolczyki tego typu (WM04). Istotnym
czynnikiem oceny użycia krzyża była również estetyka przedmiotu. Akurat ten konkretny
krzyż jako ozdoba (…) budzi mój niesmak, narusza poczucie estetyki, bo jest taki brzydki.
(…) Dziadostwo straszne (WM03).
Tylko jeden z respondentów całkowicie zaakceptował użycie krzyża jako ozdoby. Jego
zdaniem, choć krzyż jest symbolem religijnym, może być stosowany jak każdy inny wzór.
Krzyż jako ozdoba: nie kojarzę w ogóle z religią. Spoko. Bardzo w porządku jak ktoś
gustownie dobierze do siebie kolczyki i biżuteria będzie współgrała z ubiorem (…) jeśli
piękna kobieta z pięknym krzyżem idzie- nie mam nic przeciwko. Wykorzystuje się symbole
religijne, ale wykorzystuje się wiele wzorów. (NM01). Pełna akceptacja krzyża jako ozdoby
jest w tym wypadku najprawdopodobniej wynikiem religijnej obojętności. Choć
respondent posiada wiedzę, iż krzyż utożsamiany jest z osobą Jezusa Chrystusa, on sam
nie łączy go ze sferą religijną.
Krzyż jako odznaka/ Krzyż jako pomnik:
Postanowiłam połączyć obie kategorie ze względu na podobieństwo uzyskanych
odpowiedzi. Zarówno użycie krzyża jako odznaki, jak krzyża jako pomnika łączono
z wydarzeniami i tłem historycznym oraz patriotyzmem. Oba zastosowania, według
106
respondentów, w sposób wymowny symbolizują poświęcenie, odwagę, oddanie życia za
wolność ojczyzny, ofiarność i miłość braterską. Są wyrazem szacunku i pamięci o tych,
którzy zginęli.
Kształt krzyża nie budzi w tym wypadku żadnych zastrzeżeń. Posłużenie się krzyżem
zostało uznane za stosowne i dobre. Krzyż jako Virtuti Militari to tradycyjna rzecz, budzi
moją aprobatę. Krzyż jako odznaka- jesteśmy spadkobiercami zakonów rycerskich
(WM08). Krzyż jako symbol śmierci, śmierci męczeńskiej, męczeńskiej za naród. Czy nie
tyle śmierci, ale walki. To łączy patriotyzm, walkę za ojczyznę z oddaniem. Też symbol
miłości do ojczyzny (WM03). Zdaniem respondentów niezależnie od tego czy osoba
odznaczona była wierząca czy niewierząca, jeśli zasłużyła się dla Polski powinna dostać
dany order. Forma odznaki uwarunkowana jest historycznie, choć łączy się, podobnie jak
pomnik w kształcie krzyża z wpływem chrześcijaństwa. Krzyż jako pomnik (…) bez
względu na wyznawaną wiarę to symbol pamięci, szacunku do osób, które oddały życie
w walce za ojczyznę, jej wolność (WM03). Z drugiej strony może niekiedy wywoływać
konsternację: Krzyż jako odznaka- zależy kogo się nim oznacza. Jeśli osobę, której nie
szanuję- to wywołuje to niesmak. Natomiast, jeśli osobę, którą szanuję- to czuje się dumę
(NM01). W tym wypadku nieistotna jest forma materialna odznaki, a treść którą niesie.
Posiadanie odznaki konstytuuje bycie bohaterem.
Powyższe wypowiedzi wskazywałaby na nurt łączenia patriotyzmu z religią, w przypadku
Polski z katolicyzmem. Jak już kilkakrotnie zaznaczano, może się to wiązać z faktem, iż
w czasach zależności od innych państw (np. zaborów, okupacji, komuny), Kościół
katolicki na terenach Polski był jedną z nielicznych suwerennych organizacji, która
pielęgnowała, obok religijnej, świadomość narodową i historyczną. Obecnie jednak,
odznaki oddzieliły się od swojego pierwotnego znaczenia i są raczej przejawem tradycji.
Z kolei pomniki w kształcie krzyży stosowane są najczęściej w miejscach
upamiętniających śmierć osób (np. podczas demonstracji). Krzyż w tym wypadku jest
raczej odczytywany jako kulturowy symbol cierpienia (co jednak wywodzi się ze sfery
religijnej).
Krzyż jako tatuaż:
Wykonanie tatuażu w kształcie krzyża nie spotkało się z aprobatą badanych. Pomimo
docenienia estetyki zaprezentowanego dzieła, respondenci byli przeciwni takiemu użyciu.
