Stosowanie przepisów kc w razie wadliwego rozwiązania stosunku

advertisement
Stosowanie przepisów
Kodeksu cywilnego do
stosunków pracy
Prawo a sport (art. 300 k.p. w
wersji dla kibiców)
„Powód został zatrudniony jako I trener koordynator
sekcji koszykówki. Zarząd Klubu nie był zadowolony z
pracy powoda. W dniu 22 października 1997 r. drużyna
przegrała mecz. Po meczu odbyło się posiedzenie
zarządu, na którym w głosowaniu negatywnie oceniono
pracę powoda.[..] Następnego dnia powód złożył pismo,
w którym oświadczył, że podejmuje się poprowadzić
zespół w dwóch najbliższych meczach w celu osiągnięcia
zwycięstwa, a w przypadku porażki zostanie ogłoszony
komunikat prasowy, że podał się do dymisji z przyczyn
obiektywnych.[..] W dniu 28 października 1997 r.
drużyna przegrała spotkanie wyjazdowe i wówczas
pozwany wystawił świadectwo pracy, uznając że
stosunek
pracy
został
rozwiązany
w
drodze
porozumienia stron.”
Wyrok SA w Łodzi, 3.12.1992 r., I ACr 428/92
„W czasie posiedzenia Rady Nadzorczej na
salę obrad wtargnęła grupa osób, które w
Spółdzielni prowadziły strajk i w sposób
agresywny zaatakowała członków Rady,
żądając odwołania Zarządu. Grożono
wyrzuceniem członków Rady przez okno i
wyniesieniem jej przewodniczącego na
widłach. […] Pod presją demonstrujących i
w ich obecności Rada przeprowadziła
tajne głosowanie nad odwołaniem Zarządu
i wynikiem głosów 9 do 3 przy 1
wstrzymującym zarząd został odwołany”
Plan wykładu
II.
IV.
Przesłanki stosowania przepisów
Kodeksu cywilnego do stosunku pracy
Przegląd przepisów Kodeksu cywilnego
stosowanych do stosunku pracy
Przesłanki zastosowania przepisów
Kodeksu cywilnego
W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do
stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu
cywilnego, jeśli nie jest to sprzeczne z zasadami prawa pracy
3.
Stan nieunormowania przepisami prawa pracy
5.
Zakres stosowanych przepisów
7.
Zakres docelowy stosowania przepisów Kodeksu cywilnego
9.
Stosowanie odpowiednie
11.
Niesprzeczność z zasadami prawa pracy
1. Stan nieunormowania – sprawa
całkowicie nieunormowana
Przykład
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia
17.11.2004 r. w sprawie II PK 64/04
„O liczeniu terminów w prawie pracy
przesądza art. 300 k.p. (…) Stosunek
pracy kończy się ostatniego dnia miesiąca
a nie pierwszego dnia kolejnego miesiąca”
1. Stan nieunormowania – sprawa
unormowana częściowo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.10.2004 r.,
OSNP 8/2005 poz. 106
Brak u pracodawcy dokumentów
potwierdzających pracę w warunkach
szczególnych.
„Pracownik może na podstawie art. 471 k.c. w
zw. z art. 300 k.p. dochodzić od pracodawcy
naprawienia szkody z tytułu niewydania w
terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa
pracy innej niż utrata zarobków w związku z
pozostawaniem bez pracy”
1. Stan nieunormowania – sprawa
unormowana częściowo


Ryzyka ustalania spraw częściowo
uregulowanych
Prawotwórstwo – stosowanie regulacji
pożądanej przez stosującego prawo a nie
przez ustawodawcę (wypełnianie tzw. luki
aksjologicznej a nie rzeczywistej – T.
Kijowski)
Zaburzenie równowagi systemu prawa
pracy
2. Zakres stosowanych przepisów



Przepisy Kodeksu
cywilnego –
regulacje
części ogólnej,
prawa zobowiązań,
w ograniczonym
zakresie prawa
rzeczowego



Inne przepisy prawa
prywatnego stosowane
do relacji między
pracownikiem i
pracodawcą, nie objęte
dyspozycją art.. 300 k.p.,
np.:
Prawo handlowe
Prawo autorskie
Zwalczanie nieuczciwej
konkurencji
3. Zakres docelowy stosowania
przepisów Kodeksu cywilnego



Stosunek pracy (od momentu nawiązania
do rozwiązania)
Stosunki poprzedzające stosunek pracy
(umowa przedwstępna – art. 389 k.c.)
