raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego

advertisement
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA
PRZEBUDOWIE DROGI LOKALNEJ LEŻĄCEJ
W OBRĘBIE MIEJSCOWOŚCI CHLEWICE
Lokalizacja: Droga lokalna, gmina Boleszkowice, powiat Myślibórz
Inwestor: Urząd Gminy Boleszkowice
Opracowanie:
M & A Consulting – Promotion ul. Myśliwska 2 B/ 5
66 – 460 Witnica tel. 095/ 7358468 fax 095 7204830
Skład zespołu:
mgr inż. Przemysław Dobosz
dr Maciej Dudziak
Gorzów Wlkp, marzec 2009 r.
Urząd Gminy Boleszkowice
SPIS TREŚCI
Podstawa i cel opracowania. .................................................................................................... 4
Stan prawny w zakresie wykonywania raportów oddziaływania przedsięwzięć na
środowisko. 8
Opis planowanego przedsięwzięcia i jego obiektów.
10
a)charakterystyka przedsięwzięcia i warunków wykorzystywania terenu w fazie realizacji i
eksploatacji........................................................................................................................... 10
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych ............................................. 10
c)przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia..................................................................................................................... 12
Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. ....................... 14
Położenie geograficzne i administracyjne ........................................................................ 14
Teren lokalizacji inwestycji
14
Gleby 15
Wody powierzchniowe i podziemne 15
Krajobraz
16
Istniejąca szata roślinna 16
Fauna 17
Wartość przyrodnicza obszaru opracowania 18
Obszary i obiekty prawnie chronione 18
Powietrze atmosferyczne
22
Klimat akustyczny
22
Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami ......................................................................................... 23
Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia.
26
Opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia. 26
Wariant proponowany przez wnioskodawcę.................................................................... 26
Wariant alternatywny 27
Wariant najkorzystniejszy dla środowiska
28
Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów. 28
Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia ............................................................................ 28
Urząd Gminy Boleszkowice
Realizacja przedsięwzięcia najkorzystniejszego dla środowiska
29
Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię
ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz, oraz
wzajemne oddziaływanie między tymi elementami. ............................................................ 31
Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na
środowisko. 32
Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
32
Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania art. 143
ustawy Prawo ochrony środowiska.
33
Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w
zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów
budowlanych i sposobów korzystania z nich.
33
Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem. 33
Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
etapie jego budowy i eksploatacji. 33
Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie
napotkano przy opracowaniu raportu. 33
Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie.
Wnioski i zalecenia. 35
Bibliografia. 35
34
Urząd Gminy Boleszkowice
Podstawa i cel opracowania.
Podstawą opracowania jest:
1) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Boleszkowice”.
2) Wypis uproszczony z rejestru gruntów z gminy Boleszkowice.
3) Mapa sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:10 000.
4) Plan sytuacyjny do projektu budowlanego drogi w skali 1:1000.
5) Ocena stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej.
6) Inwentaryzacja i wizje lokalne w terenie.
Urząd Gminy Boleszkowice
Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi lokalnej, w skład której wchodzą działki
o nr ew. 109 i 131 leżące w obrębie miejscowości Chlewice w gminie Boleszkowice.
Usytuowanie rejonu lokalizacji przedsięwzięcia pokazano na Rys. nr 1.
Rys. nr 1. Lokalizacja przedsięwzięcia (skala 1:10 000).
Celem opracowania jest ocena wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz
określenie przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy
środowiska. Przedsięwzięcie zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573) nie kwalifikuje się jako mogące znacząco
oddziaływać na środowisko jednakże inwestor dbając o środowisko naturalne postanowił
zlecić sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.
Raport oddziaływania na środowisko został sporządzony dla Urzędu Gminy
w Boleszkowicach. Raport ten zawiera zgodnie z przepisami art. 66 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.
zmianami) następujące elementy:
1) Opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) Charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu
w fazie realizacji i eksploatacji,
b) Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) Przewidywane
rodzaje
i
ilości
zanieczyszczeń,
z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,
wynikające
2) Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
Urząd Gminy Boleszkowice
3) Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
4) Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia,
5) Opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich
wyboru,
6) Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych
wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
7) Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny,
powierzchnię ziemi, wodę powietrze, klimat, dobra materialne, zabytki, krajobraz
oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami,
8) Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-,
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko,
wynikające z:
a) Istnienia przedsięwzięcia,
b) Wykorzystywania zasobów środowiska,
c) Emisji,
9) Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru,
10) Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania art. 143 ustawy,
11) Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie
obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego
obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to
przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej,
12) Przedstawienie zagadnień w formie graficznej,
13) Analizę możliwych
przedsięwzięciem,
14) Przedstawienie
konfliktów
propozycji
społecznych
monitoringu
związanych
oddziaływania
z
planowanym
planowanego
Urząd Gminy Boleszkowice
przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru,
15) Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we spółczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport,
16) Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
17) Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,
18) Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
Nadrzędnymi celami do osiągnięcia w ramach planowanego przedsięwzięcia są:
-
poprawa bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym na drodze gminnej
w miejscowości Chlewice,
-
ograniczenie ilości powstających zanieczyszczeń pyłowych
użytkowania drogi z częściowo uszkodzoną nawierzchnią,
-
zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Boleszkowice w zakresie infrastruktury
publicznej,
-
doprowadzenie do usprawnienia ruchu pojazdów na drodze gminnej oraz
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń emitowanych przez poruszające się
pojazdy w wyniku skrócenia czasu ich poruszania się po drodze.
w
wyniku
Urząd Gminy Boleszkowice
Stan prawny w zakresie wykonywania raportów oddziaływania przedsięwzięć
na środowisko.
Poniżej przedstawiono wykaz przepisów związanych z procesem lokalizacji inwestycji
i wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko oraz obowiązków użytkowników
obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie ochrony środowiska wg publikacji Dziennika
Ustaw i Monitora Polskiego:
1. USTAWA PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZEPISY WYKONAWCZE.
1.1
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 z późniejszymi zmianami).
1.2
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz.U.Nr 158, poz. 1105).
1.3
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. Nr 217,
poz. 2141).
2. USTAWA O OCHRONIE I KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA – PRZEPISY
WYKONAWCZE
2.1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).
2.2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2003 r.
Nr 1, poz. 12).
3. USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM I
PRZEPISY WYKONAWCZE
3.1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 , poz. 717 z późniejszymi zmianami).
4.
USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY I RZEPISY WYKONAWCZE
4.1.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 , poz.
880 z późniejszymi zmianami).
4.2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zmianami).
5.
USTAWA PRAWO WODNE I PRZEPISY WYKONAWCZE
5.1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z
późniejszymi zmianami).
Urząd Gminy Boleszkowice
6. USTAWA O OCHRONIE GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH ORAZ PRZEPISY
WYKONAWCZE
6.1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr
16, poz. 78 z późniejszymi zmianami).
7. USTAWA PRAWO BUDOWLANE I PRZEPISY WYKONAWCZE
7.1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17
sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z póżn. zmianami) .
8. USTAWA PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE
8.1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14
listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z późniejszymi zmianami).
9. INNE PRZEPISY PRAWNE
9.1. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz.U. 1999 nr
96, poz. 1110).
9.2. Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez
Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko
w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.
(Dz.U. Nr 96 poz. 1111)
10. USTAWA Z DNIA 20 LIPCA 1991 R. O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA
(Dz.U. NR 77, POZ. 335 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).
11. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 4 MAJA 2006 R. W SPRAWIE
OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU USTAWY O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI
SANITARNEJ (DZ.U. NR 122, POZ. 851 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).
12. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z
DNIA 15 MARCA 2005 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO
TEKSTU USTAWY O LASACH (Dz.U. Nr 45, poz. 435).
13. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Z DNIA 28 LISTOPADA 2005 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO
TEKSTU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH (DZ.U. NR 236, POZ. 2008).
16. USTAWA O ODPADACH I PRZEPISY WYKONAWCZE .
16.l. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego
2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. Nr
39, poz. 251).
16.2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206 z późniejszymi zmianami).
Urząd Gminy Boleszkowice
Opis planowanego przedsięwzięcia i jego obiektów.
a) charakterystyka przedsięwzięcia i warunków wykorzystywania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji
Oceniane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w gminie Boleszkowice i polega na
przebudowie gminnej drogi w miejscowości Chlewice. W chwili obecnej droga wykonana
jest z drobnego kruszywa. Stan techniczny nawierzchni jest zły, występują lokalne
nierówności poprzeczne i podłużne wynikające z wieloletniego użytkowania. Mając na
uwadze taki stan techniczny drogi istniejąca sytuacja wymusza ograniczenie prędkości przez
użytkowników drogi, a przede wszystkim stan taki stwarza duże zagrożenie kolizjami
drogowymi. Jako rozwiązanie eliminujące te zagrożenia przyjęto przebudowę drogi na całej
jej długości wraz z wybudowaniem chodników dla pieszych i zjazdów gospodarczych do
posesji zlokalizowanych przy tej drodze.
Wg założeń projektowych przebudowa projektowanej drogi obejmować będzie:
1) usunięcie nawierzchni z drobnego kruszywa,
2) wyrównanie terenu do rzędnych określonych w projekcie budowlanym,
3) wykonanie elementów odwodnienia powierzchniowego drogi (poprzez ukształtowanie
spadków poprzecznych i podlużnych),
4) wykonanie elementów ulicy (krawężniki, chodniki) przy przystanku autobusowym,
5) wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi w zasięgu budowy,
6) wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu oraz prac wykończeniowych.