Niektórzy badani twierdzili, że: (…) jest to w pewien sposób niesmaczne. Jest to związane
107
z moją religią i ja to traktuję jako coś więcej niż dwie kreski, tak. Ale mam świadomość, że
dla wielu ludzi ten symbol nic nie znaczy, więc go wykorzystują tak jak im się podoba
(WK02). Znaleźć można i ostrzejsze wypowiedzi łączące tatuaż z czymś złym, szatańskim.
Pojawiły się jednak również głosy sugerujące, że wykonanie tatuażu w kształcie krzyża
świadczyć może o przyznawaniu się do wyznawanej wiary chrześcijańskiej. Ponadto,
jeden z respondentów stwierdził: (…) że jest to krzyż to jestem trochę sceptyczny do osoby,
która to przywdziała. Podoba mi się, ale nie do końca. Jeśli ktoś sobie tatuuje to jest to
forma zespolenia bardziej wiążącego (NM01).
Należy zaznaczyć, iż samo tatuowanie nie spotkało się z uznaniem respondentów,
wzbudzało w nich niechęć i było poczytywanej jako forma szpecenia własnego ciała.
Krzyż jako fetysz:
Bezsprzecznie fetyszyzacja krzyża (w tym wypadku oznaczająca umieszczenie go
w kontekście erotycznym) wywołała największe oburzenie i zniesmaczenie wśród
badanych. Tylko jeden z respondentów bez emocji stwierdził: (…) strasznie trudno jest mi
powiązać fetysz z krzyżem. Bo słowo fetysz dla mnie niesie ze sobą znaczenie dewiacja,
zboczenie. I dla mnie krzyż jest kompletnie aseksualny. Nie widzę zbytnio związku (NM01).
Dla pozostałych respondentów takie użycie było wysoce niestosowne. (…) zgorszenie moje
wzbudza krzyż jako fetysz. W tym przypadku miejsce w którym leżąca na trawie kobieta ma
krzyż, gdzieś na podbrzuszu (…) Mnie to porusza. Nie chcę mówić, że krzyż jest
zarezerwowany dla chrześcijan i jedyną interpretacją jest nasza, chrześcijan. Ale moje
zgorszenie wzbudza tatuaż w takim miejscu (WM03).
Krzyż jako fetysz nie powinien być wykorzystywany. W ogóle tutaj ta dziewczyna z tym
tatuażem to już jest gruba przesada (WM04).
Fetysz- to już jest zgroza. To więcej niż profanacja (WK06).
(…) ten krzyż w ustach- jest to coś niestosownego (WM08).
Oglądaniu zdjęcia prezentującego krzyż jako fetysz towarzyszyły przede wszystkim
negatywne emocje, sprzeciw wobec takiego zastosowania krucyfiksu. Niechęć mogła być
wzmocniona poprzez dychotomię ukazanych typów miłości- seksualnej i duchowej.
W tym wypadku za niestosowne uznano łączenie erotyki (sfery „zakazanej”) z krzyżem
(będącym dla wierzących respondentów symbolem ich religii). Właśnie wykorzystanie
przedmiotu ze sfery sacrum w kontekście sfery profanum było dla nich nie do przyjęcia.
108
Krzyż w reklamie społecznej:
W tym wypadku ujawniły się dwa stronnictwa. Pierwsze z nich wyrażało uznanie dla
pomysłowości twórców reklamy społecznej (tej konkretnej- prezentującej dwa skręty
ułożone w formę krzyża). Według tej grupy respondentów wspomniana fotografia dobrze
wpisuje się w konwencję reklamy społecznej poprzez fakt, że: porusza, pobudza do
myślenia, intryguje, ciekawi. (…) dwa skręty skrzyżowane i odpowiedni komentarz- myślę,
że się świetnie sprawdziły. Myślę, że zachęcają do wzięcia udziału w dyskusji, którą
proponują (WM03). Choć zdaniem i tej grupy, reklama może być odebrana przez niektóre
osoby jako kontrowersyjna, to jednak pomysł wydaje się interesujący i nowatorski.
(…) wzbudza we mnie rozbawienie. Śmieszne, zabawne, kreatywne podejście do swojej
pracy (NM01).