Klauzule autonomiczne – umowa o
wspólnej odpowiedzialności materialnej,
umowa o zakazie konkurencji w czasie
trwania stosunku pracy
3. Zakres docelowy stosowania
przepisów Kodeksu cywilnego


Wątpliwości w odniesieniu do zakresu
docelowego stosowania przepisów k.c.
Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu
stosunku pracy (kara umowna,
odstąpienie)
Zbiorowe stosunki pracy
4. Stosowanie odpowiednie
Założenia odpowiedniego stosowania:
-
Stosowanie wprost
-
Stosowanie z modyfikacją
-
Odmowa stosowania
Przedmiot i zakres modyfikacji
Przedmiot dopuszczalnych modyfikacji –
różnice w piśmiennictwie:
- dopuszczalność modyfikacji dyspozycji,
- dopuszczalność modyfikacji hipotezy.
Zakres dopuszczalnych modyfikacji;
Uzależnienie od niesprzeczności z
zasadami prawa pracy
Wyrok SN z dnia 11.06.2003 r.,
sygn. I PK 206/02
Oświadczenie woli pracownicy o wypowiedzeniu
umowy o pracę dotyczy czynności prawnej
odpłatnej. Dla uchylenia się od skutków prawnych
takiego oświadczenia woli, w przypadku złożenia
go przez pracownicę pozostającą w błędzie co do
stanu ciąży, nie jest wymagane, by błąd został
wywołany przez pracodawcę, chociażby bez jego
winy albo by pracodawca wiedział o błędzie lub z
łatwością mógł go zauważyć (art. 84 § 1 k.c.
stosowany odpowiednio i zgodnie z zasadami
prawa pracy - art. 300 k.p.).
5. Niesprzeczność z zasadami
prawa pracy
Zakres pojęcia zasady prawa pracy
B.
Podstawowe zasady prawa pracy (rozdział
II)
C.
Zasady prawa pracy w znaczeniu opisowym,
np. :
- zasada ochrony trwałości stosunku pracy,
- zasada ryzyka pracodawcy,
- ograniczonej odpowiedzialności
materialnej
Przykład
Pracodawca zaproponował pracownikowi
zawarcie aneksu do umowy o pracę. W
aneksie znajdowało się postanowienie
następującej
treści:
„W
razie
nienależytego wykonania obowiązków
przez Pracownika, za każdy taki przypadek
zapłaci on kwotę ½ wynagrodzenia
dziennego”.
Przegląd przepisów k.c.
podlegających stosowaniu
- Unormowania porządkujące (definicje,
składanie i wykładnia oświadczeń woli,
wykonanie zobowiązania)
- Wadliwość czynności prawnych
- Odpowiedzialność
1. Wadliwość czynności prawnych
A. Nieważność bezwzględna
Art. 58 k.c., art. 14 k.c. – Sprzeczność z ustawą
„Nieważna jest umowa o pracę zawarta z
młodocianym do lat 15. Jednakże w zakresie
uprawnień pracowniczych powinien on być
traktowany
tak
jak
pracownik
skutecznie
zatrudniony.” (post. z dnia 15.05.1972 r., sygn. III
CRN 83/72)
Umowa zawarta z naruszeniem wymaganego wieku
jest ważna, podlega wypowiedzeniu (uchwała (7) z
dnia 26 stycznia 1982 r., sygn. V PZ 8/81)
1. Wadliwość czynności prawnych
B. Wady oświadczenia woli
Brak świadomości i swobody (art. 82 k.c.)