Zgodnie z udostępnioną przez Inwestora koncepcją budowy drogi, jej realizacja
odbywać się będzie w całości na gruntach zlokalizowanych w granicach obecnych pasów
drogowych. Grunty te praktycznie w całości są obecnie w dyspozycji Inwestora. Całość
gruntów przeznaczonych pod tą inwestycję jest to teren zabudowany, nie użytkowany
rolniczo. Jak z powyższego wynika realizacja planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego
w zakresie warunków użytkowania terenu nie pociąga za sobą zmiany formalnego
przeznaczenia.
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych
Rozpatrywane w niniejszym opracowaniu przedsięwzięcie stanowi część szerszego
planu, zawartego w Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2008-2015, polegającego
na poprawie bezpieczeństwa ruchu i ograniczenie liczby wypadków drogowych oraz
przebudowie istniejących ciągów komunikacyjnych na terenach o istniejącej od dawna
zabudowie mieszkaniowej poprzez poprawę istniejącej infrastruktury drogowej. Ma to
nastąpić między innymi w wyniku zrealizowania zaplanowanej inwestycji na drodze
w Chlewicach.
Analizy wykonywane w okresach wcześniejszych wykazały, że najlepszym rozwiązaniem jest
przebudowa istniejącej drogi, zapewniającej łatwiejszy przejazd w obu kierunkach i
Urząd Gminy Boleszkowice
wymuszający w sposób naturalny płynniejszy ruch wraz z oddzieleniem ruchu pojazdów
mechanicznych od ruchu pieszych. W ramach tej budowy niezbędne będzie wykonanie
następujących prac:
1) prace rozbiórkowe:
a) usunięcie nawierzchni z kruszywa, tj. z powierzchni łącznej 4 398 m2,
b) usunięcie starej podbudowy pasa drogowego z fragmentów drogi jak wyżej, tj. z
powierzchni łącznej 4 398 m2,
2) prace ziemne (w ogólnym znaczeniu):
a) wykopy związane z wykonywaniem koryta pod jezdnię, a także chodników tj. łącznie
ok. 2 405 m2,
3) prace związane z budową drogi:
a) wykonanie systemu odwadniania całej powierzchni drogi objętej inwestycją (poprzez
ukształtowanie spadków podłużnych i poprzecznych),
b) mechaniczne zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na
łącznej powierzchni 2 405 m2,
c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na łącznej
powierzchni 1 835 m2,
d) wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm na
łącznej powierzchni 1 707 m2,
e) ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem na odcinku o przekroju
ulicznym oraz dla chodników obrzeży betonowych od strony pasów zieleni na łącznej
długości ok. 26 m,
f) wykonanie chodników z kostki brukowej na powierzchni 50m2,
g) wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna) o grubości 4 cm
na łącznej powierzchni 2 180 m2.
4) prace wykończeniowe:
a) ręczne plantowanie poboczy- 795 m2,
b) ułożenie chodników na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej,
c) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Przeprowadzenie robót przy uwzględnieniu opisanych wyżej wymagań nie spowoduje
długotrwałego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Oddziaływanie to
będzie występowało przede wszystkim w okresie realizacji inwestycji, czyli w czasie
wykonywania robót ziemnych i będzie krótkotrwałe.
c) przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego
Urząd Gminy Boleszkowice
przedsięwzięcia
Przy planowaniu przedsięwzięcia bardzo istotnym elementem, który należy wziąć pod
uwagę jest jego oddziaływanie na środowisko podczas funkcjonowania. Główny nacisk
podczas oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko położono na ryzyko emisji
zanieczyszczeń wód gruntowych i powierzchniowych oraz zanieczyszczenia powietrza. Te
elementy środowiskowe są najistotniejszymi i mają największy wpływ na pozostałe elementy
środowiskowe (np. szatę roślinną, faunę oraz ludzi).
Odpady stałe
Odpady stałe wystąpią zasadniczo jedynie w trakcie realizacji przedsięwzięcia i będą
one związane z przewidywanymi pracami ziemnymi. Mogą to być odpady zaklasyfikowane
do następującego rodzaju:
1) gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, tj. odpad o kodzie
17 05 04 zgromadzony w wyniku wykonywania wykopów,
Łączna ilość odpadów jaka zostanie wytworzona podczas prac rozbiórkowych
wyniesie ok. 187 m3. Jednakże wszystkie ewentualne odpady będą usunięte przez
wykonawcę i nie pozostaną na placu budowy (masy ziemne oraz kruszywo) nie będą
umieszczane na składowisku odpadów, lecz zostaną wykorzystane przy przebudowie drogi.
W fazie eksploatacji drogi odpady stałe mogą się pojawiać tylko jako efekt porzucania
pustych opakowań po napojach i środkach spożywczych przez użytkowników drogi, czyli
w postaci odpadów typu komunalnego. Odpady te są usuwane przez mieszkańców
miejscowości – ich ilość ze względu na brak wcześniejszych danych pomiarowych jest
niemożliwa do oszacowania, choć można założyć, iż będzie bardzo niewielka (o ile w ogóle
wystąpi).
Odpady ciekłe - ścieki
W fazie realizacji inwestycji, poza strumieniami wód opadowych, ścieki mogą
pojawić się jedynie w rejonie zaplecza wykonawcy i byłyby to typowe ścieki sanitarne.
Ze względu na brak na obecnym etapie informacji o lokalizacji i rozwiązaniu zaplecza,
a także liczbie zatrudnionych robotników, nie jest możliwym oszacowanie ilości tych
ścieków. Biorąc pod uwagę dostępność i powszechne stosowanie na budowach przewoźnych
kabin sanitarnych, ścieki te nie powinny stanowić zagrożenia dla wód podziemnych
i powierzchniowych.
Z fazą eksploatacji nowej drogi związany będzie jeden rodzaj wód zanieczyszczonych
(ścieków), tj. ścieki opadowe. Powierzchnia utwardzona drogi wchodzącej w zakres projektu
(wraz z chodnikiem i zjazdami do posesji) wyniesie 2 230 m2, stąd ilość ścieków opadowych:
Powierzchnia utwardzonych fragmentów - 2 230 m2,
Opad roczny
- 0,6 m/rok,
Współczynnik spływu
- 0,6,
Ilość dni z opadem powyżej 1 mm
- 110,
Qd = 2 230 x 0,6 x 0,6 ~ 802,8 m3/rok/110 ~ 7,29 m3/d
Ścieki te będą posiadały skład typowy dla strumieni spływających z nawierzchni dróg, tzn. o
Urząd Gminy Boleszkowice
zwiększonej zawartości zawiesin i ekstrakcie eterowym (efekt zawartości produktów
ropopochodnym).
Zanieczyszczenia powietrza
W fazie realizacji inwestycji, poza substancjami związanymi z normalnym ruchem
pojazdów w obrębie drogi pojawią się zwiększone emisje pyłów (efekt stosowania
materiałów pylistych i wtórnego unosu pyłów), zanieczyszczeń zawartych w spalinach
maszyn i środków transportu pracujących na budowie. Te emisje będą występować
w zmiennym składzie i skali, zależnie od aktualnie wykonywanych prac. Generalnie będą to
jednak ilości niewielkie. Ze względu na brak informacji o ilości i rodzaju wykorzystywanych
środków transportu oraz maszyn budowlanych na tym etapie oraz o ewentualnie panujących
warunkach pogodowych (mających wpływ na emisję pyłów z wtórnego unosu w wyniku prac
ziemnych), nie jest możliwym oszacowanie ilości tych zanieczyszczeń. Jednakże należy
zaznaczyć, że zanieczyszczenia te będą miały charakter krótkotrwały, będą występowały
tylko na odcinkach, na których prowadzić się będzie aktualnie prace oraz ustaną po
zakończeniu budowy.
W fazie eksploatacji ze względu na charakter przedsięwzięcia, jedynymi źródłami
zanieczyszczeń powietrza pozostaną korzystające z drogi środki transportu napędzane
silnikami spalinowymi. Jednakże ze względu na brak aktualnych pomiarów natężenia ruchu
na drodze w Chlewicach nie jest możliwym do oszacowania wielkość emisji zanieczyszczeń
emitowanych przez te pojazdy. Można jednak zauważyć, że ze względu na lokalny charakter
drogi nie przewiduje się znaczącej emisji zanieczyszczeń w fazie jej eksploatacji.
Przeprowadzona analiza możliwości emisji zanieczyszczeń w wyniku
funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia wykazała, że przedsięwzięcie to nie
powoduje znaczących emisji zanieczyszczeń żadnego z elementów środowiska przy
szczególnym uwzględnieniu możliwości emisji zanieczyszczeń do wód gruntowych
i podziemnych oraz powietrza atmosferycznego.
Urząd Gminy Boleszkowice
Opis
elementów
przyrodniczych
środowiska,
objętych
zakresem
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy
o ochronie przyrody.
Ze względu na lokalny charakter przedsięwzięcia obejmujący swym zasięgiem
praktycznie tylko miejscowość Chlewice w gminie Boleszkowice wskazane jest opisanie
poszczególnych elementów środowiskowych w ujęciu całościowym, dotyczącym jedynie tej
części gminy wymienionej w niniejszym raporcie jako zaplanowanej pod realizację
inwestycji.
Położenie geograficzne i administracyjne
Gmina Boleszkowice położona jest położona jest na południowo – zachodnim krańcu
województwa zachodniopomorskiego, w powiecie myśliborskim.
Gmina Boleszkowice jest gminą wiejską, ma charakter rolniczo – leśny. W skład gminy
wchodzi 9 sołectw. Ogółem gminę zamieszkuje 2 940 mieszkańców (24 osób na 1 km2), z
czego 1 327 osób to mieszkańcy Boleszkowic.