Oponenci podkreślają, iż łączenie symbolu krzyża i narkotyków nie wskazuje na dobro
i jest niepokojące. (…) ta reklama jest grubo przesadzona. (…) Myślę, że to nie jest dobra
forma, że to jest jakiś błąd (WM04). Niestety o jakim typie błędu respondent myślał nie
udało się ustalić. Inni, dopatrują się w tego typu zastosowaniu próby ośmieszenia krzyża:
To mi nie odpowiada. To jest naśmiewanie się, łamanie krzyża. Odpada (WK07). Jeszcze
inni wskazują na instrumentalizację symbolu krzyża: (…) uważam, że religia jest na tyle
poważną rzeczą, że nie powinno się jej instrumentalizować. To dotyczy też innych religii.
Gdyby np. to była gwiazda Dawida, też by mi się nie podobało (WM08).
Tylko w przypadku reakcji na powyższe użycie ujawniła się różnica między
respondentami
z różnych
grup
wiekowych.
Najmłodsi
respondenci
poczytywali
dwuznaczność reklamy za przejaw kreatywności jej twórców. Z kolei starsi, uważali, że
jest ona nieodpowiednia (również w tym wypadku, podobnie jak z fetyszem, łączy to, co
„święte” z tym, co „grzeszne”).
Respondenci poproszeni zostali również o wskazanie znaczeń, jakie krzyż posiada
w wyżej wymienionych kontekstach. Należy zaznaczyć, iż znalezienie odpowiedzi
stanowiło dla badanych problem. Niestety,
zazwyczaj odpowiedzi były mało
konstruktywne, nie związane z pytaniem.
Z uzyskanego materiału można jednak wywnioskować, iż krzyż jako symbol posiada
wielość możliwości interpretacyjnych.
W przypadku pendrive’a, poprzez „instrukcję obsługi”- noszenie na szyi, może
nawiązywać do religii. Jeśli jest noszony przez osobę wierzącą to może być postrzegany
jako przejaw publicznego przyznawania się do wiary. Z innej strony, przenośna pamięć
109
w kształcie krzyża może być traktowana tylko i wyłącznie jako estetyczna ozdoba lub
przejaw braku szacunku wobec symboli religijnych.
Kiedy mowa o tatuażu to zdaniem jednego z respondentów albo może on oznaczać
identyfikację z chrześcijaństwem, albo stanowić pewnego rodzaju fetysz.
Z kolei w przypadku krzyża w reklamie społecznej pojawiło się kilka opinii. Wyrażono
przekonanie, iż te same skręty mogłyby znaczyć coś zupełnie odmiennego, gdyby został
zmieniony podpis pod fotografią. Zdaniem jednej z badanych, jeśli spojrzeć na zdjęcie
skrzyżowanych skrętów, można by je zrozumieć jako swoiste świadectwo uwolnienia
z nałogu, (…) byłem narkomanem, dźwigałem ten krzyż, uwolniłem się od tego. Symbol
tego, że mogę być na tyle odważny, mogę mieć siłę i wsparcie w Panu Bogu, że Jezus
Chrystus pomógł mi i wyszedłem z tego (WK05). Reklama społeczna może być także
ostrzeżeniem przed braniem narkotyków. Wydaje się, że interpretacja może być całkowicie
dowolna, uwarunkowana własnymi doświadczeniami widzów.
Znaczenie krzyża jako oznaki czy pomnika konotuje, według udzielających odpowiedzi,
poświęcenie, dobro, miłość. Wykorzystanie formy krzyża jako dewocjonaliów uznano za
przejaw przyznania się do wiary.
Nie uzyskano natomiast wypowiedzi dotyczących znaczenia jakie nieść może użycie
krzyża jako fetyszu (uznano je jednakże za złe) .
Dlaczego w powyższych przypadkach zastosowano formę krzyża? Zdaniem
badanych jest to symbol bardzo dobrze rozpoznawalny we współczesnej zachodniej
kulturze. Można to [krzyż] porównać do znaku Coca- Coli. (…) Dlatego chyba jest
wykorzystywany, bo ludzie go kojarzą (NM01). Za skutek rozpowszechnienia znaku krzyża
uznać można wielość przypisywanych mu obecnie znaczeń.
Przez jednych krzyż kojarzony jest z Jezusem Chrystusem, jego cierpieniem
i zmartwychwstaniem, zdaniem innych nie odwołuje się do wartości poza materialnych.
Świadome wykorzystywanie formy krzyża w kontekście pozareligijnym, zdaniem
respondentów, często ma służyć wzbudzeniu kontrowersji, a przez to zwróceniu uwagi na
dany przedmiot lub autora. Granice pola kulturowego, które krzyż zajmuje w niektórych
rejonach są ściśle ograniczone. I w związku z tym, naruszenie tych granic powoduje
naruszenie czegoś w rodzaju tabu, zagraża. To powoduje zwrócenie uwagi (WM08).