„Ze zdenerwowania pracownicy w chwili
składania przez nią oświadczenia woli o
rozwiązaniu umowy o pracę na mocy
porozumienia stron nie można wywodzić
braku
możliwości
świadomego
i
swobodnego podjęcia takiej decyzji.” (wyrok
z dnia 5 grudnia 2002 r., sygn. I PK 582/01)
1. Wadliwość czynności prawnych
B. Wady oświadczenia woli
Pozorność (art. 83 k.c.) – Pozorność bezwzględna
„Fakt, że oświadczenia stron umowy zawierają
określone w art. 22 k.p. formalne elementy umowy o
pracę, nie oznacza bowiem, że umowa taka jest
ważna. Jeżeli strony nie zamierzały osiągnąć
skutków wynikających z umowy, w szczególności
jeżeli nie doszło do podjęcia i wykonywania pracy, a
jedynym
celem
umowy
było
umożliwienie
skorzystania ze
świadczeń z ubezpieczenia
społecznego, umowa taka jest pozorna - art. 83 k.c.”
(wyrok z dnia 18.05.2006 r., sygn. I UK 164/05)
1. Wadliwość czynności prawnych
B. Wady oświadczenia woli
Pozorność (art. 83 k.c.) – Pozorność względna
„Pozorność umowy o pracę (art. 83 k.c. w
związku z art. 300 k.p.) ma miejsce nie tylko
wówczas, gdy mimo jej zawarcia praca w
ogóle nie jest świadczona, ale również
wtedy, gdy jest faktycznie świadczona, lecz
na innej podstawie niż umowa o pracę.”
(wyrok z dnia 5.10.2006 r., sygn. I UK
120/06)
1. Wadliwość czynności prawnych
B. Wady oświadczenia woli
Pozorność (art. 83 k.c.) a obejście prawa
(art. 58 k.c.)
- Obejście prawa = osiągnięcie skutku
prawnego niedozwolonego przez prawo przy
pomocy środka, który wydaje się zgodny z
prawem
- Pozorność = brak woli wywołania skutku
prawnego lub ukrycie rzeczywistej treści
stosunku prawnego
1. Wadliwość czynności prawnych
B. Wady oświadczenia woli
Błąd (art. 84 k.c.)
„Pracownik, który zawarł z pracodawcą
porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę
za odszkodowaniem nie może, na podstawie
art. 88 § 1 k.c. w zw. z art. 300 k.p. uchylić
się od skutków oświadczenia woli jedynie w
części dotyczącej wysokości odszkodowania”
(wyrok z dnia 24.09.2004 r., sygn. II PZP
8/04)
1. Wadliwość czynności prawnych
B. Wady oświadczenia woli
Błąd wywołany podstępnie (art. 86 k.c.)
„Powódka złożyła wniosek [o przeniesienie w stan
nieczynny] , ponieważ dyrektorka szkoły przyrzekła
jej zatrudnienie na czas nie określony od 1 marca
1996 r. Jednakże po upływie okresu pozostawania w
stanie nieczynnym pozwana szkoła uznała, iż
stosunek pracy wygasł na podstawie art. 20 ust. 1
Karty Nauczyciela.”
Błąd dotyczący sfery motywacyjnej wystarcza w
takim przypadku (wyrok z dnia 10.09.1997 r., sygn. I
PKN 251/97)
1. Wadliwość czynności prawnych
B. Wady oświadczenia woli
Wyzysk (art. 388 k.c.)
§ 1 Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymusowe położenie,
niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej strony, w zamian
za swoje świadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie
lub osoby trzeciej świadczenie, którego wartość w chwili
zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość jej
własnego świadczenia, druga strona może żądać
zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego
jej świadczenia , a w wypadku gdyby jedno i drugie było
nadmiernie utrudnione, może żądać unieważnienia umowy.
§ 2 Uprawnienia powyższe wygasają z upływem dwóch lat
od dnia zawarcia umowy.