Powierzchnia gminy wynosi ogółem 13 108 km2. Największą część gminy (51,6%)
pokrywają lasy. Grunty orne stanowią 29% powierzchni całkowitej, zaś wody 2,2%.
Pozostałe 17,2% stanowią grunty zabudowane i zurbanizowane, nieużytki i tereny różne.
Brak jest tu większych zakładów przemysłowych. Na 552 gospodarstwa rolne,
79 prowadzi pozarolniczą działalność.
Według podziału fizyczno – geograficznego Polski J. Kondrackiego, gm.
Boleszkowice leży w podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich (314 – 316, na
obszarze 2 makroregionów i 2 mezoregionów:
· makroregion Pojezierza Południowopomorskie ( 314 – 6 – 7), mezoregion równina
Gorzowska (314.61),
· makroregion Pradolina Toruńsko – Eberswaldzka (315.3), mezoregion Kotlina
Freienwaldzka (315.32).
Granicą tych mezoregionów na obszarze gminy Boleszkowice jest strefa
krawędziowa doliny Odry (podkreśla ją przebiegająca u podstawy wysoczyzny linia
kolejowa Szczecin – Kostrzyn). Zachodnia część gminy znajdująca się w dolinie Odry
należy do mezoregionu Kotlina Freienwaldzka (Oderbruch) przeciętego granicą
państwową na Odrze, a pozostała część gminy znajdująca się na plejstoceńskiej
wysoczyźnie morenowej należy do mezoregionu Równina Gorzowska.
Teren lokalizacji inwestycji
Według podziału hydrograficznego Polski, gm. Boleszkowice znajduje się na
obszarze dorzecza Odry w polu zlewni nr 121 od ujścia Warty do Iny. W granicach gminy są
to bezpośrednie obszary zlewniowe Odry i zlewnia Myśli – jednego z większych
dopływów Odry w jej dolnym biegu. Reżim hydrologiczny i jakość wód Odry zależy
przede wszystkim od gospodarki wodnej w całym dorzeczu rzeki łącznie ze zlewniami
dopływów z obszaru Niemiec i Republiki Czeskiej (źródłowe partie Odry), a w
odniesieniu do rzeki Myśli – od gospodarki wodnej na obszarze gminy Boleszkowice oraz
Urząd Gminy Boleszkowice
gmin środkowego i górnego biegu rzeki (Dębno, Myślibórz, Barlinek). Wschodnia część
gminy Boleszkowice znajduje się na obszarze rozległej, zasobnej w wodę struktury
hydrogeologicznej rozciągającej się również w gminach Dębno, Mieszkowice i w
powiecie gorzowskim. Jest to jeden z głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce
GZWP nr 134 Dębno. Zachodnia część tego zbiornika (w tym część leżąca na obszarze
gm. Boleszkowice) kwalifikowana jest do wysokiej ochrony wód podziemnych (OWO).
Szczególne znaczenie w zewnętrznych powiązaniach przyrodniczych gminy mają
doliny rzek jako korytarze ekologiczne odgrywające istotną rolę w funkcjonowaniu
przyrody i kształtowaniu krajobrazu w układach ponadlokalnych. Dolina Odry stanowi
ważne ogniwo w sieci korytarzy ekologicznych o znaczeniu europejskim a w odniesieniu do
ptaków wędrownych stanowi ważne ogniwo w transkontynentalnym korytarzu
ekologicznym.
Gleby
Jak już wspomniano wyżej, budowa rozpatrywanej drogi gminnej prowadzona będzie
w całości w granicach obecnych pasów drogowych. Dlatego też nie są one użytkowane
rolniczo i zaklasyfikowane są jako tereny zabudowane.
Wody powierzchniowe i podziemne
Rejon lokalizacji projektowanej drogi, rozpatrywanej w niniejszym opracowaniu,
usytuowany jest w terenie o minimalnym zróżnicowaniu pionowym. Otaczające tereny
przedstawia rys. nr 2. Po stronie południowej występuje dopływ Odry, która znajduje się
około 1800 m na południowy zachód. Na obszarze gminy nie ma dużych, naturalnych
zbiorników wodnych.
Rys. 2. Otoczenie Chlewic.
Układ hydrograficzny gminy charakteryzuje się dużą asymetrią: koryto Odry,
największej rzeki gminy przebiega marginalnie, natomiast główną oś hydrograficzną
Urząd Gminy Boleszkowice
obszaru stanowi jej prawobrzeżny dopływ – rzeka Myśla, przepływająca mniej więcej
równoleżnikowo przez południową część gminy.
Obecnie cała droga wchodząca w zasięg inwestycji posiada wyłącznie odwadnianie
powierzchniowe, z odprowadzaniem ścieków opadowych do rowów przydrożnych, wprost na
pobocza gruntowe gdzie wody przenikają bezpośrednio do gruntu i ulegają rozsączeniu.
Krajobraz
Objęty opracowaniem teren jest usytuowany w typowym krajobrazie kulturowym. Na
podstawie wykonanej wizji stwierdzono, że zróżnicowane przyrodnicze przestrzennych
jednostek przyrodniczych w omawianym miejscu jest niewielkie. W całości zostały one
wykształcone w wyniku gospodarczej działalności człowieka. W granicach objętej
opracowaniem powierzchni ziemi występują wyłącznie ekosystemy antropogenicznobiologiczne. Są to ekosystemy w granicach zdegradowanych użytków zielonych i gruntów
ornych, oraz terenów zurbanizowanych. Wymienione ekosystemy należą do typowych, jakie
występują w strefach brzegowych terenów zabudowanych. Są to ekosystemy uznawane za
częste i nie są one uznawane za zagrożone wyginięciem i zanikające.
W okresie wykonywania opracowania stwierdzono, że w granicach znacznej części terenu
opracowania istniejące użytkowanie przestrzennych jednostek przyrodniczych jest korzystne
dla istniejącego tam środowiska przyrodniczego i jego bioróżnorodności. Decyduje o tym
brak jakichkolwiek form działalności gospodarczej, związanych z tym oddziaływań
antropogenicznych oraz brak jakichkolwiek obiektów przemysłowej infrastruktury
technicznej. Na całej części terenu obserwuje się charakterystyczny dla procesów sukcesji
rozwój roślinności, co ma korzystny wpływ na zasoby przyrody krajobrazu. Stopniowy
postęp sukcesji przyczynia się do wzrostu wartości biocenotycznej ubogich ekosystemów
antropogeniczno-biologicznych.
Znaczna część objętego opracowaniem obszaru ma dużą wartość w kształtowaniu walorów
estetycznych krajobrazu, ale mniejszą wartość biocenotyczną. Omawiany obszar nie ma
istotnego znaczenia w podwyższaniu bioróżnorodności florystyczno-faunistycznej krajobrazu
oraz dla odbywającego się w jego granicach obiegu materii, energii i informacji.
Istniejąca szata roślinna
Na całym obszarze objętym opracowaniem zasoby szaty roślinnej są ubogie i mało
zróżnicowane. Zarówno roślinność zielna, jak też drzewiasto-krzewiasta są charakterystyczne
dla miejsc przydrożnych. Większość powierzchni porastają tam zbiorowiska roślinności
zielnej. Dominują zbiorowiska synantropijne roślinności zielnej, porastające przydrożne
skarpy. Rozwój tych zbiorowisk jest charakterystyczny dla naturalnych procesów sukcesji
wtórnej oraz dla siedlisk zdegradowanych od strony przyrodniczej. Występują tam w dużej
ilości tzw. antropofity, czyli rośliny o niewielkich wymaganiach siedliskowych i dużej
tolerancji ekologicznej. Stwierdzone gatunki roślin należą do dwóch zbiorowisk roślinnych.
Rośliny jednoroczne należą do zbiorowisk ruderalnych złożonych z terofitów i do klasy
zespołów komosowatych Chenopodietea. Zbiorowiska ruderalne złożone z bylin należą do
klasy Artemisietea i rzędu Onopordetalia acanthii. Występujące w granicach omawianego
terenu fitocenozy ruderalne należą do zespołów pospolitych i częstych. Nie tworzą ich
gatunki unikatowe, rzadkie i zagrożone wyginięciem, jak też gatunki objęte ochroną prawną.
Na odcinku drogi w obszarach użytkowanych rolniczo występują niewielkie płaty roślinności
charakterystycznej dla siedlisk o okresowo dużym stopniu uwilgotnienia. Są to typowe
zbiorowiska roślinności łąkowej, należącej do klasy Molinio-Arrhenatheretea i rzędu
Urząd Gminy Boleszkowice
Molinietalia. Zbiorowiska synantropijne roślinności zielnej porastają również skarpy
i bezpośrednie otoczenie drogi w granicach obszaru opracowania.
Wartość biocenotyczna scharakteryzowanej roślinności zielnej jest niewielka. Istniejące w
granicach omawianego obszaru zbiorowiska roślinności zielnej nie mają istotnego wpływu na
kształtowanie bioróżnorodności faunistycznej w skali lokalnej i ponadlokalnej.
Objęty opracowaniem obszar nie obejmuje również wartościowych grup drzew i krzewów
oraz ich pojedynczych egzemplarzy. W planowanych do zajęcia powierzchniach ziemi
występują typowe dla miejsc zaniedbanych drzewa i krzewy. W obszarze tym nie rosną
chronione prawnie gatunki drzew i krzewów. Nie rosną również egzemplarze drzew, które
można uznać za starodrzew. W żadnym miejscu obszaru opracowania nie rosną egzemplarze
drzew kwalifikujące się do objęcia ich ochroną pomnikową lub jakąkolwiek inna formą
ochrony przyrody.