110
Niekonwencjonalne zastosowanie krzyża nieodłącznie wiąże się z rozgłosem, a niekiedy
pociąga za sobą skandal. Czasami, według badanych, jest wynikiem mody (np. tatuaże
w kształcie krzyży). Często ma prowokować. Z kolei, niektóre prowokacje odczytywane są
przez respondentów jako przejaw profanacji znaku krzyża.
111
7. Zakończenie.
Przedstawiona praca potwierdza intuicyjne przekonanie, iż o tym, czym krzyż jest
dla ludzi, nie decyduje głównie jego materialna forma (choć ona określa, to, co nazywamy
krzyżem), ale sposób w jaki jest postrzegany- jakie znaczenia są mu przypisywane, na
jakich zasadach funkcjonuje w kulturze danego społeczeństwa. Reakcja na przedmioty
zmienia się w czasie. Widać to choćby na przykładzie ewolucji znaczenia krzyża
w czasach
przed
chrześcijańskich
oraz
w pierwszych
wiekach
chrześcijaństwa.
Początkowo utożsamiany z haniebną śmiercią i znakiem odrzucenia, następnie zyskał
znaczenie całkiem nowe- stał się symbolem zwycięstwa. Jak widać, krzyż został
wyłączony z pierwotnego procesu użytkowania, jego funkcja została zmieniona.
Ponadto, należy zauważyć, że nadawanie określonego znaczenia przedmiotowi
materialnemu jakim jest krzyż zależy od tego, kto jest odbiorcą jego zróżnicowanych użyć.
Choć żadnej rzeczy nie można przypisać jednej tylko jakości semantycznej, to decydujący
w tym wypadku wydaje się światopogląd danej osoby.
Recepcja odbiorców niejako
konstytuuje znaczenie.
W ramach przeprowadzonych badań wypowiadający się respondenci, za wyjątkiem jednej
osoby, uznawali się za wierzących katolików. Stąd, na większość zagadnień patrzyli
z punktu widzenia wyznawanej przez siebie wiary, a krzyż był przez nich, niezależnie od
prezentowanych kontekstów, prawie zawsze łączony ze sferą religijną.
Dodatkowo, krzyż jako przedmiot stanowi połączenie aspektu symbolicznego/ duchowego
z kulturowym. Jako symbol religii jest elementem silnie zakorzenionym w masowej
wyobraźni.
Tradycyjne znaczenie krzyża jest społecznie skonwencjonalizowane i odwołuje się do
kontekstu religijnego. Prawdopodobnie dlatego społeczna cyrkulacja jego znaczenia (próba
dekonstrukcji tradycyjnego znaczenia, jego transgresji) zazwyczaj zyskuje miano
niegodnej, a następnie jest tłumiona. Przenoszenie materialnej formy krzyża z jednego
znaczącego
kontekstu
i aplikowanie
do
nowego,
zaprzeczającego
oryginalnemu
(tradycyjnemu) również współcześnie wywołuje silny sprzeciw i opór środowisk osób
wierzących. Krzyż jako „trwały” symbol przeciwstawiają one permanentnej zmianie.
Dla osób wierzących, dzięki nadanej krzyżowi wartości symbolicznej, krucyfiks jest
umownym
znakiem
sacrum,
„uobecniającym”
rzeczywistość
nadzmysłową,
transcendentną. Innymi słowy, forma krzyża pełni zastępczą funkcję wobec pojęcia Boga
112
i jego rzeczywistości. Również materialna forma krzyża posiada swoje uzasadnienie
w teologii, np. katolickiej czy prawosławnej. Krzyż nie uobecnia boskiej rzeczywistości
(krzyż nie zawiera w sobie Boga), ale kieruje na nią myśli osób wierzących. Z drugiej
strony jest jakby reprezentacją sfery sacrum. Działanie względem krzyża- przedmiotu staje
się często w świadomości ludzi działaniem wobec tego, do czego odsyła, a mianowicie
Boga czy sfery nadprzyrodzonej. To stąd wynika sprzeciw wobec używania krzyża
w kontekstach pozareligijnych, a zwłaszcza łączenia go ze sferą erotyki czy seksualności.
Krzyż w swojej materialnej formie stanowi pewnego rodzaju przekaźnik/ mediumprzekazuje idee, wartości przypisywane mu w danym społeczeństwie. Krzyż jest
semioforem. Łączy to, co widzialne, z tym, co niewidzialne. Przenosi znaczenia
(społecznie skonstruowane), zarządza ludzkimi działaniami (może katalizować działania
o różnej gwałtowności) oraz wywołuje emocje.
