PLAN WYNIKOWY

advertisement
Anita Plumińska-Mieloch
Bliżej historii. Gimnazjum.kl.III
Temat lekcji
Ocena dopuszczająca
PLAN WYNIKOWY
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Pp
1.
Lekcja organizacyjna
2.
Kongres wiedeński
1. Obrady kongresu.
2. Postanowienia kongresu.
3. Święte Przymierze.
4. Epoka restauracji.
– zna daty obrad kongresu
wiedeńskiego
– potrafi wymienić najważniejsze
postanowienia kongresu
– zna członków Świętego
Przymierza
3.
Nowe prądy i idee – liberalizm,
konserwatyzm i romantyzm
1. Liberalizm.
2. Konserwatyzm.
3. Romantyzm.
4. Rewolucja lipcowa we Francji.
– wymienia idee oraz prądy
– wyjaśnia pojęcia: liberalizm,
– podaje przykłady obecności idei – udowadnia wpływ idei
polityczne i kulturowe początku
konserwatyzm, romantyzm
liberalizmu i konserwatyzmu w
romantycznych na działanie
XIX w.
– wymienia europejskich twórców
życiu politycznym Europy
ruchów wolnościowych
– wymienia polskich twórców
epoki romantyzmu
– opisuje rewolucję lipcową we
w Europie
epoki romantyzmu
– podaje cechy romantyzmu jako
Francji jako przykład dążeń
– opisuje postawy liberalne
prądu w kulturze europejskiej
liberalnych
i konserwatywne we
– charakteryzuje twórczość
współczesnym świecie
romantyków
4.
Gospodarka, kultura i oświata w
Królestwie Polskim
1. Podział ziem polskich na mocy
decyzji kongresu wiedeńskiego.
2. Gospodarka Królestwa Polskiego.
3. Oświata i kultura w Królestwie
Polskim.
– rozumie pojęcia: Królestwo
– wskazuje na mapie: Królestwo
Polskie, Wielkie Księstwo
Polskie, Wielkie Księstwo
Poznańskie, Galicja, autonomia,
Poznańskie, Galicję,
monarchia konstytucyjna
Rzeczpospolitą Krakowską
– opisuje sytuację polityczną
Królestwa Polskiego
– charakteryzuje autonomię
Królestwa Polskiego
– opisuje rozwój gospodarczy
Królestwa Polskiego
5.
Sytuacja polityczna Królestwa
Polskiego
1. Stosunek władców rosyjskich do
konstytucji Królestwa Polskiego.
2. Kształtowanie się opozycji w
Królestwie Polskim.
– opisuje antypolskie działania cara – wie, do jakiej nielegalnej
Mikołaja I
organizacji należał Adam
– wymienia organizacje
Mickiewicz
opozycyjne działające
– wie, kim byli i jaki cel stawiali
w Królestwie Polskim
sobie tzw. kaliszanie
– rozumie przyczyny
– rozumie różnice między celami 33. – 2.
ukształtowania się opozycji w
politycznymi różnych nurtów
Królestwie Polskim
opozycji w Królestwie Polskim
– wymienia twórców nielegalnej i – wyjaśnia różnorodne
legalnej opozycji w Królestwie
uwarunkowania życia
Polskim i charakteryzuje jej
politycznego w Królestwie
cele
Polskim
– charakteryzuje rożne postawy
Polaków wobec polityki
Aleksandra I i Mikołaja I
Wybuch powstania listopadowego
1.Sytuacja w Europie przed
– zna datę wybuchu powstania
– wie, kim był Piotr Wysocki
– analizuje przyczyny powstania
– rozróżnia postawy Polaków
6.
7.
– wyjaśnia pojęcia: legitymizm,
– wskazuje przyczyny zwołania
równowaga sił, restauracja
kongresu wiedeńskiego
– zna postanowienia kongresu
i powołania Świętego
odnośnie do ziem polskich
Przymierza
– wymienia uczestników kongresu – rozumie znaczenie postanowień
– rozumie określenie „tańczący
kongresu dla sytuacji Polaków
kongres”
– wymienia pierwszego dyktatora
powstania
1
– porównuje okres napoleoński i
epokę restauracji
– wskazuje rolę Świętego
Przymierza dla utrzymania
porządku w Europie
30. – 1.
31.– 2.
– rozumie znaczenie oświaty,
33. –
kultury i gospodarki dla
1.,
utrzymania polskości w
2.,
zaborze rosyjskim
3.
– opisuje rolę Ksawerego
Druckiego-Lubeckiego w życiu
gospodarczym Królestwa
Polskiego
– wskazuje międzynarodowe
uwarunkowania wybuchu
34. –
1.,
– opisuje wybuch powstania
wybuchem powstania.
2.Spisek w Szkole Podchorążych.
3. Wybuch powstania.
4. Józef Chłopicki dyktatorem.
8.
Wojna polsko-rosyjska 1831 r.
1. Działania wojenne.
2. Przywódcy powstania.
3. Upadek powstania.
– wie, kiedy wybuchło i kiedy
upadło powstanie
– zna rezultat zmagań
powstańczych
wobec wybuchu powstania
– opisuje charakter działań
– charakteryzuje różne postawy
wojennych w czasie powstania
polskich polityków wobec
– wskazuje miejsca największych
powstania i kwestii
bitew
uwłaszczenia chłopów
– wskazuje na mapie tereny, na
– wskazuje przełomowy moment
których rozgrywały się walki w
w działaniach wojennych
okresie wojny polsko-rosyjskiej
– wymienia przywódców
powstania
powstania
– analizuje stosunek Chłopickiego
do powstania i rozumie wpływ
poglądów dyktatora na podjęte
przez niego decyzje
– wyjaśnia przyczyny upadku
powstania
– przedstawiam różne postawy
przywódców powstania
– wymienia represje skierowane
– dostrzega różnice w położeniu
– omawia wpływ powstań na
Ziemie polskie po upadku powstania – zna pojęcia: „noc
paskiewiczowska”,
przeciw
powstańcom
i
Polaków
w
trzech
zaborach
politykę państw zaborczych
listopadowego
10.
germanizacja,
praca
organiczna,
mieszkańcom
Królestwa
–
podaje
przyczyny
powstania
wobec Polaków i na stosunki
1. „Noc paskiewiczowska”.
powstanie krakowskie, rabacja,
Polskiego po upadku powstania
krakowskiego
między zaborcami
2. Sytuacja w zaborze pruskim.
rzeź galicyjska
listopadowego
– podaje przyczyny i skutki rabacji – wyjaśnia różnice w sytuacji
3. Powstanie krakowskie.
– pokazuje na mapie ziemie
– opisuje położenie Polaków
galicyjskiej
Polaków żyjących pod trzema
4. Rabacja galicyjska.
poszczególnych zaborów
w zaborze pruskim
zaborami
i je nazywa
– zna postacie Hipolita
– rozumie manipulację władz
Cegielskiego i Edwarda
austriackich prowadzącą do
Dembowskiego
rzezi galicyjskiej
– rozumie przyczyny
niepowodzenia powstania
z 1846 r.