Fauna
Na podstawie przeprowadzonej obserwacji przyrodniczej stwierdzono, że cała
powierzchnia objętego opracowaniem obszaru nie ma kluczowego znaczenia dla żadnej
ważnej grupy fauny. Istniejące tam środowisko przyrodnicze nie ma istotnego i decydującego
wpływu na utrzymywanie różnorodności biologicznej żadnych ważnych przedstawicieli
zwierząt. Bezpośrednim powodem takiej sytuacji jest zbyt ubogie i mało zróżnicowane
środowisko przyrodnicze, związana z tym mała różnorodność biotopów oraz niewielka ilość
mało zróżnicowanych nisz ekologicznych.
W granicach omawianego obszaru nie ma żadnych warunków dla stałego bytowania a
zwłaszcza rozrodu przedstawicieli herpetofauny. Bezpośrednią przyczyną jest brak (nawet
w bliskiej odległości) cieków i zbiorników wodnych oraz biotopów wilgotnych. Podczas
wykonywania obserwacji nie stwierdzono obecności płazów i gadów. Zaobserwowano
również niewielką różnorodność bezkręgowców. Poza typowymi gatunkami, nie stwierdzono
obecności wartościowych i godnych ochrony gatunków bezkręgowców.
W granicach omawianego obszaru zaobserwowano jedynie bytowanie niewielkiej ilości
przedstawicieli awifauny. Jednakże jej zróżnicowanie było znikome, a stwierdzone gatunki to
typowe gatunki związane ze środowiskiem kulturowym.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że w granicach całej powierzchni objętego
opracowaniem obszaru nie stwierdzono istnienia ostoi o decydującym znaczeniu dla
bytowania, gniazdowania i rozrodu jakiegokolwiek ważnego gatunku fauny. W granicach
tego obszaru nie stwierdzono bytowania i gniazdowania chronionych prawnie gatunków
zwierząt, a zwłaszcza przedstawicieli herpetofauny i awifauny. Nie stwierdzono również
bytowania żadnych osobliwości faunistycznych.
Wartość przyrodnicza obszaru opracowania
Na podstawie wykonanej waloryzacji przyrodniczej stwierdzono, że objęty
opracowaniem obszar charakteryzuje się niewielką wartością przyrodniczą. Uznano, że
wartość ta jest niewielka z florystycznego i faunistycznego punktu widzenia.
W granicach całej powierzchni obszaru występuje niewielka bioróżnorodność florystyczna.
Dotyczy to zwłaszcza części obszaru w granicach miejscowości Chlewice, czyli w na obu
końcach projektowanej drogi. Całą powierzchnię ziemi na poboczach istniejącej drogi
porastają tam mało wartościowe zbiorowiska roślinności zielnej, rozwijające się w wyniku
postępu naturalnych procesów sukcesji wtórnej. W przeważającej części są to zbiorowiska
synantropijne roślinności zielnej, których wartość przyrodnicza jest niewielka. Porośnięte
Urząd Gminy Boleszkowice
przez nie powierzchnie ziemi nie mają istotnego i dodatniego wpływu na kształtowanie
walorów estetycznych krajobrazu. Poza roślinnością zielną miejscami rosną tam również
mało wartościowe gatunki krzewów oraz pojedyncze egzemplarze drzew.
Stwierdzono również, że w żadnym miejscu obszaru opracowania nie występują zbiorowiska
roślinności zagrożone wyginięciem. Dominujące gatunki roślin są mało wartościowe z
biocenotycznego punktu widzenia. Również z faunistycznego punktu widzenia cały teren
przeznaczony pod inwestycję nie jest wartościowa. Istniejące ekosystemy są ubogie
florystycznie i w efekcie ich powierzchnie nie mają istotnego znaczenia w kształtowaniu
bioróżnorodności faunistycznej, zwłaszcza w skali lokalnej i ponadlokalnej. Zbyt ubogie
środowisko przyrodnicze jest przyczyną istnienia niewielkiej ilości ubogich nisz
ekologicznych, jak też krótkich łańcuchów pokarmowych.
Obszary i obiekty prawnie chronione
Na terenie gminy Boleszkowice obszary chronione ustanowione na podstawie
przepisów szczególnych dotyczących zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych,
stanowią w gminie Boleszkowice bogatą reprezentację form ochrony i zajmują znaczną
powierzchnię.
Są to formy ochrony wprowadzone na podstawie ustawy o ochronie przyrody: rezerwat
przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, użytek ekologiczny, zespół
przyrodniczo – krajobrazowy, pomniki przyrody; lasy ochronne ustanowione na mocy
ustawy o lasach; park zabytkowy ustanowiony jeszcze na mocy ustawy o ochronie dóbr
kultury. Obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody zajmują 5202 ha tj.
39,6% powierzchni gminy. Obszary tworzące krajowy system obszarów chronionych
zajmują w gminie 5186 ha (rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego
krajobrazu tj. 39,5% powierzchni gminy i pod tym względem gmina znacznie wyróżnia się
na tle woj. zachodniopomorskiego, w którym wskaźnik ten wynosi 20,4%.
Znaczna część obszaru gminy objęta jest różnymi formami ochrony środowiska, na
podstawie ustawy o ochronie przyrody, o lasach, prawie wodnym i o ochronie dóbr
kultury (obecnie ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami).
Występują następujące formy ochrony przyrody:

Rezerwat przyrody ,,Cisy Boleszkowickie” – Rezerwat utworzony został Zarządzeniem
MOŚZNiL z dn.27.06.1996 r. (MP Nr 33, poz. 390 z 1995 r.). Jest to obszar lasu i bagien
o powierzchni 9,38 ha, położony na terenie Nadleśnictwa Dębno w leśnictwie
Boleszkowice, oddz. 50 o,p,r, 51 j,k,l, około 1 km na południe od wsi Boleszkowice.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
stanowiska cisów w jego różnych formach rozwojowych. W wyniku weryfikacji
pomiarów geodezyjnych i wyłączenia dróg z rezerwatu, powierzchnia rezerwatu
została określona na 9,16 ha.

Park Krajobrazowy ,,Ujście Warty” - Park utworzony został Rozporządzeniem Nr 7
Wojewody Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 1996 r. (Dz. U. Województwa
Gorzowskiego Nr 1poz. 1 z 1997 r.). Celem utworzenia Parku było zachowanie walorów
przyrodniczo – krajobrazowych typowych dla dolin dużych rzek wraz z otaczającymi je
krawędziami wysoczyzn, to jest zachowanie w typowym środowisku charakterystycznej
bioróżnorodności, na zasadach równoważenia celów gospodarczych i ochrony
środowiska. Wówczas ochroną objęto obszar 28488 ha położony w woj.
gorzowskim, w gminach: Słońsk, Witnica, Górzyca, Boleszkowice i m Kostrzyn.
Urząd Gminy Boleszkowice
Obejmował on ujściowy odcinek Warty z niewielkim fragmentem doliny Odry. W
skład Parku weszły przede wszystkim łąki i pastwiska leżące nad Wartą i Odrą,
okresowo zalewane podczas wiosennych i letnich przyborów wód. Obecnie Park leży
w granicach dwóch województw: część północna o powierzchni 1987 ha w woj.
zachodniopomorskim, na obszarze gm. Boleszkowice, pozostała część w woj. lubuskim.
Fragment Parku leżący w gm. Boleszkowice obejmuje m. in. nadodrzańskie łąki,
pastwiska, starorzecza, zachodni skraj Lasów Boleszkowickich pomiędzy prawym
brzegiem Odry, północną granicą gminy i drogą Wielopole – Porzecze – Chlewice –
Kaleńsko w kierunku Kostrzyna. Ta część Parku Krajobrazowego ,,Ujście Warty”
pod względem charakteru jest podobna do nadodrzańskich krajobrazów w Cedyńskim
Parku Krajobrazowym, zwłaszcza pod względem składu gatunkowego roślin i zwierząt.
W szacie roślinnej Parku charakteryzującej się układem strefowym wyróżniają się:
w starorzeczach (okolice Kaleńska, Porzecza) - stanowiska chronionego grążela żółtego i
salwinii pływającej; w strefie zalewów (okolice Chlewic, Porzecza) – szuwary
przybrzeżne, bogate florystycznie wilgotne łąki oraz łęgi topolowe z topolą czarną;
powyżej strefy zalewów (okolice Chlewic, Porzecza) – murawy szczotlichowe na
piaskach z interesującymi gatunkami ciepłolubnymi; w okolicy Wielopola – największy
w gminie kompleks lasów liściastych z bagiennymi olszynami. Powyższe
zbiorowiska roślinne charakteryzują się bogactwem gatunków roślin chronionych.
Obszar Parku jest ważną strefą faunistyczną dla bezkręgowców i kręgowców,
pełniącą funkcję miejsc rozrodu, odpoczynku w trakcie wędrówki, zimowania. Jest
fragmentem korytarza ekologicznego doliny Odry, ważnym w skali lokalnej i
europejskiej. W granicach Parku znajduje się zespół przyrodniczo – krajobrazowy ”
Porzecze”. Park Krajobrazowy ,,Ujście Warty” nie posiada otuliny zabezpieczającej
obszar chroniony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Na
obszarze Parku obowiązują zakazy określone w Rozporządzeniu Nr 8 /2003
Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 14. 05 2003 r.

Obszar chronionego krajobrazu ,,A” Dębno – Gorzów – Powyższy obszar chroniony
wyznaczony został na podstawie Rozporządzenia Nr 12 Wojewody Gorzowskiego z dn.