W zależności od kontekstu, osoby wierzące, postrzegają krzyż jako przedmiot liturgiczny,
dewocjonalia, krzyż obrazoburczy etc. Za każdym razem jednak przywołuje on to, co
transcendentne.
Krzyż jako przedmiot posiada zdolność do działania w tym sensie, iż generuje różnego
typu sytuacje społeczne. Materialność krzyża stanowi pomoc w zaistnieniu wspólnej
rzeczywistości- ułatwia, między innymi, zbiorowe praktyki religijne oraz społeczną
identyfikację, która równocześnie jest przejawem grupowej ekspresji znaczeń. W tym
obszarze mieści się również opieka roztaczana nad krzyżem- widomy znak kultywowania
wartości religijnych.
Jak widać z powyższych rozważań, krzyż jako przedmiot stanowi istotną oś relacji
i zachowań międzyludzkich- zostaje włączony do społecznej interakcji.
Reasumując, zrozumienie wymiaru symbolicznego nadawanego konkretnym przedmiotom
materialnym, przybliża nieco do zrozumienia skomplikowanego systemu danego świata
społecznego.
113
8. Bibliografia.
Opracowania naukowe
Andrzejczak J., Fragmentaryzacja zbawienia- o (pop)kulturowych konstrukcjach religii w Stanach
Zjednoczonych, [w:] A. Gromkowska- Melosik (red.), Kultura popularna i (re)konstrukcje
tożsamości, Poznań- Leszno 2007, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2009, Wydawnictwo
Naukowe PWN
Barański J., Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Kraków 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Bauman Z., Globalizacja, Warszawa 2000, Państwowy Instytut Wydawniczy,
Bogunia- Borowska M., Portfel. Charakterystyka produktu, [w:] W. Godzic, M. Żakowski, Gadżety
popkultury, Warszawa 2007, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Borowik I., Doktór T., Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Raport z badań, Kraków 2001, Zakład
Wydawniczy „Nomos”,
Brzozowska M., Talizman- magiczny przedmiot osobistego użytku, [w:] M. Krajewski (red.), M.
Brzozowska, W stronę socjologii przedmiotów, Poznań 2005, Wydawnictwo Naukowe UAM
Casanova J., Religie publiczne w nowoczesnym świecie, przeł.: Tomasz Kunz, Kraków 2005, Zakład
Wydawniczy „Nomos”
Dant T., Kultura materialna w rzeczywistości społecznej
Encyklopedia PWN w trzech tomach, tom 3: Solidarność, Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Fiedorowicz K., Goci w Polsce: antropologiczna analiza grupy subkulturowej, praca magisterska
napisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Waldemara Kuligowskiego, Poznań 2009, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza, s. 21.
Fiske J., Brytyjskie badania kulturowe, [w:] R.C. Allen (red.), Teledyskursy. Telewizja w badaniach
współczesnych, przeł.: Edyta Stawowczyk, Kielce 1998, Wydawnictwo Szumacher
Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński,
Warszawa 1990, Instytut Wydawniczy PAX
Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł.: W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński,
Warszawa 1990, Instytut Wydawniczy PAX
114
Frąckowiak M., Zdjęcie jako rebus. Zastosowanie wywiadu fotograficznego na przykładzie badań
„Pornografia/ erotyka” pytanie o kontekst czy estetykę?”, [w:] J. Kaczmarek redakcja naukowa),
Do zobaczenia. Socjologia wizualna w praktyce badawczej, Poznań 2008, Wydawnictwo Naukowe
UAM
Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł.: B. Baran, Kraków 1993,
Inter Esse
Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, przeł. M.M. Piechaczek, Kraków 2005a[1973],
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Gell A., Art. And Agency. An Anthropological Theory, 1998, Clarendon Press: Oxford
Gellner E., Postmodernizm, rozum i religia, przeł. Maciej Kowalczuk, Warszawa 1997, Państwowy
Instytut Wydawniczy,
Jarecka U., Świat wideoklipu, Warszawa 1999, Oficyna Naukowa
Jaworski M., Kultura popularna i refleksyjny projekt tożsamości, [w:] A. Gromkowska- Melosik
(red.), Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, Poznań- Leszno 2007, Wyższa Szkoła
Humanistyczna w Lesznie
Kaplan E.A., Badania feministyczne a telewizja, [w:] R.C. Allen (red.), Teledyskursy. Telewizja w
badaniach współczesnych, przeł.: Edyta Stawowczyk, Kielce 1998, Wydawnictwo Szumacher
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, PALLOTTINUM, 1668.