– dostrzega długofalowe skutki
rabacji galicyjskiej
9.
11. Wielka Emigracja
1. Przyczyny ukształtowania się
Wielkiej Emigracji.
2. Obozy i podziały polityczne wśród
Polaków na emigracji.
3. Twórcy kultury polskiej na
emigracji.
– rozumie pojęcie emigracja
– wskazuje na mapie państwa, do
których udali się polscy
uchodźcy po powstaniu
listopadowym
– wymienia twórców kultury
polskiej na emigracji
– wymianie polskie obozy
polityczne na emigracji
– rozumie, dlaczego największa
liczba emigrantów osiadła we
Francji
2
– wymienia przyczyny
ukształtowania się Wielkiej
Emigracji
– charakteryzuje programy
polskich obozów politycznych
na emigracji
2.
34. –
1.,
2.
34. – 3.
35. – 1.
– rozumie zróżnicowane podejście 34. – 4.
rządów i społeczeństw krajów
Europy do polskich
emigrantów
– porównuje poglądy polskich
emigrantów (dostrzega i
wskazuje różnice)
– rozumie, dlaczego niektóre
dzieła polskiej kultury mogły
zostać upublicznione jedynie na
emigracji, a nie w kraju pod
zaborami
12.
Wiosna Ludów w Europie
1.Sytuacja w Europie w latach
czterdziestych XIX w.
2. Rewolucja w Paryżu.
3. Wystąpienia rewolucyjne na
różnych obszarach Europy i udział
Polaków w tych wydarzeniach.
4. Wiosna Ludów na ziemiach
Polskich.
13. Powtórzenie wiadomości – kongres
wiedeński i jego następstwa.
Sprawdzian wiadomości
14. 1. Kongres wiedeński i porządek
Świętego Przymierza.
2. Nurty ideowo-polityczne 1. połowy
XIX w.
3. Ruchy narodowe i rewolucyjne w
Europie 1. połowy XIX w.
4. Ziemie polskie i Polacy w epoce
restauracji i rewolucji (1815–1849).
15.
Epoka żelaza pary i węgla –
rewolucja przemysłowa i jej skutki
1. Modernizacja gospodarki.
2. Powstanie fabryk.
3. Kolej żelazna i statki parowe.
4. Eksplozja demograficzna.
16. Świat staje się współczesny –
przemiany w życiu społecznym
i politycznym
1. Powstanie nowych grup
– rozumie pojęcie Wiosna Ludów
– zna datę wybuchu Wiosny
Ludów (1848 r.)
– wskazuje na mapie obszary
europejskie, które zostały
ogarnięte wystąpieniami
rewolucyjnymi
– wskazuje ziemie polskie, na
których w okresie Wiosny
Ludów doszło do wystąpień
– zna postać Józefa Bema
– omawia przyczyny wystąpień
– wie, w których krajach Polacy
rewolucyjnych w Europie
brali udział w walkach w
– podaje skutki Wiosny Ludów
okresie Wiosny Ludów
– opisuje przyczyny
– zna cele, jakie stawiali sobie
niepowodzenia wystąpień
Polacy biorący udział w
narodowowyzwoleńczych na
walkach okresu Wiosny Ludów
ziemiach polskich
– dostrzega i opisuje różnice
30. – 2.
między przyczynami Wiosny
Ludów na rożnych obszarach
europejskich
– wyjaśnia, dlaczego wystąpienia
nie objęły Rosji i ziem polskich
pod zaborem rosyjskim
– dostrzega wpływ idei
romantyzmu na wystąpienia
narodowowyzwoleńcze okresu
wiosny ludów
– wie, co wydarzyło się w roku:
– opisuje przebieg powstania
1815, 1830, 1831, 1848
listopadowego
– wskazuje na mapie ziemie
– wie, jakie zmiany przyniósł
polskie pod trzema zaborami i
w Europie kongres wiedeński
je nazywa
– charakteryzuje położenie
– zna postacie Adama Mickiewicza
Polaków pod trzema zaborami
i Piotra Wysockiego
– krótko opisuje sytuację
Królestwa Polskiego przed
powstaniem listopadowym i po
jego upadku
– krótko opisuje sytuację
w zaborach pruskim
i austriackim po powstaniu
listopadowym
– dostrzega różnice w położeniu
– dostrzega i wyjaśnia rolę
Polaków pod trzema zaborami i
postanowień kongresu
wskazuje przyczyny tych
wiedeńskiego w historii Europy
różnic
XIX w.
– wskazuje różnice w przyczynach – rozumie wpływ ideologii
wybuchu Wiosny Ludów
romantyzmu na dążenia
w poszczególnych krajach
wolnościowe w Europie
europejskich
1. połowy XIX w.
– omawia rolę Świętego
Przymierza w Europie
– wymienia główne wynalazki XIX – opisuje rozwój gospodarczy
w.
i demograficzny przełomu
– rozumie pojęcia: skok
XVIII i XIX w.
demograficzny, fabryka,
– wskazuje kraje, w których
rewolucja przemysłowa
następował najszybszy rozwój
– wskazuje najszybciej rozwijające
gospodarczy
się dziedziny gospodarki w XIX – ocenia wpływ wynalazków na
w.
życie codzienne
– wskazuje czynniki, które
– rozumie znaczenie
doprowadziły do wzrostu
wprowadzania maszyn dla
demograficznego
rozwoju gospodarczego
– wymienia przyczyny
i demograficznego
powstawania fabryk
– porównuje gospodarkę
– dostrzega skutki rozwoju
europejską XVIII i XIX w.
komunikacji
– omawia znaczenie rewolucji
– wskazuje przykłady
przemysłowej dla pozycji
pozytywnych i negatywnych
i rozwoju wybranych państw
skutków uprzemysłowienia dla
środowiska naturalnego
31. –
1.,
2.,
3.
– rozumie pojęcia: robotnicy,
burżuazja, społeczeństwo
masowe, monarchia
konstytucyjna, socjalizm
– zna postać Karola Marksa
– przedstawia genezę nowych grup – dostrzega i analizuje skutki
społecznych
różnic społecznych w XIX w.
– omawia genezę najważniejszych – opisuje wpływ zmian, które
nurtów politycznych XIX w.
zaszły w XIX-wiecznej
organizacji państwa, na
31. – 4.
– opisuje grupy społeczne
kształtujące się w XIX w.
– opisuje proces urbanizacji
– wie, jakie zmiany zaszyły
w organizacji państwa
3
– przedstawiam ideologie, które
narodziły się w XIX stuleciu
społecznych.