24 11. 1998 r. (Dz. U. Województwa Gorzowskiego Nr 20, poz. 266 z 1998 r.) na
powierzchni 21.893 ha, w gminach Boleszkowice, Dębno, Witnica, Bogdaniec, Gorzów
Wlkp. Celem utworzenia OCK ,,A” Dębno – Gorzów było zapewnienie ochrony
wartości przyrodniczych i wypoczynkowo – rekreacyjnych.. W § 4 powyższego
Rozporządzenia określono następujące zakazy obowiązujące na obszarze chronionym:
lokalizowania zakładów przemysłowych lub innych inwestycji uciążliwych dla
środowiska, powodujących zniekształcenia środowiska, gleby, wody, powietrza i
roślinności, lokalizowania ferm zwierzęcych o technologii bezściółkowej. W granicach
gm. Boleszkowice znajduje się zachodnia część obszaru chronionego krajobrazu ,,A”
Dębno – Gorzów, o powierzchni 3190 ha. Obszar ten obejmuje dolinę rzeki Myśli na
wschód od granicy Parku Krajobrazowego
,,Ujście Warty”, z fragmentami
towarzyszących jej wysoczyzn. W granicach OCK ,,A” znajduje się 1690 ha lasów
oraz 1500 ha gruntów rolnych i pozostałych terenów. Do walorów przyrodniczych i
krajobrazowych OCK ,,A” należą ekosystemy wodne, źródliskowe i leśne o
charakterze naturalnym, będące miejscem występowania interesujących siedlisk
przyrodniczych z licznymi gatunkami roślin i zwierząt w tym gatunkami
chronionymi. Wyróżniającą się formą geomorfologiczną obszaru jest malownicza
dolina rzeki Myśli, głęboko wcinająca się w wysoczyznę morenową na odcinku
Urząd Gminy Boleszkowice
Dargomyśl – Reczyce, gdzie rzeka płynie wartkim nurtem oraz rozszerzająca się na
tarasach doliny Odry, gdzie silnie meandruje. Dolina Myśli jest ważnym korytarzem
ekologicznym o znaczeniu regionalnym.

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy ,,Porzecze” – Zespół utworzony został
Rozporządzeniem Nr 7 Wojewody Gorzowskiego z dnia 23 kwietnia 1992 r. (Dz. U.
Województwa Gorzowskiego Nr 6, poz. 53 z1992 r.). na powierzchni 142,74 ha, w
obrębie ewidencyjnym Porzecze (nr działki 49, 66 / 2, 66 / 3, 67, 112, 125 / 8 w
zarządzie Nadleśnictwa Dębno). Celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym
łąk, bagien, starorzeczy, zbiorników wodnych, wydm oraz terenów zalesionych
znajdujących się na tarasie zalewowym rzeki Odry. Urozmaicony krajobraz: lasy
liściaste i iglaste, bagna i zakrzewienia, wody i wydmy oraz duża ilość ptactwa
wodno – błotnego decydują o wysokich walorach przyrodniczych tego obiektu.
Znajduje się tu kilka typów chronionych siedlisk przyrodniczych m. in. murawy na
wydmach, półnaturalne podmokłe łąki zaroślowe, rosnące masowo porosty, wiele
chronionych gatunków roślin. Obszar jest ważną strefą faunistyczną dla bezkręgowców
i kręgowców. Pełni dla nich funkcję miejsca rozrodu, żerowania i zimowania. Gniazduje
tu wiele gatunków rzadkich ptaków. Zespół znajduje się na obszarze Parku
Krajobrazowego ,,Ujście Warty”.

Użytek ekologiczny ,,Torfowisko Gudzisz” – Użytek ekologiczny ustanowiony został
na podstawie Rozporządzenia Nr 14 Wojewody Gorzowskiego z dn. 10. 12. 1998 r.
(Dz. U Województwa Gorzowskiego Nr 20, poz. 268 z 14. 12. 1998 r.). Obszar
chroniony znajduje się na południe od wsi Gudzisz w oddz. leśnym nr 197g Leśnictwa
Reczyce i oddz. leśnym nr 212 b Leśnictwa Drzewice. Łączna powierzchnia użytku
ekologicznego ,,Torfowisko Gudzisz” wynosi 15,73 ha. Celem
ochrony
jest
zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych torfowiska ze zbiorowiskami
o charakterze naturalnym, z rzadko spotykanymi, zagrożonymi i chronionymi
gatunkami roślin. Przedmiotem ochrony jest proces sukcesji pierwotnej (zarastanie
zbiornika wodnego, rozwój torfowiska), fitocenozy torfowiskowe i leśne. Użytek
stanowi kompleks mokradeł i niewielkich oczek wodnych pokrytych płatami osoki
aloesowej i grążela żółtego, z otaczającymi je torfowiskami i płatami
nieużytkowanej roślinności wodnej, szuwarowej, mszarnej, zaroślowej z wierzbą i
olsem porzeczkowym, z licznymi, rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt.

Pomniki przyrody – Na obszarze gminy znajdują się 3 pomniki przyrody:
1) Lipa szerokolistna Tilia grandifolia o obwodzie pnia 435 cm, wysokości 26 m
· lokalizacja – cmentarz komunalny w Namyślinie
· podstawa prawna – Zarządzenie Nr 34 Wojewody Gorzowskiego z dn. 12.06. 1989 r.
(Dz. U. Województwa Gorzowskiego Nr 11, poz. 194 z 1989 r.).
2) Dąb szypułkowy Quercus robur o obwodzie pnia 580 cm, wysokości 20 m
· lokalizacja – ok. 250 m na południowy wschód od Wielopola, przy drodze do
Porzecza, Leśnictwo Namyślin oddz. 30 n,
· stan zdrowotny – uszkodzona korona i pień, większość konarów martwa,
· podstawa prawna – Zarządzenie Nr 2 Wojewody Gorzowskiego z dn. 12.09. 1990 r. (Dz. U.
Województwa Gorzowskiego Nr 27, poz. 229 z 1990 r.).
3) Dwa granitowe polodowcowe głazy narzutowe znajdujące się w korycie rzeki Myśli na
Urząd Gminy Boleszkowice
zachód od zabudowań wsi Reczyce. Większy z nich ,,Hipopotam” leżący w
zakolu rzeki ma długość ok. 4 m, szerokość ok. 1,5 m i wysokość od dna rzeki ok. 1,5
m. Drugi , leżący ok.100 m poniżej w korycie rzeki ma regularne rozmiary ok. 1,2 m.
· lokalizacja – Reczyce, działka geodez. nr 26
· podstawa prawna – Uchwała Nr VII / 44 / 2003 Rady Gminy w Boleszkowicach z
dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 44, poz.
711 z 2003 r.).

Obszary chronione na podstawie ustawy o lasach - Lasy ochronne. Lasy ochronne
wyznaczane są ze względu na spełniane funkcje przyrodnicze ekologiczne i
społeczne. W ,,Planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Dębno” opracowywanym w 2003
r. obejmują one na obszarze gm. Boleszkowice powierzchnię 858,7 ha, co stanowi
12,7% ogólnej powierzchni lasów gminy. Lasy ochronne wyznaczone zostały w
następujących kategoriach:
· lasy wodochronne – 644,8 ha ,
· lasy wodochronne i lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie
gatunkowej – 104,0 ha,
· lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej – 76,2 ha,
· lasy mające szczególne znaczenie przyrodniczo – naukowe – 20,1 ha,
· lasy stanowiące drzewostany nasienne 13,6 ha.
Na niektórych obszarach, gdzie rola ochronna lasów wobec składników
środowiska jest szczególnie wysokiej rangi, lasy należą do kilku kategorii ochronnych
często o zróżnicowanym zasięgu. Największą powierzchnię zajmują lasy wodochronne.
Wyznaczone zostały w dolinie Odry (w okolicy Wielopola na północ od Porzecza i na
południe od Chlewic) oraz w dolinie Myśli. Lasy stanowiące ostoje zwierząt chronionych
wyznaczone są w 4 obszarach: w dolinie Odry w okolicy Wielopola i Porzecza oraz na
wysoczyźnie nad ciekiem spod Boleszkowic i przy południowej granicy gminy. Lasy
cenne przyrodniczo znajdują się na obszarze zespołu przyrodniczo – krajobrazowego
,,Porzecze”. Drzewostany nasienne wyznaczone są na wysoczyźnie na północ od Reczyc.
Jednakże na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w
sprawie określenia rodzaju siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. Nr 92,
poz. 1029) stwierdza się, że w granicach objętego opracowaniem obszaru oraz w jego
bezpośrednim otoczeniu nie występują chronione siedliska przyrodnicze.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie
gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U Nr 168, poz. 1764) stwierdza
się, że w granicach objętego opracowaniem obszaru oraz w jego bezpośrednim otoczeniu nie
występują objęte ochroną ścisłą i częściową gatunki roślin.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U Nr 220, poz. 2237)
stwierdza się, że w granicach objętego opracowaniem obszaru oraz w jego bezpośrednim
otoczeniu nie mają swoich stałych miejsc bytowania, gniazdowania i rozrodu objęte ochroną
ścisłą i częściową gatunki zwierząt.
Powietrze atmosferyczne
Urząd Gminy Boleszkowice
Jak już wcześniej wspomniano, tereny najbliższe rejonu lokalizacji rozpatrywanej
inwestycji przebudowy drogi gminnej to rejon wiejski. Przy drodze planowanej do
przebudowy występuje jedynie zabudowa mieszkaniowa należąca do miejscowości Chlewice.