Kępiński A., Lęk, Warszawa 1987, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich
Kobielus S., Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Warszawa 2000, Instytut
Wydawniczy PAX
Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, Państwowy Instytut Wydawniczy
Kowalski P., Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i
mistyfikacji, Kraków 2004, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Poznań 2003, Wydawnictwo Naukowe PWN
Krajewski M., Wstęp, [w:] M. Krajewski (red.), M. Brzozowska, W stronę socjologii przedmiotów,
Poznań 2005, Wydawnictwo Naukowe UAM
Kvale S., Inter Views. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego., przeł.: S. Zabielski,
Białystok 2004, Trans Humana
Mariański J., Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy
socjologicznej, Kraków 2004, Zakład Wydawniczy „Nomos”,
Mauss M., Socjologia i antropologia, przeł. M. Król, K. Pomian, J. Szacki, Warszawa 2001,
Wydawnictwo KR
115
Nowak A. J. OFM, Symbol. Znak. Sygnał., Lublin 2000, Redakcja Wydawnictw Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego,
Peirce C.S., Wybór pism semiotycznych, przeł. R. Mirek, A.J. Nowak, 1997, Warszawa: Polskie
Towarzystwo Semiotyczne
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań- Warszawa 1988, Wydawnictwo Pallottinum
Piwowarski W., Socjologia religii, Lublin 1996, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego,
Sala Rose R., Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu, przeł.: Z. Jakubowska, A. Rurarz,
Warszawa 2006, Wydawnictwo Sic!
Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sobieraj J., Ku Klux Klan, Warszawa 2004, Dom Wydawniczy „Bellona”
Steffon J. J., Satanizm jako ucieczka w absurd, przeł. Stanisława i Jerzy Demscy, Kraków 2001,
Wydawnictwo WAM
Szafrański A.A., Nowa antropologia wobec dawniejszych koncepcji religii i magii, Kraków 2000,
Zakład Wydawniczy NOMOS,
Szajewska K., T- shirt. Moda, sport, komunikacja [w:] W. Godzic, M. Żakowski, Gadżety popkultury.
Społeczne życie przedmiotów, Warszawa 2007, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, Wyd. Znak,
Tresidder J., Słownik symboli. Ilustrowany przewodnik po tradycyjnych wyrażeniach obrazowych,
znakach ikonicznych i emblematach., Warszawa 2001, Wyd. RM
Wierzbicka M., A. Wiśniewska, Współczesna Biblia Pauperum. Z badań nad katechizującą funkcją
kiczu religijnego, [w:] Kultura popularna 2009 nr 1 (23)
Ziehr W., Krzyż. Symbol i rzeczywistość, przeł.: E. Jeleń, Warszawa- Kraków 1998, Wydawnictwo
WAM i Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Żakowski M., Życie społeczne przedmiotów w kulturze popularnej, [w:] W. Godzic, M. Żakowski,
Gadżety popkultury, Warszawa 2007, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
116
Źródła internetowe
Bartoś T., Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość, Gazeta Wyborcza z dnia 20.11.2009, wersja
elektroniczna:
http://wyborcza.pl/1,75515,7274559,Zaprzestan_gniewu_i_porzuc_zapalczywosc.html?as=2&star
tsz=x
Casey D., Sacrifice, Piss Christ, and liberal excess,
http://dlibrary.acu.edu.au/staffhome/dacasey/Serrano.htm (dostęp 28.05.2010).
Draguła A., Wyrok nietolerancyjny, Gazeta Wyborcza z dnia 7.12.2009, wersja elektroniczna:
http://wyborcza.pl/1,90705,7331935,Wyrok_nietolerancyjny.html
Dziedzina J., Krzyż zawieszony, Gość Niedzielny nr 46/2009 z dnia 15.11.2009, wersja
elektroniczna:
http://goscniedzielny.wiara.pl/index.php?grupa=6&art=1258364431&dzi=1207812935&idnumeru
=1257957466
European Court of Human Rights- sprawa Lautsi/Włochy, Pismo nr 30814/06,
http://www.rpo.gov.pl/pliki/12589712320.pdf (dostęp 29.05.2010)
Gryz R., Wojna o krzyże (Miętne- Włoszczowa), źródło elektroniczne: http://www.encyklopediasolidarnosci.pl/wiki/index.php?title=R01034_Wojna_o_krzy%C5%BCe (dostęp 15.05.2010).