2. Społeczeństwo masowe.
3. Zmiany w organizacji państwa.
– potrafi wskazać na mapie:
– zna postacie Camillo Caovura i
17. Zjednoczenie Włoch
Piemont,
Austrię,
Rzym
Giuseppe Garibaldiego
1. Sytuacja w państwach włoskich
–
wie,
kiedy
nastąpiło
zjednoczenie
–
omawia
etapy jednoczenia
przed zjednoczeniem.
Włochy
Włoch
2. Sojusz Piemontu z Francją.
3. Wojna Piemontu i Francji z Austrią.
4. „Wyprawa tysiąca”.
dzisiejsze życie polityczne
– przedstawia wpływ przemian
gospodarczych na
funkcjonowanie systemów
władzy państwowej
– wskazuje przyczyny
zjednoczenia Włoch
– wie, jak doszło do włączenia
terytorium Państwa
Kościelnego do Królestwa
Włoch oraz ograniczenia
obszaru znajdującego się pod
władzą papieża do Watykanu
– uzasadnia, dlaczego Piemont stał 32. – 2.
się liderem zjednoczenia Włoch
– rozumie, dlaczego Francja stała
się sojusznikiem Piemontu
– dostrzega wpływ idei
romantycznych w procesie
jednoczenia Włoch
– zna postać Ottona von Bismarcka – wskazuje państwa pokonane
– wyjaśnia przyczyny i skutki
18. Zjednoczenie Niemiec
– wie, co wydarzyło się w roku:
przez Królestwo Pruskie dążące
wojen prowadzonych przez
1. Pozycja Prus w Niemczech.
1866,
1871
do
zjednoczenia
Niemiec
Prusy z Austrią i Francją
2. Etapy jednoczenia Niemiec.
– wskazuje na mapie obszar
– wskazuje na mapie większe
– uzasadnia, dlaczego Bismarcka
3. Powstanie Cesarstwa Niemieckiego.
Cesarstwa Niemieckiego
kraje, które weszły w skład
nazywano „ojcem
Cesarstwa Niemieckiego
zjednoczonych Niemiec”
– wyjaśnia, dlaczego właśnie
32. – 2.
Prusy stały się państwem, które
zjednoczyło Niemcy
– wyjaśnia przyczyny niechętnego
stosunku Francji do procesu
jednoczenia Niemiec
– rozumie znaczenie warunków
pokoju między Francją
a Prusami (1871 r.) dla
dalszego rozwoju Niemiec
19. Wojna secesyjna w Stanach
Zjednoczonych.
1. Rozrost terytorialny USA.
2. Północ i Południe.
3. Wojna secesyjna.
4. Rozwój USA po wojnie domowej.
– w skazuje na mapie obszar USA
w XIX w.
– rozumie znaczenie pojęć:
abolicja, secesja, wojna
secesyjna, segregacja rasowa
– zna postać Abrahama Lincolna
– wie, kto wygrał wojnę secesyjną
– wskazuje na mapie Północ
– wskazuje przyczyny różnic
– wskazuje trwające do dziś
32. – 1.
i Południe USA oraz opisuje
między Południem a Północą
konsekwencje amerykańskiego
różnice pomiędzy tymi
USA
niewolnictwa oraz wojny
obszarami
– podaje przyczyny wybuchu
secesyjnej
– wie, kiedy rozgrywała się wojna
wojny secesyjnej
– uzasadnia wpływ wojny
secesyjna
– wymienia przyczyny zwycięstwa
secesyjnej na rozwój USA
Północy w wojnie secesyjnej
– wyjaśnia, dlaczego pod koniec
– wskazuje punkt zwrotny
XIX w. USA stały się
w wojnie secesyjnej
mocarstwem
4
20. Kolonializm w XIX wieku
1. Wyścig o kolonie.
2. Afryka i Indie w polityce
kolonialnej państw europejskich.
3. Państwa kolonialne a Chiny.
4. Wojna rosyjsko-japońska.
– wskazuje na mapie obszary, które – opisuje politykę kolonizatorów
były w XIX w. obiektem
wobec ludności
ekspansji kolonialnej
kolonizowanych obszarów
– wymienia mocarstwa kolonialne – wskazuje na mapie kolonie
– zna pojęcie kolonializm
brytyjskie
– zna określenie „perła w koronie”
– wie, kiedy doszło do wojny
rosyjsko-japońskiej, i zna jej
wynik
21. Powtórzenie wiadomości – świat w
2. połowie XIX w. Sprawdzian
22. 1. Rewolucja przemysłowa i jej
konsekwencje.
2. Jednoczenie się krajów w Europie.
3. Powstanie nowych mocarstw.
4. Kolonializm.
– wskazuje kraje europejskie, które – opisuje zmiany, które w XIX
– podaje przyczyny i skutki
zjednoczyły się w 2. połowie w
stuleciu zaszły
kolonializmu
XIX w.
w funkcjonowaniu przemysłu i – opisuje wpływ XIX-wiecznych
– wymienia główne mocarstwa
życiu społecznym
przemian gospodarczych na
kolonialne
– charakteryzuje społeczeństwo 2.
funkcjonowanie systemów
– wskazuje na mapie
połowy XIX w.
władzy oraz kształtowanie się
pozaeuropejskie obszary zajęte – przedstawia politykę
nowych grup społecznych
przez kolonizatorów
kolonizatorów wobec
– wymienia wynalazki, które
kolonizowanych państw
zmieniły życie codzienne
i obszarów
w XIX w.
– zna postacie: Abrahama
Lincolna, Ottona von Bismarcka
23. Królestwo Polskie przed
powstaniem styczniowym
24. 1. Sytuacja społeczno- polityczna w
Królestwie Polskie przed
wybuchem powstania.
2. Manifestacje patriotyczne.
3. Ugrupowania polityczne
w Królestwie Polskim.
4. Polityka Wielopolskiego.
– krótko opisuje położenie
– wie, na czym polegała „odwilż
Polaków w zaborze rosyjskim
posewastopolska”
przed powstaniem styczniowym – opisuje przebieg manifestacji
– rozumie pojęcia: manifestacja,
patriotycznych
Biali, Czerwoni
– zna postać Aleksandra
Wielopolskiego
– przedstawia programy Białych i
Czerwonych
25. Powstanie styczniowe
1. Branka.
2. Wybuch powstania.
3. Wojna partyzancka.
– wyjaśnia pojęcia: branka, wojna – wie, w jaki sposób rząd
– wyjaśnia genezę i znaczenie
partyzancka
powstańczy próbował zachęcić
branki
– wie, kiedy wybuchło powstanie
chłopów do poparcia powstania – opisuje dekret rządu
styczniowe
– opisuje formy walki powstańczej
powstańczego o uwłaszczeniu
– wskazuje na mapie tereny
chłopów
ogarnięte działaniami zbrojnymi
w czasie powstania
– analizuje znaczenie dekretu
34. –
rządu powstańczego
1.,
o uwłaszczeniu chłopów
2.