Brak jest w rejonie inwestycji obiektów przemysłowych oraz innych znaczących źródeł
emisji. Tak więc na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego rzutować będą przede
wszystkim emisje z niewielkich źródeł lokalnych typu komunalnego, a także emisje
z korzystających z drogi pojazdów samochodowych, które mogą być porównywalne
z obecnie występującymi. Z punktu widzenia obowiązujących przepisów ochrony powietrza
całość terenów w rejonie projektowanego obiektu budowlanego kwalifikowana jest jako tzw.
teren kraju, dla którego obowiązują wielkości dopuszczalne stężeń ujęte w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w
powietrzu (Dz.U. Nr 47, poz. 281).
Klimat akustyczny
Zgodnie z wcześniej podanymi informacjami tereny położone w bezpośrednim
sąsiedztwie projektowanej drogi to tereny wiejskie, częściowo tylko należące do terenów
zabudowy mieszkaniowej.
Poddanie właściwej ochronie tego regionu wymaga podjęcia szeregu działań nie
tylko w zakresie ochrony przyrody ale również w zakresie budowy infrastruktury oraz
działań administracyjnych zmierzających do zaprowadzenia ładu przestrzennego
i urbanistycznego służącego podniesieniu atrakcyjności całego regionu.
Urząd Gminy Boleszkowice
Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Na terenie gminy Boleszkowice zlokalizowane są następujące obiekty zabytkowe
podlegające ochronie:
Obiekty wpisane do rejestru zabytków:
Boleszkowice:
- kościół parafialny p.w. Św. Antoniego Padewskiego wpisany do rejestru zbytków
pod nr 488,
- Orków - Grodzisko słowiańskie wpisane do rejestru zabytków pod nr 703,
Chwarszczany:
- kościół filialny p.w. Św. Stanisława Kostki wpisany do rejestru zabytków pod
nr 243/79,
Wysoka:
- kościół filialny p.w. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus wpisany do rejestru
zabytków pod nr 397,
- park dworski wpisany do rejestru zbytków pod nr 275/79.
Zabytki architektury i budownictwa wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami
prawnymi, wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych, w tym przede
wszystkim „Ustawy o zabytkach i opiece nad zabytkami”.
Obiekty proponowane do rejestru zabytków:
· Boleszkowice: cmentarz żydowski, budynek mieszkalny (dwór) ryglowy ul. Poniatowskiego 5,
· Chwarszczany: nr 6 - zespół młyński Folwark – otoczenie kaplicy Templariuszy
· Gudzisz: kościół filialny pw. NSPJ
· Namyślin: kościół filialny pw. Św. Ludwika wraz z działką przykościelną.
Obiekty chronione ujęte w ewidencji:
Boleszkowice:
- ul. Artylerzystów:
- bud. mieszkalny nr 1,
- bud. Mieszkalny nr 7/7a,
- bud. Mieszkalny nr 12
- Plac Chrobrego 3: szkoła podstawowa
- ul. Kościuszki 8: bud. mieszkalny;
Urząd Gminy Boleszkowice
- ul. Lipowa 1: bud. mieszkalny;
- ul. Lunatyków: bud. mieszkalny;
- ul. Poniatowskiego 5: bud. gospodarczy i obora
- ul. Poznańska 12: bud. mieszkalny;
- ul. Obodrytów 13: bud. Mieszkalny;
- ul. Świerczewskiego:
- nr 3 -bud. mieszkalny,
- nr 5 -bud. mieszkalny (kamienica),
- nr 11 -biblioteka,
- nr 14: bud. mieszkalny i młyn motorowy,
- nr 16: bud. mieszkalny;
- nr 20: d. Ratusz (ob. KP, Izba Pamięci)
- ul. Wąska 2: bud. mieszkalny
- ul. Żeromskiego:
- nr 3: bud. Mieszkalny;
- nr 19: bud. Mieszkalny i obora;
- zespół dworcowy: budynek dworca
Chlewice:
- Cmentarz poewangelicki i remiza,
Chwarszczany:
- Folwark: budynek mieszkalny nr 4a i dwie obory
- Wieś:
- nr 2 - kuźnia
- Nr 7 – budynek mieszkalny
- Nr 13 – budynek mieszkalny
- Nr 26 – budynek mieszkalny
- Nr 30 – szkoła (ob. bud. mieszkalny)
Gudzisz:
- Nr 50 – bud. mieszkalny
- Nr 51 – bud. mieszkalny
- Nr 52 – bud. mieszkalny
- Nr 54 – bud. mieszkalny
- Nr 59 – bud. mieszkalny
Urząd Gminy Boleszkowice
- Nr 60 – bud. mieszkalny
- Nr 77 – szkoła, ob. bud. mieszkalny
Kaleńsko:
- Nr 8 – bud. mieszkalny, obora i stodoła
- Nr 9 – stodoła;
- Nr 10 – bud. mieszkalny, obora i stodoła
- Nr 18 – bud. mieszkalny
- Nr 23 – budynek mieszkalny i obora
Namyślin:
- Zespół kolejowy: nr 80 -bud. mieszkalny i bud. gospodarczy
- Wieś:
– budynek administracyjno-mieszkalny (ob. ZOZ)
- Gospoda (ob. sklep i ośr. kultury
- Nr 10 – bud. mieszkalny;
- Nr 20 – bud. mieszkalny;
- Nr 26 – bud. mieszkalny;
- Nr 36 – poczta (d. szkoła) i stodoła;
- Nr 41 – sala wiejska (ob. magazyn);
- Nr 54 – bud. mieszkalny;
Reczyce:
- Cmentarz (ob. plac zabaw)
- nr 2 – dwojak ryglowy
- nr 14 - bud. mieszkalny
- nr 16 - bud. mieszkalny
- nr 23 - bud. mieszkalny
- nr 24 - bud. mieszkalny
- nr 32 - bud. mieszkalny, stodoła, bud. inwentarski i bud. gospodarczy
Wielopole:
- nr 2 – dwór (ob. opuszczony)
Wysoka:
- Cmentarz (ob. pole uprawne)
- Kuźnia
- Nr 30: bud. mieszkalny, obora i stodoła
Urząd Gminy Boleszkowice
Wyszyna:
- Nr 16: folwark (dwór, stajnia, owczarnia)
- Kolonia Wyszyna:
- nr 2 – bud. mieszkalno-gospodarczy
- Nr 17 – bud. mieszkalno-gospodarczy
- Nr 19 – budynek mieszkalno-gospodarczy
- Nr 27 – budynek mieszkalno-gospodarczy
Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia.
Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia spowoduje, że aktualny stan techniczny drogi
gminnej w miejscowości Chlewice nie ulegnie zmianie. Przy wzrastającym natężeniu ruchu
z uwagi na coraz większą liczbę samochodów poruszających się po drogach, w niezbyt
odległej perspektywie należy się spodziewać występowania coraz większych utrudnień
przejazdu dla pojazdów na tej drodze. Te utrudnienia będą w istotny sposób ograniczać
przepustowość drogi i mogą przyczyniać się do wzrostu zagrożeń dla pieszych i rowerzystów
oraz kolizji drogowych.
Wzrostowi ulegnie również ryzyko wypadków i kolizji drogowych co może zagrażać życiu i
zdrowiu mieszkańców Chlewic, a także zanieczyszczeniu środowiska produktami
ropopochodnymi z rozbitych pojazdów.
Opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia.
Wariant proponowany przez wnioskodawcę
Układ sytuacyjny przebudowanych dróg nawiązuje ściśle do istniejącej trasy dróg oraz
do granic działki (nr geodezyjny działek 109, 131, 76, obręb geodezyjny Chlewice)
w miejscowości Chlewice.
Przebudowa obejmuje wykonanie nawierzchni wraz z korektą niwelety drogi oraz
spadków poprzednich. Zaprojektowano następującą konstrukcję drogi gminnej:
•
podbudowa z kruszywa łamanego, gr.15;
•
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 4Cm;
•
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr.4cm.
Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych podłoże będzie wykorytowane pod
warstwy konstrukcyjne zgodnie z zaprojektowaną niweletą. Materiał z wykonanego koryta
zostanie wykorzystany do utwardzenia poboczy.
W obrębie pętli autobusowej zaprojektowano konstrukcję:
Urząd Gminy Boleszkowice
•
podbudowa z kruszywa łamanego, gr.20;
•
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, gr. 6cm;
•
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr.4cm.
Fragment jezdni o nawierzchni z kostki betonowej zostanie ograniczony
krawężnikiem betonowym 15x30 ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu B10.
Konstrukcja jezdni:
•
podbudowa z kruszywa łamanego, gr. 20cm;
•
podsypka cementowo-piaskowa; gr. 4cm
•
kostka betonowa h=8cm.
Zaprojektowano chodniki o szerokości 2,0m i spadku poprzecznym 2%
w kierunku jezdni. Chodnik ograniczono obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8cm
ustawionym na podsypce piaskowej.
Konstrukcja chodnika:
•
podsypka cementowo-piaskowa; gr. 4cm
•
kostka betonowa h=8cm.
Usytuowanie wysokościowe.
Niweletę dróg dostosowano do rzędnych terenu istniejącego oraz terenu przyległego
w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych.
Odwodnienie
Sposób odwodnienia wód opadowych pozostaje bez zmian. Wody opadowe
z przebudowywanych dróg odprowadzone będą w przyległy teren poprzez zaprojektowane
spadki poprzeczne i podłużne.
Przebudowę drogi zaprojektowano przy założeniu następujących parametrów
technicznych:
•
klasa drogi
- D
•
kategoria ruchu
- KR1
•
prędkość projektowa
- 40km/h
•
szerokość drogi
- 3,5m
•
szerokość poboczy
- 0,75m.