Karłowicz D., Koniec snu Konstantyna, rozdział: Solidarność jako Kościół, Kraków 2004, Ośrodek
Myśli Politycznej, źródło elektroniczne: http://www.teologiapolityczna.pl/index.php?
option=com_content&task=view&id=1471&Itemid=130 (dostęp 15.05.2010).
Klementowski A., Włodarczyk S., Since 33, http://www.visualcommunication.pl
/new/pg/pl/content/sign/since_33.html (dostęp dnia 27.05.2010)
Kowalski G., http://csw.art.pl/new/2000/markiewicz.html (dostęp 29.04.2010).
Pęczak M., Rozbieranie Madonny, Polityka.pl, http://www.polityka.pl/kultura
/ludzie/298907,1,madonna.read (dostęp 18.04.2010).
Reszka P., Bez krzyża dżuma, Duży Format z 17.01.2010, Gazeta Wyborcza, źródło elektroniczne:
http://wyborcza.pl/1,76842,7448256,Bez_krzyza_dzuma.html?as=1&startsz=x (dostęp
30.04.2010)
Sienkiewicz K., Dorota Nieznalska,
http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_nieznalska_dorota (dostęp 4.05.2010).
Stefańczuk P., Kupiłybyście torebkę z ukrzyżowanym Jezusem?, http://www.figa.pl/Kupilybyscietorebke-z-ukrzyzowanym-Jezusem-a3(dostęp 16.04.2010).
Taraszkiewicz- Zwolicka M., Pasja, http://www.nieznalska.art.pl/foto.html#foto (dostęp
4.05.2010).
117
Włochy: ukrzyżowana żaba z piwem nie zniknie z muzeum,
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,5639120,Wlochy__ukrzyzowana_zaba_z_piwe
m_nie_zniknie_z_muzeum.html (dostęp 28.05.2010).
http://allegro.talik.pl/krzyz_ankh.php (dostęp 30.04.2010)
http://nie-anoreksji.blog.onet.pl/Kim-sa-motylki,2,ID266306743,n (dostęp 28.05.2010)
http://wiadomosci.mediarun.pl/artykul/pozostale-ciekawostki,madonna-zawisla-na
krzyzu,16650,2,1,1.html (dostęp 22.04.2010).
http://www.domosfera.pl/wnetrza/1,101999,7899918,Symbole_religijne_w_nowoczesnym_desig
nie.html (dostęp 23.05.2010)
http://www.domosfera.pl/wnetrza/1,101999,7899918,Symbole_religijne_w_nowoczesnym_desig
nie.html (dostęp 23.05.2010).
http://www.groszki.pl/groszki/1,95942,7034858,Naszyjnik_Pull_and_Bear.html (dostęp
26.05.2010)
http://www.polskapartianarodowa.org/tp/index.php?option=com_content&id=193&ltemid=1
(dostęp 24.04.2010).
http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-watykan-oburzony-zaba-na-krzyzu,nId,2307(dostęp
28.06.2010).
http://www.t-post.se/ (dostęp 29.04.2010).
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/5,80530,7175463,Marsz_do_kosciola.html?i=4
(dostęp 7.04.2010)
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@pomnik_trzech_krzyzy (dostęp 20.04.2010).
118
9. Aneks.
Lista pytań:
Pytania wprowadzające:
1.
2.
3.
4.
5.
Czym jest krzyż dla ludzi?
Co krzyż upamiętnia?
Jaka, według Pana/ Pani, jest symbolika krzyża?
Jakie Pana/ Pani zdaniem wartości może symbolizować krzyż?
Co dla Pana/ Pani oznacza krzyż?
Pytania szczegółowe:
6. Czy zna Pan/ Pani osoby, w których domu znajduje się krzyż?
7. Jaką Pana/ Pani zdaniem pełni on w tym wypadku funkcję?
8. Czy Pana/ Pani zdaniem istnieje różnica między krzyżem poświęconym,
a niepoświęconym?
9. Czy w Pana/ Pani domu znajduje się krzyż?
10. Jaką pełni funkcję?
11. Czy jest poświęcony?
12. Jak określiłby Pan/ Pani osobę, która nosi krzyżyk na łańcuszku?
13. Dlaczego Pana/ Pani zdaniem ktoś nosi krzyżyk na łańcuszku?
14. Czy w Pana/ Pani najbliższym otoczeniu są takie osoby?
15. Czy Pan/ Pani nosi krzyżyk na łańcuszku?
16. Dlaczego?
17. W jakich okolicznościach sprezentowałby Pan/ Pani komuś krzyż?
18. Co według Pana/ Pani ludzie robią dziś z krzyżem- jak i do czego go
wykorzystują?