– porównuje walki z okresu dwóch
powstań – listopadowego
i styczniowego
26. Upadek powstania i represje
– wie, kim był Romuald Traugutt
– przedstawia znaczenie
– przedstawia działalność rządu
5
– uzasadnia europejski wyścig o
– analizuje pozytywne
32. –
kolonie
i negatywne skutki
3.,
– podaje przyczyny i skutki
kolonializmu
4.
kolonializmu
– uzasadnia przyczyny, dla
– uzasadnia, że Wielka Brytania
których Niemcy późno
była mocarstwem kolonialnym
włączyły się w wyścig
– opisuje politykę USA na
o kolonie
obszarze Chin
– rozumie konsekwencje wyścigu
o zdobycie jak najcenniejszych
obszarów kolonialnych
– wie, kiedy rozgrywała się wojna – rozumie wpływ stosunków
35.– 1.,
krymska
międzynarodowych na sytuację
2.
– wyjaśnia cele manifestacji
Królestwa Polskiego
patriotycznych
– ocenia działania Wielopolskiego
– przedstawia politykę Aleksandra – wyjaśnia genezę różnic
Wielopolskiego
w poglądach polskich
ugrupowań politycznych
w Królestwie Kongresowym
– podaje przyczyny i skutki
34. – 3.
rosyjskie wobec Polaków
1. Działalność rządu powstańczego.
2. Romuald Traugutt.
3. Represje carskie po upadku
powstania styczniowego.
– zna pojęcie katorga
– wymienia główne represje
rosyjskie stosowane wobec
Polaków po upadku powstania
styczniowego
powstańczego
carskich represji wobec
– przedstawia represje carskie
Polaków
wobec Królestwa Polskiego po – podaje przyczyny klęski
powstaniu styczniowym
powstania styczniowego
działalności Romualda
Trauguttowi jako dyktatora
powstania
27. Walka o polskość w zaborze
rosyjskim
1. Rusyfikacyjna polityka carskich
władz.
2. Formy oporu Polaków wobec
rusyfikacji.
– zna pojęcia: rusyfikacja,
– wymienia formy rusyfikacji
– opisuje postawy Polaków po
– rozumie znaczenie rusyfikacji
Uniwersytet Latający
Polaków stosowane przez carat
powstaniu styczniowym
dla zmian zachodzących
– wskazuje na mapie obszar zaboru – podaje formy oporu Polaków
– opisuje funkcjonowanie
w kulturze polskie
rosyjskiego
wobec rusyfikacji
szkolnictwa zaboru rosyjskiego – rozumie znaczenie rusyfikacji
w okresie nasilonej rusyfikacji
dla zmian zachodzących w
społeczeństwie zaboru
rosyjskiego
28. Zabór pruski w okresie
popowstaniowym – walka z
germanizacją
1. Kulturkampf i germanizacja.
2. Praca organiczna.
3. Walka z germanizacją.
– wskazuje na mapie obszar zaboru
pruskiego
– rozumie pojęcia: germanizacja,.
Kulturkampf, rugi pruskie,
strajk szkolny
– wie, gdzie miał miejsce
najsłynniejszy strajk szkolny w
zaborze pruskim
– zna postacie Michała Drzymały i
Hipolita Cegielskiego
– wymienia przejawy germanizacji – przedstawia rolę Kościoła
w dziedzinach kultury,
katolickiego w walce
gospodarki i struktur
z germanizacją
społecznych
– opisuje wpływ polsko– przedstawia formy oporu
niemieckiej walki
Polaków wobec germanizacji
ekonomicznej na rozwój
– opisuje walkę w obronie języka
gospodarki w Wielkopolsce
polskiego w zaborze pruskim
– opisuje niemiecką kolonizację w
zaborze pruskim
– dostrzega wpływ zjednoczenia
35. –
Niemiec na politykę władz
1.,
pruskich wobec Polaków
2.,
– porównuje sytuację Polaków w
3.
zaborze pruskim i rosyjskim w
dziedzinach gospodarki i
kultury
– dostrzega wpływ polityki władz
zaborczych na przemiany
społeczeństwa w Wielkopolsce
29. Autonomia galicyjska
1. Powstanie Austro-Węgier.
2. Autonomia galicyjska.
3. Szkolnictwo i kultura w zaborze
austriackim.
4. Sytuacja gospodarcza Galicji.
– wskazuje na mapie Galicję
i Austro-Węgry
– rozumie pojęcia: autonomia,
monarchia dualistyczna, nędza
galicyjska
– wymienia narodowości, które
żyły w Galicji
– opowiada o funkcjonowaniu
monarchii dualistycznej
– wskazuje przejawy autonomii
galicyjskiej w różnych
dziedzinach
– wskazuje polityczne aspekty
wprowadzenia autonomii
w Galicji
– opisuje konflikty
narodowościowe w Galicji
35. –
1.,
2.,
3.
30. Kultura polska w 2. połowie XIX
wieku
1. Pozytywizm.
2. Twórcy polskiego pozytywizmu.
3. Młoda Polska.
– umiejscawia w czasie okresy
pozytywizmu i Młodej Polski
– wymienia najważniejszych
pisarzy polskich okresu
pozytywizmu oraz twórców
kultury okresu Młodej Polski
– zna postać Jana Matejki
– rozumie znaczenie literatury
– charakteryzuje poglądy
pisanej „ku pokrzepieniu serc”
pozytywistów
– wymienia tytuły głównych dzieł – przedstawia znaczenie kultury
Henryka Sienkiewicza
dla utrzymania polskości
– dostrzega wpływ pozytywizmu
na postawy Polaków po
powstaniu styczniowym
35. –
2.,
3.
31. Powtórzenie wiadomości – sytuacja
na ziemiach polskich pod
– wskazuje na mapie obszary
poszczególnych zaborów
– opisuje przebieg powstania
styczniowego
– dostrzega wpływ sytuacji
politycznej w państwach
6
– opowiada o wpływie autonomii
na szkolnictwo i kulturę w
Galicji
– charakteryzuje życie polityczne
w Galicji
– przedstawia sytuację
gospodarczą zaboru
austriackiego
– wskazuje przyczyny i skutki
powstania styczniowego
35. –
1.,
2.,
3.
– krótko opisuje sytuację Polaków
w każdym z trzech zaborów
– pamięta datę: 1863 r.
– zna postacie: Romualda
Traugutta, Henryka
Sienkiewicza, Michała
Drzymały, Hipolita
Cegielskiego
– opisuje formy rusyfikacji
i germanizacji
– wie, w jaki sposób Polacy
przeciwstawiali się polityce
zaborców
– charakteryzuje formy walki
Polaków z germanizacją
i rusyfikacją
33. Wynalazki przełomu XIX i XX
wieku
34. 1. Epoka pary i elektryczności.