2. Unormowania porządkujące
A. Oświadczenie woli, składanie
oświadczeń woli,
B. Wykładnia oświadczeń woli,
C. Przedstawicielstwo
D. Termin i warunek
E. Zasady wykonania zobowiązań
2. Unormowania porządkujące
A. Składanie oświadczeń woli
Stan faktyczny
„Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej
zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu
stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne
możliwości zapoznania się przez pracownika z jego
treścią” (Wyrok SN z dnia 5.10.2005, sygn. I PK
37/05
Stan faktyczny: Pracownica „po przeczytaniu pisma
oświadczyła, że nie przyjmuje do wiadomości jego
treści, odmawia przyjęcia pisma i nie potwierdzi na
piśmie swojej decyzji” – z uzasadnienia wyroku SN z
dnia 16.03.1995 r., sygn. I PRN 2/95
2. Unormowania porządkujące
A. Składanie oświadczeń woli
Moment złożenia oświadczenia woli
Art. 61 k.c. – Oświadczenie woli,
które ma być złożone innej osobie,
jest złożone z chwilą, gdy doszło do
niej w taki sposób, że mogła się
zapoznać z jego treścią”
2. Unormowania porządkujące
B. Wykładnia oświadczeń woli
Art. 65 k.c.
Stan faktyczny:
Strony porozumienia uzgodniły bowiem wzrost wynagrodzenia
dla personelu pielęgniarskiego od 1 stycznia 2001 r. średnio
250 zł brutto do uposażenia zasadniczego na każdy etat
pielęgniarski (pkt 1), ale ponadto ustaliły, że "jeżeli będą
zmiany systemowe o negocjacyjnym systemie wynagradzania
pracowników ochrony zdrowia będą one obejmowały również
grupę zawodową pielęgniarek w porównywalnym stopniu do
innych grup zawodowych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym
(niezależnie od ustaleń zawartych w pkt 1)„
„Bez dokonania wykładni oświadczeń woli stron postrajkowego
porozumienia zbiorowego prawa pracy nie można generalnie
wykluczyć usprawiedliwionych podwyżek wynagrodzenia za
pracę personelu pielęgniarskiego z dwóch różnych tytułów
prawnych, które wynikały z postanowień zbiorowego
porozumienia płacowego oraz z przepisów ustawowych o
systemowych
zmianach
wynagrodzenia
wszystkich
pracowników SPZOZów.” (wyrok z dnia 15.03.2006 r., sygn. II
PK 143/05).
2. Unormowania porządkujące
C. Przedstawicielstwo
Stan faktyczny:
Opiekun osoby ubezwłasnowolnionej
całkowicie zawiera w jej imieniu
umowę o pracę.
Art. 95 § 2 k.c. „ Czynność prawna
dokonana przez przedstawiciela w
granicach umocowania pociąga za
sobą
skutki
bezpośrednio
dla
reprezentowanego.”
Unormowania porządkujące D. Termin i warunek
Art. 111 § 1 – Termin oznaczony w dniach
kończy się z upływem ostatniego dnia
Art. 112 – Termin oznaczony w tygodniach,
miesiącach, latach kończy się z upływem
dnia, który nazwą/datą odpowiada
początkowemu biegowi terminu
Art. 114 – Jeżeli termin oznaczony jest w
miesiącach i latach a ciągłość terminu nie
jest wymagana, miesiąc liczy się za dni
trzydzieści a rok za dni 365
Termin w orzecznictwie SN
Brak jednolitości w ocenie stosowania
przepisów o terminach
Stosowanie art. 111 i 112 k.c. –
„Roczny termin, o którym mowa w
art. 2418 k.p. ma charakter ciągły, a
więc stosuje się do niego
odpowiednio art. 112 k.c.” (wyrok z
dnia 29.09.2005 r. w sprawie I PK
531/03)
Termin w orzecznictwie SN - cd
Upływ 3 miesiąca ciąży (art. 177 § 3 k.p.
„Termin upływu 3 miesiąca ciąży oblicza się
w równej miary miesiącach księżycowych
(28 dni)” – wyrok z dnia 5.12.2002 r., sygn.
I PK 33/02
„Zastosowanie [art. 112 k.c.] prowadziłoby
do przypadków, w których koniec trzeciego
miesiąca ciąży mógłby upływać między 89 a
92 dniami kalendarzowymi w zależności od
miesięcy, na które przypada stan ciąży”
Termin w orzecznictwie SN - cd
Nawiązanie kolejnej umowy na czas
oznaczony
Stan faktyczny: Druga umowa rozwiązana
31.10, kolejna zawarta 1.12
„Przekroczenie jednego miesiąca” w
rozumieniu art. 251 k.p. następuje, gdy
przerwa między rozwiązaniem poprzedniej
umowy a nawiązaniem kolejnej trwa co
najmniej 31 dni (art. 114 k.c.)” – Wyrok z
dnia 15.02.2000 r., sygn. I PKN 512/99
D. Warunek
Zastrzeżenie warunku w umowie o pracę.