19. W jakich miejscach umieszczane są krzyże?
20. Gdzie może Pan/ Pani spotkać się z tym przedmiotem?
21. Gdzie poza budynkiem kościoła czy kaplicą zauważa Pan/ Pani krzyż?
22. Co myśli Pan/ Pani o obecności krzyża w przestrzeni publicznej, nie sakralnej
(np. parlament, szkoła, szpital)?
23. Jakie Pana/ Pani zdaniem znaczenie ma w tym kontekście krzyż? (tożsamość
kulturowa, zobowiązanie moralne, znaczenie religijne, znaczenie narodowohistoryczne)
24. Co Pan/ Pani uważa na temat umieszczania krzyży w miejscach śmiertelnych
wypadków?
25. Czemu one Pana/ Pani zdaniem mają służyć?
26. Do czego się odwołują?
27. Co uważa Pan/ Pani o biżuterii wykorzystującej motyw krzyża, np. kolczyki
w kształcie krzyża?
119
28. Z jakimi pozareligijnymi użyciami krzyża spotkał się Pan/ Pani?
29. W jaki sposób określiłby Pan/ Pani dane użycia? (pomysłowe,
niekonwencjonalne, nietypowe, obrazoburcze)
30. Co oznacza krzyż użyty poza kontekstem religijnym, co symbolizuje?
31. Jakie użycia krzyża są niedopuszczalne?
32. Kto Pana/ Pani zdaniem używa dzisiaj krzyża poza sferą religijną? Dlaczego?
33. W jakich okolicznościach to się odbywa?
34. Jak Kościół reaguje na nowe sposoby użycia krzyża? Dlaczego?
35. Czy Kościół powinien mieć wpływ na to, jak używany jest dziś krzyż?
36. Dlaczego krzyż jest tak wszechobecny? Kto o tym decyduje? Co?
Pytania do materiału wizualnego:
37. Co Pan/ Pani sądzi o takich użyciach krzyża?
38. Dlaczego Pana/ Pani zdaniem na przedstawionych fotografiach została użyta
forma krzyża?
39. Jakie emocje mogą wywoływać te zdjęcia wśród oglądających?
40. Jakie w Panu/ w Pani wywołują emocje?
41. Co Pana/ Pani zdaniem krzyż oznacza w poszczególnych kontekstach?
120
Fotografie użyte w czasie wywiadów:
1. Krzyż jako przedmiot użytkowy.
http://www.dziennik.pl/nauka/hitech/article88909/Drewniany_krzyz_usb_przegoni_cyfrowego_wam
pira.html (dostęp 12.03.2010)
http://www.dziennik.pl/nauka/hitech/article88909/Drewniany_krzyz_usb_przegoni_cyfrowego_wam
pira.html (dostęp 12.03.2010)
121
2. Krzyż jako produkt (dewocjonalia)
Krzyż do Bierzmowania na sznurku
Kod: KRNS
Cena: 12.00 PLN
Krzyż duży z drewna oliwnego
kod: KRDU
Cena: 20.00 PLN
Krzyż średni z drewna oliwnego
kod: KRSR
Cena: 15.00 PLN
http://pkwp.pl/oferta/krzyze_z_drewna_oliwnego/ (dostęp 13.03.2010)
122
3.
Krzyż jako ozdoba:
http://kemonart.pl/pl,product,420950,kolczyki,kapla.html (dostęp 12.03.2010)
123
4. Krzyż jako odznaka:
http://kolo-naleczow.w.interia.pl/listokolny.html (dostęp 19.03.2010)
124
5. Krzyż jako tatuaż:
http://www.tatuaze.org/artykul/146/krzyz-znaczenie-tatuazu.htm (dostęp 15.03.2010)
125
6. Krzyż jako fetysz:
http://warehouse.blog.onet.pl/1,DA2007-07-17,index.html (dostęp 15.03.2010)
http://www.avki.pl/302_ekartka_krzyz_w_ustach.html (dostęp 15.03.2010)
126
7. Krzyż jako pomnik:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Pozna%C5%84ski_Czerwiec_reforma_RB1.JPG (dostęp 19.03.2010)
127
8. Krzyż w reklamie społecznej:
http://www.kampaniespoleczne.pl/opinie,1379,kampania_nie_po_bozemu (dostęp 19.03.2010)
128
Download