2. Wynalazki, które zmieniły świat.
3. Postęp w medycynie i rolnictwie.
– zna pojęcie „epoka pary”
– wskazuje na mapie państwa
najlepiej rozwinięte pod
względem gospodarczym
– wymienia najważniejsze
wynalazki przełomu XIX i XX
w.
– uzasadnia genezę określenia:
„epoka stali, pary i węgla”
– opisuje znaczenie osiągnięć
technicznych: elektryczności,
telefonu, samochodu itd.
– wie, dlaczego w XIX stuleciu
wydłużyła się średnia długość
życia
– zna postacie: Thomasa Edisona,
braci Lumière, Aleksandra
Bella
– wskazuje wpływ rozwoju nauk – uzasadnia prymat Niemiec
36. – 1.
ścisłych na przemiany w
i USA w gospodarce światowej
technice i gospodarce
początku XX w.
– analizuje wpływ wynalazków na
rozwój produkcji masowej i
coraz większą dostępność
różnych towarów
35. Przełom XIX i XX wieku –
narodziny kultury masowej,
przemiany w sztuce
1. „Piękna epoka”.
2. Wynalazki i ich wpływ na życie
codzienne.
3. Rozwój kina, fotografii i prasy.
4. Impresjonizm i secesja.
– wie, co oznacza określenie
– opisuje życie codzienne
– opisuje cechy charakterystyczne – dostrzega wpływ przemian
„piękna epoka”
w „pięknej epoce”
dzieł impresjonistycznych
polityczno-gospodarczych na
– zna najważniejsze wynalazki
– wymienia dziedziny życia
i secesyjnych
tematykę dzieł literackich
przełomu XIX i XX w. oraz
społecznego, które rozwinęły
– opisuje masowość kultury
– analizuje wpływ rozwoju kina,
wskazuje zmiany, jakie
się na przełomie XIX i XX w.
przełomu XIX i XX w.
fotografii i prasy na
spowodowały one w życiu ludzi – rozpoznaje dzieła reprezentujące
kształtowanie się nowych
secesję i impresjonizm
poglądów, wymianę myśli itp.
32.
zaborami.
Sprawdzian
1. Sytuacja narodowościowa,
społeczna i ekonomiczna Polaków
w poszczególnych zaborach.
2. Stosunek Polaków do władz
zaborczych na różnych obszarach
ziem polskich.
3. Rozwój kultury polskiej w 2.
połowie XIX i na początku XX
stulecia.
7
zaborczych na położenie
Polaków
– opisuje wpływ zaborów na
kształtowanie się
nowoczesnego narodu
polskiego
– porównuje położenie Polaków w
trzech zaborach, biorąc pod
uwagę życie kulturalne,
polityczne i gospodarcze
36. – 3.
36. Partie polityczne na ziemiach
polskich w XIX wieku
1. Ruch narodowy.
2. Socjaliści.
3. Ludowcy.
– wymienia główne nurty
– wymienia najważniejsze partie
– wskazuje przyczyny
– wskazuje genezę
polityczne na ziemiach polskich
polityczne działające na
powstawania partii
poszczególnych polskich
– rozumie skróty: PPS, endecja
ziemiach polskich i przedstawia
o charakterze narodowym,
nurtów politycznych
– przyporządkowuje postacie
najważniejsze punkty ich
ludowym i socjalistycznym
i dostrzega ich powiązania
Romana Dmowskiego i Józefa
programów
– przedstawia poglądy
z tendencjami
Piłsudskiego do odpowiednich – wie, kiedy powstały Narodowa
najważniejszych przywódców
ogólnoświatowymi
partii politycznych
Demokracja i Polska Partia
polskich partii, ze szczególnym – potrafi wskazać specyfikę
Socjalistyczna
uwzględnieniem stosunku do
polskich ruchów politycznych
– dostrzega różnice programowe
dążeń niepodległościowych
na tle światowym
wewnątrz polskiego ruchu
– przedstawia formy działalności – wskazuje dzisiejsze polskie
socjalistycznego
polskich partii politycznych
partie polityczne, które
odwołują się do tradycji
ugrupowań powstałych na
przełomie XIX i XX w.
37. Rewolucja 1905 r.w Rosji i zaborze
rosyjskim
1. Sytuacja w Rosji przed 1905 r.
2. Walka o swobody demokratyczne w
Rosji.
3. Rewolucja 1905 r. w zaborze
rosyjskim.
4. Strajki w Łodzi.
– zna datę: 1905 r.
– zna pojęcie strajk generalny
– zna określenie „krwawa
niedziela”
– wymienia miasta zaboru
rosyjskiego, w których w 1905
r. dochodziło do demonstracji
– podaje formy walki o swobody
w Rosji oraz na ziemiach
polskich pod zaborem
rosyjskim
– opisuje strajki w Łodzi
– podaje przyczyny wystąpień w
Rosji i na ziemiach zaboru
rosyjskiego
– wskazuje skutki rewolucji dla
Rosji i zaboru rosyjskiego
– omawia związek między
36. – 2.
rewolucją 1905 r. w Rosji
a rewolucją na ziemiach
polskich, dostrzega powiązania
– wskazuje rożne cele uczestników
rewolucji i tłumaczy różnice
pomiędzy nimi
– wymienia i wskazuje na mapie
członków trójprzymierza
i trójporozumienia,
– rozumie pojęcia: ententa,
państwa centralne
– wie, kiedy powstały
trójprzymierze
i trójporozumienie
– podaje przyczyny napięć
w stosunkach
międzynarodowych w Europie
na początku XX w.
– opisuje przyczyny powstania
dwóch sojuszy wojskowych,
charakteryzuje ich działania
– podaje przyczyny nawiązania
współpracy między Francją
i Wielką Brytanią
– wie, dlaczego doszło do
konfliktów zbrojnych na
Bałkanach
– analizuje i omawia działania,
37. – 1.
dzięki którym Niemcy stały się
najsilniejszym państwem w
Europie
– wymienia orientacje polityczne
kształtujące się na ziemiach
polskich przed wybuchem
I wojny światowej
– wskazuje przywódców
politycznych poszczególnych
orientacji
– wymienia polskie organizacje
paramilitarne, które powstały
– opisuje orientacje prorosyjską i
proaustriacką
– opisuje działalność polskich
organizacji paramilitarnych
przed I wojną światową
– wskazuje przyczyny podziału
społeczeństwa polskiego na
dwie orientacje przed
wybuchem I wojny światowej
– omawia znaczenie polskich
39. – 1.
organizacji paramilitarnych
– uzasadnia poparcie udzielone
zaborcom przez Dmowskiego i
Piłsudskiego
38.