- warunek zawieszający
- warunek rozwiązujący
Stosunek pracy nawiąże się, jeśli polska
drużyna piłkarska wygra z Chorwacją.
Stosunek pracy nawiązuje się do dnia, w
którym polska drużyna piłkarska zdobędzie
tytuł mistrza Europy.
D. Warunek - cd
Zastrzeżenie
warunku
w
porozumieniu rozwiązującym
„Nie jest wykluczone rozwiązanie
umowy o pracę za porozumieniem
stron pod warunkiem zawieszającym”
(wyrok z dnia 20.06.2001 r., sygn. I
PK 474/00)
E. Wykonanie zobowiązań
- Zakres współdziałania dłużnika i
wierzyciela (354 k.c.)
- Staranność wymagana (art. 355 k.c.),
podwyższony stopień staranności
pracodawcy (355 par. 2 k.c.)
- Waloryzacja świadczenia (art. 358 k.c.)
E. Wykonanie zobowiązań
Solidarność?
Stan faktyczny:
Pracodawca w umowie o wspólnej
odpowiedzialności
materialnej
zastrzegł solidarną odpowiedzialność
pracowników za szkodę w mieniu
powierzonym.
E. Wykonanie zobowiązań
Pakiet gwarancji socjalnych
W procesie prywatyzacji doszło do
zawarcia
między
związkami
zawodowymi
a
inwestorem
strategicznym
pakietu
gwarancji
socjalnych. Pracownik domaga się
odprawy pakietowej od pracodawcy.
Czy jest to dopuszczalne?
E. Wykonanie zobowiązań
Pakiet gwarancji socjalnych
„Postanowienia porozumienia zbiorowego w sprawie
gwarancji socjalnych, pracowniczych i związkowych,
zawartego w procesie prywatyzacji pośredniej [..] ą
przepisami prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 k.p.”
(uchwała (7) z dnia 23.05.2006 r., sygn. III PZP 2/06)
Art. 391 k.c. Jeżeli w umowie zastrzeżono, że osoba
trzecia zaciągnie określone zobowiązanie albo spełni
określone świadczenie, ten, kto takie przyrzeczenie
uczynił, odpowiedzialny jest za szkodę, którą druga
strona ponosi przez to, że osoba trzecia odmawia
zaciągnięcia zobowiązania albo nie spełnia świadczenia.
Może jednak zwolnić się od obowiązku naprawienia
szkody spełniając przyrzeczone świadczenie, chyba że
sprzeciwia się to umowie lub właściwości świadczenia.
E. Wykonanie zobowiązań
Wymagalność świadczeń
W
umowie
o
zakazie
konkurencji
po
ustaniu
stosunku pracy strony określiły
zakres zakazu, długość trwania
oraz wysokość odszkodowania.
Kiedy były pracownik nabędzie
prawo do odszkodowania?
E. Wykonanie zobowiązań
Wymagalność świadczeń - cd
Art. 455. Jeżeli
termin
spełnienia
świadczenia nie jest oznaczony ani
nie
wynika
z
właściwości
zobowiązania, świadczenie powinno
być
spełnione
niezwłocznie
po
wezwaniu dłużnika do wykonania.
3. Odpowiedzialność
A. Szkoda
Art. 361 k.c.
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w
ustawie lub umowie naprawienie szkody
obejmuje straty, które poszkodowany poniósł i
korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu
szkody nie wyrządzono.