Układ sytuacyjny przebudowanych dróg nawiązano ściśle do istniejącej trasy dróg oraz
do granic działki w miejscowości Chlewice. W rejonie przystanku autobusowego
zaprojektowano pętlę do zawracania oraz chodnik i nawierzchnię z kostki betonowej na
długości 10m przy przystanku.
Wariant alternatywny
Alternatywnym wariantem jest bieżące utrzymanie drogi polegające na stałym monitoringu
budowlanym dogi oraz wykonywaniem bieżących napraw lub odnowa polegająca na
okresowym zabezpieczaniu drogi. Warianty te są jednakże kosztochłonne i nie gwarantują
polepszenia jakości nawierzchni na dłuższy okres czasu. Częste remonty dodatkowo
utrudniałyby ruch pojazdów przez ograniczenia użytkowania wymagane podczas remontów.
Urząd Gminy Boleszkowice
Wariant najkorzystniejszy dla środowiska
Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant zaproponowany przez Inwestora
polegający na przebudowie drogi. Obejmuje on poprawę ukształtowania profilu drogi wraz z
odpowiednimi spadkami, wymianę podbudowy drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni
wraz z chodnikiem przy przystanku autobusowym.
Wariant ten, zgodnie z założeniami projektowymi, ma za zadanie przede wszystkim
usprawnić ruch oraz poprawić warunki ruchu na tej drodze gminnej objętej niniejszym
opracowaniem. Przy przeciętnych natężeniach ruchu, za jakie można uznać nawet te
prognozowane w kilkunastu następnych latach dla tego rejonu gminy droga w całości
o nawierzchni utwardzonej w istotny sposób poprawi przepustowość tego ciągu
komunikacyjnego i pozwoli ograniczyć ilość kolizji. Budowa drogi obejmuje również
budowę chodnika, co pozwoli wyeliminować z jezdni i poboczy ulicy pieszych i tym samym
zwiększy bezpieczeństwo tych uczestników ruchu. Dodatkowo w ramach inwestycji na tej
drodze ma zostać poprawiony system odwadniania drogi co wyeliminuje powstawanie kałuży
i dziur zakrytych wodą.
Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych
wariantów.
Z uwagi na zmianę warunków poruszania się wszystkich uczestników ruchu (pojazdów
mechanicznych, rowerzystów, pieszych) w porównaniu ze stanem istniejącym oba
przedstawione wyżej warianty będą posiadać dość mocno zróżnicowane oddziaływanie na
środowisko. Oddziaływania te będą wiązać się z wymienionymi wcześniej
zanieczyszczeniami, tzn. z powstawaniem odpadów stałych i ciekłych (ścieków opadowych)
oraz emisją zanieczyszczeń powietrza, a także emisją hałasu.
Zaniechanie realizacji przedsięwzięcia
Odpady stałe
Występować będą w ilościach i o charakterze identycznych z dotychczasowymi, gdyż
zaniechanie budowy drogi utwardzonej nie wpłynie (przynajmniej przejściowo)
w zauważalny sposób na ograniczenie natężenia ruchu pojazdów oraz zachowań
użytkowników korzystających z drogi. Oznacza to, że można się spodziewać konieczności
usuwania i wywożenia na wysypiska odpadów podobnych do komunalnych w ilości
dotychczasowej.
Ścieki
Występować będą w ilościach i o charakterze identycznych z dotychczasowymi, gdyż
zaniechanie budowy drogi utwardzonej nie zmieni powierzchni istniejącej już drogi
gruntowej. W latach następnych w związku z prawdopodobnym wzrostem natężenia ruchu
pojazdów można się liczyć z rosnącym zagrożeniem kolizji lub awarii pojazdów i tym samym
poważniejszego zanieczyszczenia wód gruntowych i gleby produktami ropopochodnymi.
Zanieczyszczenia powietrza
Urząd Gminy Boleszkowice
Występować będą w ilościach i o składzie identycznych z dotychczasowymi, gdyż
zaniechanie przebudowy drogi nie wpłynie w żaden sposób na zmniejszenie liczby pojazdów
korzystających z drogi. W latach następnych, wraz z generalnym wzrostem natężenia ruchu w
tym rejonie gminy, należy liczyć się ze wzrostem emisji zanieczyszczeń w spalinach
spowodowanym gorszymi warunkami jazdy. Wzrost ten będzie formalnie niewielki w
porównaniu z globalną emisją w gminie, lecz niewątpliwie będzie miał znaczący wpływ na
poziom zanieczyszczenia powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.
Emisja hałasu
Zaniechanie realizacji inwestycji oznacza co najmniej odsunięcie w czasie
wprowadzenia rozwiązań pozwalających na wymuszenie płynniejszej organizacji ruchu
w rejonie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i tym samym na obniżenie poziomu hałasu
powodowanego przez pojazdy. Mieszkańcy budynków usytuowanych w sąsiedztwie drogi
będą narażeni na oddziaływanie nadmiernego poziomu hałasu w dzień, a okresowo także
i w nocy (w sezonie letnim).
Realizacja przedsięwzięcia najkorzystniejszego dla środowiska
Odpady stałe
W tym przypadku głównym problemem będą odpady wytwarzane w trakcie realizacji
przebudowy, gdyż poprawione warunki jazdy nie wpłyną w zauważalny sposób na zmianę
natężenia ruchu pojazdów oraz zachowań użytkowników korzystających z drogi w trakcie
eksploatacji.
Ścieki
Występować będą w ilościach porównywalnych do obecnych, gdyż projektowana
inwestycja nie spowoduje istotnego powiększenia powierzchni utwardzonych. Dzięki
poprawie warunków jazdy zmaleje prawdopodobieństwo kolizji pojazdów i tym samym
wydostania się bezpośrednio do gruntu produktów ropopochodnych. Powierzchnia
projektowanej drogi będzie odwadniana poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych.
Takie rozwiązanie zapewni eliminację zagrożenia zanieczyszczenia wód podziemnych i
gruntu zarówno w trakcie normalnej eksploatacji, jak i w przypadku sytuacji awaryjnych.
Zanieczyszczenia powietrza
Przebudowa rozpatrywanej drogi utwardzonej wraz z chodnikiem nie będzie miała
zauważalnego wpływu na poziom natężenia ruchu pojazdów na tej drodze, natomiast może
wpłynąć w przyszłości w istotny sposób na ograniczenie czasu ruchu pojazdów po drodze.
Wpłynie tym samym w sposób pośredni na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w tym
rejonie. Dzięki zmniejszeniu zagrożenia kolizjami wpłynie także korzystnie na ograniczenie
prawdopodobieństwa wydostania się do otoczenia par substancji z przewożonych paliw
w zbiornikach pojazdów.
Emisja hałasu
Skutki realizacji przedsięwzięcia będą tu praktycznie identyczne, jak w przypadku
zanieczyszczeń powietrza. Droga utwardzona poprzez usprawnienie ruchu i skrócenie czasu
potrzebnego kierującym pojazdami na przejazd przez miejscowość Chlewice przyczyni się do
obniżenia emitowanego przez pojazdy hałasu.
Urząd Gminy Boleszkowice
Analizowane przedsięwzięcie nie powoduje transgranicznego oddziaływania na
środowisko i nie istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej pod warunkiem
wykonania wszystkich prac zgodnie z planami budowlanymi i zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
Urząd Gminy Boleszkowice
Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny,
powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury,
krajobraz, oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami.
Zdecydowanie najkorzystniejszym dla środowiska wariantem jest realizacja
zaplanowanego przedsięwzięcia w takim kształcie jak zaproponowany. Korzyści, jakie
wynikają z jego realizacji są niewspółmiernie duże w porównaniu do stanu, jaki będzie istniał
przy niepodejmowaniu tego przedsięwzięcia.
a. Przyjęte jako punkt wyjścia do projektu i omówione wyżej założenia co do
zakresu prac związanych z realizacją przedsięwzięcia pozwalają na stwierdzenie,
że rozpatrywana inwestycja nie będzie posiadała negatywnego oddziaływania na
gleby w rejonie jej lokalizacji.
b. Mając na uwadze założenia projektowe oraz fakt, że przebudowa drogi powinna
przyczynić się do poprawy warunków ruchu pojazdów (zmniejsza
prawdopodobieństwo kolizji) i tym samym wydostania się do środowiska
substancji ropopochodnych jego realizacja będzie miała pozytywny skutek
ekologiczny.
c. Ze względu na brak występowania w granicach obszaru planowanej inwestycji
ważnych elementów naturalnych krajobrazu oraz nie występowaniu
wartościowych elementów przyrodniczych można stwierdzić, że wpływ
projektowanej inwestycji na walory estetyczne krajobrazu będzie nieistotny.
d. Realizacja projektowanej inwestycji nie będzie związana z powstawaniem
oddziaływań mających degradujący wpływ na rzeźbę powierzchni ziemi terenów
otoczenia.
e. Ze względu na ubogą florę i faunę w rejonie planowanego przedsięwzięcia
(istniejąca obecnie droga) nie przewiduje się negatywnego oddziaływania
inwestycji na elementy środowiska biotycznego.
f. Ze względu na małe zróżnicowanie przyrodnicze siedliska, nie mającego
kluczowego znaczenia dla utrzymania populacji żadnej ważnej grupy zwierząt
realizacja planowanej inwestycji nie będzie miała istotnego i ujemnego wpływu na
bioróżnorodność faunistyczną w skali lokalnej, a zwłaszcza ponadlokalnej.
g. Zrealizowana inwestycja nie będzie źródłem oddziaływań antropogenicznych
powodujących zaburzenia w obiegu materii, energii i informacji w granicach
ekosystemów otoczenia.