Powstanie trójprzymierza
i trójporozumienia
1. Kształtowanie się trójprzymierza
i trójporozumienia.
2. Wyścig zbrojeń w Europie.
3. „Kocioł bałkański”.
39. Polacy wobec zbliżającej się wojny
1.Orientacja proaustriacka.
2. Poglądy Dmowskiego.
3. Tworzenie się polskich organizacji
paramilitarnych.
8
35. – 4.
36. – 2.
przed I wojną światową
40. Wybuch I wojny i działania wojenne
w latach 1914–1917
1. Zamach w Sarajewie.
41. 2. Działania wojenne na frontach
wschodnim i zachodnim w latach
1914–1917.
3. Rozwój techniki wojennej.
– wie, kiedy wybuchła I wojna
– wymienia najważniejsze bitwy I – charakteryzuje wpływ techniki
światowa
wojny światowej
wojennej na przebieg działań
– wymienia kraje walczące
– opisuje wojnę pozycyjną
militarnych
w I wojnie światowej
– zna postać arcyksięcia
– uzasadnia światowy charakter
i wskazuje je na mapie
Franciszka Ferdynanda i wie,
działań wojennych w latach
– podaje bezpośrednią przyczynę
gdzie dokonano na niego
1914–1917
wybuchu wojny
zamachu
– rozumie pojęcie wojna pozycyjna
– wymienia nowe rodzaje broni
zastosowane w czasie I wojny
światowej
42. Rewolucja lutowa i przewrót
bolszewicki w Rosji
1. Sytuacja w Rosji przed wybuchem
rewolucji.
2. Rewolucja lutowa.
3. Przewrót bolszewicki.
4. Pokój brzeski.
5. Obca interwencja w Rosji.
– wskazuje na mapie Rosję
– wie, kiedy doszło do rewolucji
lutowej i przewrotu
bolszewickiego
– zna postacie Mikołaja II
i Włodzimierza Lenina
– opisuje sposób przejęcia władzy – podaje przyczyny wybuchu
– opisuje metody sprawowania
38. –
w Rosji przez bolszewików
rewolucji w Rosji
władzy przez Mikołaja II, Rząd
1.,
– rozumie pojęcie obca
– przedstawia poglądy
Tymczasowy, oraz
2.,
interwencja
Włodzimierza Lenina
bolszewików
3.,
– wymienia państwa, które
– podaje warunki zawarcia pokoju – rozumie znaczenie rewolucji
4.
wysłały siły interwencyjne do
w Brześciu w 1918 r.
rosyjskiej dla przebiegu
Rosji
I wojny światowej
– podaje cechy rządów Mikołaja II
– podaje przyczyny interwencji
oraz rządów bolszewickich,
państw zachodnich w Rosji
dostrzega podstawowe różnice
43. Sprawa Polska w okresie I wojny
światowej
1. Kwestia polska na początku wojny.
44.
2. Aktywiści i pasywiści.
3. Polskie formacje zbrojne w czasie I
wojny światowej.
4. Sprawa polska na arenie
międzynarodowej.
– wymienia polskie formacje
zbrojne biorące udział
w I wojnie światowej
– zna postacie Józefa Piłsudskiego
i Ignacego Paderewskiego
– zna pojęcie Akt 5 listopada
– wie, dlaczego I wojna światowa
oznaczała dla Polaków
konieczność prowadzenia
bratobójczych walk
– opisuje działalność Legionów
– wskazuje stanowisko zaborców
wobec sprawy polskiej
– omawia założenia orędzia
Wilsona w spawie polskiej
– wskazuje państwo, które
– wie, kiedy i dlaczego USA
45. Zakończenie I wojny światowej
przyłączyło
się
do
wojny
przystąpiły do działań
1. Przystąpienie USA do wojny.
w
1917
r.
wojennych
2. Przebieg działań wojennych w 1918
– wie, kiedy zakończyła się I wojna – omawia przebieg wojny
r.
światowa
w ostatnim roku jej trwania
3. Zawieszenie broni.
– wymienia państwa, które
– wie, gdzie zostało podpisane
należały do obozu zwycięzców
zawieszenie broni
I wojny światowej
9
– opisuje wpływ położenia
37. –
geograficznego Niemiec na ich
1.,
sytuację strategiczną
2.
– charakteryzuje sytuację
międzynarodową w chwili
dokonania zamachu
w Sarajewie
– prezentuje postawy aktywistów i – analizuje wpływ sytuacji
39. –
pasywistów
międzynarodowej na sprawę
1.,
– rozumie, dlaczego państwa
polską w okresie I wojny
2.,
zaborcze próbowały pozyskać
światowej
3.
Polaków
– rozumie znaczenie Aktu 5
listopada oraz orędzia
prezydenta Wilsona dla sytuacji
Polaków
– omawia skutki militarne
– wyjaśnia rolę USA w pokonaniu 37. – 2.
przystąpienia USA do wojny
państw centralnych
– zna poglądy Woodrowa Wilsona – omawia przyczyny klęski państw
odnośnie do problemu
centralnych, wskazując
zakończenia wojny
czynniki militarne, gospodarcze
– wymienia warunki, które
i demograficzne
Niemcy przyjęły w akcie
– rozumie znaczenie klęski państw
zawieszenia broni
centralnych dla sprawy polskiej
46. Odzyskanie niepodległości przez
Polskę w 1918 r.
1. Sytuacja międzynarodowa w chwili
47.
zakończenia działań wojennych.
2. Polskie ośrodki władzy.
3. 11 listopada 1918 r.
– wie, kiedy Polska odzyskała
niepodległość
– wie, kto został naczelnikiem
państwa polskiego w 1918 r.
– przedstawia sytuację
w państwach zaborczych
w chwili zakończenia I wojny
światowej
– wymienia miejsca, w których
kształtowały się ośrodki władz
niepodległej Polski
– wie, dlaczego 11 listopada
uważamy za dzień odzyskania
niepodległości
– zna postacie: Wincentego
Witosa, Józefa Hallera,
Ignacego Daszyńskiego,
Ignacego Paderewskiego,
Romana Dmowskiego
i omawia ich wpływ na
kształtowanie się ośrodków
polskich władz w 1918 r.
48. Powtórzenie wiadomości – świat i
Polska na początku XX wieku.
49. Sprawdzian
– wskazuj na mapie kraje ententy i
państwa centralne
– wie, które państwa należały do
obozu zwycięzców I wojny
światowej
– wymienia najważniejsze bitwy I
wojny światowej
– wie, co wydarzyło się w roku:
1914, 1917, 1918
– wie, kiedy Polska odzyskała
niepodległość
– zna postacie: Józefa
Piłsudskiego, Romana
Dmowskiego, Włodzimierza
Lenina, Woodrowa Wilsona
– wymienia polskie formacje
zbrojne biorące udział
w I wojnie światowej
– opisuje przebieg I wojny
światowej
– charakteryzuje formy działań
militarnych w okresie I wojny
światowej
– opisuje przemiany zachodzące w
Rosji w 1917 r.