3. Odpowiedzialność
odszkodowawcza
Wybór podstawy odpowiedzialności :
-
Odpowiedzialność deliktowa
-
Odpowiedzialność kontraktowa
Stosowanie przepisów k.c. w razie
wadliwego rozwiązania stosunku
pracy
Stan do wyroku TK w sprawie SK 18/05
„Utrwalony jest pogląd, że zasady
dochodzenia szkód wyrządzonych przez
niezgodne z prawem (nieuzasadnione)
rozwiązanie stosunku pracy określone zostały
wyczerpująco w Kodeksie pracy.” (z
uzasadnienia wyroku z dnia 10.01.2006 r.,
sygn. I PK 96/05)
Motywy orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego
Wyrok z dnia 27.11.2007 r., sygn. SK 18/05
„Rozwiązanie [dotychczasowe] jest
niesprawiedliwe zwłaszcza w sytuacji, gdy
pracodawca, przy rozwiązaniu stosunku pracy,
rażąco naruszył przepisy prawa w taki sposób,
że można mu przypisać winę umyślną w
postaci zamiaru bezpośredniego lub
ewentualnego”
Istotne konsekwencje orzeczenia TK
Możliwość dochodzenia szkody przewyższającej
zryczałtowane odszkodowanie kodeksowe.
Możliwe ograniczenie wyłącznie do przypadków, w
których zachowanie pracodawcy miało charakter
wybitnie rażący.
Ostrożność w uwzględnianiu szkody z tytułu
pozostawania bez pracy – adekwatny związek
przyczynowy, przyczynienie poszkodowanego.
Szkoda w postaci lucrum cessans i konieczność
udowodnienia w stopniu graniczącym z pewnością,
że korzyści zostałyby uzyskane.
3. Odpowiedzialność
Odsetki
Przykład:
Strony zastrzegają w umowie o pracę, że w
razie opóźnienia przez którąkolwiek z nich w
zapłacie
jakichkolwiek
należności
pieniężnych, odsetki za opóźnienie wyniosą
5% w stosunku rocznym.
3. Odpowiedzialność
Odsetki



Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem
świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać
odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł
żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem
okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie
ponosi.
§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry
oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy
wierzytelność jest oprocentowana według stopy
wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać
odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto
żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
Normy prawa handlowego
Art. 210 k.s.h., art. 379 k.s.h.
W umowie między spółką a członkiem zarządu,
jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje
rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany
uchwałą zgromadzenia wspólników (walnego
zgromadzenia).
Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
„W umowach między członkami zarządu a
spółką oraz w sporach między tymi podmiotami
spółka reprezentowana jest przez radę
nadzorczą. Wymóg ten oznacza konieczność
kolegialnego działania rady, działającej in corpore
a nie poszczególnych jej członków czy
pełnomocników.” (wyrok z dnia 23.09.2004 r.,
sygn. I PK 501/03)
Prawo autorskie
„Właścicielem praw autorskich do programu
komputerowego wykonanego w ramach
obowiązków pracowniczych jest pracodawca,
chyba, że w umowie o pracę lub umowie
cywilnoprawnej strony postanowiły inaczej”
(wyrok z dnia 9.01.2001 r., sygn. I PKN 493/00)
Przykład:
Pracownik zatrudniony w hurtowni namawia
pozostałych pracowników, by rozwiązali umowę
o prace i wspólnie założyli hurtownię. Umawia
się z kontrahentami hurtowni, że przejdą do
jego, nowej hurtowni, w zamian za co uzyskają
korzystne warunki współpracy.
Czyny nieuczciwej konkurencji
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji
Art. 11 – Czynem nieuczciwej konkurencji jest
przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie
cudzych informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa […]
Nieuczciwa konkurencja - cd
Art. 12 – Czynem nieuczciwej konkurencji jest
nakłanianie osoby świadczącej na rzecz
przedsiębiorcy pracę [..] do niewykonania lub
nienależytego
wykonania
obowiązków
pracowniczych w celu przysporzenia korzyści
sobie lub szkodzenia przedsiębiorcy.
Nieuczciwa konkurencja - cd
Pracownik rozpowszechnia informacje, że jego
pracodawca (zakład zegarmistrzowski) wykonuje
usługi niskiej jakości, używa złych surowców.
Robi to ze złośliwości, albowiem nie uzyskał
podwyżki. Informacje są nieprawdziwe.
Art. 14 u.z.n.k. – Czynem n.k. jest
rozpowszechnianie nieprawdziwych lub
wprowadzających w błąd wiadomości o swoim
lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie
w celu przysporzenia korzyści albo wyrządzenia
szkody.
Download