h. Projektowana inwestycja nie będzie powodować wzrostu emisji zanieczyszczeń do
powietrza w fazie eksploatacji, a krótkotrwały wzrost emisji w okresie realizacji
będzie znikomy i ograniczony przestrzennie.
i. Po zapoznaniu się z projektowaną inwestycją stwierdza się, że jakiekolwiek
związane z jej istnieniem oddziaływania antropogeniczne nie będą źródłem
uciążliwości obniżających stabilność ekosystemów otoczenia oraz nie nastąpią
w jej wyniku zjawiska naruszające istniejące tam populacje.
j. Biorąc pod uwagę fakt, że wpływ inwestycji na powietrze atmosferyczne będzie
Urząd Gminy Boleszkowice
występował głównie w fazie jej realizacji oraz rozłożenie prac na dość rozległym
terenie i wykonywanie ich w dłuższym okresie czasu można uznać, że nie nastąpi
znaczące pogorszenie jakości powietrza w tym rejonie. Tym bardziej iż realizacja
przedsięwzięcia planowana jest przez okres ok. jednego miesiąca.
k. Przeprowadzona analiza możliwych oddziaływań zanieczyszczeń w postaci hałasu
pozwala stwierdzić, że w efekcie usprawnienia ruchu pojazdów na drodze gminnej
w miejscowości Chlewice po zrealizowaniu inwestycji nie nastąpi wzrost
obciążenia środowiska tym rodzajem zanieczyszczenia.
l. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia nie nastąpi uszczuplenie bądź zmiana
dotychczasowego rodzaju użytkowania terenu.
Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia
na środowisko.
Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia potencjalnie znaczące
oddziaływanie na środowisko może objawić się jedynie podczas jego eksploatacji i będzie
ono zbliżone do oddziaływania istniejącej drogi gruntowej. Jest to jednak możliwe tylko w
przypadku kolizji drogowej, choć nawet w przypadku jej wystąpienia usunięcie skutków
takiego zdarzenia będzie szybsze, prostsze i bardziej skuteczne gdy droga będzie
przebudowana. Dlatego też realizacja przedsięwzięcia może przyczynić się ograniczenia
potencjalnego oddziaływania wynikającego z eksploatacji drogi publicznej w miejscowości
Chlewice.
Realizacja inwestycji w granicach istniejącej drogi powoduje brak zmiany
wykorzystania terenu, niewykorzystywanie nowych zasobów środowiska oraz porównywalną
lub zmniejszoną emisje zanieczyszczeń w trakcie eksploatacji.
Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.
Pod warunkiem wykonywania wszelkich prac budowlanych zgodnie z zasadami
określonymi przez przepisy Prawo budowlane oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę nie
przewiduje się negatywnych oddziaływań na środowisko analizowanego przedsięwzięcia.
Dlatego też nie ma potrzeby podejmowania działań mających na celu zapobieganie,
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych skutków przedsięwzięcia na
środowisko.
Zlokalizowanie przedsięwzięcia w granicach istniejącej i użytkowanej drogi oraz brak
występowania w jej granicach gatunków chronionych skutkować będzie brakiem
negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 i nie naruszy jego integralności. Z tego
też względu nie wymaga się kompensacji przyrodniczej dla środowiska naturalnego.
Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania
art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Analizowana w niniejszym raporcie koncepcja przebudowy istniejącej drogi gminnej
Urząd Gminy Boleszkowice
i zaproponowane w niej rozwiązania są stosowane w funkcjonujących od lat tego typu
obiektach.
Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie
obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru,
ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich.
Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz brak negatywnego oddziaływania
na wszystkie elementy środowiska oraz ludzi, dobra kulturowe i społeczne, a wręcz poprawę
istniejącego stanu w zakresie bezpieczeństwa ruchu nie istnieje potrzeba ustanawiania
obszaru ograniczonego użytkowania lub ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu.
Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem.
Na podstawie przeprowadzonych rozmów przez inwestora w gminie autor
opracowania nie prognozuje możliwości wystąpienia konfliktów społecznych w związku
z realizacją planowanego przedsięwzięcia.
Mieszkańcy miejscowości Chlewice bardzo popierali analizowaną inwestycję widząc w niej
szansę na poprawę warunków życia oraz rozszerzenie działań mających na celu szeroko
pojętą ochronę środowiska.
Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania
przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji.
planowanego
Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia i brak jego negatywnego oddziaływania na
środowisko nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu jego oddziaływania na etapie budowy
i eksploatacji.
Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,
jakie napotkano przy opracowaniu raportu.
Nie wystąpiły trudności w opracowywaniu raportu. Do przeprowadzenia niniejszego
raportu wykorzystano metodyki wynikające z obowiązujących przepisów i uznane przez
Ministerstwo Środowiska. Przedsięwzięcia tj. przebudowy dróg lokalnych są realizowane
i eksploatowane od lat. Pod względem rozwiązań technicznych obiekty te są dostatecznie
rozeznane i doskonalone.
Urząd Gminy Boleszkowice
Doświadczenia zebrane przy wykonywaniu ocen oddziaływania na środowisko i raportów dla
podobnych obiektów przez autora niniejszego raportu zostały wykorzystane w tym
opracowaniu.
Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie.
Projektowane przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi utwardzonej wraz z chodnikiem
w miejscowości Chlewice w gminie Boleszkowice. Jest to przedsięwzięcie konieczne do
zrealizowania ze względu na zwiększające się obciążenia środowiska na skutek m.in. wzrostu
ruchu motoryzacyjnego. Efektem jego realizacji będzie przebudowanie łącznie 550,0 mb
drogi oraz wybudowanie 50 mb chodnika przy przystanku autobusowym, z której korzystać
będą wszyscy mieszkańcy gminy Boleszkowice, a w szczególności mieszkańcy miejscowości
Chlewice. Jest to generalnie inwestycja mająca poprawić bezpieczeństwo ruchu
i przepustowość tej drogi. Całość niezbędnych gruntów zapisana jest w
studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice
uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2005
roku jako przeznaczona na cele komunikacji i jest aktualnie w dyspozycji inwestora.
Przedsięwzięcie ma charakter zdecydowanie proekologiczny. Zapobiegnie niszczeniu
i zanieczyszczaniu środowiska przy tej drodze, co miało miejsce głównie z powodu
przedostawania się ścieków opadowych bezpośrednio do gruntu i wód gruntowych oraz
kolizji drogowych.
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym dla ocenianej lokalizacji jest
sprawą priorytetową ze względu na ochronę środowiska, ponieważ w dniu dzisiejszym
użytkownicy tej drogi są narażeni na kolizje spowodowane złą jakością nawierzchni,
pogarszającą się jeszcze przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Będzie to szansa
na polepszenie warunków życia mieszkańców gminy, szczególnie zaś pieszych uczestników
ruchu, dla których zaprojektowano chodnik oddzielając ich ruch od ruchu kołowego, co
zdecydowanie poprawi ich bezpieczeństwo.
Z punktu widzenia innych uciążliwości, projektowana inwestycja będzie na etapie
realizacji posiadać pewien niekorzystny wpływ na środowisko, związany z typowym
funkcjonowaniem placu budowy. Wpływ ten objawi się zwiększoną emisją zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych, a także znacznym natężeniem hałasu i wibracji. Ze względu na
okresowy i przejściowy charakter wpływ ten można uznać za akceptowalny. W fazie
eksploatacji zrealizowana inwestycja przyniesie pewne korzyści w postaci zmniejszenia
zagrożeń (hałasu, drgań i wibracji gruntów, zanieczyszczenia powietrza) dla istniejącej przy
drodze (głównie na jej końcach, przy wjazdach do obydwu miejscowości) zabudowy
mieszkaniowej i obniżenia zagrożeń dla wód podziemnych.
Wnioski i zalecenia.
Analizowane przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu
komunikacyjnego oraz ochronę środowiska naturalnego gminy Boleszkowice. W wyniku
przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia wyciągnąć można
następujące wnioski:
1. Jest to przedsięwzięcie bardzo potrzebne i ekonomicznie uzasadnione dla
mieszkańców miejscowości Chlewice w gminie Boleszkowice ze względu na
Urząd Gminy Boleszkowice
zwiększające się obciążenia środowiska na skutek m.in. wzrostu ruchu
motoryzacyjnego. Ma ono charakter zdecydowanie proekologiczny.
2. Realizacja przedsięwzięcia w zaplanowanej formie spowoduje usprawnienie ruchu
kołowego na tej drodze gminnej.
3. Ze względu na oddzielenie ruchu pieszych od ruchu kołowego w wyniku
wybudowania po obu stronach drogi chodników nastąpi zdecydowane zwiększenie
bezpieczeństwa pieszych przy zatoczkach autobusowych.
4. Zrealizowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na powierzchnię
terenu, klimat, środowisko biotyczne w fazie eksploatacji inwestycji.
5. Oddziaływanie negatywne w postaci przede wszystkim emisji pyłów i hałasu
będzie następowało głównie w fazie realizacji, jednakże będzie ono krótkotrwałe i
jego negatywne skutki są znikome.
6. W wyniku realizacji przedsięwzięcia ograniczony zostanie również hałas gdyż
poprawa nawierzchni drogi umożliwi skrócenie czasu potrzebnego użytkownikom
ruchu kołowego na przejazd ulicą.
Bibliografia.
1. Praca zbiorowa: „Fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne zagrożenia środowiska przez
odpady”. Biblioteka Monitoringu Środowiska PIOŚ. Warszawa, 1995 r.
2. Jan D. Rutkowski: „Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego”.
Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 1993 r.
3. Googlemap.com
Download