– wie, w jaki sposób doszło do
odzyskania niepodległości
przez Polskę
– przedstawia zmiany w technice i
sztuce wojennej, które zaszły
w czasie I wojny światowej
– podaje przyczyny i skutki
– analizuje wpływ sytuacji
powstania dwóch bloków
międzynarodowej na
polityczno-militarnych na
odzyskanie niepodległości
przełomie XIX i XX w.
przez Polskę
– charakteryzuje postawy Polaków – przedstawia bezpośrednie
przed wybuchem I wojny
i pośrednie przyczyny wybuchu
światowej – przedstawia rożne
I wojny światowej
poglądy polityczne
– charakteryzuje zmiany
– opisuje stosunek poszczególnych
polityczne, które zaszły w Rosji
państw do sprawy polskiej w
w wyniku rewolucji lutowej i
okresie I wojny światowej
przewrotu bolszewickiego
– podaje przyczyny i skutki
rewolucji lutowej i przewrotu
bolszewickiego w Rosji
Zagadnienia
1. Sojusze wojskowe na przełomie
XIX i XX w.
2. Sprawa polska przed I wojną
światową i w trakcie trwania
konfliktu.
3. Odzyskanie niepodległości przez
Polskę.
– omawia wpływ sytuacji
międzynarodowej na
możliwości odzyskania
niepodległości przez Polskę
LEKCJE POWTÓRZENIOWE
50. Władcy Polski z dynastii Piastów
– zna dynastie panujące w Polsce
– przyporządkowuje władcę do
dynastii
– określa pokrewieństwo, pracując
z drzewem genealogicznym
– zna wiek panowania danego
– uzupełnia w drzewie
władcy
genealogicznym brakujące
– potrafi przyporządkować władcę
dane
do epoki
– potrafi podać informacje na
temat panowania danego
władcy
51. Władcy Polski z dynastii
Jagiellonów
– zna dynastie panujące w Polsce
– przyporządkowuje władcę do
dynastii
– określa pokrewieństwo, pracując
z drzewem genealogicznym
– zna wiek panowania danego
– uzupełnia w drzewie
władcy
genealogicznym brakujące
– potrafi przyporządkować władcę
dane
do epoki
– potrafi podać informacje na
temat panowania danego
władcy
Władcy elekcyjni
– zna dynastie panujące w Polsce
– zna wiek panowania danego
– potrafi podać informacje na
52.
10
– uzupełnia w drzewie
39. – 3.
– przyporządkowuje władcę do
dynastii
– określa pokrewieństwo, pracując
z drzewem genealogicznym
władcy
– potrafi przyporządkować władcę
do epoki
genealogicznym brakujące
dane
53. Religie świata
1. Religie naturalne.
2. Politeistyczne religie świata
starożytnego.
3. Religie monoteistyczne.
– zna pojęcia: politeizm,
monoteizm
– podaje przykłady religii
politeistycznych
i monoteistycznych
– zna założycieli chrześcijaństwa i
islamu
– wie, kiedy powstały
chrześcijaństwo oraz islam
– zna pojęcia: religie naturalne,
– opisuje religie starożytnych
religie objawione
Egipcjan, Greków i Rzymian
– wymienia przykłady religii
oraz wierzenia ludów
naturalnych i objawionych
pierwotnych
– charakteryzuje chrześcijaństwo i – wie, jak podzieliło się
judaizm
chrześcijaństwo
– wskazuje na mapie miejsca,
gdzie powstały wielkie religie
monoteistyczne
– wyjaśnia, na czym polega
synkretyzm religijny
– przedstawia uniwersalny
charakter chrześcijaństwa
– rozumie wpływ religii na
historię świata
– porównuje różne religie
monoteistyczne
54. Postęp techniczny w świecie
1. Wynalazki rożnych epok.
– wymienia najważniejsze
wynalazki danej epoki
– dostrzega wpływ jednego
wynalazku na rozwój wielu
dziedzin życia oraz pojawianie
się kolejnych wynalazków
– wskazuje wynalazki, które
zmieniły oblicze świata
– wymienia okresy, w których
następowało przyspieszenie
przemian naukowotechnicznych
– analizuje przyczyny
nierównomiernego w czasie i
przestrzeni rozwoju
gospodarczego
55. Style architektoniczne
1. Architektura świata starożytnego.
2. Style romański i gotycki.
3. Budowle świata nowożytnego.
– wymienia style architektoniczne
w kolejności chronologicznej
– wskazuje epokę, w której
budowano zgodnie
z założeniami danego stylu
– na ilustracji przedstawiającej
budowlę rozpoznaje jej styl
architektoniczny
– wymienia przykłady budowli
reprezentujących dany styl
– wskazuje przykłady wybranego
stylu architektonicznego
w najbliższej okolicy (swoim
regionie)
– podaje cechy danego stylu
architektonicznego
– dostrzega wpływ jednego stylu
architektonicznego na drugi
– wskazuje wpływ postępu
technicznego na przemiany w
architekturze
temat panowania danego
władcy
LEKCJE PROBLEMOWE WYKRACZAJĄCE POZA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ
56. Dwubiegunowy podział świata
po II wojnie. „Zimna wojna”
1. Konferencje Wielkiej
57.
Trojki
2. Kryzysy politycznomilitarne po
II wojnie światowej
3. UNRRA i plan Marshalla
4. Strefy wpływów USA i ZSRR
58. Europa Środkowowschodnia i
Bałkany w okresie „zimnej wojny”
1. Narodziny bloku państw satelickich
- zna poszczególne zagadnienia
omawianego tematu,
- zna podstawowe daty i
kluczowe postacie
- wie, które państwa znalazły się
w strefie dominacji ZSRR,
- potrafi wskazać je na mapie
- potrafi samodzielnie omówić
procesy i wydarzenia
- polityczne na świecie w okresie
powojennego półwiecza;
- potrafi dokonać oceny Własnej
tych wydarzeń
- wskazuje najważniejsze etapy
przejmowania władzy przez
komunistów w krajach Europy
11
- potrafi powiązać procesy
- posługuje się literaturą
zachodzące na świecie (wyścig
uzupełniającą oraz materiałem
zbrojeń, podział świata na strefę
źródłowym,
lepiej rozwiniętą cywilizacyjnie - posługuje się danymi
i objętą dyktaturą radziecką,
liczbowymi i wykorzystuje je do
rozwój technologii) z
budowania własnych wniosków
zimnowojennymi zmaganiami
supermocarstw
-
charakteryzuje unifikację
państw bloku socjalistycznego
pod względem politycznym i
- charakteryzuje metody
sprawowania władzy,
- wskazuje przyczyny kryzysów
Środkowowschodniej,
- potrafi wymienić nazwiska
przywódców państw Europy
Środkowowschodniej
ZSRR
2. Powstanie i rola RWPG
3. Układ Warszawski
- wymienia najważniejsze etapy
59. Integracja Europy Zachodniej
1. Początek integracji europejskiej
procesu integracji europejskiej,
60. (OEEC, traktat brukselski)
- wymienia nazwiska ojców
2. Rada Europy
zjednoczonej Europy
3. Europejska Wspólnota Węgla i Stali
4. Traktaty rzymskie i powstanie
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
5. Droga do Unii Europejskiej w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
6. Integracja europejska w latach
dziewięćdziesiątych
7. Traktat nicejski
61. Rozpad bloku państw
socjalistycznych
1. Geneza „jesieni narodów”
2. Zjednoczenie Niemiec
3. Rozpad ZSRR
4. Rozpad Jugosławii i
Czechosłowacji
- wymienia w układzie
chronologicznym kolejne
wydarzenia „jesieni narodów”
-
gospodarczym,
wymienia najważniejsze
kryzysy (np. na Węgrzech, w
Czechosłowacji)
- charakteryzuje proces integracji
europejskiego Zachodu w
porządku chronologicznym,
- posługuje się podstawowymi
pojęciami (np. EWG, NATO)
-
– omawia najważniejsze etapy
„jesieni narodów”
- omawia najważniejsze etapy
„jesieni narodów”,
- umie wskazać znaczenie
rozszerzenia NATO,
- wie, jakie konflikty wybuchły w
Europie po 1989 r.
- przedstawia procesy, które
doprowadziły do przemian w
państwach bloku wschodniego,
- wykazuje rolę polskiego
społeczeństwa w procesach
demokratyzacji w Europie
- charakteryzuje procesy
gospodarcze, jakie towarzyszyły
odbudowie kraju ze zniszczeń.
wojennych,
- charakteryzuje układ polityczny
i jego ewolucję w 1945 r. oraz
po 1947 r.,
- wskazuje cechy systemu
stalinowskiego w Polsce,
- omawia przejawy destalinizacji
-
- tłumaczy rolę Kościoła i
duchowieństwa dla
społeczeństwa polskiego,
- dokonuje samodzielnej oceny
działań władz państwowych
wobec Kościoła Katolickiego
62. Polska w okresie
rządów komunistycznych
1. Kształtowanie się powojennej
Polski
2. Odbudowa kraju
3. Umacnianie się systemu
stalinowskiego
4. Przejawy destalinizacji
5. Polska w latach siedemdziesiątych
- wymienia w układzie
chronologicznym kolejne etapy
przejmowania władzy przez
komunistów w Polsce,
wprowadzania systemu
stalinowskiego i procesu
destalinizacji
- omawia skutki II wojny
światowej dla Polski,
- wskazuje na mapie zmiany
terytorialne, jakie zaszły na
skutek decyzji w Jałcie i
Poczdamie,
- wymienia przejawy
ograniczania suwerenności
Polski
63. Stosunki państwo– Kościół w
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
1. Stosunki państwo. .Kościół w latach
1945-1956
2. Tysiąclecie chrztu Polski i
tysiąclecie istnienia państwa
- wymienia podstawowe fakty i
daty
- związane z problematyka tematu
- zna cele i metody polityki
władz wobec Kościoła,
- charakteryzuje postaw´
duchowieństwa
12
wie, kim byli ojcowie Europy,
zna polityczne, militarne i
gospodarcze etapy jednoczenia
Europy Zachodniej
politycznych państw bloku i
omawia ich przebieg
wyjaśnia założenia polityki
państwa i ich realizację
- wobec Kościoła i stosunek
duchowieństwa do niej,
- ocenia znaczenie wyboru
Karola Wojtyły na papieża,
- podaje przykłady
- wie, jakie zadania stoją przed
Unią Europejską,
- zna instytucje UE i wskazuje ich
najważniejsze kompetencje
represjonowania duchowieństwa
polskiego
3. Wybór Karola Wojtyły na papieża
64. Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i - wymienia w kolejności
chronologicznej najważniejsze
społeczne w Polsce Ludowej
protesty społeczne w Polsce po
1. Wypadki poznańskie . czerwiec
1945 r.
1956 r.
2. Polska za Gomułki
3. Marzec 1968 r.
4. Grudzień 1970 r.
5. Epoka Gierka
6. Polski Sierpień
7. Powstanie NSZZ .Solidarność
8. Stan wojenny
- – omawia podstawowa
faktografię związaną z
wystąpieniami społecznymi w
Polsce
- omawia genezę i przebieg
wystąpień społecznych
- w Polsce
- krytycznie ocenia obiektywizm
przekazów,
- charakteryzuje genezę, przebieg
i konsekwencje wystąpień
społecznych w Polsce
65. Upadek rządów komunistycznych w - wymienia podstawowe fakty i
daty związane z początkiem III
Polsce. Początki III
RP
Rzeczypospolitej
1. Polska w drugiej połowie lat
osiemdziesiątych
2. Referendum z 1987 r.
3. Obrady okrągłego stołu
4. Wybory do sejmu – czerwiec 1989
r.
5. Początki III RP
- wymienia i częściowo omawia
podstawowe fakty związane z
początkiem III RP
- omawia politykę władz w
początkach lat
osiemdziesiątych,
- charakteryzuje postawy i
warunki życia społeczeństwa
- charakteryzuje sytuację
polityczną i społeczno
ekonomiczną w Polsce w
drugiej połowie lat
- osiemdziesiątych,
- dokonuje oceny decyzji władz i
opozycji o podjęciu rozmów
przy „okrągłym stole”
- potrafi wymienić
- – wymienia przedstawicieli
- charakteryzuje poszczególne
66. Kultura i nauka w latach 1945–2003
najważniejszych przedstawicieli
nauki i sztuki oraz ich
kierunki w sztuce i podaje ich
1. Sytuacja kultury w drugiej połowie
nauki
i
sztuki
omawianego
dokonania,
wymienia
kierunki
przedstawicieli, zna
XX w.
okresu
w
sztuce
najważniejsze dokonania
2. Nowe kierunki w sztuce i
- na polu nauki
architekturze
3. Współczesna filozofia
4. Rola nauki
lekcje problemowe wykraczające poza podstawę programową zostały zaproponowane przez uczniów i będą realizowane w miarę możliwości.
13
- charakteryzuje przemiany
zachodzące w technice i podaje
ich konsekwencje,
- wyciąga samodzielne
- wnioski i dokonuje oceny na
podstawie dostępnych źródeł.
Download